Podmienky Pre iCloud

Vitajte v iCloude

TOUTO PRÁVNOU ZMLUVOU MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU APPLE SA RIADI VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU, SOFTVÉRU, SLUŽIEB A WEBOVÝCH LOKALÍT iCLOUD (ĎALEJ SPOLOČNE NAZÝVANÝCH „SLUŽBA“). JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI PREČÍTALI NASLEDUJÚCE PODMIENKY A POROZUMELI IM. KLIKNUTÍM NA „SÚHLASÍM“ VYJADRÍTE SÚHLAS S UPLATŇOVANÍM TÝCHTO PODMIENOK, AK SA ROZHODNETE PRE SPRÍSTUPNENIE ALEBO POUŽÍVANIE SLUŽBY.

Spoločnosť Apple je poskytovateľom služby, ktorá vám dovoľuje používať určité internetové služby vrátane ukladania vášho osobného obsahu (ako napríklad kontaktov, kalendárov, fotiek, poznámok, pripomienok, dokumentov, dát aplikácií a iCloud emailov) a jeho sprístupňovania na vašich kompatibilných zariadeniach a počítačoch a určité služby spojené s polohou, výlučne podľa podmienok ustanovených v tejto Zmluve. iCloud je automaticky povolený, pokiaľ používate zariadenia so systémom iOS 9 alebo novším a počas nastavovania zariadenia sa prihlásite pomocou Apple ID, okrem prípadov, ak vykonávate inováciu zariadenia a predtým ste zvolili možnosť nepovoliť iCloud. iCloud môžete zakázať v nastaveniach. Keď je povolený iCloud, váš obsah bude automaticky odoslaný spoločnosti Apple a uložený spoločnosťou Apple tak, aby ste neskôr mohli mať k nemu prístup alebo aby mohol byť pomocou bezdrôtového spojenia presunutý na vaše ďalšie zariadenia alebo počítače s aktivovaným iCloudom. 

I. POŽIADAVKY NA POUŽÍVANIE SLUŽBY

          A. Vek. Služba je dostupná iba pre fyzické osoby vo veku 13 rokov a staršie (alebo ekvivalent minimálneho veku v príslušných jurisdikciách) a tiež v prípade, že máte menej než 13 rokov a vaše Apple ID vám bolo poskytnuté na základe žiadosti od schválenej vzdelávacej inštitúcie alebo zriadené v rámci služby Rodinné zdieľanie niektorým rodičom alebo zákonným zástupcom. Zámerne nezhromažďujeme, nepoužívame ani nezverejňujeme osobné informácie od detí do 13 rokov veku alebo ekvivalentného minimálneho veku podľa príslušného právneho poriadku bez overiteľného súhlasu rodičov.  Rodičia a zákonní zástupcovia by mali tiež maloletým osobám pripomenúť, že rozhovory s cudzími osobami na internete môžu byť nebezpečné a mali by prijať vhodné preventívne opatrenia na ochranu detí vrátane monitorovania ich používania Služby.

Na používanie služby nesmiete byť osobou, ktorá je vylúčená z prijímania služby podľa zákonov Spojených štátov amerických alebo iného príslušného právneho poriadku vrátane právneho poriadku krajiny, v ktorej máte pobyt alebo v ktorej Službu používate. Prijatím tejto Zmluvy vyjadrujete, že ste porozumeli vyššie uvedeným ustanoveniam a že s týmito ustanoveniami súhlasíte.

          B. Zariadenia a účty. Používanie služby môže vyžadovať kompatibilné zariadenia, prístup na internet a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený); môže vyžadovať pravidelné aktualizácie a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo obmedziť množstvo účtov, ktoré môžu byť vytvorené zo zariadenia, a počet zariadení spojených s účtom. Pre niektoré transakcie a funkcie sa môže vyžadovať najnovšia verzia požadovaného softvéru. Súhlasíte s tým, že za dodržiavanie týchto požiadaviek ste zodpovední vy. 

          C. Obmedzenia použitia.  Súhlasíte s tým, že budete používať službu výlučne na účely dovolené touto zmluvou a iba v rozsahu povolenom akýmkoľvek platným zákonom, právnym predpisom alebo všeobecne zaužívanou praxou podľa príslušného právneho poriadku. Pre váš účet je vyhradený úložný priestor s veľkosťou 5 GB, ako je uvedené na stránkach funkcií iCloudu. Dodatočný úložný priestor je možné dokúpiť, ako je uvedené nižšie. Presiahnutie akéhokoľvek povoleného alebo primeraného obmedzenia šírky prenosového pásma alebo úložného priestoru (napríklad zálohovacieho priestoru alebo úložného priestoru emailového konta) je zakázané a môže vám zabrániť v zálohovaní na iCloud, pridávaní dokumentov alebo prijímaní nových emailov odoslaných na vašu iCloud emailovú adresu. Ak vaše používanie služby alebo iné správanie úmyselne alebo neúmyselne ohrozí schopnosť spoločnosti Apple poskytovať službu alebo iné systémy, spoločnosť Apple bude oprávnená urobiť všetky primerané kroky na ochranu služby a ostatných jej systémov, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie vášho prístupu k službe. Opakované porušenie obmedzení môže mať za následok zrušenie vášho účtu.

Ak ste platcom zdravotného poistenia, obchodný partner alebo predstaviteľ platcu zdravotného poistenia alebo obchodný partner (podľa definície týchto termínov v 45 C.F.R § 160.103), súhlasíte s tým, že nepoužijete žiadny komponent, funkciu ani inú súčasť iCloudu na vytvorenie, prijatie, uchovanie alebo prenos žiadnych „chránených informácií týkajúcich sa zdravia“ (podľa definície tohto termínu v 45 C.F.R § 160.103) ani iCloud žiadnym spôsobom, ktorý by z Apple (alebo dcérskej spoločnosti Apple) spravil vášho obchodného partnera alebo obchodného partnera tretej strany.

          D. Dostupnosť služby. Služba alebo ktorákoľvek jej funkcia alebo časť nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách a spoločnosť Apple nedáva žiadne záruky, že služba alebo ktorákoľvek jej funkcia alebo časť je vhodná alebo dostupná na použitie v ktorejkoľvek jednotlivej lokalite. V rozsahu, v akom sa rozhodnete pre prístup k službe a jej používanie, robíte tak z vlastnej iniciatívy a zodpovedáte za dodržanie akýchkoľvek platných právnych predpisov.

          E. Zmeny služby.  Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto dohodu a zaviesť nové alebo dodatočné podmienky používania služby iCloud za predpokladu, že všetky podstatné nepriaznivé zmeny služby budú ohlásené 30 dní vopred s výnimkou prípadov, kedy by nebolo rozumné oznamovať zmeny v dôsledku okolností súvisiacich s právnymi, regulačnými alebo vládnymi opatreniami; s riešením bezpečnosti užívateľov, súkromia užívateľov alebo otázok technickej integrity; s odvrátením prerušenia poskytovania služieb ostatným užívateľom; s prírodnou katastrofou, katastrofickou udalosťou, vojnou alebo inou podobnou udalosťou mimo primeranej kontroly spoločnosti Apple. Čo sa týka služby plateného úložiska v cloude, Apple nevykoná žiadne podstatné nepriaznivé zmeny služby do konca aktuálneho plateného obdobia, pokiaľ zmena nie je nevyhnutná na zaistenie právnych, regulačných alebo vládnych opatrení; na riešenie bezpečnosti užívateľov, súkromia užívateľov alebo otázok technickej integrity; na odvrátenie prerušenia poskytovania služieb ostatným užívateľom; na odvrátenie vzniku problémov vyplývajúcich z prírodnej katastrofy, katastrofickej udalosti, vojny alebo inej podobnej udalosti mimo primeranej kontroly spoločnosti Apple. V prípade, že Apple vykoná podstatné nepriaznivé zmeny služby, máte právo ukončiť túto zmluvu a zrušiť svoj účet, pričom vám Apple v takomto prípade vráti pomernú časť akejkoľvek vopred zaplatenej čiastky za aktuálne platené obdobie. Apple nenesie zodpovednosť za žiadne úpravy služby ani podmienok používania služby vykonané v súlade s touto časťou IE.

