iCloud Üldtingimused

Tere tulemast iCloudi

KÄESOLEV ÕIGUSLIK LEPING TEIE JA APPLE’I VAHEL REGULEERIB TEIE POOLT iCLOUDI TOOTE, TARKVARA, TEENUSTE JA VEEBISAITIDE (MILLELE OSUTATAKSE ÜHISELT KUJUL „TEENUS” KASUTAMIST. ON OLULINE, ET LOEKSITE NEED TINGIMUSED LÄBI JA SAAKSITE NENDEST ARU. KUI KLÕPSATE „NÕUSTUN”, SIIS NÕUSTUTE, ET KÄESOLEVAID TINGIMUSI KOHALDATAKSE JUHUL, KUI SOOVITE TEENUSELE JUURDEPÄÄSU SAADA VÕI SEDA KASUTADA.

Apple osutab Teenust, mis võimaldab Teil kasutada teatavaid Interneti-teenuseid, sealhulgas oma isiklike andmete (näiteks kontaktandmete, kalendrite, fotode, märkuste, meeldetuletuste, dokumentide, rakenduste andmete ja iCloudi e-posti) salvestamist ning mis võimaldab Teil saada nendele andmetele juurdepääsu ühilduvate seadmete ja arvutite ning teatavate asukohapõhiste teenuste abil ainult käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel. iCloud lubatakse automaatselt, kui kasutate operatsioonisüsteemiga iOS 9 või uuemaga seadmeid ning logite seadme seadistamise ajal sisse oma Apple’i ID-ga, v.a juhul kui värskendate seadet ning olete eelnevalt valinud iCloudi mitte lubamise. Saate keelata iCloudi menüüst Settings. Kui iCloud on lubatud, siis saadetakse Teie sisu automaatselt Apple’ile ja Apple salvestab selle, et saaksite sisule hiljem juurdepääsu või et saaksite edastada sisu traadita ühenduse abil iCloudi võimaldavatele seadmetele või arvutitele. 

I. TEENUSE KASUTAMISE NÕUDED

          A. Vanus. Teenust tohivad kasutada ainult 13 aastat vanad või vanemad isikud (või vastav minimaalne vanus kohaldatavas jurisdiktsioonis), välja arvatud juhul, kui olete alla 13 aasta vanune ja Teie Apple ID väljastati Teile kinnitatud haridusasutuse poolt või kui selle saite selle oma vanema või hooldaja poolt funktsiooni Family Sharing kasutamise tulemusena. Me ei kogu, kasuta ega avalda alla 13 aasta vanuste või asjakohase jurisdiktsiooni võrdväärse miinimumvanusega laste isikuandmeid, kui vanemad ei ole andnud selleks kinnitatavat nõusolekut. Vanemad ja hooldajad peaksid samuti tuletama alaealistele meelde, et internetis võõrastega suhtlemine võib olla ohtlik, ja võtma laste kaitsmiseks kasutusele kohaseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas jälgima seda, kuidas nad Teenust kasutavad.

Teenuse kasutamiseks ei tohi Te olla isik, kellel on Ameerika Ühendriikide või muude asjakohaste jurisdiktsioonide, sealhulgas Teie asukohariigi või Teenuse kasutamise riigi õigusaktidega keelatud Teenuse kasutamine. Käesoleva Lepinguga nõustudes kinnitate, et olete eespool nimetatust aru saanud ja sellega nõustunud.

          B. Seadmed ja Kontod. Teenuse kasutamiseks võivad olla vajalikud ühilduvad seadmed, internetiühendus ja teatav tarkvara (millele võivad kohalduda tasud) ning korrapärased uuendused. Nende asjaolude tulemuslikkus võib Teenuse kasutamist mõjutada. Apple jätab endale õiguse piirata seadme abil loodavate Kontode arvu ja Kontoga seotud seadmete arvu. Teatavate tehingute tegemiseks või funktsioonide kasutamiseks võib olla vajalik nõutava tarkvara uusima versiooni kasutamine. Nõustute sellega, et nende nõuete täitmine on Teie vastutus. 

          C. Kasutuspiirangud.  Nõustute kasutama Teenust ainult käesoleva Lepinguga lubatud otstarbel ning ainult asjakohase jurisdiktsiooni kohaldatavate õigusaktidega, eeskirjadega või üldtunnustatud tavadega lubatud ulatuses. Teie Kontole eraldatud salvestusmaht on 5 GB, nagu on kirjeldatud iCloudi funktsioonide lehekülgedel. Allpool kirjeldatud viisil on võimalik osta täiendavat salvestusmahtu. Mis tahes kehtiva või mõistliku ribalaiuse või salvestusmahu (näiteks varundamise või e-posti konto mahu) ületamine on keelatud ja see võib takistada Teil iCloudi varundamast, dokumente lisamast või Teie iCloudi e-posti aadressile saadetud uusi e-kirju vastu võtmast. Kui teiepoolne Teenuse kasutamine või muu tegevus kahjustab tahtlikult või tahtmatult Apple’i võimet osutada Teenust teistele süsteemidele, siis on Apple’il õigus võtta Teenuse ja Apple’i süsteemide kaitsmiseks kõik mõistlikud meetmed, mis võib hõlmata Teile Teenusele juurdepääsu peatamist. Kui panete toime korduvaid piirangute rikkumisi, siis võidakse Teie Konto tühistada.

Kui Te olete hõlmatud osapool (covered entity), hõlmatud osapoole äripartner või esindaja (vastavalt seaduse 45 C.F.R § 160.103 määratlusele), siis nõustute, et te ei kasuta mitte ühtegi iCloudi komponenti, funktsiooni või muud funktsionaalsust „kaitstud terviseandmete“ (vastavalt seaduse 45 C.F.R § 160.103 määratlusele) loomiseks, vastuvõtmiseks, säilitamiseks või edastamiseks ning nõustute kasutama iCloudi mitte ühelgi viisil, mis võiks teha Apple’ist (või Apple’i tütarettevõttest) Teie või kolmanda osapoole äripartneri. 

          D. Teenuse kättesaadavus. Teenus või selle mõni osa ei pruugi olla saadaval kõikides keeltes või kõikides riikides ning Apple ei saa tagada, et Teenus või mõni selle osa on sobilik või kättesaadav kasutamiseks mingis kindlas asukohas. Selles ulatuses, milles otsustate Teenusele juurdepääsu saada ja seda kasutada, teete seda omal algatusel ja vastutate mis tahes kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmise eest.

          E. Teenuse muutmine.  Apple jätab endale õiguse käesolevat Lepingut igal ajal muuta ning kehtestada uusi või täiendavaid tingimusi Teenuse kasutamiseks, eeldusel et Apple teavitab Teid 30 päeva ette Teenuse kahjuliku mõjuga muudatustest või teenusetingimuste muudatustest, v.a kui see pole võimalik juriidilistel, regulatiivsetel või valitsusasutustest sõltuvatel põhjustel; kasutajaturvalisuse, kasutajaprivaatsuse või tehnilise integratsiooni põhjustel; teiste kasutajate teenusekatkestuste vältimiseks; või seoses loodusõnnetustega, katastroofidega, sõjaga või teiste sarnaste juhtumitega, mille tekkimist ei saa Apple ette näha. Tasuliste pilvepõhiste salvestusteenuste puhul ei tee Apple teenustele kahjuliku mõjuga muudatusi enne teie hetkel tasutud teenuseperioodi lõppu, v.a kui muudatused on põhjendatult vajalikud juriidilistel, regulatiivsetel või valitsusasutustest sõltuvatel põhjustel; kasutajaturvalisuse, kasutajaprivaatsuse või tehnilise integratsiooni põhjustel; teiste kasutajate teenusekatkestuste vältimiseks; või seoses loodusõnnetustega, katastroofidega, sõjaga või teiste sarnaste juhtumitega, mille tekkimist ei saa Apple ette näha. Juhul kui Apple teeb Teenuses või kasutustingimustes kahjuliku mõjuga muudatusi, on Teil õigus käesolev Leping ning oma konto lõpetada, ning sellisel juhul teeb Apple teile proportsionaalse tagasimakse kõikidest hetkel kehtiva perioodi jaoks ettemakstud tasudest. Apple ei vastuta Teenuse või teenusetingimuste muudatuste eest, mis tehakse vastavuses käesoleva jaotisega IE. 

II. FUNKTSIOONID JA TEENUSED

          A. Asukohapõhiste Teenuste kasutamine

Apple ja tema partnerid ning litsentsiandjad võivad pakkuda teatavaid funktsioone ja teenuseid (näiteks Find My iPhone, Find My Friends), mis tuginevad GPSi (kui see on saadaval) ning üldkasutatavate Wi-Fi kuumpunktide ja mobiiltelefonimastide abil saadaval seadmepõhisel asukohateabel. Nende funktsioonide ja teenuse pakkumiseks (kui need on saadaval), peavad Apple ja tema partnerid ning litsentsiandjad koguma, kasutama, edastama, töötlema ja säilitama Teie asukohapõhiseid andmeid, sealhulgas, aga mitte ainult andmeid teie seadme geograafilise asukoha kohta ja teavet teie iCloudi konto (edaspidi „Konto”) kohta ning sinna registreeritud mis tahes seadmete kohta, sealhulgas, aga mitte ainult teie Apple ID, seadme ID ja nime ning seadme tüübi kohta. 

