Podmínky poskytování služeb Apple Media

Tyto podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Apple („Smlouva“). Smlouvu si prosím pečlivě přečtěte. Že jste Smlouvu pochopili a přijímáte ji, potvrdíte kliknutím na tlačítko „Souhlasím“.

A. PŘEDSTAVENÍ NAŠICH SLUŽEB

Tato Smlouva upravuje vaše používání služeb Apple („Služby“), jejichž prostřednictvím můžete nakupovat, získávat, obdržet licenci, pronajmout si nebo předplatit obsah, aplikace („Aplikace“) a další služby v aplikacích (společně „Obsah“). Obsah může být nabízen přes Služby společností Apple a třetí stranou. Vytvořením účtu pro použití Služeb v České republice specifikujete tuto zemi jako stát svého pobytu pro daňové účely („Domovská země“). Naše Služby jsou vám k dispozici k použití ve vaší Domovské zemi a v dalších členských zemích EU, ve kterých dočasně pobýváte. Abyste mohli naše Služby používat, potřebujete kompatibilní hardware, software (nejnovější verzi, která je doporučena a někdy vyžadována) a přístup k internetu (mohou být účtovány poplatky). Výkon našich Služeb může být těmito faktory ovlivněn.

B. POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

PLATBY, DANĚ A VRACENÍ PENĚZ

Obsah v našich Službách můžete získat buď zdarma, nebo za poplatek, přičemž v obou případech je to nazýváno „Transakce“. Každou Transakcí získáváte licenci pouze na používání Obsahu. Každá Transakce je elektronická smlouva mezi vámi a společností Apple a/nebo vámi a subjektem, který poskytuje Obsah v našich Službách. Jestliže však jste zákazníkem společnosti Apple Distribution International a pořídíte si Aplikaci nebo knihu, je oficiálním dodavatelem společnost Apple Distribution International; znamená to, že si Obsah pořizujete od společnosti Apple Distribution International, na který vám dává licenci Poskytovatel aplikace (podle níže uvedené definice) nebo vydavatel knihy. Když uskutečníte svou první Transakci, požádáme vás, abyste si zvolili, jak často máme požadovat, abyste zadali své heslo pro další Transakce. Když si pro Transakce aktivujete Touch ID, požádáme vás, abyste všechny Transakce ověřovali svým otiskem prstu, a když si pro Transakce aktivujete Face ID, požádáme vás, abyste všechny Transakce ověřovali pomocí funkce rozpoznávání obličeje. Nastavení svého hesla můžete kdykoli spravovat podle následujících pokynů: https://support.apple.com/cs-cz/HT204030. Společnost Apple použije vaši zvolenou platební metodu (jako je zaúčtování na vrub vaší kreditní karty, debetní karty, dárkové karty/kód, případně jinou metodu dostupnou ve vaší Domovské zemi) k úhradě všech Transakcí včetně příslušných daní. Pokud jste vaši platební metodu přidali i do Apple Wallet, může ji společnost Apple naúčtovat za použití Apple Pay. Pokud by vaši zvolenou platební metodu z nějakého důvodu použít nemohla (např. kvůli skončení platnosti karty či nedostatečné výši zůstatku), neinkasované částky budou vedeny jako dlužné a společnost Apple se je pomocí určené platební metody pokusí znovu inkasovat později, až případně aktualizujete údaje o platební metodě. Jestliže podáte předběžnou objednávku na Obsah, bude vám cena naúčtována v okamžiku, kdy vám bude Obsah doručen (pokud objednávku před zpřístupněním Obsahu nezrušíte). V souladu s místními zákony může společnost Apple aktualizovat údaje týkající se vaší zvolené platební metody, jsou-li takové údaje poskytnuty příslušnou finanční institucí. Podrobnosti o účtování Transakcí najdete na http://support.apple.com/kb/HT5582. Souhlasíte s přijímáním všech faktur v elektronickém formátu, což může zahrnovat i e-mail. Ceny Obsahu se mohou kdykoli změnit. Pokud technické problémy znemožní nebo nepřiměřeně zpozdí dodání vašeho Obsahu, je jediným a výhradním prostředkem nápravy, který máte k dispozici, buď nahrazení Obsahu, nebo refundace zaplacené ceny, a to na základě rozhodnutí společnosti Apple. Společnost Apple může žádost o refundaci zamítnout, jestliže zjistíme důkaz o podvodu, zneužití refundace nebo jiného manipulativního jednání, kdy je společnost Apple oprávněna vznést odpovídající protinárok. Podmínky týkající se kreditu a dárkových karet/kódů jsou k dispozici zde: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Právo na odstoupení: Pokud se rozhodnete od své objednávky odstoupit, můžete tak učinit do 14 dnů od obdržení potvrzení o platbě, a to i bez udání důvodu.

Chcete-li od své objednávky odstoupit, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat. Aby bylo zajištěno okamžité zpracování, doporučujeme vám použít odkaz Nahlásit problém u všech položek s výjimkou předplacených služeb v Aplikacích třetích stran, funkce Apple Music, iTunes Match, Pas na sezónu, Multi-Pass nevyužitých položek Dárků iTunes zakoupených přímo od společnosti Apple. Od těchto položek můžete odstoupit kontaktováním podpory iTunes. Od objednávky předplacených služeb lze odstoupit pouze po prvotním sjednání předplatného, nikoli při každém automatickém obnovení předplatného. Máte rovněž právo informovat nás pomocí vzorového formuláře pro odstoupení (naleznete níže) nebo jiným jednoznačným prohlášením. Pokud použijete odkaz Nahlásit problém, bez prodlení vám zašleme potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení.

Aby nedošlo k promeškání lhůty pro odstoupení, musíte nám zaslat oznámení o odstoupení před uplynutím 14 denní lhůty.

Účinky odstoupení: Vrátíme vám peníze nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme od vás přijali oznámení o odstoupení. Na vrácení bude použit stejný způsob platby jako při původní Transakci a s vrácením nejsou spojeny žádné další poplatky.

Výjimky z práva na odstoupení: Od své objednávky na doručení Obsahu nemůžete odstoupit, pokud již bylo toto doručování na vaši žádost zahájeno, přičemž jste potvrdili, že tím ztrácíte právo na odstoupení.

