iCloud Sąlygos

Sveiki atvykę į „iCloud“

ŠI TEISINĖ SUTARTIS TARP JŪSŲ IR „APPLE“ REGLAMENTUOJA TAI, KAIP JŪS NAUDOSITĖS „iCLOUD“ PRODUKTU, PROGRAMINE ĮRANGA, PASLAUGOMIS IR SVETAINĖMIS (KARTU VADINAMI „PASLAUGA“).  SVARBU, KAD JŪS PERSKAITYTUMĖTE IR SUPRASTUMĖTE TOLIAU PATEIKTAS NUOSTATAS.  PASPAUSDAMI „SUTINKU“ JŪS SUTINKATE, KAD ŠIOS NUOSTATOS GALIOS, JEI JŪS PASIRINKSITE PASIEKTI AR NAUDOTI PASLAUGĄ.

„Apple“ teikia Paslaugą, kuri leidžia Jums naudotis tam tikromis interneto paslaugomis, įskaitant Jūsų asmeninio turinio (tokio kaip adresatai, kalendoriai, nuotraukos, užrašai, priminimai, dokumentai, programų duomenys ir „iCloud“ el. paštas) talpinimą ir pavertimą pasiekiamu Jūsų suderinamuose įrenginiuose ir kompiuteriuose, ir tam tikras paslaugas pagal vietovę, tik pagal nuostatas ir sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje. „iCloud“ automatiškai įgalinamas, kai naudojate įrenginius su „iOS 9“ arba naujesne ir įrenginio sąrankos metu prisijungiate su „Apple ID“, nebent atnaujinate įrenginį ir anksčiau pasirinkote neįgalinti „iCloud“.  „iCloud“ galite išjungti nustatymuose.  Kai „iCloud“ įgalintas, Jūsų turinys bus automatiškai siunčiamas ir talpinamas „Apple“ tam, kad Jūs vėliau galėtumėte pasiekti tą turinį arba belaidžiu ryšiu nusiųsti jį į kitus įrenginius ar kompiuterius, kuriuose įgalintas „iCloud“. 

I. PASLAUGOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

          A. Amžius.  Paslauga prieinama tik asmenims, esantiems 13 metų amžiaus ir vyresniems (arba atitinkamo mažiausio amžiaus susijusioje jurisdikcijoje), nebent Jūs esate jaunesnis nei 13 metų amžiaus ir Jūsų „Apple ID“ Jums buvo suteiktas dėl patvirtintos švietimo institucijos prašymo ar sukurtas vieno iš Jūsų tėvų ar globėjų, kaip dalis „Family Sharing“ funkcijos.  Mes sąmoningai nerenkame, nenaudojame ir neatskleidžiame vaikų, jaunesnių nei 13 metų, ar susijusios atitinkamo minimalaus amžiaus jurisdikcijos, asmeninės informacijos be patvirtinto tėvų sutikimo.  Tėvai ir globėjai turi priminti nepilnamečiams, kad bendravimas su nepažįstamaisiais internete gali būti pavojingas, ir imtis reikiamų atsargumo priemonių apsaugoti vaikus, įskaitant jų naudojimosi Paslauga kontrolę.

Kad naudotumėtės Paslauga, Jūs negalite būti asmuo, kuriam uždrausta priimti Paslaugą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ar kitas galiojančias jurisdikcijas, įskaitant šalį, kurioje gyvenate ar kurioje naudojatės Paslauga. Sutikdami su šia Sutartimi Jūs pareiškiate, kad suprantate ir sutinkate su tuo, kas buvo paminėta anksčiau.

          B. Įrenginiai ir paskyros. Norint naudotis Paslauga gali reikėti suderinamų įrenginių, prieigos prie interneto, tam tikros programinės įrangos (gali būti taikomi mokesčiai); gali reikėti periodiškų atnaujinimų; naudojimasis gali būti paveiktas minėtų faktorių veikimo efektyvumo.  „Apple“ pasilieka teisę apriboti skaičių paskyrų, kurios gali būti sukurtos naudojant vieną įrenginį, ir skaičių įrenginių, susietų su paskyra.  Tam tikroms funkcijoms ar operacijoms atlikti gali būti reikalinga naujausia reikalingos programinės įrangos versija. Jūs sutinkate, kad patenkinti šiuos reikalavimus yra Jūsų atsakomybė. 

          C. Naudojimo apribojimai.   Jūs sutinkate naudoti Paslaugą tik šioje Sutartyje leidžiamais tikslais ir tik tokiu mastu, kuris leidžiamas remiantis bet kokiais taikomais įstatymais, reglamentais ar bendrai priimta praktika, priklausančia taikomai jurisdikcijai.  Jūsų paskyrai suteikiama 5 GB talpos saugykla, kaip nurodyta „iCloud“ funkcijų puslapiuose.  Papildomos saugyklos vietos galima įsigyti, kaip aprašyta toliau. Viršyti bet kokį taikomą ar pagrįstą duomenų srauto ar saugyklos talpos (pavyzdžiui, atsarginių kopijų ar el. pašto paskyros erdvės) apribojimą draudžiama. Tai gali sutrukdyti Jums talpinti atsargines kopijas į „iCloud“, pridėti dokumentus ar gauti naujus el. laiškus, siųstus Jūsų „iCloud“ el. pašto adresu. Jei Jūsų naudojimasis Paslauga ar kitas elgesys tyčia ar netyčia kels grėsmę „Apple“ gebėjimui teikti Paslaugą ar kitas sistemas, „Apple“ turės teisę imtis visų pagrįstų žingsnių ginant Paslaugą ir „Apple“ sistemas, įskaitant galimą Jūsų priėjimo prie Paslaugos sustabdymą. Pakartotiniai apribojimų pažeidimai gali baigtis Jūsų paskyros nutraukimu.

Jei esate sveikatos apsaugos darbuotojas, verslo partneris ar sveikatos apsaugos darbuotojo arba verslo partnerio atstovas (kaip šie terminai apibrėžti 45 C.F.R § 160.103), sutinkate nesinaudoti jokia „iCloud“ dalimi, funkcija ar kitokia galimybe, kad kurtumėte, gautumėte, palaikytumėte ar perduotumėte bet kokią „saugomą sveikatos informaciją“ (kaip šis terminas apibrėžtas 45 C.F.R § 160.103) ir nenaudoti „iCloud“ tokiu būdu, kad „Apple“ (arba bet kuris „Apple“ padalinys), Jūs arba trečioji šalis taptų verslo partneriu.

          D. Paslaugos pasiekiamumas. Paslauga, bet kuri funkcija ar jos dalis gali būti nepasiekiama visomis kalbomis ar visose šalyse. „Apple“ neteigia, kad Paslauga, bet kuri funkcija ar jos dalis yra skirta ar pasiekiama naudotis tam tikroje vietoje.  Jei nusprendžiate pasiekti ir naudoti Paslaugą, darote tai savo iniciatyva ir esate atsakingas už bet kokių taikomų įstatymų laikymąsi.

          E. Paslaugos keitimas.  „Apple“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį ir įvesti naujas ar papildomas nuostatas ar sąlygas naudotis Paslauga su sąlyga, kad „Apple“ perspės jus prieš 30 dienų apie bet kokį su paslaugomis ar taikomų paslaugų teikimo sąlygomis susijusį nepalankų sprendimą, nebent to daryti nebus prasmės, nes tai bus susiję su teisiniais, reglamentavimo ar vyriausybiniais veiksmais; naudotojo saugumu, privatumu ar techninio vientisumo klausimais; siekiant išvengti paslaugų teikimo kitam vartotojui sutrikimų; arba dėl stichinės nelaimės, katastrofos, karo ar kitų įvykių, kurių „Apple“ negali sukontroliuoti. „Apple“ neatliks jokių reikšmingų neigiamų Paslaugų pakeitimų iki pastarojo apmokėto laikotarpio pabaigos, nebent pakeitimas pagrįstai reikalingas siekiant įvykdyti teisinius, reglamentuotus ar vyriausybinius veiksmus; naudotojo saugumo, privatumo ar techninio vientisumo klausimais; siekiant išvengti paslaugų teikimo kitam vartotojui sutrikimų; arba dėl stichinės nelaimės, katastrofos, karo ar kitų įvykių, kurių „Apple“ negali sukontroliuoti. Jei „Apple“ įvykdytų esminius neigiamus Paslaugos ar jos naudojimo sąlygų pakeitimus, Jūs turėsite teisę nutraukti šią Sutartį ir savo paskyrą, tokiu atveju „Apple“ grąžins proporcingą to laikotarpio mokėjimo dalį. „Apple“ neatsako už jokius Paslaugos ar paslaugų sąlygų pakeitimus atliktus pagal IE dalį.

II. FUNKCIJOS IR PASLAUGOS

          A. Vietove paremtų paslaugų naudojimas

„Apple“ ir jos partneriai ir licencijų išdavėjai gali teikti tam tikras funkcijas ar paslaugas (pvz.: „Find My iPhone“, „Find My Friends“), kurios remiasi įrenginio gaunama informacija naudojant GPS (kur prieinama) ir savanoriškomis paslaugomis, gaunamomis viešu belaidžio interneto ryšiu ir iš mobiliojo ryšio bokštų buvimo vietų. Kad suteiktų tokias funkcijas ar paslaugas, kur prieinama, „Apple“ ir jos partneriai ir licencijų išdavėjai turi rinkti, naudoti, perduoti, apdoroti ir išlaikyti Jūsų buvimo vietos duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų įrenginio geografinę buvimo vietą ir informaciją, susijusią su Jūsų „iCloud“ paskyra („Paskyra“) ir bet kokiais registruotais toliau nurodytais įrenginiais, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų „Apple ID“, įrenginio ID ir pavadinimą bei įrenginio tipą. 

