Legal

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN iCLOUD

Chào mừng quý khách đến với iCloud

 

THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY GIỮA QUÝ KHÁCH VỚI APPLE ĐIỀU CHỈNH VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB iCLOUD (ĐƯỢC GỌI CHUNG LÀ “DỊCH VỤ”). VIỆC QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY LÀ RẤT QUAN TRỌNG. BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO NÚT “ĐỒNG Ý”, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 

Apple là nhà cung cấp Dịch Vụ, điều này cho phép quý khách sử dụng các dịch vụ Internet nhất định, bao gồm lưu trữ các nội dung cá nhân của quý khách (ví dụ như danh bạ - contacts, lịch - calendars, ảnh - photos, ghi chú - notes, nhắc nhở - reminders, văn bản - documents, dữ liệu ứng dụng - app data, và email iCloud) và làm cho các nội dung đó có thể truy cập được từ các thiết bị và máy tính  tương thích của quý khách, và một số dịch vụ trên cơ sở định vị nhất định, chỉ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa Thuận này. Ngay khi quý khách kích hoạt iCloud, nội dung của quý khách sẽ được tự động gửi đến cho Apple và được Apple lưu giữ, và sau đó quý khách có thể truy cập nội dung đó hoặc chuyển các nội dung đó qua mạng không dây đến thiết bị hoặc máy tính có bật tính năng iCloud khác của quý khách. 

 

I. YÊU CẦU CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

          A. Độ tuổi: Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên,trừ khi quý khách dưới 13 tuổi và Apple ID của quý khách được cung cấp cho quý khách theo yêu cầu của một cơ sở giáo dục đã được phê duyệt hoặc được thiết lập bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của quý khách như là một phần của tính năng Chia Sẻ Gia Đình. Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân từ các trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc một độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định của quốc gia có liên quan mà không có sự đồng ý có thể xác minh được của phụ huynh. Các bậc phụ huynh và người giám hộ cũng cần nhắc nhở trẻ vị thành niên rằng nói chuyện với người lạ trên Internet có thể nguy hiểm và cần thực hiện những sự đề phòng thích hợp để bảo vệ trẻ em, bao gồm cả giám sát việc sử dụng Dịch Vụ của các em.

 

Để sử dụng Dịch Vụ, quý khách không thể là người bị cấm nhận Dịch Vụ theo quy định của pháp luật Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ được áp dụng khác, bao gồm cả nước nơi quý khách cư trú hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bằng cách chấp nhận Thỏa Thuận này, quý khách tuyên bố rằng quý khách hiểu và chấp thuận các quy định trên đây.

 

          B. Các Thiết Bị và Tài Khoản. Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cần phải có các thiết bị tương thích, truy cập Internet và phần mềm nhất định (có thể phải trả phí); có thể cần phải cập nhật định kỳ; và có thể bị ảnh hưởng bởi sự hoạt động của các nhân tố trên. Apple bảo lưu quyền giới hạn số Tài Khoản có thể được tạo ra từ một thiết bị và số thiết bị đi kèm với một Tài Khoản. Phiên bản mới nhất của phần mềm có thể cần thiết cho một số giao dịch hoặc tính năng nhất định. Quý khách đồng ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu này là trách nhiệm của quý khách.

 

          C. Các Hạn Chế Sử Dụng. Quý khách đồng ý chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích mà Thỏa Thuận này cho phép, và chỉ sử dụng trong phạm vi cho phép bởi bất kỳ luật, quy định hiện hành nào, hoặc thông lệ được chấp nhận rộng rãi tại quốc gia áp dụng. Tài Khoản của quý khách được phân bổ 5GB dung lượng lưu trữ như được mô tả trong các trang tính năng iCloud. Dung lượng bổ sung được cung cấp để (quý khách) mua, như được mô tả dưới đây. Việc (sử dụng) vượt quá bất kỳ hạn chế nào được áp dụng hoặc có tính hợp lý về băng thông hoặc về dung lượng lưu trữ (ví dụ, dung lượng tài khoản dành cho sao lưu hoặc email) sẽ bị nghiêm cấm hoặc có thể gây cản trở đối với việc quý khách sao lưu vào iCloud, bổ sung các tài liệu, hoặc nhận các email mới gửi đến địa chỉ email iCloud của quý khách. Nếu quý khách sử dụng Dịch Vụ hoặc (có) hành xử theo cách cố ý hoặc vô ý đe dọa khả năng cung cấp Dịch Vụ của Apple hoặc các hệ thống khác, Apple có quyền thực hiện các hành động hợp lý để bảo vệ Dịch Vụ và các hệ thống của Apple, điều này có thể đình chỉ việc truy cập vào Dịch Vụ của quý khách. Việc tái phạm các vi phạm về hạn chế có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài Khoản của quý khách.

 

Nếu quý khách là một cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, cộng sự hoặc đại diện của một cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe hoặc đại diện của cộng sự (các thuật ngữ này được quy định tại 45 C.F.R § 160.103), quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ thành phần, tính năng hoặc tiện ích khác của iCloud để tạo ra, nhận, duy trì hoặc chuyển bất kỳ “thông tin sức khỏe được bảo mật” nào (theo thuật ngữ được định nghĩa tại 45 C.F.R § 160.103) hoặc sử dụng iCloud theo bất kỳ cách nào mà có thể làm cho Apple (hoặc bất kỳ Công Ty Con Apple nào) trở thành cộng sự của Quý khách hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào. 

 

          D. Tính sẵn có của Dịch Vụ. Dịch Vụ, hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Dịch Vụ, có thể không được cung cấp bằng tất cả các thứ tiếng hoặc tại tất cả các nước và Apple không đảm bảo rằng Dịch Vụ, hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của Dịch Vụ, là phù hợp hoặc được cung cấp để sử dụng tại một địa điểm cụ thể nào. Nếu quý khách lựa chọn truy cập và sử dụng Dịch Vụ, quý khách thực hiện điều này một cách chủ động và chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

 

          E. Thay đổi Dịch Vụ. Apple bảo lưu quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, điều chỉnh Thỏa Thuận này và ấn định các điều khoản và điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc quý khách sử dụng Dịch Vụ. Các điều chỉnh và các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ được thông báo cho quý khách và, nếu được chấp nhận, sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được đưa vào trong Thỏa Thuận này. Trong trường hợp quý khách từ chối chấp thuận việc thay đổi này, Apple sẽ có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này và tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý rằng Apple sẽ không chịu trách nhiệm trước quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ điều chỉnh hoặc hủy bỏ Dịch Vụ nào. Nếu quý khách đã thanh toán để sử dụng Dịch Vụ và chúng tôi chấm dứt Dịch Vụ hoặc thu hẹp tính năng của Dịch Vụ này một cách đáng kể, chúng tôi sẽ hoàn cho Quý Khách theo tỷ lệ tương ứng với khoản trả trước.

 

II. CÁC TÍNH NĂNG VÀ DỊCH VỤ

 

          A. Sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở định vị

 

Apple và các đối tác và bên cấp quyền sử dụng của Apple có thể cung cấp các tính năng hoặc dịch vụ nhất định (ví dụ như Tìm Kiếm iPhone Của Tôi - Find My iPhone, Tìm Kiếm Bạn Của Tôi - Find My Friends) dựa vào thông tin định vị trên cơ sở thiết bị sử dụng GPS (nếu có) và các điểm Wi-Fi của người sử dụng và địa điểm các trạm phát sóng di động. Để cung cấp tính năng hoặc dịch vụ đó, nếu có, Apple và các đối tác và bên cấp quyền sử dụng của Apple phải thu thập, sử dụng, truyền tải, xử lý và duy trì thông tin định vị của quý khách, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở địa điểm địa lý của thiết bị của quý khách và thông tin liên quan đến tài khoản iCloud của quý khách (“Tài Khoản”) và bất kỳ thiết bị nào được đăng ký cùng với Tài Khoản đó, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Apple ID, ID và tên của thiết bị và loại thiết bị của quý khách. 

