Warunki dotyczące Apple Gift Card i kodów podarunkowych, salda powiązanego z kontem Apple oraz kodów treści

Zaktualizowane warunki: Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2022 r.

1. Akceptacja warunków i aktualizacje

Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do każdego nabywcy lub użytkownika („Użytkownik”) karty podarunkowej lub kodu podarunkowego Apple (w tym Apple Gift Card), salda powiązanego z kontem Apple lub kodu treści. Dokonanie zakupu jest uwarunkowane akceptacją niniejszych Warunków. Możemy okresowo aktualizować niniejsze Warunki według własnego uznania. Powiadomimy Użytkownika o aktualizacji Warunków, publikując je na tej stronie, a Warunki będą obowiązywać w odniesieniu do zakupów dokonanych po ich opublikowaniu. Zakupy dokonane przed wprowadzeniem zmian będą podlegały wersji Warunków obowiązującej w momencie zakupu.

2. Wydawca, Konto Apple, powiązane saldo, Apple Gift Card

Karty Apple Gift Card i kody podarunkowe Apple są wydawane i zarządzane przez Apple Distribution International Ltd. („Wydawca”, „my”, „nas”). Wydawca jest podmiotem powiązanym z firmą Apple Inc. („Apple”), który ułatwia generowanie kodów treści.

Użytkownik może powiązać fizyczne lub cyfrowe karty Apple Gift Card lub kody Apple z Kontem Apple („Konto”) lub dodać środki za pośrednictwem App Store, iTunes Store, aplikacji Apple TV, Apple Books lub Apple Music do salda powiązanego z Kontem Użytkownika w celu utworzenia „Powiązanego salda”. Kwota dostępna na Powiązanym saldzie obejmuje wszystkie karty i kody podarunkowe powiązane z Kontem oraz łączne saldo wszystkich środków dodanych do Powiązanego salda. Fizyczne i cyfrowe karty i kody podarunkowe Apple (w tym karta Apple Gift Card) oraz związane z nimi salda są łącznie nazywane „Kartami podarunkowymi”.

Karty podarunkowe można wykorzystać do zakupu treści, aplikacji i usług (zwanych łącznie „Treściami”) w usługach Apple Media oraz produktów („Produktów”) w salonach Apple, sklepie internetowym Apple i aplikacji Apple Store.

Jeżeli użytkownik jest posiadaczem karty podarunkowej lub kodu podarunkowego App Store i iTunes lub posiada środki na Powiązanym saldzie, może obecnie korzystać z salda karty podarunkowej i kodu oraz Powiązanego salda w celu zakupu Produktów oraz Treści.

3. Ograniczenia w korzystaniu z kart podarunkowych

Wszystkie formy Kart podarunkowych można wykorzystać w sklepie internetowym Apple, w aplikacji Apple Store lub dzwoniąc pod numer 800 702 322, a także do zakupu Treści. Jednakże tylko fizyczne i cyfrowe karty i kody podarunkowe Apple mogą być wykorzystane do zakupów w salonach Apple (tzn. użytkownik nie będzie mógł wykorzystać Powiązanego salda w salonach Apple). Niektóre przedmioty mogą nie być dostępne w sprzedaży.

Po powiązaniu fizycznej lub cyfrowej karty Apple Gift Card lub kodu Apple z Kontem, saldo zostanie powiązane z Powiązanym saldem i użytkownik nie będzie już mógł korzystać z fizycznej lub cyfrowej karty Apple Gift Card lub kodu Apple.

Karty podarunkowe zakupione w Polsce i kody treści mogą być powiązane wyłącznie z Kontem w Polsce i mogą być wykorzystywane wyłącznie do zakupów w Polsce. W przypadku produktów zakupionych w sklepie internetowym Apple mogą jednak obowiązywać ograniczenia dotyczące miejsca wysyłki. Zapoznaj się z warunkami wysyłki obowiązującymi w sklepie internetowym Apple, aby poznać wszelkie ograniczenia.

Niektóre Karty podarunkowe mogą zawierać informację, że mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Produktów, np. Apple Store Gift Card. Jeśli użytkownik nabył lub korzysta z Karty podarunkowej, na której wskazano, że jest przeznaczona wyłącznie na Produkty, nie może użyć tej Karty podarunkowej do zakupu Treści.

