Podmínky poskytování služeb Apple Media

Tyto podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Apple („Smlouva“). Smlouvu si prosím pečlivě přečtěte. Že jste Smlouvu pochopili a přijímáte ji, potvrdíte kliknutím na tlačítko „Souhlasím“.

A. PŘEDSTAVENÍ NAŠICH SLUŽEB

Tato Smlouva upravuje vaše používání služeb Apple („Služby“ – např. a kde je k dispozici, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcast předplatné, Apple TV, Apple TV+, Apple TV Channels, Game Center, iTunes), jejichž prostřednictvím můžete nakupovat, získávat, obdržet licenci, pronajmout si nebo předplatit obsah, Aplikace (jak jsou definovány níže) a další služby v aplikacích (společně „Obsah“). Obsah může být nabízen přes Služby společností Apple nebo třetí stranou. Naše Služby jsou vám k dispozici k použití ve vaší zemi nebo oblasti pobytu („Domovské zemi“) a v dalších členských zemích EU, ve kterých dočasně pobýváte. Vytvořením účtu pro použití Služeb v konkrétní zemi nebo oblasti ji specifikujete jako svou Domovskou zemi. Abyste mohli naše Služby používat, potřebujete kompatibilní hardware, software (nejnovější verzi, která je doporučena a někdy vyžadována) a přístup k internetu (mohou být účtovány poplatky). Výkon našich Služeb může být těmito faktory ovlivněn.

B. POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

PLATBY, DANĚ A VRACENÍ PENĚZ

Obsah v našich Službách můžete získat buď zdarma, nebo za poplatek, přičemž v obou případech je to nazýváno „Transakce“. Každou Transakcí získáváte licenci pouze na používání Obsahu. Každá Transakce je elektronická smlouva mezi vámi a společností Apple a⁄nebo vámi a subjektem, který poskytuje Obsah v našich Službách. Jestliže však jste zákazníkem společnosti Apple Distribution International Ltd., je oficiálním dodavatelem některého Obsahu, který si pořídíte prostřednictvím Apple Books, Apple Podcasts nebo App Store, jak je zobrazeno na stránce produktu a⁄nebo během procesu pořízení příslušné Služby, společnost Apple Distribution International Ltd. V takovém případě si Obsah pořizujete od společnosti Apple Distribution International Ltd., která má licenci od poskytovatele Obsahu (např. Poskytovatele aplikace (podle níže uvedené definice) vydavatele knihy atd.). Když uskutečníte svou první Transakci, požádáme vás, abyste si zvolili, jak často máme požadovat, abyste zadali své heslo pro další Transakce. Když si pro Transakce aktivujete Touch ID, požádáme vás, abyste všechny Transakce ověřovali svým otiskem prstu, a když si pro Transakce aktivujete Face ID, požádáme vás, abyste všechny Transakce ověřovali pomocí funkce rozpoznávání obličeje. Nastavení svého hesla můžete kdykoli spravovat podle následujících pokynů: https://support.apple.com/ HT204030.

Společnost Apple použije vaši zvolenou platební metodu (jako je zaúčtování na vrub vaší kreditní karty, debetní karty, dárkové karty⁄kód, případně jinou metodu dostupnou ve vaší Domovské zemi) k úhradě všech Transakcí včetně příslušných daní. Pokud jste vaši platební metodu přidali i do Peněženky, může ji společnost Apple naúčtovat za použití Apple Pay. Ke svému Apple ID můžete přiřadit více platebních metod a souhlasíte s tím, že společnost Apple může tyto platební metody ukládat a zaúčtovat platby za transakce. Vaše primární platební metoda se zobrazí v horní části platební stránky nastavení účtu.

Pokud nelze z jakéhokoli důvodu zaúčtovat platbu přes vaší primární platební metodu (například kvůli vypršení platnosti nebo nedostatku finančních prostředků), dáváte povolení společnosti Apple, aby se pokusila zaúčtovat platbu přes vaše další způsobilé platební metody v takovém pořadí, jak se zobrazují na stránce plateb nastavení účtu shora dolů. Pokud vám platbu nebudeme moct zaúčtovat, budete odpovědní za jakékoli neinkasované částky a můžeme se je pokusit opět zaúčtovat nebo požádat, aby jste poskytly jinou platební metodu. Jestliže podáte předběžnou objednávku na Obsah, bude vám cena naúčtována v okamžiku, kdy vám bude Obsah doručen (pokud objednávku před zpřístupněním Obsahu nezrušíte). V souladu s místními zákony může společnost Apple automaticky aktualizovat vaše platební údaje týkající se vašich platebních metod, jsou‑li takové údaje poskytnuty platebními sítěmi nebo příslušnými finančními institucemi. Další podrobnosti o účtování Transakcí najdete na http://support.apple.com/ HT201359. Souhlasíte s přijímáním všech faktur v elektronickém formátu, což může zahrnovat i e‑mail. Ceny Obsahu se mohou kdykoli změnit. Pokud technické problémy znemožní nebo nepřiměřeně zpozdí dodání vašeho Obsahu, je jediným a výhradním prostředkem nápravy, který máte k dispozici, buď nahrazení Obsahu, nebo refundace zaplacené ceny, a to na základě rozhodnutí společnosti Apple. Společnost Apple může pozastavit nebo zrušit platbu nebo žádost o refundaci zamítnout, jestliže zjistíme důkaz o podvodu, zneužití nebo nezákonném nebo jiném manipulativním jednání, kdy je společnost Apple oprávněna vznést odpovídající protinárok. Podmínky týkající se kreditu a dárkových karet/kódů jsou k dispozici zde: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Právo na odstoupení: Pokud se rozhodnete od své objednávky odstoupit, můžete tak učinit do 14 dnů od obdržení potvrzení o platbě, a to i bez udání důvodu.

Chcete‑li od své objednávky odstoupit, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat. Aby bylo zajištěno okamžité zpracování, doporučujeme vám použít odkaz Nahlásit problém u všech položek s výjimkou pasu k dokončení sezóny a nevyužitých položek Dárků iTunes zakoupených přímo od společnosti Apple. Od těchto položek můžete odstoupit kontaktováním podpory iTunes. Od objednávky předplacených služeb lze odstoupit pouze po prvotním sjednání předplatného, nikoli při každém automatickém obnovení předplatného. Máte rovněž právo informovat nás pomocí vzorového formuláře pro odstoupení (naleznete níže) nebo jiným jednoznačným prohlášením. Pokud použijete odkaz Nahlásit problém, bez prodlení vám zašleme potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení.

Aby nedošlo k promeškání lhůty pro odstoupení, musíte nám zaslat oznámení o odstoupení před uplynutím 14denní lhůty.

Účinky odstoupení: Vrátíme vám peníze nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme od vás přijali oznámení o odstoupení. Na vrácení bude použit stejný způsob platby jako při původní Transakci a s vrácením nejsou spojeny žádné další poplatky.

Výjimky z práva na odstoupení: Od své objednávky na doručení Obsahu nemůžete odstoupit, pokud již bylo toto doručování na vaši žádost zahájeno, přičemž jste potvrdili, že tím ztrácíte právo na odstoupení.

