PODMIENKY

PODMIENKY GAME CENTER

NIŽŠIE UVEDENÁ ZMLUVA („ZMLUVA“) SA VZŤAHUJE NA VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY GAME CENTER. JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI PREČÍTALI A POROZUMELI NASLEDUJÚCIM PODMIENKAM. KLIKNUTÍM NA “SÚHLASIŤ“ (“AGREE”) VYJADRÍTE SÚHLAS, ŽE TIETO PODMIENKY SA BUDÚ UPLATŇOVAŤ, AK SA ROZHODNETE PRISTÚPIŤ K ALEBO POUŽÍVAŤ SLUŽBU GAME CENTER.AK NIE STE PLNOLETÝ, MALI BY STE PREŠTUDOVAŤ TÚTO ZMLUVU S VAŠÍM RODIČOM ALEBO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ABY STE SA UISTILI, ŽE JEJ VY A VÁŠ RODIČ ALEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ROZUMIETE.

Apple Inc. je poskytovateľom služby Game Center („Služba“), ktorá Vám umožňuje zapojiť sa do aktivít súvisiacich s hrami, vrátane, nie však výlučne, účasti na tabuľkách skóre (leader boards), hrách viacerých hráčov (multi-player hrách) a sledovaní dosiahnutých výsledkov. Služba nemusí byť dostupná všade. Používanie Služby vyžaduje kompatibilné zariadenia, internetový prístup, a špecifický software (môžu byť účtované poplatky); môže vyžadovať periodickú aktualizáciu; a môže byť ovplyvnená výkonnosťou týchto faktorov.

Pre použitie Služby nesmiete byť osobou, ktorá je vylúčená z prijímania Služby podľa zákonov Spojených štátov smerických alebo iných príslušných právnych poriadkov, vrátane právneho poriadku krajiny, v ktorej máte pobyt alebo v ktorej Službu používate. Prijatím tejto Zmluvy vyjadrujete, že ste porozumeli vyššie uvedeným ustanoveniam a že s týmito ustanoveniami súhlasíte.

VÁŠ ÚČET

Ako registrovaný užívateľ Služby si v súlade s Pravidlami používania uvedenými nižšie môžete založiť účet („Účet“). Neposkytujte informácie o Vašom Účte nikomu inému. Ste výlučne zodpovedný za zachovávanie dôvernosti a bezpečnosti Vášho Účtu a za všetky aktivity ktoré nastanú na alebo prostredníctvom Vášho Účtu a zaväzujete sa okamžite oznámiť spoločnosti Apple akékoľvek porušenie bezpečnosti Vášho Účtu. Spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté z neoprávneného použitia Vášho Účtu.

Súhlasíte, že poskytnete správne a úplné informácie pri vašej registrácii a používaní Služby, a súhlasíte, že registračné údaje budete aktualizovať tak, aby bola zachovaná ich správnosť a úplnosť. Týmto súhlasíte, že spoločnosť Apple môže uchovávať a používať Vaše registračné údaje na udržiavanie Vášho Účtu. Nesmiete vytvoriť účet pre inú osobu ako ste Vy bez súhlasu tejto inej osoby.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

Zaväzujete sa používať Službu v súlade s týmito pravidlami používania. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá používania.

Ste oprávnený užívať Službu len na osobné, neobchodné používanie.

Zaväzujete sa, že nebudete, ani sa nebudete pokúšať ani inej osobe nebudete pomáhať porušovať, obchádzať, spätne prekladať, dekompilovať, rozkladať, alebo iným spôsobom manipulovať so Službou.