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti sutikimą dėl „Apple“ ir jos partnerių bei licencijų išdavėjų duomenų apie buvimo vietą ir paskyrą rinkimo, naudojimo, perdavimo, apdorojimo ir išlaikymo, nenaudodami vietove paremtų funkcijų ir išjungdami „Find My iPhone“, „Find My Friends“ ar vietovės paslaugų („Location Services“) nustatymus (kaip taikoma) Jūsų įrenginyje. Naudodami trečiosios šalies paslaugas, kurios naudoja arba teikia vietos duomenis, Jūs pripažįstate ir turėtumėte peržiūrėti šių trečiųjų šalių sąlygas bei privatumo politiką dėl tokių trečiųjų šalių paslaugų vietos duomenų naudojimo. Bet kokie Paslaugos teikiami vietos duomenys nėra skirti jais pasikliauti, kai reikalinga tiksli vietos informacija arba kai klaidinga, netiksli, ne laiku pateikta arba ne visa vietos informacija gali sukelti mirtį, sužeidimus, nuosavybės arba aplinkos žalą.  „Apple“ naudos pagrįstus įgūdžius ir reikiamą priežiūrą teikiant Paslaugą, tačiau nei „Apple“, nei jos paslaugų ir / ar turinio teikėjai neužtikrina bet kokių vietovės duomenų ar kitų Paslaugos rodomų duomenų prieinamumo, tikslumo, užbaigtumo, patikimumo ar pateikimo laiku. VIETOVE PAREMTOS PASLAUGOS NĖRA SKIRTOS AR TINKAMOS NAUDOTI KAIP LOKACIJOS SISTEMĄ NENUMATYTO PAVOJAUS ATVEJU.

          B. „Find My iPhone“

„Find My iPhone“ yra automatiškai įgalinama „iOS“ įrenginiuose, naudojančiuose „iOS 8“ ar naujesnę versiją, ir kituose „Apple“ prieduose, suporuotuose su Jūsų „iPhone“, kai yra įgalintas „iCloud“. Kai „Find My iPhone“ yra įgalinta „iOS“ įrenginiuose, naudojančiuose „iOS 7“ ar naujesnę versiją, Jūsų „iOS“ įrenginys bus automatiškai susietas su Jūsų „Apple ID“.  Jūsų „Apple ID“ slaptažodis bus reikalingas prieš bet kam (įskaitant Jus) išjungiant „Find My iPhone“, atsijungiant nuo „iCloud“, trinant ar aktyvuojant įrenginį.   „Apple“ ir jos įgalioti agentai gali nesuteikti techninės ar programinės įrangos aptarnavimo paslaugų, įskaitant paslaugas, pateiktas „Apple“ ribotoje garantijoje, jei Jūs neišjungsite „Find My iPhone“ prieš aptarnavimą.  „Apple“ neturės jokios atsakomybės dėl to, jei Jūs neapsaugosite savo „iOS“ įrenginio slaptažodžiu, neįjungsite „Lost Mode“, ir / ar negausite ar neatsakysite į pastabas ir pranešimus.  „Apple“ neturės jokios atsakomybės dėl „iOS“ įrenginio grąžinimo Jums ar dėl bet kokių duomenų praradimo Jūsų „iOS“ įrenginyje.

          C. Atsarginė kopija

„iCloud Bacup“ periodiškai kuria automatines atsargines kopijas Jūsų „iOS“ įrenginiams, kai įrenginio ekranas yra užrakintas, įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio ir prisijungęs prie interneto belaidžio ryšio tinklu. Jei įrenginiui nebuvo sukurta atsarginė kopija „iCloud“ šimto aštuoniasdešimties (180) dienų laikotarpį, „Apple“ pasilieka teisę ištrinti bet kokias atsargines kopijas, susietas su tuo įrenginiu.  Atsarginė kopija gali apimti įrenginio nustatymus, įrenginio charakteristikas, nuotraukas ir vaizdo įrašus, dokumentus, Jūsų žinutes, skambučių melodijas, „Health“ programos ir kitų programų duomenis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite https://support.apple.com/HT207428. Šio turinio „iCloud“ atsarginė kopija nekuriama: turinio, įsigyto „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“, medijos, sinchronizuotos iš Jūsų kompiuterio, ir Jūsų nuotraukų bibliotekos, jei esate įgalinę „iCloud Photo Library“. „Apple“ naudos visus pagrįstus įgūdžius ir reikiamą priežiūrą, kad suteiktų Paslaugą, tačiau: „APPLE“ DIDŽIAUSIŲ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ MASTU NEI GARANTUOJA, NEI UŽTIKRINA, KAD BET KOKS TURINYS, KURĮ JŪS GALIMAI TALPINATE AR PRIEINATE NAUDODAMIESI PASLAUGA, NEBUS PAVEIKTAS NETYČINIO SUGADINIMO, GEDIMO, PRARADIMO AR PAŠALINIMO PAGAL ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS. „APPLE“ NEBUS LAIKOMA ATSAKINGA, JEI ĮVYKTŲ TOKS SUGADINIMAS, GEDIMAS, PRARADIMAS AR PAŠALINIMAS. Turėti alternatyvią atsarginę Jūsų informacijos ir duomenų kopiją yra Jūsų atsakomybė.

          D. Nuotraukos 

          1.  „iCloud“ nuotraukų biblioteka („Photo Library“). Kai įgalinate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, Jūsų nuotraukos, vaizdo įrašai, metaduomenys ir visi Jūsų atlikti pakeitimai „Photos“ programoje Jūsų „iOS“ įrenginyje, „macOS“ kompiuteryje arba „Windows“ asmeniniame kompiuteryje bus automatiškai įkeliami ir talpinami „iCloud“ ir išsiunčiami į visus kitus Jūsų įrenginius ir kompiuterius, kuriuose įgalinta „iCloud“ nuotraukų biblioteka. Nuotraukų ir vaizdo įrašų skiriamoji geba gali skirtis priklausomai nuo Jūsų įrenginio nustatymų ir prieinamos talpos. Bet kuriuo metu galite parsisiųsti didelės skiriamosios gebos nuotraukas ir vaizdo įrašus. 

          2. „iCloud Photo Sharing“.  Kai naudojate „iCloud Photo Sharing“, „Apple“ talpina visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos Jūs bendrinate, iki kol juos ištrinate. Bendrinamas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite pasiekti iš bet kurio savo „Apple“ įrenginio, kuriame įgalinta „iCloud Photo Sharing“. Žmonės, kuriuos pakviečiate matyti Jūsų bendrinamus albumus, gali žiūrėti, saugoti, kopijuoti ir bendrinti juose esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus bei pridėti nuotraukas, vaizdo įrašus ir komentuoti.  Pasirinkus bendrinti nuotraukas „iCloud Photo Sharing“ internetine nuoroda, šios nuotraukos bus viešai prieinamos visiems, kuriems buvo pateikta internetinė nuoroda arba turintiems prieigą prie jos. Jei norite nebebendrinti pavienių nuotraukų, vaizdo įrašų, komentarų ar viso albumo, juos galite ištrinti bet kuriuo metu. Tačiau bet koks turinys, iki tol nukopijuotas iš bendrinamo albumo į kitą įrenginį ar kompiuterį, nebus ištrintas.

          3. „My Photo Stream“. Kai naudojate „My Photo Stream“, „Apple“ talpina nuotraukas, nufotografuotas Jūsų „iOS“ įrenginiu ar įkeltas iš Jūsų kompiuterio, ribotą laiką ir automatiškai išsiunčia jas į kitus Jūsų „Apple“ įrenginius, kuriuose įgalinta „My Photo Stream“. „iCloud“ ar Jūsų įrenginiuose gali būti talpinamas ribotas kiekis nuotraukų, bėgant laikui senesnės nuotraukos iš „My Photo Stream“ bus automatiškai ištrinamos. Jei nenorite šių nuotraukų prarasti, turite išsaugoti jas „iOS“ įrenginio kameros albume arba nuotraukų bibliotekoje kompiuteryje.

          E. „Family Sharing“. Naudodami „Family Sharing“ galite bendrinti tam tikrą turinį ir paslaugas, įskaitant „iTunes Store“, „iBooks Store“ ir „App Store“ pirkinius, „Apple Music“ prenumeratas ir „iCloud“ talpyklos prenumeratas, su savo šeimos nariais. Su jais taip pat galite bendrinti kalendorių, bendrinamą nuotraukų albumą ir buvimo vietą. Daugiau informacijos, susijusios su Jūsų turinio pirkinių bendrinimu, galite rasti „Apple Media“ paslaugų nuostatose ir sąlygose adresu https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          F. „File Sharing“. Kai naudojate „iCloud File Sharing“, „Apple“ talpina visus jūsų bendrinamus failus, kol juos ištrinate. Bendrinamus failus galite pasiekti naudodami bet kurį savo „Apple“ įrenginį, kuriame įgalinta „iCloud Drive“. Galite suteikti prieigą kitiems žmonėms šiuos failus peržiūrėti, išsaugoti, kopijuoti ar redaguoti. Galite pasirinkti, ar suteikti kitiems teisę šiuos failus redaguoti, ar tik juos peržiūrėti. Jei failams bendrinti naudojate „iCloud File Sharing“ internetinę nuorodą, šie failai bus viešai prieinami visiems, turintiems šią nuorodą. Failų bendrinimą galite sustabdyti bet kuriuo metu. Jei nustosite bendrinti failus, jie bus pašalinti iš „iCloud Drive“ visuose įrenginiuose. Tačiau failai, kurie iki tol buvo nukopijuoti į kitą įrenginį ar kompiuterį, ištrinti nebus.