Vzorový formulář pro odstoupení:

- Adresát: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

- Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy pro následující položku:

[DOPLŇTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, UMĚLCE A TYP]

- Objednáno dne: [VLOŽTE DATUM] / přijato dne [VLOŽTE DATUM]

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- E‑mailová adresa zákazníka (nepovinné)

- Datum

ÚČET

Používání našich Služeb a zpřístupnění vašeho Obsahu může vyžadovat Apple ID. Apple ID je účet, který používáte v celém ekosystému společnosti Apple. Použití Game Center je předmětem této Smlouvy a také vyžaduje Game Center účet. Váš účet je cenný a nesete odpovědnost za jeho utajení a bezpečnost. Společnost Apple nenese odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z neoprávněného použití vašeho účtu. Jestliže máte podezření, že váš účet byl zneužit, kontaktujte společnost Apple.

Abyste si mohli vytvořit Apple ID a používat naše Služby, musí vám být alespoň 13 let (nebo musíte dosáhnout obdobného minimálního věku ve vaší Domovské zemi, který je uveden v procesu registrace). Apple ID pro osoby mladší mohou být vytvořeny rodičem či zákonným zástupcem za použití Sdílení v rámci rodiny nebo schválenou vzdělávací institucí. Rodič nebo zákonný zástupce, který vytváří účet pro neplnoleté dítě by si měl tuto Smlouvu s dítětem projít, aby se ujistil, že jí oba rozumějí.

Můžete přidat, notifikovat nebo odebrat kontakt pro Pozůstalost pro své Apple ID, jak je popsáno v http://support.apple.com/HT212360. Přístup kontaktu pro Pozůstalost k vašemu Apple ID je omezený, jak je popsáno v http://support.apple.com/HT212361.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na používání našich Služeb se vztahují Zásady společnosti Apple pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A OBSAHU

Služby a Obsah musíte používat v souladu s pravidly stanovenými v této části („Pravidla používání“). Jakékoli jiné použití Služeb a Obsahu představuje podstatné porušení této Smlouvy. Společnost Apple může monitorovat, zda Služby a Obsah používáte v souladu s těmito Pravidly používání.

Všechny Služby:

- Můžete používat Služby a Obsah pouze pro osobní nekomerční účely (pokud není v níže uvedené části Obsah App Storu uvedeno jinak).

- Dodáním Služeb a Obsahu společnosti Apple na vás nepřecházejí žádná práva ke komerčnímu nebo propagačnímu užití tohoto Obsahu a toto dodání nepředstavuje udělení jakýchkoli autorských práv jejich vlastníky ani vzdání se těchto práv.

- Obsah můžete na každém zařízení používat z maximálně pěti různých Apple ID.

- Pro jakoukoliv Službu můžete mít zároveň až 10 zařízení (ale pouze maximálně 5 počítačů) v rámci vašeho Apple ID, ačkoliv simultánní streamování nebo stahování Obsahu může být omezeno na menší počet zařízení, jak je uvedeno níže pro obsah Apple Music a Apple TV. Každý počítač musí mít autorizováno používání stejného Apple ID (pro více informací o autorizaci počítačů navštivte https://support.apple.com/HT201251). Zařízení mohou být propojena s jinými Apple ID každých 90 dní.

- Manipulování s počty přehrání, stahováním, hodnocením nebo recenzemi prostřednictvím jakýchkoliv prostředků – jako je (i) používání botů, skriptů nebo automatizovaných procesů; nebo (ii) poskytování nebo přijímání jakéhokoliv druhu kompenzace nebo pobídky – je zakázáno.

- Nesete odpovědnost za to, že nedojde ke ztrátě, zničení nebo poškození Obsahu po jeho stažení. Doporučujeme, abyste si svůj Obsah pravidelně zálohovali.

- Nesmíte manipulovat s žádným bezpečnostním technologickým prvkem vztahujícím se k Službám ani jej obcházet.

- K našim Službám můžete přistupovat pouze pomocí softwaru společnosti Apple a nesmíte tento software nijak upravovat ani používat jeho upravené verze.

- Video Obsah vyžaduje připojení HDCP.

Prodej a pronájem Audio a Video Obsahu:

- Obsah bez DRM ochrany (Digital Rights Management) můžete používat na přiměřeném počtu kompatibilních zařízení, jež vlastníte nebo máte pod kontrolou. Obsah s DRM ochranou může být používán na maximálně pěti počítačích a na libovolném počtu zařízení, která jsou synchronizována z těchto počítačů.

- Pronajatý Obsah lze sledovat pouze na jednom zařízení současně a musí být přehrán do 30 dnů a sledování dokončeno do 48 hodin od začátku přehrávání (zastavení, pauzy ani opětovné spuštění tuto lhůtu neprodlužují).

- Pro účely poslechu si můžete vypálit zvukové skladby ze zakoupeného seznamu na disk maximálně sedmkrát; toto omezení se nevztahuje na Obsah bez DRM ochrany. Jiný Obsah nemůže být vypálen na disk. Zvukové CD, na které jste si vypálili svůj Obsah, můžete používat v souladu s lokálními autorskými právy stejně jako jakékoli jiné zvukové CD zakoupené v obchodě.

- Zakoupený Obsah bude obecně nadále k dispozici ke stažení, opětovnému stažení nebo jinému přístupu ze stránek společnosti Apple. Ačkoli je to nepravděpodobné, po vašem nákupu může být Obsah ze Služeb odstraněn (například proto, že jej poskytovatel odstranil) a stát se nedostupným pro další stahování nebo přístup ze stránek společnosti Apple. Abyste si mohli nadále užívat Obsah, doporučujeme vám stáhnout veškerý zakoupený Obsah do zařízení, které vlastníte, a zálohovat.

Obsah App Storu:

- Výraz „Aplikace“ zahrnuje aplikace a Klipy aplikací pro jakoukoliv platformu a⁄nebo operační systém Apple, včetně jakýchkoliv nákupů v aplikaci, nadstaveb (jako jsou klávesnice), nálepek a předplatných, která jsou dostupná v takových aplikacích nebo Klipech aplikací.

- Fyzické osoby jednající za obchodní společnost, státní organizaci nebo vzdělávací instituci („Podnik“) mohou Aplikace, kromě Arcade aplikací, stahovat a synchronizovat k užívání (i) jednou osobou na jednom či více zařízeních, které Podnik vlastní nebo má pod kontrolou; nebo (ii) více osobami na jednom sdíleném zařízení, které Podnik vlastní nebo má pod kontrolou. Aby se předešlo nejasnostem, pro každé zařízení užívané postupně nebo najednou více uživateli je vyžadována samostatná licence.

Apple Music:

- Individuální členství Apple Music vám umožní poslech v reálném čase (streaming) pouze na jednom zařízení současně; Rodinné sdílení Apple Music vám nebo členům vaší rodiny umožní současný poslech streamovaného obsahu až na šesti zařízeních zároveň.

Apple Arcade:

- Aplikace Apple Arcade mohou být pouze staženy nebo znovu staženy s platnou Apple Arcade zkušební verzí nebo předplatným.

- Pokud vaše předplatné skončí, nebudou vám dále přístupné aplikace stažené přes Apple Arcade.

Obsah Apple TV

- Pro většinu stanic můžete streamovat Obsah až na třech zařízeních zároveň.

