SMLUVNÍ PODMÍNKY

GAME CENTER

VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GAME CENTER SE ŘÍDÍ SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI (DÁLE JEN „PODMÍNKY“) UVEDENÝMI NÍŽE. JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A POROZUMĚLI JIM. ZAŠKRTNUTÍM MOŽNOSTI „SOUHLASÍM“ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE NA VÁS TYTO PODMÍNKY BUDOU VZTAHOVAT, ROZHODNETE-LI SE PRO PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ GAME CENTER NEBO JEJÍ POUŽÍVÁNÍ.POKUD JSTE NEZLETILÍ, MĚLI BYSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČÍST SPOLEČNĚ SE SVÝM RODIČEM NEBO OPATROVNÍKEM, ABYSTE MĚLI JISTOTU, ŽE JSTE JIM VY I VÁŠ RODIČ NEBO OPATROVNÍK POROZUMĚLI.

Apple Inc. je poskytovatelem služby Game Center (dále jen „Služba“), která vám umožňuje zapojit se do herních aktivit, zejména účastnit se aplikací leader board (největšího horního banneru) a víceúrovňových her a sledovat dosažené výsledky. Služba nemusí být dostupná ve všech oblastech. Používání Služby vyžaduje kompatibilní zařízení, přístup k internetu a určitý software (který může být zpoplatněn), může vyžadovat pravidelnou aktualizaci a tyto faktory ho mohou ovlivňovat.

Abyste mohli Službu používat, nesmíte být osobou, která Službu nesmí používat podle zákonů Spojených států amerických či jiných příslušných jurisdikcí, včetně země, v níž máte trvalé bydliště nebo v níž Službu používáte. Vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami stvrzujete, že rozumíte a souhlasíte s výše uvedeným.

VÁŠ ÚČET

Jako registrovaný uživatel Služby si můžete vytvořit účet (dále jen „Účet“) v souladu s níže uvedenými pravidly pro používání. Údaje o svém Účtu nikomu nesdělujte. Jste výhradně odpovědni za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho Účtu a za veškeré aktivity, které na vašem Účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete společnost Apple okamžitě informovat o každém porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším Účtem. Společnost Apple nebude odpovídat za žádné ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného užití vašeho Účtu.

Při své registraci, ale i používání Služby se zavazujete poskytovat přesné a úplné údaje, a dále se zavazujete aktualizovat své registrační údaje, aby tyto byly přesné a úplné. Souhlasíte s tím, že Apple může uchovávat a používat vaše registrační údaje pro udržování vašeho Účtu. Nesmíte vytvořit účet žádné jiné osobě nežli sobě, aniž byste měli souhlas této osoby.

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ

Zavazujete se používat Službu v souladu s těmito pravidly. Společnost Apple si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit.

Jste oprávněni užívat Službu pouze pro osobní, nekomerční účely.

Zavazujete se, že nebudete porušovat, obcházet, zpětně analyzovat či podrobovat jiné formě reverzního inženýringu, dekompilovat, zpětně překládat nebo z jakéhokoliv důvodu jinak manipulovat se Službou nebo v tom napomáhat jiné osobě či se o to pokoušet.

Souhlasíte s tím, že NEBUDETE používat Službu k následujícímu:

a. nahrávat, stahovat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsah, který je nezákonný, obtěžující, výhrůžný, škodlivý, protiprávní, hanlivý, pomlouvačný, hrubý, násilný, obscénní, vulgární, útočný ve vztahu k soukromí jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý či jinak nevhodný;

b. sledovat nebo obtěžovat jiné osoby, vyhrožovat jim nebo jim působit újmu;

c. pokud jste dospělá osoba, požadovat osobní údaje nebo jiné informace od nezletilé osoby (tj. jakékoliv osoby mladší 18-ti let nebo jiného věku, která je podle místního práva považována za nezletilou), kterou osobně neznáte, zejména následující: úplné jméno nebo příjmení, adresu bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo, fotku, e-mailovou adresu nebo název školy, kostela či atletického týmu, který taková nezletilá osoba navštěvuje, nebo jména jejích přátel;