Võite igal hetkel keelduda sellest, et Apple ja tema partnerid ning litsentsiandjad koguvad, kasutavad, edastavad, töötlevad ja haldavad teie asukoha ning Konto andmeid, lõpetades asukohapõhiste funktsioonide kasutamise ja lülitades välja oma seadme teenused Find My iPhone, Find My Friends või Location Services (kui on kohaldatav). Kui Te kasutate Teenuse osana kolmandate osapoolte teenuseid, mis kasutavad või pakuvad asukohateavet, siis Teie kohta kehtivad ning Te peaks lugema läbi vastavad kolmanda osapoole poolt antud tingimused ja privaatsuseeskirjad asukohateabe kasutamise kohta. Teenuste kasutamisel mis tahes pakutavaid asukohaandmeid ei tohiks kasutada olukordades, kus on vaja täpset asukohainformatsiooni või kus ekslikud, ebatäpsed, ajalise viitega või mittetäielikud asukohaandmed võivad põhjustada surma, kehavigastusi, vara- või keskkonnakahjustusi. Apple kasutab Teenuse osutamiseks mõistlikke oskusi ja nõuetekohast hoolsust, aga Apple ega tema teenuse- ja/või sisupakkujad ei taga asukohaandmete või Teenuse kaudu kuvatud mis tahes muude andmete kättesaadavust, täpsust, terviklikkust, usaldusväärsust või õigeaegsust. ASUKOHAPÕHISED TEENUSED EI OLE MÕELDUD HÄDAOLUKORRAS ASUKOHA MÄÄRAMISE SÜSTEEMIKS JA EI OLE SELLISEL MOEL KASUTAMISEKS SOBILIKUD

          B. Find My iPhone

Kui iCloud on lubatud, siis on teenus Find My iPhone automaatselt võimaldatud kõigil iOS-seadmetel, mis kasutavad operatsioonisüsteemi iOS 8 või selle hilisemat versiooni, või kõikidel teistel iPhone’iga seotud Apple’i seadmetel. Kui teenus Find My iPhone võimaldatakse iOS-seadmetel, millega kasutatakse operatsioonisüsteemi iOS 7 või selle hilisemat versiooni, siis seotakse teie iOS-seade automaatselt teie Apple IDga. Teenuse Find My iPhone välja lülitamiseks, iCloudist välja logimiseks, seadme kustutamiseks või aktiveerimiseks küsitakse alati (sealhulgas Teie käest) Teie Apple ID parooli.  Apple ja tema volitatud esindajad ei pruugi osutada riistvara või tarkvara tugiteenuseid, sealhulgas Apple’i piiratud garantiiga hõlmatud teenuseid, kui Te ei ole enne hooldust teenust Find My iPhone välja lülitanud.  Apple ei vastuta selle eest, kui Te ei kaitse oma iOS-seadet parooliga, kui Te ei võimalda funktsiooni Lost Mode ja/või kui Te ei võta vastu teatisi ega vasta nendele.  Apple ei vastuta samuti teie iOS-seadme Teile tagastamise eest ega Teie iOS-seadmel kaotatud mis tahes andmete eest.

          C. Varundamine

iCloud Backup varundab korrapäraste ajavahemike järel automaatselt Teie iOS-seadmeid, kui seadme ekraan on lukustatud, see on ühendatud toiteallikaga ja Wi-Fi-võrgu kaudu on loodud internetiühendus. Kui seadet ei ole iCloudi saja kaheksakümne (180) päeva jooksul varundatud, siis jätab Apple endale õiguse selle seadmega seotud varukoopiaid kustutada. Varundamine võib hõlmata seadme sätteid, seadme omadusi, fotosid ja videoid, dokumente, teie sõnumeid, telefonihelinaid, rakenduse Health andmeid ja muid rakenduseandmeid. Lisateabe saamiseks minge aadressile https://support.apple.com/en-us/HT207428. iCloudi varundusse ei kaasata järgmist sisu: iTunes Store’ist, App Store’ist või iBooks Store’ist ostetud sisu, arvutist sünkroonitud meediasisu ning teie fotokogu, kui olete võimaldanud teenuse iCloud Photo Library. Teie arvutiga sünkroonitud faile ei varundata. Kui võimaldate funktsiooni iCloud Photo Library, siis varundatakse funktsiooni Photo Library iCloudi automaatsest varundamisest sõltumatult. Teie iCloudi e-post, kontaktid, kalendrid, järjehoidjad ja dokumendid salvestatakse iCloudi ning neile on võimalik Teie seadmete ja arvutite kaudu juurdepääsu saada. Apple kasutab Teenuse osutamiseks mõistlikke oskusi ja nõuetekohast hoolsust, aga APPLE EI TAGA EGA KINNITA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA ETTE NÄHTUD SUURIMAS VÕIMALIKUS ULATUSES, ET MIS TAHES SISU, MIDA TE VÕITE TEENUSE KAUDU SALVESTADA VÕI MILLELE TE VÕITE JUURDEPÄÄSU SAADA, EI KAHJUSTU JUHUSLIKULT, EI RIKUTA, EI LÄHE KADUMA VÕI SEDA EI KÕRVALDATA KOOSKÕLAS KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA NING APPLE EI VASTUTA JUHUL, KUI KÕNEALUNE KAHJUSTAMINE, RIKKUMINE, KAOTAMINE VÕI KÕRVALDAMINE PEAKS TOIMUMA. Vastutate oma teabe ja andmete kohaste varukoopiate säilitamise eest.

          D. Fotod 

          1.  iCloud Photo Library. Kui võimaldate funktsiooni iCloud Photo Library, siis saadetakse Teie iOS-seadme, macOS-arvuti või Windowsi arvuti rakenduses Photos olevad fotod, videod, metaandmed ja rakenduses tehtud muudatused automaatselt iCloudi ja salvestatakse seal; ning seejärel saadetakse need kõikidesse Teie teistesse seadmetesse ja arvutitesse, milles on funktsioon iCloud Photo Library võimaldatud. Fotode ja videote eraldusvõime võib erineda sõltuvalt saadaval olevast salvestusmahust. Täiseraldusvõimega fotosid ja videosid on võimalik igal ajal alla laadida.

          2. iCloud Photo Sharing Kui kasutate funktsiooni iCloud Photo Sharing, siis Apple salvestab kõik Teie poolt jagatud fotod ja videod, kuni Te need kustutate. Pääsete oma jagatud fotodele ja videotele ligi igast oma Apple’i seadmest, milles on funktsioon iCloud Photo Sharing võimaldatud. Inimesed, keda kutsute jagatud albumeid kasutama, võivad seal olevaid fotosid ja videosid näha, saavad neid salvestada, kopeerida ja jagada ning samuti lisada fotosid, videosid ja kommentaare. Kui kasutate funktsiooni iCloud Photo Sharing fotode jagamiseks veebilingi vahendusel, siis muutuvad need fotod avalikult kättesaadavaks kõikidele, kellele on antud või kellel on ligipääs veebilingile. Kui soovite lõpetada kindlate fotode, videote, kommentaaride või terve jagatud albumi jagamise, siis saate need igal ajal kustutada. Kuid jagatud albumist enne kustutamist teise seadmesse või arvutisse kopeeritud sisu ei kustutata.  

          3. My Photo Stream. Kui kasutate funktsiooni My Photo Stream, siis Apple säilitab Teie iOS-seadmega tehtud fotosid või arvutist laaditud fotosid piiratud aja jooksul ning saadab fotosid automaatselt Teie teistesse Apple’i seadmetesse, milles on funktsioon My Photo Stream võimaldatud. Igal ajahetkel saab iCloudis või teie seadmetes säilitada ainult piiratud arvu fotosid ning vanemad fotod kustutatakse aja jooksul funktsioonist My Photo Stream automaatselt. Nende fotode püsivaks säilitamiseks tuleb need salvestada iOS-seadme albumisse Camera roll või teie arvuti fotokogusse. 