Zaväzujete sa, že NEBUDETE používať Službu na:

a. nahranie, stiahnutie, odoslanie, zaslanie prostredníctvom e-mailu, prenos, uloženie alebo iné sprístupnenie akéhokoľvek obsahu ktorý je nezákonný, obťažujúci, výhražný, škodlivý, protiprávny, ohovárajúci, hanlivý, zneužívajúci, násilný, obscénny, vulgárny, zasahujúci do súkromia iných, nenávistný, rasovo alebo etnicky urážlivý, alebo je inak nevhodný.

b. sledovanie, obťažovanie, vyhrážanie alebo ubližovanie inej osobe;

c. v prípade, ak ste plnoletou osobou, žiadanie osobných alebo iných údajov od neplnoletej osoby (akákoľvek osoba mladšia ako 18 rokov alebo ako je definovaná príslušnými právnymi predpismi), s ktorou sa osobne nepoznáte, vrátane, nie však výlučne, ktoréhokoľvek z nasledovných údajov: celé meno alebo priezvisko, adresu bydliska, PSČ, telefónne číslo, podobizeň, e-mailovú adresu alebo meno školy, kostola, športového klubu, ktorý neplnoletý navštevuje alebo mená jeho priateľov;

d. predstieranie, že ste osobou alebo akoukoľvek entitou, ktorou nie ste – nemôžete sa zosobňovať s alebo klamlivo vyvolávať dojem, že ste inou osobou (vrátene známych osobností), entitou, iným užívateľom Služby, zamestnancom spoločnosti Apple, alebo občianskym alebo štátnym predstaviteľom, alebo iným spôsobom skresľovať Váš vzťah s osobou alebo entitou, (spoločnosť Apple si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zablokovať akýkoľvek nickname, ktorý by mohol byť považovaný za zosobňovanie alebo nesprávne uvádzanie Vašej identity, alebo nesprávne uvádzanie mena alebo identity inej osoby);

e. zapojenie sa do akéhokoľvek porušovania autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva, alebo sprístupnenie akéhokoľvek obchodného tajomstva alebo dôverných informácií v rozpore s dohodou o ochrane dôverných informácií, pracovnou zmluvou, alebo zmluvou o utajení;

f. odosielanie, zasielanie, prenos alebo iný spôsob sprístupnenia akejkoľvek nevyžiadanej alebo neoprávnenej e-mailovej správy, reklamných, propagačných materiálov, „junk“ e-mailových správ, spamu alebo reťazových správ, vrátane, nie však výlučne, hromadnej obchodnej reklamy a informačných oznamov;

g. falšovanie akejkoľvek súčasti úvodných dát TCP-IP (TCP-IP packet header) alebo akejkoľvek časti takejto úvodnej informácie prostredníctvom e-mailu alebo zverejnenia skupinových správ, alebo iné vloženie informácií do úvodu (header) za účelom zavádzania adresátov vo vzťahu k pôvodu obsahu prenášaného prostredníctvom Služby („spoofing“);

h. nahranie, odoslanie, zaslanie prostredníctvom e-mailu, prenos, uloženie alebo iný spôsob sprístupnenia akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na poškodenie, zasahovanie do alebo obmedzenie normálneho chodu Služby (alebo akejkoľvek jej časti), alebo akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru;

i. zasahovanie do alebo narúšanie Služby (vrátane prístupu k Službe prostredníctvom akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov, ako napríklad „scripty“ alebo „web crawlers“), alebo akýchkoľvek serverov alebo sietí pripojených na Službu, alebo akýchkoľvek pravidiel, požiadaviek alebo predpisov týkajúcich sa sietí pripojených na Službu (vrátane akéhokoľvek neoprávneného prístupu k, alebo použitia alebo monitorovania dát alebo prenosu);

j. plánovanie alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej činnosti, a/alebo zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov o ktorýchkoľvek iných užívateľov Služby na účely ich použitia na akúkoľvek z vyššie uvedených zakázaných činností;

k. podvádzanie alebo akúkoľvek zmenu Služby alebo zážitku z hry za účelom dosiahnutia výhody jedného hráča na úkor iného.

