ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iCloud

ขอต้อนรับท่านสู่ iCloud

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านกับ APPLE ฉบับนี้ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการและเว็บไซต์ iCloud (รวมเรียกว่า “บริการ”) ท่านพึงอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ด้วยการคลิกที่ “ยอมรับ” ท่านได้ตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ

Apple เป็นผู้ให้บริการซึ่งอนุญาตให้ท่านเข้าใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตบางอย่าง ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเนื้อหาส่วนบุคคลของท่าน (เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน รูปภาพ บันทึกย่อ การแจ้งเตือน เอกสาร ข้อมูลแอพพลิเคชั่น และอีเมล iCloud) และการทำให้เนื้อหาส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ของท่าน และบริการบอกตำแหน่ง (location based services) บางอย่าง ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น iCloud จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ iOS 9 ขึ้นไปและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของท่านในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ เว้นแต่ท่านกำลังอัพเกรดอุปกรณ์และได้เลือกไม่เปิดการใช้งาน iCloud ไว้ก่อนหน้านี้ ท่านสามารถปิดการทำงาน iCloud ได้ในการตั้งค่า เมื่อ iCloud เปิดการทำงาน เนื้อหาของท่านจะถูกส่งไปยัง Apple และถูกจัดเก็บโดย Apple โดยอัตโนมัติ เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าถึงเนื้อหานั้นได้ในภายหลัง หรือดำเนินการให้เนื้อหาถูกส่งแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้บริการ iCloud อื่นๆ ของท่าน 

(1) ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการ

          ก. อายุ บริการนี้จัดให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น (หรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าในประเทศที่เกี่ยวข้อง) เว้นเสียแต่ว่าท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปีและมีการจัด Apple ID ของท่านให้แก่ท่านเนื่องด้วยคำขอจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง หรือที่กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติการทำงานของ Family Sharing ที่กำหนดโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่าน เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือเกณฑ์อายุขั้นต่ำในลักษณะเดียวกันในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ บิดามารดาและผู้ปกครองโปรดเตือนผู้เยาว์ด้วยว่าการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องบุตรหลานของท่าน รวมทั้งเฝ้าติดตามการใช้บริการของบุตรหลานของท่าน

เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามรับบริการตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือประเทศที่ท่านขอใช้บริการ ด้วยการตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ท่านขอรับรองว่าท่านเข้าใจและตกลงตามบทบัญญัติดังที่กล่าวมาข้างต้น

          ข. อุปกรณ์และบัญชี การใช้บริการอาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม) และอาจจำเป็นต้องทำการอัพเดทเป็นระยะ รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพของปัจจัยเหล่านี้ Apple สงวนสิทธิที่จะจำกัดจำนวนบัญชีซึ่งอาจสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ๆ หนึ่งและจำนวนของอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีหนึ่ง ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดอาจจำเป็นสำหรับธุรกรรมหรือคุณสมบัติการทำงาน (features) บางอย่าง ท่านตกลงว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

          ค. ข้อจำกัดการใช้ ท่านตกลงที่จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้ และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักวิธีปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไปในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บัญชีของท่านได้รับการจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลจำนวน 5GB ตามที่ระบุไว้ในหน้าคุณสมบัติการทำงานของ iCloud ท่านสามารถซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ระบุท้ายนี้ การใช้งานเกินขีดจำกัดที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสมของแบนด์วิธหรือของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เช่น พื้นที่สำรองข้อมูลหรือพื้นที่ของบัญชีอีเมล) เป็นที่ต้องห้าม และอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลเข้า iCloud เพิ่มเอกสาร หรือรับอีเมลใหม่ที่ส่งไปยัง iCloud email address ของท่านได้ ถ้าการใช้บริการหรือพฤติกรรมอื่นๆ ของท่านมีผลกระทบต่อความสามารถของ Apple ที่จะให้บริการหรือระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา Apple ย่อมมีสิทธิดำเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อปกป้องบริการและระบบต่างๆ ของ Apple ซึ่งอาจรวมถึงการระงับการเข้าถึงบริการของท่าน การฝ่าฝืนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นซ้ำอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของท่าน 

ถ้าท่านเป็นองค์กรที่ครอบคลุม ผู้ร่วมงานทางธุรกิจ หรือผู้แทนขององค์กรที่ครอบคลุมหรือผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (ตามที่คำดังกล่าวเหล่านั้นถูกนิยามไว้ใน 45 ซี.เอฟ.อาร์. § 160.103) ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ส่วนประกอบ การทำงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของ iCloud เพื่อสร้าง รับ เก็บรักษา หรือถ่ายทอด “ข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการค้มครอง” (ตามที่คำดังกล่าวถูกนิยามไว้ใน 45 ซี.เอฟ.อาร์. § 160.103) หรือใช้ iCloud ในลักษณะใดๆ ที่อาจทำให้ Apple (หรือบริษัทย่อยใดๆ ของ Apple) เป็นผู้ร่วมงานทางธุรกิจของท่านหรือของบุคคลภายนอกใดๆ

          ง. ความพร้อมของบริการ บริการ หรือคุณสมบัติการทำงาน (feature) หรือส่วนใดๆ ของบริการ อาจจะมิได้มีให้ในทุกภาษาหรือทุกประเทศ และ Apple ไม่ได้ให้คำรับรองว่าบริการ หรือคุณสมบัติการทำงาน หรือส่วนใดๆ ของบริการจะมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพียงเท่าที่ท่านเลือกที่จะเข้าถึงและใช้บริการ ท่านได้เลือกด้วยการริเริ่มของท่านเองและท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ

          จ. การเปลี่ยนแปลงในบริการ Apple ขอสงวนสิทธิไม่ว่าในเวลาใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้และกำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใหม่หรือเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการของท่าน โดยมีเงื่อนไขว่า Apple จะบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านเป็นระยะเวลา 30 วันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใดๆ ต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการที่ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้ตามสมควรเนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรือปัญหาความมั่งคงทางเทคนิค หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple  ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการจัดเก็บ cloud ที่ชำระค่าบริการแล้ว Apple จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริการก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาปัจจุบันที่ท่านชำระค่าบริการแล้วเว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการกระทำด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรือปัญหาความมั่งคงทางเทคนิค หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple ในกรณีที่ Apple  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการ ท่านมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อตกลงนี้และบัญชีของท่าน ซึ่งในกรณีดังกล่าว Apple  จะทำการคืนเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่ท่านตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ชำระค่าบริการแล้วในปัจจุบันของท่าน Apple  ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการที่ดำเนินการตามข้อ (1)จ นี้

(2) คุณสมบัติการทำงานและบริการ

          ก. การใช้บริการบอกตำแหน่ง

Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple อาจจัดหาคุณสมบัติการทำงานหรือบริการบางอย่าง (เช่น Find My iPhone, Find My Friends) ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้ระบบจีพีเอส (ถ้ามี) และการจัดเก็บข้อมูลพิกัดจุดให้บริการและเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi hotspot and cell tower) ในการจัดหาคุณสมบัติการทำงานหรือบริการดังกล่าว ถ้ามี Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple อาจจัดเก็บ ใช้ ส่ง ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่งของท่าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic location) ของอุปกรณ์ของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี iCloud ของท่าน (“บัญชี”) และอุปกรณ์ใดๆ ที่ลงทะเบียนภายใต้บัญชี iCloud ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) หมายเลขประจำอุปกรณ์และชื่อของอุปกรณ์ และประเภทของอุปกรณ์ของท่าน 

ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมสำหรับการที่ Apple และคู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple จะจัดเก็บ ใช้ ส่ง ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบัญชีได้ในเวลาใดๆ ด้วยการไม่ใช้คุณสมบัติการทำงานบอกตำแหน่งหรือด้วยการปิดการตั้งค่า Find My iPhone, Find My Friends หรือ บริการบอกตำแหน่ง (Location Services) (แล้วแต่กรณี) บนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านใช้บริการของบุคคลภายนอกซึ่งใช้หรือให้ข้อมูลตำแหน่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ท่านอยู่ภายใต้บังคับของและควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลตำแหน่งโดยบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ข้อมูลตำแหน่งใดๆ ที่ให้โดยบริการไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้ยึดถือในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งที่มีความเที่ยงตรง หรือในกรณีที่ข้อมูลตำแหน่งที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้ากว่าเวลาจริงหรือไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่ทั้ง Apple และผู้จัดหาบริการและ/หรือเนื้อหาของ Apple ไม่ได้รับประกันความพร้อม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้หรือความทันต่อเหตุการณ์ของข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงโดยบริการ บริการบอกตำแหน่งไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉิน

          ข.  Find My iPhone

Find My iPhone จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8 ขึ้นไป และอุปกรณ์เสริมอื่นใดของ Apple ที่จับคู่กับ iPhone ของท่าน เมื่อ iCloud เริ่มเปิดการทำงาน เมื่อมีการเปิดคุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone บนอุปกรณ์ iOS ของท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 7 ขึ้นไป จะมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS ของท่านโดยอัตโนมัติกับ Apple ID ของท่าน โดยจะต้องระบุรหัสผ่าน Apple ID ของท่านก่อนที่บุคคลใดๆ (รวมทั้งตัวท่าน) จะสามารถปิดคุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone ออกจากระบบของ iCloud ลบหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์Apple และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอาจจะไม่ดำเนินการให้บริการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ โดยรวมถึงบริการภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เว้นเสียแต่ว่าท่านจะได้ปิดคุณสมบัติการทำงาน Find My iPhone แล้วก่อนหน้าการนำมาเข้ารับบริการ Apple ไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านละเลยไม่ยอมปกป้องอุปกรณ์ iOS ของท่านด้วยรหัสผ่าน ไม่ยอมเปิดคุณสมบัติการทำงานแบบ Lost Mode และ/หรือไม่ยอมรับหรือตอบสนองต่อประกาศแจ้งและการติดต่อสื่อสาร Apple ไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับการส่งคืนอุปกรณ์ iOS ของท่านให้แก่ท่านหรือสำหรับการสูญเสียข้อมูลใดๆ บนอุปกรณ์ iOS ของท่าน

          ค. การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลของ iCloud จะทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ iOS เป็นระยะ เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสภาวะปิดหน้าจอ (screenlocked) พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน และกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi network) ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้รับการสำรองข้อมูลไปยัง iCloud เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน Apple ขอสงวนสิทธิที่จะลบข้อมูลสำรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้น ข้อมูลสำรองอาจรวมค่าตั้ง (settings) ของอุปกรณ์ คุณลักษณะ (characteristics) ของอุปกรณ์ รูปภาพและวีดีโอ เอกสารต่างๆ ข้อความต่างๆ ของท่าน เสียงเรียกเข้า (ringtones) ข้อมูลแอพพลิเคชั่นสุขภาพ และข้อมูลแอพพลิเคชั่นอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ https://support.apple.com/th-th/HT207428 เนื้อหาต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูลของ iCloud ของท่าน เนื้อหาที่ซื้อจาก iTunes Store App Store หรือ  iBooks Store สื่อที่ได้รับการประสาน(synced) จากคอมพิวเตอร์ของท่านและคลังรูปภาพของท่านถ้าหากท่านเปิดการทำงาน iCloud Photo Library ไว้ Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด Apple ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอาจจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการจะไม่เกิดความขัดข้อง ความเสียหาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ หรือการถูกลบออกตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และ Appleไม่ต้องรับผิดชอบถ้าความขัดข้อง ความเสียหาย การสูญหายหรือการถูกลบออกนั้นเกิดขึ้น การสำรองสารสนเทศและข้อมูลของท่านด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

          ง. รูปภาพ

          1. iCloud Photo Library เมื่อท่านเปิดการใช้งาน iCloud Photo Library รูปภาพ วีดีโอ ข้อมูลเชิงพิกัดของท่าน และการแก้ไขใดๆ ที่ท่านกระทำในPhoto App ในอุปกรณ์ iOS คอมพิวเตอร์ macOS หรือวินโดว์ พีซี ของท่าน จะถูกอัพโหลดโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ใน iCloud และจากนั้นจะผลักดันต่อไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของท่านทั้งหมดที่เปิดใช้งาน iCloud Photo Library ความคมชัดของของรูปภาพและวีดีโออาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านและตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่ ท่านอาจดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอที่มีความคมชัดเต็มที่ได้ไม่ว่าในเวลาใด

          2. iCloud Photo Sharing เมื่อท่านใช้ iCloud Photo Sharing นั้น Apple จะเก็บรูปภาพและวีดีโอใดๆ ที่ท่านได้แบ่งปันไปจนกว่าท่านจะลบรูปภาพเหล่านั้นออก ท่านสามารถเข้าถึงรูปภาพและวีดีโอที่ท่านแบ่งปันจากอุปกรณ์ Apple ใดๆ ของท่าน ที่ได้เปิดการใช้งาน iCloud Photo Sharing บุคคลที่ท่านเชิญให้เข้าถึงอัลบัมที่แบ่งปันอาจเห็น จัดเก็บ ทำสำเนา และแบ่งปันรูปภาพและวีดีโอเหล่านี้รวมถึงร่วมแสดงรูปภาพและวีดีโอและให้แสดงความคิดเห็น ถ้าท่านเลือกที่จะใช้ iCloud Photo Sharing เพื่อแบ่งปันรูปภาพโดยผ่านทางการเชื่อมต่อทางเวบไซต์ รูปภาพเหล่านั้นจะมีให้บริการสาธารณะแก่บุคคลใดๆ ที่ได้รับหรือมีการเข้าถึงการเชื่อมต่อทางเวบไซต์ได้ ถ้าหากท่านต้องการที่จะหยุดแบ่งปันรูปภาพและวีดีโอ ความคิดเห็น หรืออัลบัมที่ได้แบ่งปันทั้งหมด ท่านอาจลบสิ่งดังกล่าวทิ้งได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม เนื้อหาใดๆ ที่มีการทำสำเนาจากอัลบัมที่แบ่งปันไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นแล้วก่อนหน้า จะไม่สามารถลบได้

