Legal

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก. ข้อกำหนดการขายสำหรับไอทูนส์สโตร์ แม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ และไอบุ๊คสโตร์
ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับไอทูนส์สโตร์
ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ และไอบุ๊คสโตร์
ค. นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและไอทูนส์ เอสเออาร์แอล ("ไอทูนส์") และใช้บังคับกับการใช้บริการไอทูนส์สโตร์ แม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์ ("ร้านค้า") ("Stores") ของท่าน โปรดคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) เพื่อแสดงว่าท่านตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) และอย่าใช้บริการไอทูนส์สโตร์ แม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์หรือไอบุ๊คสโตร์ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบต่อสัญญาให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ที่ท่าน อาจได้เข้าทำไว้ เช่น เพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ไอทูนส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราโปรดดูท ี่https://www.apple.com/support/

ก. ข้อกำหนดการขายสำหรับไอทูนส์สโตร์แม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์

การชำระเงินภาษีและนโยบายการคืนเงิน

บริการไอทูนส์สโตร์แม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์ (“ร้านค้า”) (Stores) รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยหรือรหัสเนื้อหา (Content Codes) ไอทูนส์อาจขอรับการอนุมัติวงเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของคำสั่งซื้อก่อน การเรียกเก็บเงินจะเกิดขึ้นในเวลาที่ท่านทำธุรกรรมหรือในเวลาอันสั้นภายหลัง จากนั้นหากท่านใช้ 1-Click ในการสั่งซื้อคำสั่งซื้อของท่านอาจได้รับอนุญาตและมีการทยอยเรียกเก็บเงิน เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบการซื้อหนึ่งดังนั้นการสั่งซื้อนี้อาจปรากฎเป็นคำสั่ง ซื้อหลายรายการในใบแจ้งยอดของท่านเมื่อท่านทำการสั่งซื้อเครดิตเนื้อหา (Content Credits) จะถูกใช้ก่อนภายหลังจากนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตสำหรับยอดเงิน ส่วนที่เหลือ

ท่านตกลงว่าท่านจะชำระค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ท่านซื้อผ่านทางร้าน ค้า(Stores) และไอทูนส์อาจเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากวิธีการชำระเงินของท่านรวม ทั้งจำนวนเงินเพิ่มเติมใดๆ (ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมล่าช้าถ้าเกี่ยวข้อง) ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านท่านจะรับผิดชอบการชำระค่า บริการทั้งหมดอย่างตรงเวลาและมอบรายละเอียดวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องให้แก่ ไอทูนส์เพื่อการชำระค่าบริการทั้งหมดค่าบริการทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากบัตร เครดิตที่ท่านกำหนดในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหากท่านต้องการกำหนดให้ใช้ บัตรเครดิตอื่นหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะบัญชีบัตรเครดิตของท่านท่าน ต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตของท่านโดยทางออนไลน์ในส่วนข้อมูล บัญชี (Account Information) ของไอทูนส์ท่านอาจถูกระงับการเข้าถึงร้านค้า(Stores) เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ไอทูนส์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลการชำระเงิน ใหม่ของท่านได้

ท่านต้องรับผิดชอบในภาษีต่างๆซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้านค้า (Stores)

การขายและการเช่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นการขายและการเช่าอย่างเด็ดขาด

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายผ่านทางร้านค้า(Stores) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดก็ได้และร้านค้า(Stores) ไม่ได้ให้ความคุ้มครองราคาหรือการคืนเงินในกรณีที่มีการลดราคาหรือการส่ง เสริมการขาย

ถ้าเกิดไม่มีผลิตภัณฑ์ภายหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมแล้วแต่ก่อนที่จะมีการ ดาวน์โหลดทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงอย่างเดียวของท่านคือการคืน เงินถ้ามีปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านได้หรือทำ ให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านเกิดความล่าช้าเกินสมควรทางแก้ไขเยียวยาความ เสียหายแต่เพียงอย่างเดียวของท่านคือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่หรือการคืน ราคาที่ได้ชำระตามที่ไอทูนส์จะพิจารณา

1-Click?

1-Click เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของอเมซอน.คอม, อิงค์ (Amazon.com, Inc.) ซึ่งไอทูนส์ได้รับอนุญาตให้ใช้ 1-Click มีคุณสมบัติการทำงานที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสั่งซื้อจากร้าน ค้า(Stores) โดยท่านสามารถคลิกที่เมาส์หรืออุปกรณ์รับข้อมูลอื่นของท่านเพียงครั้งเดียว เมื่อท่านเข้าถึงร้านค้า(Stores) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านฟังก์ชั่นการซื้อของ 1-Click อาจถูกเปิดใช้งานตามข้อความที่ปรากฎเมื่อท่านกดปุ่มซื้อ (Buy) (ท่านอาจตั้งค่าการเลือกนี้ใหม่ในเวลาใดๆด้วยการกดปุ่มตั้งค่าคำเตือนใหม่ (Reset Warnings) ในข้อมูลบัญชีของท่าน) เมื่อท่านเข้าถึงร้านค้า(Stores) บนผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆของท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เช่นเครื่อง iPad, iPod touch หรือ iPhone (“อุปกรณ์ iOS”) 1-Click จะถูกเปิดใช้งานสำหรับแต่ละธุรกรรมเมื่อท่านกดปุ่มแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ซึ่ง จะทำให้ปุ่มซื้อ (Buy) ปรากฎขึ้นเมื่อ 1-Click ถูกเปิดใช้งานการคลิกหรือกดปุ่มซื้อ (Buy) จะเป็นการเริ่มต้นการดาวน์โหลดทันทีและธุรกรรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ ต้องดำเนินการอื่นใดอีก

รหัสเนื้อหา (Content Codes)

รหัสเนื้อหาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด (เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้) แลกเปลี่ยนขายต่อใช้สำหรับซื้อของขวัญใช้สำหรับการสั่งซื้อบนร้านค้าออนไลน์ ของแอปเปิลหรือใช้ในร้านค้าปลีกของแอปเปิลยอดคงเหลือที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถ โอนเปลี่ยนมือได้

รหัสเนื้อหาซึ่งประสงค์ให้แจกจ่ายในประเทศไทยสามารถขอแลกได้ผ่านทางร้านค้าในประเทศไทยเท่านั้น

ไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกขโมยของรหัสเนื้อหา

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีและร้องขอการชำระเงินในรูปแบบอื่นถ้ารหัสเนื้อหาใดได้มาหรือถูกใช้สำหรับร้านค้าโดยฉ้อฉล

ไอทูนส์และผู้ได้รับอนุญาตบริษัทในเครือและผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ไม่ขอ รับประกันเกี่ยวกับรหัสเนื้อหาหรือไอทูนส์สโตร์แอ็พสโตร์แม็คแอ็พสโตร์หรือ ไอบุ๊คสโตร์ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับ ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่ง อย่างใดในกรณีที่รหัสเนื้อหาไม่สามารถใช้การได้ทางแก้ไขเยียวยาความเสียหาย แต่เพียงอย่างเดียวของท่านและความรับผิดแต่เพียงอย่างเดียวของเราคือการ เปลี่ยนรหัสเนื้อหาให้ใหม่ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลใช้บังคับกับท่านบาง เขตอำนาจไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย หรือการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางอย่างถ้ากฎหมายเหล่านี้มีผลใช้บังคับ กับท่านข้อปฏิเสธข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดก็อาจไม่ ใช้บังคับกับท่านและท่านอาจมีสิทธิเพิ่มเติมต่างๆ

ของขวัญ

ของขวัญที่ซื้อจากร้านค้า(Stores) สามารถซื้อให้เพื่อบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและสามารถขอแลกรับได้ เฉพาะบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นผู้รับของขวัญจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ งานร่วมกันได้และการกำหนดค่าควบคุมการใช้งาน (parental control settings) เพื่อการใช้ของขวัญบางอย่าง

การสั่งซื้อล่วงหน้า

ด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าท่านได้ให้อำนาจแก่ร้านค้า(Stores) ที่จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติและทำการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นพร้อมจำหน่ายแล้วท่านอาจยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ ก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะพร้อมจำหน่าย