 

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho Apple và các đối tác và bên cấp quyền sử dụng cho Apple thu thập, sử dụng, truyền, xử lý và lưu giữ dữ liệu tài khoản và vị trí vào bất kỳ lúc nào bằng cách không sử dụng các tính năng trên cơ sở định vị và tắt cài đặt Tìm Kiếm iPhone Của Tôi, Tìm Kiếm Bạn Của Tôi, hoặc Dịch Vụ Định Vị (như được áp dụng) trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách. Khi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba mà có sử dụng hoặc cung cấp thông tin định vị như một phần của Dịch Vụ, quý khách phải tuân thủ và cần xem xét các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bên thứ ba về việc sử dụng thông tin định vị bởi các dịch vụ của bên thứ ba đó. Bất kỳ thông tin định vị nào được Dịch Vụ cung cấp không nhằm mục đích để dựa vào trong các trường hợp cần phải có thông tin định vị chính xác hoặc trường hợp mà thông tin định vị sai, không chính xác, chậm trễ về thời gian hoặc không đầy đủ có thể dẫn đến tử vong, thương tật cá nhân, thiệt hại về tài sản hoặc môi trường. Apple sử dụng kỹ thuật và sự cẩn thận hợp lý trong việc cung cấp Dịch Vụ, nhưng Cả Apple và bất kỳ nhà cung cấp nội dung nào của Apple đều không bảo đảm về sự sẵn có, sự chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc kịp thời của thông tin định vị hoặc bất kỳ thông tin nào khác được đăng tải thông qua Dịch Vụ. CÁC DỊCH VỤ DỰA TRÊN SỰ ĐỊNH VỊ KHÔNG NHẰM HOẶC PHÙ HỢP ĐỂ SỬ DỤNG NHƯ LÀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ KHẨN CẤP.

 

          B. Tìm Kiếm iPhone Của Tôi

 

Tính năng Tìm Kiếm iPhone Của Tôi được tự động bật trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS 8 hoặc cao hơn khi quý khách bật iCloud. Khi tính năng Tìm Kiếm iPhone Của Tôi được kích hoạt trên thiết bị iOS chạy iOS 7 hoặc cao hơn, thiết bị iOS của quý khách sẽ được tự động liên kết tới Apple ID của quý khách. Bắt buộc phải có mật khẩu Apple ID của quý khách trước khi bất kỳ ai (kể cả quý khách) có thể tắt chức năng Tìm Kiếm iPhone Của Tôi, đăng xuất khỏi iCloud, xóa hoặc khởi động thiết bị. Apple và các đại lý ủy quyền của mình sẽ không thực hiện dịch vụ hỗ trợ phần cứng hoặc phần mềm, bao gồm các dịch vụ theo các điều kiện bảo hành có giới hạn của Apple, trừ khi quý khách tắt tính năng Tìm Kiếm iPhone Của Tôi trước khi thực hiện dịch vụ. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc quý khách không bảo vệ được thiết bị iOS của quý khách bằng mã truy cập, bật tính năng Chế Độ Mất, và/hoặc nhận hoặc trả lời các thông báo và trao đổi. Apple sẽ không chịu trách nhiệm trả lại cho quý khách thiết bị iOS của quý khách cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc mất dữ liệu nào trên thiết bị iOS của quý khách.  

 

          C. Sao lưu

 

Dịch vụ cung cấp việc sao lưu tự động định kỳ cho các thiết bị iOS, khi thiết bị được khóa màn hình, kết nối với nguồn điện và kết nối với Internet thông qua mạng Wi-Fi. iCloud sẽ lưu giữ ba sao lưu gần nhất của quý khách; tuy nhiên, nếu thiết bị không được sao lưu lên iCloud trong thời gian một trăm tám mươi (180) ngày, Apple bảo lưu quyền xóa các sao lưu liên quan đến thiết bị đó. Sao lưu được hạn chế ở cài đặt thiết bị, đặc điểm thiết bị, ảnh và vi-đê-ô, tài liệu, tin nhắn (iMessage, SMS, và MMS), nhạc chuông, thông tin ứng dụng (bao gồm thông tin ứng dụng về Y Tế), cài đặt định vị (ví dụ như các nhắc nhở trên cơ sở định vị mà quý khách đã cài đặt), và màn hình Trang chủ và tổ chức ứng dụng. Nội Dung được mua từ iTunes Store, App Store, hoặc iBookstore không được sao lưu nhưng có thể được tải xuống từ các dịch vụ đó, còn tùy thuộc vào các yêu cầu tài khoản, sự sẵn có và các điều khoản và điều kiện được áp dụng. Nội dung được đồng bộ từ máy tính của quý khách không được sao lưu. Nếu quý khách bật Thư Viện Ảnh iCloud, Thư Viện Ảnh của quý khách sẽ được sao lưu riêng đối với sao lưu tự động iCloud. Email iCloud, danh bạ - contacts, lịch - calendars, đánh dấu, và văn bản được lưu giữ tại và có thể được truy cập thông qua iCloud trên các thiết bị và máy tính của quý khách. Apple sử dụng kỹ thuật và sự cẩn thận hợp lý để cung cấp Dịch Vụ, nhưng, TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, APPLE KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LƯU GIỮ HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ HỎNG, BỊ THAY ĐỔI, MẤT HOẶC XÓA BỎ MỘT CÁCH KHÔNG CỐ Ý THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, VÀ APPLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CÁC THIỆT HẠI, LỖI, MẤT MÁT HOẶC XÓA BỎ ĐÓ XẢY RA. Quý khách chịu trách nhiệm duy trì sao lưu thay thế thích hợp cho các thông tin và dữ liệu của quý khách.

 

Khi Sao Lưu iCloud được kích hoạt, thiết bị của quý khách không sao lưu tự động vào iTunes trong quá trình đồng bộ, nhưng quý khách có thể lựa chọn tự sao lưu vào iTunes.

 

          D. Ảnh

 

          1. Thư Viện Ảnh iCloud. Khi quý khách bật Thư Việt Ảnh iCloud, các bức ảnh, video, và thông tin siêu dữ liệu của quý khách trong Ứng Dụng Ảnh trên thiết bị iOS, máy tính OS X, hoặc Máy Tính dùng hệ điều hành Window của quý khách (“Thiết Bị Thư Viện Ảnh) sẽ được tự động gửi cho iCloud, được lưu trữ như là Thư Viện Ảnh của quý khách trên iCloud, và sau đó được đẩy vào tất cả các thiết bị và máy tính khác khác có bật chức năng Thư Viện Ảnh iCloud khác của quý khách. Nếu sau đó quý khách thay đổi (bao gồm xóa) Thiết Bị Thư Viện Ảnh trên bất kỳ một thiết bị nào trong các thiết bị hoặc máy tính đó, các thay đổi của quý khách sẽ lập tức được gửi cho và được phản ánh trên Thư Viện Ảnh iCloud của quý khách. Các thay đổi đó sẽ được đẩy từ iCloud vào và phản ánh trong Thiết Bị Thư Viện Ảnh trên tất cả các thiết bị và máy tính khác của quý khách có bật chức năng Thư Viện Ảnh iCloud. Nếu quý khách sử dụng My Photo Stream hoặc Chia Sẻ Ảnh iCloud, bất kỳ bức ảnh mới nào quý khách bổ sung vào thiết bị hoặc máy tính của quý khách sẽ được gửi vào iCloud và tự động được đẩy vào các thiết bị hoặc máy tính khác mà tính năng Chia Sẻ Ảnh iCloud hoặc My Photo Stream được bật. Xin lưu ý rằng độ phân giải của nội dung trong Thư Viện Ảnh của quý khách trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách có thể thay đổi phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ được cung cấp và lựa chọn quản lý lưu trữ mà quý khách đã chọn cho máy tính hoặc thiết bị iOS có bật tính năng Thư Việt Ảnh iCloud của quý khách. Nếu quý khách không muốn sử dụng Thư Viện Ảnh iCloud, quý khách có thể tắt tính năng Thư Viện Ảnh iCloud trên tất cả các máy tính hoặc Thiết Bị iOS của quý khách mà trên đó tính năng Thư Viện Ảnh Cloud được bật.   

 

          2. My Photo Stream (Kho Ảnh Của Tôi). Khi quý khách sử dụng chức năng My Photo Stream của iCloud, Apple có thể lưu trữ các bức ảnh lấy từ Thiết Bị Dùng Hệ Điều Hành iOS hoặc được tải lên từ máy tính của quý khách trong một khoảng thời gian hạn chế và tự động gửi các bức ảnh này đến các máy tính hoặc các Thiết Bị Dùng Hệ Điều Hành iOS khác của quý khách cho phép dùng My Photo Stream. Xin lưu ý rằng tại bất kỳ một thời điểm bất kỳ số lượng ảnh có thể lưu trữ trên môi trường mạng đám mây (cloud) hoặc thiết bị của quý khách là có giới hạn, và theo thời gian các bức ảnh cũ hơn có thể bị tự động xóa khỏi My Photo Stream. Nếu quý khách muốn giữ bất kỳ bức ảnh nào vĩnh viễn trên một thiết bị xác định thì quý khách phải lưu bức ảnh đó vào cuộn camera, hoặc thư viện ảnh trên máy tính của quý khách. Giải pháp ảnh có thể thay đổi phụ thuộc vào thiết bị mà các bức ảnh được tải vào. Nếu quý khách không muốn dùng My Photo Stream, quý khách có thể tắt chức năng My Photo Stream trên tất cả các Thiết Bị Dùng Hệ Điều Hành iOS của quý khách hoặc các máy tính cho phép dùng My Photo Stream. Nếu quý khách bật Thư Viện Ảnh iCloud, các thiết bị và máy tính sẽ không tải về dữ liệu từ My Photo Stream, nhưng sẽ tiếp tục đưa dữ liệu lên My Photo Stream. Điều này có nghĩa là các máy tính và thiết bị có bật chức năng Thư Viện Ảnh iCloud sẽ gửi dữ liệu đến các thiết bị và máy tính không bật chức năng này, trong khi dữ liệu từ các máy tính và thiết bị không bật chức năng Thư Viện Ảnh iCloud sẽ không không được đưa lên Thư Viện Ảnh iCloud.  .