d. vydávat se za jakoukoliv osobu nebo subjekt, kterým nejste - nesmíte napodobovat nebo se vydávat za jinou osobu (včetně celebrit), subjekt, jiného účastníka Služby, zaměstnance společnosti Apple nebo osobnost veřejného života či veřejného činitele nebo jinak zkreslovat vaše spojení s nějakou osobou či subjektem (společnost Apple si vyhrazuje právo odmítnout nebo zablokovat jakoukoliv přezdívku, která by mohla napodobovat jinou osobu nebo zkreslovat vaši identitu či zneužívat jméno nebo identitu jiné osoby);

e. porušovat autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví nebo prozrazovat jakákoliv obchodní tajemství nebo důvěrné informace v rozporu se smlouvou o důvěrných informacích, pracovní smlouvou nebo smlouvou o nesdělování informací;

f. zveřejňovat, zasílat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakékoliv nevyžádané nebo nepovolené e-mailové zprávy, reklamy, propagační materiály, junk mail, spamy nebo řetězové dopisy (tzv. chain letters), zejména hromadné obchodní reklamy nebo informační oznámení;

g. padělat hlavičku paketu protokolu TCP-IP(TCP-IP packet header) či jakékoliv údaje z hlavičky v e-mailu nebo skupinově zasílané zprávě nebo jiným způsobem vložit do hlavičky informace s cílem uvést příjemce v omyl ohledně původu jakéhokoliv obsahu přenášeného prostřednictvím Služby (tzv. „spoofing“);

h. nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv materiál, který obsahuje viry nebo jiný počítačový/strojový kód, soubory nebo programy, které mají poškodit, narušit nebo omezit normální provoz Služby (nebo jakékoliv její části) nebo jakéhokoliv počítačového softwaru či hardwaru;

i. zasahovat do Služby nebo ji narušovat (například získávat přístup k ní pomocí automatizovaných prostředků typu skriptů nebo webových pavouků (web crawlers) nebo narušovat či zasahovat do jakýchkoliv serverů či sítí spojených se Službou nebo do jakýchkoliv pravidel, požadavků nebo předpisů pro regulaci sítí spojených se Službou (včetně neoprávněného přístupu, používání nebo monitorování údajů nebo aktivit na nich);

j. plánovat jakoukoliv nezákonnou činnost nebo se na ní podílet; a/nebo shromažďovat a ukládat osobní údaje jiných uživatelů Služby za účelem jejich použití v souvislosti s jakýmikoliv výše uvedenými zakázanými činnostmi;

k. podvádět nebo jiným způsobem upravovat Službu či herní aktivity s cílem získat výhodu pro jednoho hráče na úkor jiného.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Služba se řídí podmínkami Předpisu společnosti Apple o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/cz/terms.html#privacy. Jak je uvedeno v Předpisu o ochraně osobních údajů, používáte-li Službu, například pozvete jiné uživatele, aby se ke Službě připojili, zapojíte se do tzv. leader boardů (největší horní banner), aktivujete pozvánky nebo možnost hry pro více hráčů, nebo zobrazujete stavová hlášení, vidí osobní údaje, které uvedete, i ostatní uživatelé a mohou si je přečíst, shromažďovat je nebo používat. Nesete odpovědnost za osobní údaje, které se rozhodnete uvést. Hrajete-li hru, která je určena pro více hráčů, ostatní uživatelé, kteří přistoupí ke Službě ze stejné hry za použití stejné sítě Wi-Fi, místní sítě nebo v rozsahu sítě Bluetooth, budou mít možnost vidět, že jste v okolí (pokud tuto funkci nevypnete), a uvidí vaši přezdívku a fotografii, nebo celý váš profil, pokud s takovým uživatelem máte status přátel. Pokud ve stavovém hlášení uvedete své jméno nebo jiný osobní údaj, bude tato informace veřejná. Jestliže se rozhodnete nastavit si svůj veřejný profil na „on“ („zapnout“), mohou ostatní uživatelé Služby vidět váš celý profil, a to včetně vašeho celého jména, aktivit (například hry, jaké jste hráli a kdy jste je hráli), skóre a dosažených výsledků, a můžete být doporučeni jako přítel dalším uživatelům. Jestliže je váš profil na nastavený na „off“ („vypnout“), mohou váš profil vidět pouze uživatelé, s nimiž jste navázali přátelský vztah, a nebudete doporučováni ostatním; uživatelům, kteří nejsou vašimi přáteli, se zobrazí pouze vaše přezdívka a fotografie. Pokud odešlete nebo přijmete požadavek přítele, celé jméno spojené s vaším Apple ID bude sdíleno s uživateli, kterým pošlete nebo od kterých přijmete žádost o zařazení mezi přátele, a společnost Apple může vašim přátelům doporučit hry, které jste hráli.