- Více se o právech užívání Obsahu Apple TV dozvíte na https://support.apple.com/HT210074

STAHOVÁNÍ

Můžete být omezeni v množství Obsahu, který můžete stáhnout, a některý stáhnutý Obsah může vypršet po určité době po stažení nebo prvním přehrání. Určitý Obsah nemusí být vůbec dostupný pro stažení.

Již dříve pořízený Obsah si v některých případech můžete znovu stáhnout („Opětovné stažení“) na svá zařízení, která jsou podepsána stejným Apple ID („Propojená zařízení“). Druh Obsahu, který lze ve vaší Domovské zemi stahovat opětovně, najdete na https://support.apple.com/HT204632. Pokud daný Obsah již není nabízen v našich Službách, nemusí být k dispozici k Opětovnému stažení.

Obsah může být také z našich Služeb kdykoli odstraněn, poté jej nelze stáhnout, znovu stáhnout nebo jinak získat přístup ze stránek společnosti Apple.

PŘEDPLATNÉ

Služby a některé Aplikace mohou umožňovat přístup k Obsahu nebo Službám na základě předplatného („Placené předplatné“). Placené předplatné se automaticky obnovuje, dokud jej nezrušíte v sekci Spravovat předplatné v nastavení svého účtu. Abyste se dozvěděli více o zrušení vašeho předplatného, navštivte https://support.apple.com/HT202039. Jestliže se cena Placeného předplatného zvýší, budeme vás informovat a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas s pokračováním. Částka předplatného bude odečtena z vašeho účtu nejdříve 24 hodin před začátkem aktuální doby trvání Placeného předplatného. Vyhrazujeme si právo zrušit vaše Placené předplatné, pokud nejsme schopni úspěšně účtovat vaši platební metodu pro obnovení vašeho předplatného. U určitých druhů Placeného předplatného vám může být před stržením příslušné částky z vašeho účtu nabídnuta zkušební doba zdarma. Jestliže se rozhodnete zrušit své Placené předplatné dříve, než strhneme příslušnou částku z vašeho účtu, zrušte předplatné alespoň 24 hodin před uplynutím zkušební doby.

Pokud zahájíte zkušební dobu Placeného předplatného nabízenou společností Apple jako poskytovatelem Obsahu („Placené předplatné Apple“) a zrušíte ji před jejím koncem, nebude možné zkušební dobu znovu aktivovat.

Zkušební doby nebo bezplatné nabídky Placeného předplatného Apple, kromě iCloud+, nemohou být kombinovány s žádnými zkušebními dobami nebo bezplatnými nabídkami z Apple One. Pokud využíváte zkušební dobu nebo bezplatnou nabídku pro jakékoliv Placené předplatné Apple a jste přihlášeni k předplatnému Apple One, vaše zkušební doba (doby) nebo bezplatná nabídka (nabídky) nebudou pozastaveny ani pokud máte k takovému Placenému předplatnému (předplatným) Apple přístup přes vaše předplatné Apple One. Berete na vědomí, že zkušební doba nebo bezplatná nabídka může vypršet, zatímco jste Platícím předplatitelem Apple One a společnost Apple nemá povinnost vám obnovit, nahradit nebo jinak kompenzovat jakoukoliv část takové vypršené zkušební doby nebo bezplatné nabídky.

Jakmile vaše Placené předplatné k jakékoliv Službě nebo Obsahu skončí, ztratíte přístup k jakýmkoliv funkcím nebo Obsahu této Služby, které vyžadují Placené předplatné.

OBSAH A DOSTUPNOST SLUŽBY

Podmínky uvedené v této Smlouvě, které se týkají Služeb, druhů Obsahu, funkcí nebo funkcionality nedostupné ve vaší Domovské zemi, se na vás nevztahují, dokud je nebudete mít k dispozici. Druh Obsahu, který máte ve vaší Domovské zemi k dispozici, najdete v části Služby nebo na https://support.apple.com/HT204411. Určité Služby a Obsah, které jsou vám dostupné ve vaší Domovské zemi, vám nemusí být dostupné, když cestujete za hranice vaší Domovské země, pokud to není vyžadováno zákonem.

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ TŘETÍCH STRAN

Je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce Služeb při přístupu k nim na zařízení, které není značky Apple. Kromě toho určité Služby mohou vyžadovat, nabádat nebo navrhovat, abyste použily vybavení třetí strany za některých podmínek a⁄nebo pro určité aktivity; takové použití je předmětem podmínek takového vybavení a mělo by být provedeno v souladu s příslušnými pokyny výrobce. Používáním Služeb souhlasíte s tím, že společnost Apple může průběžně automaticky stahovat a instalovat drobné aktualizace svého softwaru na zařízení třetích stran.

C. MATERIÁLY PŘEDKLÁDANÉ DO NAŠICH SLUŽEB

Naše Služby vám mohou umožňovat předkládat nebo uvádět materiály, jako jsou komentáře, hodnocení a recenze, obrázky, videa a podcasty (včetně připojených metadat a uměleckých děl). Když používáte tyto funkce, musíte dodržovat následující Pokyny pro předkládání materiálů, které mohou být průběžně aktualizovány, a pokud se dozvíme o materiálech, které porušují naše Pokyny pro předkládání, odstraníme je. Jestliže uvidíte materiály, které těmto Pokynům pro předkládání neodpovídají, oznamte nám to prostřednictvím funkce Nahlásit problém. S výjimkou zákonem zakázaného rozsahu, tímto udělujete společnosti Apple celosvětovou, bezplatnou, časově neomezenou, nevýhradní licenci na použití materiálů, které v rámci Služeb předložíte, a na související marketing a použití pro interní účely společnosti Apple. Společnost Apple může veškerý předkládaný materiál monitorovat a rozhodnout se, že jej odstraní nebo bude editovat.

Pokyny pro předkládání materiálu: Služby nesmíte používat na:

- uvádění jakýchkoli materiálů, (i) k jejichž užití nemáte povolení, právo či licenci nebo (ii) které porušují práva jakékoliv třetí strany;

- uvádění nevhodného, urážlivého, nezákonného, klamavého, nepřesného či jinak škodlivého obsahu;

- uvádění osobních, soukromých nebo důvěrných informací patřících jiným osobám;

- vyžadování osobních údajů od nezletilé osoby;

- zpodobňování či vydávání se za jinou osobu nebo subjekt;

- uvádění nebo zasílání spamů, zejména nevyžádané či nepovolené reklamy, propagačních materiálů nebo informačních oznámení;

- uvádění, modifikování nebo odstranění hodnocení nebo recenze výměnou za jakýkoliv druh kompenzace nebo pobídky;

- uvádění nečestných, urážlivých, škodlivých, zavádějících nebo zle míněných hodnocení nebo recenzí, nebo hodnocení či recenzí, které jsou pro hodnocený obsah irelevantní;

- plánování jakékoli nezákonné, podvodné či manipulativní činnosti nebo účast na takové činnosti.

D. RODINNÉ SDÍLENÍ (FAMILY SHARING)

Osoba organizující rodinu („Organizátor“) musí být starší 18 let a musí být rodičem nebo zákonným zástupcem některého Člena rodiny, který je mladší 13 let nebo nedosáhl obdobného minimálního věku v jeho Domovské zemi (uvedeného v procesu registrace). K přístupu ke všem funkcím Sdílení v rámci rodiny jsou nutná zařízení Apple.