II. FUNKCIE A SLUŽBY

          A. Používanie služieb spojených s polohou

Spoločnosť Apple a jej partneri a poskytovatelia licencií môžu poskytovať určité funkcie alebo služby (napr. Nájsť môj iPhone, Nájsť mojich priateľov), ktoré vychádzajú z informácií o polohe zistenej zariadením, ktoré využíva GPS (v prípade jeho dostupnosti) a zdieľaný bezdrôtový bod pripojenia (crowd-sourced Wi-Fi hotspot) a oblasti pokryté vysielačmi. Na poskytovanie takýchto funkcií a služieb, v prípade ich dostupnosti, spoločnosť Apple a jej partneri a poskytovatelia licencií musia zhromažďovať, používať, prenášať, spracúvať a uchovávať údaje o vašej polohe vrátane, nie však výlučne, geografickej polohy vášho zariadenia a informácií súvisiacich s vaším účtom iCloud (ďalej len „účet”) a s akýmikoľvek k nemu registrovanými zariadeniami vrátane, nie však výlučne, vášho Apple ID, ID a mena zariadenia a typu zariadenia. 

Súhlas so zhromažďovaním, používaním, prenášaním, spracúvaním a uchovávaním údajov o vašej polohe a údajov o účte spoločnosťou Apple a jej poskytovateľmi licencií môžete kedykoľvek stiahnuť tým, že nebudete používať funkcie služby spojenej s polohou a vypnete Nájsť môj iPhone, Nájsť mojich priateľov alebo nastavenia lokalizačných služieb (podľa potreby) v zariadení. Pri používaní služieb tretích strán, ktoré využívajú alebo poskytujú údaje o polohe ako súčasť služby, sa na vás budú vzťahovať podmienky tretích strán a zásady ochrany súkromia tretích strán týkajúce sa používania údajov o polohe službami týchto tretích strán a mali by ste si ich preštudovať. Akékoľvek údaje o polohe poskytnuté službou nie sú určené na to, aby sa z nich vychádzalo v situáciách, v ktorých sa vyžadujú presné informácie o polohe alebo v ktorých by chybné, nepresné, oneskorené alebo neúplne údaje o polohe mohli viesť k úmrtiu, zraneniu alebo škode na majetku alebo životnom prostredí. Spoločnosť Apple bude pri poskytovaní služby konať kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou, avšak ani spoločnosť Apple ani jej poskytovatelia obsahu alebo služieb nezaručujú dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo včasnosť údajov o polohe alebo akýchkoľvek iných dát zobrazených službou. SLUŽBY SPOJENÉ S POLOHOU NIE SÚ URČENÉ ANI VHODNÉ NA POUŽITIE AKO NÚDZOVÝ LOKALIZAČNÝ SYSTÉM.

          B. Nájsť môj iPhone

Služba Nájsť môj iPhone je na iOS zariadeniach so systémom iOS 8 alebo novším a ľubovoľnom príslušenstve značky Apple, ktoré je spárované s iPhonom, automaticky zapnutá, keď je povolený iCloud. Keď je služba Nájsť môj iPhone na iOS zariadeniach s iOS 7 alebo novším zapnutá, iOS zariadenie bude automaticky prepojené s vaším Apple ID. Predtým než bude môcť ktokoľvek (vrátane vás) vypnúť Nájsť môj iPhone, odhlásiť sa z iCloudu a vymazať či aktivovať zariadenia, sa bude vyžadovať vaše heslo Apple ID. Spoločnosť Apple a jej oprávnení zástupcovia nemusia vykonať služby hardvérovej alebo softvérovej podpory vrátane služieb spadajúcich pod obmedzenú záruku spoločnosti Apple, ak pred poskytnutím služby nevypnete Nájsť môj iPhone.  Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše zlyhanie pri ochrane iOS zariadenia pomocou hesla, povolení režimu straty a/alebo prijímaní či reagovaní na upozornenia a komunikáciu.  Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť za vrátenie iOS zariadenia do vašich rúk, ani za žiadnu stratu dát v iOS zariadení.

          C. Zálohovanie

Služba iCloud Záloha pravidelne vytvára automatické zálohy iOS zariadení keď je zariadenie zamknuté, pripojené k zdroju napájania a k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete. Ak zariadenie nebolo zálohované v iCloude po dobu viac než stoosemdesiat (180) dní, spoločnosť Apple si vyhradzuje právo vymazať ľubovoľné zálohy súvisiace s daným zariadením. Zálohy môžu obsahovať nastavenia zariadenia, charakteristiky zariadenia, fotky a videá, dokumenty, vaše správy, zvonenia, dáta aplikácie Zdravie a ďalšie dáta. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT207428. V iCloude nie je zálohovaný nasledovný obsah: obsah zakúpený v iTunes Store, App Store alebo iBooks Store, médiá synchronizované z vášho počítača a vaša knižnica fotiek v prípade, ak ste povolili službu iCloud Fotoknižnica. Spoločnosť Apple bude konať kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou pri poskytovaní služby, avšak, V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU DOVOLENOM PLATNÝM PRÁVNYM PORIADKOM SPOLOČNOSŤ APPLE NEGARANTUJE A NEZARUČUJE, ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH, KTORÝ MÔŽETE ULOŽIŤ ALEBO MAŤ SPRÍSTUPNENÝ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, NEBUDE NEÚMYSELNE POŠKODENÝ, NARUŠENÝ, STRATENÝ ALEBO ODSTRÁNENÝ V SÚLADE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY A SPOLOČNOSŤ APPLE NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, AK NASTANE TAKÉTO POŠKODENIE, NARUŠENIE, STRATA ALEBO ODSTRÁNENIE. Uchovávanie vhodnej alternatívnej zálohy vašich informácií a dát je vašou vlastnou zodpovednosťou.

          D. Fotky 

          1.  iCloud Fotoknižnica. Keď povolíte iCloud Fotoknižnicu, vaše fotky, videá, metadáta a ľubovoľné úpravy vykonané v aplikácii Fotky na iOS zariadení, počítači so systémom macOS alebo PC so systémom Windows, budú automaticky odoslané a uchované v iCloude a potom prenášané na všetky vaše ostatné zariadenia, na ktorých je povolená iCloud Fotoknižnica. Rozlíšenie fotiek a videí sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a dostupného úložiska. Fotky a videá v plnom rozlíšení si môžete kedykoľvek stiahnuť.

          2. iCloud Zdieľanie fotiek. Pri používaní služby iCloud Zdieľanie fotiek bude spoločnosť Apple uchovávať všetky fotky a videá, ktoré sa rozhodnete zdieľať, až kým ich nevymažete. K zdieľaným fotkám a videám môžete pristupovať z ľubovoľného vášho Apple zariadenia, na ktorom je povolená služba iCloud Zdieľanie fotiek. Osoby, ktoré pozvete do zdieľaných albumov, môžu prezerať, ukladať, kopírovať a zdieľať tieto fotky a videá, a zároveň pridávať vlastné fotky, videá a komentáre. Ak sa rozhodnete zdieľať fotky cez iCloud Zdieľanie fotiek prostredníctvom webového odkazu, budú verejne dostupné pre každého, komu bol poskytnutý tento webový odkaz alebo má k danému odkazu prístup. Ak chcete zastaviť zdieľanie jednotlivých fotiek, videí, komentárov alebo celých zdieľaných albumov, môžete ich kedykoľvek vymazať. Ľubovoľný obsah, ktorý bol pred vymazaním obsahu skopírovaný zo zdieľaného albumu na iné zariadenie alebo počítač, však nebude vymazaný.

          3. Môj Fotostream. Pri používaní služby Môj Fotostream bude spoločnosť Apple po obmedzený čas uchovávať fotky nasnímané pomocou iOS zariadenia alebo odoslané z vášho počítača a automaticky ich prenášať na vaše ostatné Apple zariadenia, na ktorých je povolený Môj Fotostream. V iCloude a na vašich zariadeniach je naraz možné uchovať len obmedzený počet fotiek a staršie fotky budú časom vymazané z Môjho Fotostreamu. Ak si chcete tieto fotky ponechať, musíte ich uložiť v albume Fotoaparát na iOS zariadení alebo v knižnici fotiek na vašom počítači.