          G. „Mail Drop“. Jei esate prisijungę prie „iCloud“ ir naudojatės „macOS Mail“ programa ar „iCloud Mail“ internete tam, kad siųstumėte el. laiškus su dideliais priedais, turėsite galimybę naudotis „Mail Drop“. Naudojant „Mail Drop“, dideli priedai bus laikinai talpinami „iCloud“ serveriuose tam, kad būtų palengvinamas jų pristatymas. „Apple“ gavėjams nusiųs nuorodą į Jūsų pridėtus failus arba jų peržiūrą, priklausomai nuo gavėjo el. pašto programos. Laikinas didelių el. laiškų priedų talpinimas nebus įskaičiuojamas į Jūsų „iCloud“ talpyklos kvotą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Mail Drop“, apsilankykite https://support.apple.com/HT203093

          H. Trečiųjų šalių programos. Jei prisijungiate prie tam tikrų trečiųjų šalių programų su savo „iCloud“ prisijungimo duomenimis, Jūs sutinkate leisti toms programoms talpinti duomenis Jūsų asmeninėje „iCloud“ paskyroje ir „Apple“ rinkti, talpinti ir apdoroti šiuos duomenis susijusių trečiųjų šalių programų kūrėjų vardu dėl jūsų naudojimosi paslauga ir šiomis programomis.  Duomenys, kuriuos programa talpina Jūsų asmeninėje „iCloud“ paskyroje, bus įskaičiuojami į Jūsų saugyklos talpos apribojimą.   Tokie duomenys gali būti bendrinami su kita programa, kurią atsisiunčiate iš to paties programos kūrėjo. 

          I. „iCloud“ paskyra tik žiniatinkliui.   Jei prisiregistruojate prie Paslaugos su tik žiniatinkliui skirta paskyra ne „Apple“ ženklo įrenginyje ar kompiuteryje, Jūs galėsite prieiti tik prie ribotos apimties Paslaugos funkcionalumo. Gausite 1 GB nemokamos saugojimo vietos ir negalėsite jos padidinti, naudodami tik internetinę paskyrą.  Jūs sutinkate su visomis susijusiomis nuostatomis ir sąlygomis, esančiomis šioje Sutartyje, įskaitant, be apribojimų, visus Paslaugos naudojimo reikalavimus, naudojimo apribojimus, prieinamumą, viešą beta, atsakomybės atsisakymus ir garantijas, taisykles susijusias su Jūsų turiniu ir veikla bei nutraukimu, kaip su priėjimo prie Paslaugos, su tik žiniatinkliui skirta paskyra, sąlyga.  Nuostatos, esančios šioje Sutartyje, susijusios su funkcijomis, neprieinamomis tik žiniatinklio naudotojams, Jums nebus taikomos.  Tai apima, pavyzdžiui, su vietove susijusias paslaugas ir mokesčių už „iCloud“ saugyklos talpos padidinimą mokėjimą. Jūs sutinkate, kad jei Jūs vėliau prieisite prie savo tik žiniatinkliui skirtos paskyros naudodami „Apple“ ženklo įrenginį ar „Apple“ ženklo kompiuterį, nepriklausomai nuo to, ar Jūs turite tokį įrenginį ar kompiuterį, „Apple“ gali automatiškai paaukštinti Jūsų tik žiniatinkliui skirtą paskyrą į visą „iCloud“ paskyrą ir suteikti visą prieinamą Paslaugos funkcionalumą Jums, įskaitant padidintą nemokamą saugyklos talpą. Jei pasirinksite prieiti prie savo tik žiniatinkliui skirtos paskyros naudodami „Apple“ ženklo įrenginį ar „Apple“ ženklo kompiuterį ir Jūsų Paslaugos funkcionalumas bus padidintas iki viso, Jūs sutinkate, kad visos nuostatos ir sąlygos, esančios čia, bus taikomos Jums naudojantis Paslauga. Jei nenorite turėti visos „iCloud“ paskyros, neprisijunkite prie savo tik žiniatinkliui skirtos paskyros naudodami „Apple“ ženklo įrenginį ar kompiuterį.

          J. Dviejų lygių autentifikavimas ir automatiškai renkami skambučiai / tekstiniai pranešimai. Pasirinkdami įgalinti dviejų lygių autentifikavimą savo „Apple ID“ sutinkate (a) pateikti „Apple“ bent vieną telefono numerį; ir (b) gauti automatiškai renkamus arba iš anksto įrašytus skambučius ir tekstinius pranešimus iš „Apple“ bet kuriuo iš pateiktų telefono numerių.  Šiuos skambučius arba tekstinius pranešimus naudosime (i) prisijungimo metu apsaugoti jūsų paskyrą; (ii) padėti pasiekti paskyrą pamiršus slaptažodį; arba (iii) prireikus kitaip aptarnauti jūsų paskyrą arba vykdant šį susitarimą, mūsų politikas, taikomus įstatymus arba bet kokį kitą susitarimą su jumis.

III. PRENUMERUOJAMI SAUGYKLOS TALPOS PADIDINIMAI

Galima įsigyti papildomos saugyklos talpos prenumeruojant. 

          A. Mokėjimas 

Padidinant Jūsų saugyklos talpą Jūsų įrenginyje ar kompiuteryje, „Apple“ automatiškai paims pasikartojantį mokestį mokėjimo būdu, susietu su Jūsų „Apple ID“ (pavyzdžiui, mokėjimo būdu, kurį naudojate apsipirkdami „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“, jei prieinama) arba mokėjimo būdu, susietu su Jūsų šeimos paskyra.  Jei Jūs esate šeimos organizatorius, Jūs sutinkate, kad „Apple“ paimtų pasikartojantį mokestį Jūsų mokėjimo būdu už šeimos narius, kurie padidina savo saugyklos talpą. Taip pat „Apple“ gali gauti išankstinį patvirtinimą dėl sumos, siekiančios operacijos sumą, ir periodiškai susisiekti su Jumis el. pašto adresu, susietu su Jūsų „Apple ID“, dėl sąskaitų priminimų ir kitų reikalų, susijusių su saugyklos paskyra.  

Jūs galite pakeisti savo prenumeratą padidindami ar sumažindami savo saugyklos talpą savo įrenginio Nustatymų („Settings“) skiltyje, skirtoje „iCloud“, arba Jūsų „Mac“ sistemos parinkčių („System Preferences“) „iCloud“ juostoje, arba Jūsų kompiuterio „iCloud“, skirto „Windows“. 

Taikomas saugyklos talpos mokestis už padidintą saugyklos talpą įsigalios nedelsiant, saugyklos talpos sumažinimo planas įsigalios kito metinio ar mėnesinio apmokestinimo datą. JŪS ATSAKOTE UŽ PUNKTUALŲ VISŲ MOKESČIŲ SUMOKĖJIMĄ IR GALIOJANČIŲ KREDITO KORTELĖS AR MOKĖJIMO SĄSKAITOS DUOMENŲ, SKIRTŲ MOKĖTI MOKESČIUS, SUTEIKIMĄ „APPLE“. Jei „Apple“ negalės sėkmingai paimti mokesčio iš Jūsų kredito kortelės ar mokėjimo sąskaitos už reikiamus mokesčius, „Apple“ pasilieka teisę atšaukti ar apriboti priėjimą prie talpinamo Turinio, ištrinti Jūsų talpinamą Turinį ar nutraukti Jūsų Paskyrą.  Jei norite priskirti kitą kredito kortelę ar mokėjimo sąskaitą arba pasikeitė Jūsų kredito kortelės ar mokėjimo sąskaitos statusas, Jūs turite pakeisti savo informaciją prisijungę prie Paskyros informacijos („Account Information“) skilties „iCloud“; tai gali laikinai sutrikdyti Jūsų prieigą prie Paslaugų, kol „Apple“ patikrins Jūsų naują mokėjimo informaciją. Mes galime susisiekti su Jumis el. laišku dėl Jūsų paskyros, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias priežastis, kaip saugyklos talpos apribojimo pasiekimas ar viršijimas. 

Galutinė kaina apims padidinimo kainą ir bet kokius kredito kortelės mokesčius, bet kokius pardavimo, naudojimo, prekių ir paslaugų, pridėtinės vertės ar kitų panašių mokesčių, pagal taikomus įstatymus ir pagal mokestines normas, galiojusias tuo metu, kai įsigijote padidinimą.  Taikysime mokesčius, kai to reikalaus mokesčių taisyklės, taikomos Paslaugai.

