Legal

VOORWAARDEN

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAC APP STORE, APP STORE EN IBOOKS STORE

DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMSTEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE MAC APP STORE, APP STORE, IBOOKS STORE EN APPLE MUSIC (DE "DIENSTEN"). KLIK OP “AKKOORD” WANNEER U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. WANNEER U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP “AKKOORD” EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN, GA NAAR: https://www.apple.com/nl/support/.

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGSBELEID

U stemt ermee in dat u voor alle producten die u via de Diensten koopt, moet betalen en dat Apple uw betaalwijze mag debiteren voor alle aangekochte producten, alsmede voor eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en vergoedingen voor niet tijdige betaling, voor zover van toepassing) die zijn toe te rekenen aan of in verband staan met uw Account. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR TIJDIGE BETALING VAN ALLE VERGOEDINGEN EN VOOR HET JEGENS APPLE AANLEVEREN VAN EEN GELDIGE BETAALWIJZE, TEN LASTE WAARVAN ALLE BETALINGEN EN VERGOEDINGEN KUNNEN WORDEN GEBRACHT. Voor details over de wijze waarop aankopen worden gefactureerd, gaat u naar http://support.apple.com/kb/HT5582.

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van het product vermeerderd met de eventueel verschuldigde belasting; het al of niet in rekening brengen van een dergelijke belasting is afhankelijk van het factuuradres en het geldende belastingtarief zoals van toepassing op het moment van het downloaden van het product. Geen enkele klant komt in aanmerking voor vrijstelling van belasting.

Iedere verkoop van enig product is definitief.

Prijzen van de door of namens de Diensten aangeboden producten kunnen van tijd tot tijd wijzigen, en de Diensten bieden geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotie-aanbieding.

Indien een product niet meer beschikbaar is na een transactie, maar voordat het is gedownload, bent u in beginsel hooguit gerechtigd tot terugbetaling. Indien technische problemen de levering van uw product onmogelijk maken of onredelijk vertragen, bent u enkel en uitsluitend gerechtigd tot ofwel vervanging ofwel terugbetaling van de betaalde prijs, zoals vastgesteld door Apple.

1-Click®

1-Click is een geregistreerd dienstmerk van Amazon.com, Inc., waarvan onder licentie gebruik wordt gemaakt. 1-Click is een handige functie, die u de mogelijkheid biedt met een enkele klik van de muis of een ander invoerapparaat een aankoop te doen uit de Diensten. Wanneer u de Diensten bezoekt op uw computer, kunt u 1-Click activeren via het dialoogvenster dat verschijnt wanneer u op de aankoopknop klikt. (U kunt uw keuze op ieder tijdstip ongedaan maken door te klikken op Herstel waarschuwingen in uw Account). Wanneer u de Diensten bezoekt op uw product van het Apple merk waarop iOS wordt uitgevoerd, zoals een iPad, iPod touch of iPhone (“iOS-apparaat”), kan 1-Click voor elke transactie worden geactiveerd door op de knop met de productprijs te klikken, waarna de aankoopknop verschijnt. Wanneer 1-Click is geactiveerd en u op de aankoopknop klikt of tikt, zal de download onmiddellijk starten en uw transactie zonder verdere stappen worden afgerond.

CONTENTCODES

Contentcodes zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden teruggestuurd voor een terugbetaling in contant geld (behoudens enig toepasselijk wettelijk recht daartoe) of worden geruild, doorverkocht of gebruikt om cadeaus/cadeaubonnen aan te kopen welke dienen om te worden gebruikt voor het doen van aankopen in de Apple Online Store of Apple Stores. Ongebruikte tegoeden zijn niet overdraagbaar.

Contentcodes bestemd voor distributie in Suriname kunnen alleen via de Diensten in Suriname worden ingewisseld.

Apple is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen contentcodes.

Apple behoudt zich het recht voor om een account te sluiten en om een alternatieve betalingsvorm te verzoeken, indien en zodra een contentcode frauduleus is verkregen of op frauduleuze wijze wordt gebruikt voor de Dienst.

APPLE, EN HAAR LICENTIEHOUDERS, GELIEERDE (RECHTS-)PERSONEN EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE, NOCH IMPLICIET NOCH EXPLICIET, AANGAANDE DE CONTENTCODES, OF DE DIENSTEN MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEVAL DE CONTENTCODE NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEERT, KUNT U UITSLUITEND IN AANMERKING KOMEN VOOR VERVANGING VAN DEZE CONTENTCODE, WAARTOE WIJ OP ONZE BEURT MAXIMAAL KUNNEN WORDEN GEHOUDEN. VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN WELLICHT NAMELIJK GEEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF OP UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN BEPAALDE SCHADE(N). INDIEN EN VOOR ZOVER DEZE REGELGEVING OP U VAN TOEPASSING IS, KAN DE SITUATIE ZICH VOORDOEN DAT DE HIERVOOR GENOEMDE VRIJWARINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GEHEEL OF TEN DELE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN EEN DERGELIJK GEVAL HEEFT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

CADEAUS

Cadeaus gekocht in de Diensten mogen alleen worden gekocht voor, en ingewisseld door, personen in Suriname. Ontvangers van cadeaus moeten over compatibele hardware-instellingen en instellingen voor ouderlijk toezicht beschikken om van bepaalde cadeaus gebruik te kunnen maken.

VOORUITBESTELLINGEN

Wanneer u producten vooruit bestelt, machtigt u de Diensten om uw account automatisch en rechtstreeks hiervoor te belasten en het product te downloaden zodra het beschikbaar komt. U kunt uw vooruitbestelling annuleren voordat het betreffende artikel beschikbaar komt.

DELEN MET GEZIN

Met Delen met gezin kunt u in aanmerking komende producten uit de App Store, Mac App Store en iBooks Store delen met maximaal zes leden (inclusief uzelf) van een “Gezin”. Als u een Gezin configureert of lid wordt van een Gezin, kunt u de in aanmerking komende producten van andere Gezinsleden bekijken en dergelijke producten downloaden naar uw compatibele apparaat of computer. U kunt aankopen ook verbergen, zodat andere Gezinsleden uw aankopen niet kunnen bekijken of downloaden. U kunt informatie delen zoals foto's en video's via de Foto-app, activiteiten via uw Gezinsagenda, herinneringen via de app Herinneringen, locatiegegevens via Zoek mijn vrienden en de locatie van uw apparaat via Zoek mijn iPhone. Delen met gezin is uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U hebt Store- en iCloud-accounts en iOS 8 en/of OS X Yosemite nodig om een Gezin te starten en lid van een Gezin te worden. Bepaalde transacties en functies zijn mogelijk niet compatibel met oudere software en kunnen een software-upgrade vereisen. Als u lid van een Gezin wordt, worden de functies van Delen met gezin automatisch ingeschakeld op uw compatibele apparaten en computers.

Het “Gezinshoofd” van een Gezin kan andere gezinsleden uitnodigen om lid te worden van het Gezin. Het Gezinshoofd moet 18 jaar of ouder zijn en een aanvaarde betaalwijze hebben geregistreerd bij de Store. Als u een Gezinshoofd bent, verklaart u dat u de ouder of wettelijke voogd bent van Gezinsleden die jonger zijn dan 13 jaar. De betaalwijze van het Gezinshoofd wordt gebruikt om aankopen door een Gezinslid boven het eventuele Store-tegoed op de account van het betreffende Gezinslid te betalen. Gezinsleden fungeren als vertegenwoordigers van het Gezinshoofd als de betaalwijze van het Gezinshoofd wordt gebruikt. De producten worden gekoppeld aan de account van het Gezinslid dat de transactie heeft gedaan. ALS GEZINSLEDEN WORDEN UITGENODIGD OM LID VAN EEN GEZIN TE WORDEN, STEMT HET GEZINSHOOFD ERMEE IN DAT ALLE KOSTEN VOOR AANKOPEN DOOR GEZINSLEDEN WORDEN GEAUTORISEERD DOOR HET GEZINSHOOFD EN ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET GEZINSHOOFD VALLEN. DIT GELDT ZELFS ALS HET GEZINSHOOFD NIET OP DE HOOGTE WAS VAN EEN BEPAALDE TRANSACTIE, ALS EEN GEZINSLID BUITEN ZIJN OF HAAR BEVOEGDHEID, ZOALS VERLEEND DOOR HET GEZINSHOOFD, HANDELDE OF ALS MEERDERE GEZINSLEDEN HETZELFDE PRODUCT AANKOPEN. HET GEZINSHOOFD IS VERANTWOORDELIJK VOOR NALEVING VAN ALLE OVEREENKOMSTEN MET DE AANBIEDER VAN ZIJN OF HAAR BETAALWIJZE EN NEEMT ALLE RISICO'S OP ZICH ALS HET DELEN VAN TOEGANG TOT DERGELIJKE BETAALWIJZE DE BESCHERMING DOOR DE AANBIEDER VAN DE BETAALWIJZE BEPERKT. Het Gezinshoofd kan de geregistreerde betaalwijzee op elk moment wijzigen. Er wordt een bewijs van de aankoop verzonden naar het Gezinslid dat de aankoop heeft gedaan en naar het Gezinshoofd, ook als de aankoop is verborgen door het Gezinslid. Gebruik Meld een probleem op uw aankoopbewijs als u of uw Gezinsleden kosten op uw aankoopbewijs of het afschrift van uw betaalwijze niet herkennen.

