Vítejte ve službě iCloud

TÍMTO PRÁVNÍM UJEDNÁNÍM MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ APPLE SE ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, SOFTWARU, SLUŽEB A WEBOVÝCH STRÁNEK iCLOUD (SOUHRNNĚ OZNAČOVANÝCH POJMEM „SLUŽBA iCLOUD“). JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI PŘEČETLI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY A POROZUMĚLI JIM. KLIKNUTÍM NA „SOUHLASÍM“ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE TYTO PODMÍNKY UPLATNÍ, POKUD SE KE SLUŽBĚ iCLOUD ROZHODNETE PŘISTUPOVAT NEBO JI POUŽÍVAT.

Společnost Apple je poskytovatelem služby iCloud, která vám umožňuje využívat určité internetové služby, jež zahrnují ukládání vašeho osobního obsahu (jako jsou kontakty, kalendáře, fotografie, poznámky, připomínky, dokumenty, data aplikací a e-mail na iCloudu) a zpřístupnění tohoto obsahu na vašich kompatibilních zařízeních a počítačích, a určité služby založené na poloze, a to výhradně za podmínek uvedených v tomto ujednání. iCloud se aktivuje automaticky, pokud používáte zařízení se systémem iOS 9 nebo novějším a během nastavení zařízení se přihlásíte pod svým Apple ID, pokud ovšem neprovádíte upgrade zařízení a dříve jste nezvolili možnost iCloud neaktivovat. V případě potřeby můžete iCloud deaktivovat v Nastavení. Po aktivaci iCloudu bude váš obsah automaticky zasílán společnosti Apple a ukládán u ní tak, abyste k němu později mohli přistupovat nebo si jej nechat bezdrátově zasílat do svých dalších zařízení a počítačů podporujících iCloud. 

I. POŽADAVKY PODMIŇUJÍCÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

        A. Věk. Služba iCloud je k dispozici pouze osobám starším 13 let (resp. osobám, které dosáhly ekvivalentního minimálního věku platného v příslušné jurisdikci), pokud vám není méně než 13 let a nebylo vám přiděleno Apple ID na žádost schválené vzdělávací instituce nebo vám je nevytvořil rodič nebo zákonný zástupce v rámci využívání funkce Rodinné sdílení. Bez ověřitelného souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme, nevyužíváme ani nevyzrazujeme žádné osobní údaje dětí mladších než 13 let nebo než ekvivalentní minimální věk v příslušných jurisdikcích. Rodiče a zákonní zástupci by rovněž měli nezletilým připomínat, že konverzace s cizími lidmi na internetu může být nebezpečná, a přijmout vhodná opatření k ochraně dětí včetně dohledu nad tím, jak službu iCloud využívají.

Službu iCloud nesmíte používat, pokud patříte k osobám, jimž její použití zakazují zákony USA nebo jiných příslušných jurisdikcí včetně země vašeho pobytu nebo země, odkud službu iCloud používáte. Přijetím tohoto ujednání stvrzujete, že výše uvedeným ustanovením rozumíte a souhlasíte s nimi.

        B. Zařízení a účty. Pro používání služby iCloud může být nezbytné kompatibilní zařízení, přístup k internetu a určitý software (který může být zpoplatněn). Dále může používání služby iCloud záviset na pravidelné aktualizaci a může být ovlivněno kvalitou a výkonností všech uvedených faktorů. Společnost Apple si vyhrazuje právo omezit počet účtů, které mohou být vytvořeny z určitého zařízení, a počet zařízení přidružených k jednomu účtu. Pro některé transakce a funkce může být také nezbytná nejnovější verze požadovaného softwaru. Souhlasíte s tím, že za splnění těchto požadavků odpovídáte vy. 

        C. Omezení užívání. Souhlasíte s tím, že budete službu iCloud používat výhradně pro účely povolené tímto ujednáním a pouze v rozsahu, který připouštějí příslušné zákony, předpisy a obecně uznávaná praxe v příslušné jurisdikci. Vašemu účtu je přidělen úložný prostor o kapacitě 5 GB, jak je uvedeno na stránkách s popisem služby iCloud. Další kapacitu lze dokoupit způsobem popsaným níže. Překračování platných a přiměřených limitů šířky pásma a kapacity úložného prostoru (například prostoru pro zálohování nebo e-mailový účet) je zakázáno a může vést k tomu, že nebudete moci zálohovat na iCloud, přidat dokumenty nebo přijmout novou poštu zaslanou na vaši e-mailovou adresu na iCloudu. Pokud vaše používání služby iCloud nebo jiné jednání úmyslně či neúmyslně ohrozí schopnost společnosti Apple poskytovat službu iCloud nebo jiné systémy, bude společnost Apple oprávněna podniknout veškeré přiměřené kroky k ochraně služby iCloud a systémů Apple včetně případného pozastavení vašeho přístupu ke službě iCloud. Opakované porušování limitů může mít za následek zrušení vašeho účtu.

Pokud jste zahrnutým subjektem (covered entity), obchodním partnerem (business associate) nebo zástupcem zahrnutého subjektu či obchodního partnera (ve smyslu definicí uvedených v předpisu 45 C. F. R. §160.103), souhlasíte s tím, že žádnou komponentu, funkci ani jinou součást služby iCloud nepoužijete k vytvoření, přijetí, uchování ani přenosu žádných chráněných zdravotních informací („protected health information“ ve smyslu definice uvedené v předpisu 45 C. F. R. §160.103) a že iCloud nepoužijete žádným způsobem, při němž by se společnost Apple (nebo některá z jejích dceřiných společností) dostala do pozice vašeho obchodního partnera nebo obchodního partnera jakékoli třetí strany.

        D. Dostupnost služby. Služba iCloud a její jednotlivé funkce a části nemusí být v některých jazycích a zemích k dispozici a společnost Apple nečiní žádné prohlášení v tom smyslu, že by služba iCloud nebo kterákoli její funkce či část byly vhodné nebo dostupné k použití na jakémkoli konkrétním místě. V rozsahu, ve kterém se rozhodnete ke službě iCloud přistupovat a používat ji, tak činíte z vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování všech příslušných zákonů.

        E. Změny služby. Společnost Apple si vyhrazuje právo toto ujednání kdykoli změnit a stanovit nové nebo doplňující podmínky vašeho používání služby iCloud s tím, že vám 30 dnů předem oznámí jakékoli podstatné nepříznivé změny služby iCloud nebo příslušných podmínek služby s výjimkou případů, kdy by takové oznámení nebylo přiměřené vzhledem k okolnostem souvisejícím s právními, regulačními nebo státními opatřeními, s řešením otázek bezpečnosti uživatelů, soukromí uživatelů nebo technické integrity, s odvrácením přerušení poskytování služeb jiným uživatelům nebo s přírodní kalamitou, katastrofickou událostí, válkou nebo jinou podobnou situací mimo přiměřenou kontrolu společnosti Apple. Pokud jde o služby placeného cloudového úložiště, společnost Apple neprovede ve službě iCloud žádné podstatné nepříznivé změny do konce vašeho aktuálního placeného období, jestliže taková změna nebude přiměřeně nezbytná pro zajištění právních, regulačních nebo státních opatření, pro vyřešení otázek bezpečnosti uživatelů, soukromí uživatelů nebo technické integrity nebo pro odvrácení problémů vzniklých v důsledku přírodní kalamity, katastrofické události, války nebo jiné podobné situace mimo přiměřenou kontrolu společnosti Apple. Pokud společnost Apple provede podstatné nepříznivé změny služby iCloud nebo podmínek použití, máte právo toto ujednání ukončit a zrušit svůj účet; společnost Apple vám v takovém případě vrátí poměrnou část jakékoli vámi předem zaplacené částky za aktuální placené období. Společnost Apple vůči vám neponese odpovědnost za žádné změny služby iCloud ani podmínek služby provedené v souladu s tímto oddílem IE.