Sdílení nákupů: Funkce Sdílení nákupů, která je součástí Sdílení v rámci rodiny, umožní sdílet určený Obsah mezi maximálně šesti členy Rodiny. Organizátor může pozvat další členy, aby se připojili, a zavazuje se uhradit všechny Transakce iniciované členy Rodiny. Pro úhradu všech Transakcí iniciovaných členem Rodiny se použijí způsobilé platební metody Organizátora (s výjimkou případu, kdy je na účtu Člena rodiny kredit, který se vždy použije jako první). Při použití způsobilých platebních metod Organizátora jednají Členové rodiny jako zástupci Organizátora. Organizátor Rodiny se tímto zavazuje (1) uhradit všechny tyto Transakce a (2) souhlasí, že Transakce, které členové Rodiny iniciují, jsou oprávněné a (3) Transakce budou účtovány způsobilými platebními metodami způsobem uvedeným v oddíle B výše. Organizátoři nesou odpovědnost za dodržování svých smluv s poskytovatelem platební metody a přebírají veškerá rizika spojená se sdíleným přístupem k způsobilým platebním metodám s členy Rodiny. Vyúčtování nebo faktura za Transakce člena Rodiny se zasílá tomu členovi Rodiny, který Transakci inicioval, a Organizátorovi.

Schvalování nákupů: Schvalování nákupů je jednoduchá funkce, která Organizátorovi umožňuje schvalovat Transakce iniciované členem Rodiny mladším 18 let (nebo který nedosáhl obdobného věku zletilosti v jeho Domovské zemi). Organizátor musí být rodičem nebo zákonným zástupcem některého člena Rodiny, pro kterého je aktivována funkce Schvalování nákupů. Obsah sdílený členy Rodiny nebo získaný prostřednictvím kódů obsahu nemusí podléhat funkci Schvalování nákupů.

Změny členů Rodiny: Pokud člen Rodiny Rodinu opustí nebo je z Rodiny vyloučen, nebudou již zbývající členové Rodiny mít přístup k Obsahu bývalého člena, a to včetně Obsahu pořízeného prostřednictvím platební metody Organizátora.

Pravidla sdílení v rámci Rodiny: V jednu chvíli můžete náležet vždy pouze do jedné Rodiny a k jakékoliv Rodině se můžete připojit maximálně dvakrát do roka. Apple ID související s Rodinou můžete měnit maximálně jednou za 90 dnů. Všichni členové Rodiny musí mít stejnou Domovskou zemi. Pro sdílení nákupů nemusí být určen veškerý Obsah, včetně Nákupů v aplikaci, předplatného a některých dříve zakoupených Aplikací. Předplatná Apple Tv+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ a Apple Fitness+ jsou automaticky povolena v Rodinném Sdílení. Předplatná sdílená v Rodině mohou být předmětem omezení používání Obsahu na základě předplatného.

E. PERSONALIZOVANÁ FUNKCE DOPORUČENÍ

Služby vám mohou doporučovat Obsah podle toho, co stahujete a nakupujete, a podle vašich dalších aktivit. V nastavení svého účtu si můžete zrušit zasílání těchto personalizovaných doporučení u některých Služeb.

F. DALŠÍ PODMÍNKY ITUNES STORE

PAS NA SEZÓNU A MULTI‑PASS

Pas vám umožňuje nakupovat a dostávat televizní Obsah, jakmile je k dispozici. Pas na sezónu platí pro televizní Obsah, který má omezený počet epizod v jedné řadě; Multi‑Pass platí pro televizní Obsah, který je k dispozici průběžně. Celá cena za Pas na sezónu nebo Multi‑Pass je účtována v době Transakce. Obsah Pasu na sezónu nebo Multi‑Passu je k dispozici ke stažení po dobu maximálně 90 dnů od okamžiku, kdy začala být dostupná poslední epizoda. Jestliže zvolíte automatické obnovení, když obdržíte Multi‑Pass, bude vám naúčtována celá cena každého dalšího cyklu Multi‑Pass. Alespoň 24 hodin před začátkem dalšího cyklu Multi‑Pass si můžete v nastavení svého účtu automatické obnovení vypnout. Jestliže Poskytovatel obsahu dodá společnosti Apple méně televizních epizod, než bylo plánováno, když jste si kupovali průkazku Pasu na sezónu, připíšeme ve prospěch vašeho účtu Apple ID maloobchodní cenu odpovídajícího počtu epizod, které nebyly společnosti Apple dodány.

G. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY APP STORU (BEZ APLIKACÍ APPLE ARCADE)

LICENCE NA OBSAH APP STORU

Licence na aplikace vám poskytuje společnost Apple nebo externí vývojář („Poskytovatel aplikace“). Jestliže jste zákazníkem společnosti Apple Distribution International Ltd., je oficiálním dodavatelem společnost Apple Distribution International Ltd., což znamená, že licenci na Aplikaci získáváte od společnosti Apple Distribution International Ltd., ale licenci na Aplikaci vám poskytuje Poskytovatel aplikace. Aplikace, na níž poskytuje licenci společnost Apple, je „Aplikace Apple“; Aplikace, na níž poskytuje licenci Poskytovatel aplikace, je „Aplikace třetí strany“. Společnost Apple vystupuje při poskytování App Store jako zástupce Poskytovatelů aplikace a není účastníkem kupní smlouvy ani uživatelské dohody uzavřené mezi vámi a Poskytovatelem aplikace. Každá Aplikace, kterou si zakoupíte, se řídí Licenční smlouvou pro koncového uživatele licencované aplikace („Standardní smlouva EULA“), která je uvedena níže, pokud společnost Apple nebo Poskytovatel aplikace nestanoví speciální licenční smlouvu („Speciální smlouva EULA“) s vyšší platností. Za obsah, záruky a nároky, které můžete případně mít v souvislosti s Aplikací třetí strany, nese výhradní odpovědnost Poskytovatel aplikace příslušné Aplikace třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple je v souvislosti se Standardní smlouvou EULA nebo Speciální smlouvou EULA ve vztahu ke každé Aplikaci třetí strany třetí osobou, v jejíž prospěch byly tyto smlouvy uzavřeny, a může tedy tyto smlouvy vymáhat. Některé Aplikace, jako jsou nálepky a aplikace iMessage, se nemusí objevit v úvodní nabídce zařízení (SpringBoard), ale jsou přístupné v zásuvce aplikací Zprávy, kde se dají použít.

NÁKUPY V APLIKACI

Aplikace mohou nabízet obsah, služby nebo funkce, které se s těmito Aplikacemi používají („Nákupy v aplikaci“). Nákupy v aplikaci, které se při používání Aplikace spotřebovávají (např. virtuální kameny), nemohou být převáděny mezi zařízeními a mohou být staženy pouze jednou. Než provedete Nákupy v aplikaci, musíte vedle autorizace nutné k získání Obsahu provést další samostatnou autorizaci tím, že zadáte své heslo nebo použijete Touch ID či Face ID. Další Nákupy v aplikaci budete moci provádět po dobu patnácti minut, aniž byste opětovně zadávali své heslo, pokud nás nepožádáte, abychom vyžadovali heslo pro každý nákup nebo pokud jste si aktivovali Touch ID či Face ID. Možnost Nákupů v aplikaci můžete vypnout tak, že budete postupovat podle následujících pokynů: https://support.apple.com//HT201304.