Het Gezinshoofd kan de functie Vraag om te kopen gebruiken om kinderen die jonger zijn dan 18 jaar toestemming te laten vragen aan het Gezinshoofd, en/of andere volwassenen die zijn aangewezen door het Gezinshoofd, om gratis of betaalde producten te downloaden voordat de aankoop of download wordt gedaan. Vraag om te kopen geldt niet voor producten die worden gedownload van Gezinsleden of worden verkregen via inwisselcodes. Als u een Gezinshoofd bent, verklaart u dat u, en/of een aangewezen volwassene, de ouder of wettelijke voogd bent van Gezinsleden voor wie Vraag om te kopen is geactiveerd. Vraag om te kopen is geoptimaliseerd voor iOS 8 en OS X Yosemite. Bij productaankopen of downloadaanvragen in oudere software kan een alternatieve toestemmingsprocedure worden gebruikt of kunnen aankopen volledig worden geblokkeerd. Mogelijk moet u dan een software-upgrade installeren. Apple is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van vertraging bij toestemmingen of weigeringen van Vraag om te kopen.

Het Gezinshoofd kan elk Gezinslid verwijderen uit het Gezin, waardoor dat Gezinslid geen geautoriseerde aankopen meer kan doen met de betaalwijze van het Gezinshoofd en dat Gezinslid ook geen producten en informatie van andere Gezinsleden meer kan bekijken en delen. Als een Gezinslid een Gezin verlaat of hieruit wordt verwijderd, kunnen de overige Gezinsleden mogelijk geen producten of informatie van het vertrekkende lid meer bekijken of downloaden en geen toegang meer krijgen tot producten die eerder zijn gedownload van het vertrekkende Gezinslid, met inbegrip van aankopen die zijn gedaan met de betaalwijze van het Gezinshoofd toen het vertrekkende lid nog deel uitmaakte van het Gezin. Evenzo geldt dat als u een Gezin verlaat, u mogelijk geen producten of informatie van de andere Gezinsleden meer kan bekijken of downloaden en geen toegang meer kunt krijgen tot producten die u hebt gedownload van andere Gezinsleden toen u nog lid van het Gezin was. Als u aankopen hebt gedaan vanuit een app die oorspronkelijk is gekocht door een vertrokken Gezinslid of die u hebt gedownload van een Gezinslid en u geen deel meer uitmaakt van het Gezin, moet u de app zelf kopen en de aankopen vanuit de app herstellen om toegang hiertoe te krijgen. Raadpleeg het beleid van de ontwikkelaar en de sectie “Aankopen vanuit app” van deze Overeenkomst voordat u aankopen doet vanuit een app. Omdat persoonlijke accounts voor gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar alleen kunnen worden aangemaakt als onderdeel van Delen met gezin, leidt het verwijderen van een dergelijke account uit het Gezin ertoe dat de Apple ID van het Gezinslid en zijn of haar toegang tot Apple diensten waarvoor een Apple ID is vereist of andere inhoud die is gekoppeld aan die Apple ID, wordt beëindigd.

U kunt slechts lid zijn van één Gezin tegelijk en u kunt maximaal twee keer per jaar lid van een Gezin worden. U kunt de Store-account die is gekoppeld aan een Gezin niet vaker dan elke 90 dagen wijzigen. Alle Gezinsleden moeten de Store van hetzelfde land of dezelfde regio gebruiken. Niet alle producten, waaronder aankopen vanuit een app, abonnementen en sommige eerder gekochte apps, komen in aanmerking voor Delen met gezin. Apple behoudt zich het recht voor om een Gezin te ontbinden in overeenstemming met de sectie “Beëindiging” van deze Overeenkomst.

ELEKTRONISCHE OVEREENKOMSTEN

Uw gebruik van de Diensten omvat de mogelijkheid om langs elektronische weg overeenkomsten te sluiten en/of transacties te verrichten. U ERKENT DAT UW ELECTRONISCHE INZENDING EEN OP DE WIL GERICHTE VERKLARING VORMT MET DE BEDOELING HIERAAN TE ZIJN GEBONDEN EN TE BETALEN VOOR DE DESBETREFFENDE OVEREENKOMST(EN) EN TRANSACTIE(S). UW INSTEMMING EN UW BEDOELING TE ZIJN GEBONDEN DOOR MIDDEL VAN UW ELECTRONISCHE INDIENING GELDT TEN AANZIEN VAN ALLE GEGEVENS EN BESTANDEN VERBAND HOUDENDE MET ALLE TRANSACTIES DIE U OP DEZE SITE AANGAAT, INCLUSIEF KENNISGEVINGEN VAN ANNULERINGEN, BELEID, CONTRACTEN, EN TOEPASSINGEN. Om toegang te krijgen en te behouden tot uw elektronische gegevens, kan het noodzakelijk zijn dat u over bepaalde hardware en software beschikt, hetgeen uw exclusieve verantwoordelijkheid is.

APPARATEN DIE NIET VAN APPLE ZIJN

Als u zich aanmeldt voor een Account of een Dienst gebruikt waarop deze overeenkomst van toepassing is op een apparaat dat of computer die niet van Apple is, kan het zijn dat u slechts beperkte toegang hebt tot de functies van de Account of de Dienst. Als voorwaarde voor toegang tot uw Account of een Dienst op een apparaat of computer die niet van Apple is, gaat u akkoord met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle gebruiksvereisten van een Account of Dienst, gebruiksbeperkingen, beschikbaarheid, disclaimers of garanties, regels met betrekking tot uw inhoud of gedrag, en beëindiging. Voorwaarden in deze Overeenkomst die betrekking hebben op functies of Diensten die niet beschikbaar zijn voor apparaten of computers die niet van Apple zijn, zijn niet op u van toepassing. Het gaat hierbij onder andere om de App Store. Als u op een later moment toegang wilt tot uw Account of een Dienst vanaf een Apple-apparaat of Apple-computer, gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden krachtens deze overeenkomst van toepassing zijn op uw gebruik van de Account of Dienst.

Apple is niet verantwoordelijk voor typografische fouten.

B. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAC APP STORE, APP STORE EN IBOOKS STORE

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE INC.(“APPLE”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE MAC APP STORE, DE APP STORE EN DE IBOOKS STORE (“DIENSTEN”).

DE MAC APP STORE, DE APP STORE EN DE IBOOKS STORE

Apple is de aanbieder van de Diensten die u, uitsluitend voor eindgebruik, toestaan een licentie te verkrijgen op softwareproducten en digitale ‘content’, hierna ook te noemen: ‘inhoud’(gezamenlijk de “Producten”) onder de voorwaarden als nader beschreven in deze Overeenkomst. Voor App Store-producten (hieronder gedefinieerd), kunnen eindgebruikers particulieren (niet-zakelijke gebruikers), commerciële ondernemingen of onderwijsinstellingen zijn.

EISEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Alleen personen van 13 jaar of ouder kunnen accounts aanmaken. Accounts voor personen die jonger zijn dan 13 jaar kunnen worden aangemaakt door een ouder of wettelijke voogd met Delen met gezin of een goedgekeurde onderwijsinstelling. Minderjarige kinderen moeten deze Overeenkomst doornemen met hun ouder of voogd om ervoor te zorgen dat het kind en de ouder of voogd de Overeenkomst begrijpen.

De Diensten zijn alleen voor u in Suriname beschikbaar. U stemt ermee in de Diensten niet buiten deze locatie te gebruiken of trachten te gebruiken. Apple heeft het recht technische middelen toe te passen om te verifiëren of u zich aan deze verplichting houdt.