II. FUNKCE A SLUŽBY

        A. Používání služeb založených na poloze

Společnost Apple a její partneři a licencianti mohou poskytovat některé funkce a služby (např. Najít iPhone, Hledat přátele), které vycházejí z informací o poloze zařízení získaných ze systému GPS (je-li dostupný) a z crowdsourcovaných údajů o rozmístění Wi-Fi hotspotů a vysílačů mobilních telefonních sítí. Za účelem poskytování těchto funkcí a služeb, jsou-li na daném místě dostupné, musí společnost Apple a její partneři a licencianti shromažďovat, používat, přenášet, zpracovávat a udržovat vaše polohová data, mimo jiné geografickou polohu vašeho zařízení a údaje související s vaším účtem na iCloudu („účet“) a zařízeními, která jsou pod ním zaregistrována, mj. vaše Apple ID, ID a název zařízení a typ zařízení. 

Souhlas se sběrem, používáním, přenášením, zpracováváním a udržováním údajů o vaší poloze a účtu společností Apple, jejími partnery a licencianty můžete kdykoli odvolat tím, že nebudete polohové služby používat a že na svém zařízení vypnete nastavení Najít iPhone, Hledat přátele nebo Polohové služby (podle toho, které služby se vás týkají). Používáte-li služby třetích stran, které využívají nebo poskytují polohová data v rámci služby iCloud, vztahují se na vás podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran platné pro využívání polohových dat jejich službami. Tyto podmínky a zásady byste si měli prostudovat. Na polohová data poskytovaná službou iCloud se nelze spoléhat v situacích, kdy jsou zapotřebí přesné údaje o poloze nebo kdy poskytnutí chybných, nepřesných, opožděných nebo neúplných polohových dat může vést ke smrti či zranění osob nebo ke škodě na majetku či životním prostředí. Společnost Apple je povinna vynaložit při poskytování služby iCloud přiměřené úsilí a řádnou péči, avšak ani společnost Apple, ani žádný z jejích poskytovatelů služeb a obsahu neručí za dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost ani včasnost polohových dat a dalších údajů zobrazovaných službou iCloud. POLOHOVÉ SLUŽBY NEJSOU URČENÉ ANI VHODNÉ K POUŽITÍ VE FUNKCI NOUZOVÉHO LOKAČNÍHO SYSTÉMU.

        B. Najít iPhone

Při zapnutí iCloudu se na iOS zařízeních se systémem iOS 8 nebo novějším a všech příslušenstvích Apple spárovaných s iPhonem automaticky aktivuje služba Najít iPhone. Při aktivaci služby Najít iPhone na iOS zařízeních se systémy iOS 7 a novějšími je vaše iOS zařízení automaticky propojeno s vaším Apple ID. Kdokoli (včetně vás), kdo bude chtít vypnout službu Najít iPhone, odhlásit se od iCloudu nebo vymazat či aktivovat zařízení, bude muset zadat heslo k vašemu Apple ID. Společnost Apple a její autorizovaní zástupci nemohou poskytnout technickou podporu k hardwaru ani softwaru včetně služeb v rámci omezené záruky společnosti Apple, pokud funkci Najít iPhone před realizací služby nedeaktivujete. Společnost Apple neponese odpovědnost, pokud své iOS zařízení nebudete chránit kódovým heslem, neaktivujete režim ztraceného zařízení nebo nepřijmete oznámení či sdělení nebo na ně nebudete reagovat. Společnost Apple rovněž neodpovídá za to, že vám bude vaše iOS zařízení vráceno, ani za jakoukoli ztrátu dat na vašem iOS zařízení.

        C. Zálohování

Záloha na iCloudu vytváří automatické zálohy iOS zařízení v době, kdy je displej zařízení uzamčen a zařízení je připojeno k napájecímu zdroji a k Wi-Fi síti s přístupem k internetu. Pokud se zařízení k iCloudu nepřipojí po dobu sto osmdesáti (180) dnů, Apple si vyhrazuje právo jakékoli zálohy přidružené k tomuto zařízení smazat. Záloha může obsahovat nastavení zařízení, jeho charakteristiky, fotografie a videa, dokumenty, vaše zprávy, zvuky vyzvánění, data aplikace Zdraví a data dalších aplikací. Další informace najdete na stránce https://support.apple.com/cs-cz/HT207428. V záloze na iCloudu není zahrnut následující obsah: obsah zakoupený v iTunes Storu, App Storu nebo iBooks Storu, média synchronizovaná z vašeho počítače a knihovna fotografií (v případě, že jste zapnuli Knihovnu fotografií na iCloudu). Společnost Apple je povinna vynaložit při poskytování služby iCloud přiměřené úsilí a řádnou péči, avšak V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEZARUČUJE, ŽE U JAKÉHOKOLI OBSAHU, KTERÝ MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY iCLOUD ULOŽIT NEBO K NĚMU MŮŽETE PŘISTUPOVAT, NEDOJDE K NEÚMYSLNÉMU POŠKOZENÍ, ZNEHODNOCENÍ, ZTRÁTĚ NEBO ODSTRANĚNÍ V SOULADU S TÍMTO UJEDNÁNÍM. SPOLEČNOST APPLE ROVNĚŽ NEPONESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE K TAKOVÉMU POŠKOZENÍ, ZNEHODNOCENÍ, ZTRÁTĚ NEBO ODSTRANĚNÍ DOJDE. Za udržování vhodných alternativních záloh svých informací a dat odpovídáte vy sami.

        D. Fotografie 

        1. Fotky na iCloudu. Pokud aktivujete službu Fotky na iCloudu, budou vaše fotografie, videa, metadata a veškeré úpravy provedené v aplikaci Fotky na vašem iOS zařízení, počítači se systémem macOS nebo PC s Windows automaticky odesílány a ukládány na iCloud a potom přenášeny do všech vašich ostatních zařízení a počítačů s aktivovanou službou Fotky na iCloudu. Rozlišení fotografií a videí závisí na nastavení zařízení a velikosti dostupného úložného prostoru. Kdykoli si můžete stáhnout fotografie a videa v plném rozlišení.

        2. Sdílená alba. Pokud použijete službu Sdílená alba, společnost Apple uchová veškeré vaše sdílené fotografie a videa, dokud je nesmažete. K sdíleným fotografiím a videím můžete přistupovat z kteréhokoli svého zařízení Apple, na kterém je služba Sdílená alba zapnutá. Lidé pozvaní ke sdílení alb mohou tyto fotografie a videa prohlížet, ukládat, kopírovat a sdílet a také přispívat vlastními fotografiemi, videi a komentáři. Pokud se rozhodnete používat službu Sdílená alba k sdílení fotografií prostřednictvím webového odkazu, budou tyto fotografie veřejně dostupné každému, komu byl tento webový odkaz poskytnut nebo kdo k němu má přístup. Pokud chcete ukončit sdílení jednotlivých fotografií, videí, komentářů či celých sdílených alb, můžete je kdykoli smazat. Obsah dříve zkopírovaný ze sdíleného alba do jiného zařízení nebo počítače však smazán nebude.

        3. Můj fotostream. Pokud používáte funkci Můj fotostream, společnost Apple po omezenou dobu uchová fotografie pořízené vaším iOS zařízením nebo odeslané z vašeho počítače a automaticky je bude přenášet do vašich dalších zařízení značky Apple se zapnutou službou Můj fotostream. V každém okamžiku může být na iCloudu nebo na vašich zařízeních uchováván pouze omezený počet fotografií a starší fotografie budou ze služby Můj fotostream automaticky průběžně mazány. Fotografie, které budete chtít na určitém zařízení zachovat trvale, musíte uložit do alba Fotoaparát na iOS zařízení nebo do knihovny fotografií v počítači.

        E. Rodinné sdílení. Díky funkci Rodinné sdílení můžete s rodinnými příslušníky sdílet určitý zakoupený obsah, například nákupy v obchodech Store a předplatné Apple. Také můžete sdílet různé druhy dat, například fotografie, kalendáře, polohu a informace o času u obrazovky, podle toho, která data se vaše rodina rozhodne sdílet. Další informace o sdílení vašich nákupů obsahu najdete v podmínkách mediálních služeb společnosti Apple na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Další informace o sdílení obsahu, informací o využití zařízení a polohy s rodinnými příslušníky najdete na stránce https://www.apple.com/family-sharing/.