การแชร์กันในครอบครัว

การแชร์กันในครอบครัวช่วยให้คุณสามารถแชร์ผลิตภัณฑ์ iTunes, App Store, Mac App Store และ iBooks Store ที่ผ่านเกณฑ์ให้แก่สมาชิกของ “ครอบครัว” ได้สูงสุดหกคน (รวมทั้งตัวคุณเอง) หากคุณสร้างหรือเข้าร่วมครอบครัว คุณสามารถดูผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนการซื้อเพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รูปถ่ายและวิดีโอผ่านแอพรูปถ่าย กิจกรรมผ่านปฏิทินครอบครัว การแจ้งเตือนผ่านแอพการแจ้งเตือน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งผ่านแอพค้นหาเพื่อนๆ และตำแหน่งของอุปกรณ์ผ่านแอพค้นหา iPhone การแชร์กันในครอบครัวมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานส่วนตัวที่มิใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณต้องใช้บัญชี iTunes และ iCloud คุณต้องใช้ iOS 8 และ/หรือ OS X Yosemite เพื่อเริ่มต้นและเข้าร่วมครอบครัว ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับการทำรายการและคุณสมบัติบางอย่าง และอาจต้องการการอัพเกรดซอฟต์แวร์ หากคุณเข้าร่วมครอบครัว คุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัวจะเปิดใช้งานบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่รองรับของคุณโดยอัตโนมัติ

“ผู้จัดระเบียบ” ของครอบครัวสามารถเชิญสมาชิกอื่นๆ ให้เข้าร่วมครอบครัวได้ ผู้จัดระเบียบต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและต้องมีวิธีการชำระเงินที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งลงทะเบียนกับ iTunes แล้ว หากคุณเป็นผู้จัดระเบียบ คุณรับรองว่าคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ระบบจะใช้วิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบเพื่อชำระเงินสำหรับการซื้อที่สมาชิกครอบครัวทำขึ้นเกินกว่าวงเงินของร้านค้าเมื่อรับบัญชีของสมาชิกครอบครัวเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกครอบครัวกระทำการเสมือนตัวแทนของผู้จัดระเบียบเมื่อใช้วิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบ ผลิตภัณฑ์จะได้รับการเชื่อมโยงกับบัญชีของสมาชิกครอบครัวที่เริ่มการทำรายการ การเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมครอบครัวเท่ากับผู้จัดระเบียบยอมรับว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อที่สมาชิกครอบครัวทำขึ้นทั้งหมดจะได้รับอนุญาตโดยและเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดระเบียบ หากสมาชิกครอบครัวกระทำการเกินกว่าอำนาจของตนตามที่ผู้จัดระเบียบได้ให้ไว้หรือหากสมาชิกครอบครัวหลายคนดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกัน ถึงแม้ว่าผู้จัดระเบียบจะไม่ทราบถึงการทำรายการดังกล่าวก็ตาม ผู้จัดระเบียบจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้บริการของวิธีการชำระเงิน และจะรับความเสี่ยงทั้งหมดในกรณีที่การเข้าถึงที่แชร์ของวิธีการชำระเงินดังกล่าวจำกัดการป้องกันที่ผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินมีให้ ผู้จัดระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในไฟล์ได้ตลอดเวลา ระบบจะส่งบันทึกการซื้อให้กับสมาชิกครอบครัวที่ดำเนินการรวมถึงผู้จัดระเบียบ ถึงแม้ว่าสมาชิกครอบครัวจะซ่อนการซื้อไว้ โปรดใช้ รายงานปัญหา บนใบเสร็จของคุณหากคุณหรือสมาชิกครอบครัวไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมบนใบเสร็จหรือใบแจ้งยอดของวิธีการชำระเงิน

ผู้จัดระเบียบสามารถใช้ฟังก์ชั่น Ask to Buy เพื่อกำหนดให้บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดระเบียบและ/หรือผู้ใหญ่คนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดระเบียบเพื่อที่จะดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ฟรีหรือต้องซื้อก่อนเริ่มต้นการซื้อหรือการดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านรหัสการแลกใช้จะไม่อยู่ภายใต้ Ask to Buy หากคุณเป็นผู้จัดระเบียบ คุณรับรองว่าคุณและ/หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งที่เป็นผู้ใหญ่เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกครอบครัวซึ่งได้รับการเปิดใช้งาน Ask to Buy Ask to Buy ได้รับการปรับแต่งสำหรับ iOS 8 และ OS X Yosemite การร้องขอให้ซื้อหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์จากซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าจึงอาจแสดงกระบวนการอนุญาตที่แตกต่างไปให้แก่ผู้ใช้หรือป้องกันการซื้อทั้งหมดและอาจต้องการการอัพเกรดซอฟต์แวร์ iTunes จะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายใดๆ ที่เป็นผลมาจากความล่าช้าในการอนุมัติหรือการปฏิเสธ Ask to Buy

ผู้จัดระเบียบอาจลบสมาชิกครอบครัวใดๆ ออกจากครอบครัว ซึ่งจะยุติความสามารถของสมาชิกครอบครัวดังกล่าวในการเริ่มต้นการซื้อที่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบ รวมถึงความสามารถของสมาชิกครอบครัวดังกล่าวในการดูและแชร์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เมื่อสมาชิกครอบครัวออกจากหรือถูกลบจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวที่เหลือจะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลของสมาชิกที่ออกไปได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวที่ออกไป ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ซื้อด้วยวิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบในขณะที่สมาชิกที่ออกไปยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ในทำนองเดียวกัน หากคุณออกจากครอบครัว คุณจะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่คุณดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ในขณะที่เป็นสมาชิกของครอบครัวอาจไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป หากคุณซื้อสินค้าภายในแอพจากแอพซึ่งสมาชิกครอบครัวที่ออกไปซื้อไว้แต่เดิมหรือดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวและคุณไม่ได้อยู่ในครอบครัวอีกต่อไป คุณจำเป็นต้องซื้อแอพด้วยตนเองและคืนค่าการซื้อภายในแอพเพื่อรับการเข้าถึงคืน โปรดตรวจสอบนโยบายของผู้พัฒนาและหัวข้อที่ชื่อ “การซื้อภายในแอพ” ของข้อตกลงนี้ก่อนการซื้อภายในแอพ เนื่องจากบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์กันในครอบครัวเท่านั้น การลบบัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะลบออกจากครอบครัวจะสิ้นสุดการให้บริการ Apple ID ของสมาชิกครอบครัวดังกล่าวรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการ Apple ใดๆ ที่ต้องใช้ Apple ID หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Apple ID ดังกล่าว

คุณสามารถเข้าเป็นครอบครัวได้หนึ่งครอบครัวในเวลาเดียวกัน และสามารถเข้าร่วมครอบครัวใดๆ ได้ไม่เกินสองครั้งต่อปีเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีร้านค้าที่คุณเชื่อมโยงกับครอบครัวได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในทุกๆ 90 วัน สมาชิกครอบครัวทุกคนต้องใช้ประเทศหรือภูมิภาคของ iTunes Store ที่เหมือนกัน เพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และหนังสือสามารถได้รับการดาวน์โหลดจาก iTunes Service ลงบนอุปกรณ์ 10 เครื่องต่อบัญชีโดยห้าเครื่องเท่านั้นที่สามารถเป็นคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ แอพที่ผ่านเกณฑ์สามารถได้รับการดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ใดๆ ที่สมาชิกครอบครัวเป็นเจ้าของหรือควบคุม ผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการซื้อภายในแอพ เนื้อหาที่ไม่มีให้ดาวน์โหลดซ้ำ การสมัครสมาชิก และแอพที่ซื้อก่อนหน้านี้บางอย่างจะไม่มีสิทธิ์สำหรับการแชร์กันในครอบครัว Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบครอบครัวตามหัวข้อ “การสิ้นสุดการให้บริการ” ของข้อตกลงนี้

การทำสัญญาโดยทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้ร้านค้า(Stores) ของท่านรวมถึงความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงและ/หรือความสามารถที่จะทำธุรก รรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านรับทราบว่าการยื่นข้อมูลโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ของท่านถือว่าเป็นความตกลงและความประสงค์ของท่านที่จะผูกพันตามข้อตกลงและ ธุรกรรมดังกล่าวและทำการชำระเงินสำหรับข้อตกลงและธุรกรรมดังกล่าวความตกลง และความประสงค์ของท่านที่จะผูกพันตามข้อมูลที่ยื่นโดยทางอิเล็กทรอนิกส์จะมี ผลใช้บังคับกับบันทึกทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมดที่ท่านเข้าทำใน เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงการแจ้งยกเลิกนโยบายสัญญาและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงและเก็บรักษาบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านท่านอาจจำเป็น ต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่ เพียงผู้เดียว

ไอทูนส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ผิด

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับไอทูนส์สโตร์

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านและไอทูนส์เอสเออาร์แอล (ITUNES S.A.R.L.) (“ไอทูนส์”) ฉบับนี้ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการไอทูนส์สโตร์ (“บริการไอทูนส์”)

บริการไอทูนส์สโตร์

iTunes เป็นผู้ให้บริการซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าถึง ซื้อหรือเช่าสิทธิ์การใช้เนื้อหาดิจิตอล ("ผลิตภัณฑ์ iTunes") เพื่อการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ iTunes ไม่ใช่ผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน iTunes หรือผู้ให้บริการ iPad, iPod หรือ iPhone

ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการไอทูนส์

บุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปีเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างบัญชีได้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถสร้างบัญชีสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้โดยใช้การแชร์กันในครอบครัว เด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรตรวจสอบข้อตกลงนี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใจข้อตกลงนี้

ท่านสามารถใช้ไอทูนส์ได้ในประเทศไทยเท่านั้นท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้หรือจะ ไม่พยายามใช้บริการไอทูนส์จากภายนอกอาณาเขตของประเทศไทยไอทูนส์อาจใช้ เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การใช้บริการต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียม) อาจต้องมีการอัพเดทเป็นครั้งคราว และอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งเหล่านี้ ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการใช้งานเป็นประจำและต้องใช้สำหรับการเช่าภาพยนตร์ ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ iTunes เวอร์ชันล่าสุดเพื่อเข้าถึงบริการและอาจต้องใช้ในการทำรายการหรือคุณสมบัติบางอย่าง และเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ iTunes ที่ก่อนหน้านี้ได้ซื้อหรือได้รับจากบริการ คุณยอมรับว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณ บริการไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนออื่นใดและการซื้อหรือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ จะไม่ได้รับการตีความเพื่อรับรองหรือรับประกันการเข้าถึงบริการของคุณ

บัญชีของท่าน

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการไอทูนส์ท่านอาจทำการเปิดบัญชี (“บัญชี”) จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านต่อบุคคลอื่นใดท่านต้องรับผิดชอบต่อการ รักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีรวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก หรือผ่านบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้นและท่านตกลงที่จะแจ้งให้ไอ ทูนส์ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของท่านทันทีไอทูนส์จะไม่รับผิด ชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ iTunes จากบริการ คุณต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณหรือใช้ Touch ID เพื่อรับรองบัญชีของคุณสำหรับธุรกรรมต่างๆ เมื่อคุณยืนยันบัญชีของคุณโดยใช้ Apple ID และรหัสผ่าน คุณจะไม่ต้องยืนยันบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณอีกครั้งเป็นเวลาสิบห้านาที คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรือ Apple TV ของคุณจดจำรหัสผ่านเพื่อให้ยังคงได้รับการยืนยัน ระหว่างเวลานี้ คุณจะสามารถซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ iTunes ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง คุณสามารถปิดความสามารถในการทำรายการของผลิตภัณฑ์ iTunes หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการทำรายการแต่ละรายการโดยปรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ iOS หรือ Apple TV ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://support.apple.com/kb/HT1904 และ http://support.apple.com/kb/HT4213

ท่านตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อท่านลงทะเบียนกับบริการไอทูนส์และใช้บริการไอทูนส์ (“ข้อมูลการลงทะเบียนไอทูนส์”) ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนไอทูนส์ของท่านให้ถูกต้อง และสมบูรณ์เสมอท่านตกลงว่าไอทูนส์อาจเก็บและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนไอทูนส์ ที่ท่านให้เพื่อใช้ในการรักษาบัญชีของท่านและการเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชี ของท่าน

การจัดส่งโดยอัตโนมัติและการดาวน์โหลดการซื้อครั้งก่อน

ในขั้นแรก เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ iTunes ซึ่งเป็นเพลง ภาพยนตร์ที่ซื้อ (กล่าวคือไม่ใช่เช่า) รายการทีวี และวิดีโอประกอบเพลง (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes”) คุณจะสามารถเลือกที่จะรับสำเนาโดยอัตโนมัติ (“การดาวน์โหลดอัตโนมัติ”) ของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes บนอุปกรณ์ iOS ที่รองรับ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ iTunes ซึ่งเป็นภาพยนตร์และรายการทีวีที่ซื้อ) และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes อื่นๆ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่รองรับโดยเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ดังกล่าวภายใต้กฎการเชื่อมโยงทางด้านล่าง (แต่ละรายการเรียกว่า “อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง”) คุณสามารถระบุประเภทของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes ที่สามารถได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงแต่ละเครื่อง หากมี บนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งสามารถได้รับการแจ้งเตือนแบบพุช (“เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช”) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ iOS เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes จะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes จะปรากฎในคิวการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติและคุณจะสามารถเริ่มต้นการดาวน์โหลดภายใน iTunes ได้ด้วยตนเอง

หลังจากได้รับเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes คุณจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes ดังกล่าวซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้บางรายการลงบนอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณ เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes บางรายการซึ่งคุณได้รับมาก่อนหน้านี้อาจไม่มีให้ดาวน์โหลดในภายหลังในเวลาใดเวลาหนึ่งและ iTunes จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณในกรณีดังกล่าว เนื่องจากคุณอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes บางรายการซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ในภายหลัง เมื่อคุณดาวน์โหลดรายการของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะไม่ทำให้สูญหาย ทำลาย หรือทำความเสียหายแก่เนื้อหาดังกล่าว และคุณอาจต้องการสำรองเนื้อหาไว้

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(i) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes โดยอัตโนมัติหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes ซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้จากบัญชีลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงได้สูงสุด 10 เครื่องโดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

(2) อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง

(3) ท่านอาจสลับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นได้เพียงครั้งเดียวต่อทุกระยะเวลา 90 วัน

(iv) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับมาฟรีลงในอุปกรณ์โดยไม่จำกัดจำนวน ในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวมีให้บริการฟรีบน iTunes โดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

โทรทัศน์แอปเปิลไม่ได้เป็น “อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง” อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทภาพยนตร์ที่ซื้อ (มิใช่เช่า) อาจเปิดดูได้บนโทรทัศน์แอปเปิลที่ใช้งานร่วมกันได้แต่ทั้งนี้ท่านจะสามารถ เปิดดูภาพยนตร์ใดๆดังกล่าวบนโทรทัศน์แอปเปิลได้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้นใน เวลาเดียวกัน

เนื้อหาที่มีสิทธิของไอทูนส์บางอย่างอาจมีขนาดใหญ่และอาจมีการคิดค่าบริการ ข้อมูลเป็นจำนวนมากจากการส่งมอบเนื้อหาที่มีสิทธิของไอทูนส์ดังกล่าวผ่านทาง การเชื่อมต่อข้อมูล

ไอทูนส์แมทช์

ไอทูนส์แมทช์อนุญาตให้ท่านเข้าถึงเพลงของท่านที่ได้มีการจับคู่ (match) หรืออัพโหลด (upload) ไว้และมิวสิควีดีโอที่ท่านได้ซื้อด้วยบัญชีของท่านพร้อมทั้งคำอธิบายข้อมูล (metadata) ที่เกี่ยวข้องรายชื่อเพลง (playlists) และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับห้องสมุดไอทูนส์ของท่าน (“เนื้อหาไอทูนส์แมทช์”) จากระยะไกล