          E. Rodinné zdieľanie. Rodinné zdieľanie vám umožňuje zdieľať s členmi vašej rodiny vybraný obsah a služby vrátane položiek zakúpených v obchodoch iTunes Store, iBooks Store a App Store, predplatného služby Apple Music a predplateného úložiska v iCloude. Zároveň môžete s členmi rodiny zdieľať kalendár, zdieľaný album fotiek a svoju polohu. Viac informácií týkajúcich sa zdieľania obsahu a nákupov nájdete v zmluvných podmienkach mediálnych služieb Apple na stránke https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          F. Zdieľanie súborov. Pri používaní služby iCloud Zdieľanie súborov bude spoločnosť Apple uchovávať všetky súbory, ktoré sa rozhodnete zdieľať, až kým ich nevymažete. K zdieľaným súborom môžete pristupovať z ľubovoľného vášho Apple zariadenia, na ktorom je povolená služba iCloud Drive. Iným osobám môžete udeliť prístup na prezeranie, ukladanie, kopírovanie alebo upravovanie týchto súborov. Okrem toho môžete osobám udeliť práva na upravovanie súborov alebo len na ich prezeranie. Ak sa rozhodnete zdieľať súbory cez iCloud Zdieľanie súborov prostredníctvom webového odkazu, budú verejne dostupné pre každého, komu bol poskytnutý tento webový odkaz. Zdieľanie súborov môžete kedykoľvek zastaviť. Po zastavení zdieľania budú súbory odstránené z iCloud Drivu a zariadení všetkých ostatných užívateľov. Ľubovoľné súbory, ktoré boli pred zastavením zdieľania skopírované na iné zariadenie alebo počítač, však nebudú vymazané.

          G. Mail Drop. Ak ste prihlásení do iCloudu a odosielate emailové správy s veľkými prílohami prostredníctvom aplikácie Mail v macOS alebo služby iCloud Mail na webe, bude vám ponúknutá možnosť použiť Mail Drop. Pri použití služby Mail Drop sú veľké prílohy dočasne uchované na serveroch iCloudu s cieľom sprostredkovať ich doručenie. Spoločnosť Apple odošle príjemcom odkaz na prílohu alebo náhľad prílohy, v závislosti od emailovej aplikácie príjemcu. Dočasne uložené veľké prílohy emailov nie sú započítané do vášho úložného limitu v iCloude. Viac informácií o službe Mail Drop nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT203093.

          H. Aplikácie tretích strán. Ak sa prihlasujete do určitých aplikácií tretích strán pomocou prihlasovacích údajov Apple ID, súhlasíte s tým, že aplikácia bude môcť ukladať dáta v osobnom iCloud účte a spoločnosť Apple bude v mene príslušnej tretej strany-vývojára aplikácie zhromažďovať, ukladať a spracúvať takéto dáta na účely vášho používania služby a takýchto aplikácií. Dáta, ktoré aplikácia ukladá vo vašom osobnom iCloud účte, sa budú započítavať do úložného limitu.  Takéto dáta sa môžu zdieľať s inou aplikáciou, ktorú ste stiahli od rovnakého vývojára. 

          I. iCloudový webový účet.  Ak sa prihlásite do služby s webovým účtom na zariadení alebo počítači inom ako od spoločnosti Apple, budete mať prístup iba k obmedzenému súboru funkcií služby. Získate dodatočné bezplatné úložisko 1 GB a s webovým účtom tento objem nebudete môcť ďalej zvýšiť. Podmienkou prístupu k službe pomocou webového konta je váš súhlas so všetkými príslušnými podmienkami nachádzajúcimi sa v tejto zmluve vrátane, bez obmedzenia, všetkých podmienok používania služby, obmedzení používania, dostupnosti, programu Public Beta, vyhlásení o zárukách, pravidiel týkajúcich sa obsahu a správania a ukončenia. Podmienky nachádzajúce sa v tejto zmluve, ktoré sa týkajú funkcií nedostupných pre webových užívateľov, sa na vás vzťahovať nebudú. Patria k nim napríklad používanie služieb spojených s polohou a platba poplatkov za zväčšenie úložného priestoru iCloudu. Ďalej súhlasíte s tým, že ak následne získate prístup k webovému účtu zo zariadenia alebo počítača značky Apple, bez ohľadu na to, či ide o vaše vlastné zariadenie alebo počítač, spoločnosť Apple môže automaticky inovovať váš webový účet na úplný iCloud účet a poskytnúť vám všetky dostupné funkcie služby vrátane zväčšenej úložnej kapacity. Ak sa rozhodnete získať prístup k webovému účtu zo zariadenia alebo počítača značky Apple a váš účet sa inovuje na úplnú funkčnosť služby, súhlasíte s tým, že na vaše používanie služby sa vzťahujú všetky podmienky obsiahnuté v tomto dokumente. Ak nechcete mať úplný iCloud účet, neprihlasujte sa do webového účtu zo zariadenia alebo počítača značky Apple.

          J. Dvojzložková autentifikácia a automaticky vytáčané hovory/textové správy. Ak sa pre svoje Apple ID rozhodnete povoliť dvojzložkovú autentifikáciu, súhlasíte, že (a) poskytnete spoločnosti Apple minimálne jedno telefónne číslo a (b) budete prijímať automaticky vytáčané alebo prednahraté hovory a textové správy od spoločnosti Apple na akékoľvek poskytnuté telefónne číslo. Takéto hovory alebo textové správy môžeme používať na (i) na pomáhanie udržiavania bezpečnosti účtu pri prihlasovaní; (ii) pomáhanie s prístupom k vášmu účtu v prípade, že stratíte heslo, alebo (iii) v inej situácii potrebnej na správu vášho účtu alebo výkonu tejto zmluvy, našich pravidiel, príslušných zákonov alebo akýchkoľvek iných zmlúv, ktoré môžu vzniknúť medzi našou stranou a vami.

III. PREDPLATENÉ ZVÄČŠENIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU

Dodatočný úložný priestor je dostupný pre zakúpenie na základe predplatného.

          A. Platba

Po zväčšení úložného priestoru v zariadení alebo počítači bude spoločnosť Apple automaticky a opakovane účtovať poplatok na základe spôsobu úhrady spojeného s vaším Apple ID (napr. spôsob úhrady použitý v iTunes Store, App Store alebo iBooks Store, ak je k dispozícii) alebo spôsobu úhrady spojeného s rodinným účtom. Ak ste organizátor rodiny, súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple bude opakovane na základe vášho spôsobu úhrady účtovať poplatky vašim rodinným príslušníkom, ktorí zväčšia svoj úložný priestor. Spoločnosť Apple tiež môže získať predbežný súhlas so sumou do výšky sumy transakcie a pravidelne vás kontaktovať emailom na emailovú adresu spojenú s vaším Apple ID na účely pripomenutia úhrady a inej komunikácie súvisiacej s ukladaním.  

Svoje predplatné môžete zmeniť zväčšením alebo zmenšením úložného priestoru v rámci sekcie iCloud v Nastaveniach na vašom zariadení alebo v rámci tabuľky iCloud v Systémových preferenciách na vašom počítači Mac alebo v rámci iCloudu pre Windows na vašom počítači.

Príslušný poplatok za úložný priestor týkajúci sa zväčšeného plánu úložného priestoru bude platný okamžite; zmenšenie vášho plánu úložného priestoru bude účinné v nasledujúcom ročnom alebo mesačnom zúčtovacom termíne. STE ZODPOVEDNÍ ZA VČASNÉ ZAPLATENIE VŠETKÝCH POPLATKOV A ZA TO, ŽE SPOLOČNOSTI APPLE POSKYTNETE NA ÚČELY PLATBY VŠETKÝCH POPLATKOV PLATNÉ ÚDAJE O KREDITNEJ KARTE ALEBO PLATOBNOM ÚČTE. Ak spoločnosť Apple nebude schopná úspešne zúčtovať splatné poplatky voči Vašej kreditnej karte alebo platobnému účtu, vyhradzuje si právo zrušiť alebo obmedziť prístup k vášmu uloženému obsahu, vymazať váš uložený obsah alebo ukončiť váš účet. Ak chcete určiť inú kreditnú kartu alebo platobný účet alebo ak došlo k zmene v údajoch vašej kreditnej karty alebo platobného účtu, musíte zmeniť svoje údaje online v sekcii Informácie o účte v iCloude; to môže dočasne narušiť váš prístup k službám, kým spoločnosť Apple neoverí vaše nové platobné údaje. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom emailu ohľadom účtu, a to z dôvodov, bez obmedzenia, týkajúcich sa dosiahnutia alebo prekročenia vášho úložného limitu. 