        F. Sdílení souborů. Pokud používáte sdílení souborů na iCloudu, společnost Apple uchová veškeré sdílené soubory, dokud je nesmažete. Ke svým sdíleným souborům můžete přistupovat z libovolného zařízení značky Apple se zapnutou funkcí iCloud Drive. Dalším lidem můžete udělit přístup s oprávněním k prohlížení, ukládání, kopírování nebo úpravám. Můžete se rozhodnout, zda chcete ostatním povolit úpravy nebo jen prohlížení. Když použijete sdílení souborů na iCloudu ke sdílení souborů prostřednictvím webového odkazu, budou sdílené soubory veřejně přístupné pro kohokoli, kdo bude webový odkaz mít. Sdílení souborů můžete kdykoli ukončit. Pokud sdílení souborů ukončíte, dojde k odstranění souborů z iCloud Drivu na zařízeních všech uživatelů. Soubory dříve zkopírované na jiná zařízení a počítače však smazány nebudou.

        G. Mail Drop. Pokud jste přihlášeni k iCloudu a používáte aplikaci macOS Mail nebo iCloud Mail na internetu k odesílání e-mailů s velkými přílohami, můžete použít službu Mail Drop. Při použití mail Dropu budou velké přílohy dočasně uloženy na serverech iCloudu, které pomohou s jejich doručením. V závislost na poštovní klientské aplikaci u příjemce pošle společnost Apple příjemci odkaz nebo náhled přílohy. Dočasné ukládání velkých e-mailových příloh se nezapočítává do vašeho limitu úložného prostoru na iCloudu. Další informace o Mail Dropu najdete na stránce https://support.apple.com/cs-cz/HT203093.

        H. Aplikace třetích stran. Přihlášením k určitým aplikacím třetích stran s použitím vašich přihlašovacích údajů pro iCloud vyjadřujete svůj souhlas s tím, že těmto aplikacím bude umožněno ukládat data na váš osobní účet na iCloudu a společnost Apple bude moci tato data shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v zastoupení příslušných vývojářů aplikací třetích stran v souvislosti s vaším užíváním služby iCloud a těchto aplikací. Data, která aplikace uloží na váš osobní účet na iCloudu, se započítávají do vašeho limitu úložného prostoru. Tato data mohou být sdílena s jinými aplikacemi, které si stáhnete od stejného vývojáře aplikací. 

        I. Výhradně webový účet na iCloudu. Pokud si ve službě iCloud založíte výhradně webový účet na zařízení nebo počítači jiné značky než Apple, budete mít přístup jen k omezené sadě funkcí služby iCloud. Získáte 1 GB volného úložného prostoru a u výhradně webového účtu nebudete mít možnost toto množství navýšit. Podmínkou přístupu ke službě iCloud prostřednictvím výhradně webového účtu je váš souhlas se všemi relevantními podmínkami uvedenými v tomto ujednání, mj. se všemi požadavky na používání služby iCloud, omezeními použití, podmínkami dostupnosti, veřejných betaverzí, odmítnutím záruk, pravidly, které se týkají vašeho obsahu a jednání, a podmínkami ukončení. Podmínky uvedené v tomto ujednání, které se týkají funkcí, k nimž nemají uživatelé výhradně webových účtů přístup, se na vás nebudou vztahovat. Patří sem například používání polohových služeb a hrazení poplatků za rozšiřování kapacity úložného prostoru na iCloudu. Dále souhlasíte s tím, že pokud pro přístup ke svému výhradně webovému účtu později použijete zařízení nebo počítač značky Apple, bez ohledu na to, zda jste vlastníkem tohoto zařízení nebo počítače, společnost Apple může automaticky převést váš výhradně webový účet na úplný účet na iCloudu a poskytnout vám všechny dostupné funkce služby iCloud včetně rozšířené bezplatné kapacity úložného prostoru. Rozhodnete-li se použít pro přístup ke svému výhradně webovému účtu zařízení nebo počítač značky Apple a následně bude váš účet převeden na plně funkční službu iCloud, souhlasíte s tím, že se na vaše používání služby iCloud budou vztahovat všechny podmínky uvedené v tomto ujednání. Pokud nechcete, aby vám byl zřízen úplný účet na iCloudu, nepřihlašujte se k svému výhradně webovému účtu ze zařízení ani počítače značky Apple.

        J. Dvoufaktorové ověřování a automaticky vytáčené hovory / textové zprávy. Rozhodnete‑li se pro své Apple ID zapnout dvoufaktorové ověřování, souhlasíte s tím, že (a) poskytnete společnosti Apple alespoň jedno telefonní číslo a (b) na kterékoli z telefonních čísel, která jste poskytli, můžete obdržet automaticky vytáčené nebo předem nahrané hovory nebo textové zprávy. Tyto hovory nebo textové zprávy nám mohou sloužit (i) jako pomocný prostředek k zabezpečení vašeho účtu při přihlašování, (ii) k tomu, abychom vám pomohli získat přístup k účtu v případě, že zapomenete heslo, nebo (iii) v dalších nutných případech souvisejících s poskytováním vašeho účtu nebo s prosazováním této smlouvy, našich zásad, příslušných zákonů a jakýchkoli dalších dohod, které jsme s vámi uzavřeli.

III. PŘEDPLACENÉ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Další kapacitu úložného prostoru lze dokoupit formou předplatného.

        A. Platba

Při rozšíření kapacity úložného prostoru na vašem zařízení nebo počítači bude společnost Apple automaticky účtovat pravidelné poplatky za tarif úložiště, který jste si zvolili, včetně všech příslušných daní, způsobem platby přidruženým k vašemu Apple ID (např. způsobem platby, který používáte při nákupech v iTunes Storu, App Storu nebo Apple Books, jsou-li tyto služby k dispozici) nebo k vašemu rodinnému účtu. Podrobné informace o tarifech úložiště a cenách najdete na https://support.apple.com/HT201238. Pokud jste organizátorem rodinného účtu, souhlasíte s tím, že společnost Apple použije váš způsob platby k pravidelnému účtování poplatků za členy vaší rodiny, kteří si úložný prostor rozšíří. Společnost Apple může také zažádat o předběžné schválení částky do výše transakce a pravidelně vás kontaktovat e-mailem na e-mailové adrese přidružené k vašemu Apple ID s připomínkami plateb a dalšími informacemi souvisejícími s účtem úložného prostoru. 

Předplatné můžete změnit rozšířením nebo snížením kapacity úložného prostoru v sekci iCloud v Nastavení na vašem zařízení nebo na panelu iCloud v Předvolbách systému na vašem Macu či v iCloudu pro Windows na vašem PC.  Příslušný poplatek za rozšíření kapacity úložného prostoru nabývá okamžité účinnosti; snížení kapacity vašeho úložného prostoru nabude účinnosti k následujícímu datu ročního nebo měsíčního vyúčtování. ODPOVÍDÁTE ZA VČASNÉ ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ A ZA TO, ŽE SPOLEČNOSTI APPLE ZA ÚČELEM HRAZENÍ VŠECH POPLATKŮ POSKYTNETE PLATNÉ ÚDAJE O PLATEBNÍ KARTĚ NEBO ÚČTU. Pokud nebude společnost Apple moci úspěšně strhnout z vaší platební karty nebo účtu splatné poplatky, vyhrazuje si právo odvolat nebo omezit přístup k vámi uloženému obsahu, vymazat jej nebo zrušit váš účet. Pokud si přejete uvést jinou platební kartu či účet nebo pokud dojde ke změně stavu vaší platební karty či účtu, jste povinni změnit své údaje online v části Informace o účtu na iCloudu; to může dočasně narušit váš přístup ke službám iCloud do doby, než společnost Apple ověří vaše nové platební údaje. V souvislosti s vaším účtem, například při vyčerpání nebo překročení vašeho limitu úložného prostoru, vás můžeme kontaktovat e-mailem. 