ท่านสามารถสมัครใช้ไอทูนส์แมทช์โดยเสียค่าธรรมเนียมรายปีโดยท่านต้องมีบัตร เครดิตที่สมบูรณ์อยู่ในแฟ้มข้อมูลที่อยู่กับไอทูนส์ซึ่งท่านจะสมัครใช้ บริการค่าบริการนี้ไม่สามารถขอคืนได้ (ยกเว้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้) และสมาชิกภาพจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละหนึ่งปีจนกว่าท่านจะยก เลิกบัญชีของท่านจะถูกเรียกเก็บเงินในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าที่สมาชิกภาพครั้งปัจจุบันจะครบกำหนดท่านอาจยกเลิกการต่อ อายุโดยอัตโนมัติด้วยการปรับเปลี่ยนค่าควบคุมการใช้งานบัญชีไอทูนส์สโตร์ (iTumes Store account settings) บนคอมพิวเตอร์ของท่านท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาไอทูนส์แมทช์จากไอ ทูนส์แมทช์อีกต่อไปภายหลังจากที่สมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดลง

ไอทูนส์แมทช์ทำงานกับห้องสมุดที่บรรจุเพลงได้ถึง 25,000 เพลงซึ่งเป็นเพลงที่ (i) ไม่สามารถจัดหาได้จากบริการไอทูนส์ในขณะนั้นหรือ (ii) ไม่ได้ซื้อจากบริการไอทูนส์ด้วยบัญชีของท่านเพลงที่ไม่ได้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์บางอย่างหรือไม่ได้รับอนุญาตสำหรับคอมพิวเตอร์ของท่านไม่สามารถใช้กับ ไอทูนส์แมทช์ได้

ไอทูนส์แมทช์จะทำการสแกน (scan) แฟ้มข้อมูลเพลงและรวบรวมข้อมูลอื่นที่อาจใช้เพื่อระบุสื่อในห้องสมุดไอทูนส์ ของท่านเช่นชื่อเพลงศิลปินเพลงหรือความยาวของเพลงไอทูนส์แมทช์จะใช้ข้อมูล นี้เพื่อจับคู่เพลงต่างๆกับเพลงที่มีอยู่ในไอทูนส์สโตร์ในขณะนั้นและดำเนิน การให้ท่านสามารถเข้าถึงเพลงที่จับคู่ได้เหล่านั้นในรูปแบบ (format) ที่ใช้อยู่ในไอทูนส์สโตร์ในเวลานั้นถ้าเพลงใดไม่สามารถจับคู่ได้สำเนาเพลง ของท่านจะถูกอัพโหลดไปยังไอทูนส์ในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบที่ไอทูนส์กำหนดไอ ทูนส์สงวนสิทธิที่จะจำกัดประเภทของเนื้อหาที่อัพโหลด (เช่นแฟ้มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินไป) เพลงที่จับคู่หรืออัพโหลดและคำอธิบายข้อมูล (metadata) ที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งได้มีการเปิดใช้ งานสำหรับไอทูนส์แมทช์การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเพื่อใช้งานกับไอ ทูนส์แมทช์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันกับการจัดส่งโดยอัตโนมัติและการดาวน์ โหลดการซื้อครั้งก่อนและให้ถือว่าเพลงที่ถูกอัพโหลดหรือจับคู่และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องนั้นคือ “เนื้อหาที่มีสิทธิของไอทูนส์” นอกจากนี้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาไอทูนส์แมทช์ได้จากโทรทัศน์แอปเปิลที่ใช้ งานร่วมกันได้แต่ทั้งนี้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

เมื่อท่านใช้ไอทูนส์แมทช์คุณสมบัติอัจฉริยะ (Genius) จะเริ่มทำการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสื่อในห้องสมุดไอทูนส์ของท่านกับบัญชี ของท่านการเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งภายหลังจากที่ สมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดลงไอทูนส์จะใช้ข้อมูลนี้ตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ว่า ด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อตกลงนี้ท่านจะไม่สามารถปิดคุณสมบัติอัจฉริยะในขณะ ที่ใช้ไอทูนส์แมทช์ดังนั้นหากท่านไม่ประสงค์จะให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลจาก ห้องสมุดไอทูนส์ของท่านในลักษณะนี้ท่านไม่ควรใช้ไอทูนส์แมทช์

ท่านตกลงว่าท่านจะใช้ไอทูนส์แมทช์สำหรับเนื้อหาที่ได้มาอย่างถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้นการใช้เนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล อื่นซึ่งอาจส่งผลให้ท่านถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งรวมถึงค่าเสียหาย เป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

ไอทูนส์แมทช์จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวการวิบัติหรือ การสูญหายของข้อมูลซึ่งรวมถึงเพลงรายชื่อเพลง (playlist) และประวัติการเล่นเพลง (play history) จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านและจากอุปกรณ์รอบข้าง (peripherals) (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแม่ข่ายและคอมพิวเตอร์อื่นๆ) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านท่านควรทำสำรองข้อมูลทั้งหมด บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านและอุปกรณ์รอบข้างใดๆก่อนที่จะใช้ไอ ทูนส์แมทช์ท่านรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไอทูนส์แมทช์ทั้งหมดอยู่ใน ความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้นเพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ไอทูนส์จะ ไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวกับการใช้ไอทูนส์แมทช์ของท่านรวมถึงการท่านไม่ สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่จับคู่หรืออัพโหลดไว้

ความเป็นส่วนตัว

บริการไอทูนส์อยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลอิงค์ (“แอปเปิล”) ที่ https://www.apple.com/legal/privacy/th/

เมื่อคุณเลือกใช้คุณสมบัติ Genius Apple จะเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจใช้เพื่อระบุสื่อในคลัง iTunes ของคุณบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Genius โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ เช่น ประวัติการเล่นและเพลย์ลิสต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงสื่อที่ซื้อหรือได้รับมาผ่าน iTunes และสื่อที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และจะไม่เชื่อมโยงกับชื่อหรือบัญชีของคุณ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ Genius Apple จะใช้ข้อมูลนี้และเนื้อหาจากคลัง iTunes ของคุณรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะตัวแก่คุณ

ไอทูนส์จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวและรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลจากห้อง สมุดไอทูนส์ของผู้ใช้รายอื่นซึ่งเข้ามาใช้คุณสมบัติอัจฉริยะข้อมูล ประวัติการซื้อในไอทูนส์สโตร์ของท่านข้อมูลประวัติการซื้อที่ถูกรวบรวมจาก ผู้ใช้บริการไอทูนส์สโตร์รายอื่นและข้อมูลอื่นซึ่งได้มาจากบุคคลภายนอกเพื่อ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

• สร้างรายชื่อเพลง (playlists) ส่วนตัวของท่านจากห้องสมุดไอทูนส์ของท่าน

• ให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับสื่อรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการซื้อหรือได้รับ

• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้รายอื่น

ข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิล (Apple’s Privacy Policy) เสมอ

เมื่อคุณเลือกใช้คุณสมบัติ Genius คุณจะสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ Genius ได้บนอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Genius ได้

หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากคลัง iTunes ของคุณในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดใช้งานคุณสมบัติ Genius คุณสามารถยกเลิกตัวเลือกการเลือกใช้ของคุณได้ทุกเมื่อโดยปิดคุณสมบัติ Genius จากเมนูร้านค้าใน iTunes บนคอมพิวเตอร์หรือปิด Genius ในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกแล้ว iTunes จะไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคลัง iTunes ของคุณไปให้ Apple อีกต่อไป หากคุณได้เลือกที่จะแชร์คลังของคุณจากอุปกรณ์หลายเครื่อง คุณจำเป็นต้องปิดคุณสมบัติ Genius จากอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

การที่ท่านเข้าไปใช้คุณสมบัติอัจฉริยะถือว่าท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลของท่าน ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิล (Apple’s Privacy Policy)

ความพร้อมของเนื้อหา

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เกี่ยวกับเนื้อหา (content options) (ซึ่งรวมถึงสิทธิสำหรับคุณสมบัติเฉพาะอย่าง) โดยไม่ต้องบอกกล่าว