          E. Family Sharing. Funktsioon Family Sharing võimaldab teil jagada teatud sisu ja teenuseid, sh iTunes Store’i, iBooks Store’i ja App Store’i oste, teenuse Apple Music tellimust ja iCloudi salvestusruumi tellimust oma pereliikmetega. Samuti saate jagada pereliikmetega kalendrit, jagatud fotoalbumit ning oma asukohta. Lisateavet oma sisuostude jagamise kohta leiate Apple’i meediateenuste nõuete ja tingimuste dokumendist aadressil https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

         F. File Sharing. Kui kasutate funktsiooni iCloud File Sharing, siis Apple säilitab kõiki jagatud faile kuni nende kustutamiseni. Pääsete oma jagatud failidele ligi kõikidest oma Apple’i seadmetest, milles on funktsioon iCloud Drive võimaldatud. Teil on võimalus anda teistele inimestele juurdepääs nendele failidele nende vaatamiseks, salvestamiseks, kopeerimiseks või muutmiseks. Teil on valik anda inimestele õigus failide muutmiseks või ainult vaatamiseks. Kui kasutate funktsiooni iCloud File Sharing failide jagamiseks veebilingi kaudu, siis muutuvad need failid avalikult kättesaadavaks kõikidele, kellele on see veebilink antud. Saate lõpetada failide jagamise igal ajal. Kui lõpetate jagamise, siis failid eemaldatakse iCloud Drive’ist kõikide seadmetes. Kuid eelnevalt teise seadmesse või arvutisse kopeeritud faile ei kustutata. 

          G. Mail Drop. Kui olete loginud teenusesse iCloud sisse ning kasutate suurte manustega meilide saatmiseks macOS-i rakendust Mail või veebirakendust iCloud Mail, siis on Teil võimalus kasutada funktsiooni Mail Drop. Funktsiooni Mail Drop kasutamisel salvestatakse teie suured manused edastuse hõlbustamiseks ajutiselt iCloudi serveritesse. Apple saadab vastuvõtjatele kas manuse lingi või eelvaate, sõltuvalt vastuvõtja meilikliendirakendusest. Suurte meilimanuste ajutine salvestamine ei mõjuta teie iCloudi salvestusmahu piirangut. Lisateavet funktsiooni Mail Drop kohta leiate aadressilt https://support.apple.com/en-us/HT203093

          H. Kolmandate osapoolte rakendused. Kui logite sisse teatavatesse kolmandate osapoolte rakendustesse oma iCloud’i mandaadiga, siis nõustute lubama, et rakendus salvestab andmed Teie isiklikul iCloudi kontol ja et Apple kogub, salvestab ja töötleb kõnealuseid andmeid vastava kolmandast osapoolest arendaja nimel selle kohta, kuidas Te Teenust ja kõnealuseid rakendusi kasutate. Andmeid, mida rakendus Teie isiklikule iCloudi kontole salvestab, võetakse Teie salvestamise piirmäära puhul arvesse.  Selliseid andmeid võidakse jagada teise rakendusega, mille Te samalt rakenduste arendajalt alla laadisite. 

          I. iCloudi ainult veebipõhine konto.  Kui registreerute Teenusele Apple’i kaubamärgi alla mittekuuluva seadme või arvuti abil ainult veebipõhise kontoga, siis saate juurdepääsu ainult Teenuse piiratud funktsioonidele. Saate 1 GB tasuta salvestusruumi ning seda mahtu ei ole ainult veebipõhise konto korral võimalik suurendada. Ainult veebipõhise kontoga Teenusele juurdepääsu tingimusena nõustute käesolevas Lepingus sisalduvate kõigi asjakohaste tingimustega, sealhulgas ilma piiranguteta kõigi nõuetega, mis on seotud Teenuse kasutamisega, kasutamise kättesaadavuse piirangutega, avaliku beetaga, garantii teatiste tingimustega, sisu ja käitumise ning lõpetamise eeskirjadega. Teile ei kohaldata käesolevas Lepingus sisalduvaid tingimusi, mis on seotud funktsioonidega, mida ainult veebipõhistele kasutajatele ei võimaldata. Nende hulka kuuluvad näiteks asukohapõhiste teenuste kasutamine ja iCloudi salvestamise ülenduste kasutamine. Olete samuti nõus, et kui avate oma ainult veebipõhise konto hiljem Apple’i brändiga seadmest või Apple’i brändiga arvutist, siis võib Apple hoolimata sellest, kas see seade või arvuti on Teie oma, ülendada Teie ainult veebipõhise konto terviklikuks iCloudi kontoks ja tagada Teile Teenuse kõik võimalikud funktsioonid, sealhulgas suurema tasuta salvestusmahu. Kui otsustate avada oma ainult veebipõhise konto Apple’i brändiga seadmest või arvutist ja kui Teid ülendatakse seejärel Teenuse täielikule funktsionaalsusele, siis nõustute sellega, et Teie poolt Teenuse kasutamisele kohaldatakse kõiki siinkohal märgitud tingimusi. Kui Te ei soovi saada terviklikku iCloudi kontot, siis ärge logige oma ainult veebipõhisesse kontosse sisse Apple’i brändiga seadmest või arvutist.

          J. Kaheastmeline autentimine ja automaatselt valitavad kõned ja tekstisõnumid. Kui lubate kaheastmelise autentimise oma Apple’i ID jaoks, siis nõustute (a) andma Apple’ile vähemalt ühe telefoninumbri; ning (b) võtma vastu Apple’ilt automaatselt valitud või eelnevalt salvestatud kõnesid ja tekstisõnumeid kõikidele antud numbritele. Me võime teha selliseid kõnesid või saata tekstisõnumeid, et (i) saaksite hoida oma Kontot sisselogimisel turvalisena; (ii) aidata teil pääseda ligi oma Kontole, kui olete unustanud oma parooli; või (iii) muul viisil teenindada teie Kontot või jõustada seda Lepingut, meie eeskirju, kohaldatavat seadust või muud lepingut, mis meil võib teiega olla.

III. TELLIMUSPÕHISED SALVESTAMISE ÜLENDUSED

Tellimuspõhiselt on võimalik osta täiendavat salvestusmahtu.

          A. Makse. 

Teie seadme või arvuti salvestusmahu ülendamise tulemusena nõuab Apple automaatselt korduvat tasu Teie Apple IDga seotud maksemeetodi kohaselt (näiteks maksemeetod, mida kasutate iTunes Store’is, App Store’is või iBooks Store’is maksete tegemiseks, kui need on saadaval) või teie pere kontoga seotud maksemeetodi kohaselt. Kui olete pere kontohaldur, siis nõustute, et Apple küsib teie maksemeetodi kohaselt korrapäraste ajavahemike järel tasu Teie pere liikmetelt, kes oma salvestusmahtu ülendavad. Apple võib samuti hankida eelneva kinnituse kuni tehingusummani ulatuva summa kohta ja võtta Teiega regulaarselt ühendust, saates e-kirja Teie Apple IDga seotud e-posti aadressile, et saata meeldetuletusi arvete kohta ja muud salvestamise kontoga seotud teavet.  

Saate muuta oma tellimust, suurendades või vähendades oma salvestusmahtu oma seadme sätete iCloudi osas või Teie Maci funktsiooni System Preferences paanil iCloud või Teie PC-arvutis iCloud for Windows all.

Ülendatud salvestuspaketile kohaldatav salvestustasu jõustub viivitamatult; salvestuspaketi vähendamine jõustub järgmisel iga-aastasel või igakuisel arvelduskuupäeval. TE VASTUTATE KÕIGI TASUDE MAKSMISE EEST JA APPLE’ILE KÕIGI MAKSETE TASUMISEKS KEHTIVA KREDIITKAARDI VÕI MAKSEKONTO ANDMETE ESITAMISE EEST. Kui Apple ei saa edukalt nõuda tasu sisse Teie krediitkaardilt või nõutavate maksete maksekontolt, siis jätab Apple endale õiguse tühistada juurdepääs Teie salvestatud sisule või piirata seda juurdepääsu, kustutada Teie salvestatud sisu või tühistada Teie Konto. Kui soovite määrata erineva krediitkaardi või maksekonto või kui muudate oma krediitkaardi või maksekonto olekut, siis peate muutma oma teavet veebis iCloudi jaotises Account Information; see võib ajutiselt takistada Teie juurdepääsu Teenustele, kui Apple kontrollib Teie uusi makseandmeid. Võime võtta Teiega e-posti teel ühendust Teie konto asjus, sealhulgas piiranguteta Teie salvestuse piirmäärani jõudmise või selle ületamise asjus. 

Teie tasutav koguhind hõlmab ülenduse hinda ja mis tahes kohaldatavaid krediitkaarditasusid ning mis tahes müügi, kasutuse, kaupade ja teenuste maksu, käibemaksu või mis tahes muud sarnast maksu kohaldatavate õigusaktide alusel ning ülenduse ostmise hetkel kehtiva maksumäära alusel. Nõuame maksu ajal, kui seda Teenusele kohaldatavate maksereeglite alusel nõutakse.

          B. Õigus lepingust taganeda

Kui otsustate tühistada oma tellimuse pärast algset ostu, või aastapõhise maksepaketi puhul pärast uuendustingimuste teatamist, siis saate seda teha, kui informeerite Apple’it selge avaldusega (leiate vastavad aadressiandmed alltoodud jaotisest „Üldine“) 14 päeva jooksul pärast e-postiga kinnituse saamist, võttes ühendust Klienditoega. Te ei pea põhjendama tühistamise soovi. 