          3. My Photo Stream เมื่อท่านใช้ My Photo Stream Apple จะเก็บรูปถ่ายที่อยู่ในอุปกรณ์ iOS ของท่าน หรือที่ถูกอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของท่านในระยะเวลาที่จำกัด และจะผลักดันรูปภาพดังกล่าวโดยอัตโนมัติไปที่อุปกรณ์ ของ Apple เครื่องอื่นๆ ของท่านที่ได้เปิดการใช้งาน My Photo Stream การเก็บรูปภาพใน iCloud หรือในอุปกรณ์ของท่านแต่ละคราวอาจมีจำนวนจำกัด และรูปภาพเก่าๆ จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติจาก My Photo Stream เป็นระยะๆ เพื่อที่จะเก็บรูปภาพเหล่านี้อย่างถาวร ท่านจะต้องบันทึกรูปภาพเหล่านี้ไว้ที่ Camera Roll ในอุปกรณ์ iOS ของท่าน หรือที่คลังรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

          จ. Family Sharing ด้วย Family Sharing ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาและบริการบางอย่าง รวมทั้งข้อมูลการซื้อใน iTunes Store  iBooks Store และ App Store ข้อมูลการสมัคร Apple Music และการสมัครพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iCloud กับสมาชิกในครอบครัวของท่าน ท่านยังอาจแบ่งปันปฏิทิน อัลบัมรูปภาพที่แบ่งปัน และตำแหน่งที่ตั้งของท่านกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลการซื้อเนื้อหาของท่าน กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการสื่อของ Apple ได้ที่ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/

          ฉ. File Sharing เมื่อท่านใช้งาน iCloud File Sharing Apple จะเก็บไฟล์ใดๆ ที่ท่านแบ่งปันจนกว่าท่านจะลบไฟล์ดังกล่าวทิ้ง ท่านสามารถเข้าถึงไฟล์ที่ท่านแบ่งปันได้จากอุปกรณ์ Apple ใดๆ ของท่านที่เปิดใช้งาน iCloud Drive ท่านอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงเพื่อดู บันทึก ทำสำเนา หรือแก้ไขไฟล์เหล่านี้ ท่านมีทางเลือกที่จะให้สิทธิแก่บุคคลต่างๆ ที่จะแก้ไขไฟล์หรือเพียงแต่ดูไฟล์เท่านั้น ถ้าหากท่านใช้งาน iCloud File Sharing เพื่อแบ่งปันไฟล์ต่างๆ โดยผ่านการเชื่อมต่อทางเวบไซต์ ไฟล์เหล่านี้จะสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไปโดยบุคคลใดๆ ที่ได้รับการเชื่อมต่อทางเวบไซต์ ท่านสามารถหยุดการแบ่งปันไฟล์ได้ทุกเวลา ถ้าหากท่านหยุดแบ่งปัน ไฟล์ต่างๆ จะถูกลบทิ้งจาก iCloud Drive ที่อยู่ในอุปกรณ์ของทุกคน อย่างไรก็ดี ไฟล์ใดๆ ที่มีการทำสำเนาไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่นแล้วก่อนหน้า จะไม่สามารถลบได้

          ช. Mail Drop ถ้าท่านเชื่อมต่อเข้าสู่ iCloud และท่านใช้ macOS Mail app หรือ iCloud Mail ที่อยู่บนเวบไซต์ เพื่อส่งอีเมลพร้อมด้วยสิ่งที่แนบขนาดใหญ่ ท่านมีทางเลือกที่จะใช้ Mail Drop  โดยการใช้งาน Mail Drop สิ่งที่แนบขนาดใหญ่ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ iCloud เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ดังกล่าว  Apple จะส่งลิงค์หรือภาพตัวอย่างของสิ่งที่แนบให้แก่ผู้รับ ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นลูกข่ายอีเมลของผู้รับของท่าน การจัดเก็บสิ่งที่แนบอีเมลขนาดใหญ่ไว้เป็นการชั่วคราวจะไม่นับรวมเป็นโควต้าการจัดเก็บของ iCloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mail Drop กรุณาไปที่ https://support.apple.com/th-th/HT203093

          ซ. Apps ของบุคคลภายนอก ถ้าท่านลงชื่อเข้าใช้ใน Apps บางอย่างของบุคคลภายนอกโดยใช้การระบุตัวบุคคลใน iCloud ของท่าน ท่านตกลงอนุญาตให้ App ดังกล่าวจัดเก็บข้อมูลไว้ในบัญชี iCloud ส่วนตัวของท่านและเพื่อ Apple จะได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของนักพัฒนา App บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมกับการใช้บริการและ Apps ดังกล่าวของท่าน ข้อมูลที่ App จัดเก็บไว้ในบัญชี iCloud ส่วนตัวของท่านจะนับรวมเป็นข้อจำกัดขนาดในการจัดเก็บของท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันร่วมกับ App อื่นที่ท่านดาวน์โหลดมาจากผู้พัฒนา App รายเดียวกัน

          ฌ. บัญชี iCloud เฉพาะผ่านเวบไซต์ ถ้าท่านลงทะเบียนใช้บริการด้วยบัญชีเฉพาะผ่านเวบไซต์บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Apple ท่านจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการใช้งานของบริการได้อย่างจำกัด ท่านจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวน 1GB โดยไม่คิดค่าบริการและท่านจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนพื้นที่จัดเก็บนี้กับบัญชีเฉพาะผ่านเวบไซต์ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงบริการด้วยบัญชีเฉพาะผ่านเวบไซต์ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่พบอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการใช้บริการ ข้อจำกัดการใช้ ความพร้อมของบริการ  ผลิตภัณฑ์รุ่นทดสอบสำหรับประชาชนทั่วไป การยกเว้นการรับประกันกฎระเบียบเกี่ยวกับเนื้อหาและความประพฤติของท่าน และการยกเลิก ข้อกำหนดที่พบอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการทำงานที่ไม่มีให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะผ่านเวบไซต์จะไม่นำมาใช้บังคับกับท่าน ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึง ตัวอย่างเช่น การใช้บริการบอกตำแหน่งและการจ่ายค่าธรรมเนียมการปรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iCloud ท่านยังตกลงต่อไปว่า ถ้าในภายหลังท่านเข้าถึงบัญชีเฉพาะผ่านเวบไซต์ของท่านจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือไม่ Apple อาจอัพเกรดบัญชีเฉพาะผ่านเวบไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติเป็นบัญชี iCloud เต็มรูปแบบและให้คุณสมบัติการทำงานของบริการที่มีอยู่ทั้งหมดแก่ท่าน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงบัญชีเฉพาะผ่านเวบไซต์ของท่านจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple และต่อมาท่านได้รับการอัพเกรดคุณสมบัติการทำงานของบริการเต็มรูปแบบแล้ว ท่านตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการ ถ้าท่านไม่ต้องการมีบัญชี iCloud เต็มรูปแบบ กรุณาอย่าลงชื่อเข้าใช้บัญชีเฉพาะผ่านเวบของท่านจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple

          ญ. Two-Factor Authentication และโทรศัพท์และข้อความที่ส่งโดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านเลือกเปิดการทำงาน Two-Factor Authentication สำหรับ Apple ID ของท่าน ท่านยินยอมที่จะ (ก) ให้หมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขแก่ Apple และ (ข) รับโทรศัพท์และข้อความที่ถูกส่งโดยอัตโนมัติจาก Apple ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่ให้ไว้ เราอาจส่งโทรศัพท์หรือข้อความดังกล่าวเพื่อ (1) รักษาความปลอดภัยให้แก่บัญชีของท่านเมื่อลงชื่อเข้าใช้ (2) ช่วยให้ท่านเข้าถึงบัญชีของท่านเมื่อท่านลืมรหัสผ่านของท่าน หรือ (3) เมื่อจำเป็นด้วยประการอื่นเพื่อให้บริการแก่บัญชีของท่านหรือบังคับตามสัญญานี้ นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือสัญญาอื่นใดที่เราอาจมีกับท่าน

