APP STORE & ITUNES KONTOSALDO, ITUNES, APP STORE & ITUNES, OCH APPLE MUSIC PRESENTKORT OCH KODER, OCH INNEHÅLLSKODER

Presentkort; App Store & iTunes Kontosaldo; Inlösen; Påfyllning: 

iTunes, App Store och iTunes, och Apple Music-presentkort och Koder (gemensamt “App Store och iTunes Cards”) ges ut och hanteras av Apple Distribution International Ltd. (“Apple”) och omfattar App Store & iTunes Presentkoder (gemensamt “Butikskredit”) som läggs till ditt saldo på ditt butikskonto (“Konto”) när du handlar direkt från iTunes Store, App Store, Apple Books, eller Apple Music (“Tjänster”).  Saldot på ditt Konto motsvarar den Butikskredit som återstår efter nyttjad Butikskredit. När du har ett Butikskredit-saldo på ditt Konto, kommer köp från Tjänsterna att i första hand debiteras ditt Konto. Kredit som inte utnyttjas kommer att fortsätta vara kopplad till ditt Konto. Om ett köp överstiger saldot på ditt Konto, kommer du att bli ombedd att betala med annan betalningsmetod.  Om din nya betalningsmetod inte täcker återstående belopp, kommer transaktionen att avbrytas. 

APPLE ID:  Användning av Butikskredit eller Innehållskoder som köpts i Sverige kräver ett Apple ID och accept av villkor och förutsättningar för Tjänster. Ett Apple ID är det konto som du använder för att få tillgång till Tjänsterna.  

Användning av Kontosaldo: Butikskredit kan laddas till ditt konto genom att utnyttja fysiska eller digitala presentkort eller genom att lägga till medel till ditt Konto genom Tjänsterna.   

Du samtycker till att inte använda Butikskredit på något sätt som är vilseledande, bedrägligt, oskäligt eller annars skadligt för Apple eller Apples kunder. Om Apple misstänker att Butikskredit har erhållits, använts eller tillämpats bedrägligt, olagligt eller annars i strid mot dessa villkor och förutsättningar, förbehåller sig Apple rätten att, utan föregående meddelande eller ersättning, annullera eller avaktivera Butikskredit (inklusive en del av saldot på ditt Konto), avbryta eller avsluta kundkontot, avbryta eller avsluta möjlighet att nyttja Tjänsterna, avbryta eller begränsa ordrar och debitera betalning genom alternativa betalningsmedel. 

Om du använder betalningsmetod på fil för Tjänsterna för att fylla på medel till ditt saldo på Konto, före det att betalningsmetoden på fil debiteras, kommer en auktorisation motsvarande köpbeloppet eller beloppet för påfyllningstransaktionen att göras.

Begränsningar: Butikskredit kan inte utbytas mot kontanter och kan inte återlämnas i utbyte mot kontanter (om inte annat krävs enligt lag); bytas; återförsäljas; användas för att köpa Presenter eller Presentkort; användas för köp i Apple Online Store; eller användas i Apples detaljhandelsbutiker. Butikskredit och Innehållskoder kan endast användas för att köpa innehåll från Tjänsterna. Outnyttjat saldo är inte överlåtbart. Apple kan tillhandahålla dig information om inlösenstatus för den Butikskredit som du köper.  

Butikskredit och Innehållskoder som köpts i Sverige kan endast utnyttjas för ett Konto i Sverige.

Om du väljer att radera ditt Apple ID, behöver du förbruka saldot på ditt Konto före det att kontot stängs. 

Risk för Förlust:  Apple ansvarar inte för förlorad eller stulen Butikskredit eller Innehållskoder. Risken för förlust och rätt till Butikskredit och Innehållskoder övergår till köparen i Irland vid elektronisk överföring till mottagaren. 

Apple förbehåller sig rätten att stänga konton och begära alternativa betalningsmedel om Butikskredit eller Innehållskod har erhållits eller använts på ett bedrägligt sätt i samband med Tjänsten.