Gebruik van de Diensten vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Ook kunnen periodieke updates vereist zijn. Uw gebruik van de Diensten kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden. Toegang tot hogesnelheidsinternet wordt sterk aanbevolen. De nieuwste versie van de software voor iTunes en de Mac App Store wordt aanbevolen om toegang tot de Diensten te krijgen en kan zijn vereist voor bepaalde transacties of functies en om Producten te downloaden die eerder in de Diensten zijn gekocht of verkregen. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, te voldoen. De Diensten maken geen deel uit van enig ander product of andere aanbieding en de aankoop of verwerving van enig ander product houdt geen toezegging of garantie in dat u toegang krijgt tot de Diensten.

UW ACCOUNT

Als geregistreerd gebruiker van de Diensten kunt u een account (“Account”) aanmaken. Maak uw Account-informatie aan niemand anders bekend. Uitsluitend uzelf bent verantwoordelijk voor het zorg dragen van geheimhouding en beveiliging van uw Account, alsook voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden en u stemt ermee in dat u Apple onmiddellijk in kennis zult stellen van een eventuele (beveiligings) inbreuk op uw Account. Apple kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account.

Als u Producten wilt kopen en downloaden van de Diensten, moet u uw Apple ID en wachtwoord invoeren of Touch ID gebruiken om uw Account te verifiëren voor transacties. Wanneer u uw Account heeft geverifieerd met uw Apple ID en wachtwoord, zal u gedurende vijftien minuten niet meer hoeven te verifiëren op uw computer of iOS-apparaat; u kunt uw computer het wachtwoord laten onthouden zodat uw account geverifieerd blijft. Gedurende deze tijdspanne zult u Producten kunnen kopen en downloaden zonder uw wachtwoord opnieuw te hoeven invoeren. U kunt de mogelijkheid om Producten aan te schaffen uitschakelen of instellingen wijzigen en om een wachtwoord vragen voor elke transactie voor een app of boek door de instellingen op uw computer of uw iOS-apparaat aan te passen. Meer informatie vindt u op http://support.apple.com/kb/HT1904 en http://support.apple.com/kb/HT4213.

U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken wanneer u zich voor de Diensten (“Registratiegegevens”) registreert of daarvan gebruikmaakt en u stemt ermee in dat u uw Registratiegegevens zult actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. U stemt ermee in dat Apple het recht heeft de Registratiegegevens die u verstrekt, op te slaan en te gebruiken voor het in stand houden en factureren van uw Account.

AUTOMATISCHE LEVERING EN DOWNLOADEN VAN EERDERE AANKOPEN

Wanneer u voor het eerst App Store-producten, zoals hieronder gedefinieerd, (Producten verkregen uit de Mac App Store uitgezonderd) of iBooks Store-producten, zoals hieronder gedefinieerd, via de Diensten aanschaft (gezamenlijk te noemen: “Geschikte inhoud ”) kunt u ervoor kiezen om exemplaren van dergelijke Geschikte inhoud automatisch te ontvangen (“auto-downloaden”) op aanvullende iOS-apparaten en iTunes-goedgekeurde computers met compatibele software door dergelijke iOS-apparaten en computers te koppelen (in beide gevallen: een “Gekoppeld apparaat”) volgens de onderstaande regels. Voor elk Gekoppeld apparaat mag u specificeren of, en zo ja, welk type van Geschikte inhoud, erop mag gedownload worden via auto-downloaden. Op een Gekoppeld apparaat dat in staat is om push-meldingen te ontvangen (“Geschikt voor push”), iOS-apparaten inbegrepen, zal de Geschikte inhoud auto-downloaden wanneer het Gekoppelde apparaat in verbinding staat met het internet; op Gekoppelde apparaten die niet Geschikt voor push zijn, zal Geschikte inhoud automatisch verschijnen in de downloadwachtlijst en kunt u handmatig de download starten in iTunes.

Om u van dienst te zijn, kunt u in bepaalde gevallen bepaalde Geschikte inhoud opnieuw downloaden op een Gekoppeld apparaat, nadat u de Geschikte inhoud hebt aangeschaft. Sommige Geschikte inhoud die u voorheen hebt aangeschaft, is mogelijk niet op elk moment beschikbaar om later opnieuw te downloaden en in een dergelijk geval is Apple niet jegens u aansprakelijk. Aangezien u mogelijk bepaalde eerder gekochte Geschikte inhoud niet later kunt downloaden, is het uw verantwoordelijkheid om een artikel van Geschikte inhoud, nadat u dit eenmaal hebt gedownload, niet te verliezen, te vernietigen, of te beschadigen, en kunt u daarom het beste een reservekopie maken.

Voor het koppelen van Gekoppelde apparaten gelden de volgende bepalingen:

(i) U mag Geschikte inhoud automatisch downloaden of eerder gekochte Geschikte inhoud downloaden uit een Account op niet meer dan 10 Gekoppelde apparaten, mits niet meer dan 5 hiervan voor iTunes gemachtigde computers zijn.

(ii) Een Gekoppeld apparaat kan te allen tijden met hoogstens één Account gekoppeld worden.

(iii) U mag de Account waarmee een Gekoppeld apparaat verbonden is, slechts eenmaal per 90 dagen veranderen.

(iv) U mag eerder aangeschafte gratis inhoud downloaden op een onbeperkt aantal apparaten als deze gratis is vanuit de Diensten, maar op niet meer dan 5 voor iTunes gemachtigde computers.

De voornoemde bepalingen (i) tot en met (iv) zijn niet van toepassing op App Store-producten.

Sommige onderdelen van Geschikte inhoud kunnen groot zijn of de doorlopende levering van content op basis van uw gebruik en bronbeperkingen in werking stellen en het leveren daarvan via een dataverbinding kan resulteren in aanzienlijke datakosten.

AUTOMATISCHE LEVERING VAN UPDATES

Uw apparaat of computer controleert regelmatig of er in de App Store en Mac App Store updates beschikbaar zijn voor de apps op uw apparaat of computer en, indien dat het geval is, kan de update automatisch gedownload en geïnstalleerd worden. Bepaalde App Store-producten kunnen ook doorlopend aanvullende content downloaden, zoals gameniveaus of –hoofdstukken, op basis van uw gebruik en bronbeperkingen. U gaat ermee akkoord dat Apple, via de App Store en Mac App Store, automatisch updates en content mag downloaden en installeren op uw appara(a)t(en) of computer. Om het downloaden van on-demand content in een App Store-product te voorkomen, verwijdert u het App Store-product van uw apparaat. U kunt automatische updates op elk moment uitschakelen door de instellingen voor automatische updates op uw apparaat of computer te wijzigen.

APP-BUNDELS

Sommige App Store-producten kunnen meerdere artikelen bevatten (“App-bundels”). De prijs die wordt weergegeven voor een App-bundel, is de prijs die bij u in rekening wordt gebracht bij de aankoop van de App-bundel. De prijs van de App-bundel kan worden verlaagd om rekening te houden met App Store-producten die u al hebt gekocht of verkregen, maar kan minimumkosten bevatten om de App-bundel compleet te maken.

PRIVACY

Op de Diensten is het Privacybeleid van Apple van toepassing; beschreven op https://www.apple.com/legal/privacy/.

GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN DE DIENSTEN

U erkent dat de Diensten en bepaalde Producten technische beveiliging bevatten die uw gebruik van de Producten beperkt en dat, ongeacht of Producten al of niet technologisch zijn beveiligd, u de Producten dient te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels, vastgesteld door Apple en haar Licentiegevers (“Gebruiksregels”), en dat ieder ander gebruik van de Producten een inbreuk op auteursrechten kan vormen. Elke beveiligingstechnologie vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Producten. Apple behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels te allen tijde te wijzigen. U stemt ermee in dat u om welke reden dan ook geen enkel element van de beveiliging, op enigerlei wijze verband houdende met de Gebruiksregels, zult (proberen te) schenden, omzeilen, nabootsen (‘reverse-engineeren’), decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken c.q. manipuleren. Evenmin zult u proberen een ander dit te laten doen dan wel daartoe behulpzaam te zijn. Uit hoofde van correcte naleving is Apple gerechtigd tot het controleren en bewaken van de Gebruiksregels, en Apple behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig aan u op te leggen. U stemt ermee in dat u zich geen toegang tot de Diensten zult verschaffen anders dan door de software die door Apple voor toegang tot de Diensten is geleverd. Het is u niet toegestaan (te proberen) zich toegang tot een Account te verschaffen waarvoor u niet bevoegd bent. U stemt ermee in dat u de software op geen enkele manier dan ook zult wijzigen, dan wel gewijzigde versies van de software zult gebruiken, voor welk doel dan ook, inclusief het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Diensten. Schending van de veiligheid van het systeem of netwerk kan tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of strafrechtelijke vervolging leiden.