(3) การปรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการสั่งซื้อ

ท่านสามารถซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการสั่งซื้อ

          ก. การชำระเงิน

โดยการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน Apple จะเรียกเก็บเงินซ้ำตามรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่าน (เช่น วิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ในการซื้อสินค้าบน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store ถ้ามี) หรือโดยวิธีการชำระเงินตามบัญชีครอบครัวของท่าน ถ้าท่านเป็นผู้จัดการครอบครัว ท่านตกลงที่จะให้ Apple เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวิธีการชำระเงินของท่านซ้ำตามรอบระยะเวลาที่กำหนดสำหรับสมาชิกในครอบครัวของท่านที่ปรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของตนเอง Apple อาจขอการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับจำนวนเงินซึ่งไม่เกินจำนวนเงินของธุรกรรมด้วยเช่นกันและติดต่อกับท่านเป็นระยะโดยทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่านเพื่อเตือนการเรียกเก็บเงินและเพื่อการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการจัดเก็บข้อมูล 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อของท่านด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใต้ส่วนการตั้งค่า (Settings) ของ iCloud บนอุปกรณ์ของท่าน หรือภายใต้ส่วน System Preferences ของหน้าจอ iCloud (iCloud pane) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน หรือหน้าจอ iCloud for Windows บนพีซีของท่าน 

ค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปรับเพิ่ม (upgraded storage plan) จะมีผลบังคับทันที ส่วนการปรับลดแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านจะมีผลในวันครบกำหนดเรียกเก็บเงินรายปีหรือรายเดือนคราวถัดไป ท่านต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดอย่างตรงเวลา และการให้บัตรเครดิตที่ใช้ได้ หรือให้รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัญชีการชำระเงินที่ใช้ได้แก่ Apple เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด ถ้า Apple ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการที่ถึงกำหนดชำระจากบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่านได้ Apple ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ของท่าน ลบเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ของท่าน หรือยกเลิกบัญชีของท่าน ถ้าท่านต้องการกำหนดบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินใหม่ หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสถานะของบัตรเครดิตหรือบัญชีชำระเงินของท่าน ท่านต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยทางออนไลน์ในส่วนข้อมูลบัญชี (Account Information) ของ iCloud ทั้งนี้ การเข้าถึงบริการของท่านอาจสะดุดลงชั่วคราวในระหว่างที่ Apple ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินใหม่ของท่าน เราอาจติดต่อท่านผ่านทางอีเมลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ถึงหรือเกินข้อจำกัดการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

ราคารวมทั้งสิ้นของท่านจะประกอบด้วยราคาของการปรับเพิ่มพื้นที่ บวกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และภาษีการขาย ภาษีการใช้ ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามอัตราภาษีที่ใช้บังคับในเวลาที่ท่านซื้อการปรับเพิ่มพื้นที่ เราจะเรียกเก็บภาษีเมื่อจำเป็นต้องเรียกเก็บตามกฎระเบียบว่าด้วยภาษีที่ใช้บังคับกับบริการ

          ข. สิทธิที่จะยกเลิก

ถ้าท่านเลือกที่จะยกเลิกการสมัครของท่านหลังจากการซื้อเริ่มแรกหรือถ้าหากท่านอยู่ในแผนการชำระค่าบริการรายปี หลังจากเริ่มระยะเวลาการต่ออายุสัญญาใดๆ ท่านอาจกระทำได้โดยการแจ้งให้ Apple ทราบด้วยข้อความที่ชัดเจน (ดูรายละเอียดที่อยู่ที่ใช้บังคับในส่วน “ข้อกำหนดทั่วไป” ด้านล่าง) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับการยืนยันทางอีเมล โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ท่านไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลในการยกเลิก

เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเส้นตายในการยกเลิก ท่านจะต้องส่งการสื่อสารสำหรับการยกเลิกของท่านก่อนระยะเวลา 14 วันจะสิ้นสุดลง

ลูกค้าในอียูและประเทศนอร์เวย์มีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบโดยการใช้แบบฟอร์มตัวอย่างการยกเลิกด้านล่าง

ถึง แอปเปิล ดิสทริบิวชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ที่ ฮอลลี ฮิลล์ อินดัสเตรียล เอสเตท, ฮอลลี ฮิลล์, คอร์ก, สาธารณรัฐไอร์แลนด์

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอกกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอยกเลิกสัญญาของข้าพเจ้าสำหรับกรณีต่อไปนี้

[จำนวนและระยะเวลาที่สมัคร เช่น การอัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับการสมัคร iCloud รายเดือนจำนวน 200 GB]

สั่งซื้อเมื่อ [ระบุวัน]

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ลูกค้า

วันที่

ผลของการยกเลิก

เราจะลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของท่านกลับไปเหลือ 5GB และจะคืนเงินให้แก่ท่านไม่เกิน 14 วันนับตั้งแต่วันที่เราได้รับการบอกกล่าวยกเลิกจากท่าน ถ้าหากท่านได้ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า 5GB ในระหว่างช่วงเวลานี้ ท่านอาจไม่สามารถสร้างการสำรองข้อมูล iCloud หรือใช้คุณสมบัติการทำงานบางประการได้อีกต่อไปจนกว่าท่านจะลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของท่าน เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่ท่านใช้ในการทำธุรกรรม และท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการคืนเงินดังกล่าว

(4) การใช้บริการของท่าน

          ก. บัญชีของท่าน

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการ ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชี จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านต่อบุคคลอื่นใด ท่านต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Apple ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของท่านทันที ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่าบริการจัดทำขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลโดยลำพังเท่านั้น และท่านไม่ควรแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีและ/หรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่ Apple ได้ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้

เพื่อที่จะใช้บริการ ท่านต้องป้อนหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) และรหัสผ่านของท่าน เพื่อพิสูจน์ความแท้จริงของบัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลซึ่งถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในเวลาที่ท่านลงทะเบียนกับบริการและเมื่อท่านใช้บริการ (“ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการ”) และท่านตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการของท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสมอ การไม่ให้ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์อาจส่งผลให้มีการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนใช้บริการที่ท่านให้เพื่อการรักษาและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีของท่าน

          ข. การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของ Apple

องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของบริการที่ Apple และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple จัดหาให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถที่จะดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อไว้แล้ว (previous purchases) และบริการ iTunes Match และ/หรือ iCloud Music Library (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหาก หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อกำหนดการใช้อื่นๆ ท่านจะต้องอ่าน ยอมรับและตกลงผูกพันตามสัญญาฉบับต่างหากดังกล่าวโดยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งสำหรับการใช้องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานเฉพาะเหล่านี้ของบริการ

          ค. ไม่มีการส่งมอบ

ไม่มีบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่ตีความว่าเป็นการให้ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์หรือการอนุญาตในหมายเลขประจำตัวApple (Apple ID) ที่อยู่ทางอีเมล ชื่อโดเมน หมายเลขประจำตัว iChat (iChat ID) หรือทรัพยากรในลักษณะเดียวกันที่ท่านใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการแก่ท่าน