การใช้เนื้อหา

ท่านตกลงว่าบริการไอทูนส์และผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บางอย่างประกอบด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยซึ่งจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ของท่านและไม่ว่าผลิต ภัณฑ์ไอทูนส์จะถูกจำกัดโดยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ท่านจะใช้ ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ตามกฎระเบียบการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดขึ้นโดยไอทูนส์ และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอทูนส์ (“กฎระเบียบการใช้”) และการใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ในลักษณะอื่นใดอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยถือเป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกออกได้ของผลิตภัณฑ์ ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการใช้ในเวลาใดก็ได้ท่าน ตกลงที่จะไม่ละเมิดกระทำการหลบเลี่ยงทำวิศวกรรมย้อนกลับแก้รหัสแยกองค์ ประกอบหรือดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการอื่นใดซึ่งเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย ใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการใช้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือ พยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการดังกล่าวกฎระเบียบการใช้ อาจอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำกับดูแลของไอทูนส์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบการใช้ดังกล่าวและไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้กฎ ระเบียบการใช้โดยไม่มีการบอกกล่าวต่อท่านท่านตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการไอ ทูนส์โดยวิธีการอื่นใดนอกจากโดยผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ไอทูนส์จัดหาให้เพื่อการ เข้าถึงบริการไอทูนส์ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีซึ่ง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ใน ลักษณะหรือรูปแบบใดๆหรือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อ วัตถุประสงค์ใดซึ่งรวมถึงเพื่อการเข้าถึงบริการไอทูนส์โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจนำมาซึ่งความรับผิดทาง แพ่งหรือทางอาญา

กฎระเบียบการใช้

(1) ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

(2) ในแต่ละครั้งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บนอุปกรณ์ที่ได้รับ อนุญาตจากไอทูนส์ 5เครื่องยกเว้นการเช่าเนื้อหา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างนี้)

(3) ในแต่ละครั้งท่านสามารถทำการบันทึกผลิตภัณฑ์ไอทูนส์จากบัญชีต่างๆจำนวนไม่ เกิน 5 บัญชีลงบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้แต่ทั้งนี้ในแต่ละครั้ง iPhone แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทเพลงได้กับอุปกรณ์ที่ได้ รับอนุญาตจากไอทูนส์เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นและการเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องอื่นจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ ประเภทเพลงถูกลบไป

(4) ท่านได้รับอนุญาตให้บันทึกข้อมูล (burn) รายชื่อเพลง (audio playlists) ลงแผ่นบันทึกข้อมูลได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

(5) ท่านไม่มีสิทธิบันทึกข้อมูล (burn) ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทวีดีโอหรือผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทเพลงลงแผ่นบันทึกข้อมูล

(6) ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์พลัสไม่ได้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่ง จำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของท่านและกฎระเบียบการใช้ข้อ (2) – (5) ไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ไอทูนส์พลัสท่านอาจทำสำเนาจัดเก็บหรือบันทึกผลิต ภัณฑ์ไอทูนส์พลัสลงแผ่นบันทึกข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อการใช้ เป็นการส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้า

(7) ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อภาพยนตร์ด้วยตนเอง (manually) จากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์จำนวนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไปยัง อุปกรณ์ที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (manual sync mode) โดยมีเงื่อนไขว่าภาพยนตร์นั้นเชื่อมโยงกับบัญชีบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจาก ไอทูนส์เครื่องหลัก (primary) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลักคืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ เป็นเครื่องแรกหรืออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดในภายหลังให้เป็นเครื่องหลักที่ใช้ไอ ทูนส์

(8) การชมเนื้อหาที่ส่งผ่านระบบ HDMI จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ HDCP

(9) การเช่าเนื้อหา

(ก) ท่านสามารถชมเนื้อหาที่เช่าได้จากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวในแต่ละครั้งท่าน จะต้องเชื่อมต่อกับบริการไอทูนส์ในขณะที่ทำการย้ายเนื้อหาที่เช่าและท่าน สามารถทำการเชื่อมต่อดังกล่าวระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านกับอุปกรณ์อื่นที่ ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นเนื้อหาที่เช่าโดยใช้โทรทัศน์แอปเปิล iPad, iPhone 4 (หรือ iPhone รุ่นหลังจากนั้น) หรือ iPod touch (รุ่นที่ 4 หรือรุ่นหลังจากนั้น) ไม่สามารถย้ายได้ถ้าท่านย้ายเนื้อหาที่เช่าไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และภายหลังจากนั้นใช้บริการไอทูนส์เพื่อเรียกคืนข้อมูล (restore) บนอุปกรณ์ดังกล่าวอีกหรือทำการเลือกคำสั่ง Settings > Reset > Erase สำหรับเนื้อหาและการตั้งค่า (settings) ทั้งหมดบนอุปกรณ์นั้นเนื้อหาที่เช่าของท่านจะถูกลบไปอย่างถาวร

(ข) เมื่อท่านทำการเช่าเนื้อหาแล้ว ท่านจะต้องดาวน์โหลดเนื้อหาที่เช่าทั้งหมดภายในสามสิบ (30) วัน ท่านมีเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่ดาวน์โหลดเนื้อหาที่เช่าในการเริ่มต้นชมเนื้อหาเมื่อท่านเริ่ม ต้นการชมเนื้อหาแล้วท่านมีเวลาอีกสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงในการชมภาพยนตร์ให้เสร็จการหยุดการพักหรือการเริ่มต้นชมเนื้อหาที่ เช่าใหม่อีกครั้งไม่เป็นการขยายเวลาสำหรับการชม

ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บางอย่างซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเช่าเนื้อหาสามารถ ดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและจะไม่สามารถจัดทดแทนให้ใหม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์ สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดท่านต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายการถูกทำลายหรือความ เสียหายของผลิตภัณฑ์ไอทูนส์เองในทันทีที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้วและท่านอาจต้อง การทำสำรองผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไว้

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไอทูนส์มิได้เป็นการโอนสิทธิที่จะใช้เพื่อการค้าหรือการ ส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ให้แก่ท่านคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลลง แผ่น (burning) หรือการส่งออกข้อมูล (exporting) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้นและไม่ได้เป็นการให้การยกเลิก หรือการจำกัดสิทธิใดๆซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่ในเนื้อหาใดๆที่อยู่ในผลิต ภัณฑ์ไอทูนส์

ท่านรับทราบว่าเนื่องจากบางส่วนของบริการไอทูนส์ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์และการ บริหารจัดการกฎระเบียบการใช้จะมีไอทูนส์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องถ้า ไอทูนส์เปลี่ยนแปลงส่วนใดๆของบริการไอทูนส์หรือยุติการให้ใช้บริการไอทูนส์ ซึ่งไอทูนส์อาจกระทำได้ตามการพิจารณาของไอทูนส์ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ผลิต ภัณฑ์ไอทูนส์ได้เท่ากับที่เคยใช้มาก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติดัง กล่าวและไอทูนส์จะไม่มีความรับผิดต่อท่านในกรณีดังกล่าว

ไอทูนส์พาส (iTune Pass)

ราคาเต็มของไอทูนส์พาส (iTune Pass) จะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการสั่งซื้อท่านต้องเชื่อมต่อกับบริการไอทูนส์และทำ การดาวน์โหลดเนื้อหาในไอทูนส์พาสส่วนที่เหลือภายใน 90 วันหลังจากที่เนื้อหาของไอทูนส์พาสส่วนสุดท้ายพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด (หรือระยะเวลาอื่นตามที่อาจกำหนดไว้ในหน้าสั่งซื้อ (purchase page) ภายหลังจากนี้ท่านจะไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหานั้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ การซื้อครั้งนั้นได้อีก

ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทไฮเดฟินิชั่น

ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทไฮเดฟินิชั่น (high-definition) สามารถชมได้จากอุปกรณ์ที่สามารถใช้ระบบไฮเดฟินิชั่นเท่านั้นอย่างไรก็ดีผลิต ภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทไฮเดฟินิชั่นที่ซื้อ (มิใช่เช่า) จะรวมชุดที่ใช้ระบบเดฟินิชั่นมาตรฐาน (standard definition) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีระบบไฮเดฟินิชั่นด้วย