          B. Nutraukimo teisė

Nusprendus nutraukti prenumeratą iš karto po jos įsigijimo arba, jei turite metinį mokėjimo planą, pagal atnaujinimo reikalavimus, galite tai padaryti aiškiai pranešdami „Apple“ (žr. tinkamo adreso informaciją žemiau esančiame skyriuje „Bendroji dalis“) per 14 dienų nuo gauto patvirtinimo el. paštu, susisiekdami su klientų aptarnavimu.  Nutraukimo priežasties pateikti nereikia.  

Norint patenkinti nutraukimo terminą, pranešimą apie nutraukimą reikia išsiųsti iki 14 dienų laikotarpio pabaigos.  

Klientai ES ir Norvegijoje taip pat turi teisę pranešti naudodamiesi žemiau esančia nutraukimo modelio forma:

Gavėjas:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Korke, Airijos Respublikoje:

Šiuo pranešimu informuoju, kad atsisakau šios sutarties:  

[PRENUMERATOS KIEKIS IR LAIKOTARPIS, pvz. 200 GB MĖNESINIS „iCLOUD“ PRENUMERATOS SAUGOJIMO VIETOS PAGERINIMNAS]

Užsakyta [ĮRAŠYTI DATĄ]  

Vartotojo vardas

Vartotojo adresas

Data  

Nutraukimo padariniai 

Sumažinsime saugojimo vietą iki  GB ir grąžinsime pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nutraukimo pranešimo gavimo dienos.  Jei šio laikotarpio metu naudojote daugiau nei 5 GB saugojimo vietos gali būti, kad nebegalėsite sukurti daugiau „iCloud“ atsarginių kopijų arba naudoti tam tikrų funkcijų, kol nesumažinsite naudojamos vietos. Mokėjimui naudosime tą patį būdą, kokį naudojote pervedimui ir pinigų grąžinimui nebus taikomi jokie mokesčiai.  

IV. Jūsų naudojimasis Paslauga

          A. Jūsų paskyra

Kaip registruotas Paslaugos naudotojas, Jūs turite sukurti Paskyrą.  Niekam neatskleiskite savo Paskyros informacijos.  Tik Jūs atsakote už Jūsų Paskyros konfidencialumo ir apsaugos išlaikymą ir už visas veiklas, kurios vyksta Jūsų Paskyroje arba per ją, Jūs sutinkate nedelsiant pranešti „Apple“, jei Jūsų Paskyros saugumas buvo pažeistas.  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Paslauga yra sukurta ir skirta naudoti asmeniškai ir kad Jūs neturėtumėte dalintis savo Paskyros ir / ar slaptažodžio duomenimis su kitais asmenimis. Tuo atveju, jei mes suteikėme pagrįstus įgūdžius ir reikalingą priežiūrą, „Apple“ nebus atsakinga už bet kokius praradimus, kylančius dėl neteisėto Jūsų Paskyros naudojimo, kilusio dėl šių taisyklių nesilaikymo.

Kad naudotumėtės Paslauga, turite įvesti savo „Apple ID“ ir slaptažodį tam, kad autentifikuotumėte savo Paskyrą.  Jūs sutinkate suteikti tikslią ir visą informaciją, kai registruojatės ir naudojatės Paslauga („Paslaugos registracijos duomenys“), ir sutinkate atnaujinti savo Paslaugos registracijos duomenis tam, kad išlaikytumėte juos tikslius ir visus.  Tikslių, dabartinių ir visų Paslaugos registracijos duomenų nesuteikimas gali baigtis Paskyros sustabdymu ir / ar nutraukimu. Jūs sutinkate, kad „Apple“ gali talpinti ir naudoti Paslaugos registracijos duomenis, kuriuos Jūs suteikiate, prižiūrint ir skiriant mokesčių sąskaitas Jūsų Paskyrai.

          B. Kitų „Apple“ produktų ir paslaugų naudojimas

Tam tikriems Paslaugos komponentams ar funkcijoms, teikiamoms „Apple“ ir / ar jos licencijų išdavėjų, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybę atsisiųsti prieš tai įsigytus pirkinius ir „iTunes Match“ ir / ar „iCloud“ muzikos biblioteką (gali būti taikomi papildomi mokesčiai), reikia atskiros programinės įrangos ar kitų licencinių sutarčių ar naudojimo nuostatų.  Jūs turite perskaityti, priimti ir sutikti būti susaistyti tokios atskiros sutarties, kaip sąlygos naudotis šiais Paslaugos komponentais ar funkcijomis.

          C. Jokio perteikimo

Niekas šioje Sutartyje nebus interpretuojama taip, kad perteiktų Jūsų interesus, titulą ar licenciją „Apple ID“, el. pašto adrese, domeno varde, „iChat ID“ ar panašiame Jūsų naudojamame resurse, susijusiame su Paslauga. 

          D. Jokios našlystės teisės

Jei įstatymuose nenurodyta priešingai, Jūs sutinkate, kad Jūsų Paskyra yra neperduodama ir kad bet kokios teisės į Jūsų „Apple ID“ ar Turinį, esantį Jūsų Paskyroje, bus nutrauktos Jums mirus.  Gavus Jūsų mirties liudijimo kopiją, Jūsų Paskyra gali būti nutraukta, o visas Jūsų Paskyroje esantis Turinys ištrintas.  Susisiekite su „iCould“ palaikymu adresu support.apple.com/icloud dėl tolesnės pagalbos.

          E. Jokio Paslaugos perpardavimo

Jūs sutinkate, kad Jūs neatkursite, nekopijuosite, nedauginsite, neparduosite, neperparduosite, nenuomosite ar nekeisite Paslaugos (ar bet kokios jos dalies) jokiais tikslais.

V. Turinys ir Jūsų elgesys

          A. Turinys

„Turinys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri gali būti surinkta ar aptikta naudojantis Paslauga, tokia kaip duomenų failai, įrenginių charakteristikos, rašytas tekstas, programinė įranga, muzika, grafika, nuotraukos, atvaizdai, garsai, vaizdo įrašai, žinutės ir kita panaši medžiaga.  Jūs suprantate, kad visas Turinys, ar jis būtų paskelbtas viešai, ar privačiai perduotas Paslaugoje, yra tik asmens, kurio yra toks Turinys, atsakomybė.  Tai reiškia, kad tik Jūs, o ne „Apple“, esate atsakingas už bet kokį Turinį, kurį Jūs įkeliate, atsisiunčiate, paskelbiate, siunčiate el. laišku, perduodate, talpinate ar kitaip paverčiate prieinamu, naudodamiesi mūsų Paslauga.  Jūs suprantate, kad naudodamiesi Paslauga Jūs galite susidurti su Turiniu, kurį Jūs galite suprasti kaip įžeidžiantį, nepadorų ar nepageidaujamą, bei kad Jūs galite kitiems parodyti turinį, kurį jie gali suprasti, kaip nepageidaujamą.  „Apple“ nekontroliuoja Turinio, skelbiamo per Paslaugą, bei negarantuoja tokio Turinio tikslumo, patikimumo ar kokybės.  Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudojatės Paslauga ir bet kokiu Turiniu savo paties rizika.

          B. Jūsų elgesys

Jūs sutinkate NENAUDOTI Paslaugos:

a. bet kokį neteisėtą, priekabiaujantį, grasinantį, kenksmingą, deliktinį, įžeidžiantį, šmeižikišką, užgaulų, smurtinį, nešvankų, vulgarų, pažeidžiantį kito privatumą, neapykantos kupiną, rasiškai ar etniškai įžeidžiantį ar kitaip nepageidaujamą Turinį įkelti, parsisiųsti, skelbti, siųsti el. paštu, perduoti, talpinti ar kitaip paversti prieinamu; 

b. persekioti, priekabiauti, grasinti ar kitam daryti žalą;

c. jei esate suaugęs asmuo, neprašysite asmeninės ar kitos nepilnamečio (bet kokio asmens, jaunesnio nei 18 m. amžiaus ar tokio amžiaus, kurį vietiniai įstatymai apibrėžia kaip nepilnametį), kurio Jūs asmeniškai nepažįstate, informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, visą vardą ar pavardę, namų adresą, pašto kodą, telefono numerį, nuotraukas, nepilnamečio mokyklos, bažnyčios, sporto komandos pavadinimus ar draugų vardus; 

d. apsimesti kitu asmeniu ar įstaiga, kuria nesate – negalite apsimesti ar klaidingai pristatyti savęs kitu asmeniu (įskaitant garsenybes), įstaiga, kitu „iCloud“ naudotoju, „Apple“ darbuotoju, visuomenės ar valdžios lyderiu ar kitaip klaidingai pristatyti Jūsų ryšį su asmeniu ar įstaiga („Apple“ pasilieka teisę atmesti ar blokuoti bet kokį „Apple ID“ ar el. pašto adresą, kuris galėtų būti suprastas kaip apsimestinė ar klaidinga Jūsų tapatybė, arba kito asmens vardo ar tapatybės pasisavinimas);

e. autorinių teisių pažeidimams ar kitos intelektinės nuosavybės pažeidimams (įskaitant turinio, kurio neturite teisės įkelti, įkėlimą), ar bet kokių prekybos paslapčių ar konfidencialios informacijos, pažeidžiančios konfidencialumo, darbo ar neatskleidimo sutartis, atskleidimui;