          ง. ไม่มีสิทธิในการสืบทอดสิทธิ

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านตกลงว่าบัญชีของท่านไม่สามารถโอนได้ และสิทธิใดๆ ที่ท่านมีอยู่ในหมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) ของท่าน หรือในเนื้อหาในบัญชีของท่าน จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านเสียชีวิต เมื่อได้รับสำเนามรณบัตร บัญชีของท่านอาจถูกยกเลิกและเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของท่านอาจถูกลบ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน iCloud ที่ support.apple.com/th-th/icloud สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

          จ. ห้ามขายต่อบริการ

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา ถอดแบบ ขาย ขายต่อ ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

(5) เนื้อหาและความประพฤติของท่าน

          ก. เนื้อหา

“เนื้อหา” หมายถึง ข้อมูลที่อาจสร้างขึ้นหรือพบจากการใช้บริการ เช่น แฟ้มข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพกราฟิกส์ ภาพถ่าย ภาพ เสียง วีดีโอ ข้อความ และข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน ท่านเข้าในว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการโพสต์อย่างเปิดเผยทั่วไปหรือส่งเป็นการส่วนตัวบนบริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เนื้อหานั้นถูกส่งมาแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าตัวท่าน มิใช่ Apple จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล ส่ง จัดเก็บ หรือจัดให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดด้วยการใช้บริการของท่าน ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการ ท่านอาจพบเนื้อหาที่ท่านเห็นว่าเป็นการก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ และท่านอาจทำให้ผู้อื่นพบกับเนื้อหาที่บุคคลเหล่านั้นเห็นว่าน่ารังเกียจ Appleไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ผ่านทางบริการ และไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาเหล่านั้น ท่านเข้าใจและตกลงว่าการใช้บริการของท่านและเนื้อหาใดๆ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

          ข. ความประพฤติของท่าน

ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อ

ก. อัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ อีเมล ถ่ายโอน ส่ง จัดเก็บหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม เป็นอันตราย ละเมิด ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบหยาม รุนแรง ลามก หยาบคาย ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น มุ่งร้าย เป็นการดูถูกเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือน่ารังเกียจโดยประการอื่นใด

ข. แอบติดตาม ก้าวร้าว ขู่หรือทำอันตรายบุคคลอื่น

ค. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดว่าเป็นผู้เยาว์) ซึ่งไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อเต็มหรือนามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หรือชื่อโรงเรียน โบสถ์ ทีมกีฬาหรือเพื่อนของผู้เยาว์

ง. แกล้งทำตัวเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใดซึ่งท่านมิได้เป็น ห้ามมิให้ท่านปลอมหรือหลอกลวงว่าเป็นบุคคลอื่น (ซึ่งรวมถึง บุคคลที่มีชื่อเสียง) หน่วยงานอื่น ผู้ใช้บริการ iCloud รายอื่น พนักงานของ Apple หรือหัวหน้าในฝ่ายพลเรือนหรือของรัฐ หรือแสดงความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดโดยไม่เป็นจริง (Appleขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นหมายเลขประจำตัวApple (Apple ID) หรือที่อยู่อีเมลใดๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นการปลอมหรือหลอกลวงตัวตนของท่าน หรือการเป็นการแอบใช้ชื่อหรือตัวตนของบุคคลอื่น

จ. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงการอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิอัพโหลดได้) หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ อันเป็นการละเมิดข้อตกลงการรักษาความลับ การว่าจ้างหรือการไม่เปิดเผยข้อมูล

ฉ. โพสต์ ส่ง ถ่ายโอนหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งอีเมล โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย ไปรษณีย์ขยะ (junk mail) ข่าวขยะ (spam) หรือจดหมายลูกโซ่โดยไม่ได้มีการร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการโฆษณาและการแจ้งข่าวสารที่ส่งไปยังบุคคลเป็นจำนวนมาก

ช. ปลอมกลุ่มข้อมูลทีซีพี-ไอพี (TCP-IP Packet) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือประกาศในกลุ่มข่าว หรือใส่ข้อมูลในส่วนหัวเรื่องเพื่อทำให้ผู้รับเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ (“การปลอมแปลงอีเมล์”) (Spoofing)

ซ. อัพโหลด โพสต์ อีเมล์ ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งสื่อใดๆ ที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ

ฌ. แทรกแซงหรือรบกวนบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบริการผ่านวิธีการอัตโนมัติใดๆ เช่น คำสั่ง (scripts) หรือโปรแกรมเก็บข้อมูล (web crawlers)) หรือเครื่องแม่ข่ายหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือนโยบาย ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การใช้หรือการติดตามข้อมูลหรือปริมาณการใช้ในบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต)

ญ. วางแผนหรือดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ และ/หรือ

ฎ. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของบริการ เพื่อใช้โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

          ค. การลบเนื้อหา

ท่านรับทราบว่า Apple ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในทางใดต่อเนื้อหาที่ให้โดยบุคคลอื่น และ Appleไม่มีหน้าที่ต้องคัดกรองเนื้อหาเหล่านั้นก่อน อย่างไรก็ตาม Apple ขอสงวนสิทธิที่จะทำการพิจารณาได้เสมอว่าเนื้อหามีความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อตกลงนี้หรือไม่ และ Apple อาจทำการคัดกรองล่วงหน้า ย้าย ปฏิเสธ เปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือลบเนื้อหาในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่พบว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือน่ารังเกียจ

          ง. การสำรองเนื้อหาของท่าน

ท่านต้องรับผิดชอบในการสำรองเอกสาร ภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่สำคัญซึ่งท่านได้จัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ แต่ Apple ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านจัดเก็บหรือเข้าถึงผ่านทางบริการจะไม่เกิดความขัดข้อง ความเสียหายหรือการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ

          จ. การเข้าถึงบัญชีของท่านและเนื้อหา

Apple ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ Apple เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามบทบัญญัติส่วนใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่า Apple อาจเข้าถึง ใช้ เก็บรักษา และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านและเนื้อหาต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน ตามที่ Apple เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควร หากจำเป็นต้องทำโดยผลของกฎหมาย หรือหาก Apple มีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือเก็บรักษาดังกล่าวมีความจำเป็นที่มีเหตุผลเพื่อที่จะ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือการร้องขอตามกฎหมาย (ข) บังคับการใช้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ (ค) ตรวจพบ ป้องกัน หรือจัดการโดยประการอื่นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง การฉ้อโกง หรือประเด็นทางด้านเทคนิค หรือ (ง) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Apple ผู้ใช้บริการของ Apple บุคคลภายนอก หรือสาธารณชนตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

          ฉ. คำบอกกล่าวลิขสิทธิ์ – DMCA

ถ้าท่านเชื่อว่าเนื้อหาใดที่ท่านอ้างลิขสิทธิ์ได้ถูกละเมิดโดยบุคคลที่ใช้บริการ โปรดติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Appleตามที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ Apple ที่ https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html Apple อาจระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่พบว่าเป็นผู้กระทำการละเมิดซ้ำ ทั้งนี้โดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว

          ช. การละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

ในขณะที่ท่านใช้บริการ ถ้าท่านพบเนื้อหาซึ่งท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือท่านเชื่อว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ท่านอาจรายงานเนื้อหาหรือการละเมิดนั้นด้วยการส่งอีเมลไปที่ abuse@iCloud.com

