Vilkår og betingelser for Apple-gavekort og -koder, tilknyttet saldo på Apple-konto og indholdskoder

Opdaterede vilkår: Disse vilkår træder i kraft 28. juni 2022.

1. Accept af vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for enhver køber eller bruger ("du", "din/dit") af et Apple-gavekort eller -kode (herunder Apple Gift Card), en tilknyttet saldo på en Apple-konto eller en indholdskode. Dit køb er betinget af din accept af disse Vilkår. Vi kan til enhver tid opdatere disse Vilkår efter eget skøn. Vi underretter dig om de opdaterede Vilkår ved at offentliggøre de opdaterede Vilkår på denne side, og Vilkårene vil gælde for køb foretaget efter denne offentliggørelse. Køb, der er foretaget før ændringen, vil fortsat være underlagt den version af Vilkårene, der var gældende på tidspunktet for købet.

2. Udsteder, Apple-konto, tilknyttet saldo, Apple-gavekort

Apple-gavekort og -koder udstedes og administreres af Apple Distribution International Ltd. ("Udsteder", "vi", "os"). Udsteder er en associeret virksomhed under Apple Inc. ("Apple"), som faciliterer genereringen af indholdskoder.

Du kan knytte fysiske eller digitale Apple-Gavekort eller -koder til din Apple-konto ("Konto") eller indsætte penge via App Store, iTunes Store, Apple TV-appen, Apple Books eller Apple Music på den saldo, der er tilknyttet din konto for at oprette en "Tilknyttet konto". Det tilgængelige beløb på din Tilknyttede saldo omfatter alle Gavekort og -koder, der er tilknyttet din Konto og den samlede saldo for alle penge, der er indsat på din Tilknyttede saldo. Fysiske og digitale Apple-gavekort og -koder (inklusive Apple Gift Card) og Tilknyttede saldi kaldes samlet "Gavekort".

Du kan bruge dine Gavekort til at købe indhold, apps og tjenester (samlet kaldet "Indhold") fra Apple Media Services og varer ("Produkter") fra Apples detailbutikker, Apple Online Store og Apple Store-appen.

Hvis du er indehaver af en saldo til et App Store- og iTunes-Gavekort eller tilsvarende kode eller har en saldo på din Tilknyttede saldo, kan du nu bruge saldoen for Gavekortet og koden og den Tilknyttede saldo til at købe Produkter såvel som Indhold.

3. Begrænsninger ved brug af Gavekort

Du kan bruge alle former for Gavekort i Apple Online Store og Apple Store-appen eller ved at ringe til 80 24 08 35, til at købe Indhold. Det er dog kun fysiske og digital Apple-Gavekort og -koder, der kan bruges til køb i Apples detailbutikker (dvs. du kan ikke bruge din Tilknyttede saldo i Apples detailbutikker). Nogle varer vil muligvis ikke kunne købes.

Når du knytter et fysisk eller digitalt Apple-Gavekort eller tilsvarende kode til din saldo, bliver saldoen tilknyttet din Tilknyttede saldo, og du vil ikke længere kunne bruge det fysiske eller digitale Apple-Gavekort eller -kode.

Gavekort, der er købt i Danmark, samt indholdskoder kan kun tilknyttes en Konto i Danmark og kan kun bruges til køb i Danmark. Produkter, der er købt i Apple Online Store, kan dog være underlagt begrænsninger, i forhold til hvor de kan tilsendes. Gennemse forsendelsesvilkårene for Apple Online Store vedrørende eventuelle begrænsninger. Nogle Gavekort kan angive, at de kun kan bruges til at købe Produkter, f.eks. Apple Store Gift Card. Hvis du har købt eller bruger et Gavekort, der angiver, at det kun er til Produkter, kan du ikke bruge dette Gavekort til at købe Indhold.

4. Yderligere begrænsninger  

Gavekort kan ikke indløses til kontanter og kan ikke returneres til kontant udbetaling (medmindre det er påkrævet ved lov), byttes, videresælges eller bruges til at købe Gavekort. Ikke-anvendte Tilknyttede saldi kan ikke overføres. Udstederen opbevarer oplysninger om status for Gavekort eller -koder. Kontakt Apple for at få oplysninger om status for din Konto og en eventuel Tilknyttet saldo. Du kan tjekke den tilgængelige saldo for et Gavekort eller en gavekode ved at ringe til 80 24 08 35 eller besøge www.apple.com/go/gcb/dk.