Vzorový formulář pro odstoupení:

- Adresát: Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

- Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy pro následující položku:

[DOPLŇTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, UMĚLCE A TYP]

- Objednáno dne: [VLOŽTE DATUM] / přijato dne [VLOŽTE DATUM]

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- E-mailová adresa zákazníka (nepovinné)

- Datum

APPLE ID

Používání našich Služeb a zpřístupnění vašeho Obsahu může vyžadovat Apple ID. Apple ID je účet, který používáte v celém ekosystému Apple. Vaše Apple ID je cenné a nesete odpovědnost za jeho utajení a bezpečnost. Společnost Apple nenese odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z neoprávněného použití vašeho Apple ID. Jestliže máte podezření, že vaše Apple ID bylo zneužito, kontaktujte společnost Apple.

Abyste si mohli vytvořit Apple ID a používat naše Služby, musí vám být alespoň 13 let (nebo musíte dosáhnout obdobného minimálního věku ve vaší Domovské zemi, který je uveden v procesu registrace). Apple ID pro osoby mladší mohou být vytvořeny rodičem či zákonným zástupcem za použití Sdílení v rámci rodiny nebo schválenou vzdělávací institucí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na používání našich Služeb se vztahují Zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A OBSAHU

Služby a Obsah musíte používat v souladu s pravidly stanovenými v této části („Pravidla používání“). Jakékoli jiné použití Služeb a Obsahu představuje podstatné porušení této Smlouvy. Společnost Apple může monitorovat, zda Služby a Obsah používáte v souladu s těmito Pravidla používání.

Všechny Služby:

- Můžete používat Služby a Obsah pouze pro osobní nekomerční účely (pokud není v níže uvedené části Obsah App Store uvedeno jinak).

- Dodáním Obsahu Apple na vás nepřecházejí žádná práva ke komerčnímu nebo propagačnímu užití tohoto Obsahu a toto dodání nepředstavuje udělení jakýchkoli autorských práv jejich vlastníky ani vzdání se těchto práv.

- Obsah můžete na každém zařízení používat z maximálně pěti různých Apple ID.

- Nesete odpovědnost za to, že nedojde ke ztrátě, zničení nebo poškození Obsahu po jeho stažení. Doporučujeme, abyste si svůj Obsah pravidelně zálohovali.

- Nesmíte manipulovat s žádným bezpečnostním technologickým prvkem vztahujícím se k Službám ani jej obcházet.

- K našim Službám můžete přistupovat pouze pomocí softwaru Apple a nesmíte tento software nijak upravovat ani používat jeho upravené verze.

- Video Obsah vyžaduje připojení HDCP.

Prodej a pronájem Audio a Video Obsahu:

- Obsah bez DRM ochrany (Digital Rights Management) můžete používat na přiměřeném počtu kompatibilních zařízení, jež vlastníte nebo máte pod kontrolou. Obsah s DRM ochranou může být používán na maximálně pěti počítačích a na libovolném počtu zařízení, která jsou synchronizována z těchto počítačů.

- Pronajatý Obsah lze sledovat pouze na jednom zařízení současně a musí být přehrán do 30 dnů a sledování dokončeno do 48 hodin od začátku přehrávání (zastavení, pauzy ani opětovné spuštění tuto lhůtu neprodlužují).

- Pro účely poslechu si můžete vypálit zvukové skladby ze zakoupeného seznamu na disk maximálně sedmkrát; toto omezení se nevztahuje na Obsah bez DRM ochrany. Jiný Obsah nemůže být vypálen na disk. Zvukové CD, na které jste si vypálili svůj Obsah, můžete používat v souladu s lokálními autorskými právy stejně jako jakékoli jiné zvukové CD zakoupené v obchodě.

Obsah App Store:

- Výraz „Aplikace“ zahrnuje aplikace pro jakoukoliv platformu a/nebo operační systém Apple, nákupy v aplikaci, nadstavby (jako jsou klávesnice), nálepky a předplatné, které je dostupné v aplikaci.

- Aplikace můžete používat na jakémkoli zařízení, jež vlastníte nebo máte pod kontrolou.

- Fyzické osoby jednající za obchodní společnost, státní organizaci nebo vzdělávací instituci („Podnik“) mohou Aplikace, kromě Arcade aplikací, stahovat a synchronizovat k užívání (i) jednou osobou na jednom či více zařízeních, které Podnik vlastní nebo má pod kontrolou; nebo (ii) více osobami na jednom sdíleném zařízení, které Podnik vlastní nebo má pod kontrolou. Aby se předešlo nejasnostem, pro každé zařízení užívané postupně nebo najednou více uživateli je vyžadována samostatná licence.

Apple Music:

- Individuální členství Apple Music můžete používat na maximálně deseti zařízeních (přičemž pouze pět z těchto zařízení mohou být počítače).

- Individuální členství Apple Music vám umožní poslech v reálném čase (streaming) pouze na jednom zařízení současně; Rodinné sdílení Apple Music vám nebo členům vaší rodiny umožní současný poslech streamovaného obsahu až na šesti zařízeních zároveň.

Apple Arcade:

- Aplikace Apple Arcade mohou být pouze staženy nebo znovu staženy s platnou Apple Arcade zkušební verzí nebo předplatným.

- Pokud vaše předplatné skončí, nebudou vám dále přístupné aplikace stažené přes Apple Arcade.

Obsah Apple TV

- Pro většinu kanálů můžete streamovat Obsah až na třech zařízeních zároveň.

- Můžete být omezeni v množství Obsahu, který můžete stáhnout, a některý stáhnutý Obsah může vypršet po určité době po stažení nebo prvním přehrání. Určitý Obsah nemusí být vůbec dostupný pro stažení.

- Více se o právech užívání Obsahu Apple TV dozvíte na https://support.apple.com/en-us/HT210074

STAŽENÍ JIŽ DŘÍVE ZAKOUPENÉHO OBSAHU

Již dříve pořízený Obsah si v některých případech můžete znovu stáhnout („Opětovné stažení“) na svá zařízení, která jsou podepsána stejným Apple ID („Propojená zařízení“). Druh Obsahu, který lze ve vaší Domovské zemi stahovat opětovně, najdete na https://support.apple.com/cs-cz/HT204632. Pokud daný Obsah již není nabízen v našich Službách, nemusí být k dispozici k Opětovnému stažení.

Pravidla pro Propojená zařízení (kromě Apple Arcade): Současně můžete mít svým Apple ID podepsáno až 10 zařízení (ale jen nejvýše 5 počítačů). Každý počítač musí být také povolen s použitím stejného Apple ID (více informací o povolování počítačů najdete na https://support.apple.com/cs-cz/HT201251). Zařízení můžete přepojit na jiný Apple ID pouze jednou za 90 dnů. 