การยื่นเนื้อหาให้กับบริการไอทูนส์

บริการไอทูนส์อาจเสนอคุณสมบัติการทำงานในเชิงตอบโต้ (interactive features) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถยื่นเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงตัวเชื่อมโยง (links) ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก) ลงบนพื้นที่ของบริการไอทูนส์ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงและดูได้ท่านตกลงว่า การใช้คุณสมบัติการทำงานดังกล่าวของท่านซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆที่ท่านยื่นจะ อยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลอื่นใดหรือขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการละเมิดหรือ การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่นใดหรือเป็นสิ่งลามกน่ารังเกียจ หรือไม่มีรสนิยมท่านตกลงด้วยว่าท่านได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้ง ปวงแล้วท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับการยื่นเนื้อหาใดๆ ในบริการไอทูนส์โดยข้อตกลงนี้ท่านตกลงจะให้อนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้ เดียวและไม่มีค่าสิทธิแก่ไอทูนส์เพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการไอทูนส์ทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไอทูนส์โดยไม่ต้องมีค่า ตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆต่อท่านไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งหรือเผยแพร่ เนื้อหาใดและทำการถอนหรือแก้ไขเนื้อหาใดในเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจของไอทูนส์ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวหรือความรับผิด

ไอทูนส์มีสิทธิแต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะตรวจติดตามเนื้อหาใดๆที่ท่านยื่นหรือ ที่มีอยู่โดยประการอื่นใดในบริการไอทูนส์และทำการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลง นี้ตามที่มีการรายงานหรือปรากฎรวมทั้งดำเนินการใดๆตามที่ไอทูนส์เห็นสมควร ตามดุลพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบอก เลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้หรือตามนโยบายลิขสิทธิ์ของแอปเปิล (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

เนื้อหาผลิตภัณฑ์ไอทูนส์และบริการบางอย่างที่ให้ผ่านทางบริการไอทูนส์อาจรวม เนื้อหาจากบุคคลภายนอกไอทูนส์อาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยง (links)ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวกของท่านท่านตกลงว่าไอ ทูนส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและไอ ทูนส์ไม่ขอรับประกันและจะไม่เข้ารับความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อ หาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภาย นอกท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในลักษณะที่จะเป็นการ ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใดและไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ใดๆดัง กล่าวโดยท่าน

เนื้อหาที่น่ารังเกียจ

ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการไอทูนส์ท่านอาจพบเนื้อหาที่ท่านอาจถือได้ว่า ก้าวร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกระบุหรือไม่ได้ ถูกระบุไว้ว่าเป็นเนื้อหาที่หยาบคายอย่างไรก็ตามท่านตกลงที่จะใช้บริการไอ ทูนส์โดยอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้นและไอทูนส์จะไม่มีความรับผิด ต่อท่านสำหรับเนื้อหาที่อาจพบว่าเป็นการก้าวร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจ ประเภทและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ให้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและ ท่านรับทราบและตกลงว่าไอทูนส์ไม่ขอรับประกันความถูกต้องของประเภทและราย ละเอียดดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงความล้าของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือสายตาในระหว่างที่ท่านใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการไอทูนส์ท่านควรพักจากการใช้บ่อยๆและพักผ่อนให้ นานขึ้นหากท่านมีอาการปวดล้าหรือไม่สบายมีคนจำนวนน้อยมากที่อาจเกิดอาการลม ชักหรือหน้ามืดในขณะที่เผชิญกับแสงหรือลวดลายที่มีความวูบวาบซึ่งรวมถึงใน ขณะที่เล่นเกมวีดีโอหรือชมวีดีโออยู่อาการต่างๆอาจรวมถึงการเวียนศีรษะคลื่น ไส้การเคลื่อนไหวที่ไม่อาจควบคุมได้การสูญเสียความรู้สึกตัวการรับรู้ภาพ เปลี่ยนไปอาการเป็นเหน็บอาการชาหรือความไม่สบายอื่นๆโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่ จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการไอทูนส์หากท่านเคยมีอาการเหล่านี้หรืออาการ ในลักษณะเดียวกันและท่านควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีและพบแพทย์หากมีอาการเหล่า นี้หรืออาการในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผู้ ปกครองควรควบคุมดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการไอทูนส์ของบุตรเพื่อ สังเกตอาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงว่าบริการไอทูนส์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ภาพกรา ฟิกส์การอินเทอร์เฟสผู้ใช้คลิปเสียงคลิปวีดีโอเนื้อหาฝ่ายบรรณาธิการและสคริ ปและซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการใช้งานบริการไอทูนส์ประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหา อันมีความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์และ ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูล หรือเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดก็ตามเว้นแต่เพื่อการใช้ บริการไอทูนส์โดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆของบริการไอทูนส์ ในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆเว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อ กำหนดเหล่านี้ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขให้เช่าให้ยืมขายแจกจ่ายหรือ สร้างงานต่อเนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของบริการไอทูนส์ไม่ว่าในลักษณะใดและ ท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากบริการไอทูนส์ในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการล่วงล้ำหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่าย

แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงนี้ไอทูนส์และผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ขอสงวน สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระงับถอนหรือตัดความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไอ ทูนส์เนื้อหาหรือบทความอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการไอทูนส์ในเวลาใดก็ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไอทูนส์ไม่จำต้องรับผิดต่อการ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้นอกจากนี้ไอทูนส์อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้หรือการเข้าถึง คุณสมบัติบางอย่างของบริการไอทูนส์หรือบางส่วนของบริการไอทูนส์ในกรณีใดก็ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

ลิขสิทธิ์ทั้งปวงในบริการไอทูนส์ (รวมทั้งการรวบรวมเนื้อหาสิ่งที่แจ้งไว้ตัวเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอินเทอร์ เน็ตอื่นและรายละเอียดของทรัพยากรเหล่านั้น) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ ทั้งนี้ไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งตาม กฎหมายและหลักความเป็นธรรมการใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของบริการไอทูนส์เว้น แต่การใช้บริการไอทูนส์ตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้เป็นที่ต้อง ห้ามอย่างเคร่งครัดและเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งรวมถึงค่าเสียหายเป็น ตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

แอปเปิลเครื่องหมายแอปเปิลไอทูนส์และเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการภา พกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆของแอปเปิลที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการไอ ทูนส์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอปเปิลอิงค์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆเครื่องหมายการค้าเครื่องหมาย บริการภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการไอทูนส์ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวท่านไม่ได้รับสิทธิ หรือการอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆเหล่านั้นและการใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว

ในฐานะเจ้าของบัญชีในบริการไอทูนส์ที่มีสถานะดีท่านอาจจะได้รับอนุญาตให้มี การเข้าถึงอย่างจำกัดเพื่อดาวน์โหลดหน้าปกอัลบั้ม (album cover art) สำหรับเพลงที่จัดเก็บอยู่ในห้องสมุดไอทูนส์ของแอพพลิเคชั่นไอทูนส์ของท่าน การเข้าถึงดังกล่าวจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้นและไอ ทูนส์ไม่ได้ให้การรับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆสำหรับ หน้าปกอัลบั้มดังกล่าวหรือการใช้หน้าปกอัลบั้มดังกล่าวโดยท่านท่านมีสิทธิ เข้าถึงหน้าปกอัลบั้มของเพลงที่ท่านเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายของสำเนาที่ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหน้าปกอัลบั้มจัดให้มีขึ้นเพื่อการใช้เป็นการส่วน ตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้าท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้หน้าปกอัลบั้มใน ลักษณะใดๆที่จะเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือสิทธิของบุคคลอื่นใด และไอทูนส์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ดังกล่าวของท่านแต่ประการใด