 

          3. iCloud Photo Sharing (Chia sẻ Ảnh trong iCloud). Bằng cách sử dụng tính năng iCloud Photo Sharing của iCloud, Apple có thể liên tục lưu trữ các bức ảnh và các video mà quý khách chia sẻ cho đến khi quý khách xóa các bức ảnh và video này, gửi những bức ảnh và video đó đến các máy tính và các thiết bị dùng hệ điều hành iOS hiệu Apple khác của quý khách có bật tính năng iCloud Photo Sharing, và gửi các bức ảnh và video đó đến các thiết bị dùng hệ điều hành iOS và các máy tính của những người mà quý khách chọn để chia sẻ các bức ảnh và video, bao gồm các thành viên trong Gia Đình của quý khách khi mà chức năng Family Sharing (Chia Sẻ Gia Đình) được bật. Khi quý khách sử dụng iCloud Photo Sharing, quý khách cho phép người nhận được nhìn, lưu lại, sao chép, và chia sẻ các bức ảnh và video của quý khách, cũng như đóng góp các bức ảnh và video, và để lại lời nhận xét. Quý khách có thể xóa từng bức ảnh, video, lời nhận xét hoặc toàn bộ chuỗi các bức ảnh đã chia sẻ vào bất kỳ thời điểm nào để ngừng ngay lập tức việc chia sẻ hình ảnh và video, tuy nhiên, các bức ảnh và video mà người xem đã lưu lại trước đó vào trong các thiết bị hoặc máy tính của họ sẽ không bị xóa. 

 

          E.Thử Nghiệm Rộng Rãi (Public Beta)

 

Trong từng thời điểm, Apple có thể lựa chọn cung cấp các tính năng mới và/hoặc được cập nhật của Dịch Vụ (“các Tính Năng Thử Nghiệm”) như một phần của Chương Trình Thử Nghiệm Rộng Rãi (“Chương Trình”) nhằm mục đích cung cấp cho Apple ý kiến phản hồi về chất lượng và tính ứng dụng của các Tính Năng Thử Nghiệm. Quý khách hiểu và thỏa thuận rằng việc quý khách tham gia Chương Trình là tự nguyện và không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, đại lý hoặc lao động về mặt pháp lý nào giữa quý khách và Apple, và rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp cho quý khách bất kỳ Tính Năng Thử Nghiệm nào. Apple có thể dành sẵn các Tính Năng Thử Nghiệm cho những người tham gia Chương Trình thông qua đăng ký trực tuyến hoặc nhận tham gia thông qua Dịch Vụ. Quý khách hiểu và thỏa thuận rằng Apple có thể thu thập và sử dụng thông tin từ Tài Khoản, thiết bị và thiết bị ngoại vi của quý khách để nhận quý khách tham gia vào Chương Trình và/hoặc quyết định xem quý khách có đủ điều kiện tham gia hay không. Quý khách hiểu rằng khi Quý khách đã tham gia Chương Trình, có thể quý khách sẽ không thể quay lại bản không thử nghiệm trước đó của Tính Năng Thử Nghiệm nhất định. Trong trường hợp quý khách có thể quay lại như thế, có thể quý khách sẽ không thể chuyển các dữ liệu được tạo ra trong Tính Năng Thử Nghiệm trở lại bản không thử nghiệm trước đó. Việc quý khách sử dụng các Tính Năng Thử Nghiệm và tham gia vào Chương Trình được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận này và bất kỳ điều khoản cấp quyền sử dụng bổ sung nào có thể đi kèm một cách riêng rẽ với các Tính Năng Thử Nghiệm. Các Tính Năng Thử Nghiệm được cung cấp trên cơ sở “THEO NGUYÊN TRẠNG” và “NHƯ HIỆN CÓ” và có thể có lỗi hoặc thiếu chính xác, các lỗi và điểm thiếu chính xác này có thể gây ra lỗi, sai hỏng hoặc mất dữ liệu và/hoặc thông tin trong thiết bị và thiết bị ngoại vi của quý khách (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, máy chủ và máy tính) được kết nối với các thiết bị đó. Apple đặc biệt khuyến khích quý khách sao lưu toàn bộ dữ liệu và thông tin trên thiết bị của quý khách và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào trước khi tham gia bất kỳ Chương Trình nào. Quý khách xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng tất cả việc sử dụng các Tính Năng Thử Nghiệm hoàn toàn thuộc rủi ro của quý khách. QUÝ KHÁCH CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VÀ CHI PHÍ ĐI KÈM VỚI VIỆC QUÝ KHÁCH THAM GIA BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ PHÍ TRUY CẬP INTERNET, CHI PHÍ SAO LƯU, CHI PHÍ PHÁT SINH ĐỂ SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIẾT BỊ, PHẦN MỀM, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU NÀO. Apple có thể cung cấp hoặc không cung cấp cho quý khách hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc những sự hỗ trợ khác đối với các Tính Năng Thử Nghiệm. Nếu sự hỗ trợ được cung cấp thì nó sẽ bổ sung cho phạm vi hỗ trợ thông thường dành cho quý khách liên quan đến Dịch Vụ và chỉ được dành sẵn thông qua Chương Trình. Quý khách đồng ý tuân thủ bất kỳ quy định hoặc chính sách hỗ trợ nào mà Apple đưa ra cho quý khách để nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào nêu trên. Apple bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản, điều kiện hoặc chính sách của Chương Trình (bao gồm cả ngừng Chương Trình) vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo trước, và có thể hủy bỏ sự tham gia của quý khách vào Chương Trình vào bất kỳ thời điểm nào. Quý khách xác nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp phiên bản thương mại của các Tính Năng Thử Nghiệm, và rằng nếu phiên bản thương mại đó được dành sẵn, nó có thể có các tính năng hoặc chức năng khác với các tính năng hoặc chức năng của các Tính Năng Thử Nghiệm. Như một phần của Chương Trình, Apple sẽ cung cấp cho quý khách cơ hội gửi các ý kiến bình luận, đề xuất hoặc ý kiến phản hồi khác về việc quý khách sử dụng các Tính Năng Thử Nghiệm. Quý khách đồng ý rằng nếu không có thỏa thuận riêng bằng văn bản nào quy định khác đi, Apple được tự do sử dụng bất kỳ ý kiến phản hồi nào được quý khách cung cấp cho bất kỳ mục đích nào.

 

          F. Family Sharing (Chia Sẻ Gia Đình). Nếu quý khách bật tính năng Family Sharing trong Tài Khoản của quý khách, Apple có thể chia sẻ iTunes, iBooks, và các sản phẩm mua từ App Store nhất định, và nội dung iCloud của quý khách, bao gồm, ví dụ như các lịch đã được chia sẻ, hình ảnh đã được chi sẻ của quý khách, và vị trí (nếu bật) với các thành viên gia đình của quý khách. Để có thêm thông tin liên quan đến việc chia sẻ các sản phẩm quý khách mua, xin xem các điều khoản và điều kiện iTunes tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

 

          G. Mail Drop. Nếu quý khách có một tài khoản iCloud và quý khách sử dụng OS X Mail hoặc iCould Webmail để gửi email có tệp tin đính kèm, dù quý khách có sử dụng iCloud hoặc các dịch vụ email khác hay không, để tạo điều kiện cho việc truyền các tập tin có dung lượng lớn, quý khách đồng ý cho phép Apple lưu giữ tạm thời các tệp tin đính kèm trên iCloud cho các email khi mà tổng dung lượng của tin nhắn và các tệp tin đính kèm lớn hơn 20MB, với giới hạn cao nhất là 5GB. Quý khách cũng đồng ý cho phép Apple chuyển các email của quý khách tới những người nhận với các đường dẫn đến các tập tin đính kèm. Nếu một người nhận đang sử dụng OS X 10.10 hoặc hệ điều hành mới hơn, OS X Mail sẽ tự động tải về các tập tin đính kèm. Là một người gửi, quý khách và tất cả những người nhận sẽ không nhận thấy thay đổi lớn trong cách quý khách gửi và nhận các email và các tập tinh đính kèm. Việc lưu giữ tạm thời các tập tin đính kèm email có dung lượng lớn sẽ không được cộng vào để tính giới hạn dung lượng của quý khách. Các tập tin đính kèm này sẽ có thời điểm hết hạn. Vào thời điểm hết hạn, các tập tinh đính kèm này sẽ không còn được cung cấp để tải về. Quý khách có thể từ bỏ lựa chọn sử dụng Mail Drop vào bất kỳ thời điểm nào.