Pravidla pro Propojená zařízení pro Apple Arcade: Současně můžete mít až 10 zařízení přihlášených do Apple Arcade na člena rodiny. Zařízení může být propojeno s různými Apple ID každých 90 dní.

PŘEDPLATNÉ

Služby a některé Aplikace mohou umožňovat přístup k Obsahu nebo Službám na základě předplatného („Placené předplatné“). Placené předplatné se automaticky obnovuje, dokud jej nezrušíte v sekci Spravovat předplatné v nastavení svého účtu. Abyste se dozvěděli více o zrušení vašeho předplatného, navštivte https://support.apple.com/en-us/HT202039. Jestliže se cena Placeného předplatného zvýší, budeme vás informovat a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas s pokračováním. Částka předplatného bude odečtena z vašeho účtu nejdříve 24 hodin před začátkem aktuální doby trvání Placeného předplatného. Vyhrazujeme si právo zrušit vaše Placené předplatné, pokud nejsme schopni úspěšně účtovat vaši platební metodu pro obnovení vašeho předplatného. U určitých druhů Placeného předplatného vám může být před stržením příslušné částky z vašeho účtu nabídnuta zkušební doba zdarma. Jestliže se rozhodnete zrušit své Placené předplatné dříve, než strhneme příslušnou částku z vašeho účtu, zrušte předplatné alespoň 24 hodin před uplynutím zkušební doby.

OBSAH A DOSTUPNOST SLUŽBY

Podmínky uvedené v této Smlouvě, které se týkají Služeb, druhů Obsahu, funkcí nebo funkcionality nedostupné ve vaší Domovské zemi, se na vás nevztahují, dokud je nebudete mít k dispozici. Druh Obsahu, který máte ve vaší Domovské zemi k dispozici, najdete v části Služby nebo na https://support.apple.com/cs-cz/HT204411. Určité Služby a Obsah, které jsou vám dostupné ve vaší Domovské zemi, vám nemusí být dostupné, když cestujete za hranice vaší Domovské země.

ZAŘÍZENÍ JINÉ ZNAČKY NEŽ APPLE

Jestliže používáte naše Služby na zařízení jiné značky než Apple, nemusíte mít přístup ke všem funkcím nebo druhům Obsahu. Podmínky uvedené v této Smlouvě, které se týkají nedostupných funkcí nebo druhů Obsahu, se na vás nevztahují. Jestliže se později rozhodnete k přístupu k našim Službám ze zařízení značky Apple, souhlasíte s tím, že všechny podmínky uvedené v této Smlouvě se vztahují na vaše používání na tomto zařízení.

C. MATERIÁLY PŘEDKLÁDANÉ DO NAŠICH SLUŽEB

Naše Služby vám mohou umožňovat předkládat materiály, jako jsou komentáře, obrázky, videa a podcasty (včetně připojených metadat a uměleckých děl). Když používáte tyto funkce, musíte dodržovat následující Pokyny pro předkládání materiálů, které mohou být průběžně aktualizovány. Jestliže uvidíte materiály, které těmto Pokynům neodpovídají, oznamte nám to prostřednictvím funkce Nahlásit problém. Tímto udělujte společnosti Apple celosvětovou, bezplatnou, časově neomezenou, nevýhradní licenci na použití materiálů, které v rámci Služeb předložíte, a na související marketing a použití pro interní účely společnosti Apple. Společnost Apple může veškerý předkládaný materiál monitorovat a rozhodnout se, že jej odstraní nebo bude editovat.

Pokyny pro předkládání materiálu: Služby nesmíte používat na:

- uvádění jakýchkoli materiálů, k jejichž užití nemáte povolení, právo či licenci;

- uvádění nevhodného, urážlivého, nezákonného, klamavého či jinak škodlivého obsahu;

- uvádění osobních, soukromých nebo důvěrných informací patřících jiným osobám;

- vyžadování osobních údajů od nezletilé osoby;

- zpodobňování či vydávání se za jinou osobu nebo subjekt;

- uvádění nebo zasílání spamů, zejména nevyžádané či nepovolené reklamy, propagačních materiálů nebo informačních oznámení;

- plánování jakékoli nezákonné, podvodné či manipulativní činnosti nebo účast na takové činnosti.

D. RODINNÉ SDÍLENÍ (FAMILY SHARING)

Organizátor Rodiny („Organizátor“) musí být starší 18 let a musí být rodičem nebo zákonným zástupcem některého Člena rodiny, který je mladší 13 let nebo nedosáhl obdobného minimálního věku v jeho Domovské zemi (uvedeného v procesu registrace). K přístupu ke všem funkcím Sdílení v rámci rodiny jsou nutná zařízení Apple.

Sdílení nákupů: Funkce Sdílení nákupů, která je součástí Sdílení v rámci rodiny, vám umožní sdílet určený Obsah mezi maximálně šesti členy Rodiny. Organizátor může pozvat další členy, aby se připojili, a zavazuje se uhradit všechny Transakce iniciované členy Rodiny. Pro úhradu všech Transakcí iniciovaných členem Rodiny se použije platební metoda Organizátora (s výjimkou případu, kdy je na účtu Člena rodiny kredit, který se vždy použije jako první). Při použití platební metody Organizátora jednají Členové rodiny jako zástupci Organizátora. Organizátor Rodiny se tímto zavazuje (1) uhradit všechny tyto Transakce a (2) souhlasí, že Transakce, které členové Rodiny iniciují, jsou oprávněné. Organizátoři nesou odpovědnost za dodržování své smlouvy s poskytovatelem platební metody a přebírají veškerá rizika spojená se sdíleným přístupem k platební metodě s členy Rodiny. Vyúčtování nebo faktura za Transakce člena Rodiny se zasílá tomu členovi Rodiny, který Transakci inicioval, a Organizátorovi.

Schvalování nákupů: Schvalování nákupů je jednoduchá funkce, která Organizátorovi umožňuje schvalovat jednotlivé Transakce iniciované členem Rodiny mladším 18 let (nebo který nedosáhl obdobného věku zletilosti v jeho Domovské zemi). Organizátor musí být rodičem nebo zákonným zástupcem některého člena Rodiny, pro kterého je aktivována funkce Schvalování nákupů. Obsah stažený od členů Rodiny nebo získaný uplatněním kódů nepodléhá funkci Schvalování nákupů.

Změny členů Rodiny: Pokud člen Rodiny Rodinu opustí nebo je z Rodiny vyloučen, nebudou již zbývající členové Rodiny mít přístup k Obsahu bývalého člena, a to včetně Obsahu pořízeného prostřednictvím platební metody Organizátora.