ÚDRŽBA A PODPORA APLIKACÍ

Společnost Apple je odpovědná pouze za poskytování údržby a podpory pro Aplikace Apple, nebo jak je požadováno dle příslušného práva. Poskytovatelé aplikace jsou odpovědni za poskytování údržby a podpory pro Aplikace třetí strany.

BALÍČKY APLIKACÍ

Některé Aplikace se mohou prodávat společně ve formě balíčku („Balíček aplikací“). Cena uvedená u Balíčku aplikací je cena, která vám bude účtována při zakoupení tohoto balíčku. Pokud již jste některé z Aplikací zakoupili nebo získali, cena Balíčku aplikací vám může být snížena; může však zahrnovat minimální poplatek za doplnění Balíčku aplikací.

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE LICENCOVANÉ APLIKACE

Na Aplikace, které máte k dispozici prostřednictvím App Storu, vám je poskytnuta licence; nejsou vám prodány. Vaše licence na každou Aplikaci je podmíněna vaším předchozím přijetím této Licenční smlouvy pro koncového uživatele licencované aplikace („Standardní smlouva EULA“) nebo speciální smlouvy EULA mezi vámi a Poskytovatelem aplikace („Speciální smlouva EULA“), pokud je uvedena. Vaši licenci na každou Aplikaci Apple podle této Standardní smlouvy EULA nebo Speciální smlouvy EULA poskytuje společnost Apple a vaši licenci na každou Aplikaci třetí strany podle této Standardní smlouvy EULA nebo Speciální smlouvy EULA poskytuje Poskytovatel této Aplikace třetí strany. Každá Aplikace, která se řídí podle této Standardní smlouvy EULA, je dále označována jako „Licencovaná Aplikace“. Poskytovatel Aplikace nebo společnost Apple („Poskytovatel licence“) si vyhrazuje veškerá práva na Licencovanou Aplikaci, která vám nebyla výslovně udělena podle této Standardní smlouvy EULA.

a. Rozsah licence: Poskytovatel licence vám uděluje nepřevoditelnou licenci k užití Licencované Aplikace na jakémkoli výrobku značky Apple, který vlastníte nebo máte pod kontrolou, a to způsobem povoleným Pravidly používání. Podmínkami této Standardní smlouvy EULA se řídí veškerý obsah, materiály nebo služby přístupné či zakoupené v rámci Licencované Aplikace i vyšší verze poskytnuté Poskytovatelem licence, které nahrazují či doplňují původní Licencovanou Aplikaci, pokud není k takové vyšší verzi dodána Speciální smlouva EULA. Kromě výjimek uvedených v Pravidlech používání nesmíte Licencovanou Aplikaci distribuovat ani zpřístupňovat prostřednictvím sítě tam, kde by bylo možno ji užívat ve stejný okamžik na více zařízeních. Licencovanou Aplikaci nesmíte převést, znovu distribuovat nebo na ni udělovat sublicenci, kromě případů, kdy je to v této Smlouvě výslovně povoleno, a v případě, že své Zařízení Apple prodáte třetí osobě, musíte Licencovanou Aplikaci předtím ze Zařízení Apple odstranit. Z Licencované Aplikace nesmíte pořizovat kopie (s výjimkou případů, kdy je tak povoleno touto licencí a Pravidly používání), provádět reverzní inženýrství, zpětně ji rozložit, pokoušet se z ní odvozovat zdrojový kód, měnit ji nebo z ní vytvářet odvozená díla, aktualizovat ji nebo jakoukoli její část (s výjimkou případů, kdy je výše uvedené omezení zakázáno příslušným právem nebo kdy je to povoleno licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoli komponentů s otevřeným zdrojovým kódem, tvořících součást Licencované Aplikace).

b. Souhlas s použitím údajů: Souhlasíte s tím, že Poskytovatel licence může shromažďovat a používat technické údaje a související informace, zejména technické informace o vašem zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Tyto informace jsou shromažďovány pravidelně za účelem usnadnění poskytování softwarových aktualizací, podpory produktu a případných dalších služeb týkajících se Licencované Aplikace. Poskytovatel může využívat tyto informace za předpokladu, že z nich nelze určit vaši totožnost, aby zdokonalil své produkty nebo aby vám poskytl služby a technologie.

c. Ukončení platnosti. Tato Standardní smlouva EULA je účinná, dokud ji vy nebo Poskytovatel licence neukončíte. Vaše práva podle této Standardní smlouvy EULA automaticky zanikají, pokud nebudete plnit kteroukoli z jejích podmínek.

d. Externí Služby. Licencovaná Aplikace může umožnit přístup ke službám a k webovým stránkám Poskytovatele licence a⁄nebo třetí strany (dále společně i jednotlivě jen „Externí Služby“). Souhlasíte s tím, že budete Externí Služby používat na své vlastní riziko. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za zkoumání nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakýchkoli Externích Služeb třetích stran a nenese ve vztahu k nim žádnou odpovědnost. Údaje zobrazované jakoukoli Licencovanou Aplikací nebo Externí Službou, zejména finanční a zdravotnické informace a informace o lokalitách, slouží pouze pro obecné informační účely a nejsou zaručeny Poskytovatelem licence ani jeho zástupci. Externí Služby nesmíte používat způsobem, který není v souladu s podmínkami této Standardní smlouvy EULA nebo který porušuje práva Poskytovatele licence či jakékoli třetí strany k duševnímu vlastnictví. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Externí Služby k obtěžování, zneužívání, sledování (tzv. stalking), zastrašování nebo urážkám fyzických či právnických osob a že Poskytovatel licence není odpovědný za takové užívání. Externí Služby nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve vaší Domovské zemi a nemusí být vhodné nebo k dispozici k užívání v konkrétní zeměpisné oblasti. Pokud se takové Externí Služby rozhodnete používat, jste odpovědni za dodržování všech příslušných právních předpisů. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo změnit, pozastavit, odstranit, deaktivovat nebo zrušit či omezit přístup ke kterékoli z Externích Služeb, a to kdykoliv bez oznámení, aniž by mu tím vznikala vůči vám odpovědnost.

e. NEPOSKYTNUTÍ ZÁRUKY. V souvislosti s poskytováním Licencované Aplikace a jakýchkoliv Externích Služeb plněných či poskytovaných ve váš prospěch na základě Licencované Aplikace vynaloží Poskytovatel licence přiměřenou péči a odbornost. Poskytovatel licence nečiní žádné jiné přísliby či záruky ohledně Externích Služeb a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše užívání Externích Služeb bude nepřerušené či bezchybné;

(ii) nedojde ke ztrátě Externích Služeb, jejich poškození, napadení, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti a Poskytovatel licence se zříká jakékoliv odpovědnosti související s výše uvedeným. Budete odpovědni za zálohování svého vlastního systému, včetně jakékoliv Licencované aplikace, která je uložena ve vašem systému.

f. Omezení odpovědnosti.