Du accepterer ikke at bruge Gavekort eller indholdskoder på en måde, der er ulovlig, vildledende, skadelig, misvisende, uretfærdig eller på anden måde skadelig for Udsteder, Apple eller dennes kunder. Vi og Apple forbeholder os retten til at ugyldiggøre eller deaktivere Gavekort eller indholdskoder, suspendere eller lukke Konti, anmode om alternative former for betaling, suspendere eller afbryde muligheden for at købe Produkter eller til at købe eller bruge Indhold, annullere eller begrænse ordrer og fakturere alternative former for betaling, hvis Gavekort eller indholdskoder er indhentet, brugt eller tilknyttet en Konto på ulovlig vis eller svigagtigt eller på anden måde udgør et væsentlig brud på disse Vilkår.

Vi forbeholder os retten til ikke at udstede nogen refusion i forbindelse med en af ovenstående handlinger, medmindre vi er pålagt at yde refusion i henhold til lov.

Du skal bruge midlerne på en Tilknyttet saldo for at lukke din Konto.

5. Køb

Indhold. Når du køber Indhold, bliver pengene først fratrukket det tilgængelige beløb på din Tilknyttede saldo. Eventuelt ikke-brugt beløb forbliver på din Tilknyttede saldo. Hvis dit køb overstiger det tilgængelige beløb på din Tilknyttede saldo, kan en anden godkendt registreret betalingsmetode blive debiteret. Hvis en sådan ikke er tilgængelig, vil du blive bedt om at betale med en anden betalingsmetode, eller transaktionen bliver annulleret.

Brug af Gavekort eller indholdskoder i Danmark kræver en Konto, og at du har accepteret vilkår og betingelser for Apple Media Services på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dk/terms.html. Der kræves ikke en konto for at få adgang til og bruge Indhold. Apple kan opdatere de vilkår, der er relateret til Konti, Indhold, Produkter og indholdskoder. Indsamling og brug af data er underlagt Apples Anonymitetspolitik på https://www.apple.com/dk/legal/privacy/dk/.

Produkter i Apple Online Store, Apple Store-appen eller ved at ringe på 80 24 08 35. 

Når du handler i Apple Online Store, Apple Store-appen eller via 80 24 08 35, trækkes pengene i første omgang fra det beløb, der er tilgængeligt på det Gavekort eller den kode, du angiver ved kassen, og i anden omgang fra det beløb, der er tilgængeligt på din Tilknyttede saldo (hvis du er logget ind på din Konto og vælger at anvende din Tilknyttede saldo). Eventuelt ikke-anvendt beløb bliver stående på henholdsvis dine Gavekort eller koder eller Tilknyttede saldo. Hvis et køb overstiger det tilgængelige beløb på dine Gavekort eller koder og din Tilknyttede saldo, kan en anden godkendt betalingsmetode, du har registreret, eller et godkendt kreditkort blive debiteret. Hvis en sådan ikke er tilgængelig, vil du blive bedt om at betale med en anden betalingsmetode, eller transaktionen bliver annulleret. Gavekort kan ikke bruges til køb i kombination med Apple Pay eller PayPal eller til betalinger, der er opdelt på flere forskellige kreditkort. Hvis du bruger en registreret betalingsmetode til at indsætte penge på din Tilknyttede saldo forud for debiteringen af den registrerede betalingsmetode, skal der ske en godkendelse af beløbet til dit køb.

6. Salgsfremmende programmer

Vi kan fra tid til anden efter eget skøn køre salgsfremmende programmer, der er forbundet med Gavekort ("Kampagne(r)"). Kampagnerne kan også køres af Apple eller af en deltagende forhandler eller udvikler ("Kvalificeret forhandler"). Hvis du køber et Gavekort i forbindelse med en Kampagne, kan du være kvalificeret til en bonus i form af penge eller indhold ("Bonus"), når du knytter Gavekortet til din Konto i løbet af kampagneperioden. Vi, Apple og Kvalificerende forhandlere kan ændre eller afslutte en kampagne eller ændre dens vilkår og betingelser til enhver tid, af enhver grund og uden forudgående varsel.