Tühistamise tähtajast kinnipidamiseks peate saatma oma tühistusavalduse enne 14-päevase perioodi möödumist. 

Euroopa Liidu ja Norra klientidel on õigus kasutada ka alltoodud tühistusvormi:

Kellele:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

IKäesolevaga teatan, et ma loobun oma lepingust järgmise suhtes: 

[TELLIMUSE KOGUS JA PERIOOD, nt. 200 GB MAHUGA IGAKUINE iCLOUD’I TELLIMUS LISA-SALVESTUSRUUMI JAOKS]

TELLITUD KUUPÄEVAL [SISESTAGE KUUPÄEV] 

Kliendi nimi

Kliendi aadress

Kuupäev 

Tühistamise tulemus 

Me vähendame teie salvestusmahu tagasi 5 GB peale ning tagastame makse hiljemalt 14 päeva möödumisel tühistusavalduse vastuvõtmisest. Kui olete kasutanud selle perioodi vältel rohkem kui 5 GB salvestusmahtu, siis ei pruugi teil olla enam võimalik luua rohkem iCloud’i varundusi või kasutada teatud funktsioone, kuni vähendate oma salvestusmahtu. Me kasutame sama makseviisi, mida teie kasutasite tehingu jaoks ning te ei pea maksma sellise tagasimakse puhul lisatasusid.

IV. Teie poolt Teenuse kasutamine

          A. Teie Konto

Teenuse registreeritud kasutajana peate looma Konto. Ärge oma kontoandmeid kellegagi jagage. Te olete ainuvastutav oma Konto salastatuse ja turvalisuse säilitamise eest ning Teie Kontol või selle kaudu tehtud kõigi tegevuste eest ning nõustute viivitamatult teavitama Apple’it oma Kontoga seotud mis tahes turvaleketest. Kinnitate samuti ja nõustute, et Teenus on kavandatud ning mõeldud isiklikuks ja individuaalseks kasutamiseks ning Te ei tohiks jagada oma Konto ja/või parooli andmeid teiste isikutega. Kui me oleme kasutanud mõistlikke oskusi ja olnud nõuetekohaselt hoolsad, siis ei vastuta Apple Teie Konto lubamatust kasutamisest tekkinud mis tahes kahju eest, kui Te ei ole käesolevaid reegleid järginud.

Teenuse kasutamiseks peate oma Konto autentimiseks sisestama oma Apple ID ja parooli. Nõustute esitama Teenuse kasutamiseks registreerides ning seda kasutades õige ja tervikliku teabe (edaspidi „Teenuse registreerimisandmed”) ning nõustute uuendama oma Teenuse registreerimisandmeid, et hoida neid täpse ja terviklikuna. Kui Te ei esitada täpseid, ajakohaseid ja terviklikke Teenuse registreerimisandmeid, siis võidakse Teie Konto peatada ja/või tühistada. Nõustute, et Apple võib salvestada Teie esitatud Teenuse registreerimisandmed, mille olete esitanud Teie Konto käigushoidmiseks ja selle kohta arvete esitamiseks, ning neid kasutada

          B. Teiste Apple’i toodete ja teenuste kasutamine

Apple’i ja/või selle litsentsiandjate võimaldatud Teenuse konkreetsed osad või funktsioonid, sealhulgas (aga mitte ainult) võimalus laadida alla varasemaid oste ja teenus iTunes Match ja/või iCloud Music Library (millele kohaldatakse täiendavaid tasusid) nõuavad eraldi tarkvara või muid litsentsilepinguid ning neile kehtivad muud kasutustingimused. Teenuse nende konkreetsete osade või funktsioonide kasutamise eeltingimusena peate mis tahes kõnealuse eraldi lepingu läbi lugema, sellega nõustuma ja nõustuma selle tingimuste täitmisega.

          C. Üleandmise keeld

Midagi käesolevas Lepingus ei või mõista selliselt, nagu see annaks Teile üle mis tahes huvi, õiguse või litsentsi Apple ID, e-posti aadressi, domeeninime, iChati ID või sarnase ressursi puhul, mida Te Teenusega seoses kasutate.

          D. Pärandamise keeld

Kui seadusega ei ole teisiti nõutud, siis nõustute, et Teie Kontot ei saa üle anda ja et Teie Apple IDga või teie Konto sisuga seotud õigused lõppevad Teie surma korral. Kui laekub Teie surmatunnistus, siis võidakse Teie Konto tühistada ja kogu Teie Konto sisu kustutada. Võtke edasise abi saamiseks ühendust iCloudi teeninduskeskusega aadressil support.apple.com/icloud.

          E. Teenuse edasimüügi keeld

Nõustute, et Te ei reprodutseeri, kopeeri, paljunda, müü, müü edasi, rendi Teenust ega kauple sellega (ega selle ühegi osaga) mis tahes otstarbel.

V. Sisu ja Teie käitumine

          A. Sisu

„Sisu” tähendab mis tahes teavet, mille olete Teenust kasutades loonud või millega olete Teenuse kasutamise käigus kokku puutunud, näiteks andmefailid, seadme omadused, kirjalik tekst, tarkvara, muusika, graafika, fotod, kujutised, helid, videod, teated ja mis tahes muu sarnane materjal. Mõistate, et kogu Sisu, mis avaldatakse avalikult või edastatakse eraviisiliselt Teenuse abil, kuulub kõnealuse Sisu lähtekohaks oleva isiku ainuvastutuse alla. See tähendab, et Teie ja mitte Apple on ainuvastutav mis tahes Sisu eest, mille Te üles või alla laadite, postitate, e-posti teel saadate, edastate, salvestate või Teenust kasutades muul moel kättesaadavaks teete. Mõistate, et võite Teenust kasutades puutuda kokku Sisuga, mida võite pidada solvavaks, sündsusetuks või sobimatuks ja et võite ise avaldada teistele Sisu, mida nad võivad sobimatuks pidada. Apple ei kontrolli Teenuse kaudu postitatud Sisu ega taga selle täpsust, usaldusväärsust või kvaliteeti. Saate aru ja nõustute, et kasutate Teenust ja mis tahes Sisu ainult omal vastutusel.

          B. Teie käitumine

Nõustute MITTE kasutama Teenust järgmistel eesmärkidel:

a. sellise Sisu üles või alla laadimine, postitamine, e-kirjaga saatmine, edastamine, salvestamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, mis ei ole seaduspärane, mis on ahistav, ähvardav, kahjulik, kahju põhjustav, teotav, laimav, kuritarvitav, vägivaldne, kõlvatu, vulgaarne, teise inimese eraelu puutumatust rikkuv, vihkamist esile kutsuv, rassilisi või etnilisi gruppe solvav või muul moel sobimatu;

b. teiste isikute jälitamine, ahistamine või kahjustamine;

c. kui olete täiskasvanu, siis alaealiselt (mis tahes alla 18 aasta vanune isik või sellises vanuses isik, kes on alaealine kohalike õigusaktide kohaselt), keda Te isiklikult ei tunne, muu hulgas (aga mitte ainult) mis tahes järgmise teabe küsimine: täisnimi või perekonnanimi, kodune aadress, posti sihtnumber, telefoninumber, pilt või alaealise kooli, kiriku, spordimeeskonna või sõprade nimed;

d. ennast teise isiku või asutusena esitlemine — Te ei tohi teeselda, et olete teine isik (sealhulgas kuulsus), asutus, teine iCloudi kasutaja, Apple’i töötaja või avaliku asutuse või valitsuse juht, või seda väita või väita muul moel, et olete seotud mingi isiku või asutusega (Apple jätab endale õiguse lükata tagasi või blokeerida mis tahes Apple ID või e-posti aadress, mida võib pidada kellegi teise teesklemiseks või Teie isiku kohta valeandmete esitamiseks või teise isiku nime või identiteedi all esinemiseks);

e. autoriõiguste või muude intellektuaalomandiõiguste mis tahes rikkumiste toimepanemine (sealhulgas sellise sisu üleslaadimine, mille üleslaadimise õigus Teil puudub) või mis tahes ärisaladuse või salastatud teabe avaldamine, rikkudes konfidentsiaalsus-, töö- või teabe varjamise lepingut;

f. mis tahes soovimatute või lubamatute e-kirjade, reklaamide, reklaammaterjalide, rämpsposti, spämmi või ahelkirjade, sealhulgas (aga mitte ainult) massreklaami ja teavituste postitamine, saatmine, edastamine või muul moel kättesaadavaks tegemine;

g. mis tahes TCP-IP paketi päise või päise teabe osa võltsimine e-kirjas või uudisrühma postituses või muul moel päisesse sellise teabe lisamine, mis on mõeldud tarbijate eksitamiseks Teenuse kaudu edastatud Sisu päritolu kohta („spuufimine”);

h. sellise materjali üles laadimine, postitamine, e-kirjadega saatmine, edastamine, salvestamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, mis sisaldab viiruseid või muid arvutiprogrammi koode, faile või arvutiprogramme, mis on mõeldud Teenuse (või selle osa) või mis tahes muu arvutitarkvara või riistvara tavapärase toimimise kahjustamiseks, takistamiseks või piiramiseks;

i. Teenuse (sealhulgas Teenusele juurdepääsu saamine automaatsete vahendite abil, näiteks skriptide või veebiroomajate abil) või Teenusega ühendatud mis tahes serverite või võrkude või Teenusega ühendatud võrkude mis tahes eeskirjade, nõuete või reeglite (sealhulgas sellele lubamatu juurdepääsu saamine ning selle andmete või liikluse lubamatu kasutamine või jälgimine) tõkestamine või häirimine;

j. ebaseadusliku tegevuse planeerimine või toime panemine ja/või

k. Teenuse mis tahes teiste kasutajate kohta isikuandmete kogumine ja salvestamine, mida kasutatakse seoses mis tahes eespool nimetatud keelatud tegevustega.