Pravidla sdílení v rámci Rodiny: V jednu chvíli můžete náležet vždy pouze do jedné Rodiny a k jakékoliv Rodině se můžete připojit maximálně dvakrát do roka. Apple ID související s Rodinou můžete měnit maximálně jednou za 90 dnů. Všichni členové Rodiny musí mít stejnou Domovskou zemi. Pro sdílení nákupů nemusí být určen veškerý Obsah, včetně Nákupů v aplikaci, předplatného a některých dříve zakoupených Aplikací. Předplatná Apple Arcade a Apple News+ jsou automaticky povolena ve Sdílení nákupů. Předplatná sdílená v Rodině mohou být předmětem omezení používání Obsahu na základě předplatného.

E. PERSONALIZOVANÁ FUNKCE DOPORUČENÍ

Služby vám mohou doporučovat Obsah podle toho, co stahujete a nakupujete, a podle vašich dalších aktivit. V nastavení svého účtu si můžete zrušit zasílání těchto personalizovaných doporučení u některých Služeb.

Některé funkce doporučení mohou vyžadovat vaše povolení, než budou zapnuty. Jestliže tyto funkce zapnete, budete požádáni, abyste společnosti Apple dali povolení se shromažďováním a ukládáním určitých údajů, zejména údajů o aktivitě vašeho zařízení, jeho umístění a používání. Pečlivě si přečtěte uvedené informace, když si tyto funkce zapnete.

F. DALŠÍ PODMÍNKY ITUNES STORE

PAS NA SEZÓNU A MULTI-PASS

Pas vám umožňuje nakupovat a dostávat televizní Obsah, jakmile je k dispozici. Pas na sezónu platí pro televizní Obsah, který má omezený počet epizod v jedné sezóně; Multi-Pass platí pro televizní Obsah, který je k dispozici průběžně. Celá cena za Pas na sezónu nebo Multi-Pass je účtována v době Transakce. Obsah Pasu na sezónu nebo Multi-Passu je k dispozici ke stažení po dobu maximálně 90 dnů od okamžiku, kdy začala být dostupná poslední epizoda. Jestliže zvolíte automatické obnovení, když obdržíte Multi-Pass, bude vám naúčtována celá cena každého dalšího cyklu Multi-Pass. Alespoň 24 hodin před začátkem dalšího cyklu Multi-Pass si můžete v nastavení svého účtu automatické obnovení vypnout. Jestliže Poskytovatel obsahu dodá společnosti Apple méně televizních epizod, než bylo plánováno, když jste si kupovali průkazku Pasu na sezónu, připíšeme ve prospěch vašeho účtu Apple ID maloobchodní cenu odpovídajícího počtu epizod, které nebyly společnosti Apple dodány.

G. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY APP STORE (BEZ APLIKACÍ APPLE ARCADE)

LICENCE NA OBSAH APP STORE

Licence na aplikace vám poskytuje společnost Apple nebo externí vývojář („Poskytovatel aplikace“). Jestliže jste zákazníkem společnosti Apple Distribution International, je oficiálním dodavatelem společnost Apple Distribution International, což znamená, že licenci na Aplikaci získáváte od společnosti Apple Distribution International, ale licenci na Aplikaci vám poskytuje Poskytovatel aplikace. Aplikace, na níž poskytuje licenci společnost Apple, je „Aplikace Apple“; Aplikace, na níž poskytuje licenci Poskytovatel aplikace, je „Aplikace třetí strany“. Společnost Apple vystupuje při poskytování App Store jako zástupce Poskytovatelů aplikace a není účastníkem kupní smlouvy ani uživatelské dohody uzavřené mezi vámi a Poskytovatelem aplikace. Každá Aplikace, kterou si zakoupíte, se řídí Licenční smlouvou pro koncového uživatele licencované aplikace („Standardní smlouva EULA“), která je uvedena níže, pokud společnost Apple nebo Poskytovatel aplikace nestanoví speciální licenční smlouvu („Speciální smlouva EULA“) s vyšší platností. Za obsah, záruky a nároky, které můžete případně mít v souvislosti s Aplikací třetí strany, nese výhradní odpovědnost Poskytovatel aplikace příslušné Aplikace třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple je v souvislosti se Standardní smlouvou EULA nebo Speciální smlouvou EULA ve vztahu ke každé Aplikaci třetí strany třetí osobou, v jejíž prospěch byly tyto smlouvy uzavřeny, a může tedy tyto smlouvy vymáhat. Některé Aplikace, jako jsou nálepky a aplikace iMessage, se nemusí objevit v úvodní nabídce zařízení (SpringBoard), ale jsou přístupné v zásuvce aplikací Zprávy, kde se dají použít.

NÁKUPY V APLIKACI

Aplikace mohou nabízet obsah, služby nebo funkce, které se s těmito Aplikacemi používají („Nákupy v aplikaci“). Nákupy v aplikaci, které se při používání Aplikace spotřebovávají (např. virtuální kameny), nemohou být převáděny mezi zařízeními a mohou být staženy pouze jednou. Než provedete Nákupy v aplikaci, musíte vedle autorizace nutné k získání Obsahu provést další samostatnou autorizaci tím, že zadáte své heslo nebo použijete Touch ID či Face ID. Další Nákupy v aplikaci budete moci provádět po dobu patnácti minut, aniž byste opětovně zadávali své heslo, pokud nás nepožádáte, abychom vyžadovali heslo pro každý nákup nebo pokud jste si aktivovali Touch ID či Face ID. Možnost Nákupů v aplikaci můžete vypnout tak, že budete postupovat podle následujících pokynů: https://support.apple.com/cs-cz/HT201304.

ÚDRŽBA A PODPORA APLIKACÍ

Společnost Apple je odpovědná pouze za poskytování údržby a podpory pro Aplikace Apple, nebo jak je požadováno dle příslušného práva. Poskytovatelé aplikace jsou odpovědni za poskytování údržby a podpory pro Aplikace třetí strany.

