KONTOSALDO I APP STORE & ITUNES OG GAVEKORT OG -KODER TIL ITUNES, APP STORE & ITUNES OG APPLE MUSIC SAMT INDHOLDSKODER

Gavekort; Kontosaldo i App Store & iTunes; Indløsning; Tank-op:

Gavekort og -koder til iTunes, App Store og iTunes samt Apple Music (tilsammen “App Store- og iTunes-kort”) udstedes og administreres af Apple Distribution International Ltd. (“Apple”) og omfatter App Store & iTunes-gavekoder (tilsammen “Gavebeløb”), som automatisk tilskrives din konto (“Konto”) ved køb direkte i iTunes Store, App Store, Apple Books eller Apple Music (“Tjenesterne”). Saldoen på din Konto er den samlede saldo for alle indløste Gavebeløb, der sættes ind på din Konto. Når du har en positiv saldo på din Konto, trækkes køb af Tjenesterne først fra din Konto. En eventuel restsaldo bliver stående på din Konto. Hvis du foretager et køb, som overstiger saldoen på din Konto, vil du blive bedt om at anvende en anden betalingsmåde. Hvis din nye betalingsmåde ikke kan dække restbeløbet, afbrydes transaktionen.

APPLE-ID: Brug af Gavebeløb eller Indholdskoder købt i Danmark kræver et Apple-ID og godkendelse af de for Tjenesterne gældende vilkår og betingelser. Et Apple-ID er den konto, hvorfra du tilgår Tjenesterne med.

Brug af Kontosaldo: Du kan indsætte Gavebeløb på din konto ved at indløse fysiske eller digitale gavekort på din Konto eller ved at tanke din Konto op via Tjenesterne.

Du er indforstået med, at du ikke på nogen måde må bruge Gavebeløb på en bevidst eller ubevidst vildledende eller uretmæssig måde eller på en måde, som måtte være skadelig for Apple eller Apples kunder. Hvis Apple har grund til at antage, at Gavebeløb i forbindelse med et Apple-ID er opnået, brugt eller anvendt svigagtigt, ulovligt eller i øvrigt i strid med disse vilkår og betingelser, forbeholder Apple sig retten til uden varsel at ugyldiggøre eller deaktivere Gavebeløbene (herunder en del af din Kontosaldo) uden godtgørelse, afbryde eller lukke kundekonti, afbryde eller lukke for muligheden for at bruge Tjenesterne, annullere eller begrænse ordrer og fakturere med alternativ betalingsmåde.

Hvis du for at tanke op på din Kontosaldo bruger den betalingsmåde, der er registreret i forbindelse med Tjenesterne, vil der, før der sker betaling via den registrerede betalingsmåde, ske godkendelse af det beløb, du køber eller tanker op for.

Begrænsninger: Gavebeløb kan ikke indløses eller refunderes til kontanter (medmindre andet følger af lovgivningen), ligesom de ikke kan ombyttes, videresælges, anvendes til køb af Gaver eller Gavekort, anvendes til køb i Apple Online Store eller anvendes i Apples detailhandelsbutikker. Gavebeløb og Indholdskoder kan alene anvendes til køb af indhold fra Tjenesterne. En eventuel restsaldo kan ikke overdrages eller overføres. Du kan fra Apple modtage oplysninger om indløsningsstatus i forhold til Gavebeløb, som du køber.

Gavebeløb og Indholdskoder købt i Danmark kan kun indsættes på en Konto i Danmark.

Hvis du ønsker at slette dit Apple-ID, skal du først bruge din Kontosaldo, inden du lukker kontoen.

Tabsrisiko: Apple er ikke ansvarlig for bortkomne eller stjålne Gavebeløb eller Indholdskoder. For Gavebeløb og Indholdskoder overgår ejendomsret og risiko til køberen i Irland ved elektronisk overførsel til modtageren.