 

          H. Các Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba. Nếu quý khách sử dụng tài khoản iCloud để truy cập vào một số Ứng Dụng của bên thứ ba, quý khách đồng ý cho phép Apple lưu giữ dữ liệu trên tài khoản iCloud cá nhân của quý khách và cho phép Apple thu thập, lưu giữ, và xử lý các dữ liệu đó cho mục đích sử dụng Dịch Vụ và các Ứng Dụng đó của quý khách. Dữ liệu được Apple lưu giữ trên tài khoản iCloud cá nhân của quý khách sẽ bị cộng vào để tính giới hạn lưu trữ của quý khách. Dữ liệu này có thể được chia sẻ với một Ứng Dụng khác mà quý khách tải về từ cùng một Nhà Sản Xuất Ứng Dụng.

 

          I. Tài khoản iCloud chỉ dùng trên web. Nếu quý khách đăng nhập vào Dịch Vụ bằng một tài khoản chỉ dùng trên web trên một máy tính hoặc thiết bị không mang hiệu Apple, quý khách sẽ chỉ truy cập vào một nhóm giới hạn chức năng Dịch Vụ. Như là một điều kiện để truy cập vào Dịch Vụ bằng một tài khoản chỉ dùng trên web, quý khách đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan trong Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không hạn chế bởi tất cả các yêu cầu sử dụng Dịch Vụ, các hạn chế sử dụng, khả năng cung cấp, thử nghiệm rộng rãi, các khước từ bảo đảm, các quy tắc liên quan đến nội dung và hành xử của quý khách, và (quy định về) chấm dứt. Các điều khoản trong Thỏa Thuận này liên quan đến các tính năng không được cung cấp cho những người sử dụng chỉ dùng web sẽ không áp dụng cho quý khách. Các điều khoản này bao gồm, ví dụ như, việc sử dụng các dịch vụ dựa trên sự định vị và việc thanh toán phí cho các nâng cấp lưu trữ iCloud. Quý khách đồng ý thêm rằng nếu sau đó quý khách truy cập vào tài khoản chỉ dùng trên web của quý khách từ một thiết bị hiệu Apple hoặc một máy tính hiệu Apple, dù là quý khách có sở hữu thiết bị hoặc máy tính đó hay không, Apple có thể tự động nâng cấp tài khoản chỉ dùng trên web của quý khách lên thành một tài khoản iCloud đầy đủ và cung cấp tất cả tính năng sẵn có của Dịch Vụ cho quý khách, bao gồm dung lượng lưu trữ miễn phí được mở rộng. Nếu quý khách lựa chọn truy cập vào tài khoản chỉ dùng trên web của quý khách từ một thiết bị hiệu Apple hoặc từ một máy tính hiệu Apple và sau đó quý khách được nâng cấp lên mức tính năng đầy đủ Dịch Vụ, quý khách đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này áp dụng cho việc quý khách sử dụng Dịch Vụ. Nếu quý khách không muốn có một tài khoản iCloud đầy đủ, đề nghị không truy cập vào tài khoản chỉ dùng trên web của quý khách từ một máy tính hoặc thiết bị hiệu Apple.

 

III. THUÊ BAO NÂNG CẤP LƯU TRỮ

 

Lưu trữ bổ sung được dành sẵn để mua trên cơ sở thuê bao đăng ký.

 

Bằng việc nâng cấp lưu trữ của quý khách trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách, Apple sẽ tự động tính tiền trên phương thức thanh toán thường xuyên đi kèm với Apple ID của quý khách (v.d. phương thức thanh toán mà quý khách sử dụng để mua sắm trên iTunes Store, App Store hoặc iBookstore, nếu có) hoặc phương pháp thanh toán gắn với tài khoản Gia Đình của quý khách. Nếu quý khách là một người tổ chức của Gia Đình, quý khách đồng ý cho Apple tính tiền trên phương pháp thanh toán thường xuyên của quý khách cho các thành viên của Gia Đình quý khách là người nâng cấp dung lượng lưu trữ của họ. Apple cũng có thể xin sự chấp thuận trước cho khoản tiền lên tới số tiền của giao dịch và định kỳ liên hệ với quý khách bằng cách gửi email tới địa chỉ email gắn liền với Apple ID của quý khách để nhắc nhở về việc thanh toán và các trao đổi khác liên quan đến dung lượng tài khoản.

 

Quý khách có thể thay đổi thuê bao đăng ký của mình bằng cách nâng cấp hoặc cắt giảm lưu trữ của quý khách trong mục iCloud của phần Cài đặt trên thiết bị của quý khách, hoặc trong mục iCloud của phần Tùy Chọn Hệ Thống - System Preferences trên Mac của quý khách hoặc Panen Điều Khiển iCloud - iCloud Control Panel trên máy tính của quý khách. 

 

Phí lưu trữ được áp dụng cho lưu trữ được nâng cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức; cắt giảm lưu trữ sẽ có hiệu lực vào ngày tính hóa đơn hằng năm hoặc hàng tháng tiếp theo. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN ĐÚNG THỜI HẠN TOÀN BỘ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ CUNG CẤP CHO APPLE CÁC THÔNG TIN VỀ THẺ TÍN DỤNG HOẶC TÀI KHOẢN THANH TOÁN HỢP LỆ ĐỂ THANH TOÁN TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ. Nếu Apple không thể tính vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của quý khách một cách thành công đối với các khoản phí đến hạn, Apple bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc hạn chế truy cập vào Nội Dung được lưu trữ của quý khách, xóa bỏ các Nội Dung được lưu trữ hoặc chấm dứt Tài Khoản của quý khách. Nếu quý khách muốn chỉ định tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng khác hoặc nếu có sự thay đổi đối với tình trạng thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán của quý khách, quý khách phải thay đổi thông tin của mình trực tuyến trong mục Thông Tin Tài Khoản – Account Information của iCloud; điều này có thể tạm thời làm gián đoạn sự truy cập Dịch Vụ của Quý khách trong khi Apple xác minh thông tin thanh toán mới của quý khách. Chúng tôi có thể liên hệ với quý khách thông qua email liên quan đến tài khoản của quý khách, các lý do, bao gồm nhưng không hạn chế, khi đạt đến hoặc vượt quá giới hạn lưu trữ của quý khách. 

 

Tổng giá mà quý khách phải trả bao gồm cả giá nâng cấp cộng bất kỳ khoản phí thẻ tín dụng được áp dụng và bất kỳ khoản thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế hàng hóa dịch vụ (GST), thuế giá trị gia tăng (TGTGT), hoặc thuế tương tự khác theo quy định của pháp luật được áp dụng và trên cơ sở mức thuế có hiệu lực tại thời điểm quý khách mua nâng cấp đó. Chúng tôi tính thuế khi các quy định về thuế được áp dụng cho Dịch Vụ có yêu cầu như vậy.

 

IV. Việc Quý Khách Sử Dụng Dịch Vụ

 

          A. Tài Khoản của quý khách

 

Là người sử dụng được đăng ký của Dịch Vụ, quý khách phải lập một Tài Khoản. Quý khách không được tiết lộ thông tin Tài Khoản của mình cho bất cứ người nào khác. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì sự bảo mật và an ninh đối với Tài Khoản của quý khách, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra tại và thông qua Tài Khoản của quý khách, và quý khách đồng ý ngay lập tức thông báo cho Apple về bất cứ sự vi phạm an ninh nào đối với Tài Khoản của quý khách. Quý khách xác nhận và thỏa thuận thêm rằng Dịch Vụ được thiết kế và được dành cho mục đích sử dụng riêng, trên cơ sở cá nhân và quý khách không được chia sẻ thông tin Tài Khoản và/hoặc mật khẩu với bất kỳ cá nhân nào khác. Với điều kiện là chúng tôi đã áp dụng các kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý, Apple không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng không được phép Tài Khoản của quý khách do quý khách không chấp hành các quy tắc này.