          C. Sisu kõrvaldamine

Kinnitate, et Apple ei vastuta teiste võimaldatud Sisu eest ja tal ei ole sellega seotud kohustusi ega kohustust kõnealust Sisu eelnevalt kontrollida. Samas jätab Apple endale õiguse määrata igal ajal kindlaks, kas Sisu on sobilik ja vastab käesoleva Lepingu tingimustele ning ta võib Sisu igal ajal etteteatamata ja enda äranägemise järgi eelnevalt kontrollida, teisaldada, sellest keelduda ja/või selle kõrvaldada, kui leitakse, et kõnealune sisu rikub käesoleva Lepingu tingimusi või on muul viisil sobimatu.

          D. Teie Sisu varundamine

Vastutate mis tahes tähtsate dokumentide, kujutiste või muu sellise Sisu varundamise eest enda arvutisse või muusse seadmesse, mida Te Teenuse abil salvestate või millele Te Teenuse abil juurdepääsu saate. Apple kasutab Teenuse osutamisel mõistlikke oskusi ja nõuetekohast hoolsust, aga Apple ei taga ega garanteeri, et Teie sisu, mida Te võite Teenuse kaudu salvestada või kasutada, ei saa soovimatult rikutud või kahjustatud ega lähe kaduma.

          E. Juurdepääs Teie Kontole ja Sisule

Apple jätab endale õiguse võtta meetmeid, mis on tema hinnangul mõistlikult vajalikud või kohased käesoleva Lepingu mis tahes osa jõustamiseks ja/või sellele vastavuse kontrollimiseks. Kinnitate ja nõustute, et Apple võib ilma teie ees vastutamata saada juurdepääsu teie Konto andmetele ja sisule, kasutada seda, säilitada seda ja/või avaldada seda õiguskaitseorganitele, valitsusametnikele ja/või kolmandatele isikutele, kui Apple peab seda mõistlikult vajalikuks või kohaseks, kui tal on selleks õiguslik kohustus või kui Apple on heas usus seisukohal, et kõnealune juurdepääs, kasutamine, avaldamine või säilitamine on mõistlikult vajalik järgmistel eesmärkidel: a) õigusliku menetluse või nõude järgimine; b) käesoleva Lepingu jõustamine, sealhulgas selle mis tahes võimaliku rikkumise uurimine; c) turvalisuse, pettuse või tehniliste küsimustega seotud asjaolude tuvastamine, vältimine või nendega muul moel tegelemine või d) Apple’i, selle kasutajate, kolmanda osapoole või avalikkuse õiguste, vara või ohutuse kaitsmine õigusaktidega nõutud või lubatud piirides.

          F. Autoriõigustega seotud teatis – DMCA

Kui usute, et Teie autoriõigusega kaitstud Sisu autoriõigusi on rikkunud keegi Teenuse kasutajatest, siis võtke ühendust Apple’i autoriõiguste esindajaga, nagu on kirjeldatud meie autoriõiguste eeskirjades aadressil https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple võib oma äranägemise järgi peatada ja/või tühistada korduvaid rikkumisi toime pannud kasutajate Kontod.

          G. Käesoleva Lepingu rikkumised

Kui leiate Teenust kasutades Sisu, mis ei ole Teie arvates sobilik või rikub muul moel käesoleva Lepingu tingimusi, siis saate anda sellest teada, saates e-kirja aadressil abuse@iCloud.com.

          H. Teie poolt Teenuse kaudu esitatud või kättesaadavaks tehtud Sisu

1. Teiepoolne litsentsimine. Kui mitte arvestada teile litsentsitavat materjali, siis ei nõua Apple Teie poolt Teenuse kaudu esitatud või kättesaadavaks tehtud materjalide ja/või sisu omandit. Samas, kui esitate või postitate kõnealuse Sisu Teenuse nende funktsioonide kaudu, mis on kättesaadavad avalikkusele või teistele kasutajatele, kellega nõustute kõnealust Sisu jagama, siis annate Apple’ile ülemaailmse, kasutustasudeta lihtlitsentsi kõnealust Sisu Teenuses kasutada, jaotada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avaldada, tõlkida, avalikult kasutada ja avalikult esitada ainult sellise Sisu esitamise või kättesaadavaks tegemise otstarbel, ilma et seda tuleks teile hüvitada või et sellest tekiks teie ees kohustusi. Nõustute, et Teie esitatud või postitatud mis tahes Sisu on Teie ainuvastutus, sellega ei rikuta ühegi teise osapoole õigusi või õigusakte, ei aidata kaasa nõuete rikkumisele või muule seadusvastasele või muul viisil kõlvatule, sobimatule või halvas maitses käitumisele ega julgustata seda tegema. Esitades või postitades kõnealuse Sisu Teenuse nende funktsioonide kaudu, mis on avalikkusele või teistele kasutajatele kättesaadavad, kinnitate, et olete selle materjali omanik ja/või Teil on selle levitamiseks vajalikud kõik õigused, litsentsid ja volitused.

2. Sisu muudatused. Mõistate, et Teenuse osutamiseks ja Teie Sisu seal kättesaadavaks tegemiseks võib Apple edastada Teie Sisu erinevatesse avalikesse võrgustikesse, erinevate teabeedastusviiside kaudu ning kohandada või muuta Teie Sisu selliselt, et see vastaks ühendusvõrkude või seadmete või arvutite tehnilistele nõuetele. Nõustute, et käesolev litsents lubab Apple’il mis tahes kõnealuseid meetmeid võtta.

3. Teave kaubamärgi kohta. Apple, Apple’i logo, iCloud, iCloudi logo ja teised Apple’i kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod, mida kasutatakse seoses Teenusega, on Apple Inc kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Apple’I kaubamärkide loetelu on esitatud järgmisel aadressil: https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Teised Teenuses kasutatavad kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Teile ei ole antud õigusi või litsentsi eelnevalt mainitud kaubamärkide kasutamiseks ning lisaks nõustute, et Te ei eemalda, peida või muuda varaliste õiguste teatisi (k.a kaubamärgi ja autoriõiguse teatisi), mis võivad olla Teenusele lisatud või Teenuses sisalduda.

VI. Tarkvara

          A. Apple’i omandiõigused. Kinnitate ja nõustute, et Apple ja/või tema litsentsiandjad on Teenuse ja sellega seotud kõigi juriidiliste õiguste ja huvide omanikud, seahulgas ilma piiranguteta seoses Teenuse rakendamiseks kasutatud graafikaga, kasutajaliidesega, skriptidega ja tarkvaraga ning Teile Teenusega ühendamise osana ja/või sellega seoses võimaldatud mis tahes teenusega („Tarkvara”), sealhulgas nendega seotud mis tahes ja kõik registreeritud ja registreerimata intellektuaalomandi õigused kõikjal maailmas. Nõustute samuti, et Teenus (sealhulgas Tarkvara või selle mis tahes muu osa) sisaldab omandiõigusega kaitstud ja salastatud teavet, mida kaitstakse kohaldatavate intellektuaalomandiõiguse ja muude õigusaktidega, sealhulgas, aga mitte ainult autoriõigustega. Nõustute kasutama kõnealust omandiõigusega kaitstud teavet või kaitstavaid materjale ainult Teenuse kasutamiseks käesoleva Lepingu tingimuste kohaselt. Teenuse ühtegi osa ei või üheski vormis ega ühelgi moel reprodutseerida, kui seda ei ole kõnealuste tingimustega otseselt lubatud.

          B. Apple’i litsents. TARKVARA VÕI TEENUSE MIS TAHES OSA KASUTAMINE, VÄLJA ARVATUD TEENUSE KASUTAMINE KÄESOLEVAS LEPINGUS LUBATUD VIISIL, ON RANGELT KEELATUD JA RIKUB TEISTE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSI NING SELLELE VÕIDAKSE KOHALDADA TSIVIIL- JA KRIMINAALÕIGUSLIKKE KARISTUSI, SEALHULGAS AUTORIÕIGUSTE RIKKUMISEGA SEOTUD VÕIMALIKKU RAHATRAHVI.