Pokud si přejete přestat sdílet informace s ostatními uživateli a Službou viz https://www.apple.com/support/.

Některé funkce v rámci Služby nejsou určeny pro děti mladší 13 let, například ty, které uživatelům umožňují sdělovat osobní identifikační údaje. Proto vás prosíme o nastavení příslušné úrovně rodičovského dohledu tak, abyste aktivovali omezení přístupu k takovému obsahu.

PŘEDKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ V RÁMCI SLUŽBY

Služba může nabízet interaktivní funkce, které vám umožňují předkládat materiály (včetně odkazů na obsah třetích stran) v oblastech Služby dostupných a zobrazitelných pro ostatní uživatele Služby a veřejnost. Souhlasíte s tím, že bude výhradně odpovědni za jakékoliv své používání těchto funkcí, včetně jakýchkoliv vámi předložených materiálů, že toto použití nebude narušovat nebo porušovat práva jiné strany ani nebude v rozporu s jakýmikoliv zákony, nebude přispívat k neoprávněnému nebo jinak nezákonnému jednání ani k němu nebude vybízet a nebude jinak obscénní nebo nežádoucí. Dále souhlasíte s tím, že jste získali veškerá nezbytná práva a povolení k předložení takových materiálů. Zavazujete se poskytnout přesné a úplné údaje v souvislosti s předložením jakýchkoliv materiálů vaší osobou v rámci Služby. Tímto udělujete společnosti Apple celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci na dobu neurčitou k použití takových materiálů v rámci Služby nebo při jejím poskytování či marketingu, a to bez jakékoliv náhrady nebo vzniku závazku vůči vaší osobě. Společnost Apple si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo nepublikovat jakékoliv materiály a kdykoliv odstranit či redigovat jakýkoliv materiál dle svého výhradního uvážení, a to bez oznámení nebo vzniku odpovědnosti.

Společnost Apple má právo, ale nikoliv povinnost, monitorovat veškeré materiály, které jste předložili nebo které jsou jinak dostupné v rámci Služby, za účelem vyšetření jakéhokoliv oznámeného nebo zjevného porušení těchto Podmínek a podniknout veškeré kroky, které bude dle svého výhradního uvážení považovat za vhodné, zejména ukončení podle těchto Podmínek nebo předpisu společnosti Apple o autorských právech (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím Služby mohou zahrnovat materiály třetích stran. Společnost Apple může pro vaše potřeby poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. Souhlasíte s tím, že společnost Apple nenese odpovědnost za prostudování nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoliv materiálu nebo webových stránek třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim žádné záruky ani nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k nim ani jiným materiálům, produktům nebo službám třetích stran. Souhlasíte s tím, že nebudete žádné materiály třetích stran používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva jiné strany, a že společnost Apple není žádným způsobem odpovědná za takové použití z vaší strany.

NEŽÁDOUCÍ MATERIÁLY

Jste srozuměni s tím, že při používání Služby můžete přijít do styku s materiálem, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí, a že takový materiál může, ale nemusí být označen jako explicitní materiál. Souhlasíte s tím, že budete Službu používat na vlastní riziko a že společnost Apple nemá vůči vám žádnou odpovědnost za materiál, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí. Hodnocení a popisy jsou poskytovány pro vaši potřebu, a jste srozuměni s tím, že Apple neposkytuje žádné záruky za jejich přesnost.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Souhlasíte s tím, že Služba, zejména grafika, uživatelské rozhraní, audio klipy, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci Služby, obsahují majetkové informace a materiál, který je vlastnictvím společnosti Apple a/nebo jejích poskytovatelů licence a je chráněn příslušným zákonem na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména zákonem o právu autorském. Souhlasíte s tím, že nebudete takové majetkové informace ani materiály jakýmkoliv způsobem používat, s výjimkou používání Služby v souladu s těmito Podmínkami. Žádná část Služby nesmí být jakoukoliv formou nebo jakýmikoliv prostředky reprodukována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito podmínkami. Zavazujete se, že nebudete žádným způsobem upravovat, zapůjčovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, sdělovat veřejnosti, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla ze Služby a že nebudete využívat Službu jakýmkoliv nepovoleným způsobem, zejména překračováním nebo zatěžováním kapacity sítě.