Met de levering van de Producten worden geen promotionele gebruiksrechten op de Producten aan u overgedragen.

Gezien het feit dat sommige aspecten van de Diensten, Producten en het beheer van de Gebruiksregels de voortdurende betrokkenheid van Apple met zich meebrengt, erkent u dat indien Apple enig onderdeel van de Diensten wijzigt of beëindigt, hetgeen Apple naar eigen goeddunken vrijstaat, u mogelijk niet meer in staat bent om op dezelfde wijze gebruik te maken als voor die wijziging of (gedeeltelijke) beëindiging het geval was en dat Apple in een dergelijk geval op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens u.

INDIENING VAN MATERIALEN BIJ DE DIENSTEN

De Diensten kunnen interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om materialen in te dienen (inclusief koppelingen naar inhoud van derden) op delen van de Diensten die voor andere gebruikers van de Diensten en het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u exclusief verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle materialen die door u worden ingediend. Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk, aanstootgevend of onbehoorlijk te handelen. U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties hebt verkregen. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van materialen bij de Diensten. U verleent Apple hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw materialen in het kader van de Diensten of in verband met de Producten te gebruiken, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. Apple behoudt zich het recht voor om materialen niet te plaatsen en/of te publiceren en om materialen te allen tijde, geheel naar eigen goeddunken, te verwijderen of bewerken, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. U bent niet gerechtigd om recensies of beoordelingen van App Store-producten in te dienen indien u dergelijke App Store-producten hebt gedownload door middel van een promotionele contentcode.

Apple heeft het recht, maar niet de verplichting, om materialen die door u zijn ingediend of anderszins via de Diensten beschikbaar zijn te controleren, alsook gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en die maatregelen te nemen die Apple geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of op grond van Apple's Auteursrechtbeleid (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, Producten en diensten die via de Diensten beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Apple kan koppelingen naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en Apple geeft geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden, of met betrekking tot andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVENDE MATERIALEN

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Diensten op materialen kunt stuiten die door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren en dat dergelijke inhoud al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Diensten geheel voor eigen rekening en risico gebruikt en dat Apple op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materialen die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren. Productsoorten en -beschrijvingen worden verstrekt om u van dienst te zijn en u stemt ermee in dat Apple de juistheid daarvan niet kan garanderen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Diensten, met inbegrip van doch niet beperkt tot Producten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Diensten uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die het eigendom zijn van Apple en/of haar Licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectueel eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Diensten mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U stemt ermee in dat u de Diensten op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken, en het is evenmin toegestaan de Diensten op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande enigerlei andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, behouden Apple en haar Licentiegevers zich het recht voor om de toegang tot Producten, inhoud of andere materialen die deel uitmaken van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Apple zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het doorvoeren van dergelijke veranderingen. Apple kan ook te allen tijde beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies of delen van de Diensten, zonder dat nadere kennisgeving vereist is of kan leiden tot enige aansprakelijkheid.

Apple en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle auteursrechten in en op de Diensten en alle gerelateerde software ( inclusief de compilatie van inhoud, inzendingen, koppelingen naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen) en behouden zich dienaangaande alle rechten voor.

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL VAN DE DIENSTEN, ANDERS DAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DAT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT TOEGESTAAN, IS STRIKT VERBODEN EN MAAKT INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN EN KAN LEIDEN TOT CIVIELRECHTELIJKE EN/OF STRAFRECHTELIJKE SANCTIES, INCLUSIEF EVENTUELE GEHOUDENHEID TOT VERGOEDING VAN SCHADE TER ZAKE SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN

Apple, het Apple logo, iTunes, App Store, en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de Diensten worden gebruikt kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. U wordt geen recht of licentie verleend ter zake van de voornoemde handelsmerken of het gebruik van die handelsmerken.

BEËINDIGING

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of Apple goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, heeft Apple eenzijdig het recht om zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account te beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Account verschuldigd zijn geworden; en/of (ii) de licentie op de software te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Diensten (of een deel daarvan) onmogelijk te maken. Voornoemde beslissing betreft een discretionaire bevoegdheid van Apple.

Apple behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging de Diensten (of een deel daarvan of inhoud daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Apple zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

APPLE GARANDEERT NIET, EN STAAT ER NIET VOOR IN, DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN/OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN. VOORTS IS APPLE NIET GEHOUDEN TOT ENIGE VORM VAN HERSTELWERKZAAMHEDEN. BOVENDIEN STEMT U ERMEE IN DAT APPLE VAN TIJD TOT TIJD DE DIENSTEN MAG VERWIJDEREN VOOR ONBEPAALDE TIJD OF DE DIENSTEN TE ALLEN TIJDE EN ZONDER ANDERE KENNISGEVING KAN ANNULEREN.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, GEHEEL VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO KOMT. DE DIENSTEN EN ALLE VIA DE DIENSTEN AAN U GELEVERDE PRODUCTEN EN DIENSTEN (TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERKLAARD DOOR APPLE) WORDEN TEN BEHOEVE VAN UW GEBRUIK GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN (‘VOETSTOOTS’); EN WEL VOLGENS HET PRINCIPE: “ZOALS HET IS” EN “ZOALS AANGEBODEN EN BESCHIKBAAR GESTELD”, ZONDER HET GEVEN VAN ENIGE IM- EN/OF EXPLICIETE GARANTIES,DERHALVE OOK GEEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN UITSLUITING VAN INBREUKEN. AANGEZIEN IN SOMMIGE JURISDICTIES EEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIEBEPALINGEN NIET IS TOEGESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT EEN OF MEERDERE BEPALINGEN VOORNOEMD NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN APPLE, DIENS BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS, AAN APPLE GELIEERDE (RECHTS-)PERSONEN, AGENTEN, AANNEMERS, OPDRACHTGEVERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN EN/OF AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EN/OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF VOOR IEDERE WILLEKEURIGE CLAIM OP ENIGERLEI WIJZE GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. HIERONDER DIENT IN IEDER GEVAL, DOCH NIET UITSLUITEND, TE WORDEN GEREKEND EVENTUELE FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD, OF ENIG VERLIES EN/OF BESCHADIGING UIT WELKE HOOFDE DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE GEPLAATSTE, VERZONDEN OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING GESTELDE INHOUD (OF PRODUCT). DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT EVENZEER IN HET GEVAL AL OF NIET VOORAF GEADVISEERD IS OVER HET BESTAAN VAN HET RISICO VAN AANSPRAKELIJKHEID. AANGEZIEN IN SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES GEEN BEROEP KAN WORDEN GEDAAN OP EEN UITSLUITING EN/OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG OF INCIDENTELE SCHADE, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE IN DIE STATEN OF JURISDICTIES WORDEN BEPERKT TOT DE MAXIMALE UITSLUITING ALS WETTELIJK TOEGELATEN.

OP APPLE RUST DE INSPANNINGSVERPLICHTING OM DE DOOR U IN HET KADER VAN DE DIENSTEN (AAN)GELEVERDE INFORMATIE TE BESCHERMEN, MAAR U STEMT ERMEE IN, DAT HET (AAN)LEVEREN VAN MATERIALEN EN INFORMATIE GEHEEL GESCHIEDT OP EN VOOR EIGEN RISICO. U VRIJWAART APPLE DAN OOK VOOR ALLE GEVOLGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN HIERMEE VERBAND HOUDENDE, GELIJK APPLE JEGENS U GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDT VOOR HET EVENTUELE VERLIES VAN DE DOOR U AANGELEVERDE INFORMATIE.

APPLE STAAT ER NIET VOOR IN, EN GARANDEERT OP GEEN ENKELE WIJZE, DAT DE DIENSTEN GEHEEL VRIJ ZIJN VAN VERLIES VAN INFORMATIE, CORRUPTIE, AANVALLEN, VIRUSSEN, INMENGING, HACKING, OF ANDERE INBREUKEN OP DE BEVEILIGING, ZODAT APPLE HIERVOOR OP GEEN ENKELE WIJZE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID KAN EN ZAL AANVAARDEN. SOMMIGE PRODUCTEN KUNNEN SLECHTS EENMALIG WORDEN GEDOWNLOAD; NA TE ZIJN GEDOWNLOAD KUNNEN DEZE PRODUCTEN NIET WORDEN VERVANGEN BIJ VERLIES OM WELKE REDEN DAN OOK. U BENT EN BLIJFT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET MAKEN VAN BACK-UPS (VAN UW SYSTEEM), MET INBEGRIP VAN AANGESCHAFTE PRODUCTEN VIA DE DIENSTEN.

VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

DOOR GEBRUIKMAKING VAN DE DIENSTEN, STEMT U ERMEE IN DAT APPLE, DIENS BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS, AAN APPLE GELIEERDE (RECHTS-)PERSONEN, AGENTEN, AANNEMERS, OPDRACHTGEVERS OF LICENTIEGEVERS TOT HET WETTELIJK MAXIMAAL TOEGESTANE GEVRIJWAARD EN SCHADELOOS GESTELD WORDEN EN BLIJVEN VAN ELKE CLAIM VERBAND HOUDENDE MET UW TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST, UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF TEN GEVOLGE VAN ELKE DOOR APPLE TE NEMEN ACTIE INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN VERMOEDEN VAN OF VASTSTELLING VAN SCHENDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS GEVOLG VAN DE VASTSTELLING OF BESLISSING DAT ER SPRAKE IS VAN EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST. VOORNOEMDE VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING HOUDT IN DAT U ZICH ZULT ONTHOUDEN VAN HET NEMEN VAN GERECHTELIJKE STAPPEN TEGEN OF HET EISEN VAN SCHADECLAIMS VAN APPLE, DIENS BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN EN WERKNEMERS, AAN APPLE GELIEERDE (RECHTS-)PERSONEN, AGENTEN, AANNEMERS, OPDRACHTGEVERS EN LICENTIEGEVERS INDIEN SPRAKE IS VAN EEN BESLISSING OM INFORMATIE TE VERWIJDEREN, EEN BESLISSING OM HET PLAATSEN VAN INFORMATIE OF INHOUD TE WEIGEREN, EEN BESLISSING OM U TE WAARSCHUWEN, EEN BESLISSING OM UW TOEGANG TOT DE DIENSTEN OP TE SCHORTEN OF TE BEËINDIGEN, DAN WEL ELKE ANDERE ACTIE VAN DE ZIJDE VAN APPLE INDIEN EEN OVERTREDING WORDT VERMOED DAN WEL NAAR OORDEEL VAN APPLE EEN OVERTREDING IS GECONSTATEERD. DEZE VRIJWARING EN BEPALINGEN TER ZAKE SCHADELOOSSTELLING ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE (AFZONDERLIJKE) OVERTREDING ALS BESCHREVEN IN, OF ALS VERONDERSTELD IN DEZE OVEREENKOMST.

WIJZIGINGEN

Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden op te leggen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden treden alsdan met onmiddellijke ingang in werking en zijn per direct van kracht en maken daarmee een onlosmakelijk geheel van deze Overeenkomst. U wordt geacht de wijzigingen en aanvullingen te hebben aanvaard wanneer u gebruik blijft maken van de Diensten.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple. U kunt ook onderworpen worden aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruikmaakt van gelieerde diensten, bepaalde producten, inhoud van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving - dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een vrijbrief c.q. verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Diensten worden door Apple geëxploiteerd vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn. Alle transacties in de Diensten worden beheerst door het recht van de Staat Californië, doch met uitzondering van de bepalingen van conflictrecht. Op uw gebruik van de Diensten kunnen nog andere wetten van toepassing zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechter in de Staat Californië exclusief bevoegd is kennis te nemen van eventuele vorderingen of geschillen met Apple of op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Diensten. Het risico van verlies en titel van elektronische transacties gaan op de koper in Californië over bij elektronische verzending aan de ontvanger.

Geen enkele werknemer of agent van Apple heeft het recht deze Overeenkomst te wijzigen.

Apple kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Diensten door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van uw Account of een brief per post naar het postadres van uw Account of door middel van een mededeling in de Diensten. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

Apple behoudt zich het recht voor om die maatregelen te nemen die Apple redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat Apple het recht heeft, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, om Registratiegegevens en/of Account-informatie bekend te maken aan opsporingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer Apple dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en/of Producten en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Dienst en/of Producten onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

VERDERE VOORWAARDEN MAC APP STORE EN APP STORE

LICENTIE OP MAC APP STORE- EN APP STORE-PRODUCTEN

De softwareproducten die aan u ter beschikking worden gesteld middels de Mac App Store en de App Store, hierna gezamenlijk te noemen: “de App store-producten” worden uitsluitend in licentie aan u verstrekt en derhalve niet aan u verkocht. Er zijn twee (2) categorieën App Store-producten, te weten: (i) App Store-producten die door Apple zijn ontwikkeld en die door Apple aan u in licentie worden gegeven (“Apple Producten”), en (ii) App Store-producten die door een derde-ontwikkelaar zijn ontwikkeld en aan u in licentie worden gegeven (“Derden Producten”). Tot welke categorie een bepaald App Store-product behoort (Apple Product of Derden Product) wordt aangegeven in het Mac App Store-programma of het App Store-programma.

Uw licentie voor elk App Store-product is onderworpen aan de hieronder beschreven Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde programma’s en u stemt ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn, tenzij het App Store-product wordt gedekt door een geldige licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de licentiegever van het App Store-product (de “Licentiegever”), in welk geval de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Licentiegever op dat App Store-product van toepassing is. De Licentiegever behoudt zich alle rechten in en op het App Store-product voor zover die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

U erkent dat de licentie voor elk Apple product dat u via de Diensten verkrijgt of dat u aan uw Account koppelt, een bindende overeenkomst tussen u en Apple vormt. U erkent dat: u de licentie voor elk Derden Product aangaat met de derde-licentiegever (de "Programma-aanbieder"); Apple zal optreden als een agent voor de Programma-aanbieder teneinde elk Derden Product aan u te leveren; doch Apple is geen partij bij de licentie tussen u en de Programma-aanbieder ter zake van dat Derden Product. De Programma-aanbieder van elk Derden Product is exclusief verantwoordelijk voor dat Derden Product, de daarin opgenomen content, eventuele garanties, voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij mogelijk heeft met betrekking tot dat Derden Product.

U erkent en stemt ermee in dat Apple en de aan haar gelieerde ondernemingen derden-begunstigden zijn van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gelicentieerde programma’s of de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Programma-aanbieder, naar gelang het geval, voor elk Derden Product. U stemt er tevens mee in dat Apple, op het moment dat u de voorwaarden van de licentie op een dergelijk Derden Product aanvaardt, het recht heeft c.q. verkrijgt (en Apple geacht wordt dat recht te hebben aanvaard) om die licentie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens u te handhaven namens de derde partij.

AANKOPEN VANUIT APP

Bepaalde App store-producten kunnen functionaliteit bevatten die u de mogelijkheid biedt extra diensten of licenties op extra functionaliteit of content te kopen voor gebruik in het App Store-product (“Aankopen vanuit app”). Aankopen vanuit een app die tijdens het gebruik van het App Store-product worden verbruikt (bijvoorbeeld virtuele munitie), kunnen niet tussen apparaten worden overgedragen, kunnen slechts één keer worden gedownload en kunnen na het downloaden niet worden vervangen. Wanneer u eenmaal een verbruikbare aankoop vanuit een app hebt gekocht en ontvangen, is Apple niet aansprakelijk jegens u in geval van verlies, vernietiging of beschadiging daarvan. Alle Aankopen vanuit een app worden als App Store-producten beschouwd en alle Aankopen vanuit een app gedaan binnen Derden Producten worden als Derden Producten beschouwd en voor de toepassing van deze voorwaarden als zodanig behandeld.