Pokud se nacházíte v Brazílii, bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení v tomto dokumentu platí následující:

Pro veškeré platby, které vám bude společnost Apple účtovat, může společnost Apple využít afilaci, která bude provádět výběry a převody za účelem strhávání veškerých částek, které budete v souvislosti s vaším účtem na iCloudu dlužit. Kromě toho bude celková účtovaná cena zahrnovat cenu rozšíření spolu s veškerými příslušnými poplatky za operace s platebními kartami. Za úhradu veškerých daní, které se na vás vztahují, zodpovídáte vy, s výjimkou případných příslušných daní vybíraných srážkou, které vybere afilace společnosti Apple. Je vaší povinností poskytnout veškeré informace o účtech, které si společnost Apple vyžádá, aby mohla tyto transakce provádět. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud neposkytnete všechny požadované informace o účtech, společnost Apple bude oprávněna váš účet ukončit.

        B. Právo na odstoupení

Jestliže se své předplatné po prvotním zakoupení nebo (pokud využíváte plán ročních plateb) po zahájení libovolného prodlužovacího období rozhodnete zrušit, můžete tak učinit informováním společnosti Apple formou jasného sdělení (viz podrobné informace o příslušných adresách v oddílu „Obecné“ níže) do 14 dnů od okamžiku, kdy jste obdrželi e‑mail s potvrzením při kontaktování zákaznické podpory. Zrušení nemusíte nijak zdůvodňovat.

Termín pro zrušení dodržíte, pokud své oznámení o zrušení odešlete před vypršením 14denní lhůty.

Zákazníci v EU a Norsku mají rovněž právo informovat nás o zrušení pomocí následujícího vzorového formuláře:

Komu: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika:

Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy na následující: 

[PŘEDPLACENÉ MNOŽSTVÍ A OBDOBÍ, např. MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ 200GB UPGRADU ÚLOŽNÉHO PROSTORU NA iCLOUDU]

Datum objednání: [VLOŽTE DATUM] 

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

Datum 

Důsledky zrušení

Nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o zrušení, zmenšíme váš úložný prostor na původních 5 GB a refundujeme vám vložené prostředky. Pokud jste během této doby využili více než 5 GB úložného prostoru, je možné, že nebudete moci vytvářet žádné další zálohy na iCloudu nebo využívat některé funkce, dokud část úložiště neuvolníte. Použijeme stejný způsob platby, jaký jste zvolili pro původní transakci, a za refundaci nebudou účtovány žádné poplatky.

IV. Vaše používání služby iCloud

        A. Váš účet

Jako registrovaný uživatel služby iCloud si musíte založit účet. Údaje o svém účtu nikomu nesdělujte. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho účtu a za veškeré aktivity, které na vašem účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete společnost Apple okamžitě informovat o každém porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším účtem. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba iCloud je určena pro osobní použití fyzickými osobami a že údaje o svém účtu a heslu byste neměli sdělovat jiným osobám. Za podmínky vynaložení přiměřeného úsilí a řádné péče z naší strany nebude společnost Apple odpovědná za žádné ztráty vyplývající z neoprávněného užití vašeho účtu v případě, že tato pravidla nedodržíte.

Abyste mohli službu iCloud využívat, musíte ověřit svůj účet zadáním svého Apple ID a hesla. Zavazujete se, že při zakládání účtu služby iCloud i při jejím používání budete uvádět přesné a úplné údaje (dále jen „registrační údaje služby“), a dále se zavazujete své registrační údaje služby aktualizovat tak, aby zůstávaly přesné a úplné. V případě neposkytnutí přesných, aktuálních a úplných registračních údajů služby může být váš účet pozastaven nebo zrušen. Souhlasíte s tím, že společnost Apple může registrační údaje služby, které jí poskytnete, uchovávat a používat za účelem údržby vašeho účtu a účtování poplatků.

        B. Použití dalších produktů a služeb společnosti Apple

Na některé konkrétní součásti a funkce služby iCloud poskytované společností Apple a jejími licencianty, mj. na možnost stahování starších nákupů a na funkci iTunes Match nebo hudební knihovnu na iCloudu (zpoplatněnou doplňujícími poplatky), se vztahují samostatné softwarové nebo jiné licenční smlouvy a podmínky použití. Tyto konkrétní součásti a funkce služby iCloud smíte používat pouze za podmínky, že si tyto samostatné smlouvy přečtete, přijmete je a budete souhlasit s tím, že jsou pro vás závazné.

        C. Vyloučení převodu

Z žádné části tohoto ujednání nelze vyvozovat, že by na vás by převeden jakýkoli podíl, nárok nebo licence k Apple ID, e-mailové adrese, názvu domény, ID pro iChat nebo jiné podobné položce, kterou v souvislosti se službou iCloud používáte.

        D. Vyloučení nástupnického práva

Nestanoví‑li zákon jinak, souhlasíte s tím, že váš účet je nepřevoditelný a že práva k vašemu Apple ID a obsahu na vašem účtu vaší smrtí zaniknou. Po doručení kopie úmrtního listu může být váš účet zrušen a veškerý obsah vašeho účtu může být vymazán. Další informace vám poskytnou pracovníci podpory služby iCloud, které lze kontaktovat prostřednictvím webové stránky https://support.apple.com/cs-cz/icloud.

        E. Zákaz dalšího prodeje služby

Souhlasíte s tím, že službu iCloud (ani žádnou její část) nebudete za žádným účelem reprodukovat, kopírovat, duplikovat, prodávat, přeprodávat, pronajímat ani s ní jinak obchodovat.

V. Obsah a vaše jednání

        A. Obsah

Pojem „obsah“ označuje jakékoli informace, které lze prostřednictvím služby iCloud vytvořit nebo se s nimi při jejím používání setkat, například datové soubory, charakteristiky zařízení, psaný text, software, hudbu, grafiku, fotografie, obrázky, zvuky, videozáznamy, zprávy a veškeré další podobné materiály. Jste srozuměni s tím, že výhradní odpovědnost za veškerý obsah v rámci služby iCloud, ať už zveřejněný nebo soukromě přenášený, nese osoba, od které takový obsah pochází. To znamená, že za veškerý obsah, který v rámci svého užívání služby iCloud odešlete, stáhnete, zveřejníte, zašlete e-mailem, přenesete, uložíte nebo jinak zpřístupníte, odpovídáte výhradně vy, nikoli společnost Apple. Jste srozuměni s tím, že při užívání služby iCloud můžete narazit na obsah, který budete považovat za urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a že můžete jiné uživatele vystavit obsahu, který budou považovat za nevhodný oni. Společnost Apple obsah odesílaný prostřednictvím služby iCloud nekontroluje a neručí za jeho přesnost, integritu ani kvalitu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že službu iCloud a veškerý obsah užíváte výhradně na vlastní riziko.