          C. Avalik beeta. Apple võib aega-ajalt otsustada pakkuda Teenuse uusi ja/või uuendatud funktsioone (edaspidi „Beetafunktsioonid”) oma avaliku beeta programmi (edaspidi „Programm”) raames, et saada tagasisidet Beetafunktsioonide kvaliteedi ja kasutatavuse kohta. Olete aru saanud ja nõustute, et teie poolt Programmis osalemine on vabatahtlik ja sellest ei tekki õiguslikku partnerlus-, esindus- või töösuhet Teie ja Apple’i vahel ning Apple ei ole kohustatud Teile mingeid Beetafunktsioone võimaldama. Apple võib teha need Beetafunktsioonid Programmis osalejatele kättesaadavaks veebis registreerumise või Teenuse kaudu osalemise alusel. Olete aru saanud ja nõustute, et Apple võib koguda ja kasutada Teie Konto, seadmete ja lisaseadmete andmeid, et Teid Programmiga liita ja/või määrata kindlaks Teie kõlblikkus programmis osalemiseks. Saate aru, et kui olete Programmiga ühinenud, siis ei pruugi olla võimalik hakata uuesti kasutama kõnealuse Beetafunktsiooni varasemat versiooni, mis ei ole beetaga seotud. Kui selline tagasipöördumine on võimalik, siis ei pruugi teil olla võimalik migreerida seda Beetafunktsiooni kasutades loodud andmeid tagasi varasemasse mittebeetaversiooni. Teie poolt Beetafunktsioonide kasutamist ja Programmis osalemist reguleerib käesolev Leping ning mis tahes täiendavad litsentsitingimused, mis võivad Beetafunktsioonidega eraldi kaasneda. Beetafunktsioonid võimaldatakse „OLEMASOLEVAL” ja „VÕIMALDATUD KUJUL” ning need võivad sisaldada vigu või ebatäpsusi, mis võivad põhjustada Teie seadmete ja nendega ühendatud lisaseadmete (sealhulgas ilma piiranguteta serverite ja arvutite) tõrkeid ning andmete ja/või teabe rikkumist või kaotamist. Apple soovitab tungivalt enne mis tahes Programmis osalemist varundada oma seadme ja mis tahes lisaseadmete kõik andmed ja kogu teabe. Nõustute otseselt sellega, et kasutate mis tahes Beetafunktsioone omal vastutusel. VÕTATE ENDA KANDA MIS TAHES PROGRAMMIS OSALEMISEGA SEOTUD KÕIK RISKID JA KULUD, SEALHULGAS PIIRANGUTETA RISKID JA KULUD, MIS ON SEOTUD MIS TAHES INTERNETIÜHENDUSE TASUDEGA, VARUNDAMISKULUDEGA, SEADME JA LISASEADMETE KASUTAMISEST TEKKINUD KULUDEGA NING MIS TAHES SEADMETE, TARKVARA, TEABE VÕI ANDMETE KAHJUSTAMISEGA. Apple võib anda Teile Beetafunktsioonidega seotud tehnilist ja/või muud tuge, aga ei pruugi seda teha. Kui tuge pakutakse, siis on see Teile pakutavatele tavapärastele tugiteenustele täiendav tugi ja see on saadaval ainult Programmi kaudu. Nõustute järgima mis tahes tugiteenuste reegleid või eeskirju, mille Apple Teile mis tahes kõnealuse toe saamiseks määrab. Apple jätab endale õiguse igal ajal või ette teatamata muuta Programmi tingimusi või eeskirju (sealhulgas Programm lõpetada) ning ta võib Teie Programmis osalemise igal ajal tühistada. Nõustute sellega, et Apple ei ole kohustatud tagama Beetafunktsioonide kaubanduslikku versiooni ja kui selline kaubanduslik versioon kättesaadavaks tehakse, siis võivad sellel olla Beetafunktsioonidest erinevad funktsioonid või omadused. Apple annab Teile Programmi raames võimaluse esitada kommentaare, soovitusi või muud tagasisidet Beetafunktsioonide kasutamise kohta. Nõustute, et kui ei ole sõlmitud kirjalikku lepingut vastupidise kohta, siis saab Apple vabalt kasutada Teie esitatud tagasisidet mis tahes otstarbel.

          D. Ekspordihaldus. Teenuse ja Tarkvara kasutamisele, sealhulgas andmete, tarkvara või muu Sisu Teenuse kaudu edastamisele, postitamisele või üleslaadimisele võivad kohalduda Ameerika Ühendriikide ja muude riikide ekspordi- ja impordiõigusaktid. Nõustute täitma kõigi kohaldatavate ekspordi- ja impordiõigusaktide ning eeskirjade nõudeid. Eriti, aga mitte ainult, ei tohi Tarkvara eksportida või uuesti eksportida a) ühtegi Ameerika Ühendriikide embargoga riiki või b) ühelegi inimesele, kes on U.S. Treasury Department’i nimekirjas Specially Designated Nationals või U.S. Department of Commerce Denied Person’s List või Entity List. Kasutades Tarkvara või Teenust, kinnitate ja tagate, et Te ei ela üheski sellises riigis ega ole kantud ühtegi sellisesse nimekirja. Samuti olete nõus, et Te ei kasuta Tarkvara või Teenust ühelgi Ameerika Ühendriikide seadusega keelatud viisil, kaasa arvatud ima piiranguteta rakettide, tuuma-, keemiliste või bioloogiliste relvade välja arendamine, disainimine või tootmine. Samuti nõustute mitte laadima oma Kontole üle mis tahes andmeid või tarkvara, mida (a) reguleerivad rahvusvahelise relvakaubanduse määrused ; või (b) mida ei tohi eksportida ilma valitsusasutuse eelneva kirjaliku loata, sealhulgas, aga mitte ainult teatavat tüüpi krüpteerimistarkvara ja lähtekoode, kui Te ei ole eelnevalt kõnealust luba saanud. Kõnealune kinnitus ja kohustus jääb kehtima ka pärast käesoleva Lepingu lõpetamist.

          E. Uuendused. Apple võib aeg-ajalt uuendada Teenuses kasutatavat Tarkvara. Teenuse kasutamise jätkamiseks võidakse kõnealused uuendused automaatselt alla laadida ja Teie seadmesse või arvutisse installida. Need uuendused võivad sisaldada programmivigade parandusi, funktsioonide täiendusi või täiustusi või Tarkvara täiesti uusi versioone. 

VII. Lõpetamine

          A. Teie vabatahtlikul algatusel lõpetamine

Võite igal ajal kustutada oma Apple’i ID ja/või igal ajal lõpetada Teenuse kasutamise. Kui soovite lõpetada oma seadmes iCloudi kasutamise, siis võite keelata iCloudi  seadmes, avades oma seadme menüü Settings, vajutades iCloud ja puudutades „Sign Out“. Kui soovite oma Konto lõpetada ja kustutada oma Apple’i ID, siis võtke ühendust Apple’i toega aadressil support.apple.com/et-ee/contact. Kui lõpetate oma Konto ning kustutate oma Apple’i ID, siis ei pääse te ligi teistele Apple’i toodetele ja teenustele, mis kasutavad seda Apple’i ID-d. See toiming võib olla ümberpööramatu. Teie poolt enne lõpetamist makstud mis tahes tasusid, sealhulgas lõpetamise arveldusaastal tehtud mis tahes ettemakseid ei hüvitata (välja arvatud käesoleva Lepinguga otseselt lubatud juhtudel). Konto lõpetamine ei kõrvalda kohustust tasuda mis tahes nõutavaid tasusid või makse.