U dient Aankopen vanuit een app te verifiëren teneinde deze te verkrijgen. Afzonderlijk van elke andere verificatie, geldt dat u, om Producten te verkrijgen, uw wachtwoord dient in te voeren als daarom wordt gevraagd. Maar zodra u eenmaal uw Aankoop vanuit een app hebt geverifieerd, kunt u gedurende vijftien minuten aanvullende Aankopen vanuit een app verkrijgen zonder uw wachtwoord opnieuw te hoeven invoeren. U kunt het verkrijgen van Aankopen vanuit een app op uw iOS-apparaat uitzetten door de stappen te volgen die worden beschreven in http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP ABONNEMENTEN

Bepaalde App Store-producten kunnen functionaliteit bevatten die u de mogelijkheid biedt content te verwerven op abonnementsbasis (“In-App Abonnementen”). De kosten van In-App Abonnementen worden niet terugbetaald. In-App Abonnementen worden automatisch vernieuwd voor de toepasselijke periode die u hebt geselecteerd en, indien van toepassing, niet meer dan 24 uur vóór het verstrijken van het huidige In-App Abonnement worden gedebiteerd. U kunt de automatische verlenging van betaalde In-App Abonnementen uitzetten, door Beheer App Abonnementen in uw Account te selecteren en het abonnement dat u wilt aanpassen te selecteren. Indien de prijs wordt verhoogd, kan het In-App Abonnement worden voortgezet voor de nieuwe prijs, nadat u vooraf op de hoogte bent gesteld, tenzij u de automatische verlenging hebt uitgeschakeld. U kunt gratis In-App Abonnementen annuleren door het App Store-product van uw apparaat te verwijderen. Bepaalde betaalde In-App Abonnementen kunnen u een gratis proefperiode aanbieden voordat uw account wordt belast. Indien u besluit het In-App Abonnement niet te kopen, dan dient u de “automatische verlenging” uit te schakelen in uw Account-instellingen gedurende de gratis proefperiode. Bepaalde In-App Abonnementen kunnen worden aangeduid als “Tijdschriften en kranten”-producten.

U moet de aanvullende informatie bekijken over het Tijdschriften en kranten Abonnement bij het verkooppunt binnen het App Store-product. We kunnen uw toestemming vragen om de naam, het e-mailadres en de postcode zoals opgenomen in uw Account voor dergelijke Tijdschriften en kranten Abonnementen te verstrekken aan de Licentiegever zodat de Licentiegever u marketingberichten over zijn eigen producten kan zenden overeenkomstig zijn privacybeleid. Zodra de Licentiegever deze informatie heeft ontvangen, zal deze worden behandeld overeenkomstig het privacybeleid van de Licentiegever. Wij adviseren u te informeren naar de privacypraktijken van de Licentiegever voordat u instemt met het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan de Licentiegever. Bekijk het privacybeleid van de Licentiegever of neem rechtstreeks contact op met de Licentiegever voor verdere informatie.

POPULAIR VLAKBIJ

Wanneer u zich aanmeldt voor de functie Populair in de buurt door Locatievoorzieningen in te schakelen, zal Apple van tijd tot tijd automatisch gegevens verzamelen over bepaalde App Store-producten, zoals de tijd die u aan elk App Store-product besteedt en het aantal keren dat elk App Store-product wordt gestart. Deze informatie wordt anoniem opgeslagen en zal niet met uw naam of Account in verband worden gebracht. Apple zal deze gegevens, en andere informatie, zoals de downloadgeschiedenis van uw App Store-product, gebruiken om u aanbevelingen te geven.

Apple mag deze informatie gebruiken en combineren met geaggregeerde informatie van andere gebruikers die zich voor deze functie hebben aangemeld, historische gegevens betreffende uw aankopen in de iTunes Store, uw App Store-downloadgegevens, geaggregeerde App Store-productdownloadgegevens van andere gebruikers en andere informatie, zoals klantwaarderingen van App Store-producten, om:

• u aanbevelingen te doen betreffende App Store-producten, media en andere producten en diensten die u mogelijk wenst te kopen, te downloaden of te gebruiken.

• aanbevelingen te doen aan andere gebruikers.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden behandeld in overeenstemming met Apple’s Privacybeleid.

Als u liever niet wilt dat wij gegevens van uw apparaat of systeem op deze wijze verzamelen en gebruiken, moet u de Locatievoorzieningen niet inschakelen en Populair in de buurt niet gebruiken. U kunt zich op elk moment afmelden door Populair in de buurt uit te schakelen in het menu Systeemvoorzieningen van instellingen voor Locatievoorzieningen op uw apparaat.

GEBRUIKSREGELS MAC APP STORE-PRODUCTEN

Tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald:

(i) Indien u een particulier (niet-zakelijk gebruiker) bent, mag u een programma uit de Mac App Store (“Mac App Store-product”) downloaden en gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op elk product van het Apple merk waarop Mac OS X draait (“Mac Computer”) en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt.

(ii) Wanneer u een commerciële onderneming of een onderwijsinstelling bent, mag u een Mac App Store-product downloaden voor gebruik door ofwel (a) één enkel individu op elk van de Mac Computer(s) die dat individu gebruikt en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt ofwel (b) meerdere personen op één enkele gedeelde Mac Computer waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. Bijvoorbeeld: één enkele werknemer mag een Mac App Store-product gebruiken op zowel zijn desktop-Mac als zijn laptop-Mac of meerdere studenten mogen een Mac App Store-product na elkaar gebruiken op één enkele Mac Computer die zich in een mediatheek of bibliotheek bevindt. Voor alle duidelijkheid, elke Mac Computer die opeenvolgend door meerdere gebruikers wordt gebruikt heeft een aparte licentie nodig.

(iii) Gebruik van de Mac App Store-producten kan vereisen dat u inlogt met de Apple ID die is gebruikt om het Mac App Store-product uit de Mac App Store te downloaden. Mac App Store-producten kunnen alleen via de Mac App Store worden bijgewerkt.

GEBRUIKSREGELS APP STORE-PRODUCTEN

(i) Indien u een particulier (niet-zakelijk gebruiker) bent, mag u een App Store-pProduct downloaden en synchroniseren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op een iOS-apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt.

(ii) Indien u een commerciële onderneming of een onderwijsinstelling bent, mag u een App Store-product downloaden en synchroniseren voor gebruik door ofwel (a) één enkel individu op een of meer iOS-apparaten die dat individu gebruikt en waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt ofwel (b) meerdere personen op één enkel gedeeld iOS-apparaat waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt. Bijvoorbeeld: één enkele werknemer mag een App Store-product gebruiken op zowel zijn iPhone als zijn iPad. Meerdere studenten mogen een App Store-product na elkaar gebruiken op één enkele iPad die zich in een mediatheek of bibliotheek bevindt. Voor alle duidelijkheid, elk iOS-apparaat dat opeenvolgend door meerdere gebruikers wordt gebruikt, heeft een aparte licentie nodig.

(iii) U kunt App Store-producten vanuit maximaal vijf verschillende Accounts tegelijk opslaan op een compatibel iOS-apparaat.

(iv) U kunt App Store-producten vanaf ten minste één door iTunes goedgekeurd apparaat handmatig synchroniseren met iOS-apparaten voorzien van een handmatige synchronisatiemodus, mits het App Store-product is verbonden met een Account op het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat, waarbij het primaire door iTunes goedgekeurde apparaat het apparaat is dat het eerst met het iOS-apparaat werd gesynchroniseerd, of het apparaat dat u vervolgens met behulp van de iTunes-software als het primaire apparaat aanwijst.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om spier- en gewrichtspijn of oogklachten tijdens het gebruik van videogames te voorkomen, moet u regelmatig pauzeren, en moet u langer onderbreken wanneer u pijn voelt, vermoeid bent of u onbehaaglijk voelt. Een zeer klein percentage van de mensen kan epileptische aanvallen of blackouts ervaren wanneer ze worden blootgesteld aan knipperende lichten of patronen, ook tijdens het spelen van videogames of het bekijken van video's. Mogelijke symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, onwillekeurige bewegingen, verlies van bewustzijn, veranderde waarneming, tintelingen, gevoelloosheid of een ander gevoel van onbehagen. Raadpleeg een arts voordat u gebruikmaakt van de producten aangeboden in de Stores wanneer u ooit last hebt gehad van deze of vergelijkbare symptomen, en stop onmiddellijk met het gebruik van deze producten en raadpleeg een arts wanneer deze zich voordoen tijdens het gebruik van deze producten. Ouders moeten opletten of hun kinderen last krijgen van deze symptomen.

ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING VAN MAC APP STORE- EN APP STORE-PRODUCTEN

Apple is uitsluitend verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten voor Apple Producten, als gespecificeerd in de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde programma’s of de afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, naar gelang het geval, of als vereist op grond van toepasselijke wetgeving. De Licentiegever van een Derden Product is bij uitsluiting verantwoordelijk het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten voor zijn Producten, als omschreven in de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde programma’s of de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Licentiegever, naar gelang het geval, of als vereist op grond van toepasselijke wetgeving.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE PROGRAMMA’S

De Mac App Store-producten en App Store-producten (gezamenlijk, de “App Store-producten”) die via de Mac App Store-dienst en de App Store-dienst (gezamenlijk, de “App Stores-diensten”) ter beschikking worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht. Uw licentie op elk App Store-product dat u via de App Store-diensten verkrijgt of koppelt aan uw Account, is onder voorbehoud van uw voorafgaande aanvaarding van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde programma’s (“Standaard Licentieovereenkomst”), en u stemt ermee in dat de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van gelicentieerde programma’s van toepassing is op elk App Store-product waarop u via de App Stores-dienst een licentie verkrijgt, tenzij het App Store-product wordt gedekt door een geldige licentieovereenkomst voor eindgebruikers tussen u en de Licentiegever van dat App Store-product, in welk geval de voorwaarden van die aparte licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing zijn.

Uw licentie op een Apple Product op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst of een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt verleend door Apple en uw licentie op een Derden Product op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst of een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt verleend door de Licentiegever van het betreffende Derden Product. Ieder App Store-product dat is onderworpen aan een licentie verleend op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst wordt hierna aangeduid als het “Gelicentieerde programma”. De Licentiegever of Apple, naar gelang het geval, (de “Licentiegever”) behoudt zich alle rechten in- en op het Gelicentieerde programma voor, die niet uitdrukkelijk op grond van deze Standaard Licentieovereenkomst aan u worden verleend.

a. Omvang van de Licentie: De licentie op het Gelicentieerde programma die de Licentiegever aan u verleent is een niet-overdraagbare licentie voor gebruik van het Gelicentieerde programma op ieder product van het merk Apple waarop iOS (met inbegrip van doch niet beperkt tot iPad, iPhone en iPod touch)(“iOS-apparaten”) of Mac OS X draait (“Mac Computers”) (gezamenlijk, “Apple Apparaten”) waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, een en ander in overeenstemming met de Gebruiksregels beschreven in de Mac App Store, de App Store en de iBooks Store Algemene Voorwaarden (de “Gebruiksregels”). Deze licentie staat u niet toe het Gelicentieerde programma te gebruiken op enig Apple Apparaat waarvan u niet de eigenaar bent of waarover u niet beschikt en, tenzij anders is bepaald in de Gebruiksregels, mag u het Gelicentieerde programma niet verspreiden of beschikbaar maken via een netwerk dat gelijktijdig gebruik door meerdere apparaten mogelijk maakt. U mag het Gelicentieerde programma niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, overdragen, herdistribueren of in sub-licentie geven en, indien u uw Mac Computer of iOS-apparaat aan een derde verkoopt, dient u uw Gelicentieerde programma van de Mac Computer of het iOS-apparaat te verwijderen voor de verkoop. U mag het Gelicentieerde programma of updates of enig deel daarvan niet kopiëren (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, nabootsen (‘reverse engineeren’), demonteren of wijzigen, of proberen de broncode daarvan te achterhalen of daarvan afgeleide werken maken (behalve voorzover de voorgaande beperkingen door toepasselijke wetgeving worden verboden of voor zover toegestaan door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op open-source componenten die in het Gelicentieerde programma zijn opgenomen). Iedere poging om voorgaande te doen vormt een schending van de rechten van de Licentiegever en diens licentiegevers. Indien u in strijd handelt met deze beperkingen, kan een strafrechtelijke vervolging tegen u worden ingesteld en schadevergoeding worden geëist.

De voorwaarden van deze licentie zijn tevens van toepassing op alle upgrades die door de Licentiegever worden verstrekt ter vervanging van en/of in aanvulling op het oorspronkelijke Gelicentieerde programma, tenzij de betreffende upgrade vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

b. Toestemming voor Gebruik van Gegevens: U stemt ermee in dat de Licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van doch niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere diensten met betrekking tot het Gelicentieerde programma aan u te vergemakkelijken. De Licentiegever mag deze informatie gebruiken om producten te verbeteren of u diensten of technologieën te leveren, mits de informatie in een zodanige vorm is dat deze niet tot u persoonlijk te herleiden is.

c. Beëindiging. De licentie is geldig tot het tijdstip waarop deze door u of de Licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze licentie zullen automatisch worden beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van de Licentiegever, wanneer u zich niet aan de voorwaarden van deze licentie houdt. Bij beëindiging van de licentie dient u alle gebruik van het Gelicentieerde programma te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van het Gelicentieerde programma te vernietigen.

d. Externe Diensten; Materialen van Derden. Het Gelicentieerde programma kan u in staat stellen zich toegang te verschaffen tot diensten en websites van de Licentiegever en/of derden (tezamen en elk afzonderlijk de “Externe Diensten”). Gebruik van de Externe Diensten vereist toegang tot internet en gebruik van Externe Diensten vereist dat u aanvullende voorwaarden aanvaardt. Door gebruik te maken van de software in combinatie met een iTunes Store-account stemt u hiermee in met de laatste iTunes Store algemene voorwaarden en Gebruiksregels, welke toegankelijk en inzichtelijk zijn via: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Externe Diensten op inhoud kunt stuiten die mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt ervaren, welke inhoud al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onopzettelijk in koppelingen of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kan resulteren. U stemt er desalniettemin mee in om de Externe Diensten geheel voor eigen risico te gebruiken, en dat noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers enige aansprakelijkheid jegens u zullen hebben voor inhoud die mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt ervaren.

Bepaalde Externe Diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden (“Materialen van Derden”) weergeven, bevatten of beschikbaar maken, of koppelingen naar bepaalde websites van derden verstrekken. Door uw gebruik van de Externe Diensten erkent u en stemt u ermee in dat noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud, juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, rechtmatigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enige andere hoedanigheid van dergelijke Materialen van Derden. De Licentiegever, zijn vertegenwoordigers, functionarissen, verbonden ondernemingen en dochterondernemingen geven geen garantie of goedkeuring en zullen jegens u of enige andere persoon geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de Externe Diensten, Materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden dragen of aannemen. Materialen van Derden en links naar andere websites worden u verstrekt in bepaalde gevallen, uitsluitend om u van dienst te zijn.

Financiële informatie die door een Externe Dienst wordt weergegeven, is uitsluitend bedoeld ter informatie en dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies. Voordat u een effectentransactie verricht op basis van informatie verkregen via een Externe Dienst, dient u een financiële- of beleggings deskundige te raadplegen die juridisch gekwalificeerd is om financieel- of beleggingsadvies te geven in uw land of regio. Medische informatie die door een App Store-product of Externe Dienst wordt weergegeven, dient uitsluitend als algemene informatie en is niet bedoeld als medische diagnose of behandelingsadvies tenzij op voorschrift van een dokter. U kunt het beste overleggen met een arts voordat u vertrouwt op medische informatie die beschikbaar is in een App Store-product. Locatiegegevens die door een Externe Dienst worden verstrekt zijn uitsluitend voor elementaire navigatiedoeleinden, en zijn niet bedoeld, en mogen niet worden opgevat, als exacte locatie-informatie in situaties waarin dergelijke informatie vereist is of foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatie-informatie tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan goederen of het milieu kan leiden. Noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers, noch diens content providers garanderen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de aandeleninformatie, locatiegegevens of andere gegevens die door Externe Diensten wordt of worden weergegeven.

U stemt ermee in dat de Externe Diensten beschermde inhoud, informatie en materialen kan bevatten die eigendom zijn van de Licentiegever en/of zijn vertegenwoordigers of licentiegevers en beschermd wordt of worden door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten, en u stemt ermee in dat u op geen enkele wijze van dergelijke beschermde inhoud, informatie en materialen gebruik zult maken, anders dan het toegestane gebruik van de Externe Diensten of op enige wijze die niet in overeenstemming is met Standaard Licentieovereenkomst of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde of van Apple. Geen enkel deel van de Externe Diensten mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd. U stemt ermee in dat u de Externe Diensten op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en dat u geen van de Externe Diensten afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Externe Diensten op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, het gebruik van de Externe Diensten om computer virussen, Worms, Trojan horses of andere malware te verzenden of door zich illegale toegang te verschaffen of overbelasting van de netwerkcapaciteit te creëren. U stemt er verder mee in om de Externe Diensten niet te gebruiken op een wijze die intimiderend, bedreigend, agressief of lasterlijk is voor een andere partij, of anderszins een inbreuk op of schending van de rechten van een andere partij vormt, en dat noch de Licentiegever, noch zijn vertegenwoordigers op enige wijze verantwoordelijk zijn voor een dergelijke gebruik door u, of voor intimiderende, bedreigende, agressieve, lasterlijke, beledigende, inbreukmakende of illegale berichten of zendingen die u mogelijk als gevolg van uw gebruik van een Externe Dienst ontvangt.