          ซ. เนื้อหาที่ท่านยื่นหรือจัดให้มีขึ้นในบริการ

1. การให้อนุญาตใช้สิทธิจากท่าน เว้นแต่ข้อมูลที่เราอาจให้การอนุญาตใช้สิทธิแก่ท่าน Apple ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่ท่านยื่นหรือจัดให้มีขึ้นในบริการ อย่างไรก็ตาม ด้วยการยื่นหรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวลงบนพื้นที่ของบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ท่านยินยอมแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวด้วย ท่านได้ให้การอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่าสิทธิและไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวแก่ Apple เพื่อการใช้ การแจกจ่าย การทำซ้ำ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดัดแปลง การเผยแพร่ การแปล การแสดงต่อสาธารณชนและการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชนซึ่งเนื้อหาดังกล่าวบนบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้มีการยื่นหรือจัดให้มีเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆ ต่อท่าน ท่านตกลงว่าเนื้อหาใดๆ ที่ท่านยื่นหรือโพสต์จะเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และจะไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่นใด หรือไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ หรือไม่เป็นการมีส่วนร่วมในหรือสนับสนุนการละเมิดสิทธิหรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหาย หรือเป็นการลามก น่ารังเกียจหรือหยาบโลน ด้วยการยื่นหรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวบนพื้นที่ของบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนหรือผู้ใช้รายอื่นๆ ท่านขอรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว และ/หรือมีสิทธิ และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลนั้น

2. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ท่านเข้าใจว่าเพื่อที่จะให้บริการและจัดให้เนื้อหาของท่านมีอยู่ในบริการ Apple อาจทำการส่งเนื้อหาของท่านผ่านเครือข่ายสาธารณะต่างๆ และในสื่อต่างๆ รวมทั้งทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่าย หรืออุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ ท่านตกลงว่าการให้อนุญาตใช้สิทธิในข้อตกลงนี้เป็นการอนุญาตให้ Apple ดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้

3. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า Apple เครื่องหมายApple iCloud เครื่องหมาย iCloud และเครื่องหมายการค้าApple อื่นๆ เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของแอปเปิล อิงค์ (Apple Inc.) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ บัญชีรายการเครื่องหมายการค้าของ Apple สามารถพบได้ที่ https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว ท่านไม่ได้รับสิทธิหรือการอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านั้น และท่านตกลงว่าท่านจะไม่ลบ อำพรางหรือแก้ไขคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของใดๆ (ซึ่งรวมถึงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ที่อาจแนบมากับบริการหรือรวมอยู่ในบริการ

(6) ซอฟต์แวร์

          ก. สิทธิในความเป็นเจ้าของของ Apple ท่านรับทราบและตกลงว่า Apple และ/หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Appleเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งปวงในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพกราฟิกส์ ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (user interface) คำสั่ง (scripts) และซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการบริการ รวมทั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดหาให้แก่ท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของและ/หรือโดยเกี่ยวข้องกับบริการ (“ซอฟต์แวร์”) ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ และไม่ว่าจะมีอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลก ท่านตกลงด้วยว่าบริการ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ หรือส่วนอื่นใดของบริการ) ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความเป็นเจ้าของและเป็นความลับ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูลหรือวัสดุที่มีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เพื่อการใช้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใด เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

          ข. การอนุญาตจาก Apple การใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของบริการ เว้นแต่การใช้บริการตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้ เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญา โดยอาจรวมถึงค่าเสียหายเป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

ค. ผลิตภัณฑ์รุ่นทดสอบสำหรับประชาชนทั่วไป Apple อาจเลือกที่จะเสนอคุณสมบัติการทำงานของบริการแบบใหม่และ/หรือที่มีการปรับปรุง (Beta Features) (“คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ”) เป็นครั้งคราวโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกผลิตภัณฑ์รุ่นทดสอบสำหรับประชาชนทั่วไป (Public Beta Program) (“โครงการ”) เพื่อให้ Appleได้รับเสียงตอบรับเกี่ยวกับคุณภาพและการใช้งานได้ของคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ ท่านเข้าใจและตกลงว่าการเข้าร่วมโครงการของท่านเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนตามกฎหมาย ตัวแทนหรือการจ้างระหว่างท่านกับApple และ Appleไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบใดๆ ให้แก่ท่าน Apple อาจจัดหาคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการลงทะเบียนหรือการสมัครทางออนไลน์ผ่านทางบริการ ท่านเข้าใจและตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลจากบัญชี อุปกรณ์และบริภัณฑ์รอบข้างของท่าน เพื่อที่จะลงทะเบียนท่านในโครงการและ/หรือพิจารณาคุณสมบัติของท่านในการเข้าร่วมโครงการ ท่านเข้าใจว่าในทันทีที่ท่านลงทะเบียนในโครงการ ท่านอาจจะไม่สามารถย้อนกลับไปใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นจริง (non-beta version) ที่ออกมาก่อนหน้านี้ของคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบนั้น ในกรณีที่สามารถย้อนกลับไปใช้ได้ ท่านอาจจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลที่สร้างขึ้นภายในคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบไปยังคุณสมบัติการทำงานรุ่นจริงที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้ การใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบและการเข้าร่วมในโครงการของท่านอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงฉบับนี้ และข้อกำหนดการให้อนุญาตเพิ่มเติมที่อาจมาพร้อมกับคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบเป็นการต่างหาก คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบจัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” และอาจมีความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง ความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูลและ/หรือสารสนเทศจากอุปกรณ์ของท่าน และจากบริภัณฑ์รอบข้าง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องแม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์) ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านทำการสำรองข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดบนอุปกรณ์ของท่านและบริภัณฑ์รอบข้างใดๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมในโครงการใด ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบอยู่ในความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ท่านต้องรับความเสี่ยงทั้งปวงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายการสำรองข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้อุปกรณ์และบริภัณฑ์รอบข้างของท่าน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศหรือข้อมูลใด Apple อาจให้หรืออาจจะไม่ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและ/หรือการสนับสนุนอื่นๆ สำหรับคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ ถ้ามีการให้การสนับสนุน การสนับสนุนนั้นจะเป็นการเพิ่มเติมเข้ากับขอบเขตการสนับสนุนที่ท่านมีอยู่โดยปกติสำหรับบริการ และจะให้ผ่านทางโครงการเท่านั้น ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนที่ Apple แจ้งต่อท่านเพื่อที่จะรับการสนับสนุนดังกล่าว Apple ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขหรือนโยบายของโครงการ (ซึ่งรวมถึงการยุติโครงการ) ในเวลาใดๆ โดยมีหรือไม่มีคำบอกกล่าว และ Apple อาจยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของท่านในเวลาใดก็ได้ ท่านรับทราบว่า Apple ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์ (commercial version) และถ้ามีการจัดหารุ่นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ก็อาจมีคุณสมบัติการทำงานหรือการใช้งานแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในคุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบ Apple จะให้โอกาสแก่ท่านในการส่งความเห็น ข้อเสนอแนะหรือเสียงตอบรับอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการทำงานรุ่นทดสอบของท่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ท่านตกลงว่าในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากที่ระบุเป็นอย่างอื่น Apple จะมีอิสระในการใช้เสียงตอบรับใดๆ จากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