4. Dodatkowe ograniczenia  

Karty podarunkowe nie są wymienialne na gotówkę i nie mogą być zwracane w celu uzyskania zwrotu gotówki (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo), wymieniane, odsprzedawane ani wykorzystywane do zakupu Kart podarunkowych. Niewykorzystane Powiązane salda nie podlegają przeniesieniu. Wydawca przechowuje informacje o statusie kart i kodów podarunkowych. Należy skontaktować się z Apple, aby uzyskać informacje o stanie swojego Konta i Powiązanego salda. Aby sprawdzić dostępne saldo karty podarunkowej lub kodu, należy zadzwonić pod numer 800 702 322 lub odwiedź stronę www.apple.com/go/gcb/pl.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Kart podarunkowych ani kodów treści w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, zwodniczy, nieuczciwy lub w inny sposób szkodliwy dla Wydawcy, Apple lub klientów firmy. Zarówno my, jak i Apple zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia lub dezaktywacji Kart podarunkowych lub kodów treści, zawieszenia lub likwidacji Kont, zażądania alternatywnych form płatności, zawieszenia lub zakończenia możliwości nabywania Produktów lub nabywania bądź korzystania z Treści, anulowania lub ograniczenia zamówień oraz obciążania alternatywnych form płatności, jeśli Karty podarunkowe lub kody treści zostały uzyskane, wykorzystane lub powiązane z Kontem w sposób niezgodny z prawem, oszukańczy lub w inny sposób stanowiący istotne naruszenie niniejszych Warunków.

Zastrzegamy sobie prawo do braku wydawania zwrotów w przypadku podjęcia działań opisanych powyżej, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Aby zamknąć Konto, należy wydać wszystkie środki z Powiązanego salda.

5. Zakupy

Treść. Przy zakupie Treści środki zostaną najpierw odjęte od kwoty dostępnej na Powiązanym saldzie. Wszelkie niewykorzystane kwoty pozostaną na Powiązanym saldzie. Jeśli kwota zakupu przekroczy kwotę dostępną na Powiązanym saldzie, może zostać pobrana opłata z innej autoryzowanej i zarejestrowanej metody płatności. Jeśli nie jest ona dostępna, użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności inną metodą lub transakcja zostanie anulowana.

Korzystanie z Kart podarunkowych lub kodów treści w celu zakupu Treści w Polsce wymaga założenia Konta i zaakceptowania Warunków świadczenia usług Apple Media na stronie https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html. Konto jest niezbędne do uzyskania dostępu do Treści i korzystania z nich. Apple może aktualizować warunki dotyczące Kont, Treści, Produktów i kodów treści. Gromadzenie i wykorzystywanie danych podlega polityce prywatności firmy Apple, które są dostępne pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Produkty w sklepie internetowym Apple Store, aplikacji Apple Store lub dostępne pod zadzwonieniu pod numer 800 702 322. 

Przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym Apple, w aplikacji Apple Store lub za pośrednictwem 800 702 322, środki zostaną odliczone w pierwszej kolejności od kwoty dostępnej na kartach podarunkowych lub kodach wprowadzonych przy kasie, a następnie od kwoty dostępnej na Powiązanym saldzie (jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie i wybierze opcję wykorzystania Powiązanego salda). Wszelkie niewykorzystane kwoty pozostaną odpowiednio na kartach lub kodach podarunkowych albo na Powiązanym saldzie. Jeśli zakup przekracza kwotę dostępną na kartach lub kodach podarunkowych i Powiązanym saldzie, może zostać obciążona inna autoryzowana i zarejestrowana metoda płatności lub wprowadzona karta kredytowa. Jeśli nie jest ona dostępna, użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności inną metodą lub transakcja zostanie anulowana. Karty podarunkowe nie mogą być wykorzystywane do zakupów w połączeniu z Apple Pay lub PayPal ani do płatności z użyciem kilku kart kredytowych. Jeśli użytkownik korzysta z zarejestrowanej metody płatności w celu dodania środków do Powiązanego salda, przed obciążeniem tej metody płatności nastąpi autoryzacja kwoty zakupu.