SÚKROMIE

Služba podlieha Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple sprístupnenej na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/sk/terms.html#privacy. Ako je stanovené v Zásadách ochrany osobných údajov, ak používate Službu, napríklad v prípade pozývania iných užívateľov na zapojenie sa do Služby, zúčastňovania sa na tabuľkách skóre (leader boards), zapnutia pozvánok alebo funkcie viacerých hráčov (multiplayer functionality) alebo zverejnenia statusových správ, osobné údaje, ktoré zdieľate sú viditeľné aj pre iných užívateľov a môžu byť nimi prečítané, zozbierané alebo použité. Ste zodpovedný za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Ak hráte hru, ktorá podporuje funkciu viacerých hráčov, iní užívatelia, ktorí pristupujú do Služby z tej istej hry na tej istej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi), miestnej sieti alebo v dosahu technológie Bluetooth, budú môcť vidieť, že ste v blízkosti (pokiaľ túto funkciu nevypnete), a vidieť Vašu prezývku (nickname) a fotografiu, pripadne celý Váš profil, ak je takýto užívateľ zaradený medzi Vašich priateľov. Ak si pre Váš verejný profil zvolíte režim “on” (zapnutý), ostatní užívatelia Služby budú môcť vidieť Váš profil v celom rozsahu, vrátane celého Vášho mena, aktivity (ako napríklad hry, ktoré ste hrali a kedy ste ich hrali), skóre a výsledkov a môžete byť odporúčaný ako priateľ pre ostatných užívateľov. Ak je pre Váš verejný profil nastavený režim “off” (vypnutý), Váš profil v celom rozsahu budú môcť vidieť iba užívatelia, ktorých ste zaradili medzi svojich priateľov, a nebudete odporúčaný ako priateľ pre ostatných užívateľov; iba Vaša prezývka a fotografia budú viditeľné pre užívateľov, ktorí nie sú zaradení medzi Vašich priateľov. Ak odošlete alebo prijmete žiadosť o priateľstvo, celé meno spojené s Vaším Apple ID bude zdieľané s tými užívateľmi, ktorým posielate, alebo od ktorých prijímate žiadosť o priateľstvo, a spoločnosť Apple môže odporučiť hry, ktoré ste hrali, Vašim priateľom.

Ak si želáte ukončiť zdieľanie informácií s ostatnými užívateľmi a so Službou, obráťte sa na https://www.apple.com/support/.

Niektoré aspekty Služby nie sú prístupné pre deti do 13 rokov, ako napríklad funkcie, ktoré umožňujú užívateľom sprístupniť údaje, ktoré ich osobne identifikujú. Uplatnite, prosím, príslušné obmedzenia, ako je potrebné.

PRÍSPEVKY DO SLUŽBY

Služba môže ponúkať interaktívne funkcie, ktoré Vám umožnia predložiť materiály (vrátane odkazov na obsah tretích strán) v častiach Služby ktoré sú prístupné a viditeľné pre verejnosť. Zaväzujete sa, že akékoľvek Vaše používanie takýchto funkcií vrátane akýchkoľvek materiálov, ktoré predložíte bude na Vašu výlučnú zodpovednosť, a že nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva akýchkoľvek iných osôb alebo porušovať akékoľvek právne predpisy, nebude prispievať k alebo podnecovať porušovanie alebo inak nezákonné správanie, nebude inak obscénne alebo nevhodné. Zároveň potvrdzujete, že ste získali všetky potrebné práva a licencie na takéto poskytovanie materálov. Ďalej sa zaväzujete, že poskytnete presné a úplné informácie v súvislosti s Vami poskytnutými materiálmi do Služby. Týmto udeľujete spoločnosti Apple celosvetovú, časovo neobmedzenú, bezodplatnú a nevýhradnú licenciu na použitie týchto materiálov ako súčasti Služby alebo v súvislosti s poskytovaním alebo marketingom Služby bez toho, aby Vám bola spoločnosť Apple povinná poskytnúť akúkoľvek odplatu alebo mala voči Vám akúkoľvek inú povinnosť. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo neumiestňovať alebo nepublikovať akékoľvek materiály a odstrániť alebo upraviť akékoľvek materiály, kedykoľvek na základe vlastného uváženia bez oznámenia a akejkoľvek zodpovednosti.