          ง. การควบคุมการส่งออก การใช้บริการและซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการโอน การโพสต์หรือการอัพโหลดข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นผ่านทางบริการ อาจอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกและการนำเข้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่โดยไม่เป็นการจำกัด ห้ามมิให้ท่านทำการส่งออกหรือส่งกลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งซอฟต์แวร์ (ก) เข้าไปในประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) ให้แก่บุคคลใดที่มีรายชื่ออยู่ใน U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals หรือ U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entry List ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ ท่านขอรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดอันเป็นที่ต้องห้ามโดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนา การออกแบบ การผลิตหรือการสร้างขีปนาวุธ นิวเคลียร์ หรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะไม่อัพโหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดเข้าในบัญชีของท่าน (ก) ที่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ หรือ (ข) ที่ไม่สามารถส่งออกได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์การเข้ารหัส (encryption software) และรหัสต้นทาง (source code)บางประเภท โดยไม่ได้รับการอนุญาตนั้นก่อน การรับรองและข้อผูกพันนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

          จ. การอัพเดท Apple อาจอัพเดทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริการเป็นครั้งคราว เพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถใช้บริการได้ต่อไป การอัพเดทดังกล่าวอาจถูกดาวน์โหลดและติดตั้งในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ การอัพเดทเหล่านี้อาจรวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่อง (bug fixes) การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณสมบัติการทำงาน หรือซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ทั้งชุด 

(7) การยกเลิก

          ก. การยกเลิกโดยสมัครใจโดยท่าน

ท่านอาจลบ Apple ID ของท่านและ/หรือยุติการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ ถ้าท่านประสงค์ที่จะยุติการใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจปิดการทำงาน iCloud จากอุปกรณ์ได้ด้วยการเปิดส่วนตั้งค่า (Settings) บนอุปกรณ์ของท่าน แล้วแตะที่ปุ่ม “Sign Out” เพื่อที่จะยกเลิกบัญชีของท่านและลบ Apple ID ของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Apple ที่ support.apple.com/th-th/contact  ถ้าท่านยกเลิกบัญชีของท่านและลบ Apple ID ของท่าน ท่านจะไม่อาจเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Apple โดยใช้ Apple ID ดังกล่าว การดำเนินการนี้อาจไม่สามารถย้อนกลับได้ Apple จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านได้ชำระไว้ก่อนการยกเลิกโดยท่าน (เว้นแต่ตามที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง) ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ชำระล่วงหน้าสำหรับรอบปีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ท่านทำการยกเลิก การยกเลิกบัญชีของท่านไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันของท่านที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการค้างจ่ายใดๆ

          ข. การยกเลิกโดย Apple

Apple อาจยกเลิกหรือระงับบัญชีของท่าน และ/หรือการเข้าถึงบริการของท่านทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาใดๆ ภายใต้สถานการณ์บางอย่างโดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวล่วงหน้า สาเหตุแห่งการยกเลิกดังกล่าวรวมถึง (ก) การฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือโพสต์อยู่บนบริการ (ข) การร้องขอจากท่านเพื่อยกเลิกหรือบอกเลิกบัญชีของท่าน (ค) การร้องขอและ/หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ (ง) ในกรณีที่การให้บริการแก่ท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย (จ) ประเด็นหรือปัญหาทางเทคนิคหรือการรักษาความปลอดภัยที่ไม่คาดหมาย (ฉ) การที่ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ (ช) การไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านติดค้างสำหรับบริการโดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีของการผิดสัญญาที่ไม่เป็นนัยสำคัญ Apple ได้รับอนุญาตให้บอกเลิกสัญญาได้เฉพาะหลังจากส่งคำบอกกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ให้แก่ท่าน และเฉพาะเมื่อท่านไม่แก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาภายในระยะเวลา 30 วัน Apple จะทำการยกเลิกหรือระงับดังกล่าวโดยอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลหรือเกิดขึ้นมาจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีและ/หรือการเข้าถึงบริการของท่าน นอกจากนี้ Apple อาจยกเลิกบัญชีของท่านเมื่อได้ส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วันทางอีเมลไปยังที่อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ถ้า (ก) บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี หรือ (2) มีการยุติเป็นการทั่วไปในบริการหรือส่วนใดๆ ของบริการ คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการยุติเป็นการทั่วไปของบริการจะต้องมีการจัดส่งตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ไม่อาจดำเนินการได้ตามสมควรเนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำของรัฐบาล หรือเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หรือปัญหาความมั่งคงทางเทคนิค หรือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ หรือเนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ภัยพิบัติ สงคราม หรือเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ Apple ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว Apple  จะทำการคืนเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่ท่านตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ชำระค่าบริการแล้วในปัจจุบันของท่าน Apple  ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อบริการหรือข้อกำหนดของบริการที่ดำเนินการตามข้อ (7)ข นี้

          ค. ผลของการยกเลิก

เมื่อมีการยกเลิกบัญชีของท่าน ท่านอาจสูญเสียความสามารถการเข้าถึงบริการทั้งหมดและส่วนใดๆ ของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีของท่าน หมายเลขประจำตัว Apple (Apple ID) บัญชีอีเมลและเนื้อหา นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Apple จะทำการลบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของท่าน องค์ประกอบใดๆ ของบริการที่ท่านอาจจะใช้โดยอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ฉบับต่างหาก จะถูกยกเลิกด้วยเช่นกันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านั้น

(8) ตัวเชื่อมโยงและข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

เนื้อหา องค์ประกอบหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของบริการ อาจรวมข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกและ/หรือตัวเชื่อมโยง (hyperlinks) ไปยังเว็บไซต์ ทรัพยากรหรือเนื้อหาอื่นๆ เนื่องจาก Apple อาจจะไม่มีอำนาจควบคุมเหนือไซต์และ/หรือข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงว่า Apple ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความพร้อมของไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และ Apple ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของไซต์หรือทรัพยากรใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบแต่ประการใดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนหรือได้รับมาจากไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่า Apple ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดแต่ประการใดต่อความเสียหายที่ท่านได้รับหรืออ้างว่าได้รับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องจากการที่ท่านใช้และ/หรือเชื่อถือในเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวที่อยู่บนหรือได้รับมาจากไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น

 (9) การยกเว้นการรับประกัน ขีดจำกัดความรับผิด

บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันบางอย่าง ดังนั้น เพียงเท่าที่การยกเว้นดังกล่าวได้ถูกห้ามไว้เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นบางอย่างที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งการรับประกันโดยชัดแจ้งนี้

Apple ไม่ขอรับประกัน รับรองหรือยืนยันว่าการใช้บริการของท่านจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด และท่านตกลงว่า Apple อาจถอนบริการออกอย่างไม่มีกำหนดเวลา หรืออาจยกเลิกบริการเป็นครั้งคราว ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่าบริการนี้จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ขอปฏิเสธการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Appleไม่ได้ให้การรับประกันว่า (1) บริการจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน (2) การใช้บริการของท่านจะมีความทันต่อเวลา ไม่ได้รับการรบกวน ปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด (3) ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้รับเนื่องจากบริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ (4) ความบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆ ในซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้แก่ท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ จะได้รับการแก้ไข