(i) S výjimkou případů uvedených v bodu (ii) nebudou Poskytovatel licence, jeho členové představenstva, vedoucí pracovníci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé, či poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu či poškození způsobené Poskytovatelem licence, jeho zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(1) se Poskytovatel licence ani žádný z jeho zaměstnanců či zástupců nedopustí žádného porušení zákonné povinnosti vynaložení řádné péče;

(2) nelze takové porušení předvídat;

(3) ke zvýšení ztráty či poškození došlo v důsledku vašeho porušení jakékoliv podmínky této Standardní smlouvy s koncovým uživatelem („Smlouva“);

(4) tak vyplývá z rozhodnutí Poskytovatele licence vás upozornit v souvislosti s přístupem k Externím Službám, pozastavit nebo ukončit tento přístup ke Službám nebo učinit jakékoliv jiné úkony v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že Poskytovatel licence dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy;

(5) se jedná o ušlý zisk, ztrátu podnikání či příjmů nebo o jakoukoliv ztrátu či poškození údajů v souvislosti s vaším užíváním Licencované aplikace.

(ii) Nic v této Smlouvě neruší ani neomezuje odpovědnost Poskytovatele licence za podvod, hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání, smrt nebo úraz způsobený jeho nedbalostí.

g. Licencovanou Aplikaci nesmíte používat ani jinak vyvážet či znovu vyvážet, s výjimkou případů povolených zákony Spojených států amerických a zákony jurisdikce, ve které byla Licencovaná Aplikace získána. Licencovaná Aplikace nesmí být zejména vyvážena ani opětovně vyvážena (a) do zemí, na které Spojené státy americké uvalily embargo, nebo (b) kterékoliv osobě či subjektu uvedenému na seznamu zvláště určených státních příslušníků Ministerstva financí Spojených států amerických nebo na seznamu zakázaných osob či subjektů Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Používáním Licencované Aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani nejste uvedeni na takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že nebudete tyto produkty používat pro žádné účely zakázané právem Spojených států amerických, zejména k vývoji, navrhování, výrobě nebo produkci jaderných zbraní, raket či chemických nebo biologických zbraní.

h. Koncoví uživatele vlády USA. Licencovaná Aplikace a související dokumentace jsou „komerčními položkami“, jak je tento pojem definován v čl. 48 C.F.R. §2.101, které sestávají z „komerčního počítačového softwaru“ a „komerční počítačové softwarové dokumentace“, jak jsou tyto pojmy užívány v čl. 48 C.F.R. §12.212, případně 48 C.F.R. §227.7202. Podle čl. 48 C.F.R. §12.212, případně 48 C.F.R. §227.7202‑1 až 227.7202‑4 je na komerční počítačový software a komerční počítačovou dokumentaci poskytována licence koncovým uživatelům vlády Spojených států amerických (a) pouze jako na komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům dle podmínek zde obsažených. Nezveřejněná práva jsou vyhrazena dle autorského práva Spojených států amerických.

i. Pokud není v následujícím odstavci výslovně uvedeno jinak, řídí se tato Smlouva a vztah mezi vámi a společností Apple právními předpisy státu Kalifornie kromě ustanovení o kolizních normách. Vy a společnost Apple souhlasíte s podrobením se osobní a výlučné příslušnosti soudů v okrese Santa Clara, Kalifornie, které budou řešit případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy. Jestliže (a) nejste občanem USA; (b) nemáte trvalý pobyt v USA; (c) nepřistupujete k Službám z USA; a (d) jste občanem jedné z níže uvedených zemí, souhlasíte tímto, že se budou případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy řídit podle níže uvedeného rozhodného práva, a to bez ohledu na případná ustanovení o kolizních normách, a neodvolatelně se tímto podrobujete pravomoci soudů ve státě, okrese či zemi uvedené níže, jejíž právo je rozhodné:

Jestliže máte trvalé bydliště v některé zemi Evropské unie nebo ve Spojeném Království, ve Švýcarsku, Norsku či na Islandu, rozhodným právem je právní řád vašeho obvyklého místa bydliště a rovněž pravomoc budou mít soudy vašeho obvyklého místa bydliště.

Právo nazývané Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z uplatnění na tuto Smlouvu zvláště vyloučeno.

H. DALŠÍ PODMÍNKY PRO URČITÝ OBSAH POŘÍZENÝ OD TŘETÍCH STRAN

Některý Obsah dostupný v Apple Books, App Storu a Apple Podcasts (zahrnující Apple Podcast předplatné) si pořizujete od externího poskytovatele tohoto Obsahu (jak je zobrazeno na stránce produktu a⁄nebo během pořizovacího procesu příslušného Obsahu), nikoli od společnosti Apple. Například Obsah Apple Books je pořizován od knižních vydavatelů, nikoli od společnosti Apple. V takovém případě Společnost Apple vystupuje při poskytování Obsahu jako zástupce poskytovatele Obsahu, a proto není účastníkem Transakce mezi vámi a poskytovatelem Obsahu. Nicméně, jestliže jste zákazníkem společnosti Apple Distribution International Ltd., je oficiálním dodavatelem pořízeného Obsahu společnost Apple Distribution International Ltd., ale licenci na takový Obsah vám poskytuje poskytovatel Obsahu. Poskytovatel Obsahu si vyhrazuje právo vymáhat podmínky používání týkající se tohoto Obsahu. Poskytovatel Obsahu je výhradně odpovědný za tento Obsah, jakékoli záruky, pokud nedošlo ke zřeknutí se těchto záruk, a jakékoli nároky, které můžete vy nebo jakákoliv jiná strana uplatnit v souvislosti s tímto Obsahem.

I. DALŠÍ PODMÍNKY APPLE MUSIC

Hudební knihovna na iCloudu je funkce Apple Music, která vám umožňuje přístup k vašim oblíbeným nebo staženým skladbám, playlistům a hudebním videím zakoupeným z Apple Music, iTunes Storu nebo jiného zdroje („Obsah hudební knihovny na iCloudu“) z vašich zařízení, na nichž je aktivována Služba Apple Music. Hudební knihovna na iCloudu se zapne automaticky, když si nastavíte své členství v Apple Music. Hudební knihovna na iCloudu shromažďuje informace o vašem Obsahu hudební knihovny na iCloudu. Tyto informace jsou spojeny s vaším účtem Apple ID a porovnávány s Obsahem hudební knihovny iCloud, který je ve Službě Apple Music aktuálně dostupný. Obsah hudební knihovny na iCloudu, který není nalezen, je nahrán na servery hudební knihovny na iCloudu společnosti Apple (ve formátu, který společnost Apple určí). Můžete nahrát až 100 000 skladeb. Skladby pořízené z iTunes Store se do tohoto limitu nezapočítávají. Skladby, které nedosahují určitých kritérií (například příliš velké soubory), nebo skladby, které nebyly schváleny pro vaše zařízení, nejsou pro Službu hudební knihovna na iCloudu způsobilé. Když používáte hudební knihovnu na iCloudu, společnost Apple zaznamenává takové údaje, jako jsou stopy, které přehráváte, kde jste zastavili nebo které jste přeskočili, zařízení, která používáte, a čas a délku přehrávání. Souhlasíte s tím, že budete Službu Knihovna iCloud Music používat výhradně pro obsah získaný zákonným způsobem. Hudební knihovna na iCloudu poskytuje, „TAK JAK JE“ a může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Před použitím hudební knihovny na iCloudu byste si měli zálohovat svá data a informace. Jestliže nejste předplatitelem Služby Apple Music, můžete si zakoupit předplatné iTunes Match, které používá hudební knihovnu na iCloudu. Pokud skončí vaše předplatné v Apple Music, ztratíte přístup k vaší hudební knihovně na iCloudu, včetně Obsahu hudební knihovny na iCloudu, který je nahrán na servery hudební knihovny na iCloudu.