Kampagneperiode. Bonusser er kun tilgængelige i kampagneperioden, sådan som det er defineret af Kampagnens vilkår og betingelser, og så længe lager haves. Bonussen skal være forbundet med en Konto i slutningen af perioden, der er angivet i Kampagnens vilkår. Du skal være en individuel slutbruger, der befinder sig i [Danmark] for at få Bonussen, og vi, Apple og de Kvalificerende forhandlere forbeholder os retten til at afvise at give Bonussen til slutbrugere, der befinder sig uden for Danmark.

Begrænsninger. Apple Media Services kan fra tid til anden køre Kampagner. Kampagnerne kan være begrænset af den kontotype, enhed, familiestatus eller betalingsmetode, der er forbundet med din Konto. Der kan kun opnås én bonus pr. Konto, medmindre andet er angivet i Kampagnens vilkår og betingelser.

Indløsninger af Bonusser er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for Apple Media Services på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dk/terms.html samt disse Vilkår. Kampagnevilkårene og -betingelserne ændrer ikke på nogen måde de vilkår og betingelser, der gælder for Apple Media Services, eller disse Vilkår.

Din Bonus er personlig og gælder kun for dig, og du må ikke sælge, overføre eller tildele eller dele den med familie, venner eller andre, og du må ikke bruge den til kommercielle formål. Bonusser kan ikke refunderes eller byttes. Bonusser, der modtages som følge af en Kampagne, har ikke nogen kontantværdi. Kampagner er ugyldige, såfremt de er forbudte eller begrænset i henhold til lov.

7. Risiko for tab  

Hverken Udsteder eller Apple er ansvarlig for tab eller skade som følge af mistede eller stjålne Gavekort eller indholdskoder eller brug uden din tilladelse. Du bør derfor passe godt på dit Gavekort eller din indholdskode. Når der er tale om fysiske Gavekort og koder, overgår risikoen for tab og ejerskab til køberen, når denne får dem i besiddelse. Når der er tale om digitale Gavekort og koder, overgår risikoen for tab og ejerskab til køberen i forbindelse med den elektroniske overførsel til modtageren. Når der er tale om indholdskoder, som Apple distribuerer til dig, overgår risikoen for tab og ejerskab til dig ved den fysiske eller elektroniske overførsel til dig eller til den person, som du har købt indholdskoden til.

8. Fejlbehæftet Gavekort/indholdskode 

Hvis et Gavekort eller en indholdskode ikke fungerer, er du berettiget til et erstatningsgavekort eller en erstatningsindholdskode, der krediteres med den ubrugte saldo, der indestod på det ikke-fungerende kort eller den ikke-fungerende kode.

9. Ansvarsbegrænsning

Hvis vi ikke overholder disse Vilkår, er vi ansvarlige for ikke at have udvist professionel omhu, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader:

  • der ikke er forårsaget af vores manglende overholdelse af disse Vilkår eller på anden måde på grund af vores handlinger 
  • der ikke med rimelighed kunne forudses af hverken dig eller os på det tidspunkt, hvor disse Vilkår blev accepteret eller
  • der er forårsaget af begivenheder, som med rimelighed kan siges at ligge uden for vores kontrol.

Intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser dine lovfæstede rettigheder som forbruger, vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, svig eller vildledende urigtige oplysninger fra vores side.

10. Gældende lov 

Hvis du er bosiddende i et EU-land eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island, er disse Vilkår og din relation til os underlagt de gældende love i dit normale bopælsland. Du kan anlægge sag mod os i Danmark eller ved lokale domstole.

De Forenede Nationers Konvention om Internationale Løsørekøb (CISG) finder udtrykkeligt ikke anvendelse på denne Aftale.

11. Alternativ tvistbilæggelse

Hvis du er EU-forbruger, driver EU en frivillig platform til onlinetvistbilæggelse, der er tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr, i hvilken Apple Distribution International Ltd. har valgt ikke at deltage.

12. Kontakt os

Såfremt du oplever et problem, kan du gå til http://support.apple.com/giftcard

Sidst opdateret: 28. juni 2022