BALÍČKY APLIKACÍ

Některé Aplikace se mohou prodávat společně ve formě balíčku („Balíček aplikací“). Cena uvedená u Balíčku aplikací je cena, která vám bude účtována při zakoupení tohoto balíčku. Pokud již jste některé z Aplikací zakoupili nebo získali, cena Balíčku aplikací vám může být snížena; může však zahrnovat minimální poplatek za doplnění Balíčku aplikací.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE LICENCOVANÉ APLIKACE

Na Aplikace, které máte k dispozici prostřednictvím App Store, vám je poskytnuta licence; nejsou vám prodány. Vaše licence na každou Aplikaci je podmíněna vaším předchozím přijetím této Licenční smlouvy pro koncového uživatele licencované aplikace („Standardní smlouva EULA“) nebo speciální smlouvy EULA mezi vámi a Poskytovatelem aplikace („Speciální smlouva EULA“), pokud je uvedena. Vaši licenci na každou Aplikaci Apple podle této Standardní smlouvy EULA nebo Speciální smlouvy EULA poskytuje společnost Apple a vaši licenci na každou Aplikaci třetí strany podle této Standardní smlouvy EULA nebo Speciální smlouvy EULA poskytuje Poskytovatel této Aplikace třetí strany. Každá Aplikace, která se řídí podle této Standardní smlouvy EULA, je dále označována jako „Licencovaná Aplikace“. Poskytovatel Aplikace nebo společnost Apple („Poskytovatel licence“) si vyhrazuje veškerá práva na Licencovanou Aplikaci, která vám nebyla výslovně udělena podle této Standardní smlouvy EULA.

a. Rozsah licence: Poskytovatel licence vám uděluje nepřevoditelnou licenci k užití Licencované Aplikace na jakémkoli výrobku značky Apple, který vlastníte nebo máte pod kontrolou, a to způsobem povoleným Pravidly používání. Podmínkami této Standardní smlouvy EULA se řídí veškerý obsah, materiály nebo služby přístupné či zakoupené v rámci Licencované Aplikace i vyšší verze poskytnuté Poskytovatelem licence, které nahrazují či doplňují původní Licencovanou Aplikaci, pokud není k takové vyšší verzi dodána Speciální smlouva EULA. Kromě výjimek uvedených v Pravidlech používání nesmíte Licencovanou Aplikaci distribuovat ani zpřístupňovat prostřednictvím sítě tam, kde by bylo možno ji užívat ve stejný okamžik na více zařízeních. Licencovanou Aplikaci nesmíte převést, znovu distribuovat nebo na ni udělovat sublicenci a v případě, že své Zařízení Apple prodáte třetí osobě, musíte Licencovanou Aplikaci předtím ze Zařízení Apple odstranit. Z Licencované Aplikace nesmíte pořizovat kopie (s výjimkou případů, kdy je tak povoleno touto licencí a Pravidly používání), provádět reverzní inženýrství, zpětně ji rozložit, pokoušet se z ní odvozovat zdrojový kód, měnit ji nebo z ní vytvářet odvozená díla, aktualizovat ji nebo jakoukoli její část (s výjimkou případů, kdy je výše uvedené omezení zakázáno příslušným právem nebo kdy je to povoleno licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoli komponentů s otevřeným zdrojovým kódem, tvořících součást Licencované Aplikace).

b. Souhlas s použitím údajů: Souhlasíte s tím, že Poskytovatel licence může shromažďovat a používat technické údaje a související informace, zejména technické informace o vašem zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Tyto informace jsou shromažďovány pravidelně za účelem usnadnění poskytování softwarových aktualizací, podpory produktu a případných dalších služeb týkajících se Licencované Aplikace. Poskytovatel může využívat tyto informace za předpokladu, že z nich nelze určit vaši totožnost, aby zdokonalil své produkty nebo aby vám poskytl služby a technologie.

c. Ukončení platnosti. Tato Standardní smlouva EULA je účinná, dokud ji vy nebo Poskytovatel licence neukončíte. Vaše práva podle této Standardní smlouvy EULA automaticky zanikají, pokud nebudete plnit kteroukoli z jejích podmínek.

d. Externí Služby. Licencovaná Aplikace může umožnit přístup ke službám a k webovým stránkám Poskytovatele licence a/nebo třetí strany (dále společně i jednotlivě jen „Externí Služby“). Souhlasíte s tím, že budete Externí Služby používat na své vlastní riziko. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za zkoumání nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakýchkoli Externích Služeb třetích stran a nenese ve vztahu k nim žádnou odpovědnost. Údaje zobrazované jakoukoli Licencovanou Aplikací nebo Externí Službou, zejména finanční a zdravotnické informace a informace o lokalitách, slouží pouze pro obecné informační účely a nejsou zaručeny Poskytovatelem licence ani jeho zástupci. Externí Služby nesmíte používat způsobem, který není v souladu s podmínkami této Standardní smlouvy EULA nebo který porušuje práva Poskytovatele licence či jakékoli třetí strany k duševnímu vlastnictví. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Externí Služby k obtěžování, zneužívání, sledování (tzv. stalking), zastrašování nebo urážkám fyzických či právnických osob a že Poskytovatel licence není odpovědný za takové užívání. Externí Služby nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve vaší Domovské zemi a nemusí být vhodné nebo k dispozici k užívání v konkrétní zeměpisné oblasti. Pokud se takové Externí Služby rozhodnete používat, jste odpovědni za dodržování všech příslušných právních předpisů. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo změnit, pozastavit, odstranit, deaktivovat nebo zrušit či omezit přístup ke kterékoli z Externích Služeb, a to kdykoliv bez oznámení, aniž by mu tím vznikala vůči vám odpovědnost.

e. NEPOSKYTNUTÍ ZÁRUKY. V souvislosti s poskytováním Licencované Aplikace a jakýchkoliv Externích Služeb plněných či poskytovaných ve váš prospěch na základě Licencované Aplikace vynaloží Poskytovatel licence přiměřenou péči a odbornost. Poskytovatel licence nečiní žádné jiné přísliby či záruky ohledně Externích Služeb a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše užívání Externích Služeb bude nepřerušené či bezchybné;

(ii) nedojde ke ztrátě Externích Služeb, jejich poškození, napadení, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti a Poskytovatel licence se zříká jakékoliv odpovědnosti související s výše uvedeným. Budete odpovědni za zálohování svého vlastního systému, včetně jakékoliv Licencované aplikace, která je uložena ve vašem systému.

f. Omezení odpovědnosti.