Apple forbeholder sig retten til at lukke konti og anmode om alternative betalingsmåder ved svigagtig opnåelse eller brug af et Gavebeløb eller en Indholdskode på Tjenesten.

Ansvarsbegrænsning; Ansvarsfraskrivelse APPLE OG APPLES LICENSTAGERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG LICENSHAVERE GIVER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, MED HENSYN TIL GAVEBELØB, INDHOLDSKODER ELLER ITUNES STORE, APP STORE, APPLE MUSIC ELLER APPLE BOOKS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVIS ET GAVEKORT ELLER EN INDHOLDSKODE ER DEFEKT, ER DIN ENESTE BEFØJELSE, OG VORES ENESTE ANSVAR, ERSTATNING AF SÅDANT GAVEBELØB ELLER INDHOLDSKODE. OVENSTÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. VISSE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF STILTIENDE GARANTIER ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER -BEGRÆNSNING I FORHOLD TIL VISSE SKADER. HVIS DU ER OMFATTET AF SÅDAN LOVGIVNING, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, -UNDTAGELSER ELLER -BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN DESUDEN OGSÅ HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

Afkald på rettigheder og Skadesløsholdelse VED DIN BRUG AF GAVEBELØB ELLER TJENESTERNE ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED, MEDMINDRE ANDET FØLGER AF LOVGIVNINGEN, AT SKADESLØSHOLDE OG FRIHOLDE APPLE, APPLES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE FOR ETHVERT KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE, DIN BRUG AF GAVEBELØB ELLER TJENESTERNE ELLER ETHVERT SKRIDT, SOM APPLE MÅTTE TAGE SOM LED I SINE UNDERSØGELSER AF EN FORMODET OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE ELLER SOM FØLGE AF APPLES KONKLUSION ELLER KONSTATERING AF, AT DER ER SKET EN OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU IKKE MÅ ANLÆGGE SAG MOD, LIGESOM DU IKKE ER BERETTIGET TIL AT FÅ TILKENDT ERSTATNING FRA APPLE, APPLES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE SOM FØLGE AF APPLES BESLUTNING OM AT FJERNE ELLER NÆGTE AT BEHANDLE DATA ELLER INDHOLD, ADVARE DIG, AFBRYDE ELLER BRINGE DIN ADGANG TIL TJENESTERNE TIL OPHØR, ELLER TRÆFFE ENHVER ANDEN FORANSTALTNING I DEN PERIODE, HVOR EN FORMODET OVERTRÆDELSE BLIVER UNDERSØGT, ELLER SOM ET RESULTAT AF APPLES KONKLUSION OM, AT DER ER SKET EN OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE. DENNE BESTEMMELSE GÆLDER FOR ALLE OVERTRÆDELSER, DER ER BESKREVET ELLER FORUDSAT I DENNE AFTALE.

Lovvalg: Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af afsnittet nedenfor, reguleres denne Aftale og forholdet mellem dig og Apple af lovgivningen i Staten Californien, bortset fra international privatretlige regler. Det er mellem dig og Apple aftalt, at enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale, skal afgøres af domstolene i Santa Clara County som personligt og eksklusivt værneting. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger, (b) du ikke er bosiddende i USA, (c) du ikke tilgår Tjenesten fra USA, og (d) du er statsborger i et af nedenstående lande, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale, skal reguleres af gældende ret som anført nedenfor, uden hensyntagen til international privatretlige regler, og du underkaster dig uigenkaldeligt den afgørelse, der afsiges af domstolene i nedenfor anførte stat, provins eller land, hvis ret er gældende som ikke-eksklusivt værneting.

Hvis du er statsborger i et EU land eller Schweitz, Norge eller Island, afgøres sager mellem dig og Apple af domstolene på det sted, hvor du normalt er bosiddende, og i overensstemmelse med det lands gældende lovgivning.

Det præciseres, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke finder anvendelse på denne Aftale.

Senest opdateret: 20. marts 2018