f. bet kokių neprašytų ar neįgaliotų el. pašto žinučių, reklamų, reklaminės medžiagos, nepageidaujamo el. pašto, pašto šiukšlių ar grandininių laiškų skelbimui, siuntimui, perdavimui ar kitokiam pavertimui prieinamu, įskaitant, be apribojimų, didelio masto reklamą ir informacinius pranešimus;

g. bet kokių TCP-IP paketų antraščių ar bet kokių kitų antraštės informacijos dalių el. laiške ar naujienų grupės skelbime padirbimui ar kitokios informacijos talpinimui antraštėje, skirtoje suklaidinti gavėjus dėl bet kokio perduodamo Turinio kilmės, Paslaugos pagalba („spoofing“);

h. bet kokios medžiagos, kurioje yra virusų ar kito kompiuterinio kodo, failų ar programų, skirtų pakenkti, trikdyti ar apriboti normalų Paslaugos ar bet kokios kitos kompiuterinės programinės ir techninės įrangos veikimą, įkėlimui, skelbimui, siuntimui el. laiške, perdavimui, talpinimui ar kitokiam pavertimui prieinama;

i. Paslaugos ar bet kokių serverių ar tinklų, susijusių su Paslauga, bet kokios politikos, reikalavimų ar tinklų, susietų su Paslauga, valdymo trukdymui ar žlugdymui (įskaitant priėjimą prie Paslaugos automatiškai, naudojant scenarijaus komandas („scripts“) ar žiniatinklio dokumentų aptikimo programas („web crawlers“), bei bet kokį neteisėtą priėjimą prie duomenų ar srauto, jų naudojimą ar stebėjimą);

j. nelegalios veiklos planavimui ar įsitraukimui į ją; ir / ar

k. kitų Paslaugos naudotojų asmeninės informacijos rinkimui ir talpinimui, kuri būtų panaudota vykstančiomis uždraustomis veiklomis.

          C. Turinio pašalinimas

Jūs suprantate, kad „Apple“ jokia prasme nėra atsakinga už bet kokį Turinį, kurį suteikia kiti ir neturi jokios pareigos tokį Turinį iš anksto peržiūrėti.  Visgi, „Apple“ pasilieka teisę visuomet nuspręsti, ar Turinys yra tinkamas ir ar atitinka šią Sutartį bei gali iš anksto peržiūrėti, perkelti, atsisakyti, pakeisti ir / ar pašalinti Turinį bet kuriuo metu, prieš tai nepranešant ir tik savo nuožiūra, jei toks Turinys pripažįstamas pažeidęs šią Sutartį ar yra nepageidaujamas.

          D. Sukurkite savo Turinio atsarginę kopiją

Jūs atsakote už bet kokių svarbių dokumentų, atvaizdų ar kito Turinio, kurį talpinate ar prieinate naudodamiesi Paslauga, atsarginės kopijos sukūrimą savo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. „Apple“ naudos pagrįstus įgūdžius ir reikalingą priežiūrą teikiant Paslaugą, tačiau „Apple“ negarantuoja ar neužtikrina, kad bet koks Turinys, kurį Jūs galėtumėte patalpinti ar prieiti naudodamiesi Paslauga, nebus netyčia pažeistas, sugadintas ar prarastas.

          E. Jūsų Paskyros ir Turinio prieinamumas

„Apple“ pasilieką teisę imtis žingsnių, kuriuos „Apple“ laiko pagrįstais, siekiant tinkamai taikyti ir / ar patikrinti bet kokių šios Sutarties dalių laikymąsi. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ gali, be atsakomybės Jums, prieiti prie, naudotis, išsaugoti ir / ar atskleisti Jūsų Paskyros informaciją ir Turinį teisėsaugos institucijoms, Vyriausybės pareigūnams ir / ar trečiajai šaliai, kaip „Apple“ mano esant pagrįstai reikalinga ar tinkama, jei teisiškai reikalaujama tai padaryti arba jei „Apple“ sąžiningai tiki, kad toks priėjimas, naudojimas, atskleidimas ar išsaugojimas yra pagrįstai reikalingas: (a) laikytis teisinio proceso ar prašymo; (b) taikyti šią Sutartį, įskaitant bet kokio galimo jos pažeidimo tyrimą; (c) aptikti, užkirsti kelią ar kitaip spręsti saugumo, apgavystės ar technines problemas; arba (d) apginti „Apple“, jos naudotojų, trečiosios šalies, visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą, kaip leidžiama įstatymo.

          F. Autorinių teisių įspėjimas – DMCA

Jei Jūs manote, kad bet koks Turinys, kuriam Jūs taikote autorines teises, buvo pažeistas kieno nors, naudojančio Paslaugą, prašome susisiekti su „Apple“ Autorinių teisių agentu, kaip apibrėžta mūsų Autorinių teisių politikoje adresu https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. „Apple“ gali savo nuožiūra sustabdyti ir / ar nutraukti naudotojų, kurie yra pripažinti pakartotiniais pažeidėjais, Paskyras.

          G. Šios Sutarties pažeidimai

Jei naudodamiesi Paslauga Jūs susiduriate su Turiniu, kuris Jums atrodo netinkamas ar kitaip pažeidžiantis šią Sutartį, galite apie jį pranešti siųsdami el. laišką adresu abuse@iCloud.com.

          H. Turinys, kurį Jūs pateikėte ar kitaip pavertėte prieinamu naudodamiesi Paslauga

1. Jūsų leidimas. Išskyrus medžiagą, kurią suteikiame Jums, „Apple“ neteikia pretenzijų dėl Jūsų pateikiamo ar paverčiamo prieinamu Turinio ir / ar medžiagos, naudojant Paslaugą, nuosavybės.  Tačiau pateikdami ar paskelbdami tokį Turinį Paslaugos vietose, kurios yra prieinamos viešai ar kitiems vartotojams, su kuriais Jūs sutinkate bendrinti tokį Turinį, Jūs suteikiate „Apple“ pasaulinį, nemokamą leidimą naudoti, platinti, dauginti, keisti, adaptuoti, skelbti, versti, viešai demonstruoti ir viešai atlikti tokį Turinį Paslaugoje vien dėl to tikslo, kuriuo toks Turinys buvo pateiktas ar paverstas prieinamu, be kompensacijos ar įsipareigojimų Jums.  Jūs sutinkate, kad bet koks Jūsų pateiktas ar paskelbtas Turinys bus tik Jūsų atsakomybė, netrikdys ir nepažeis bet kokios kitos šalies teisių, nepažeis jokių įstatymų, neprisidės ir neskatins trikdymo ar kitokios neteisėtos veiklos, nebus nepadorus, nepageidaujamas ar prasto skonio.  Pateikdami ar paskelbdami tokį Turinį Paslaugos vietose, kurios yra prieinamos viešai ar kitiems naudotojams, Jūs nurodote, kad esate tokios medžiagos savininkas ir / ar turite visas reikalingas teises, licencijas ir įgaliojimus platinti ją.

2. Turinio pakeitimai.  Jūs suprantate, kad „Apple“ gali perduoti Jūsų Turinį per įvairius viešuosius tinklus įvairiais būdais ir pakeisti ar keisti Jūsų Turinį tam, kad jis atitiktų techninius susijusių tinklų, įrenginių ar kompiuterių reikalavimus tam, kad galėtų suteikti Paslaugą ir paversti Jūsų Turinį prieinamu joje.  Jūs sutinkate, kad čia esantis leidimas leidžia „Apple“ imtis tokių veiksmų.

3. Prekės ženklų informacija.  „Apple“, „Apple“ logotipas, „iCloud“, „iCloud“ logotipas ir kiti „Apple“ prekių ženklai, paslaugų ženklai, su Paslauga susiję vaizdai ir logotipai yra „Apple Inc.“ prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai JAV ir / ar kitose šalyse. „Apple“ prekių ženklų sąrašas gali būti randamas šiuo adresu: https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Kiti su Paslauga susiję prekių ženklai, paslaugų ženklai, vaizdai ir logotipai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.  Jums nesuteikiama jokia teisė ar licencija anksčiau išvardytiems prekių ženklams ir sutinkate nepašalinti, neslėpti ir nekeisti Paslaugos nuosavybės teisių (įskaitant prekių ženklus ir autorių teisių įspėjimus), kurios galėtų būti pridėtos ar būti Paslaugoje.

VI. Programinė įranga

          A. „Apple“ nuosavybės teisė.  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ ir / ar jos licencijų išdavėjams priklauso visos teisės, pavadinimai ir visi interesai, susiję su Paslauga ir esantys joje, įskaitant, bet neapsiribojant, su Paslauga susijusius vaizdus, vartotojo sąsają, scenarijaus komandas („scripts“), programinę įrangą, naudojamą vykdyti Paslaugą, ir bet kokią programinę įrangą, teikiamą Jums, kaip dalį Paslaugos ir / ar susijusią su Paslauga („Programinė įranga“), įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, kurios egzistuoja jose, nepriklausomai nuo to, ar būtų užregistruotos ir kada galėtų egzistuoti. Jūs sutinkate, kad Paslauga (įskaitant Programinę įrangą ar bet kurią kitą jos dalį) apima firminę ir konfidencialią informaciją, kuri yra saugoma taikomų intelektinės nuosavybės ir kitų įstatymų, įskaitant, bet neapsiribojant, autorines teises.  Jūs sutinkate, kad nenaudosite tokios firminės informacijos ar medžiagos jokiu kitu reikalu, išskyrus Paslaugos naudojimą pagal šią Sutartį.  Jokia Paslaugos dalis jokia forma ir jokiais būdais negali būti atkurta, išskyrus tiksliai nurodytus atvejus, kai tai leidžiama pagal šias nuostatas.