Externe Diensten en Materialen van Derden die toegankelijk zijn vanaf, of weergegeven kunnen worden op, of gelinkt kunnen worden aan de Apple Apparaten zijn daarnaast niet in alle talen of in alle landen of regio’s beschikbaar. De Licentiegever zegt niet toe dat dergelijke Externe Diensten en Materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Wanneer u ervoor kiest zich toegang te verschaffen tot- of gebruik te maken van dergelijke Externe Diensten en Materialen, doet u dat uit eigener beweging en bent u verantwoordelijk voor de nakoming van alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot toepasselijke lokale wetgeving. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om Externe Diensten op ieder tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te verwijderen of de toegang tot die Diensten onmogelijk te maken. In geen geval zal de Licentiegever aansprakelijk zijn voor het verwijderen van Externe Diensten of het onmogelijk maken van toegang tot die Diensten. De Licentiegever kan ook beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot bepaalde Externe Diensten, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

e. GEEN GARANTIE: U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN EN ERKENT DAT GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE APPLICATIE GEHEEL VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO GESCHIEDT ZODAT HET GEHELE RISICO VOOR WAT BETREFT DE CONFORME KWALITEIT, PRESTATIE, JUISTHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA EN ALLE DIENSTEN DOOR OF NAMENS HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA UITGEVOERD OF VERZORGD, WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT (‘VOETSTOOTS’) VOLGENS HET PRINCIPE: “zoals het is” en “zoals aangeboden en beschikbaar gesteld” MET ALLE FOUTEN VAN DIEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EEN EN ANDER IN DE MEEST RUIME ZIN ALS TOEGESTAAN BIJ DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET. LICENTIEGEVER NEEMT UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF WETTELIJK, DAN OOK GEEN ENKELE VORM VAN GARANTIE OP ZICH EN AANVAARDT GEEN C.Q. ACHT ZICH NIET GEHOUDEN AAN VOORWAARDEN VERBAND HOUDENDE MET HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA NOCH AAN VOORWAARDEN VERBAND HOUDENDE MET ENIGE DIENSTEN, EEN EN ANDER MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN CONFORME KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN JUISTHEID, VAN STIL GENIETEN, EN VAN UITSLUITING VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. LICENTIEGEVER GEEFT GEEN GARANTIE OP ONGESTOORD GENOT VAN HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA, GEEN GARANTIE DAT DE TOEPASSINGEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DE DIENSTEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN, GEEN GARANTIE DAT DE WERKING VAN HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA OF DIENSTEN NIET ZULLEN WORDEN ONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, EN GEEN GARANTIE DAT DEFECTEN IN HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. EEN MONDELINGE NOCH EEN SCHRIFTELIJKE MEDEDELING OF ADVIES DOOR OF NAMENS DE LICENTIEGEVER DAN WEL DIENS VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDE (RECHTS)PERSOON ZAL AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT ENIGE VORM VAN GARANTIEVERLENING. INDIEN EN VOOR ZOVER MOCHT BLIJKEN DAT HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA OF DIENST(EN) ONDEUGDELIJK IS, NEEMT U DE HIEMEE GEPAARD GAANDE KOSTEN VAN NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN GEEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP EEN VOLLEDIGE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF OP BEPERKINGEN VAN GELDENDE REGELGEVING MET BETREKKING TOT CONSUMENTENRECHTEN. IN EEN DERGELIJK GEVAL IS HET BOVENSTAANDIEN MOGELIJK NIET (VOLLEDIG) OP U VAN TOEPASSING.

f. Beperking van Aansprakelijkheid. MITS NIET IN STRIJD MET GELDENDE WETGEVING ZAL DE LICENTIEGEVER, VOOR ZOVER MOGELIJK ALS TOEGELATEN BIJ WET, ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK (KUNNEN) ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE, UIT WELKE HOOFDE DAN OOK, MET INBEGIP, EN ZONDER ENIGE BEPERKINGEN, VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN OMZET-/WINSTDERVING, VERLIES VAN DATA, STAKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF ENIGE ANDERE COMMERCIELE SCHADE OF VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN HET GELICENTIEERDE PROGRAMMA, ONGEACHT DE TOEDRACHT HIERVAN, EN ONGEACHT DE LEER OP HET GEBIED VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS) EN ZELFS INGEVAL LICENTIEGEVER ZICH HEEFT LATEN ADVISEREN OVER HET EVENTUELE RISICO VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN GEEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP EEN VOLLEDIGE UITSLUITING VAN PERSOONLIJK LETSEL OF VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, IN WELK GEVAL DEZE UITSLUTING/BEPERKING NIET (VOLLEDIG) OP U VAN TOEPASSING IS.

In geen geval zal Licentiegever jegens u aansprakelijk kunnen zijn tot meer dan het bedrag van USD 50,= (zegge: vijftig US Dollars), behoudens het geval toepasselijk recht bij persoonlijk letsel een hogere aansprakelijkheid met zich meebrengt. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen blijven van toepassing zelfs indien het bovenstaande haar beoogde doel voorbij streeft.

g. U mag het Gelicentieerde programma niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, anders dan als toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin u het Gelicentieerde programma hebt verkregen. Het Gelicentieerde programma mag met name, doch niet uitsluitend, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door uw gebruik van het Gelicentieerde programma zegt u toe en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er tevens mee in dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden verboden volgens de Amerikaanse wet, met inbegrip van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

h. Het Gelicentieerde programma en de bijbehorende documentatie zijn “Commerciële Goederen”, zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “Commerciële Computersoftware” en “Documentatie voor Commerciële Computersoftware”, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, naar gelang van toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, naar gelang van toepassing, worden de Commerciële Computersoftware en de Documentatie voor Commerciële Computersoftware in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) uitsluitend als Commerciële Goederen en (b) met alleen die rechten die op grond van de hierin vervatte voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend. Niet-gepubliceerde rechten worden voorbehouden op grond van de auteurswetten van de Verenigde Staten.

i. Op deze licentie en uw gebruik van het Gelicentieerde programma is het recht van de Staat van Californië (V.S.) van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het conflictenrecht. Uw gebruik van het Gelicentieerde programma kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

VERDERE VOORWAARDEN IBOOKS STORE

KOOP VAN IBOOKS STORE-PRODUCTEN

U erkent dat u de inhoud die via de iBooks Store ter beschikking wordt gesteld (de “iBooks Store-producten”) koopt van de derde-verstrekker van het betreffende iBooks Store-product (de “Uitgever”); Apple treedt slechts op als agent voor de Uitgever door u het betreffende iBooks Store-roduct aan te bieden.; Apple is geen partij bij de transactie tussen u en de Uitgever ter zake van dat iBooks Store-product; en de Uitgever van elk iBooks Store-product behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden betreffende dat iBooks Store-product aan u op te leggen. De Uitgever van elk iBooks Store-product is alleen en bij uitsluiting verantwoordelijk voor dat iBooks Store-product, de daarin opgenomen inhoud, alle garanties, voor zover die garanties niet zijn afgewezen, en alle vorderingen die u of een andere partij mogelijk heeft met betrekking tot dat iBooks Store-product of uw gebruik van dat iBooks Store-product.

GEBRUIKSREGELS IBOOKS STORE-PRODUCT

(i) U mag de iBooks Store-producten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken.

(ii) U kunt de iBooks Store-producten in maximaal vijf verschillende Accounts tegelijk opslaan op bepaalde iOS-apparaten, zoals de iPad, iPod touch of iPhone.

(iii) U kunt de iBooks Store-producten op ieder tijdstip op vijf door iTunes goedgekeurde apparaten opslaan.

(iv) Met de levering van de iBooks Store-producten worden geen promotionele gebruiksrechten op de iBooks Store-producten, of rechten om iBooks Store-producten op schijf te branden, aan u overgedragen.

(v) U kunt iBooks Store-producten vanaf ten minste één door iTunes goedgekeurd apparaat handmatig synchroniseren met apparaten voorzien van een handmatige synchronisatie-modus, mits het iBooks Store-product is verbonden D. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE APPLE MUSIC-DIENST

DEZE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE INC. ('APPLE') IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE APPLE MUSIC-DIENST EN VAN ALLE VIA DE DIENST TOEGANKELIJKE FUNCTIES (DE 'APPLE MUSIC-DIENST').

Laatste wijziging: 21 oktober 2015