 

Để sử dụng Dịch Vụ, quý khách phải nhập Apple ID và mật khẩu để xác nhận tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi quý khách đăng ký và sử dụng Dịch Vụ (“Thông Tin Đăng Ký Dịch Vụ”), và quý khách đồng ý cập nhật các Thông Tin Đăng Ký Dịch Vụ của quý khách để giữ cho các thông tin đó luôn đầy đủ và chính xác. Nếu quý khách không cung cấp Thông Tin Đăng Ký Dịch Vụ chính xác, cập nhật và đầy đủ, chúng tôi có thể ngừng và/hoặc chấm dứt Tài Khoản của quý khách. Quý khách đồng ý rằng Apple có thể lưu giữ và sử dụng Thông Tin Đăng Ký Dịch Vụ mà quý khách cung cấp để sử dụng trong việc duy trì và tính phí cho Tài Khoản của quý khách.

 

          B. Sử Dụng Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Apple Khác

 

Các thành phần hoặc tính năng cụ thể của Dịch Vụ được cung cấp bởi Apple và/hoặc các bên cấp quyền sử dụng cho Apple, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở khả năng tải xuống sản phẩm hay dịch vụ mua từ các lần trước và iTunes Match (có áp dụng phí bổ sung), yêu cầu phải có phần mềm riêng rẽ hoặc các hợp đồng cấp quyền sử dụng hoặc điều khoản sử dụng khác. Quý khách cần đọc, chấp nhận và chấp thuận chịu ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng riêng rẽ nào nêu trên như một điều kiện để sử dụng các thành phần hoặc tính năng cụ thể này của Dịch Vụ.

 

          C. Không Chuyển Giao

 

Không có bất kỳ nội dung nào trong Thỏa Thuận này được hiểu là chuyển giao cho quý khách bất kỳ quyền lợi, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nào đối với Apple ID, địa chỉ email, tên miền, iChat ID, hoặc nguồn tương tự được quý khách sử dụng liên quan đến Dịch Vụ.

 

          D. Không Có Quyền Thừa Kế

 

Quý khách đồng ý rằng Tài Khoản của quý khách không thể được chuyển nhượng và rằng bất kỳ quyền nào đối với Apple ID hoặc Nội Dung của quý khách trong phạm vi Tài Khoản của quý khách chấm dứt khi quý khách qua đời. Khi nhận được bản sao giấy chứng tử, Tài Khoản của quý khách có thể bị chấm dứt và toàn bộ Nội Dung trong phạm vi Tài Khoản của quý khách sẽ bị xóa bỏ. Xin liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ iCloud tại địa chỉ www.apple.com/support/icloud để được hỗ trợ thêm.

 

          E. Không Bán Lại Dịch Vụ

 

Quý khách đồng ý rằng quý khách không sao chép, sao chụp, nhân bản, bán, bán lại, cho thuê hoặc kinh doanh Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho bất kỳ mục đích gì.

 

V. Nội Dung Và Hành Xử Của Quý Khách

 

          A. Nội Dung

 

“Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tạo ra hoặc có được thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như tệp dữ liệu, tính chất thiết bị, đoạn văn bản, phần mềm, nhạc, đồ họa, ảnh, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô, tin nhắn và bất kỳ nội dung tương tự nào khác. Quý khách hiểu rằng toàn bộ Nội Dung, cho dù có được đăng tải rộng rãi hay gửi riêng trên Dịch Vụ đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người khởi nguồn Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là quý khách, chứ không phải là Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội Dung nào mà quý khách tải lên, tải xuống, đăng tải, gửi email, truyền tải, lưu trữ hoặc dành sẵn theo cách khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của quý khách. Quý khách hiểu rằng trong khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách có thể gặp các Nội Dung mà quý khách cảm thấy xúc phạm, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, và rằng quý khách có thể cung cấp cho những người khác Nội Dung mà họ có thể cảm thấy gây khó chịu. Apple không kiểm soát Nội Dung được đăng tải thông qua Dịch Vụ, và Apple cũng không bảo đảm về sự chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của các Nội Dung đó. Quý khách hiểu và đồng ý rằng việc quý khách sử dụng Dịch Vụ và bất kỳ Nội Dung nào hoàn toàn thuộc rủi ro của quý khách.

 

          B. Hành Xử Của Quý Khách

 

Quý khách đồng ý rằng quý khách KHÔNG sử dụng Dịch Vụ để:

 

a. tải lên, tải xuống, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc theo cách khác cung cấp bất cứ Nội Dung nào bất hợp pháp, mang tính chất quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu;

 

b. theo dõi, quấy rối, đe dọa hoặc làm hại người khác;

 

c. nếu quý khách là người đã thành niên, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin khác từ người vị thành niên (bất cứ người nào dưới 18 tuổi hoặc tuổi khác mà pháp luật của nước sở tại định nghĩa là vị thành niên) mà cá nhân quý khách không biết, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bất cứ thông tin nào sau đây: họ tên đầy đủ hoặc họ, địa chỉ nhà, mã zip/bưu chính, số điện thoại, ảnh, tên của trường, nhà thờ, đội thể thao hoặc bạn bè của người vị thành niên;

 

d. giả vờ là bất cứ người hoặc bất cứ chủ thể nào không phải là quý khách – quý khách không được mạo nhận hoặc thể hiện sai mình là một người khác (bao gồm cả các người nổi tiếng), chủ thể khác, người sử dụng iCloud khác, nhân viên của Apple, hoặc công chức hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác, (Apple bảo lưu quyền từ chối hoặc ngăn chặn bất cứ Apple ID hoặc địa chỉ email nào được xem là mạo nhận hoặc thể hiện sai về nhận dạng của quý khách, hoặc chiếm đoạt tên hoặc nhận dạng của người khác);

 

e. thực hiện bất cứ hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác (bao gồm tải lên bất kỳ nội dung nào mà quý khách không được quyền tải lên), hoặc tiết lộ bất cứ bí mật kinh doanh hoặc thông tin bí mật nào vi phạm các thỏa thuận về bảo mật, lao động hoặc không tiết lộ;

 

f. đăng tải, gửi đi, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp bất cứ thông điệp email, quảng cáo, tài liệu quảng bá, thư rác, thư chuỗi không được yêu cầu hoặc không được phép nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quảng cáo thương mại và thông báo có dung lượng lớn;

 

g. giả mạo bất cứ tiêu đề bộ giao thức TCP-IP hoặc bất cứ phần nào trong thông tin tiêu đề của một email hoặc một thông báo cho nhóm thông tin, hoặc bằng cách khác thêm thông tin vào phần tiêu đề để làm cho người nhận hiểu lầm về nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ (“giả mạo thông tin”);

 

h. tải lên, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc bằng cách khác cung cấp bất cứ nội dung, tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc bất cứ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ), hoặc bất cứ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào khác;

 

i. cản trở hoặc phá hỏng Dịch Vụ (bao gồm cả truy cập Dịch Vụ thông qua bất cứ phương tiện tự động nào, như các tập lệnh hoặc bọ tìm kiếm web), hoặc bất cứ máy chủ hoặc mạng nào kết nối với Dịch Vụ, hoặc bất cứ chính sách, yêu cầu hoặc quy định nào của các mạng kết nối với Dịch Vụ (bao gồm cả bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc giám sát không được phép nào các dữ liệu hoặc lưu lượng trên đó);

 

j. lên kế hoạch hoặc tham gia bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào; và/hoặc

 

k. thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân về bất cứ người sử dụng Dịch Vụ nào khác để sử dụng liên quan đến bất cứ hoạt động bị cấm nào trên đây.

 

          C. Gỡ Bỏ Nội Dung

 

Quý khách xác nhận rằng Apple không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào theo bất kỳ cách nào về bất kỳ Nội Dung nào được những người khác cung cấp và không có nhiệm vụ phải kiểm tra trước các Nội Dung đó. Tuy nhiên, Apple bảo lưu quyền vào mọi thời điểm quyết định Nội Dung có phù hợp và tuân thủ với Thỏa Thuận này hay không, và có thể kiểm tra trước, di rời, từ chối, điều chỉnh và/hoặc gỡ bỏ Nội Dung vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo toàn quyền quyết định của Apple, nếu Nội Dung đó được xem là vi phạm Thỏa Thuận này hoặc theo cách khác gây khó chịu.

 

          D. Sao Lưu Nội Dung Của Quý Khách

 

Quý khách chịu trách nhiệm sao lưu, vào máy tính hoặc thiết bị khác của quý khách, bất kỳ tài liệu, hình ảnh hoặc Nội Dung quan trọng nào khác mà quý khách lưu trữ hoặc truy cập thông qua Dịch Vụ. Apple sử dụng các kỹ thuật và sự cẩn thận hợp lý trong việc cung cấp Dịch Vụ, nhưng Apple không bảo đảm hoặc cam kết rằng bất kỳ Nội Dung nào mà quý khách có thể lưu trữ hoặc truy cập thông qua Dịch Vụ sẽ không bị thiệt hại, sai hỏng hoặc mất một cách không cố ý.