          B. „Apple“ leidimas.  PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR BET KOKIOS PASLAUGOS DALIES NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS NAUDOTI PASLAUGĄ, KAIP LEIDŽIA ŠI SUTARTIS, YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS IR PAŽEIDŽIA KITŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES IR GALI SUKELTI ADMINISTRACINES IR BAUDŽIAMĄSIAS NUOBAUDAS, ĮSKAITANT GALIMĄ PINIGINĘ ŽALOS KOMPENSACIJĄ UŽ AUTORINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMĄ. 

          C. Viešos beta.  Kartais „Apple“ gali pasiūlyti naujų ir / ar atnaujintų Paslaugos funkcijų („Beta funkcijų“), kaip dalį Viešos beta programos („Programos“), kad būtų suteikta „Apple“ atsiliepimų apie Beta funkcijų kokybę ir tinkamumą naudoti. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir nesukuria teisinės partnerystės, agento ar darbuotojo santykio tarp Jūsų ir „Apple“ bei tai, kad „Apple“ nėra įsipareigojusi suteikti Jums jokių Beta funkcijų.  „Apple“ gali suteikti priėjimą prie Beta funkcijų Programos dalyviams per internetinę registraciją arba įtraukti per Paslaugą.  Jūs suprantate ir sutinkate, kad „Apple“ gali rinkti ir naudoti informaciją iš Jūsų Paskyros, įrenginių ir išorinių įrenginių tam, kad įtrauktų Jus į Programą ir / ar nustatytų Jūsų tinkamumą joje dalyvauti. Jūs suprantate, kad kai būsite įtraukti į Programą, Jūs nebegalėsite sugrįžti prie ankstesnės, ne beta, Jums suteiktos Beta funkcijos, versijos.  Jei toks grįžimas būtų įmanomas, Jūs galimai negalėsite perkelti duomenų, sukurtų naudojant Beta funkciją, atgal į ankstesnę, ne beta versiją. Jūsų naudojimasis Beta funkcijomis ir dalyvavimas Programoje yra reglamentuojamas šios Sutarties ir bet kokių papildomų licencinių nuostatų, kurios atskirai galėtų būti taikomos Beta funkcijoms. Beta funkcijos suteikiamos „KOKIA YRA“ ir „KAIP PRIEINAMA“ pagrindu ir gali turėti klaidų ar netikslumų, kurie gali sukelti trikčių, gedimų ar duomenų ir / ar informacijos praradimą Jūsų įrenginyje ir išoriniuose įrenginiuose (įskaitant, be apribojimų, serverius ir kompiuterius), sujungtuose su jais.  „Apple“ primygtinai siūlo susikurti atsargines visų duomenų ir informacijos, esančios Jūsų įrenginyje ir bet kokiuose išoriniuose įrenginiuose, kopijas prieš dalyvavimą bet kokioje Programoje. Jūs tiksliai pripažįstate ir sutinkate, kad Beta funkcijas naudojate tik savo paties rizika. . JŪS PRISIIMATE VISAS RIZIKAS IR VISUS KAŠTUS, SUSIJUSIUS SU JŪSŲ DALYVAVIMU BET KOKIOJE PROGRAMOJE, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, BET KOKIUS PRIEIGOS PRIE INTERNETO MOKESČIUS, ATSARGINIŲ KOPIJŲ SUKŪRIMO IŠLAIDAS, KAŠTUS, PATIRTUS DĖL JŪSŲ ĮRENGINIO IR IŠORINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR BET KOKIOS ŽALOS BET KOKIAI ĮRANGAI, PROGRAMINEI ĮRANGAI, INFORMACIJAI AR DUOMENIMS. „Apple“ gali Jums suteikti arba nesuteikti techninio ir / ar kito palaikymo dėl Beta funkcijų. Jei palaikymas yra suteikiamas, jis bus pridedamas prie normalaus palaikymo padengimo Paslaugai ir prieinamas tik per Programą. Jūs sutinkate paklusti bet kokioms palaikymo taisyklėms ar politikai, kurią „Apple“ Jums suteiks tam, kad gautumėte palaikymą. „Apple“ pasilieka teisę keisti Programos nuostatas, sąlygas ar politiką (įskaitant Programos nutraukimą) bet kuriuo metu prieš tai pranešus arba nepranešus ir gali atšaukti Jūsų dalyvavimą Programoje bet kuriuo metu. Jūs pripažįstate, kad „Apple“ neturi jokio įsipareigojimo suteikti komercinę Beta funkcijų versiją ir, jei tokia komercinė versija būtų prieinama, jos funkcijos ar funkcionalumas gali skirtis nuo Beta funkcijų. Kaip dalį Programos, „Apple“ suteiks Jums galimybę pateikti komentarus, pasiūlymus ir kitus atsiliepimus, susijusius su Jūsų Beta funkcijų naudojimu.  Jūs sutinkate, kad nesant atskiro priešingo rašytinio susitarimo, „Apple“ galės laisvai naudotis bet kokiais Jūsų suteiktais atsiliepimais bet kokiu tikslu.

          D. Eksporto kontrolė.  Paslaugos ir Programinės įrangos, įskaitant perkėlimą, skelbimą ar duomenų nusiuntimą, programinės įrangos ar kito Turinio, gaunamo per Paslaugą, naudojimas gali priklausyti nuo importo ir eksporto įstatymų Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose valstybėse.  Jūs sutinkate paklusti visiems taikomiems importo ir eksporto įstatymams ir reglamentams.  Ypač, bet neapsiribojant, Programinė įranga negali būti eksportuojama ar dar kartą eksportuojama (a) į šalis, kurioms JAV paskelbė embargą ar (b) bet kam, esančiam JAV Iždo departamento Specialiai išskirtų piliečių sąraše ar JAV Prekybos departamento Nepageidaujamų asmenų arba įstaigų sąraše. Naudodami Programinę įrangą ar Paslaugą, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad nesate nei vienoje šių šalių ar sąrašų.  Jūs taip pat sutinkate nenaudoti Programinės įrangos ar Paslaugos jokiais JAV įstatymų draudžiamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, raketų, branduolinių, cheminių ar biologinių ginklų vystymą, kūrimą ar gamybą. Jūs sutinkate neįkelti į savo Paskyrą jokių duomenų ar programinės įrangos, kuri (a) yra apibrėžta Tarptautiniame ginklų judėjimo reglamente ir (b) kuri negalėtų būti eksportuojama be išankstinio rašytinio Vyriausybės įgaliojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, įvairius šifruoti naudojamos programinės įrangos tipus ir programavimo kodus, iš anksto negavę reikiamo įgaliojimo.  Šis užtikrinimas ir įsipareigojimas išliks ir po Sutarties nutraukimo.

          E. Atnaujinimai. „Apple“ kartais gali atnaujinti Paslaugos naudojamą Programinę įrangą.  Tam, kad tęstumėte Paslaugos naudojimą, tokie atnaujinimai gali būti automatiškai atsiunčiami ir įdiegiami Jūsų įrenginyje ar kompiuteryje.  Šiuose atnaujinimuose gali būti klaidų taisymai, funkcijų išplėtimai ar pagerinimai arba visiškai naujos Programinės įrangos versijos. 

VII. Nutraukimas

          A. Savanoriškas nutraukimas iš Jūsų pusės

Jūs galite ištrinti savo „Apple“ ID ir / ar nustoti naudotis Paslauga bet kuriuo metu.  Jei norite nustoti naudotis „iCloud“ savo įrenginyje, Jums gali tekti išjungti „iCloud“ įrenginyje, atidarius Jūsų įrenginio nustatymus („Settings“) ir paspaudus mygtuką Atsijungti („Sign Out“).  Kad nutrauktumėte savo Paskyrą ir ištrintumėte „Apple“ ID, susisiekite su „Apple“ palaikymu, adresu support.apple.com/lt-lt/contact. Panaikinę paskyrą ir ištrynę „Apple ID“ nebeturėsite prieigos prie kitų „Apple“ produktų ir paslaugų su ta „Apple ID“.  Šis veiksmas gali būti nebegrįžtamas. Bet kokie Jūsų sumokėti mokesčiai iki nutraukimo yra nekompensuojami (išskyrus tiksliai nurodytus atvejus šioje Sutartyje), įskaitant bet kokius mokesčius, sumokėtus avansu už mokestinius metus, kurių metu Jūs įvykdote nutraukimą.  Paskyros nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo įsipareigojimų sumokėti likusius mokesčius ar rinkliavas.