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení těchto Podmínek si společnost Apple a její poskytovatelé licence vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup ke všem produktům, obsahu nebo jiným materiálům zahrnujícím část Služby, a to kdykoliv a bez oznámení. Společnost Apple nebude v žádném případě odpovědná za provedení těchto změn. Společnost Apple může dále stanovit limity pro používání nebo přístup k určitým funkcím či částem Služby, a to v jakémkoliv případě a bez oznámení či vzniku odpovědnosti.

Autorská práva ke Službě (včetně kompilací obsahu, zveřejněných materiálů, odkazů na jiné internetové zdroje a popisu těchto zdrojů) a související software jsou vlastnictvím společnosti Apple a/nebo jejích poskytovatelů licence, kteří si vyhrazují veškerá svá práva ze zákona nebo podle ekvity. POUŽITÍ SOFTWARU NEBO JAKÉKOLIV ČÁSTI SLUŽBY S VÝJIMKOU POUŽITÍ SLUŽBY ZPŮSOBEM POVOLENÝM V TĚCHTO PODMÍNKÁCH JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO A PORUŠUJE PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ JINÝCH OSOB A MŮŽE PODLÉHAT OBČANSKOPRÁVNÍMU NEBO TRESTNÍMU POSTIHU, VČETNĚ MOŽNÉ PENĚŽITÉ NÁHRADY ŠKODY, ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Apple, logo Apple a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti se Službou jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafika a loga užívaná v souvislosti se Službou mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Není vám uděleno žádné právo ani licence ve vztahu k výše uvedeným ochranným známkám a jakémukoliv jejich použití.

UKONČENÍ

Pokud nedodržíte ustanovení těchto Podmínek nebo pokud bude mít společnost Apple vážný důvod k podezření, že jste je nedodrželi, může společnost Apple na základě svého výhradního uvážení a bez toho, že by vám to oznámila: (i) ukončit tyto Podmínky a/nebo váš Účet, a/nebo (ii) ukončit licenci na Službu a/nebo (iii) znemožnit vám přístup ke Službě (nebo jakékoliv její části).

Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoliv její části či obsahu) a nebude vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědná v případě, že toto své právo uplatní. Tam, kde to bude možné, vás společnost Apple na jakoukoliv takovou změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby předem upozorní.

PROHLÁŠENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

a. Společnost Apple bude poskytovat Službu s náležitou péčí a odborností. Společnost Apple nečiní žádné přísliby ani neposkytuje žádné záruky ohledně Služby a zejména nezaručuje, že:

(i) vaše používání Služby bude nepřerušené nebo bezchybné. Souhlasíte s tím, že společnost Apple může čas od času Službu na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoliv zrušit z technických či provozních důvodů a že vás o této skutečnosti bude informovat, pokud to bude možné;

(ii) nedojde ke ztrátě Služby, jejímu poškození, útoku na ni, zavirování, narušení, útoku hackerů nebo jinému narušení bezpečnosti, které budou představovat případy vyšší moci a v souvislosti s nimiž se společnost Apple zříká veškeré odpovědnosti.

b. S výjimkou případů uvedených v bodu (d) níže nebo v případě, že uplatňujete jakékoliv příslušné zákonné právo na refundaci nebo náhradu, nebudou společnost Apple, její členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, zástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence v žádném případě odpovědni za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou společností Apple, jejími zaměstnanci nebo zástupci tam, kde:

(i) nedojde k porušení zákonné povinnosti poskytování náležité péče vůči vaší osobě ze strany společnosti Apple nebo našich zaměstnanců či zástupců;

(ii) se nejedná o rozumně předvídatelný důsledek jakéhokoliv takového porušení;

(iii) ke zvýšení ztráty nebo škody došlo v důsledku porušení kterékoliv podmínky těchto Podmínek z vaší strany;