        B. Vaše jednání

Souhlasíte s tím, že se při používání služby iCloud NEBUDETE dopouštět následujícího jednání:

a. nahrávat, stahovat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nezákonný, obtěžující, ohrožující, závadný, trýznivý, urážlivý, pomlouvačný, výhrůžný, násilný, obscénní, vulgární, narušující soukromí jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý či jinak nevhodný;

b. sledovat nebo obtěžovat jiné osoby, vyhrožovat jim či působit újmu;

c. pokud jste dospělá osoba, požadovat od nezletilé osoby (tj. jakékoli osoby mladší než 18 let nebo než jiný počet let určený místním právem jako hranice zletilosti), kterou osobně neznáte, osobní nebo jiné údaje, zejména následující: celé jméno nebo příjmení, adresu bydliště, PSČ, telefonní číslo, fotografii nebo název školy, kostela či sportovního týmu, který taková nezletilá osoba navštěvuje, nebo jména jejích přátel;

d. vydávat se za osobu nebo entitu, jíž nejste – nesmíte záměrně vyvolávat dojem, že jste jiná osoba (včetně celebrit), subjekt, jiný uživatel iCloudu, zaměstnanec společnosti Apple ani představitel občanského nebo vládního orgánu, ani jinak předstírat vaše neexistující spojení s určitou osobou či subjektem (společnost Apple si vyhrazuje právo odmítnout nebo zablokovat jakákoli Apple ID a e-mailové adresy, jež by mohly vyvolávat nesprávnou představu o vaší totožnosti nebo vás spojovat s jménem či totožností jiné osoby);

e. podílet se na porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví (včetně odesílání jakéhokoli obsahu, který nemáte právo odesílat) nebo vyzrazovat jakákoli obchodní tajemství či důvěrné informace v rozporu se smlouvou o důvěrných informacích, pracovní smlouvou nebo smlouvou o nesdělování informací;

f. zveřejňovat, odesílat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakékoli nevyžádané nebo neautorizované e-mailové zprávy, reklamy, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spamy nebo řetězové dopisy, zejména hromadné obchodní reklamy a informační oznámení;

g. padělat záhlaví paketů protokolu TCP-IP či jakékoli údaje v záhlaví e-mailu nebo skupinově zasílané zprávy nebo jiným způsobem vložit do záhlaví informace s cílem uvést příjemce v omyl ohledně původu jakéhokoli obsahu přenášeného prostřednictvím služby iCloud (tzv. „spoofing“);

h. nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje viry či jiný počítačový kód, soubory nebo programy vytvořené s cílem poškodit, narušit nebo omezit normální provoz služby iCloud (nebo kterékoli její části) nebo jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru;

i. narušovat nebo poškozovat provoz služby iCloud (například přístupem ke službě iCloud prostřednictvím jakýchkoli automatizovaných prostředků, například skriptů nebo webových prolézacích modulů), stejně jako jakýchkoli serverů a síti připojených ke službě iCloud, nebo jakékoli zásady, požadavky a předpisy sítí připojených ke službě iCloud (včetně jakéhokoli neautorizovaného přístupu k nim nebo použití či monitorování jejich dat a síťového provozu);

j. plánovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo se na ní podílet;

k. shromažďovat a uchovávat osobní údaje jiných uživatelů služby iCloud za účelem jejich použití v souvislosti s kteroukoli výše uvedených zakázaných činností.

        C. Odstranění obsahu

Berete na vědomí, že společnost Apple neručí a není odpovědná za žádný obsah poskytnutý jinými osobami a není povinna takový obsah předem prověřovat. Společnost Apple si však vyhrazuje právo kdykoli zjistit, zda je obsah vhodný a zda je v souladu s tímto ujednáním, a může jej kdykoli bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení předem prověřit, přesunout, odmítnout, změnit nebo odstranit, pokud shledá, že je takový obsah v rozporu s tímto ujednáním nebo jinak nevhodný.

        D. Zálohování vašeho obsahu

Jste odpovědní za zálohování veškerých důležitých dokumentů, obrazového materiálu a dalšího obsahu, který prostřednictvím služby iCloud ukládáte nebo k němu máte přístup, na váš vlastní počítač nebo jiné zařízení. Společnost Apple je povinna při poskytování služby iCloud vynaložit přiměřené úsilí a řádnou péči, avšak nezaručuje ani neposkytuje jistotu, že obsah, který prostřednictvím služby iCloud ukládáte nebo k němu máte přístup, nemůže být neúmyslně poškozen či zničen nebo nemůže dojít k jeho ztrátě.

        E. Přístup k vašemu účtu a obsahu

Společnost Apple si vyhrazuje právo podniknout kroky, které důvodně považuje za nezbytné či vhodné k vymáhání nebo ověření souladu s libovolnou části tohoto ujednání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple může bez jakéhokoli závazku vůči vám přistupovat k informacím o vašem účtu a k vašemu obsahu, používat je, uchovávat a předávat orgánům zajišťujícím prosazování práva, představitelům státní správy a třetím stranám, uzná-li to společnost Apple za přiměřeně nezbytné či vhodné, vyžaduje-li od ní zákon nebo usoudí-li v dobré víře, že jsou taková opatření (přístup, použití, předání nebo uchování) přiměřeně nezbytná pro: (a) zajištění souladu se zákonnými postupy nebo požadavky, (b) prosazení tohoto ujednání včetně vyšetřování jeho případného porušení, (c) odhalování, prevenci nebo jiné řešení problémů se zabezpečením, podvodným jednáním nebo technickými potížemi nebo (d) ochraně práv, majetku či bezpečnosti společnosti Apple, jejích uživatelů, třetích stran nebo veřejnosti, jak požaduje nebo připouští zákon.

        F. Oznámení o autorských právech DMCA

Jste-li přesvědčeni, že se někdo prostřednictvím služby iCloud dopustil porušení autorských práv, která si nárokujete k libovolnému obsahu, obraťte se na zástupce společnosti Apple pro autorská práva, jak je popsáno v našich zásadách ochrany autorských práv na webové stránce https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Společnost Apple může dle vlastního uvážení pozastavit nebo zrušit účty uživatelů, kteří se porušení dopouštějí opakovaně.

        G. Porušení tohoto ujednání

Pokud se během používání služby iCloud setkáte s obsahem, který považujete za nevhodný nebo který podle vás jiným způsobem porušuje toto ujednání, můžete tuto skutečnost oznámit e-mailem zaslaným na adresu abuse@iCloud.com.

        H. Obsah, který odesíláte nebo zpřístupňujete prostřednictvím služby iCloud

1. Vámi udělená licence. S výjimkou materiálů, na které vám případně poskytuje licenci, si společnost Apple nenárokuje vlastnictví žádných materiálů ani obsahu, který v rámci služby iCloud odesíláte či zpřístupňujete. Odesláním či zveřejněním takového obsahu v oblastech služby iCloud, které jsou přístupné veřejnosti nebo jiným uživatelům, s nimiž jste se na sdílení takového obsahu dohodli, však společnosti Apple udělujete celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci k užívání, distribuci, reprodukování, upravování, přizpůsobování, uveřejňování, překládání a veřejnému předvádění a vystavování takového obsahu v rámci služby iCloud výhradně pro účely, pro které byl takový obsah odeslán nebo zpřístupněn, aniž by tím vznikal jakýkoli váš nárok na kompenzaci nebo závazek vůči vám. Souhlasíte s tím, že veškerý obsah budete odesílat nebo zveřejňovat na vlastní odpovědnost, že tento obsah nebude porušovat autorská práva ani práva žádné jiné strany a žádné zákony, nebude přispívat k porušování autorských práv ani jinému nezákonnému jednání a nebude takové jednání podporovat ani nebude jinak obscénní, nevhodný nebo nevkusný. Odesláním nebo zveřejněním takového obsahu v oblastech služby iCloud, které jsou přístupné veřejnosti nebo jiným uživatelům, vyjadřujete své prohlášení, že jste vlastníkem takového materiálu nebo že máte veškerá nezbytná práva, licence a pověření k jeho šíření.

2. Změny obsahu. Jste srozuměni s tím, že za účelem poskytování služby iCloud a zpřístupnění vašeho obsahu prostřednictvím této služby může společnost Apple přenášet váš obsah přes různé veřejné sítě a pomocí různých médií a že jej může upravovat a měnit tak, aby byl v souladu s technickými požadavky připojených sítí, zařízení či počítačů. Souhlasíte s tím, že zde uvedená licence umožňuje společnosti Apple takové úkony provádět.

3. Informace o ochranných známkách. Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud a další ochranné známky, značky služeb, grafické prvky a loga společnosti Apple, jež se používají v souvislosti se službou iCloud, jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Apple najdete na webové stránce https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Jiné ochranné známky, značky služeb, grafické prvky a loga, jež se používají v souvislosti se službou iCloud, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. K žádným z výše uvedených ochranných známek nezískáváte žádné právo ani licenci a zavazujete se, že neodstraníte, nezakryjete ani nezměníte žádná oznámení o vlastnických právech (včetně oznámení o ochranné známce a autorských právech), která jsou se službou iCloud případně spojena nebo jsou v ní obsažena.