Celková cena bude obsahovať cenu za zväčšenie plus všetky platné poplatky za kreditnú kartu, ako aj za predaj, používanie, tovary a služby (GST), daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo inú podobnú daň podľa platného právneho poriadku alebo na základe platnej daňovej sadzby v čase zakúpenia zväčšenia. Daň vyúčtujeme, ak to bude potrebné, v zmysle daňových pravidiel aplikovateľných na službu.

          B. Právo na odvolanie

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje predplatné po počiatočnom nákupe alebo zahájení ľubovoľného predlžovacieho obdobia (ak využívate ročné predplatné), môžete to urobiť tak, že informujete spoločnosť Apple jasným vyhláseným (pozri príslušné informácie o adrese v časti „Všeobecné“ nižšie) do 14 dní od prijatia potvrdzujúcej emailovej správy, a to prostredníctvom kontaktu so zákazníckym servisom. Na zrušenie nemusíte udať dôvod.

Korešpondenciu týkajúcu sa zrušenia musíte odoslať do uplynutia 14-dňovej lehoty, aby ste splnili termín povoleného zrušenia.

Zákazníci v EÚ a Nórsku majú navyše možnosť informovať nás použitím vzorového formulára zrušenia uvedeného nižšie:

Pre:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledovné:

[OBJEM A TRVANIE PREDPLATNÉHO, napr. INOVÁCIA MESAČNÉHO PREDPLATNÉHO ÚLOŽISKA iCLOUD 200 GB]

Objednané [ZADAJTE DÁTUM]

Meno zákazníka

Adresa zákazníka

Dátum

Dôsledky zrušenia

Vaše úložisko znížime späť na 5 GB a vrátime vám peniaze do 14 dní odo dňa, keď dostaneme oznámenie o zrušení. Ak ste počas tohto obdobia použili viac ako 5 GB úložiska, nebude možné vytvárať ďalšie iCloud zálohy ani používať niektoré funkcie až do zníženia objemu použitého úložiska. Použijeme rovnakú platobnú metódu akú ste použili vy pri transakcii a za vrátenie peňazí vám nebudeme účtovať žiadne poplatky.

IV. Vaše používanie služby

          A. Váš účet

Ako registrovaný užívateľ služby si musíte zriadiť účet. Informácie o svojom účte neprezrádzajte nikomu inému. Vy ste výlučne zodpovední za udržiavanie utajenia a bezpečnosti svojho účtu a za všetky aktivity, ktoré sa stanú vo vašom účte alebo prostredníctvom vášho účtu, a zaväzujete sa, že okamžite oznámite spoločnosti Apple akékoľvek narušenie bezpečnosti svojho účtu. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba je navrhnutá a zamýšľaná na osobné používanie na individuálnom základe a nemali by ste zdieľať údaje o svojom účte a/alebo hesle s inou osobou. Za podmienky, že sme konali kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou, spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté z dôvodu neoprávneného používania vášho účtu následkom toho, že ste nerešpektovali tieto pravidlá.

Na to, aby ste mohli používať službu, musíte zadať svoje Apple ID a heslo na autentifikáciu svojho účtu. Pri registrácii a  používaní služby sa zaväzujete poskytnúť presné a úplné informácie (ďalej len „registračné údaje služby“) a zaväzujete sa aktualizovať registračné údaje služby tak, aby boli neustále presné a úplné. Neposkytnutie presných, aktuálnych a úplných registračných údajov služby môže mať za následok pozastavenie a/alebo ukončenie vášho účtu. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže uložiť a používať registračné údaje služby, ktoré poskytnete, na udržiavanie a zúčtovanie poplatkov na vašom účte.

          B. Používanie iných produktov a služieb spoločnosti Apple

Špecifické súčasti alebo funkcie služby poskytované spoločnosťou Apple a/alebo jej poskytovateľmi licencií vrátane, nie však výlučne, možnosti sťahovať predchádzajúce nákupy a na iTunes Match (vzťahujú sa dodatočné poplatky) alebo iCloud Hudobnú knižnicu, vyžadujú osobitný softvér alebo iné licenčné zmluvy či podmienky používania. Musíte si prečítať, akceptovať a súhlasiť s tým, že budete viazaní ktoroukoľvek takouto osobitnou zmluvou, čo je podmienkou používania týchto špecifických súčastí alebo funkcií služby.

          C. Vylúčenie prevodu

Žiadnym ustanovením v tejto zmluve sa na vás neprenáša žiadny nárok, vlastnícky titul ani licencia v rámci Apple ID, emailovej adresy, názvu domény, iChat ID alebo podobného zdroja, ktorý používate v súvislosti so službou.

          D. Vylúčenie právneho nástupníctva

Pokiaľ nie je zákonom určené inak, súhlasíte s tým, že váš účet nie je prevoditeľný a že akékoľvek práva na vaše Apple ID alebo obsah v rámci vášho účtu sa ukončia vašou smrťou. Doručením kópie úmrtného listu môže byť váš účet zrušený a všetok obsah v rámci vášho účtu vymazaný. Na účely ďalšej pomoci kontaktujte iCloud podporu na support.apple.com/icloud.

          E. Vylúčenie ďalšieho predaja služby

Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, kopírovať, rozmnožovať, predávať, ďalej predávať, prenajímať alebo vymieňať službu (alebo ktorúkoľvek jej časť) na akýkoľvek účel.

V. Obsah a vaše správanie

          A. Obsah

„Obsah“ znamená akékoľvek informácie, ktoré sa môžu vytvoriť alebo zistiť prostredníctvom používania služby, ako napríklad dátové súbory, charakteristiky zariadení, písomný text, softvér, hudba, grafika, fotky, obrázky, zvuky, videá, správy a akékoľvek podobné materiály. Uznávate, že všetok obsah, či už zverejnený alebo súkromne prenášaný prostredníctvom služby, je výlučnou zodpovednosťou osoby, od ktorej takýto obsah pochádza. To znamená, že vy, a nie spoločnosť Apple, ste výlučne zodpovední za akýkoľvek obsah, ktorý nahráte, stiahnete, zverejníte, odošlete emailom, prenesiete, uložíte alebo inak sprístupníte prostredníctvom vášho využívania služby. Uznávate, že používaním služby môžete naraziť na obsah, ktorý môžete považovať za urážlivý, neslušný alebo nežiaduci, a že vy môže vystaviť iných obsahu, ktorý oni môžu považovať za nežiaduci. Spoločnosť Apple nekontroluje obsah zverejnený prostredníctvom služby, ani negarantuje presnosť, integritu alebo kvalitu takéhoto obsahu. Uznávate a súhlasíte s tým, že vaše používanie služby a akéhokoľvek obsahu je výlučne na vaše vlastné riziko.

          B. Vaše správanie

Súhlasíte s tým, že NEBUDETE používať službu na:

a. nahranie, stiahnutie, zverejnenie, zaslanie prostredníctvom emailu, prenos, uloženie alebo iné sprístupnenie akéhokoľvek obsahu, ktorý je nezákonný, obťažujúci, výhražný, škodlivý, protiprávny, ohovárajúci, hanlivý, zneužívajúci, násilný, obscénny, vulgárny, zasahujúci do súkromia iných, nenávistný, rasovo alebo etnicky urážlivý, alebo je inak nevhodný,

b. sledovanie, obťažovanie, vyhrážanie alebo ubližovanie inej osobe,

c. v prípade, ak ste plnoletou osobou, žiadanie osobných alebo iných údajov od neplnoletej osoby (akákoľvek osoba mladšia ako 18 rokov alebo toľko rokov, koľkými miestne právne predpisy definujú neplnoletú osobu), s ktorou sa osobne nepoznáte, vrátane, nie však výlučne, ktoréhokoľvek z nasledovných údajov: celé meno alebo priezvisko, adresu bydliska, PSČ, telefónne číslo, podobizeň alebo meno školy, kostola, športového klubu alebo mená jej priateľov,

d. predstieranie, že ste iná osoba alebo subjekt, ktorým nie ste (nesmiete sa vydávať za inú osobu ani vystupovať ako iná osoba, pričom sem patria aj známe osobnosti), subjekt, iný užívateľ iCloudu, zamestnanec spoločnosti Apple alebo štátny zamestnanec či politik, ani inak predstierať spojenie s osobou alebo subjektom (spoločnosť Apple si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zablokovať všetky Apple ID alebo emailové adresy, ktoré by sa mohli považovať za predstieranie alebo zámenu identity alebo za zneužitie mena či identity inej osoby),