Spoločnosť Apple je oprávnená, avšak nie povinná, monitorovať akékoľvek materiály, ktoré budú Vami predložené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom Služby, aby vyšetrila akékoľvek oznámené alebo zrejmé porušenia tejto Zmluvy a vykonala akékoľvek úkony, ktoré spoločnosť Apple považuje podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane, bez obmedzenia, ukončenia podľa tejto Zmluvy alebo podľa našich Pravidiel ochrany autorských práv (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, a služby dostupné prostredníctvom Služby môžu obsahovať materiály tretích strán. Spoločnosť Apple môže pre vaše pohodlie poskytnúť odkazy na webové stránky tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nezodpovedá za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo správnosti ani nezaručuje a nebude mať žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Zaväzujete sa, že nebudete používať akékoľvek materiály tretích strán spôsobom, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do alebo porušeniu práv akejkoľvek inej osoby a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple v žiadnom prípade nezodpovedá za takéto Vaše používanie materiálov tretích strán.

NEVHODNÝ MATERIÁL

Ste uzrozumený s tým, že pri používaní Služby môžete prísť do kontaktu s materiálmi, ktoré môžete považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné, a ktorých obsah môže, ale nemusí byť označený ako obsahujúci nevhodný materiál. Napriek tomu súhlasíte s tým, že budete používať Službu na svoje výlučné riziko a že spoločnosť Apple voči Vám nebude zodpovedať za materiály, ktoré je možné považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné. Hodnotenia a opisy sú poskytované za účelom pohodlného užívania a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple neručí za ich správnosť.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Beriete na vedomie, že Služba, vrátane, avšak nielen, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, audioklipov, videoklipov, redakčného obsahu a zdrojové kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu Služby, obsahuje chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je spoločnosť Apple a/alebo poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Zaväzujete sa, že budete používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Služby v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Služby nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to tieto podmienky výslovne nedovoľujú. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, zverejňovať, rozširovať alebo vytvárať odvodené diela na základe Služby a nebudete používať Službu akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu alebo preťažovania sieťovej kapacity.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, spoločnosť Apple a jej poskytovatelia licencií, si vyhradzujú právo zmeniť, prerušiť, odstrániť alebo znemožniť prístup k akýmkoľvek produktom, obsahu alebo iným materiálom tvoriacim súčasť Služby, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Apple v žiadnom prípade nezodpovedá za vykonanie takýchto zmien. Spoločnosť Apple môže tiež stanoviť obmedzenia na používanie a prístup k určitým funkciám alebo častiam Služby, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť.

Všetky autorské práva obsiahnuté v a k Službe (vrátane kompilácie obsahu, umiestnených informácií, odkazov na iné internetové zdroje a opisov týchto zdrojov) a súvisiaci softvér sú vlastníctvom spoločnosti Apple a jej poskytovateľov licencií, ktorí si vyhradzujú všetky ich práva v zmysle platného práva a equity. POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY, OKREM POUŽÍVANIA SLUŽBY V SÚLADE S TOUTO ZMLUVOU, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ A PORUŠUJE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA INÝCH OSÔB A MÔŽE MAŤ PRE VÁS OBČIANSKOPRÁVNE ALEBO TRESTNOPRÁVNE NÁSLEDKY, VRÁTANE PRÍPADNEJ PEŇAŽNEJ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENIE AUTORSKÉHO PRÁVA.

Apple, logo Apple, a iné ochranné známky, servisné známky, grafické zobrazenia a logá spoločnosti Apple používané v súvislosti so Službou sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami, ktorých majiteľom v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách je spoločnosť Apple Inc. Iné ochranné známky, servisné známky, grafické zobrazenia a logá používané v súvislosti so Službou môžu byť ochrannými známkami ich príslušných majiteľov. Nie je Vám udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným ochranným známkam alebo k akémukoľvek použitiu týchto ochranných známok.