Ansvarsbegränsning; Friskrivning från Ansvar APPLE OCH DESS LICENSTAGARE, KONCERNBOLAG, OCH LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR BUTIKSKREDIT, INNEHÅLLSKODER, ELLER FÖR ITUNES STORE, APP STORE, APPLE MUSIC, ELLER APPLE BOOKS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR MARKNADSMÄSSIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL. IFALL ETT PRESENTKORT ELLER INNEHÅLLSKOD INTE FUNGERAR HAR DU ENDAST RÄTT TILL OCH VI ÄR ENDAST SKYLDIGA ATT LÄMNA, UTBYTE AV SÅDAN BUTIKSKREDIT ELLER INNEHÅLLSKOD. DESSA BEGRÄNSNINGAR ÄR EVENTUELLT INTE TILLÄMPLIGA PÅ DIG. VISSA LAGAR FÖRBJUDER BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG FÖR ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG, ÄR DET MÖJLIGT ATT VISSA ELLER SAMTLIGA AV FRISKRIVNINGARNA, UTESLUTNINGARNA ELLER BEGRÄNSNINGARNA INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN OCKSÅ HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. 

Avstående och Skadeslöshetsåtagande GENOM ATT ANVÄNDA BUTIKSKREDIT ELLER TJÄNSTERNA, GODKÄNNER DU, I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG, ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA APPLE,  DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE, OMBUD, LEVERANTÖRER OCH LICENSGIVARE SKADESLÖSA FÖR ANSPRÅK SOM HÄRRÖR UR DITT BROTT MOT DETTA AVTAL, DIN ANVÄNDNING AV BUTIKSKREDIT ELLER TJÄNSTERNA, ELLER NÅGON ÅTGÄRD SOM HAR VIDTAGITS AV APPLE SOM EN DEL AV DESS UNDERSÖKNING AV EN MISSTÄNKT ÖVERTRÄDELSE AV DETTA AVTAL ELLER SOM ETT RESULTAT AV APPLES SLUTSATS ELLER BESLUT ATT ÖVERTRÄDELSE AV DETTA AVTAL HAR SKETT.  DU GODKÄNNER ATT DU INTE SKA STÄMMA ELLER ERHÅLLA SKADESTÅND FRÅN APPLE, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE SOM EN KONSEKVENS AV DESS BESLUT ATT  TA BORT ELLER VÄGRA ATT BEHANDLA INFORMATION ELLER INNEHÅLL, ATT VARNA DIG, ATT AVBRYTA ELLER STÄNGA AV DIN TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA, ELLER ATT VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER I SAMBAND MED UNDERSÖKNING AV EN MISSTÄNKT ÖVERTRÄDELSE ELLER SOM ETT RESULTAT AV APPLES SLUTSATS ATT EN ÖVERTRÄDELSE AV DETTA AVTAL HAR SKETT.  DETTA AVSTÅENDE OCH DENNA BESTÄMMELSE OM SKADESLÖSHET GÄLLER FÖR ALLA ÖVERTRÄDELSER SOM BESKRIVS I ELLER FÖLJER AV DETTA AVTAL. 

Tillämplig lag:  Om inte annat anges uttryckligen i följande stycke, ska detta Avtal och relationen mellan dig och Apple styras av de lagar som gäller i Kalifornien, med undantag för dess lagvalsklausuler. Du och Apple är överens om att underkasta er personlig och exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Santa Clara County, för att lösa tvister eller anspråk som uppstått i samband med detta Avtal. Om (a) du inte är amerikansk medborgare; (b) du inte är bosatt i USA; (c) du inte har tillgång till Tjänsten från USA och (d) du är medborgare i något av de länder som anges nedan, godkänner du härmed att tvister eller anspråk som har samband med detta Avtal ska tolkas enligt tillämplig lag som anges nedan, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser, och du underkastar dig härmed oåterkalleligen icke-exklusiv behörighet för domstolarna som finns i den stat, provins eller land som anges nedan och vars lag ska vara styrande. 

Om du är medborgare i ett land som är medlem i Europeiska Unionen eller om du är medborgare i Schweiz, Norge eller Island, ska tillämplig lag och forum vara de lagar och de domstolar där du har din stadigvarande hemvist. 

FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas för detta Avtal. 

Senast uppdaterad:  20 mars 2018