การยกเลิก

หากท่านไม่ปฏิบัติตามหรือไอทูนส์สงสัยว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ของข้อตกลงนี้ไอทูนส์อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ตามดุลพินิจของไอทูนส์แต่เพียง ผู้เดียวและโดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อท่านกล่าวคือ (1) ยกเลิกข้อตกลงนี้และ/หรือบัญชีของท่านและท่านยังคงต้องรับผิดในจำนวนเงิน ทั้งหมดที่ต้องชำระตามบัญชีของท่านจนถึงและรวมวันที่ยกเลิกและ/หรือ (2) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือ (3) ห้ามการเข้าถึงบริการไอทูนส์ (หรือส่วนใดๆของบริการไอทูนส์)

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะดัดแปลงแก้ไขระงับหรือยุติบริการไอทูนส์ (หรือส่วนใดหรือเนื้อหาใดของบริการไอทูนส์ในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีคำ บอกกล่าวต่อท่านและไอทูนส์จะไม่รับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลภายนอกหากไอทูนส์ ใช้สิทธิดังกล่าว

การยกเว้นการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ไอทูนส์ไม่ขอรับประกันรับรองหรือยืนยันว่าการใช้บริการไอทูนส์ของท่านจะไม่ สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาดและท่านตกลงว่าไอทูนส์อาจถอนบริการไอทูนส์ ออกอย่างไม่มีกำหนดเวลาหรืออาจยกเลิกบริการไอทูนส์ในเวลาใดๆก็ได้เป็นครั้ง คราวโดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อท่าน

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ท่านตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการไอทูนส์ หรือการไม่สามารถใช้บริการไอทูนส์ของท่านอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้ง สิ้นบริการไอทูนส์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งปวงที่ส่งมอบให้แก่ท่านผ่าน ทางบริการไอทูนส์ (เว้นแต่ตามที่ไอทูนส์ระบุไว้โดยชัดแจ้ง) จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้ของท่านโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆไม่ว่าจะเป็นการ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยายซึ่งรวมถึงการรับประกันโดย ปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมเพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไอทูนส์กรรมการเจ้า หน้าที่พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการหรือผู้ให้อนุญาตใช้ สิทธิของไอทูนส์ไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงความเสียหายโดยอ้อมความ เสียหายที่เกี่ยวข้องค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษความเสียหายพิเศษหรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการไอทูนส์ของท่าน หรือต่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการใช้บริการไอทูนส์ ของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องใดๆใน เนื้อหาหรือการสูญหายหรือความเสียหายในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ เนื้อหาใด (หรือผลิตภัณฑ์) ที่มีการแจ้งส่งหรือจัดให้มีขึ้นโดยประการอื่นใดผ่านทางบริการไอทูนส์ถึงแม้ ว่าจะได้มีการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ไอทูนส์จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ท่านให้โดยเกี่ยวข้อง กับบริการไอทูนส์แต่ท่านตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงภัยของ ท่านเองทั้งสิ้นและไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆทั้งปวงต่อท่านสำหรับการสูญ เสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าใน ทางใดก็ตาม

ไอทูนส์ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าบริการไอทูนส์จะปราศจากการสูญหายการ วิบัติการจู่โจมไวรัสการรบกวนการเจาะระบบหรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัย อื่นๆและไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องในการนั้นผลิตภัณฑ์ไอ ทูนส์บางอย่างสามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและภายหลังจากที่ดาวน์โหลด แล้วจะไม่สามารถจัดทดแทนให้ใหม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ท่านต้องรับผิดชอบต่อการทำสำรองระบบของท่านเองซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ ใดๆที่ซื้อหรือเช่าจากไอทูนส์สโตร์

การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหาย

ด้วยการใช้บริการไอทูนส์ท่านตกลงว่าเพียงเท่าที่กฎหมายได้ให้อนุญาตไว้ท่าน จะรับผิดชดใช้และปกป้องแอปเปิลและกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทในเครือ ตัวแทนผู้รับจ้างตัวการและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิลจากการเรียกร้อง ใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้การที่ท่านใช้ บริการไอทูนส์หรือการดำเนินการใดๆโดยไอทูนส์อันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ การละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยหรืออันเนื่องมาจากการที่ไอทูนส์ ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งหมายความว่าท่านไม่สามารถ ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากไอทูนส์หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอ ทูนส์อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือ เนื้อหาใดหรือให้คำเตือนท่านหรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการไอทูนส์ของ ท่านหรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัยหรืออัน เนื่องมาจากการที่ไอทูนส์สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้บทบัญญัติว่าด้วย การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวงที่ระบุ หรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลง

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้และกำหนดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการใช้บริการไอทูนส์ของท่านขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมไม่ว่าใน เวลาใดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผล บังคับใช้ทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลงนี้การที่ท่านยังคงใช้บริการไอทูนส์ต่อไป เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่ม เติมดังกล่าว

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและไอทูนส์และใช้บังคับกับการ ใช้บริการไอทูนส์ของท่านตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ ระหว่างท่านและไอทูนส์นอกจากนี้ท่านอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข เพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านใช้บริการที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของ บุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกหากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่า ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอด คล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับโดยให้สะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญามากที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อ ไปการที่ไอทูนส์ไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็น การสละสิทธิในบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบ ต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆอันเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของไอทูนส์

ไอทูนส์เป็นผู้ดำเนินการบริการไอทูนส์จากสำนักงานของไอทูนส์ในกรุงลักเซ มเบิร์กท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องรวม ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่มีผล บังคับใช้กับการใช้บริการไอทูนส์ของท่านธุรกรรมทั้งหมดในบริการไอทูนส์อยู่ ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศไทยความเสี่ยงต่อการสูญหายและกรรมสิทธิ์สำหรับ ธุรกรรมที่ส่งมอบโดยทางอิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้แก่ผู้ซื้อในกรุงลักเซมเบิร์ก เมื่อมีการส่งให้กับผู้รับโดยทางอิเล็กทรอนิกส์พนักงานหรือตัวแทนของไอทูนส์ ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้

ไอทูนส์อาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการไอทูนส์ด้วยการส่งข้อความทางอี เมล์ตามที่อยู่ทางอีเมล์สำหรับบัญชีของท่านหรือโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีของท่านหรือโดยการประกาศในบริการไอทูนส์ทั้งนี้คำ บอกกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ท่านตกลง ว่าไอทูนส์มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือบุคคลภายนอกตามที่ไอ ทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการ ปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของไอทูนส์ที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวน การตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการไอทูนส์และ/หรือผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ ของท่านและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการไอทูนส์และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของ บุคคลภายนอกดังกล่าว) โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน

ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ และไอบุ๊คสโตร์

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านและไอทูนส์เอสเออาร์แอล (ITUNES S.A.R.L.) (“ไอทูนส์”) ฉบับนี้ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้แม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์ (“แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์”) (App and Book Stores) รวมถึงการซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ไอทูนส์ ขายให้ท่าน

แม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์

ไอทูนส์เป็นผู้จัดให้มีแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งอนุญาตให้ท่านสามารถซื้อ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และสื่อดิจิตอล (digital content) (“ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์”) จากไอทูนส์เพื่อการใช้ขั้นปลายเท่านั้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุ ไว้ในข้อตกลงนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้ผ่านทางแม็คแอ็พสโตร์ และแอ็พสโตร์ (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์” ) ผู้ใช้ขั้นปลายอาจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำการในฐานะส่วนตัวหรือในนามของ หน่วยธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาก็ได้

ข้อกำหนดสำหรับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

บุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปีเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างบัญชีได้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถสร้างบัญชีสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้โดยใช้การแชร์กันในครอบครัว เด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรตรวจสอบข้อตกลงนี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใจข้อตกลงนี้

ท่านสามารถใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ได้ในประเทศไทยเท่านั้นท่านตกลงว่าท่าน จะไม่ใช้หรือจะไม่พยายามใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จากภายนอกอาณาเขตของประเทศ ไทยไอทูนส์อาจใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การใช้ร้านค้าต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียม) อาจต้องมีการอัพเดทเป็นครั้งคราว และอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งเหล่านี้ ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเวอร์ชันล่าสุด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ iTunes และ Mac App Store) เพื่อเข้าถึงร้านค้าและอาจต้องใช้ในการทำรายการหรือคุณสมบัติบางอย่าง และเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ซื้อหรือได้รับจากร้านค้า คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณ ร้านค้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนออื่นใดและการซื้อหรือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ จะไม่ได้รับการตีความเพื่อรับรองหรือรับประกันการเข้าถึงร้านค้าของคุณ