UKONČENIE

V prípade, že porušíte alebo spoločnosť Apple bude mať dôvodné podozrenie, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, je spoločnosť Apple oprávnená, podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, (i) ukončiť túto Zmluvu a/alebo zrušiť Váš Účet; a/alebo (ii) ukončiť príslušnú licenciu k Službe; a/alebo (iii) zamedziť Vám prístup k Službe (alebo k jej ktorejkoľvek časti). Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo skončiť poskytovanie Služby (alebo akejkoľvek jej časti alebo obsahu) bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Pokiaľ to bude možné, spoločnosť Apple Vás čo najskôr upozorní na akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo skončenie poskytovania Služby.

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť Apple bude poskytovať Službu s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služby, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Služby bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže z času na čas odstrániť Službu na neurčitý čas alebo kedykoľvek Službu zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;

(ii) Služba bude poskytovaná bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť Apple nebude zodpovedať za takéto prípady.

b. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (d) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvek zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť Apple, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou Apple, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči Vám spoločnosť Apple alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti Apple odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, upozorniť Vás, pozastaviť alebo zrušiť Vám Váš prístup k Službe alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená; alebo

(v) vzťahuje sa na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním alebo nemožnosťou použitia Služby.

c. Spoločnosť Apple vynaloží primerané úsilie na ochranu materiálov alebo informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službou, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

d. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Apple za podvod, hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

e. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti Apple, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Vášho porušenia tejto Zmluvy alebo za úkony uskutočnené spoločnosťou Apple v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená.

ZMENY

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť túto Zmluvu a stanoviť nové alebo doplňujúce pravidlá a podmienky týkajúce sa Vášho používania Služby. Takéto úpravy, a doplňujúce pravidlá a podmienky nadobudnú účinnosť okamžite a stanú sa súčasťou tejto Zmluvy. Vaše ďalšie používanie Služby bude považované za ich akceptáciu.

RÔZNE

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Apple a upravuje Vaše používanie Služby, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Vami a spoločnosťou Apple ohľadom Služby. Môžu sa na Vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa uplatnia v prípade, že budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne ako je to možné pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Apple nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť Apple nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.

Služba je prevádzkovaná spoločnosťou Apple z jej sídla v Spojených štátoch amerických. Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Služby. Všetky transakcie týkajúce sa Služby sa spravujú právom Kalifornie, bez ohľadu na jeho kolízne právne normy. Vaše používanie Služby môže podliehať tiež iným právnym predpisom. Výslovne súhlasíte že výlučnú právomoc týkajúcu sa akéhokoľvek nároku alebo sporu so spoločnosťou Apple alebo v akejkoľvek súvislosti s Vaši používaním Služby budú mať súdy štátu Kalifornia. Nebezpečenstvo škody a právo vo všetkých elektronicky realizovaných transakciám prechádzajú v Kalifornii na kupujúceho momentom elektronického prenosu príjemcovi. Žiadny zo zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Apple nie je oprávnený meniť túto Zmluvu.

Spoločnosť Apple Vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služby prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v informáciách Vášho Účtu alebo prostredníctvom poštovej listovej zásielky zaslanej na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktných informáciách Vášho Účtu alebo umiestnením oznámenia na stránky Služby. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite.

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré odôvodnene považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť Apple niesla za to voči Vám zodpovednosť, má spoločnosť Apple právo sprístupniť akékoľvek Registračné údaje a/alebo informácie týkajúce sa Vášho Účtu príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť Apple považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti Apple spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa Vášho používania Služby a/alebo produktov a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že Vaše používanie Služby a/alebo produktov je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

Posledná aktualizácia: 15. september 2013