e. zapojenie do akéhokoľvek porušovania autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane nahratia akéhokoľvek obsahu, ku ktorému nemáte práva na nahratie) alebo sprístupnenie akéhokoľvek obchodného tajomstva alebo dôverných informácií v rozpore s dohodou o ochrane dôverných informácií, pracovnou zmluvou alebo zmluvou o utajení,

f. zverejnenie, odosielanie, prenášanie alebo iné sprístupňovanie akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených emailových správ, reklamy, propagačných materiálov, nevyžiadanej pošty, spamu alebo reťazových listov vrátane, ale nie výlučne, hromadnej reklamnej korešpondencie a informačných oznámení,

g. falšovanie akejkoľvek súčasti TCP-IP paketovej hlavičky (TCP-IP packet header) alebo akejkoľvek časti takejto úvodnej informácie prostredníctvom emailu alebo zverejnenia skupinových správ alebo iné vloženie informácií do záhlavia na účely zavádzania adresátov vo vzťahu k pôvodu obsahu prenášaného prostredníctvom služby („spoofing“),

h. nahratie, zverejnenie, odoslanie prostredníctvom emailu, prenos, uloženie alebo iný spôsob sprístupnenia akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na poškodenie, zasahovanie do alebo obmedzenie normálneho chodu služby (alebo akejkoľvek jej časti) alebo akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru,

i. zasahovanie do služby alebo narúšanie služby (vrátane pristupovania k službe prostredníctvom automatických prostriedkov, napríklad skriptov alebo modulov na prehľadávanie webu) alebo akýchkoľvek serverov či sietí pripojených k službe, akýchkoľvek politík, požiadaviek či nariadení sietí spojených so službou (vrátane neoprávneného prístupu k nej, používania alebo monitorovania jej dát či komunikácie),

j. plánovanie alebo zapojenie do akejkoľvek nezákonnej činnosti, a/alebo

k. zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov o ktorýchkoľvek iných užívateľoch služby na účely ich použitia na akúkoľvek z vyššie uvedených zakázaných činností.

          C. Odstránenie obsahu

Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple žiadnym spôsobom nezodpovedá za akýkoľvek obsah poskytovaný inými a nemá povinnosť vopred prehliadať takýto obsah. Spoločnosť Apple si však vyhradzuje právo kedykoľvek určiť, či je obsah vhodný a v súlade s touto zmluvou, a môže kedykoľvek vopred prehliadať, premiestniť, odmietnuť, upraviť a/alebo odstrániť obsah bez predchádzajúceho upozornenia a podľa svojho výlučného uváženia, ak sa o takomto obsahu zistí, že je v rozpore s touto zmluvou alebo je inak nežiaduci.

          D. Zálohujte svoj obsah

Ste zodpovední za zálohovanie akýchkoľvek dôležitých dokumentov, obrázkov alebo iného obsahu, ktorý ukladáte alebo ku ktorému pristupujete prostredníctvom služby, na vlastný počítač alebo iné zariadenie. Spoločnosť Apple bude konať kvalifikovane a s náležitou starostlivosťou pri poskytovaní služby, ale spoločnosť Apple negarantuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah, ktorý môžete uložiť alebo ku ktorému môžete pristupovať prostredníctvom služby, nebude neúmyselne poškodený, porušený alebo stratený.

          E. Prístup k vášmu účtu a obsahu

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré odôvodnene považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže, bez zodpovednosti voči vám, sprístupniť, použiť, zachovať a/alebo odtajniť vaše informácie o účte a obsah orgánom činným v trestnom konaní, štátnym úradníkom a/alebo tretej strane do tej miery, ako si spoločnosť Apple myslí, že je odôvodnene nevyhnutné alebo náležité, ak sa to vyžaduje zo zákona, alebo ak sa spoločnosť Apple v dobrej viere domnieva, že takéto sprístupnenie, používanie, odtajnenie alebo uchovanie je odôvodnene nevyhnutné na: a) dosiahnutie súladu s právnym konaním alebo žiadosťou, b) uplatňovanie tejto zmluvy vrátane vyšetrovania akéhokoľvek jej prípadného porušenia, c) zistenie, prevenciu alebo iné riešenie bezpečnostných, podvodných alebo technických problémov; alebo d) ochranu práva, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Apple, jej užívateľov, tretej strany alebo verejnosti, tak ako je to vyžadované alebo dovolené podľa zákona.

          F. Upozornenie na autorské práva – DMCA

Ak si myslíte, že ktokoľvek, kto používa službu, porušuje autorské práva na obsah, ktorý si nárokujete, kontaktuje zástupcu spoločnosti Apple pre autorské práva, ako je uvedené v zásadách ochrany autorských práv na adrese  https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Spoločnosť Apple môže, na základe vlastného uváženia, pozastaviť a/alebo ukončiť účty užívateľov, o ktorých sa zistí, že sa opakovane dopúšťajú takýchto porušení.

          G. Porušenia tejto zmluvy

Ak sa počas používania služby stretnete s obsahom, ktorý považujete za nevhodný alebo za inak porušujúci ustanovenia tejto zmluvy, môžete ho nahlásiť odoslaním emailu na adresu abuse@iCloud.com.

          H. Obsah vami poskytnutý alebo sprístupnený v službe

1. Licencia od vás. Okrem materiálu, ku ktorému vám môžeme udeliť licenciu, si spoločnosť Apple nenárokuje vlastníctvo materiálov a/alebo obsahu, ktorý poskytnete alebo sprístupníte v službe. Poskytnutím alebo zverejnením takéhoto obsahu v oblastiach služby, ktoré sú prístupné verejnosti alebo iným užívateľom, pri ktorých súhlasíte so zdieľaním takéhoto obsahu, udeľujete spoločnosti Apple celosvetovú, bezodplatnú, nevýlučnú licenciu používať, distribuovať, rozmnožovať, modifikovať, prispôsobiť, publikovať, prekladať, verejne vykonať a verejne predviesť takýto obsah v službe výlučne na účel, na ktorý bol takýto obsah poskytnutý alebo sprístupnený, bez akejkoľvek kompenzácie alebo záväzku voči vám. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek vami poskytnutý alebo zverejnený obsah bude vašou výlučnou zodpovednosťou, nebude porušovať ani narušovať práva akejkoľvek inej osoby ani porušovať akékoľvek právne predpisy, prispievať k porušeniam alebo inému nezákonnému správaniu, ani ho podnecovať, ani nebude inak obscénny, nežiaduci alebo nevkusný. Poskytnutím alebo zverejnením takéhoto obsahu v oblastiach služby, ktoré sú prístupné verejnosti alebo iným užívateľom, vyhlasujete, že ste vlastníkom takéhoto materiálu a/alebo máte všetky nevyhnutné práva, licencie a oprávnenie distribuovať ho.

2. Zmeny obsahu. Beriete na vedomie, že na účely poskytnutia služby a sprístupnenia vášho obsahu v nej môže spoločnosť Apple prenášať váš obsah cez rôzne verejné siete, v rôznych médiách a modifikovať alebo zmeniť váš obsah tak, aby zodpovedal technickým požiadavkám prepojených sietí, zariadení alebo počítačov. Súhlasíte s tým, že tu obsiahnutá licencia dovoľuje spoločnosti Apple vykonávať akékoľvek takéto činnosti.

3. Informácie o ochrannej známke. Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud a ostatné ochranné známky, značky služieb, grafika a logá spoločnosti Apple používané v spojitosti so službou sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo iných krajinách. Zoznam ochranných známok spoločnosti Apple je možné nájsť tu: https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Iné ochranné známky, známky služieb, grafika a logá používané v spojitosti so službou môžu byť ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov. Nie je vám udelené žiadne právo ani licencia na ktorúkoľvek z vyššie uvedených ochranných známok a ďalej súhlasíte s tým, že neodstránite, nezakryjete ani nezmeníte žiadne majetkové označenia (vrátane ochranných známok a upozornení na autorské práva), ktoré môžu byť pripojené k službe alebo obsiahnuté v rámci služby.