VI. Software

        A. Vlastnická práva společnosti Apple. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její licencianti jsou vlastníky všech zákonných práv, nároků a podílů na službě iCloud, zejména na grafice, uživatelském rozhraní, skriptech a softwaru použitých k implementaci služby iCloud a veškerém softwaru, který vám byl poskytnut jako součást služby iCloud nebo v souvislosti s ní (dále jen „software služby iCloud“), včetně všech obsažených registrovaných i neregistrovaných práv duševního vlastnictví tak, jak existují kdekoli na světě. Dále souhlasíte s tím, že služba iCloud (včetně jejího softwaru a jakýchkoli dalších součástí) obsahuje chráněné a důvěrné informace, které jsou chráněny podle platných zákonů na ochranu duševního vlastnictví a dalších zákonů, zejména podle autorského zákona. Zavazujete se, že nebudete tyto chráněné informace ani materiály využívat nijak jinak než v rámci užívání služby iCloud v souladu s tímto ujednáním. Žádná část služby iCloud nesmí být žádným způsobem ani prostředky reprodukována, vyjma případů výslovně povolených v tomto ujednání.

        B. Licence od společnosti Apple. UŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO KTERÉKOLI ČÁSTI SLUŽBY iCLOUD JINAK NEŽ V RÁMCI UŽÍVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD TAK, JAK JE POVOLENO TÍMTO UJEDNÁNÍM, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. POKUD SE DOPUSTÍTE PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ JINÝCH OSOB, MŮŽETE BÝT VYSTAVENI OBČANSKOPRÁVNÍMU NEBO TRESTNĚPRÁVNÍMU POSTIHU ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV VČETNĚ MOŽNÉHO FINANČNÍHO ODŠKODNĚNÍ.

        C. Veřejná betaverze. Společnost Apple se čas od času může rozhodnout nabídnout nové nebo aktualizované funkce služby iCloud (dále jen „betaverze funkcí“) v rámci programu veřejných betaverzí (dále jen „program“) s cílem získat zpětnou vazbu ohledně kvality a použitelnosti betaverzí funkcí. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že vaše účast v programu je dobrovolná a nezakládá mezi vámi a společností Apple právní partnerství, vztah zastupování ani pracovní poměr a že společnost Apple není povinna vám žádné betaverze funkcí poskytnout. Společnost Apple může účastníkům programu zpřístupnit betaverze funkcí prostřednictvím online registrace nebo přihlášení přes službu iCloud. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost Apple může shromažďovat a používat informace z vašeho účtu, zařízení a periferních zařízení k tomu, aby vás do programu přihlásila nebo zjistila, zda máte nárok se jej účastnit. Jste srozuměni s tím, že jakmile se do programu přihlásíte, může se stát, že už se nebudete moci vrátit k původní verzi některé funkce, jejíž betaverzi začnete používat. I v případě, že je takový návrat možný, se však může stát, že nebudete moci provést migraci dat vytvořených betaverzí funkce do předchozí verze, která nebyla betaverzí. Vaše používání betaverzí funkcí a účast v programu se řídí tímto ujednáním a jakýmikoli dalšími licenčními podmínkami, které mohou být samostatně připojeny k betaverzím funkcí. Betaverze funkcí jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „DLE DOSTUPNOSTI“ a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti, které mohou způsobit selhání, poškození nebo ztrátu dat a informací z vašeho zařízení a periferních zařízení (zejména serverů a počítačů) k němu připojených. Společnost Apple důrazně doporučuje, abyste předtím, než se do programu zapojíte, veškerá data a informace na vašem zařízení a veškerých periferních zařízeních zálohovali. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré betaverze funkcí používáte výhradně na vlastní riziko. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA A VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VAŠÍ ÚČASTÍ V JAKÉMKOLI PROGRAMU, ZEJMÉNA JAKÉKOLI POPLATKY ZA PŘIPOJENÍ K INTERNETU, VÝDAJE NA ZÁLOHOVÁNÍ, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ, A JAKOUKOLI ŠKODU NA JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU, INFORMACÍCH ČI DATECH. Společnost Apple vám může, avšak nemusí pro betaverze funkcí poskytnout technickou nebo jinou podporu. Pokud vám podporu poskytne, bude poskytována jako doplněk běžné podpory, která je vám poskytována v rámci služby iCloud, a bude dostupná pouze prostřednictvím programu. Zavazujete se dodržovat veškerá pravidla a zásady poskytování podpory, jež společnost Apple stanoví jako podmínku poskytnutí takové podpory. Společnost Apple si vyhrazuje právo podmínky a zásady programu kdykoli změnit (včetně ukončení programu), a to i bez předchozího upozornění, a vaši účast v programu může kdykoli zrušit. Berete na vědomí, že vám společnost Apple není povinna poskytnout komerční verzi betaverzí funkcí, a pokud by taková komerční verze byla k dispozici, že může mít vlastnosti nebo funkce odlišné od těch, které obsahují betaverze funkcí. V rámci programu vám společnost Apple poskytne možnost předkládat připomínky, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu ohledně vašeho používání betaverzí funkcí. Souhlasíte s tím, že pokud nebude uzavřena samostatná písemná smlouva o opaku, může společnost Apple volně používat jakoukoli vámi poskytnutou zpětnou vazbu pro libovolné účely.

        D. Kontrola vývozu. Užívání služby iCloud a jejího softwaru včetně přenosu, odesílání a stahování dat, softwaru a dalšího obsahu prostřednictvím služby iCloud může podléhat zákonům USA a jiných zemí upravujícím vývoz a dovoz. Zavazujete se dodržovat veškeré příslušné zákony a vyhlášky upravující vývoz a dovoz. Software služby iCloud nesmí být vyvezen ani reexportován zejména (a) do zemí, na které se vztahuje embargo vyhlášené Spojenými státy americkými a (b) pro subjekty uvedené na seznamu zvlášť vymezených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) vydaném Ministerstvem financí USA nebo na seznamech osob a subjektů, s nimiž je zakázáno obchodovat (Commerce Denied Persons List a Entity List), vydaných Ministerstvem obchodu USA. Použitím služby iCloud nebo jejího softwaru vyjadřujete své prohlášení a záruku, že nemáte sídlo v žádné ze zemí uvedených v těchto seznamech. Dále se zavazujete, že službu iCloud ani její software nebudete používat pro účely, které jsou zakázány zákony USA, zejména pro vývoj, konstrukci a výrobu raket a jaderných, chemických nebo biologických zbraní. Rovněž se zavazujete, že nebudete na svůj účet odesílat data ani software, který: (a) souvisí s mezinárodním obchodem se zbraněmi; nebo (b) nelze vyvážet bez předchozího písemného souhlasu státních orgánů, zejména některé druhy šifrovacího softwaru a zdrojový kód, aniž byste předem takový souhlas získali. Platnost tohoto ujištění a závazku trvá i po ukončení účinnosti tohoto ujednání.

        E. Aktualizace. Společnost Apple může software využívaný službou iCloud v nepravidelných intervalech aktualizovat. Abyste mohli službu iCloud nadále používat, mohou být takové aktualizace automaticky staženy a nainstalovány do vašeho zařízení nebo počítače. Může se jednat o opravy chyb, o rozšíření nebo vylepšení funkcí i o zcela nové verze softwaru. 

VII. Ukončení

        A. Dobrovolné ukončení z vaší strany

Své Apple ID můžete kdykoli smazat nebo službu iCloud přestat používat. Pokud si přejete přestat používat iCloud na svém zařízení, můžete na něm iCloud deaktivovat tak, že na zařízení otevřete Nastavení, klepnete na položku iCloud a potom na „Odhlásit se“. Chcete-li svůj účet zrušit a smazat své Apple ID, obraťte se na pracovníky podpory společnosti Apple prostřednictvím webové stránky https://support.apple.com/cs-cz/contact. Jestliže ukončíte svůj účet a smažete své Apple ID, ztratíte pod tímto Apple ID přístup k ostatním produktům a službám společnosti Apple. Tato akce může být nevratná. Poplatky, které jste zaplatili před ukončením, nelze refundovat (vyjma případů výslovně povolených v tomto ujednání), což se týká i veškerých předplacených poplatků za účtovací rok, během nějž dojde z vaší strany k ukončení. Zrušení vašeho účtu vás nezbavuje povinnosti uhradit veškeré splatné poplatky a sazby.