 

          E. Truy Cập Tài Khoản và Nội Dung của Quý Khách

 

Apple bảo lưu quyền thực hiện các bước mà Apple xét thấy cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý để thực thi và/hoặc xác minh sự tuân thủ với bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này. Quý khách xác nhận và thỏa thuận rằng Apple, không phải gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ nào với quý khách, có thể truy cập, sử dụng, lưu giữ và/hoặc tiết lộ thông tin Tài Khoản và Nội Dung của quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật, quan chức nhà nước và/hoặc bên thứ ba, mà Apple tin rằng cần thiết hoặc thích hợp một cách hợp lý, nếu Apple phải làm như vậy theo quy định của pháp luật hoặc nếu Apple một cách trung thực tin rằng việc truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc lưu giữ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ các quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; (b) thực thi Thỏa Thuận này, bao gồm cả điều tra bất kỳ sự vi phạm nào có thể xảy ra đối với Thỏa Thuận này; (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc theo cách khác giải quyết các vấn đề an ninh, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc (d) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Apple, các người sử dụng của Apple, bên thứ ba hoặc công chúng như được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

 

          F.  Thông Báo Về Quyền Tác Giả - DMCA

 

Nếu quý khách cho rằng bất kỳ Nội Dung nào mà quý khách tuyên bố là mình có sở hữu bản quyền đã bị xâm phạm bởi bất kỳ người nào sử dụng Dịch Vụ, xin vui lòng liên hệ với Công Ty Đại Diện Quyền Tác Giả của Apple được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple có thể theo toàn quyền quyết định của mình ngừng và/hoặc chấm dứt Tài Khoản của những người sử dụng bị phát hiện là nhiều lần xâm phạm quyền tác giả.

 

          G. Vi Phạm Thỏa Thuận này

 

Nếu trong khi sử dụng Dịch Vụ, quý khách gặp Nội Dung mà quý khách xét thấy không phù hợp hoặc theo cách khác quý khách cho rằng vi phạm Thỏa Thuận này, quý khách có thể báo cáo về Nội Dung này bằng cách gửi email đến địa chỉ abuse@iCloud.com.

 

          H. Nội Dung Được Quý Khách Đăng Tải hoặc Cung Cấp trên Dịch Vụ

 

1. Quý khách cấp quyền sử dụng. Trừ các nội dung, tài liệu mà chúng tôi có thể cấp quyền sử dụng cho quý khách, Apple không tuyên bố quyền sở hữu đối với bất kỳ tài liệu và/hoặc Nội Dung nào mà quý khách đăng tải hoặc cung cấp trên Dịch Vụ. Tuy nhiên, bằng cách đăng tải hoặc cung cấp các Nội Dung đó vào các phần của Dịch Vụ được truy cập bởi công chúng hoặc những người sử dụng khác mà quý khách chấp thuận chia sẻ các Nội Dung nêu trên cho họ, quý khách cấp cho Apple quyền sử dụng trên phạm vi toàn thế giới, không phải trả tiền bản quyền và không độc quyền để sử dụng, phân phối, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, phổ biến, biên dịch, thể hiện và đăng tải một cách rộng rãi các Nội Dung đó trên Dịch Vụ hoàn toàn cho mục đích mà theo đó các Nội Dung đó đã được đăng nộp hoặc cung cấp, mà không phải trả bất kỳ khoản tiền thù lao hoặc gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với quý khách. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ Nội Dung nào được quý khách đăng tải hoặc cung cấp sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật nào, góp phần hoặc khuyến khích vi phạm hoặc hành vi trái pháp luật khác, hoặc theo cách khác tục tĩu, gây khó chịu hoặc thiếu thẩm mỹ. Bằng cách đăng tải hoặc cung cấp các Nội Dung đó trên các phần của Dịch Vụ có thể được công chúng hoặc những người sử dụng khác truy cập, quý khách tuyên bố rằng quý khách là chủ sở hữu của các nội dung, tài liệu đó và/hoặc có toàn bộ các quyền, được chuyển giao quyền sử dụng và sự cho phép cần thiết để phổ biến các nội dung, tài liệu đó.

 

2. Thay đổi Nội Dung. Quý khách hiểu rằng để cung cấp Dịch Vụ và để Nội Dung của quý khách được cung cấp trên Dịch Vụ, Apple có thể truyền tải Nội Dung của quý khách trên nhiều mạng công cộng khác nhau, bằng nhiều phương tiện khác nhau và điều chỉnh hoặc thay đổi Nội Dung của quý khách để tuân thủ với các yêu cầu kỹ thuật của mạng, thiết bị hoặc máy tính kết nối. Quý khách đồng ý rằng việc cấp quyền sử dụng theo Thỏa Thuận này cho phép Apple thực hiện các hành động như vậy.

 

3. Thông tin nhãn hiệu. Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, đồ họa và logo khác của Apple được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ đều là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu được đăng ký của Apple Inc. tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và/hoặc các nước khác. Danh sách các nhãn hiệu của Apple có thể được xem tại địa chỉ sau đây - https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, đồ họa và logo khác được sử dụng liên quan đến Dịch Vụ có thể là nhãn hiệu của các người sở hữu tương ứng. Quý khách không được cấp bất kỳ quyền hoặc quyền sử dụng nào đối với bất kỳ nhãn hiệu nào nêu trên, và đồng ý thêm rằng quý khách sẽ không gỡ bỏ, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về quyền sở hữu riêng nào (bao gồm thông báo về nhãn hiệu và quyền tác giả) có thể được kèm theo hoặc được bao hàm trong Dịch Vụ.

 

VI. Phần Mềm

 

          A. Quyền sở hữu riêng của Apple. Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Apple và/hoặc các bên cấp quyền sử dụng của Apple sở hữu toàn bộ các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi hợp pháp đối với và liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở đồ họa, giao diện người sử dụng, tập lệnh và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch Vụ, và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho quý khách như một phần của và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ (“Phần Mềm”), bao gồm cả bất kỳ và toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Dịch Vụ, cho dù có được đăng ký hay không, và cho dù nó tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Quý khách đồng ý thêm rằng Dịch Vụ (bao gồm cả Phần Mềm hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm) bao gồm thông tin bảo mật và thông tin thuộc sở hữu riêng được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ và các luật khác được áp dụng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền tác giả. Quý khách đồng ý rằng quý khách không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc quyền sở hữu riêng đó theo bất kỳ phương cách nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch Vụ theo Thỏa Thuận này. Bất kỳ phần nào của Dịch Vụ đều không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ như được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

 

          B. Apple cấp quyền sử dụng. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, NGOẠI TRỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ ĐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ CÓ THỂ KHIẾN CHO QUÝ KHÁCH PHẢI GÁNH CHỊU CÁC CHẾ TÀI DÂN SỰ HOẶC HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG, ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ.

 

          C. Quản lý xuất khẩu. Việc sử dụng Dịch Vụ và Phần Mềm, bao gồm cả chuyển giao, đăng tải hoặc tải lên dữ liệu, phần mềm hoặc Nội Dung khác thông qua dịch vụ, có thể phải tuân thủ các luật xuất nhập khẩu của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các nước khác. Quý khách đồng ý chấp hành tất cả các luật và quy định về xuất nhập khẩu được áp dụng. Cụ thể, nhưng không giới hạn, Phần Mềm không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (a) vào bất cứ nước nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) cho bất cứ người nào thuộc danh sách những Người Được Chỉ Định Đặc Biệt của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ hoặc Danh Sách Những Người Bị Từ Chối hoặc Danh Sách Các Chủ Thể Bị Từ Chối của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ, quý khách tuyên bố và bảo đảm rằng quý khách không ở tại bất kỳ nước nào hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào nêu trên đây. Quý khách cũng thỏa thuận rằng quý khách không sử dụng Phần Mềm hoặc Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo quy định của pháp luật Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, việc phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất vũ khí tên lửa, hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. Quý khách đồng ý thêm rằng quý khách không tải lên Tài Khoản của quý khách bất kỳ dữ liệu hoặc phần mềm nào không được xuất khẩu khi chưa được sự cho phép trước bằng văn bản của cơ quan nhà nước, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, các loại phần mềm mã hóa nhất định, khi trước tiên chưa xin được sự cho phép nêu trên. Bảo đảm và cam kết này tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này.

 

          D. Cập nhật. Tùy từng thời điểm Apple có thể cập nhật Phần Mềm sử dụng cho Dịch Vụ. Để tiếp Quý Khách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, các bản cập nhật này có thể được tải xuống và cài đặt một cách tự động trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách. Các cập nhật này có thể bao gồm các sửa chữa lỗi, tăng cường hoặc cải thiện tính năng hoặc phiên bản Phần Mềm hoàn toàn mới. 