          B.  Nutraukimas iš „Apple“ pusės

„Apple“ gali bet kuriuo metu, esant tam tikroms aplinkybėms, ir be išankstinio pranešimo nedelsiant nutraukti ar sustabdyti visą ar dalį Jūsų Paskyros ir / ar priėjimo prie Paslaugos.  Tokio nutraukimo priežastys:  (a) šios Sutarties ar kitų politikų, ar taisyklių, kurios minėtos čia ir / ar skelbiamos Paslaugoje, pažeidimai; (b) Jūsų prašymas anuliuoti ar nutraukti Paskyrą; (c) teisėsaugos, teismo institucijos ar kitos valdžios įstaigos prašymas; (d) jei Paslaugos teikimas Jums yra arba gali tapti neteisėtu; (e) netikėti techniniai ar saugumo klausimai arba problemos; (f) Jūsų dalyvavimas sukčiavimo ar nelegalioje veiklose; arba (g) bet kokių mokesčių, kuriuos esate skolingas už Paslaugą, nesumokėjimas su sąlyga, kad neturtinio pažeidimo atveju „Apple“ prieš nutraukimą perspėjo Jus prieš 30 dienų ir Jūs nepanaikinote pažeidimo per 30 dienų laikotarpį. Bet koks nutraukimas ar sustabdymas bus atliekamas „Apple“ tik jos pačios nuožiūra ir „Apple“ nebus atsakinga Jums ar bet kokiai trečiajai šaliai dėl bet kokių nuostolių, kurie gali atsirasti dėl tokio Jūsų Paskyros ir / ar priėjimo prie Paslaugos sustabdymo ar nutraukimo.  Be to „Apple“ gali nutraukti Jūsų Paskyrą prieš 30 dienų pranešus el. paštu tuo adresu, kuris susietas su Jūsų Paskyra, jei: (a) Jūsų Paskyra buvo neaktyvi vienerius (1) metus; arba (b) esama Paslaugos ar bet kurios jos dalies bendro nutraukimo. Pranešimas apie visišką Paslaugos nutraukimą bus vykdomas, kaip nurodyta toliau, nebent tai bus susiję su teisiniais, reglamentavimo ar vyriausybiniais veiksmais; naudotojo saugumo, privatumo ar techninio vientisumo klausimais; siekiant išvengti paslaugų teikimo kitam vartotojui sutrikimų; arba dėl stichinės nelaimės, katastrofos, karo ar kitų įvykių, kurių „Apple“ negali sukontroliuoti. Tokio nutraukimo atveju „Apple“ grąžins proporcingą mokėjimo dalį už to laikotarpio išankstinį mokėjimą. „Apple“ nėra atsakinga už Paslaugos patobulinimus arba pakeitimus pagal šią VIIB dalį.

          C. Nutraukimo poveikis

Nutraukus Jūsų Paskyrą, galite prarasti bet kokį priėjimą prie Paslaugos ir bet kokių jos dalių, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų Paskyrą, „Apple ID“, el. pašto paskyrą ir Turinį. Taip pat po tam tikro laikotarpio „Apple“ ištrins informaciją ir duomenis, talpinamus kaip dalį Jūsų paskyros (-ų).  Bet kokie atskiri Paslaugos komponentai, kuriuos Jūs naudojote pagal atskiras programinės įrangos licencijų sutartis, taip pat bus nutraukti pagal tas licencines sutartis.

VIII. Nuorodos ir trečiosios šalies medžiaga

Tam tikras Paslaugos Turinys, komponentai ar funkcijos gali apimti trečiųjų šalių medžiagą ir / ar hipersaitus į kitus tinklalapius, išteklius ar Turinį. Kadangi „Apple“ nevaldo tokių trečiųjų šalių tinklalapių ir / ar medžiagos, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ neatsako už tokių tinklalapių ar išteklių prieinamumą ir nepatvirtina ar neužtikrina bet kokių tokių tinklalapių ar išteklių tikslumo, ir nebus laikoma atsakinga už bet kokį Turinį, reklamas, produktus ar medžiagą, prieinamą tokiuose tinklalapiuose ar ištekliuose, arba prieinamą iš jų.  Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „Apple“ neatsakys už bet kokią žalą, kurią Jūs patirsite ar teigsite, kad patyrėte, tiesiogiai ar netiesiogiai, kaip naudojimosi ir / ar pasitikėjimo tokiu Turiniu, reklama, produktais ar medžiaga, esančia ar prieinama iš tokių tinklalapių ar išteklių, rezultatą. 

IX. GARANTIJOS ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA TAM TIKRŲ GARANTINIŲ IŠIMČIŲ. JEI TOKIOS IŠIMTYS YRA SPECIFIŠKAI UŽDRAUSTOS TAIKOMAIS ĮSTATYMAIS, KAI KURIOS IŠ TOLIAU PATEIKTŲ IŠIMČIŲ JUMS NETAIKOMOS.

„APPLE“ NAUDOS PAGRĮSTUS ĮGŪDŽIUS IR REIKALINGĄ PRIEŽIŪRĄ TEIKIANT PASLAUGĄ.  TOLIAU PATEIKTI ATSISAKYMAI PRIKLAUSO NUO ŠIOS IŠREIKŠTOS GARANTIJOS.

„APPLE“ NEUŽTIKRINA, NEATSTOVAUJA AR NEGARANTUOJA, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGA BUS NEPERTRAUKTAS IR BE KLAIDŲ, IR JŪS SUTINKATE, KAD KARTAIS „APPLE“ GALI PAŠALINTI PASLAUGĄ NENURODYTIEMS LAIKOTARPIAMS ARBA NUTRAUKTI PASLAUGĄ PAGAL ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS.

JŪS PAREIŠKIATE, KAD SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD PASLAUGA TEIKIAMA „KOKIA YRA“ IR „KAIP PRIEINAMA“ PAGRINDU. „APPLE“ IR JOS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS, PLATINTOJAI, VALDININKAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PARTNERIAI IR LICENCIJOS IŠDAVĖJAI TIKSLIAI ATMETA VISAS GARANTIJAS, IŠREIKŠTAS AR NUMANOMAS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PARDAVIMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS.  „APPLE“ IR JOS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS, PLATINTOJAI, VALDININKAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PARTNERIAI IR LICENCIJOS IŠDAVĖJAI NEGARANTUOJA, KAD (I) PASLAUGA ATITIKS JŪSŲ POREIKIUS, (II) PASLAUGA BUS NAUDOJAMA LAIKU, NEPERTRAUKIAMAI, SAUGIAI AR BE KLAIDŲ; (III) BET KOKIA INFORMACIJA, GAUTA NAUDOJANTIS PASLAUGA, BUS TIKSLI AR PATIKIMA; IR (IV) BET KOKIE PROGRAMINĖS ĮRANGOS, TEIKIAMOS JUMS KAIP PASLAUGOS DALIES, DEFEKTAI AR KLAIDOS BUS PATAISYTI.

„APPLE“ NETEIGIA IR NEUŽTIKRINA, KAD PASLAUGA BUS BE NUOSTOLIŲ, SUGADINIMO, ATAKŲ, VIRUSŲ, TRIKDŽIŲ, ĮSILAUŽIMŲ AR KITŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ IR „APPLE“ ATSISAKO BET KOKIOS SU JAIS SUSIJUSIOS ATSAKOMYBĖS.

BET KOKIA ATSISIŲSTA AR KITAIP PASLAUGOS NAUDOJIMU GAUTA MEDŽIAGA YRA PRIEINAMA JŪSŲ PATIES NUOŽIŪRA IR RIZIKA, TIK JŪS BŪSITE ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ JŪSŲ ĮRENGINIUI, KOMPIUTERIUI AR DUOMENŲ PRARADIMUI DĖL BET KOKIOS TOKIOS MEDŽIAGOS ATSISIUNTIMO.  JŪS TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD PASLAUGA NĖRA SKIRTA IR NĖRA TINKAMA NAUDOTI SITUACIJOSE IR APLINKOSE, KURIOSE TURINIO, DUOMENŲ AR INFORMACIJOS PATEIKIMO PASLAUGOJE VĖLAVIMAS, TRIKTYS AR KLAIDOS, NETIKSLUMAI GALI BAIGTIS MIRTIMI, KŪNO SUŽALOJIMU AR SUNKIA PSICHOLOGINE AR APLINKOSAUGOS ŽALA.

          ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA IŠSKIRTI AR APRIBOTI PASLAUGOS TIEKĖJŲ ATSAKOMYBĖS.  JEI TOKIOS IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI YRA SPECIFIŠKAI UŽDRAUSTI TAIKOMAIS ĮSTATYMAIS, KAI KURIOS IŠ TOLIAU PATEIKTŲ IŠIMČIŲ AR APRIBOJIMŲ JUMS NETAIKOMOS.

„APPLE“ NAUDOS PAGRĮSTUS ĮGŪDŽIUS IR REIKALINGĄ PRIEŽIŪRĄ TEIKIANT PASLAUGĄ. TOLIAU PATEIKTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI PRARADIMAMS DĖL (A) „APPLE“ NESUGEBĖJIMO PANAUDOTI PAGRĮSTŲ ĮGŪDŽIŲ IR REIKALINGOS PRIEŽIŪROS; (B) „APPLE“ DIDELIO APLAIDUMO, TYČINIO NUSIŽENGIMO AR SUKČIAVIMO (C) MIRTIES AR KŪNO SUŽALOJIMO.