J. PŘÍDAVNÉ PODMÍNKY APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ slouží pouze k zábavním a⁄nebo informativním účelům a nemá za účel poskytovat jakékoliv lékařské rady. Vždy byste měly vyhledat radu vhodně kvalifikovaného zdravotnického pracovníka ohledně (a) bezpečnosti a vhodnosti jakékoliv dané aktivity nebo (b) jakýchkoliv konkrétních zdravotních stavů nebo symptomů.

K. PŘEDPLATNÉ PROSTŘEDNICTVÍM OPERÁTORA

Pokud je to možné, může vám být nabídnuto koupit Předplatné Služeb od vašeho bezdrátového operátora („Předplatné prostřednictvím operátora“). Pokud koupíte Předplatné prostřednictvím operátora, je váš operátor oficiálním dodavatelem, což znamená, že pořídíte licenci na Službu od svého operátora, který vám vyfakturuje náklady vašeho předplatného ve Službě, ale Služba je licencovaná a poskytována společností Apple. Váš kupní vztah s operátorem je řízen podmínkami operátora, nikoli touto Smlouvou, a jakékoliv fakturační nesrovnalosti související s Předplatným prostřednictvím operátora musí být směrovány na vašeho operátora, nikoli společnost Apple. Používáním Služby skrze Předplatného prostřednictvím operátora souhlasíte s tím, že si operátor může vyměňovat vaše informace o účtu u operátora, telefonní číslo a informace o předplatném se společností Apple a že společnost Apple může použít tyto informace k určení stavu vašeho Předplatného prostřednictvím operátora.

L. RŮZNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO VŠECHNY SLUŽBY

DEFINICE VÝRAZU APPLE

Podle vaší Domovské země výraz „Apple“ znamená:

společnost Apple Inc., se sídlem One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie, pro uživatele ve Spojených státech včetně Puerto Rica;

společnost Apple Canada Inc., se sídlem 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada pro uživatele v Kanadě;

společnost Apple Services LATAm LLC, se sídlem 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, pro uživatele v Mexiku, Střední nebo Jižní Americe nebo kterémkoliv karibském státě nebo území (mimo Puerto Rico);

společnost iTunes K.K., se sídlem Roppongi Hills, 6‑10‑1 Roppongi, Minato‑ku, Tokyo 106‑6140, Tokio pro uživatele v Japonsku;

společnost Apple Pty Limited, se sídlem Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrálie, pro uživatele v Austrálii nebo na Novém Zélandu, včetně kterýchkoliv jejich území nebo přidružených jurisdikcí;

a společnost Apple Distribution International Ltd., se sídlem v Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, pro všechny ostatní uživatele.

ZMĚNY SMLOUVY

Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Smlouvu změnit a doplnit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání Služeb. Tyto úpravy a dodatečné podmínky vám budou oznámeny, a pokud je přijmete, nabydou účinnosti okamžitě a budou začleněny do této Smlouvy. V případě, že se rozhodnete tyto změny nepřijmout, bude společnost Apple oprávněna tuto Smlouvu ukončit.

MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Společnost Apple nenese odpovědnost za materiály třetích stran, a to včetně materiálů v Obsahu nebo ve Službách nebo z nich odkazovaných.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že Služby, zejména Obsah, grafika, uživatelské rozhraní, audio a video klipy, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci Služeb, obsahují majetkové informace a materiál, který je vlastnictvím společnosti Apple a⁄nebo poskytovatelů licencí a jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména autorským právem. Souhlasíte s tím, že nebudete takové chráněné informace ani materiály jakýmkoli způsobem používat, s výjimkou používání Služeb pro osobní nekomerční použití v souladu s touto Smlouvou. Žádná část Obsahu nebo Služeb nesmí být jakoukoliv formou nebo jakýmikoliv prostředky převáděna nebo rozmnožována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto Smlouvou. Zavazujete se, že nebudete Služby ani Obsah žádným způsobem upravovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, sdílet nebo distribuovat a že nebudete využívat Služby jakýmkoli výslovně nepovoleným způsobem.

Název Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+, a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti se Službami jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple ve Spojených státech amerických a v jiných zemích. Není vám uděleno žádné právo ani licence ve vztahu k výše uvedeným ochranným známkám.

AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud není uvedeno jinak, Služby a Obsah poskytované společností Apple jsou chráněny autorskými právy Apple Inc. a jejích dceřiných společností.

Jestliže se domníváte, že jakýkoli Obsah dostupný prostřednictvím Služeb porušuje autorská práva, na něž si činíte nárok, kontaktujte prosím společnost Apple následujícím způsobem:

- Aplikace třetích stran: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ a Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Veškeré další Služby (včetně, ale bez omezení na uvedené, iTunes Storu, Apple Music a Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

UKONČENÍ A POZASTAVENÍ SLUŽEB

Pokud nedodržíte ustanovení této Smlouvy nebo pokud bude mít společnost Apple podezření, že jste je nedodrželi, může společnost Apple bez toho, že by vám to oznámila: (i) ukončit tuto Smlouvu a⁄nebo váš účet Apple ID, přičemž budete i nadále povinni uhradit veškeré částky splatné podle vašeho účtu Apple ID do data ukončení včetně, a⁄nebo (ii) ukončit licenci na software; a⁄nebo (iii) znemožnit vám přístup ke Službám.

Společnost Apple si dále vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb (nebo jakékoli jejich části či Obsahu) a nebude vůči vám ani vůči jakékoli třetí straně odpovědná v případě, že toto své právo uplatní. Bude‑li to možné, společnost Apple vás na jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby předem upozorní. Ukončení Služby nebude mít vliv na Obsah, který jste již získali. Může se však stát, že nebudete moci schválit používání Obsahu na dalších počítačích.

PROHLÁŠENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

a. Společnost Apple bude poskytovat Služby s náležitou péčí a odborností. Společnost Apple nečiní žádné přísliby ani neposkytuje žádné záruky ohledně Služeb a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše používání Služeb bude nepřerušené nebo bezchybné. Souhlasíte s tím, že společnost Apple může čas od času Služby na dobu neurčitou odstranit nebo je kdykoliv zrušit z technických či provozních důvodů a že vás o této skutečnosti bude informovat, pokud to bude možné;

(ii) nedojde ke ztrátě Služeb, jejich poškození, útoku na ně, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti, které budou představovat případy vyšší moci a v souvislosti s nimiž se společnost Apple zříká jakékoliv odpovědnosti. Ponesete odpovědnost za zálohování svého vlastního systému, a to před, v průběhu i po použití Služeb, včetně jakéhokoliv obsahu nebo dat používaných nebo získaných v rámci Služeb. Společnost Apple není zodpovědná za vzniklé poplatky za data ve spojení s vaším používáním Služeb.

b. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD TO NEVYŽADUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, SPOLEČNOST APPLE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE VÁM BUDE NADÁLE ZPŘÍSTUPŇOVAT OBSAH PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB, A SPOLEČNOST APPLE NENESE ODPOVĚDNOST, POKUD SE OBSAH, VČETNĚ ZAKOUPENÉHO OBSAHU, STANE NEDOSTUPNÝM PRO STAHOVÁNÍ NEBO STREAMOVÁNÍ.

c. S výjimkou případů uvedených v bodu (e) níže nebo v případě, že uplatňujete jakékoliv příslušné zákonné právo na refundaci nebo náhradu, nebudou společnost Apple, její členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou společností Apple, jejími zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(i) nedojde k porušení zákonné povinnosti poskytování náležité péče vůči vaší osobě ze strany společnosti Apple nebo kteréhokoliv našeho zaměstnance nebo zástupce;

(ii) se nejedná o rozumně předvídatelný důsledek jakéhokoliv takového porušení;

(iii) ke zvýšení ztráty nebo škody došlo v důsledku porušení kteréhokoliv ujednání této Smlouvy z vaší strany;

(iv) vznikla v důsledku rozhodnutí společnosti Apple odstranit nebo odmítnout zpracování jakýchkoliv údajů nebo obsahu, upozornit vás nebo pozastavit či ukončit váš přístup ke Službám nebo podniknout jakékoli jiné kroky v průběhu šetření podezření na porušení podmínek nebo v důsledku toho, že společnost Apple dojde k závěru, že došlo k porušení této Smlouvy; nebo

(v) se týká ušlého zisku (ztráty příjmu), obchodní činnosti nebo zisku či jakékoliv ztráty nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním Služeb.

d. Společnost Apple vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu údajů, které předložíte v souvislosti se Službami, včetně ochrany před podvodným užitím.

e. Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nezbavuje či neomezuje společnost Apple odpovědnosti za škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně či podvodem nebo za smrt či zranění osob.

f. Pokud porušíte tuto Smlouvu, budete vůči společnosti Apple, jejím členům představenstva, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licence odpovědni za jakýkoliv nárok, který z vašeho porušení vyplývá. Dále ponesete důsledky jakéhokoliv úkonu provedeného společností Apple v rámci jejího šetření případu podezření na porušení této Smlouvy nebo v důsledku jejího zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení této Smlouvy.

g. SPOLEČNOST APPLE NEODPOVÍDÁ ZA POPLATKY ZA DATA, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB.

ZÁKONNÉ VÝJIMKY PRO VEŘEJNÉ INSTITUCE

Jestliže jste schválená veřejná vzdělávací nebo státní instituce a jakákoli část této Smlouvy, například část o odškodnění, je vůči vám neplatná nebo nevymahatelná vzhledem k příslušnému lokálnímu, národnímu, státnímu či federálnímu právu, pak je tato část považována za neplatnou, případně nevymahatelnou a bude vykládána způsobem, který je nejvíce souladný s příslušným rozhodným právem.

ROZHODNÉ PRÁVO

Pokud není v následujícím odstavci výslovně uvedeno jinak, řídí se tato Smlouva a vztah mezi vámi a společností Apple a všechny Transakce ve Službách právními předpisy státu Kalifornie kromě ustanovení o kolizních normách. Vy a společnost Apple souhlasíte s podrobením se osobní a výlučné příslušnosti soudů v okrese Santa Clara, Kalifornie, které budou řešit případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy. Jestliže (a) nejste občanem USA; (b) nemáte trvalý pobyt v USA; (c) nepřistupujete k Službám z USA; a (d) jste občanem jedné z níže uvedených zemí, souhlasíte tímto, že se budou případné spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy řídit podle níže uvedeného příslušného práva, a to bez ohledu na případná ustanovení o kolizních normách, a neodvolatelně se tímto podrobujete pravomoci soudů ve státě, okrese či zemi uvedené níže, jejíž právo je rozhodné:

Jestliže máte trvalé bydliště v některé zemi Evropské unie ve Spojeném Království, ve Švýcarsku, Norsku či na Islandu, rozhodným právem je právní řád vašeho obvyklého místa bydliště a rovněž pravomoc budou mít soudy vašeho obvyklého místa bydliště.

Právo nazývané Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z uplatnění na tuto Smlouvu zvláště vyloučeno.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato Smlouva zakládá úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple a upravuje vaše používání Služeb, přičemž nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Apple, pokud jde o stejný předmět. Mohou se na vás vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete související služby, obsah třetí strany či software třetí strany, případně další služby, jako je Program hromadných nákupů. Pokud se kterákoli část této Smlouvy stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem, aby odrážela v maximální možné míře původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost Apple nebude vymáhat jakékoli právo či ujednání této Smlouvy, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění tohoto či jakýchkoli jiných ustanovení. Společnost Apple nebude odpovědná za neplnění jakýchkoli závazků v důsledku příčin mimo její kontrolu.

Zavazujete se dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní právní předpisy, směrnice, nařízení a zákony, které se vztahují na vaše používání Služeb. Používání Služeb z vaší strany může podléhat i jiným právním předpisům. Riziko ztráty u všech elektronicky uskutečněných Transakcí přechází na kupujícího okamžikem elektronického přenosu k příjemci. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Apple není oprávněn tuto Smlouvu měnit.

Společnost Apple vám může zasílat oznámení týkající se Služeb e‑mailem na vaši e‑mailovou adresu nebo poštou na vaši poštovní adresu, popřípadě uveřejněním v rámci Služeb. Oznámení nabývá okamžité účinnosti. Společnost Apple vás může také kontaktovat e‑mailem nebo push notifikací a zasílat vám tak další informace o Službách.

Alternativní řešení sporů. EU provozuje dobrovolnou platformu pro řešení sporů on‑line, která je přístupná přes tento odkaz: http://ec.europa.eu/consumers/odr, v níž se společnost Apple Distribution International Ltd. rozhodla neúčastnit. V případě problémů kontaktujte podporu iTunes https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Tímto udělujete společnosti Apple právo podniknout kroky, o nichž je přesvědčena, že jsou přiměřeně nezbytné či vhodné k vymáhání a⁄nebo ověření dodržování kterékoli části této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že aniž by vůči vám společnost Apple nesla odpovědnost, má právo sdělit jakékoli údaje a⁄nebo informace orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a⁄nebo třetí straně, pokud bude společnost Apple přesvědčena o tom, že je to nezbytné či vhodné k vymáhání a⁄nebo ověření dodržování jakékoli části této Smlouvy (zejména práva společnosti Apple poskytnout součinnost v rámci jakéhokoli soudního řízení týkajícího se vašeho používání Služeb a⁄nebo Obsahu a⁄nebo nároku třetí strany vzneseného v souvislosti s tím, že vaše používání Služeb a⁄nebo Obsahu je nezákonné a⁄nebo porušuje práva takové třetí strany).

Poslední aktualizace: 20. září 2021