 

VII. Chấm Dứt

 

          A. Chấm Dứt Từ Phía Quý Khách

 

Quý khách có thể chấm dứt Tài Khoản của quý khách và/hoặc ngưng sử dụng Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý khách muốn ngưng sử dụng iCloud trên thiết bị của quý khách, thì quý khách có thể gỡ bỏ tài khoản iCloud của quý khách khỏi thiết bị bằng cách mở Cài Đặt trên thiết bị của quý khách, gõ chọn iCloud, và gõ chọn nút Xóa Tài Khoản. Để chấm dứt Tài Khoản của quý khách, liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ iCloud tại trang www.apple.com/support/icloud. Bất kỳ các khoản phí nào đã được quý khách trả trước khi quý khách chấm dứt đều không được hoàn lại (trừ khi được phép một cách rõ ràng trong Thỏa Thuận này), kể cả bất kỳ các khoản phí nào đã trả trước cho năm tính hóa đơn mà trong năm đó quý khách chấm dứt. Việc chấm dứt Tài Khoản của quý khách sẽ không giải tỏa cho quý khách khỏi nghĩa vụ thanh toán bất kỳ phí và lệ phí đã tích lũy nào.

 

          B. Chấm Dứt Từ Phía Apple

 

Vào bất kỳ thời điểm nào, trong một số trường hợp nhất định và không cần phải thông báo trước, Apple có thể ngay lập tức chấm dứt hoặc đình chỉ tất cả hoặc một phần Tài Khoản và/hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ của quý khách. Nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt này gồm: (a) vi phạm Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ các chính sách hoặc hướng dẫn nào khác mà được dẫn chiếu trong Thỏa Thuận này và/hoặc được đăng tải trên Dịch Vụ; (b) quý khách yêu cầu hủy hoặc chấm dứt Tài Khoản của quý khách; (c) theo yêu cầu và/hoặc lệnh của cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp, hay cơ quan nhà nước khác; (d) trường hợp việc cung cấp Dịch Vụ cho quý khách bị hoặc có thể trở nên không hợp pháp; (e) các vấn đề hoặc sự cố về kỹ thuật hay an ninh; (f) quý khách tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc (g) không trả bất kỳ các khoản phí nào mà quý khách nợ liên quan đến Dịch Vụ. Apple có toàn quyền thực hiện việc chấm dứt hoặc đình chỉ nêu trên và Apple sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ các thiệt hại nào mà có thể là do kết quả hoặc phát sinh từ việc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài Khoản và/hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ của quý khách. Ngoài ra, Apple có thể chấm dứt Tài Khoản của quý khách bằng cách thông báo trước thông qua thư điện tử gửi đến địa chỉ liên kết với Tài Khoản của quý khách nếu (a) Tài Khoản của quý khách không hoạt động trong một (1) năm; hoặc (b) Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ nói chung bị gián đoạn hoặc bị sửa đổi đáng kể. Apple có toàn quyền thực hiện việc chấm dứt hoặc đình chỉ nêu trên và Apple sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ các thiệt hại nào mà có thể là do kết quả hoặc phát sinh từ việc chấm dứt hoặc đình chỉ Tài Khoản và/hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ của quý khách, mặc dù Apple sẽ hoàn lại theo tỷ lệ bất kỳ các khoản phí hoặc số tiền nào đã trả trước.

 

          C. Hậu Quả Của Việc Chấm Dứt

 

Khi chấm dứt Tài Khoản của quý khách, quý khách sẽ mất mọi quyền truy cập vào Dịch Vụ và bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, kể cả, nhưng không giới hạn ở Tài Khoản của quý khách, Apple ID, tài khoản email, và Nội Dung. Ngoài ra, sau một thời gian, Apple sẽ xóa thông tin và dữ liệu lưu trong (các) tài khoản của quý khách hoặc được lưu làm một phần trong (các) tài khoản của quý khách. Bất kỳ các phần riêng lẻ nào của Dịch Vụ mà quý khách có thể đã sử dụng theo các hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm riêng lẻ cũng sẽ bị chấm dứt theo các hợp đồng cấp quyền sử dụng đó.

 

VIII. Các Liên Kết và Các Tài Liệu Khác Của Bên Thứ Ba

 

Một số Nội Dung, phần hay tính năng nhất định của Dịch Vụ có thể bao gồm các nội dung, tài liệu từ các bên thứ ba và/hoặc các siêu liên kết đến các trang web, nguồn hoặc Nội Dung khác. Vì Apple có thể không có quyền kiểm soát đối với các trang và/hoặc nội dung, tài liệu của bên thứ ba, quý khách xác nhận và đồng ý rằng Apple không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang hoặc nguồn đó, và không xác minh hoặc bảo đảm tính chính xác của bất kỳ các trang hoặc nguồn nào nêu trên, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm dưới mọi hình thức về bất kỳ Nội Dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu có trên hoặc được cung cấp từ các trang hoặc nguồn đó. Quý khách xác nhận và đồng ý thêm rằng Apple sẽ không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về bất kỳ các thiệt hại nào mà phát sinh hoặc được cho là đã phát sinh cho quý khách, dù là trực tiếp hay gián tiếp, do việc quý khách sử dụng và/hoặc dựa vào bất kỳ Nội Dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu đó có trên hoặc được cung cấp từ các trang hoặc nguồn đó.

 

Dịch vụ Google Maps

 

Việc sử dụng dịch vụ Google Maps phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung sau đây: Điều Khoản Dịch Vụ Google Maps có tại địa chỉ http://maps.google.com/help/terms_maps.html và Thông Báo Pháp Lý Google Maps tại địa chỉ http://maps.google.com/help/legalnotices_maps.html.

 

IX. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ CÁC BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, DO VẬY, TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC LOẠI TRỪ ĐÓ RÕ RÀNG BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, MỘT VÀI TRONG SỐ CÁC LOẠI TRỪ ĐƯỢC NÊU RA DƯỚI ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ KHÁCH.

 

APPLE SẼ SỬ DỤNG KỸ NĂNG THÍCH HỢP VÀ CẨN TRỌNG ĐÚNG MỰC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ. CÁC TỪ CHỐI DƯỚI ĐÂY PHỤ THUỘC VÀO SỰ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG NÀY.

 

APPLE KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM APPLE CÓ THỂ GỠ BỎ DỊCH VỤ TRONG NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

 

QUÝ KHÁCH HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “THEO HIỆN TRẠNG “ VÀ “NHƯ HIỆN CÓ “. APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA APPLE CÔNG KHAI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CỤ THỂ, APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA APPLE ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (I) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH; (II) VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HAY KHÔNG BỊ LỖI; (III) BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO MÀ QUÝ KHÁCH CÓ ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ ĐỀU CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY; VÀ (IV) BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI TRÊN PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH NHƯ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

 

APPLE KHÔNG TUYỂN BỐ HAY CAM ĐOAN RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ MẤT, LỖI, TẤN CÔNG, VI-RÚT, GIÁN ĐOẠN, BỊ LẤY TRỘM DỮ LIỆU, HAY BỊ XÂM PHẠM BẢO MẬT KHÁC, VÀ APPLE TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CHÚNG.

 

BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC TRUY CẬP THEO TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA QUÝ KHÁCH VÀ QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU RỦI RO, VÀ QUÝ KHÁCH SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA VỚI THIẾT BỊ, MÁY TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH, HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NÊU TRÊN. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN THÊM RẰNG DỊCH VỤ KHÔNG THÍCH HỢP HOẶC KHÔNG DÀNH ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP HOẶC MÔI TRƯỜNG NƠI MÀ VIỆC HỎNG HAY CHẬM TRỄ VỀ THỜI GIAN, LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC DỊCH VỤ CUNG CẤP CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VONG, THƯƠNG TẬT, THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG HAY VẬT CHẤT NGHIÊM TRỌNG.

 

          GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐÓ CỤ THỂ BỊ CẤM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, THÌ MỘT VÀI TRONG SỐ CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU RA DƯỚI ĐẤY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ KHÁCH.

 

APPLE SẼ SỬ DỤNG KỸ NĂNG THÍCH HỢP VÀ CẨN TRỌNG ĐÚNG MỰC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ. CÁC GIỚI HẠN DƯỚI ĐÂY KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MẤT MÁT PHÁT SINH TỪ VIỆC (A) APPLE KHÔNG SỬ DỤNG KỸ NĂNG THÍCH HỢP VÀ CẨN TRỌNG ĐÚNG MỰC; (B) APPLE CỐ TÌNH SAO NHÃNG, HÀNH VI CỐ Ý SAI TRÁI HOẶC GIAN LẬN; HOẶC (C) TỬ VONG HAY THƯƠNG TẬT.