        B. Ukončení ze strany společnosti Apple

Společnost Apple může kdykoli za určitých podmínek a bez předchozího upozornění s okamžitou platností zcela nebo částečně zrušit nebo pozastavit váš účet a přístup ke službě iCloud. Důvodem pro takové ukončení může být: (a) porušení tohoto ujednání nebo jakýchkoli jiných směrnic či předpisů, na které toto ujednání odkazuje nebo které jsou uveřejněny v rámci služby iCloud, (b) žádost z vaší strany o zrušení nebo ukončení provozu vašeho účtu, (c) žádost nebo příkaz orgánů zajišťujících prosazování práva, soudního orgánu nebo jiného orgánu státní správy, (d) situace, kdy je poskytování služby iCloud vaší osobě nezákonné nebo se nezákonným může stát, (e) nečekané technické nebo bezpečnostní faktory či problémy, (f) vaše účast na podvodných nebo nezákonných aktivitách, (g) nezaplacení jakýchkoli poplatků, které v souvislosti se službou iCloud dlužíte, přičemž v případě méně významného porušení vám musí společnost Apple oznámit ukončení 30 dnů předem a smí k němu přikročit jen tehdy, pokud v této třicetidenní lhůtě porušení nenapravíte. Společnost Apple může takové ukončení nebo pozastavení provést dle vlastního uvážení a nebude vůči vám ani třetím osobám odpovědná za žádné škody, které mohou ze zrušení či pozastavení vašeho účtu nebo přístupu ke službě iCloud vzniknout nebo vyplynout. Mimoto může společnost Apple váš účet zrušit na základě předchozího oznámení zaslaného 30 dnů předem e-mailem na adresu spojenou s vaším účtem, pokud (a) váš účet není aktivní po dobu jednoho (1) roku nebo (b) dojde k celkovému ukončení služby iCloud nebo libovolné její části. Celkové ukončení služby bude oznámeno zde uvedeným způsobem s výjimkou případů, kdy by takové oznámení nebylo přiměřené vzhledem k okolnostem souvisejícím s právními, regulačními nebo státními opatřeními, s řešením otázek bezpečnosti uživatelů, soukromí uživatelů nebo technické integrity, s odvrácením přerušení poskytování služeb jiným uživatelům nebo s přírodní kalamitou, katastrofickou událostí, válkou nebo jinou podobnou situací mimo přiměřenou kontrolu společnosti Apple. V případě takového ukončení vám společnost Apple vrátí poměrnou část veškerých vámi již uskutečněných plateb za placené období aktuální v okamžiku ukončení. Společnost Apple vůči vám neponese odpovědnost za žádné změny služby iCloud ani podmínek služby provedené v souladu s tímto oddílem VIIB.

        C. Účinky ukončení

Po zrušení vašeho účtu můžete ztratit veškerý přístup ke službě iCloud a všem jejím částem, zejména k vašemu účtu, Apple ID, e-mailovému účtu a obsahu. Mimoto společnost Apple po určité době smaže všechny informace a údaje uložené na vašich účtech nebo jako jejich součást. Veškeré individuální součásti služby iCloud, které jste případně využívali na základě samostatných softwarových licenčních smluv, budou rovněž ukončeny, a to v souladu s příslušnými licenčními smlouvami.

VIII. Odkazy a další materiály třetích stran

Určité části obsahu a součásti a funkce služby iCloud mohou zahrnovat materiály pocházející od třetích stran a odkazy na jiné webové stránky, informační zdroje nebo obsah. Vzhledem k tomu, že společnost Apple nemusí mít nad takovými stránkami a materiály třetích stran žádnou kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple nenese odpovědnost za dostupnost takových stránek a informačních zdrojů, že žádné takové stránky a zdroje nedoporučuje ani neručí za jejich přesnost a že nebude žádným způsobem hmotně ani jinak odpovědná za žádný obsah, reklamy, produkty a materiály, které se na takových stránkách nebo v takových zdrojích nacházejí nebo jsou z nich dostupné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple neponese hmotnou ani jinou odpovědnost za žádné škody, které vám objektivně nebo podle vašeho tvrzení vzniknou, ať už přímo nebo nepřímo, v důsledku vašeho užívání nebo spoléhání se na jakýkoli takový obsah, reklamu, produkty či materiály, které se na takových webových stránkách nebo v takových zdrojích nacházejí nebo jsou z nich dostupné.

IX. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, A TUDÍŽ SE NA VÁS NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH VÝLUK V ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÉ VÝLUKY VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST APPLE VYNALOŽÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ A ŘÁDNOU PÉČI. NÁSLEDUJÍCÍ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK PODLÉHÁ TÉTO VÝSLOVNÉ ZÁRUCE.

SPOLEČNOST APPLE NEZARUČUJE, NEPROHLAŠUJE ANI NEPOSKYTUJE UJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD BUDE NEPŘERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ, A VY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST APPLE MŮŽE V NEPRAVIDELNÝCH INTERVALECH SLUŽBU iCLOUD NA DOBU NEURČITOU VYŘADIT Z PROVOZU NEBO JI V SOULADU S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ ZRUŠIT.

JSTE VÝSLOVNĚ SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBA iCLOUD JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ AFILACE, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A LICENCIANTI VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, ZEJMÉNA ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ AFILACE, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A LICENCIANTI ZEJMÉNA NIJAK NEZARUČUJÍ: (I) ŽE SLUŽBA iCLOUD BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM, (II) ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD BUDE VČASNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ A BEZCHYBNÉ, (III) ŽE INFORMACE, KTERÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY iCLOUD ZÍSKÁTE, BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ A (IV) ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLI VADY ČI CHYBY V SOFTWARU, KTERÝ VÁM BUDE V RÁMCI SLUŽBY iCLOUD POSKYTNUT.

SPOLEČNOST APPLE NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU iCLOUD NEDOJDE K ŽÁDNÉ ZTRÁTĚ, POŠKOZENÍ, ÚTOKU, VIROVÉ NÁKAZE, RUŠENÍ, NAPADENÍ HACKERY A JINÝM PŘÍPADŮM NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI, A ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VE VZTAHU K UVEDENÝM UDÁLOSTEM.

K VEŠKERÝM MATERIÁLŮM STAŽENÝM NEBO JINAK ZÍSKANÝM V RÁMCI UŽÍVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD PŘISTUPUJETE DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ ČI POČÍTAČI NEBO ZA ZTRÁTU DAT V DŮSLEDKU STAŽENÍ TAKOVÝCH MATERIÁLŮ. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SLUŽBA iCLOUD NENÍ URČENÁ ANI VHODNÁ K POUŽITÍ V SITUACÍCH A PROSTŘEDÍCH, KDE BY SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ, CHYBOVOST NEBO NEPŘESNOST OBSAHU, DAT ČI INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽBOU iCLOUD MOHLY VÉST KE SMRTI NEBO ZRANĚNÍ OSOB ČI K ZÁVAŽNÉ ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

        OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE STRANY POSKYTOVATELŮ SLUŽEB. V ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TYTO VÝLUKY A OMEZENÍ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNY PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, SE NA VÁS NĚKTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH VÝLUK A OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST APPLE VYNALOŽÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD PŘIMĚŘENÉ ÚSILÍ A ŘÁDNOU PÉČI. NÁSLEDUJÍCÍ OMEZENÍ SE NEUPLATNÍ V SOUVISLOSTI SE ZTRÁTOU VZNIKLOU V DŮSLEDKU (A) NEVYNALOŽENÍ PŘIMĚŘENÉHO ÚSILÍ A ŘÁDNÉ PÉČE ZE STRANY SPOLEČNOSTI APPLE, (B) HRUBÉ NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI APPLE, JEJÍHO ÚMYSLNĚ NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ ČI PODVODU NEBO (C) SMRTI ČI ZRANĚNÍ OSOB.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE A JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ AFILACE, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A LICENCIANTI VŮČI VÁM NENESOU HMOTNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, ZEJMÉNA POVINNOST ODŠKODNĚNÍ ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHODNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU ÚDAJŮ, NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB A JAKÉKOLI NEHMOTNÉ ZTRÁTY (A TO I TEHDY, POKUD BYLA SPOLEČNOST APPLE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA) VZNIKLÉ V DŮSLEDKU: (I) UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ SLUŽBY iCLOUD, (II) JAKÉKOLI ZMĚNY SLUŽBY iCLOUD NEBO JAKÉHOKOLI DOČASNÉHO ČI TRVALÉHO UKONČENÍ SLUŽBY iCLOUD NEBO JEJÍ ČÁSTI, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM ČI DATŮM NEBO V DŮSLEDKU JEJICH ZMĚNY, (IV) SMAZÁNÍ, POŠKOZENÍ NEBO NEULOŽENÍ, NEODESLÁNÍ ČI NEPŘIJETÍ VAŠICH PŘENOSŮ ČI DAT V RÁMCI SLUŽBY iCLOUD NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM, (V) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VE VZTAHU K SLUŽBĚ iCLOUD, (VI) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU iCLOUD.

        ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

Zavazujete se, že budete společnost Apple, její afilace, dceřiné společnosti, členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, partnery, dodavatele a licencianty hájit, zbavovat odpovědnosti a krýt před jakýmikoli nároky a požadavky (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) uplatňovanými třetí stranou, které by souvisely nebo vyplývaly z: (a) jakéhokoli obsahu, který prostřednictvím služby iCloud odešlete, zveřejníte, přenesete nebo jinak zpřístupníte, (b) vašeho užívání služby iCloud, (c) jakéhokoli vašeho porušení tohoto ujednání, (d) jakéhokoli úkonu učiněného společností Apple v rámci vyšetřování možného porušení tohoto ujednání nebo v důsledku zjištění či rozhodnutí, že k takovému porušení došlo, (e) vašeho porušení jakýchkoli práv jiné osoby. To znamená, že společnost Apple, její afilace, dceřiné společnosti, členy představenstva, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, partnery, dodavatele ani licencianty nemůžete žalovat v důsledku rozhodnutí společnosti Apple odstranit jakékoli informace či obsah nebo odmítnout jejich zpracování, vystavit vám varování, pozastavit či ukončit váš přístup ke službě iCloud nebo provést jakýkoli jiný úkon v rámci vyšetřování možného porušení tohoto ujednání nebo v důsledku závěru společnosti Apple, že k takovému porušení došlo. Toto ustanovení o upuštění od nároků a zbavení odpovědnosti se vztahuje na všechna porušení popsaná nebo zvažovaná v tomto ujednání. Tento závazek zůstane v platnosti i po ukončení či uplynutí platnosti tohoto ujednání a vašeho užívání služby iCloud. Berete na vědomí, že odpovídáte za veškeré užívání služby iCloud prostřednictvím vašeho účtu a že se toto ujednání vztahuje na jakékoli užívání vašeho účtu. Zavazujete se dodržovat toto ujednání a hájit, zbavovat odpovědnosti a krýt společnost Apple před veškerými nároky a požadavky vyplývajícími z užívání vašeho účtu, ať již bylo toto užívání vámi výslovně schváleno či nikoli.

X. OBECNÉ

        A. Oznámení

Společnost Apple vám může předávat oznámení související se službou iCloud, včetně oznámení o změnách tohoto ujednání, e-mailem na vaši e-mailovou adresu na iCloudu (nebo na jinou e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu, je-li poskytnuta), zprávou iMessage nebo SMS zprávou, běžnou poštou nebo zveřejněním na našich webových stránkách nebo v rámci služby iCloud.

        B. Rozhodné právo

S výjimkami v rozsahu výslovně uvedeném v následujícím odstavci se bude toto ujednání a vztah mezi vámi a společností Apple řídit právním řádem státu Kalifornie s vyloučením jeho kolizních norem. Vy a společnost Apple souhlasíte s tím, že řešení jakýchkoli sporů či nároků vyvstávajících z tohoto ujednání bude podléhat osobní a výhradní jurisdikci soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii. Pokud (a) nejste občanem USA, (b) nemáte v USA trvalý pobyt, (c) ke službě iCloud nepřistupujete z USA a (d) jste občanem některé z níže uvedených zemí, souhlasíte s tím, že se veškeré spory a nároky vyplývající z tohoto ujednání budou řídit příslušnými právními předpisy uvedenými níže s vyloučením kolizních norem, a tímto se neodvolatelně podřizujete nevýhradní jurisdikci soudů v níže uvedeném státě, provincii nebo zemi, jejichž právo je v takovém případě rozhodné:

Jste-li občanem některé země EU, Švýcarska, Norska nebo Islandu, rozhodným právem a soudem budou právní normy a soudy ve vašem obvyklém místě bydliště.

Na toto ujednání se výslovně nevztahuje Úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží.

        C. Úplná dohoda

Toto ujednání tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple, upravuje vaše užívání služby iCloud a zcela nahrazuje jakákoli předchozí ujednání mezi vámi a společností Apple v souvislosti se službou iCloud. Zároveň se na vás mohou vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete související služby, obsah nebo software třetích stran. Pokud bude kterákoli část tohoto ujednání shledána neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána v souladu s příslušnými právními normami tak, aby v maximální možné míře odrážela původní záměry smluvních stran, a zbývající části si zachovají plnou platnost a účinnost. Pokud společnost Apple nebude uplatňovat či vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení tohoto ujednání, nezříká se tím dalšího uplatňování takového práva či ustanovení. Souhlasíte s tím, že vyjma případů výslovně uvedených v tomto ujednání nebudou v souvislosti s tímto ujednáním existovat žádné oprávněné třetí osoby.

        D. Pojem Applepoužívaný v tomto ujednání znamená:

• společnost Apple Inc. se sídlem One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie (pro uživatele v Severní, Střední a Jižní Americe s výjimkou Kanady a také na územích a v državách Spojených států, dále v državách Francie a Velké Británie v Severní Americe, Jižní Americe a Karibiku)

• společnost Apple Canada Inc. se sídlem 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada (pro uživatele v Kanadě, na jejích územích a v jejích državách)

• společnost iTunes K.K. se sídlem Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo (pro uživatele v Japonsku)

• společnost Apple Pty Limited se sídlem Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Austrálie (pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu včetně ostrovních držav, území a přidružených jurisdikcí)

• společnost Apple Distribution International se sídlem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika (pro všechny ostatní uživatele) Pro uživatele na územích.

ELEKTRONICKÉ UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Vaše užívání služby iCloud zahrnuje i možnost uzavírat smlouvy a provádět transakce elektronickou formou. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VAŠE ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ STVRZUJÍ VÁŠ SOUHLAS A ÚMYSL BÝT TAKOVÝMI SMLOUVAMI A TRANSAKCEMI VÁZÁNI A UHRADIT PŘÍSLUŠNÉ PLATBY. VÁŠ SOUHLAS A ÚMYSL BÝT VÁZÁNI ELEKTRONICKÝMI PODÁNÍMI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY ZÁZNAMY SOUVISEJÍCÍ SE VŠEMI TRANSAKCEMI, KTERÉ JSTE V RÁMCI TÉTO SLUŽBY UZAVŘELI, VČETNĚ OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ, ZÁSAD, SMLUV A PŘIHLÁŠEK. Za účelem přístupu k vašim elektronickým záznamům a jejich uchovávání po vás může být požadováno, abyste měli k dispozici určitý hardware a software, za což nesete výhradní odpovědnost.

Datum poslední revize: 17. září 2018