(i) S výjimkou případů uvedených v bodu (ii) nebudou Poskytovatel licence, jeho členové představenstva, vedoucí pracovníci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé, či poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu či poškození způsobené Poskytovatelem licence, jeho zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(1) se Poskytovatel licence ani žádný z jeho zaměstnanců či zástupců nedopustí žádného porušení zákonné povinnosti vynaložení řádné péče;

(2) nelze takové porušení předvídat;

(3) ke zvýšení ztráty či poškození došlo v důsledku vašeho porušení jakékoliv podmínky této Standardní smlouvy EULA;

(4) tak vyplývá z rozhodnutí Poskytovatele licence vás upozornit v souvislosti s přístupem k Externím Službám, pozastavit nebo ukončit tento přístup ke Službám nebo učinit jakékoliv jiné úkony v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že Apple dojde k závěru, že došlo k porušení této Standardní smlouvy EULA;

(5) se jedná o ušlý zisk, ztrátu podnikání či příjmů nebo o jakoukoliv ztrátu či poškození údajů v souvislosti s vaším užíváním Licencované aplikace.

(ii) Nic v této Smlouvě neruší ani neomezuje odpovědnost Poskytovatele licence za podvod, hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání, smrt nebo úraz způsobený jeho nedbalostí.

g. Licencovanou Aplikaci nesmíte používat ani jinak vyvážet či znovu vyvážet, s výjimkou případů povolených zákony Spojených států amerických a zákony jurisdikce, ve které byla Licencovaná Aplikace získána. Licencovaná Aplikace nesmí být zejména vyvážena ani opětovně vyvážena (a) do zemí, na které Spojené státy americké uvalily embargo, nebo (b) kterékoliv osobě či subjektu uvedenému na seznamu zvláště určených státních příslušníků Ministerstva financí Spojených států amerických nebo na seznamu zakázaných osob či subjektů Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Používáním Licencované Aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani nejste uvedeni na takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že nebudete tyto produkty používat pro žádné účely zakázané právem Spojených států amerických, zejména k vývoji, navrhování, výrobě nebo produkci jaderných zbraní, raket či chemických nebo biologických zbraní.

h. Licencovaná Aplikace a související dokumentace jsou „komerčními položkami“, jak je tento pojem definován v čl. 48 C.F.R. §2.101, které sestávají z „komerčního počítačového softwaru“ a „komerční počítačové softwarové dokumentace“, jak jsou tyto pojmy užívány v čl. 48 C.F.R. §12.212, případně 48 C.F.R. §227.7202. Podle čl. 48 C.F.R. §12.212, případně 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4 je na komerční počítačový software a komerční počítačovou dokumentaci poskytována licence koncovým uživatelům vlády Spojených států amerických (a) pouze jako na komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům dle podmínek zde obsažených. Nezveřejněná práva jsou vyhrazena dle autorského práva Spojených států amerických.

i. Pokud není v následujícím odstavci výslovně uvedeno jinak, řídí se tato Smlouva a vztah mezi vámi a společností Apple právními předpisy státu Kalifornie kromě ustanovení o kolizních normách. Vy a společnost Apple souhlasíte s podrobením se osobní a výlučné příslušnosti soudů v okrese Santa Clara, Kalifornie, které budou řešit případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy. Jestliže (a) nejste občanem USA; (b) nemáte trvalý pobyt v USA; (c) nepřistupujete k Službám z USA; a (d) jste občanem jedné z níže uvedených zemí, souhlasíte tímto, že se budou případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy řídit podle níže uvedeného rozhodného práva, a to bez ohledu na případná ustanovení o kolizních normách, a neodvolatelně se tímto podrobujete pravomoci soudů ve státě, okrese či zemi uvedené níže, jejíž právo je rozhodné:

Jestliže máte trvalé bydliště v některé zemi Evropské unie nebo ve Švýcarsku, Norsku či na Islandu, rozhodným právem je právní řád vašeho obvyklého místa bydliště a rovněž pravomoc budou mít soudy vašeho obvyklého místa bydliště.

Právo nazývané Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z uplatnění na tuto Smlouvu zvláště vyloučeno.

H. DALŠÍ PODMÍNKY APPLE BOOKS

Obsah Apple Books si pořizujete od externího poskytovatele tohoto Obsahu („Vydavatel“), nikoli od společnosti Apple. Společnost Apple vystupuje při poskytování Obsahu Apple Books jako zástupce Vydavatele, a proto není účastníkem Transakce mezi vámi a Vydavatelem. Jestliže jste zákazníkem společnosti Apple Distribution International, je oficiálním dodavatelem společnost Apple Distribution International, což znamená, že licenci na používání Obsahu získáváte od společnosti Apple Distribution International, ale licenci na Obsah vám poskytuje Vydavatel. Vydavatel Obsahu Apple Books si vyhrazuje právo vymáhat podmínky používání týkající se tohoto Obsahu Apple Books. Vydavatel Obsahu Apple Books je výhradně odpovědný za tento Obsah, jakékoli záruky, pokud nedošlo ke zřeknutí se těchto záruk, a jakékoli nároky, které můžete vy nebo jakákoliv jiná strana uplatnit v souvislosti s tímto Obsahem.

I. DALŠÍ PODMÍNKY APPLE MUSIC

ČLENSTVÍ V APPLE MUSIC

Apple Music je předplacená hudební Služba. Vaše členství v Apple Music se automaticky obnovuje, dokud ho nezrušíte v nastavení svého účtu. Podrobnější informace najdete v části „Předplatné“. Jakmile vaše členství v Apple Music skončí, ztratíte přístup ke všem funkcím Služby Apple Music, které vyžadují členství, zejména přístup ke skladbám Apple Music uloženým ve vašem zařízení a k hudební knihovně na iCloudu. 

Pokud je taková možnost k dispozici, může vám být nabídnuto členství v Apple Music prostřednictvím vašeho bezdrátového operátora („Členství prostřednictvím operátora“). Jestliže si zakoupíte Členství prostřednictvím operátora, bude vám cenu za členství v Apple Music účtovat váš operátor. Váš vztah s operátorem se řídí podmínkami operátora, nikoli touto Smlouvou, a všechny spory v souvislosti s účtováním za Členství prostřednictvím operátora musíte řešit přímo se svým operátorem, nikoli se společností Apple. Používáním Služby Apple Music souhlasíte s tím, že váš operátor si může vyměňovat údaje o vašem účtu u operátora, telefonní číslo a údaje o předplatném se společností Apple a že společnost Apple může tyto údaje používat na určování stavu vašeho Členství prostřednictvím operátora.