JŪS TIKSLIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE SU TUO, KAD „APPLE“ IR JOS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS, PLATINTOJAI, VALDININKAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PARTNERIAI IR LICENCIJOS IŠDAVĖJAI NEBUS ATSAKINGI JUMS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, NEPAPRASTĄ, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ AR PAVYZDINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ŽALĄ DĖL PELNO, ĮVAIZDŽIO, NAUDOJIMO, DUOMENŲ, PAKAITINIŲ PREKIŲ AR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO AR KITŲ NEMATERIALIŲ NUOSTOLIŲ PRARADIMO (NET JEI „APPLE“ BUVO IŠ ANKSTO PRANEŠTA APIE TOKIĄ ŽALĄ), KYLANČIO DĖL:  (I) PASLAUGOS NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO JA NAUDOTIS; (II) BET KOKIŲ PASLAUGOS PAKEITIMŲ AR BET KOKIO LAIKINO AR GALUTINIO PASLAUGOS AR BET KOKIOS JOS DALIES IŠJUNGIMO; (III) NETEISĖTO PRIĖJIMO PRIE JŪSŲ PERDAVIMŲ AR DUOMENŲ AR JŲ PAKEITIMO; (IV) JŪSŲ PERDAVIMŲ AR DUOMENŲ PASLAUGOJE ARBA PER PASLAUGĄ IŠTRYNIMO, SUGADINIMO, NEIŠSAUGOJIMO IR / AR NEIŠSIUNTIMO AR NEGAVIMO; (V) BET KOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOJE PAREIŠKIMŲ AR VEIKSMŲ; IR (VI) BET KOKIOS KITOS MEDŽIAGOS, SUSIJUSIOS SU PASLAUGA.

          ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir laikyti „Apple“, jos kontroliuojamas bendroves, platintojus, valdininkus, direktorius, darbuotojus, agentus, partnerius ir licencijos išdavėjus nekaltais dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus teisininkų mokesčius, sumokėtus trečiosios šalies, susijusius ar kylančius dėl: a) bet kokio Turinio, kurį Jūs pateikiate, paskelbiate, perduodate ar kitaip paverčiate prieinamu per Paslaugą; (b) Jūsų naudojimosi Paslauga; (c) bet kokių šios Sutarties pažeidimų iš Jūsų pusės; (d) bet kokių veiksmų, kurių ėmėsi „Apple“, kaip dalies įtariamo šios Sutarties pažeidimo tyrimo arba dėl pripažinimo ar sprendimo, kad šios Sutarties pažeidimas įvyko; arba (e) bet kokių kito teisių pažeidimų iš Jūsų pusės. Tai reiškia, kad Jūs negalite paduoti į teismą „Apple“, jos kontroliuojamų bendrovių, platintojų, valdininkų, direktorių, darbuotojų, agentų, partnerių ir licencijos išdavėjų dėl sprendimo pašalinti ar atsisakymo apdoroti bet kokią informaciją ar Turinį, įspėti Jus, sustabdyti ar nutraukti Jūsų priėjimą prie Paslaugos, ar kitų veiksmų, atliekamų tiriant galimą pažeidimą, arba „Apple“ nusprendus, kad įvyko šios Sutarties pažeidimas.  Šis atsisakymas ir žalos atlyginimo suteikimas taikomas visiems pažeidimams, apibūdintiems ar apmąstytiems šioje Sutartyje.  Šis įsipareigojimas lieka galioti ir po šios Sutarties ir / ar Paslaugos naudojimo nutraukimo ar pabaigos.  Jūs pripažįstate, kad Jūs atsakote už visą Paslaugos naudojimą, naudojantis Jūsų Paskyra, bei kad ši Sutartis taikoma bet kokiam ir visam naudojimuisi Jūsų Paskyra.  Jūs sutinkate laikytis šios Sutarties ir ginti, atlyginti žalą ir laikyti „Apple“ nekalta dėl bet kokių pretenzijų ir reikalavimų, kylančių dėl Jūsų naudojimosi savo Paskyra, nepaisant, ar tokio naudojimo leidimą Jūs suteikėte.

X. BENDROJI DALIS

          A. Įspėjimai

„Apple“ gali Jums teikti įspėjimus, susijusius su Paslauga, įskaitant šios Sutarties pakeitimus, el. laišku Jūsų „iCloud“ el. pašto adresu (ir / ar kitu pateiktu el. pašto adresu, susietu su su Jūsų Paskyra), „iMessage“ or SMS, paprastu paštu arba skelbimais mūsų svetainėje ir / ar Paslaugoje.

          B. Reglamentuojantys teisės aktai

Išskyrus toliau esančiuose paragrafuose nurodytas gaires, ši Sutartis ir santykis tarp Jūsų ir „Apple“ bus reglamentuojamas remiantis Kalifornijos valstijos įstatymais, išskyrus teisinių nuostatų konfliktus. Jūs ir „Apple“ sutinkate pateikti asmeninę ir išskirtinę jurisdikciją teismams, esantiems Santa Klaros (Santa Clara) apygardoje, Kalifornijoje (California), sprendžiant bet kokius ieškinius, kylančius iš šios Sutarties. Jei (a) Jūs esate ne JAV pilietis; (b) negyvenate JAV; (c) Jūs neprieinate prie Paslaugos JAV; ir (d) esate vienos iš toliau nurodytų valstybių pilietis, Jūs sutinkate, kad bet koks ginčas ar ieškinys, kylantis iš šios Sutarties, bus nagrinėjamas remiantis taikomais įstatymais, nustatytais toliau, neatsižvelgiant į jokius teisinių nuostatų konfliktus, ir neatšaukiamai paklūstate neišskirtinei teismų jurisdikcijai, esančiai valstijoje, provincijoje ar šalyje, nurodytoje toliau, kurios įstatymai reglamentuoja:

Jei esate Europos Sąjungos valstybės narės arba Šveicarijos, Norvegijos ar Islandijos pilietis, reglamentuojantys įstatymai ir teismas bus Jūsų įprastos gyvenamos vietos įstatymai ir teismai.

Konkrečiai neįtrauktas į šios Sutarties taikymą įstatymas, žinomas kaip Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pardavimo („United Nations Convention on the International Sale of Goods“).

          C. Visa Sutartis

Ši Sutartis įtvirtina visą susitarimą tarp Jūsų ir „Apple“, reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Paslauga ir visiškai pakeičia bet kokius prieš tai buvusius susitarimus tarp Jūsų ir „Apple“, susijusius su Paslauga.  Jums gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, kurios gali būti taikomos, kai jūs naudosite kontroliuojamų bendrovių paslaugas, trečiųjų šalių turinį ar trečiųjų šalių programinę įrangą. Jei bet kuri Sutarties dalis laikoma negaliojančia ar netaikoma, ta dalis bus aiškinama tokiu būdu, kuris neprieštarauja taikomiems įstatymams, kad būtų kiek įmanoma geriau atspindėti pirminiai šalių ketinimai, o likusios dalys bus visiškai galiojančios ir taikomos.  Jei „Apple“ negalės įgalinti ar taikyti kokios nors šioje Sutartyje nurodytos teisės ar nuostatos, tai nereikš, kad tokios teisės ar nuostatos yra atsisakoma. Jūs sutinkate, kad išskyrus atskirai pareikštas nuostatas šioje Sutartyje, šio susitarimo negaus jokia trečioji šalis.

          D. Sutartyje vartojamo termino „Apple“ reikšmė:

• „Apple Inc.“, esanti Infinite Loop g. 1, Cupertino, Kalifornijoje, naudotojams Šiaurės, Centrinėje ir Pietų Amerikoje (išskyrus Kanadą) bei Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijose ir neinkorporuotose teritorijose bei Prancūzijos ir Britanijos neinkorporuotose teritorijose Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Karibuose;

• „Apple Canada Inc.“, esanti 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto, ON M5J 0A8, Kanada, naudotojams Kanadoje, jos teritorijose ir neinkorporuotose teritorijose;

• „iTunes K.K.“, esanti Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minatas, Tokijas 106-6140, Tokijuje, naudotojams Japonijoje;

• „Apple Pty Limited“, esanti 13 lygyje, Capital Centre, 255 Pitt gatvėje, Sidnėjuje NSW 2000, Australijoje, naudotojams Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, įskaitant priklausančias salas, teritorijas ir susijusias jurisdikcijas; ir

• „Apple Distribution International“, esantis Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Korke, Airijos Respublikoje, visiems kitiems naudotojams.  

ELEKTRONINIS SUTARČIŲ SUDARYMAS

Jūsų naudojimasis Paslauga apima galimybę priimti susitarimus ir / ar vykdyti sandorius elektroniniu būdu.  JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD JŪSŲ ELEKTRONINĖS PARAIŠKOS SUDARO JŪSŲ SUSITARIMĄ IR KETINIMĄ PAKLUSTI IR MOKĖTI UŽ TOKIUS SUSITARIMUS IR SANDORIUS.  JŪSŲ SUTIKIMAS IR KETINIMAS PAKLUSTI ELEKTRONINĖMS PARAIŠKOMS TAIKOMAS VISIEMS ĮRAŠAMS, SUSIJUSIEMS SU VISAIS SANDORIAIS, KURIUOS JŪS VYKDYSITE PASLAUGOJE, ĮSKAITANT ANULIAVIMO, POLITIKOS, KONTRAKTŲ IR TAIKYMŲ ĮSPĖJIMUS. Kad prieitumėte ar išlaikytumėte savo elektroninius įrašus, Jums gali reikėti tam tikros techninės ir programinės įrangos, už kurią atsakingi esate tik Jūs.

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2017 m. rugsėjo 19 d.