VI. Softvér

          A. Vlastnícke práva spoločnosti Apple. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia úplné zákonné práva, vlastnícky titul a nároky v službe a na službu vrátane, nie však výlučne, na grafiku, užívateľské rozhranie, skripty a softvér použitý na realizáciu služby a akýkoľvek softvér, ktorý vám bol poskytnutý ako súčasť služby a/alebo v súvislosti so službou (ďalej len „softvér“), vrátane akýchkoľvek a všetkých súvisiacich práv duševného vlastníctva, registrovaných aj neregistrovaných, a bez ohľadu na miesto na svete, kde môžu existovať. Ďalej súhlasíte s tým, že služba (vrátane softvéru alebo akejkoľvek jeho súčasti) obsahuje informácie o vlastníctve a dôverné informácie chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi vrátane, nie však výlučne, autorského práva. Zaväzujete sa, že nebudete používať takéto vlastnícke informácie ani materiály žiadnym spôsobom okrem účelov používania služby v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť služby nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to tieto podmienky výslovne nedovoľujú.

          B. Licencia spoločnosti Apple. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY, OKREM POUŽÍVANIA SLUŽBY V SÚLADE S TOUTO ZMLUVOU, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ A PORUŠUJE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA INÝCH OSÔB A MÔŽE MAŤ PRE VÁS OBČIANSKOPRÁVNE ALEBO TRESTNOPRÁVNE NÁSLEDKY VRÁTANE PRÍPADNEJ PEŇAŽNEJ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENIE AUTORSKÉHO PRÁVA.

          C. Verejná Beta. Z času na čas sa môže spoločnosť Apple rozhodnúť ponúknuť nové a/alebo aktualizované funkcie služby (ďalej len „beta funkcie“) ako súčasť programu Public Beta (ďalej len „program“) na účely poskytnutia odozvy spoločnosti Apple o kvalite a použiteľnosti beta funkcií. Týmto ste uzrozumení a súhlasíte s tým, že vaša účasť na programe je dobrovoľná a nevytvára žiadne právne združenie, zastúpenie alebo pracovnoprávny vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple, a že spoločnosť Apple nemá povinnosť poskytovať vám akékoľvek beta funkcie. Spoločnosť Apple môže sprístupniť takéto beta funkcie pre účastníkov programu na základe online registrácie alebo prihlásenia prostredníctvom služby. Týmto ste uzrozumení a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže zhromažďovať a používať informácie z vášho účtu, zariadení a periférnych zariadení na vaše prihlásenie do programu a/alebo na určenie vašej spôsobilosti na účasť. Týmto ste uzrozumení s tým, že akonáhle sa zapíšete do programu, nemusíte byť schopní vrátiť sa k pôvodnej bežnej (nie beta) verzii danej beta funkcie. Ak je takýto návrat možný, nemusíte byť schopní presunúť údaje vytvorené v rámci beta funkcie naspäť do pôvodnej bežnej (nie beta) verzie. Vaše používanie beta funkcií a účasť na programe sa spravuje touto zmluvou a akýmikoľvek dodatočnými licenčnými podmienkami, ktoré sa môžu samostatne vzťahovať na beta funkcie. Beta funkcie sa poskytujú „TAKÉ, AKÉ SÚ“ a „AKO SÚ DOSTUPNÉ“ a môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti, ktoré môžu spôsobiť poruchy, narušenie alebo stratu údajov a/alebo informácií z vášho zariadenia a z periférnych zariadení (vrátane, ale nie výlučne, serverov a počítačov) k nim pripojených. Spoločnosť Apple vás týmto dôrazne nabáda, aby ste si pred účasťou na akomkoľvek programe zálohovali všetky údaje a informácie na vašom zariadení a akýchkoľvek periférnych zariadeniach. Týmto výslovne potvrdzujete a súhlasíte, že každé použitie beta funkcií je na vaše vlastné riziko. PREBERÁTE VŠETKY RIZIKÁ A VŠETKY NÁKLADY SPOJENÉ S VAŠOU ÚČASŤOU NA AKOMKOĽVEK PROGRAME VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV ZA PRÍSTUP NA INTERNET, VÝDAVKOV NA ZÁLOHOVANIE, NÁKLADOV, KTORÉ VZNIKLI PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA A PERIFÉRNYCH ZARIADENÍ, A AKÝCHKOĽVEK ŠKÔD ZARIADENÍ, SOFTVÉRU, INFORMÁCIÍ ALEBO DÁT. Spoločnosť Apple vám môže, ale nemusí, poskytnúť technickú a/alebo inú podporu pre beta funkcie. Ak sa podpora poskytne, bude to nad rámec vám bežne dostupného rozsahu podpory pre službu a podpora bude dostupná iba prostredníctvom programu. Týmto súhlasíte s dodržiavaním akýchkoľvek pravidiel podpory alebo zásad, ktoré vám spoločnosť Apple poskytne na účely získania takejto podpory. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky, pravidlá a zásady programu (vrátane ukončenia programu) s predchádzajúcim oznámením alebo bez takéhoto oznámenia a môže kedykoľvek odvolať vašu účasť na programe. Týmto potvrdzujete, že spoločnosť Apple nie je povinná poskytnúť komerčnú verziu beta funkcií, a ak by sa takáto komerčná verzia beta funkcií stala dostupnou, môže mať funkcie alebo funkčnosť odlišné od tých, ktoré sú obsiahnuté v beta funkciách. Spoločnosť Apple vám poskytne ako súčasť programu možnosť predkladať komentáre, návrhy alebo inú odozvu týkajúcu sa vášho používania beta funkcií. Týmto súhlasíte, že spoločnosť Apple môže vami poskytnutú odozvu voľne používať na akýkoľvek účel, ak osobitná písomná zmluva neustanovuje inak.

          D. Kontrola vývozu. Použitie služby a softvéru vrátane prenášania, zverejňovania alebo nahrávania dát, softvérov alebo iného obsahu prostredníctvom služby môže podliehať vývozným a dovozným zákonom Spojených štátov amerických a ďalších krajín. Zaväzujete sa dodržiavať všetky príslušné vývozné a dovozné zákony a predpisy. Softvér nesmie byť vyvážaný alebo ďalej vyvážaný najmä, nie však výlučne, a) do akejkoľvek krajiny, na ktorú Spojené štáty americké uvalili embargo, alebo b) akejkoľvek osobe, ktorá je uvedená na zozname zvláštne určených osôb Ministerstva financií USA alebo na zozname zamietnutých osôb alebo zozname zamietnutých subjektov Ministerstva obchodu USA. Používaním softvéru alebo služby vyjadrujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín ani na žiadnom z týchto zoznamov. Tiež sa zaväzujete, že nebudete softvér ani službu používať na žiaden účel, ktorý by bol zakázaný zákonmi Spojených štátov amerických, vrátane, nie však výlučne, vývoja, navrhovania, výroby alebo produkcie riadených striel a nukleárnych, chemických či biologických zbraní. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete do svojho účtu nahrávať žiadne dáta ani softvér, ktoré: (a) podliehajú medzinárodnej zmluve o obchodovaní so zbraňami; alebo (b) nemôžu sa vyvážať bez predchádzajúceho písomného povolenia vlády, predovšetkým sa jedná o určité druhy šifrovacieho softvéru a zdrojového kódu. Toto uistenie a záväzok ostanú v platnosti aj po ukončení zmluvy.

          E. Aktualizácie. Z času na čas môže spoločnosť Apple aktualizovať softvér používaný službou. Aby ste mohli naďalej službu používať, tieto aktualizácie sa môžu automaticky stiahnuť a nainštalovať do vášho zariadenia alebo počítača. Tieto aktualizácie môžu obsahovať opravy chýb, vylepšenia alebo zdokonalenia funkcií, či úplne nové verzie softvéru. 

VII. Ukončenie

          A. Dobrovoľné ukončenie z vašej strany

Svoje Apple ID môžete vymazať a/alebo službu môžete prestať používať kedykoľvek. Ak si prajete prestať používať iCloud na svojom zariadení, môžete zakázať iCloud v zariadení otvorením Nastavení v zariadení, klepnutím na iCloud a klepnutím na tlačidlo Odhlásiť. Ak chcete zrušiť svoj účet a vymazať svoje Apple ID, kontaktujte Apple podporu na adrese support.apple.com/sk-sk/contact. Ak zrušíte svoj účet a vymažete svoje Apple ID, nebudete mať prístup k iným Apple produktom a službám s týmto Apple ID. Tento krok bude nevratný. Žiadne poplatky, ktoré ste zaplatili pred ukončením, nie je možné vrátiť (okrem prípadov výslovne povolených touto zmluvou) vrátane akýchkoľvek poplatkov zaplatených vopred za zúčtovací rok, počas ktorého došlo k ukončeniu. Ukončenie vášho účtu vás nijakým spôsobom nezbavuje akejkoľvek povinnosti zaplatiť akékoľvek vzniknuté poplatky alebo náklady.