HUDEBNÍ KNIHOVNA NA iCLOUDU

Hudební knihovna na iCloudu je funkce Apple Music, která vám umožňuje přístup k vašim oblíbeným nebo staženým skladbám, playlistům a hudebním videím zakoupeným z Apple Music, iTunes Store nebo od třetí strany („Obsah hudební knihovny na iCloudu“) z vašich zařízení, na nichž je aktivována Služba Apple Music. Hudební knihovna na iCloudu se zapne automaticky, když si nastavíte své členství v Apple Music. Hudební knihovna na iCloudu shromažďuje informace o vašem Obsahu hudební knihovny na iCloudu. Tyto informace jsou spojeny s vaším účtem Apple ID a porovnávány s Obsahem hudební knihovny iCloud, který je ve Službě Apple Music aktuálně dostupný. Obsah hudební knihovny na iCloudu, který není nalezen, je nahrán na servery hudební knihovny na iCloudu společnosti Apple (ve formátu, který společnost Apple určí). Můžete nahrát až 100 000 skladeb. Skladby pořízené z iTunes Store nebo Apple Music se do tohoto limitu nezapočítávají. Skladby, které nedosahují určitých kritérií (například příliš velké soubory), nebo skladby, které nebyly schváleny pro vaše zařízení, nejsou pro Službu hudební knihovna na iCloudu způsobilé. Když používáte hudební knihovnu na iCloudu, společnost Apple zaznamenává takové údaje, jako jsou stopy, které přehráváte, kde jste zastavili nebo které jste přeskočili, zařízení, která používáte, a čas a délku přehrávání. Souhlasíte s tím, že budete Službu Knihovna iCloud Music používat výhradně pro obsah získaný zákonným způsobem. hudební knihovna na iCloudu poskytuje, „TAK JAK JE“ a může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Před použitím hudební knihovny na iCloudu byste si měli zálohovat svá data a informace. Jestliže nejste členem Služby Apple Music, můžete si zakoupit předplatné iTunes Match, které se řídí podmínkami uvedenými v této části.

J. PŘÍDAVNÉ PODMÍNKY APPLE ARCADE

PŘEDPLATNÉ APPLE ARCADE

Apple Arcade je předplatní herní služba. Vaše předplatné Apple Arcade bude automaticky obnovováno, dokud ho nezrušíte v nastavení účtu. Viz oddíl „Předplatné“ pro více detailů. Když vaše předplatné Apple Arcade skončí, ztratíte přístup ke všem funkcím Apple Arcade, které vyžadují předplatné, včetně, ale nejen, přístupu k aplikacím staženým z Apple Arcade, které jsou uloženy na vašem zařízení.

K. RŮZNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO VŠECHNY SLUŽBY

DEFINICE VÝRAZU APPLE

Podle vaší Domovské země výraz „Apple“ znamená:

společnost Apple Inc., se sídlem One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie, pro uživatele v Severní, Střední a Jižní Americe (vyjma Kanady), jakož i na územích a državách Spojených států amerických; a francouzských a britských državách v Severní Americe a Karibské oblasti;

společnost Apple Canada Inc., se sídlem 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada pro uživatele v Kanadě nebo na jejích územích a državách;

společnost iTunes K.K., se sídlem Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokio pro uživatele v Japonsku;

společnost Apple Pty Limited, se sídlem Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrálie, pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu, včetně ostrovních držav, území a přidružených jurisdikcí; a

společnost Apple Distribution International, se sídlem v Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, pro všechny ostatní uživatele.

ZMĚNY SMLOUVY

Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Smlouvu změnit a doplnit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání Služeb. Tyto úpravy a dodatečné podmínky vám budou oznámeny, a pokud je přijmete, nabydou účinnosti okamžitě a budou začleněny do této Smlouvy. V případě, že se rozhodnete tyto změny nepřijmout, bude společnost Apple oprávněna tuto Smlouvu ukončit.

MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Společnost Apple nenese odpovědnost za materiály třetích stran, a to včetně materiálů v Obsahu nebo ve Službách nebo z nich odkazovaných.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že Služby, zejména Obsah, grafika, uživatelské rozhraní, audio a video klipy, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci Služeb, obsahují majetkové informace a materiál, který je vlastnictvím společnosti Apple a/nebo poskytovatelů licencí a jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména autorským právem. Souhlasíte s tím, že nebudete takové chráněné informace ani materiály jakýmkoli způsobem používat, s výjimkou používání Služeb pro osobní nekomerční použití v souladu s touto Smlouvou. Žádná část Služeb nesmí být jakoukoliv formou nebo jakýmikoliv prostředky rozmnožována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto Smlouvou. Zavazujete se, že nebudete Služby ani Obsah žádným způsobem upravovat, půjčovat, pronajímat, prodávat nebo distribuovat a že nebudete využívat Služby jakýmkoli výslovně nepovoleným způsobem.

Název Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti se Službami jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple ve Spojených státech amerických a v jiných zemích. Není vám uděleno žádné právo ani licence ve vztahu k výše uvedeným ochranným známkám.

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

Jestliže se domníváte, že jakýkoli Obsah dostupný prostřednictvím Služeb porušuje autorská práva, na něž si činíte nárok, kontaktujte prosím společnost Apple následujícím způsobem:

- iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasty: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/ 

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/ 

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/ 

UKONČENÍ A POZASTAVENÍ SLUŽEB

Pokud nedodržíte ustanovení této Smlouvy nebo pokud bude mít společnost Apple podezření, že jste je nedodrželi, může společnost Apple bez toho, že by vám to oznámila: (i) ukončit tuto Smlouvu a/nebo váš účet Apple ID, přičemž budete i nadále povinni uhradit veškeré částky splatné podle vašeho účtu Apple ID do data ukončení včetně, a/nebo (ii) ukončit licenci na software; a/nebo (iii) znemožnit vám přístup ke Službám.

Společnost Apple si dále vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb (nebo jakékoli jejich části či Obsahu) a nebude vůči vám ani vůči jakékoli třetí straně odpovědná v případě, že toto své právo uplatní. Bude-li to možné, společnost Apple vás na jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby předem upozorní. Ukončení Služby nebude mít vliv na Obsah, který jste již získali. Může se však stát, že nebudete moci schválit používání Obsahu na dalších počítačích.

PROHLÁŠENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

a. Společnost Apple bude poskytovat Služby s náležitou péčí a odborností. Společnost Apple nečiní žádné přísliby ani neposkytuje žádné záruky ohledně Služeb a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše používání Služeb bude nepřerušené nebo bezchybné. Souhlasíte s tím, že společnost Apple může čas od času Služby na dobu neurčitou odstranit nebo je kdykoliv zrušit z technických či provozních důvodů a že vás o této skutečnosti bude informovat, pokud to bude možné;

(ii) nedojde ke ztrátě Služeb, jejich poškození, útoku na ně, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti, které budou představovat případy vyšší moci a v souvislosti s nimiž se společnost Apple zříká jakékoliv odpovědnosti. Ponesete odpovědnost za zálohování svého vlastního systému, a to před, v průběhu i po použití Služeb, včetně jakéhokoliv obsahu nebo dat používaných nebo získaných v rámci Služeb.