 

QUÝ KHÁCH HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG APPLE VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CỦA APPLE ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC CÓ TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, LỢI THẾ KINH DOANH, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, CHI PHÍ THU MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI APPLE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÊU TRÊN), DO HẬU QUẢ CỦA: (I) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (II) BẤT KỲ CÁC THAY ĐỔI NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ CHẤM DỨT TẠM THỜI HAY VĨNH VIỄN NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HAY BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ; (III) TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HAY BIẾN ĐỔI CÁC THÔNG TIN TRUYỀN ĐI HOẶC CÁC DỮ LIỆU; (IV) XÓA, SAI HỎNG, HOẶC KHÔNG LƯU TRỮ VÀ/HOẶC GỬI HAY NHẬN THÔNG TIN TRUYỀN ĐI HOẶC DỮ LIỆU CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ; (V) CÁC TUYÊN BỐ HAY HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ; VÀ (VI) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ.

 

          BỒI HOÀN

 

Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và giữ cho Apple, các công ty liên kết, công ty con, giám đốc, viên chức, nhân viên, đại diện, đối tác, nhà thầu và bên cấp quyền sử dụng của Apple không phải gánh chịu bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả chi phí luật sư hợp lý, của một bên thứ ba đưa ra, liên quan đến hoặc phát sinh từ: (a) bất kỳ Nội Dung nào quý khách đăng nộp, đăng tải, truyền đi, hoặc bằng cách khác cung cấp thông qua Dịch Vụ; (b) việc quý khách sử dụng Dịch Vụ; (c) bất kỳ vi phạm nào của quý khách đối với Thỏa Thuận này; (d) bất kỳ biện pháp nào được Apple thực hiện như một phần của công tác điều tra của Apple về hành vi bị nghi ngờ là vi phạm Thỏa Thuận này hoặc do hậu quả của việc Apple phát hiện hoặc quyết định rằng đã có một hành vi vi phạm Thỏa Thuận này; hoặc (e) quý khách vi phạm bất kỳ các quyền nào của một bên khác. Điều này có nghĩa là quý khách không thể kiện Apple, các công ty liên kết, công ty con, giám đốc, viên chức, nhân viên, đại diện, đối tác, nhà thầu và bên cấp quyền sử dụng của Apple do việc Apple quyết định gỡ bỏ hoặc từ chối xử lý bất kỳ thông tin hoặc Nội Dung nào, để cảnh báo với quý khách, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch Vụ của quý khách, hoặc tiến hành bất kỳ biện pháp nào khác trong quá trình điều tra hành vi bị nghi ngờ là vi phạm hoặc do việc Apple kết luận rằng đã có hành vi vi phạm Thỏa Thuận này. Điều khoản về việc từ bỏ và bồi hoàn này áp dụng với tất cả các hành vi vi phạm được mô tả hoặc dự kiến trong Thỏa Thuận này. Nghĩa vụ này vẫn còn có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận này và/hoặc việc quý khách sử dụng Dịch Vụ chấm dứt hoặc hết hạn. Quý khách xác nhận rằng quý khách chịu trách nhiệm về mọi sử dụng đối với Dịch Vụ thông qua việc sử dụng Tài Khoản của quý khách, và rằng Thỏa Thuận này áp dụng với bất kỳ và mọi sự sử dụng Tài Khoản của quý khách. Quý khách đồng ý tuân thủ Thỏa Thuận này và bảo vệ, bồi hoàn và giữ vô hại cho Apple đối với bất kỳ và mọi khiếu nại và yêu cầu phát sinh từ việc sử dụng Tài Khoản của quý khách, cho dù việc sử dụng đó có được quý khách cho phép một cách rõ ràng hay không.

 

X. QUY ĐỊNH CHUNG

 

          A. Thông Báo

 

Apple có thể đưa ra thông báo cho quý khách về Dịch Vụ, kể cả các thay đổi trong Thỏa Thuận này, bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ email iCloud của quý khách (và/hoặc địa chỉ email thay thế khác liên kết với Tài Khoản của quý khách nếu được cung cấp), bằng thư thông thường, hoặc bằng cách đăng tải trên trang web và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

 

          B. Pháp Luật Điều Chỉnh

 

Ngoại trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong đoạn dưới đây, Thỏa Thuận này và mối quan hệ giữa quý khách và Apple chịu sự điều chỉnh của pháp luật bang California, không bao gồm các quy định về xung đột pháp luật của bang này. Quý khách và Apple đồng ý tuân theo quyền xét xử riêng biệt và duy nhất của tòa án nằm trong phạm vi hạt Santa Clara, California, để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ Thỏa Thuận này. Nếu (a) quý khách không phải là công dân Hoa Kỳ; (b) quý khách không cư trú tại Hoa Kỳ; (c) quý khách không truy cập Dịch Vụ từ Hoa Kỳ; và (d) quý khách là công dân của một trong những nước được nêu dưới đây, quý khách theo đây đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ Thỏa Thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật áp dụng được nêu ra dưới đây, bất kể có bất kỳ quy định nào về xung đột pháp luật, và quý khách theo đây tuân theo một cách không hủy ngang quyền xét xử riêng biệt của tòa án nằm trong phạm vi bang, tỉnh hoặc quốc gia được xác định dưới đây mà pháp luật của bang, tỉnh hoặc quốc gia đó điều chỉnh:

 

Nếu quý khách là công dân của Bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên Minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, Na Uy hoặc Iceland, luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là luật và tòa án nơi thường trú của quý khách. 

 

Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế được đặc biệt loại trừ không áp dụng đối với Thỏa Thuận này.

 

          C. Toàn Bộ Thỏa Thuận

 

Thỏa Thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và Apple, điều chỉnh việc quý khách sử dụng Dịch Vụ và thay thế toàn bộ bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và Apple liên quan đến Dịch Vụ. Quý khách cũng có thể chịu áp dụng thêm các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ của bên liên kết, nội dung của bên thứ ba, hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này bị cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu theo hướng phù hợp với pháp luật áp dụng để phản ánh ở mức gần nhất có thể các ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực. Việc Apple không thực hiện hay thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa Thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Quý khách đồng ý rằng không có các bên thụ hưởng thứ ba nào đối với Thỏa Thuận này, trừ khi được quy định một cách rõ ràng trong Thỏa Thuận này.

 

          D. “Apple” được sử dụng trong thỏa thuận này có nghĩa:

 

• Apple Inc., có địa chỉ tại 1 Infinite Loop, Cupertino, California, cho người sử dụng tại Nam, Trung, và Bắc Mỹ (trừ Canada), cũng như các vùng lãnh thổ và các vùng phụ thuộc của Hoa Kỳ; và các vùng phụ thuộc của Pháp và Anh tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và Ca-ri-bê; 

 

• Apple Canada, có địa chỉ tại 7495 Birchmount Road, Markham, ON L3R 5G2 cho người sử dụng tại Canada hoặc các vũng lãnh thổ và các vùng phụ thuộc của Canada; 

 

• iTunes K.K., có địa chỉ tại Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo cho người sử dụng tại Nhật Bản; 

 

• Apple Pty Limited, có địa chỉ tại Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, cho người sử dụng tại Australia, New Zealand, bao gồm các vùng đảo phụ thuộc, các vùng lãnh thổ, và các vùng tài phán liên kết; và 

 

• Apple Distribution International, có địa chỉ tại Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, cho những người sử dụng khác. Cho những người sử dụng tại các lãnh thổ mà Apple là Apple Distribution International, iTunes S.à r.l, located at 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, sẽ là bên bán thuê bao các dịch vụ nâng cấp dung lượng lưu trữ cho các Dịch Vụ mà Apple Distribution International cung cấp. Apple Distribution International sẽ là bên điều hành và quản lý dữ liệu của các Dịch Vụ.

 

GIAO KẾT BẰNG ĐIỆN TỬ

 

Việc quý khách sử dụng Dịch Vụ bao gồm khả năng giao kết các thỏa thuận và/hoặc thực hiện các giao dịch bằng phương diện điện tử. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC NỘI DUNG ĐĂNG GỬI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ KHÁCH CẤU THÀNH SỰ CHẤP THUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA QUÝ KHÁCH CHỊU RÀNG BUỘC BỞI VÀ THANH TOÁN CHO CÁC THỎA THUẬN VÀ GIAO DỊCH ĐÓ. SỰ CHẤP THUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA QUÝ KHÁCH CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC NỘI DUNG ĐĂNG GỬI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MÀ QUÝ KHÁCH GIAO KẾT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM CẢ CÁC THÔNG BÁO HỦY, CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC HỢP ĐỒNG, VÀ CÁC ỨNG DỤNG. Để truy cập và giữ lại các hồ sơ dữ liệu điện tử của quý khách, quý khách có thể cần phải có một số phần cứng và phần mềm nhất định, và điều đó hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của riêng quý khách.

 

Sửa đổi lần cuối cùng: ngày 20 tháng 10 năm 2014