          B. Ukončenie zo strany spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple môže kedykoľvek, za určitých okolností a bez predchádzajúceho oznámenia, okamžite v celom rozsahu alebo čiastočne zrušiť alebo pozastaviť váš účet a/alebo prístup k službe. K dôvodom takéhoto ukončenia patria: a) porušenie tejto zmluvy alebo akýchkoľvek iných pravidiel alebo postupov, na ktoré táto zmluva odkazuje a/alebo ktoré boli zverejnené prostredníctvom služby, b) vaša žiadosť na zrušenie alebo ukončenie vášho účtu, c) žiadosť a/alebo príkaz orgánu činného v trestnom konaní, súdneho orgánu alebo iného štátneho orgánu, d) ak poskytovanie služby vo vzťahu k vám je nezákonné alebo sa môže stať nezákonným, e) neočakávané technické alebo bezpečnostné otázky alebo problémy, f) vaša účasť na podvodných alebo nezákonných aktivitách alebo g) nezaplatenie akýchkoľvek poplatkov, ktoré v súvislosti so službou dlhujete, pričom v prípade menej závažného porušenia vám Apple musí oznámiť ukončenie 30 dní vopred a smie k nemu prikročiť len vtedy, ak nenapravíte porušenie v tejto lehote 30 dní. Akékoľvek takéto ukončenie alebo pozastavenie bude uskutočnené spoločnosťou Apple podľa jej vlastného uváženia, pričom spoločnosť Apple nebude zodpovedná voči vám alebo voči akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť alebo nastať v dôsledku ukončenia alebo pozastavenia vášho účtu a/alebo prístupu k službe. Zároveň môže spoločnosť Apple zrušiť váš účet na základe predchádzajúceho oznámenia odoslaného na emailovú adresu pridruženú k vášmu účtu 30 dní vopred, ak a) váš účet bol nečinný počas jedného (1) roka alebo b) služba alebo jej časť bola vo všeobecnosti ukončená alebo bola výrazne upravená. Všeobecné ukončenie služby bude oznámené tu uvedeným spôsobom s výnimkou prípadov, kedy by nebolo rozumné oznamovať zmeny v dôsledku okolností súvisiacich s právnymi, regulačnými alebo vládnymi opatreniami; s riešením bezpečnosti užívateľov, súkromia užívateľov alebo otázok technickej integrity; s odvrátením prerušenia poskytovania služieb ostatným užívateľom; s prírodnou katastrofou, katastrofickou udalosťou, vojnou alebo inou podobnou udalosťou mimo primeranej kontroly spoločnosti Apple. V prípade takéhoto ukončenia vám spoločnosť Apple vráti pomernú časť akejkoľvek vopred zaplatenej čiastky za platené obdobie aktuálne v okamihu ukončenia. Apple nenesie zodpovednosť za žiadne úpravy služby ani podmienok používania služby vykonané v súlade s touto časťou VIIB.

          C. Dôsledky ukončenia

Po zrušení účtu môžete stratiť akýkoľvek prístup k službe a akýmkoľvek jej častiam vrátane, nie však výlučne, vášmu účtu, Apple ID, emailovému účtu a obsahu. Okrem toho spoločnosť Apple po uplynutí určitého času vymaže informácie a údaje uložené vo vašom účte alebo tvoriace súčasť vášho účtu (účtov). Akékoľvek samostatné súčasti služby, ktoré ste mohli využívať za podmienok stanovených v samostatných softvérových licenčných zmluvách, budú taktiež ukončené v súlade s uvedenými licenčnými zmluvami.

VIII. Odkazy a ďalšie materiály tretích strán

Určitý obsah, súčasti alebo funkcie služby môžu obsahovať materiály tretích strán a/alebo odkazy na iné webové stránky, zdroje alebo obsah. Keďže spoločnosť Apple nemusí mať kontrolu nad takýmito stránkami a/alebo materiálmi tretích strán, týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nebude zodpovedná za prístupnosť takýchto stránok alebo zdrojov a nepotvrdzuje ani nezaručuje presnosť akýchkoľvek takýchto stránok alebo zdrojov a nebude nijakým spôsobom zodpovedná za obsah, reklamu, produkty alebo materiály nachádzajúce sa alebo dostupné na takýchto stránkach alebo zdrojoch. Ďalej beriete na vedomie a týmto súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nebude akýmkoľvek spôsobom zodpovedať za akúkoľvek škodu, ktorá vám vznikne alebo o ktorej tvrdíte, že vám vznikla, či už priamo alebo nepriamo, ako dôsledok vášho používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek takýto obsah, reklamu, produkty alebo materiály nachádzajúce sa alebo dostupné na takýchto stránkach alebo internetových zdrojoch.

IX. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK AKO TAKÝCH, A TO DO TEJ MIERY, ŽE TAKÉTO VYLÚČENIA SÚ VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, PRETO SA NA VÁS NIEKTORÉ VYLÚČENIA UPRAVENÉ NIŽŠIE NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ APPLE POSKYTUJE SLUŽBU KVALIFIKOVANE A S NÁLEŽITOU STAROSTLIVOSŤOU. NASLEDUJÚCE VYLÚČENIA PODLIEHAJÚ TEJTO VÝSLOVNEJ ZÁRUKE.

SPOLOČNOSŤ APPLE NERUČÍ, NEVYHLASUJE ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKY NA TO, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY BUDE NEPRERUŠOVANÉ A BEZ AKÝCHKOĽVEK CHÝB, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE MÔŽE Z ČASU NA ČAS ODSTRÁNIŤ SLUŽBU NA NEURČITÝ ČAS ALEBO KEDYKOĽVEK SLUŽBU ZRUŠIŤ V SÚLADE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ „TAKÁ, AKÁ JE“ A „AKO JE DOSTUPNÁ“. SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ VÝSLOVNE VYLUČUJÚ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. PREDOVŠETKÝM SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ZÁRUKU, ŽE I) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, II) VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY BUDE VČASNÉ, NEPRERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, III) AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, KTORÉ STE OBDRŽALI AKO DÔSLEDOK POUŽÍVANIA SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ A DÔVERYHODNÉ A IV) AKÉKOĽVEK PORUCHY ALEBO CHYBY V SOFTVÉRI, KTORÝ VÁM BOL POSKYTNUTÝ AKO SÚČASŤ SLUŽBY, BUDÚ ODSTRÁNENÉ.

SPOLOČNOSŤ APPLE NEVYHLASUJE A NERUČÍ ZA TO, ŽE SLUŽBA BUDE BEZ STRATY, POŠKODENIA, ÚTOKOV, POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, RUŠENIA, VNIKNUTÍ DO POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV ALEBO INÝCH NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI, PRIČOM SPOLOČNOSŤ APPLE NEBUDE ZODPOVEDAŤ ZA TAKÉTO PRÍPADY.

AKÝKOĽVEK MATERIÁL STIAHNUTÝ ALEBO INÝM SPÔSOBOM ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽBY JE SPRÍSTUPŇOVANÝ LEN NA ZÁKLADE VÁŠHO UVÁŽENIA A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE SVOJHO ZARIADENIA, POČÍTAČA ALEBO ZA STRATU DÁT, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU STIAHNUTIA AKÉHOKOĽVEK TAKÉHOTO MATERIÁLU. ĎALEJ STE UZROZUMENÍ S TÝM, ŽE SLUŽBA NIE JE URČENÁ ANI VHODNÁ NA TO, ABY BOLA POUŽÍVANÁ V SITUÁCIÁCH ALEBO PROSTREDIACH, V KTORÝCH ČASOVÉ ONESKORENIE, CHYBY, NEPRESNOSTI V OBSAHU, DÁTACH ALEBO INFORMÁCIÁCH POSKYTOVANÝCH SLUŽBOU MÔŽU VIESŤ K ÚMRTIU, ZRANENIU ALEBO ZÁVAŽNÝM FYZICKÝM POŠKODENIAM ALEBO ŠKODÁM NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ.

          OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB. V ROZSAHU, V AKOM SÚ TAKÉTO VYLÚČENIA VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, SA NA VÁS NIEKTORÉ VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA UPRAVENÉ NIŽŠIE NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

SPOLOČNOSŤ APPLE POSKYTUJE SLUŽBU KVALIFIKOVANE A S NÁLEŽITOU STAROSTLIVOSŤOU. NASLEDOVNÉ OBMEDZENIA SA NEVZŤAHUJÚ NA STRATU VZNIKNUTÚ V PRÍPADE, ŽE A) SPOLOČNOSŤ APPLE NEKONALA KVALIFIKOVANE A S NÁLEŽITOU STAROSTLIVOSŤOU, B) SPOLOČNOSŤ APPLE SA DOPUSTILA HRUBEJ NEDBANLIVOSTI, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA POVINNOSTÍ ALEBO PODVODU ALEBO C) DOŠLO K ÚMRTIU ALEBO ZRANENIU.

VÝSLOVNE STE UZROZUMENÍ A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ZISKU, DOBRÉHO MENA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY DÁT, NÁKLADOV NA OBSTARANIE ALEBO NAHRADENIE TOVAROV ČI SLUŽIEB ALEBO INÉ HMOTNÉ ŠKODY (ANI VTEDY, AK BOLA SPOLOČNOSŤ APPLE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ) VYPLÝVAJÚCE Z: I) POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBU, II) AKÝCHKOĽVEK ZMIEN USKUTOČNENÝCH V RÁMCI SLUŽBY ALEBO AKÉHOKOĽVEK DOČASNÉHO ALEBO TRVALÉHO UKONČENIA POSKYTOVANIA SLUŽBY ALEBO JEJ ČASTI, III) NEDOVOLENÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZMENY VO VAŠICH PRENOSOCH ALEBO DÁTACH, IV) VYMAZANIA, POŠKODENIA ALEBO NEULOŽENIA A/ALEBO NEPOSLANIA ALEBO NEPRIJATIA VAŠICH PRENOSOV ALEBO DÁT V RÁMCI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, (V) TVRDENIA ALEBO SPRÁVANIA AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY V RÁMCI SLUŽBY A VI) AKEJKOĽVEK INEJ ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACEJ SO SLUŽBOU.

          ODŠKODNENIE

Zaväzujete sa brániť, odškodniť a zabezpečiť nepoškodenie spoločnosti Apple, jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov a poskytovateľov licencií v prípade akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek vrátane primeraných poplatkov na právne zastúpenie uplatnených treťou stranou, ktoré súvisia alebo vyplývajú z: a) akéhokoľvek obsahu, ktorý predložíte, zverejníte, prenesiete alebo iným spôsobom dáte k dispozícii prostredníctvom služby, b) vášho používania služby, c) akéhokoľvek vášho porušenia zmluvy, d) akéhokoľvek úkonu uskutočneného spoločnosťou Apple, ktorý bude súčasťou jej prešetrovania podozrenia z porušenia tejto zmluvy alebo vyplývajúceho z jej zistení alebo rozhodnutia, že k porušeniu zmluvy došlo, alebo e) vášho porušenia akýchkoľvek práv iného. Uvedené znamená, že nemôžete žalovať spoločnosť Apple, jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov a poskytovateľov licencií, z dôvodu ich rozhodnutia odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, z dôvodu ich rozhodnutia upozorniť vás, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k službe alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu prešetrovania podozrenia z porušenia tejto zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti Apple, že táto zmluva bola porušená. Toto vzdanie sa práva a ustanovenie o odškodnení sa uplatňuje vo vzťahu k všetkým porušeniam uvedeným v tejto zmluve alebo predpokladaným touto zmluvou. Táto povinnosť ostane v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti zmluvy a/alebo vášho používania služby. Týmto uznávate, že ste zodpovední za každé použitie služby prostredníctvom vášho účtu a že táto zmluva sa vzťahuje na akékoľvek a každé použitie vášho účtu. Zaväzujete sa dodržiavať túto zmluvu a brániť, odškodniť a zabezpečiť nepoškodenie spoločnosti Apple v prípade akýchkoľvek a všetkých nárokov a požiadaviek vyplývajúcich z používania vášho účtu, bez ohľadu na to, či takéto používanie bolo vami výslovne povolené.

X. VŠEOBECNÉ

          A. Oznámenia

Spoločnosť Apple vám môže poskytnúť oznámenia týkajúce sa služby vrátane zmien tejto zmluvy prostredníctvom emailu na vašu emailovú adresu iCloud (a/alebo inú alternatívnu emailovú adresu pridruženú k vášmu účtu, ak bola poskytnutá), prostredníctvom iMessage alebo SMS, prostredníctvom bežnej pošty alebo uverejnením príspevkov na našej webovej stránke a/alebo v službe.

          B. Rozhodné právo

Okrem prípadov výslovne uvedených v nasledovnom odseku sa táto zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple riadi právom štátu Kalifornia, s vylúčením uplatnenia jeho kolíznych ustanovení. Vy a spoločnosť Apple súhlasíte, že riešenie všetkých sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy predložíte do osobnej a výlučnej právomoci súdov v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak a) nie ste občanom USA, b) nemáte pobyt na území USA, c) nepristupujete k službe z USA a d) ste občanom niektorej z krajín uvedených nižšie, týmto súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude riadiť platnými zákonmi uvedenými nižšie, bez ohľadu na kolízne ustanovenia, a týmto ich neodvolateľne predkladáte do nevýlučnej právomoci súdov štátu, provincie alebo krajiny uvedenej nižšie, ktorých zákony sú rozhodné:

Ak ste občanom krajiny Európskej únie alebo Švajčiarska, Nórska či Islandu, rozhodné právo a právny poriadok budú predstavovať zákony a súdy vášho zvyčajného bydliska.

Uplatnenie práva známeho ako Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vo vzťahu k tejto zmluve výslovne vylúčené.

          C. Úplná zmluva

Táto zmluva predstavuje úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Apple, upravuje vaše používanie služby, pričom úplne nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Apple ohľadom služby. Môžu sa na vás vzťahovať aj dodatočné podmienky, ktoré sa uplatnia v prípade, že budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán. Pokiaľ bude akákoľvek časť tejto zmluvy považovaná za neplatnú alebo neuplatniteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne, ako je to možné, pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Nevykonanie alebo neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Apple nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Súhlasíte s tým, že pokiaľ nie je touto zmluvou výslovne ustanovené inak, žiadne tretie strany nebudú podľa tejto zmluvy oprávnenou treťou stranou.

          D. Pod označením „Apple“ sa v tomto texte myslí nasledovné:

• Apple Inc., so sídlom na adrese 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, pre užívateľov v Severnej, Strednej a Južnej Amerike (s výnimkou Kanady), ako aj na územiach a závislých územiach Spojených štátov amerických a na francúzskych a britských závislých územiach v Severnej Amerike, Južnej Amerike a karibskej oblasti,

• Apple Canada Inc., so sídlom na adrese 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, pre užívateľov v Kanade alebo na jej územiach a závislých územiach,

• iTunes K.K., so sídlom na adrese Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio pre užívateľov v Japonsku,

• Apple Pty Limited, so sídlom na adrese Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Austrália, pre užívateľov v Austrálii, na Novom Zélande vrátane ostrovných závislých území, území a pridružených území a

• Apple Distribution International, so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika, pre všetkých ostatných užívateľov. 

ELEKTRONICKÁ ZMLUVA

Vaše používanie služby zahŕňa vašu schopnosť uzatvárať zmluvy a/alebo vykonávať transakcie v elektronickej forme. POTVRDZUJETE, ŽE VAŠE PODANIA VYKONANÉ ELEKTRONICKY PREDSTAVUJÚ VÁŠ SÚHLAS A ÚMYSEL BYŤ VIAZANÍ A ZAPLATIŤ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH ZMLÚV A TRANSAKCIÍ. VÁŠ SÚHLAS A ÚMYSEL BYŤ VIAZANÍ ELEKTRONICKÝMI PODANIAMI SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ZÁZNAMY VO VZŤAHU K VŠETKÝM TRANSAKCIÁM, KTORÉ UZATVORÍTE CEZ TÚTO SLUŽBU, VRÁTANE OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ, ZÁSAD, ZMLÚV A APLIKÁCIÍ. Na prístup k elektronickým záznamom, ktoré sa vás týkajú, a na ich uchovanie môžete potrebovať určitý hardvér a softvér, ktorého zabezpečenie je výlučne vašou zodpovednosťou.

Posledná revízia: 19. septembra 2017