6. Programy promocyjne

Od czasu do czasu możemy, według własnego uznania, przeprowadzać programy promocyjne związane z Kartami podarunkowymi („Promocje”). Promocje mogą być również organizowane przez Apple lub przez uczestniczącego w nich sprzedawcę detalicznego lub dewelopera („Kwalifikujący się sprzedawca detaliczny”). W przypadku zakupienia Karty podarunkowej w czasie trwania Promocji, użytkownik może być uprawniony do otrzymania premii pieniężnej lub dodatkowych treści („Premia”) po powiązaniu Karty podarunkowej z Kontem w okresie promocyjnym. My, iTunes i Kwalifikujący się sprzedawcy detaliczni możemy zmodyfikować lub zakończyć Promocję lub zmienić jej warunki w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia.

Okres promocji. Premie są dostępne wyłącznie w okresie promocyjnym, określonym w regulaminie Promocji, oraz w miarę dostępności zapasów. Premia musi zostać powiązana z Kontem do końca okresu wymienionego w regulaminie Promocji. Aby otrzymać Premię, użytkownik musi być indywidualnym użytkownikiem końcowym zlokalizowanym na terenie Polsce, a my, Apple oraz Kwalifikujący się sprzedawcy detaliczni zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania Premii użytkownikom końcowym zlokalizowanym poza terenem Polsce.

Ograniczenia. Od czasu do czasu w usługach Apple Media mogą być organizowane Promocje. Promocje mogą być ograniczone ze względu na typ Konta, urządzenie, status rodziny lub metodę płatności powiązaną z Kontem. Na jednym Koncie można otrzymać tylko jedną Premię, chyba że regulamin Promocji stanowi inaczej.

Odbieranie Premii podlega Warunkom świadczenia usług Apple Media dostępnym pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html oraz niniejszym Warunkom. Warunki promocji nie zmieniają w żaden sposób Warunków świadczenia usług Apple Media ani niniejszych Warunków.

Dana Premia jest osobistą własnością użytkownika i nie może być sprzedawana, przekazywana ani przypisywana rodzinie, znajomym lub innym osobom, ani też wykorzystywana do celów komercyjnych. Premie nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Premie otrzymane w wyniku Promocji nie mają wartości pieniężnej. Promocje nie obowiązują w miejscach, gdzie jest to zabronione lub ograniczone przepisami prawa.

7. Ryzyko straty  

Ani Wydawca, ani Apple nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zagubienia lub kradzieży Kart podarunkowych lub kodów treści, lub też wykorzystania ich bez zgody użytkownika. Należy dbać o kartę podarunkową lub kod treści. W przypadku fizycznych kart podarunkowych i kodów, ryzyko utraty i własność przechodzą na nabywcę w momencie wejścia w posiadanie. W przypadku cyfrowych kart podarunkowych i kodów, ryzyko utraty i własność przechodzą na nabywcę w momencie przesłania ich drogą elektroniczną do odbiorcy. W przypadku kodów treści, które są przekazywane użytkownikowi przez Apple, ryzyko utraty i własność przechodzą na użytkownika w momencie fizycznego lub elektronicznego przekazania kodu treści użytkownikowi lub osobie, dla której go zakupiono.

8. Wadliwe karty podarunkowe / kody treści 

Jeśli Karta podarunkowa lub kod treści nie działa, użytkownik ma prawo do otrzymania zastępczej karty podarunkowej lub kodu treści o wartości niewykorzystanego salda, które znajdowało się na niedziałającej karcie lub kodzie.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności zawodowej, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które:

  • nie wynikają z naruszenia przez nas niniejszych Warunków ani z innych naszych działań; 
  • nie były możliwe do przewidzenia przez Użytkownika i nas w momencie akceptowania niniejszych Warunków; lub
  • spowodowanych zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza ustawowych praw konsumenta, naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, oszustwem lub podstępnym wprowadzeniem w błąd.

10. Prawo właściwe 

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, niniejsze Warunki oraz relacje Użytkownika z nami podlegają prawu obowiązującemu w miejscu zamieszkania Użytkownika. Użytkownik może wszcząć postępowanie przeciwko nam w Polsce lub w lokalnym sądzie.

Z zakresu stosowania niniejszych Warunków wyłączone jest w szczególności prawo znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

W przypadku konsumentów z Unii Europejskiej, UE prowadzi dobrowolną platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów, dostępną pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr, w której Apple Distribution International Ltd. nie zdecydowała się uczestniczyć.

12. Kontakt z nami

W przypadku wystąpienia problemu należy odwiedzić stronę http://support.apple.com/giftcard

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2022 r