          B. Apple’i algatusel lõpetamine

Apple võib teatavatel tingimustel igal ajal ja etteteatamata lõpetada viivitamatult teie Konto ja/või Teenusele juurdepääsu või peatada sellega seotud mingi osa. Kõnealuse lõpetamise ajendiks võivad olla järgmised põhjused: a) käesoleva Lepingu või siinkohal osutatud ja/või Teenuse all postitatud mis tahes muude eeskirjade või suuniste rikkumine; b) kui esitate taotluse oma Konto tühistamiseks või lõpetamiseks; c) õiguskaitseorgani, kohtuasutuse või muu valitsusasutuse nõudel ja/või korralduse alusel; d) kui Teile Teenuse osutamine on ebaseaduslik või võib ebaseaduslikuks muutuda; e) ootamatud tehnilised või turvaküsimused või probleemid; f) kui Te osalete pettuslikus või ebaseaduslikus tegevuses või g) kui Te ei maksa mis tahes tasusid, mida Te Teenuse eest võlgnete, eeldades et mittevaraliste rikkumiste korral võib Apple algatada lõpetamise ainult 30-päevase etteteatamisega rikkumisest ning kui Te selle 30-päevase aja jooksul rikkumist ei likvideeri. Mis tahes kõnealune lõpetamine või peatamine toimub Apple’i äranägemise järgi ja Apple ei vastuta Teie või mis tahes kolmanda osapoole ees Teie Konto ja/või Teenusele juurepääsu lõpetamisest tekkida võivate või tekkivate kahjude eest. Lisaks sellele võib Apple lõpetada Teie Konto Teile sellest eelnevalt Teie Kontoga seotud e-posti aadressile 30 päeva ette teatades, kui a) Teie Konto ei ole olnud aktiivne ühe (1) aasta vältel või b) Teenuse või selle mis tahes osa osutamine on üldiselt peatatud. Teenuse üldise peatamise teatis esitatakse siin toodud tingimustel, v.a kui see pole võimalik juriidilistel, regulatiivsetel või valitsusasutustest sõltuvatel põhjustel; kasutajaturvalisuse, kasutajaprivaatsuse või tehnilise integratsiooni põhjustel; teiste kasutajate teenusekatkestuste vältimiseks; või seoses loodusõnnetustega, katastroofidega, sõjaga või teiste sarnaste juhtumitega, mille tekkimist ei saa Apple ette näha.  Sellise lõpetamise puhul teeb Apple teile proportsionaalse tagasimakse kõikidest hetkel kehtiva perioodi jaoks ettemakstud tasudest. Apple ei vastuta Teenuse või teenusetingimuste muudatuste eest, mis tehakse vastavuses käesoleva jaotisega VIIB. 

          C. Lõpetamise mõju

Kui Teie Konto lõpetatakse, siis võite kaotada Teenusele ja selle mis tahes osadele, sealhulgas piiranguteta oma Kontole, Apple ID-le, e-posti kontole ja Sisule kogu juurdepääsu. Lisaks sellele kustutab Apple pärast teatava ajavahemiku möödumist Teie konto(de)l või selle/nende osana salvestatud andmed. Teenuse mis tahes eraldi osad, mida olete kasutanud eraldi tarkvara litsentsilepingute alusel, lõpetatakse samuti kooskõlas kõnealuste litsentsilepingutega.

VIII. Lingid ja muud kolmandate osapoolte materjalid

Teenuse teatav Sisu ja teatavad osad või funktsioonid võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale ja/või hüperlinke teistele veebisaitidele, ressurssidele või teisele Sisule. Kuna Apple’il ei pruugi olla kontrolli kõnealuste kolmandate osapoolte saitide ja/või materjalide üle, siis kinnitate ja nõustute, et Apple ei vastuta kõnealuste saitide või ressursside kättesaadavuse eest ja ei kinnita ega taga mis tahes kõnealuste saitide või ressursside õigsust ning tal ei ole mingeid kohustusi ega vastutust seoses kõnealustel saitidel või ressurssidel või nende kaudu pakutava mis tahes Sisu, reklaami, toodete või materjalidega. Kinnitate ja nõustute samuti, et Apple ei vastuta Teile tekkinud või väidetavalt tekkinud selliste kahjude eest ega ole nendega seoses ühelgi viisil kohustatud, mis on kas kaudselt või otseselt põhjustatud sellistel saitidel või ressurssidel või nende kaudu pakutava kõnealuse Sisu, kõnealuste reklaamide, toodete või materjalide kasutamisest ja/või neile tuginemisest.

IX. GARANTIIDE LAHTIÜTLUS; VASTUTUSE PIIRAMINE

MÕNED JURISDIKTSIOONID EI VÕIMALDA TEATAVATE GARANTIIDE VÄLISTAMIST, SEEGA EI PRUUGI SELLES ULATUSES, MILLES SELLISED VÄLISTAMISED ON OTSESELT KEELATUD KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA, TEILE KOHALDUDA ALLPOOL NIMETATUD TEATAVAD VÄLISTAMISED.

APPLE KASUTAB TEENUSE OSUTAMISEL MÕISTLIKKE OSKUSI JA KOHAST HOOLSUST. ALLPOOL ESITATUD TEADAANDED ON SELLE OTSESE GARANTIIGA HÕLMATUD.

APPLE EI TAGA, VÄIDA EGA GARANTEERI, ET TEIEPOOLNE TEENUSE KASUTAMINE ON KATKESTUSTETA VÕI VIGADETA JA TE NÕUSTUTE, ET APPLE VÕIB AEG AJALT PEATADA MÄÄRAMATA AJAKS TEENUSE OSUTAMISE VÕI TÜHISTADA TEENUSE KOOSKÕLAS KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA.

SAATE TÄIEL MÄÄRAL ARU JA NÕUSTUTE, ET TEENUST OSUTATAKSE „OLEMASOLEVAL” JA „VÕIMALDATUD” KUJUL. APPLE JA TEMA SIDUS- JA ALLETTEVÕTJAD, JUHATAJAD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIANDJAD ÜTLEVAD SÕNASELGELT LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST, KAS OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, K.A KUID MITTE SELLEGA PIIRNEDES, KAUDSETEST GARANTIIDEST MÜÜDAVUSELE, SOBIVUSELE KINDLAKS EESMÄRGIKS JA RIKKUMISTE VASTU. APPLE JA TEMA SIDUS- JA ALLETTEVÕTJAD, JUHATAJAD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIANDJAD EI GARANTEERI, I) ET TEENUS VASTAB TEIE NÕUDMISTELE ; II) ET TEIEPOOLNE TEENUSEKASUTUS ON VIIBETA, KATKESTUSTETA, TURVALINE VÕI TÕRKEVABA; III) ET TEENUSE TULEMUSEL HANGITUD INFORMATSIOON ON TÄPNE VÕI USALDUSVÄÄRNE NING IV) ET TEENUSE OSANA TEILE TAGATUD TARKVARAS ESINEVAD DEFEKTID VÕI TÕRKED PARANDATAKSE.

APPLE EI VÄIDA EGA GARANTEERI, ET TEENUSE PUHUL EI ESINE ANDMETE KAOTAMIST, RIKKUMIST, RÜNNAKUID, VIIRUSEID, HÄIREID, HÄKKIMIST VÕI MUID TURVALISUSEGA SEOTUD RIKKUMISI NING APPLE EI VÕTA NENDE EEST MINGIT VASTUTUST.

TEENUSE KASUTAMISE KÄIGUS ALLA LAADITUD VÕI MUUL VIISIL HANGITUD MIS TAHES MATERJALI KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA TEIE ENDA VASTUTUSEL NING OLETE AINUVASTUTAV OMA SEADMELE VÕI ARVUTILE TEKKINUD MIS TAHES KAHJUDE VÕI ANDMETE KAOTAMISE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD MIS TAHES KÕNEALUSE MATERJALI ALLALAADIMISEST. KINNITATE SAMUTI, ET TEENUS EI OLE MÕELDUD EGA SOBILIK KASUTAMISEKS SELLISTES OLUKORDADES VÕI KESKKONDADES, MILLE PUHUL TÕRKED VÕI AJALISED VIITED VÕI VEAD VÕI EBATÄPSUSED TEENUSE SISUS, ANDMETES VÕI SELLE KAUDU ESITATUD TEABES VÕIKSID PÕHJUSTADA SURMA, VIGASTUSI VÕI TÕSISEID FÜÜSILISI VÕI KESKKONNAKAHJUSTUSI.

          VASTUTUSE PIIRAMINE

TEATAVAD JURISDIKTSIOONID EI LUBA TEENUSOSUTAJATE VASTUTUSE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST. KUNI SELLES ULATUSES, MILLES SELLISED VÄLISTUSED VÕI PIIRAMISED ON KOHALDATAVA ÕIGUSAKTI ALUSEL OTSESELT KEELATUD, EI PRUUGI OSAD ALLTOODUD VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEIE KOHTA KEHTIDA.

APPLE KASUTAB TEENUSE OSUTAMISEL MÕISTLIKKE OSKUSI JA KOHAST HOOLSUST. JÄRGMISED PIIRANGUD EI KEHTI JUHUL, KUI KAHJU ON PÕHJUSTATUD A) APPLE’I SUUTAMATUSEST KASUTADA MÕISTLIKKE OSKUSI JA KOHAST HOOLSUST; B) APPLE’I RASKEST HOOLETUSEST, TAHTLIKUST NÕUETE RIKKUMISEST VÕI PETTUSEST VÕI C) SURMAST VÕI VIGASTUSTEST.