Apple ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากความเสียหาย ข้อขัดข้อง การโจมตี ไวรัส การเข้าแทรกแทรง การแฮกข้อมูล หรือการล่วงล้ำมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ และ Apple จะได้รับการยกเว้นความรับผิดที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับมาโดยวิธีการอื่นใดผ่านทางการใช้บริการ มีการเข้าถึงโดยอยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ ดังกล่าว ท่านรับทราบด้วยว่าบริการไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความเหมาะสมสำหรับใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ความล้มเหลวหรือความล่าช้า หรือความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหา ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดหาให้ผ่านทางบริการอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

          ขีดจำกัดความรับผิด

บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด เพียงเท่าที่การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวได้ถูกห้ามไว้เป็นการเฉพาะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ระบุไว้ข้างล่างนี้อาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

Apple จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก (ก) การที่ Apple ไม่ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควร (ข) ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติมิชอบหรือการฉ้อฉลของ Apple หรือ (ค) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า Apple และบริษัทในเครือ บริษัทลูก เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ประโยชน์หรือข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (ถึงแม้ว่าApple จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว) อันเนื่องมากจาก (1) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ (2) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีขึ้นในบริการ หรือการหยุดบริการหรือส่วนใดๆ ของบริการไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (3) การเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลของท่านหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต (4) การลบ ความเสียหาย หรือความขัดข้องในการเก็บรักษาและ/หรือการส่งหรือรับการส่งข้อมูลของท่านหรือข้อมูลของท่าน ในหรือผ่านทางบริการ (5) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลภายนอกใดๆ ในบริการ และ (6) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ

          การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง รับผิดชดใช้และดำเนินการเพื่อมิให้ Apple บริษัทในเครือ บริษัทลูก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้างและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple ได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องหรือการทวงถามใดๆโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การที่ท่านยื่น โพสต์ ส่งหรือทำให้มีขึ้นโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเนื้อหาผ่านทางบริการ (ข) การที่ท่านใช้บริการ (ค) การที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ (ง) การดำเนินการใดๆ โดย Apple อันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ (จ) การที่ท่านละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น ซึ่งหมายความว่า ท่านไม่สามารถฟ้องร้อง Apple หรือ บริษัทในเครือ บริษัทลูก กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้างและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของ Apple อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือเนื้อหาใด หรือให้คำเตือนท่าน หรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของท่าน หรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ Apple สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ บทบัญญัติว่าด้วยการสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวงที่ระบุไว้ใน หรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้ ภาระผูกพันนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปภายหลังจากที่ข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือการใช้บริการของท่านสิ้นสุดลงหรือครบกำหนด ท่านรับทราบว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการด้วยการใช้บัญชีของท่านทั้งสิ้น และข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับกับการใช้บัญชีของท่านใดๆ ทุกครั้ง ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ และปกป้อง รับผิดชดใช้และดำเนินการเพื่อมิให้ Apple ได้รับความเสียหายจากการเรียกร้องและการทวงถามใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่าน ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากท่านหรือไม่

(10) ข้อกำหนดทั่วไป

          ก. คำบอกกล่าว

Apple อาจส่งคำบอกกล่าวถึงท่านเกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ โดยทางอีเมลตาม iCloud email address ของท่าน (และ/หรือที่อยู่ทางอีเมลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ถ้ามีการให้ไว้) iMessage หรือ SMS หรือโดยทางไปรษณีย์ปกติ หรือด้วยการโพสต์บนเว็บไซต์ของ Apple และ/หรือบริการ

          ข. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่เพียงเท่าที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในวรรคดังต่อไปนี้ ข้อตกลงฉบับนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ Apple อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านและ Apple ตกลงยอมรับเขตอำนาจเป็นการเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในเคาน์ตี้ซานตาคลาร่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้ ถ้า (ก) ท่านไม่ใช่พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) ท่านไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค) ท่านไม่ได้เข้าถึงบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ (ง) ท่านเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุข้างล่างนี้ ท่านตกลงว่าให้ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และท่านตกลงยอมรับให้ศาลซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐ จังหวัดหรือประเทศที่ระบุข้างล่างนี้เป็นหนึ่งในศาลที่มีอำนาจระงับข้อพิพาท

ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์  กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลจะเป็นกฎหมายและศาลของถิ่นที่อยู่ตามปกติของท่าน

กฎหมายที่ชื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on the International Sale of Goods) ได้ถูกยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะมิให้ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

          ค. สัญญาเบ็ดเสร็จ

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Apple และใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน ตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างท่านและ Apple ที่เกี่ยวข้องกับบริการ นอกจากนี้ ท่านอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้เมื่อท่านใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก หากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยให้สะท้อนถึงเจตนารมย์เดิมของคู่สัญญามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป การที่ Appleไม่ใช้หรือไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละเสียซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว ท่านตกลงว่าเว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของสัญญานี้

          ง. คำว่า “Apple” ที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้หมายถึง

▪ แอปเปิล อิงค์ (Apple Inc.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1 อินฟินิตลู้ป คูเปอติโน แคลิฟอร์เนีย สำหรับผู้ใช้ในอเมริกาเหนือ กลางและใต้ (ยกเว้นประเทศแคนาดา) รวมทั้งอาณาเขตและดินแดนในครอบครองของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนดินแดนในครอบครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และทะเลแคริบเบียน

▪ แอปเปิล แคนาดา, อิงค์ (Apple Canada, Inc.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 120 เบรมเนอร์ บูเลวาร์ด สวีท 1600 โตรอนโต โอเอ็น เอ็ม5เจ  0เอ8 ประเทศแคนาดา สำหรับผู้ใช้ในประเทศแคนาดา หรืออาณาเขตและดินแดนในครอบครองของประเทศแคนาดา

▪ ไอทูนส์ เค.เค. (iTunes K.K.) ซึ่งตั้งอยู่ที่รปปงงิฮิลล์ 6-10-1 รปปงงิ เขตมินาโตะ โตเกียว 106-6140 โตเกียว สำหรับผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

▪ แอปเปิล พีทีวาย ลิมิเต็ด (Apple Pty Limited) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 13 แคปปิตอลเซ็นเตอร์ 255 พิตต์สตรีท ซิดนีย์ เอ็นเอสดับเบิลยู 2000 ออสเตรเลีย สำหรับผู้ใช้ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยรวมถึงเกาะในครอบครอง อาณาเขต และเขตอำนาจในทางปกครองด้วย และ

▪ แอปเปิล ดิสทริบิวชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งตั้งอยู่ที่ ฮอลลีฮิลล์ อินดัวเตรีล เอสเตท ฮอลลีฮิลล์ คอร์ค ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด 

การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บริการของท่านรวมถึงความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านรับทราบว่าการยื่นข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านถือเป็นความตกลงและเจตนารมย์ของท่านที่จะผูกพันตนโดยข้อตกลงและธุรกรรมดังกล่าว และทำการชำระเงินสำหรับข้อตกลงและ ธุรกรรมดังกล่าว ความตกลงและเจตนารมย์ของท่านที่จะผูกพันตนโดยการยื่นข้อตกลงและ/หรือธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้บังคับกับบันทึกหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งปวงที่ท่านเข้าทำในบริการนี้ ซึ่งรวมถึงคำบอกกล่าวการยกเลิก นโยบาย สัญญาและคำขอต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงและรักษาบันทึกหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ท่านอาจต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางอย่าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด 19 กันยายน 2560