(iv) vznikla v důsledku rozhodnutí společnosti Apple odstranit nebo odmítnout zpracování jakýchkoliv údajů nebo obsahu, upozornit vás nebo pozastavit či ukončit váš přístup ke Službě či podniknout jakékoliv jiné kroky v průběhu šetření podezření na porušení Podmínek nebo v důsledku toho, že společnost Apple dojde k závěru, že došlo k porušení těchto Podmínek; nebo

(v) se týká ztráty příjmu, obchodní činnosti nebo zisku či jakékoliv ztráty nebo poškození dat v souvislosti s vaším používáním Služby.

c. Společnost Apple vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila ochranu údajů, které předložíte v souvislosti se Službou, včetně ochrany před podvodným užitím.

d. Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nezbavuje společnost Apple odpovědnosti za podvod, hrubou nedbalost, úmyslně nesprávné jednání nebo za smrt či zranění osob, ani tuto její odpovědnost neomezuje.

e. Pokud porušíte tyto Podmínky, budete vůči společnosti Apple, jejím členům představenstva, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům licence odpovědni za veškeré nároky, které z vašeho porušení vyplývají. Dále ponesete důsledky jakéhokoliv úkonu provedeného společností Apple v rámci jejího šetření případu podezření na porušení těchto Podmínek nebo v důsledku jejího zjištění či rozhodnutí, že došlo k porušení těchto Podmínek.

ZMĚNY

Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Podmínky změnit a uložit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání Služby. Tyto úpravy a dodatečné podmínky nabudou okamžité účinnosti a budou začleněny do těchto Podmínek. Pokud budete Službu i nadále používat, budeme mít za to, že jste tyto úpravy a dodatečné podmínky přijali.

RŮZNÉ

Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple a upravují vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a společností Apple ohledně Služby. Zároveň se na vás mohou vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete jakékoliv související služby nebo obsah či software třetí strany. Pokud se kterákoliv část těchto Podmínek stane neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána způsobem, který je v souladu s příslušným právem, aby v maximální možné míře odrážela původní záměr stran, a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost Apple nebude vymáhat jakékoliv právo či ujednání těchto Podmínek, nezakládá to vzdání se práva na uplatnění tohoto či jakýchkoliv jiných ustanovení. Společnost Apple nebude odpovědná za neplnění jakýchkoliv závazků v důsledku příčin mimo její kontrolu.

Služba je provozována společností Apple z jejích kanceláří ve Spojených státech amerických. Zavazujete se dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní právní předpisy, směrnice, nařízení a zákony, které se vztahují na vaše používání Služby. Veškeré transakce v rámci Služby se řídí zákony státu Kalifornie, bez ohledu na jakékoliv kolizní normy. Vaše používání Služby se může řídit také dalšími zákony. Výslovně souhlasíte s tím, že soudy státu Kalifornie budou mít výhradní pravomoc pro řešení veškerých nároků nebo sporů se společností Apple nebo nároků či sporů jakkoliv souvisejících s vaším používáním Služby. Riziko ztráty a titul u všech transakcí s elektronickým dodáním přechází na kupujícího v Kalifornii po elektronickém přenosu příjemci. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Apple není oprávněn tyto Podmínky měnit.

Společnost Apple vám může zasílat oznámení týkající se Služby e-mailem na adresu k vašemu Účtu nebo poštou na poštovní adresu uvedenou u vašeho Účtu, popřípadě uveřejněním v rámci Služby. Oznámení nabývá okamžité účinnosti.

Společnost Apple si vyhrazuje právo podniknout kroky, o nichž je přesvědčena, že jsou přiměřeně nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování kterékoliv části těchto Podmínek. Souhlasíte s tím, že aniž by vůči vám společnost Apple nesla odpovědnost, má právo sdělit jakékoliv Registrační údaje a/nebo informace o Účtu orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, pokud bude společnost Apple přesvědčena o tom, že je to nezbytné či vhodné k vymáhání a/nebo ověření dodržování jakékoliv části těchto Podmínek (zejména práva společnosti Apple poskytnout součinnost v rámci jakéhokoliv soudního řízení týkajícího se vašeho používání Služby a/nebo produktů a/nebo tvrzení třetí strany, že vaše používání Služby a/nebo produktů je nezákonné a/nebo porušuje práva takové třetí strany).

Datum poslední aktualizace: 15. září 2013