Apple není zodpovědný za vzniklé poplatky za data ve spojení s vaším používáním Služeb.

b. S výjimkou případů uvedených v bodu (d) níže nebo v případě, že uplatňujete jakékoliv příslušné zákonné právo na refundaci nebo náhradu, nebudou společnost Apple, její členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou společností Apple, jejími zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(i) nedojde k porušení zákonné povinnosti poskytování náležité péče vůči vaší osobě ze strany společnosti Apple nebo kteréhokoliv našeho zaměstnance nebo zástupce;

(ii) se nejedná o rozumně předvídatelný důsledek jakéhokoliv takového porušení;

(iii) ke zvýšení ztráty nebo škody došlo v důsledku porušení kteréhokoliv ujednání této Smlouvy z vaší strany;

(iv) vznikla v důsledku rozhodnutí společnosti Apple odstranit nebo odmítnout zpracování jakýchkoliv údajů nebo obsahu, upozornit vás nebo pozastavit či ukončit váš přístup ke Službám nebo podniknout jakékoli jiné kroky v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že společnost Apple dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy; nebo

(v) se týká ušlého zisku (ztráty příjmu), obchodní činnosti nebo zisku či jakékoliv ztráty nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním Služeb.

c. Společnost Apple vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu údajů, které předložíte v souvislosti se Službami, včetně ochrany před podvodným užitím.

d. Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nezbavuje či neomezuje společnost Apple odpovědnosti za škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně či podvodem nebo za smrt či zranění osob.

e. Pokud porušíte tuto Smlouvu, budete vůči společnosti Apple, jejím členům představenstva, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licence odpovědni za jakýkoliv nárok, který z vašeho porušení vyplývá. Dále ponesete důsledky jakéhokoliv úkonu provedeného společností Apple v rámci jejího šetření případu podezření na porušení této Smlouvy nebo v důsledku jejího zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení této Smlouvy.

ZÁKONNÉ VÝJIMKY PRO VEŘEJNÉ INSTITUCE

Jestliže jste schválená veřejná vzdělávací nebo státní instituce a jakákoli část této Smlouvy, například část o odškodnění, je vůči vám neplatná nebo nevymahatelná vzhledem k příslušnému lokálnímu, národnímu, státnímu či federálnímu právu, pak je tato část považována za neplatnou, případně nevymahatelnou a bude vykládána způsobem, který je nejvíce souladný s příslušným rozhodným právem.

ROZHODNÉ PRÁVO

Pokud není v následujícím odstavci výslovně uvedeno jinak, řídí se tato Smlouva a vztah mezi vámi a společností Apple a všechny Transakce ve Službách právními předpisy státu Kalifornie kromě ustanovení o kolizních normách. Vy a společnost Apple souhlasíte s podrobením se osobní a výlučné příslušnosti soudů v okrese Santa Clara, Kalifornie, které budou řešit případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy. Jestliže (a) nejste občanem USA; (b) nemáte trvalý pobyt v USA; (c) nepřistupujete k Službám z USA; a (d) jste občanem jedné z níže uvedených zemí, souhlasíte tímto, že se budou případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy řídit podle níže uvedeného příslušného práva, a to bez ohledu na případná ustanovení o kolizních normách, a neodvolatelně se tímto podrobujete pravomoci soudů ve státě, okrese či zemi uvedené níže, jejíž právo je rozhodné:

Jestliže máte trvalé bydliště v některé zemi Evropské unie nebo ve Švýcarsku, Norsku či na Islandu, rozhodným právem je právní řád vašeho obvyklého místa bydliště a rovněž pravomoc budou mít soudy vašeho obvyklého místa bydliště.

Právo nazývané Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z uplatnění na tuto Smlouvu zvláště vyloučeno.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato Smlouva zakládá úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple a upravuje vaše používání Služeb, přičemž nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Apple, pokud jde o stejný předmět. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete související služby, obsah třetí strany či software třetí strany, případně další služby, jako je Program hromadných nákupů. Pokud se kterákoli část této Smlouvy stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem, aby odrážela v maximální možné míře původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost Apple nebude vymáhat jakékoli právo či ujednání této Smlouvy, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění tohoto či jakýchkoli jiných ustanovení. Společnost Apple nebude odpovědná za neplnění jakýchkoli závazků v důsledku příčin mimo její kontrolu.

Zavazujete se dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní právní předpisy, směrnice, nařízení a zákony, které se vztahují na vaše používání Služeb. Používání Služeb z vaší strany může podléhat i jiným právním předpisům. Riziko ztráty u všech elektronicky uskutečněných Transakcí přechází na kupujícího okamžikem elektronického přenosu k příjemci. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Apple není oprávněn tuto Smlouvu měnit.

Společnost Apple vám může zasílat oznámení týkající se Služeb e-mailem na vaši e-mailovou adresu nebo poštou na vaši poštovní adresu, popřípadě uveřejněním v rámci Služeb. Oznámení nabývá okamžité účinnosti. Společnost Apple vás může také kontaktovat e-mailem nebo push notifikací a zasílat vám tak další informace o Službách.

Alternativní řešení sporů. EU provozuje dobrovolnou platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná přes tento odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr, v níž se společnost Apple Distribution International rozhodla neúčastnit. V případě problémů kontaktujte podporu iTunes https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Tímto udělujete společnosti Apple právo podniknout kroky, o nichž je přesvědčena, že jsou přiměřeně nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování kterékoli části této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že aniž by vůči vám společnost Apple nesla odpovědnost, má právo sdělit jakékoli údaje a/nebo informace orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, pokud bude společnost Apple přesvědčena o tom, že je to nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování jakékoli části této Smlouvy (zejména práva společnosti Apple poskytnout součinnost v rámci jakéhokoli soudního řízení týkajícího se vašeho používání Služeb a/nebo Obsahu a/nebo nároku třetí strany vzneseného v souvislosti s tím, že vaše používání Služeb a/nebo Obsahu je nezákonné a/nebo porušuje práva takové třetí strany).

Nezletilé děti by si tuto Smlouvu měly prostudovat se svým rodičem nebo zákonným zástupcem, aby bylo zajištěno, že jí dítě a rodič nebo zákonný zástupce rozumí.

Poslední aktualizace: 13. květen 2019