SAATE TÄIEL MÄÄRAL ARU JA NÕUSTUTE, ET APPLE JA TEMA SIDUS- JA ALLETTEVÕTJAD, JUHATAJAD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, AGENDID, PARTNERID JA LITSENTSIANDJAD EI VASTUTA TEIE EES MINGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERAKORRALISE, PÕHJUSTATUD VÕI NÄIDISLIKU KAHJU EEST, SEALHULGAS PIIRANGUTETA KASUMIGA, MAINEVÄÄRTUSEGA, KASUTUSEGA, ANDMETEGA, ASENDUSKAUPADE VÕI –TEENUSTE HAKIMISE KULUDEGA SEOTUD KAHJU VÕI MUU IMMATERIAALSE KAHJU EEST (ISEGI KUI APPLE ON SELLISE KAHJU VÕIMALUSEST TEADLIK), MILLE ON PÕHJUSTANUD: I) TEENUSE KASUTAMINE VÕI VÕIMETUS TEENUST KASUTADA; II) TEENUSES TEHTUD MIS TAHES MUUDATUSED VÕI TEENUSE VÕI SELLE MIS TAHES OSA OSUTAMISE MIS TAHES AJUTINE VÕI PÜSIV PEATAMINE; III) LUBAMATU JUURDEPÄÄS TEIE EDASTUSTELE VÕI ANDMETELE VÕI NENDE MUUTMINE; IV) TEIE EDASTUSTE VÕI ANDMETE KUSTUTAMINE, RIKKUMINE, SALVESTAMATA JA/VÕI SAATMATA VÕI VASTUVÕTMATA JÄTMINE TEENUSES VÕI SELLE KAUDU; V) TEENUSE KAUDU KOLMANDATE OSAPOOLTE ESITATUD AVALDUSED VÕI NENDE KÄITUMINE NING VI) TEENUSEGA SEOTUD MIS TAHES MUUD KÜSIMUSED.

          KOMPENSATSIOON

Nõustute kaitsma Apple’it, tema sidus- ja allettevõtjaid, juhatajaid, direktoreid, töötajaid, agente, partnereid, töövõtjaid ja litsentsiandjaid kolmandate osapoolte esitatud mis tahes hagide või nõuete eest ja hüvitama neile nendega seotud kulutused, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, kui need on põhjustatud järgmisest: a) Teie poolt Teenuse kaudu esitatud, postitatud, edastatud või muul moel kättesaadavaks tehtud mis tahes Sisu; b) teiepoolne Teenuse kasutamine; c) Teie poolt käesoleva Lepingu mis tahes rikkumine; d) Apple’i võetud mis tahes meetmed, mis on seotud käesoleva Lepingu rikkumise kahtluse või käesoleva Lepingu rikkumise tuvastamise või selle kohta otsuse tegemise puhul korraldatava juurdlusega, või e) Teie poolt teiste isikute õiguste rikkumine. See tähendab, et te ei tohi kaevata kohtusse Apple’it, tema sidus- ja allettevõtjaid, juhatajaid, direktoreid, töötajaid, agente, partnereid, töövõtjaid ja litsentsiandjaid, kui nad otsustavad kõrvaldada mis tahes teabe või sisu või keelduda selle töötlemisest Teie hoiatamiseks või võtavad rikkumise kahtlustamise juurdluse käigus või kui Apple on jõudnud järeldusele, et käesolevat Lepingut on rikutud, mis tahes muid meetmeid. Kõnealune loobumise ja hüvitamise säte kehtib kõigile rikkumistele, mida on käesolevas Lepingus kirjeldatud või käsitletud. See kohustus jääb kehtima pärast käesoleva Lepingu ja/või Teie poolt Teenuse kasutamise lõpetamist või aegumist. Kinnitate, et vastutate Teie Kontoga seotud kogu Teenuse kasutamise eest ja et käesolevat Lepingut kohaldatakse Teie Konto mis tahes ja kogu kasutamisele. Nõustute täitma käesoleva Lepingu tingimusi ja kaitsma Apple’it mis tahes ja kõigi hagide ning nõuete eest, mis tulenevad teiepoolsest Konto kasutamisest, hüvitama talle nendega seotud kulutused ja vältima tema kahjustamist, olenemata sellest, kas olete sellist kasutamist otse lubanud.

X. ÜLDIST

          A. Teatised

Apple võib esitada Teile teatisi Teenuse kohta, sealhulgas käesoleva Lepingu muudatuste kohta e-posti teel Teie iCloudi e-posti aadressil (ja/või Teie Kontoga seotud teisel e-posti aadressil, kui olete selle esitanud), iMessage’i või SMSi teel, tavaposti teel või avaldades selle meie veebisaidil ja/või Teenuse kaudu.

          B. Reguleerivad õigusaktid

Kui see ei ole vastuolus õigusaktide sätetega ja välja arvatud järgmises lõigus otseselt määratud ulatuses, reguleeritakse Teie ja Apple’i vahelist suhet California osariigi õigusaktidega. Teie ja Apple nõustute alluma käesolevast Lepingust tulenevate mis tahes vaidluste või hagide lahendamisel California osariigi Santa Clara maakonna kohtute isiklikule ja ainuõiguslikule jurisdiktsioonile. Kui a) Te ei ole Ameerika Ühendriikide kodanik; b) Te ei ela Ameerika Ühendriikides; c) Te ei kasuta Teenust Ameerika Ühendriikidest ja d) Te olete mõne allpool nimetatud riigi kodanik, siis nõustute käesolevaga, et käesolevast Lepingust tulenev mis tahes vaidlus või hagi on reguleeritud allpool märgitud kohaldatavate õigusaktidega, võtmata arvesse mis tahes õigusaktide vastuoluga seotud sätteid, ja kinnitate käesolevaga pöördumatult allpool nimetatud osariigi, provintsi või riigi kohtute õigusaktidega reguleeritud mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile allumist.

Kui olete mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi, Norra või Islandi kodanik, siis on reguleerivad õigusaktid ja menetluskohad teie tavapärase asukoha õigusaktid ja kohtud.

Käesoleva Lepingu reguleerimisalast arvatakse konkreetselt välja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta.

          C. Terviklik Leping

Käesolev Leping on Teie ja Apple’i vahel sõlmitud terviklik leping ja see reguleerib Teie poolt Teenuse kasutamist ning asendab täielikult Teenuse kohta Teie ja Apple’i vahel sõlmitud kõik varasemad lepingud. Teile võidakse samuti kohaldada täiendavaid tingimusi, mis võivad kehtida sidusettevõtjate teenuste, kolmandate osapoolte sisu või kolmandate osapoolte tarkvara kasutamisel. Kui käesoleva Lepingu mis tahes osa ei peeta kehtivaks või jõustatavaks, siis käsitatakse seda osa kohaldatavate õigusaktide kohaselt võimalikult lähedaselt osapoolte algseid kavatsusi peegeldavana ja ülejäänud osad jäävad täiel määral jõusse ning kehtima. Kui Apple ei kasuta või jõusta käesoleva Lepingu mis tahes osa või sätet, siis ei tähenda see kõnealusest õigusest või sättest loobumist. Nõustute, et kui käesolevas Lepingus ei ole otseselt vastupidist sätestatud, siis ei ole käesoleval Lepingul kolmandast osapoolest kasusaajaid.

          D. „Apple” tähendab siinkohal kasutatud tähenduses järgmist:

• Apple Inc., mis asub aadressil 1 Infinite Loop, Cupertino, California, Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika kasutajate jaoks (välja arvatud Kanada) ning Ameerika Ühendriikide territooriumide ja valduste kasutajate jaoks ning samuti Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Kariibi meres asuvate Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi valduste kasutajate jaoks;

• Apple Canada, Inc., mis asub aadressil 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto, ON M5J 0A8, Kanada või selle territooriumide ja valduste kasutajate jaoks;

• iTunes K.K., mis asub aadressil Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, Jaapani kasutajate jaoks;

• Apple Pty Limited, mis asub aadressil Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, Austraalia ja Uus-Meremaa, sealhulgas nende valduses olevate saarte, territooriumide ja sidusjurisdiktsioonide kasutajate jaoks ning

• Apple Distribution International, mis asub aadressil Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, kõigi teiste kasutajate jaoks. 

ELEKTROONILINE LEPINGUTE SÕLMIMINE

Teie poolt Teenuse kasutamine hõlmab võimet sõlmida lepinguid ja/või teha ülekandeid elektrooniliselt. KINNITATE, ET TEIE ELEKTROONILISELT ESITATUD ANDMED KINNITAVAD TEIE NÕUSOLEKUT JA KAVATSUST OLLA KÕNEALUSTE LEPINGUTE JA TEHINGUTEGA SEOTUD NING NENDE EEST TASUDA. TEIE NÕUSOLEK JA KAVATSUS OLLA SEOTUD ELEKTORONILISELT ESITATUD ANDMETEGA KEHTIB KÕIGILE ANDMETELE, MIS ON SEOTUD KÕIGI TEIE POOLT TEENUSESSE SISESTATUD TEHINGUTEGA, SEALHULGAS TÜHISTAMISE TEATED, EESKIRJAD, LEPINGUD JA TAOTLUSED. Elektroonilistele andmetele juurdepääsu saamiseks ja nende säilitamiseks võidakse Teilt nõuda teatava riistvara ja tarkvara olemasolu, mille hankimine on Teie ainuvastutuses.

Viimati uuendatud: 19. septembril 2017