บัญชีของท่าน

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์) ท่านอาจทำการเปิดบัญชี (“บัญชี”) จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านต่อบุคคลอื่นใดท่านต้องรับผิดชอบต่อการ รักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีรวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก หรือผ่านบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้นและท่านตกลงที่จะแจ้งให้ไอ ทูนส์ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของท่านทันทีไอทูนส์จะไม่รับผิด ชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store จากร้านค้า คุณต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณหรือใช้ Touch ID เพื่อรับรองบัญชีของคุณสำหรับธุรกรรมต่างๆ เมื่อคุณยืนยันบัญชีของคุณโดยใช้ Apple ID และรหัสผ่าน คุณจะไม่ต้องยืนยันอีกครั้งเป็นเวลาสิบห้านาที คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ของคุณจดจำรหัสผ่านเพื่อให้ยังคงได้รับการยืนยัน ระหว่างเวลานี้ คุณจะสามารถซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง คุณสามารถปิดความสามารถในการทำรายการของผลิตภัณฑ์ App Store หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการทำรายการผลิตภัณฑ์แอพและหนังสือแต่ะรายการโดยปรับการตั้งค่าบน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://support.apple.com/kb/HT1904 และ http://support.apple.com/kb/HT4213

ท่านตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อท่านลงทะเบียนกับแอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์และใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์(“ข้อมูลการลงทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์”) ท่านตกลงด้วยว่าท่านจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของ ท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสมอท่านตกลงว่าไอทูนส์อาจเก็บและใช้ข้อมูลการลง ทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ที่ท่านให้เพื่อใช้ในการรักษาบัญชีของท่านและ การเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชีของท่าน

การจัดส่งโดยอัตโนมัติและการดาวน์โหลดการซื้อครั้งก่อน

เมื่อท่านได้รับผลิตภัณฑ์แอ็พโสตร์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากแม็คแอ็พสโตร์) หรือผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์เป็นครั้งแรกโดยผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาที่มีสิทธิ”) ท่านอาจเลือกที่จะรับ (“ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ”) สำเนาของเนื้อหาที่มีสิทธิบนอุปกรณ์ iOS ที่ใช้งานร่วมกันได้เพิ่มเติมและเครื่อคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจากไอ ทูนส์ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อการเชื่อมโยงอุปกรณ์ iOS กับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎระเบียบการเชื่อม โยงที่ระบุท้ายนี้ (“อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง”) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงแต่ละเครื่องท่านอาจทำการกำหนดประเภทของเนื้อหา ที่มีสิทธิถ้ามีซึ่งอาจถูกดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติได้บน อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งสามารถรับการแจ้งเตือน (push notifications) ได้ (“ระบบรองรับการแจ้งเตือน”) (Push-Enabled) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ iOS เนื้อหาจะถูกดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงนั้นโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ นั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งไม่มีระบบรอง รับการแจ้งเตือนซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เนื้อหา ที่มีสิทธิจะปรากฎขึ้นโดยอัตโนมัติในคิวดาวน์โหลดและท่านสามารถเริ่มต้นการ ดาวน์โหลดด้วยตนเอง (manually) ได้ภายในไอทูนส์

หลังจากได้รับเนื้อหาที่มีคุณสมบัติ คุณจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้บางรายการลงบนอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณ เนื้อหาที่มีคุณสมบัติบางรายการซึ่งคุณได้รับมาก่อนหน้านี้อาจไม่มีให้ดาวน์โหลดในภายหลังในเวลาใดเวลาหนึ่งและ iTunes จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณในกรณีดังกล่าว เนื่องจากคุณอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติบางรายการซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ในภายหลัง เมื่อคุณดาวน์โหลดรายการของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติ จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะไม่ทำให้สูญหาย ทำลาย หรือทำความเสียหายแก่เนื้อหาดังกล่าว และคุณอาจต้องการสำรองเนื้อหาไว้

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(i) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้จากบัญชีลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงได้สูงสุด 10 เครื่องโดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

(2) อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง

(3) ท่านอาจสลับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นได้เพียงครั้งเดียวต่อทุกระยะเวลา 90 วัน

(iv) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับมาฟรีลงในอุปกรณ์โดยไม่จำกัดจำนวน ในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวมีให้บริการฟรีบนร้านค้าโดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

ข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้นไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์

เนื้อหาที่มีสิทธิบางอย่างอาจมีขนาดใหญ่และอาจมีการคิดค่าบริการข้อมูลเป็น จำนวนมากจากการส่งมอบเนื้อหาที่มีสิทธิดังกล่าวผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูล

การจัดส่งรายการอัปเดตอัตโนมัติ

อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านจะตรวจสอบกับแอ๊พสโตร์และแม็คแอ๊พสโตร์อยู่เป็นระยะๆ เพื่อหารายการอัปเดตสำหรับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน และหากมีพร้อมใช้งาน รายการอัปเดตดังกล่าวอาจจะดาวน์โหลดและติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ ท่านยินยอมว่าแอปเปิลสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งรายการอัปเดตลงบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่านได้โดยอัตโนมัติผ่านทางแอ๊พสโตร์และแม็คแอ๊พสโตร์ ท่านสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติโดยทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยนการตั้งค่ารายการอัปเดตอัตโนมัติบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน

ชุดแอพ

ผลิตภัณฑ์ App Store บางอย่างอาจมีหลายรายการ (“ชุดแอพ”) ราคาที่แสดงบนชุดแอพเป็นราคาที่ระบบจะคิดจากคุณเมื่อซื้อชุดแอพ ราคาของชุดแอพอาจลดลงในบัญชีซึ่งมีผลิตภัณฑ์ App Store ที่คุณได้ซื้อไว้หรือได้รับไว้แล้ว แต่อาจมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเพื่อซื้อชุดแอพให้ครบชุด

ความเป็นส่วนตัว

แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลอิงค์ที่ https://www.apple.com/legal/privacy/th/

การใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

ไอทูนส์ขายการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ให้แก่ท่านเมื่อ ท่านซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากไอทูนส์การอนุญาตนั้นจะเป็นข้อตกลงที่มีผล ผูกพันโดยตรงระหว่างท่านกับผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ นั้น (“ผู้จัดพิมพ์”) ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์นั้นๆของท่านโดยท่าน ตกลงว่าแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์บางอย่าง ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์ของท่านและไม่ว่าผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จะถูกจำกัดโดย เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์ตามกฎระเบียบการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดขึ้นโดยไอทูนส์และผู้จัด พิมพ์ (“กฎระเบียบการใช้”) และการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในลักษณะอื่นใดอาจเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ได้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยถือเป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกออกได้ ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบการใช้ในเวลาใดก็ได้ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดกระทำการหลบเลี่ยงทำ วิศวกรรมย้อนกลับแก้รหัสแยกองค์ประกอบหรือดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการอื่นใดซึ่ง เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการใช้ดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือพยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการ กระทำการดังกล่าวกฎระเบียบการใช้อาจอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำกับดูแลของ ไอทูนส์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ดังกล่าวและไอทูนส์ขอ สงวนสิทธิที่จะบังคับใช้กฎระเบียบการใช้โดยไม่มีการบอกกล่าวต่อท่านท่านตกลง ที่จะไม่เข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยวิธีการอื่นใดนอกจากโดยผ่านทาง ซอฟต์แวร์ที่ไอทูนส์จัดหาให้เพื่อการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ท่านจะ ต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีซึ่งท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ถึงท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะหรือรูปแบบใดๆหรือใช้ ซอฟต์แวร์รุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดซึ่งรวมถึง เพื่อการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดการรักษา ความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจนำมาซึ่งความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

การส่งมอบผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์มิได้เป็นการโอนสิทธิที่จะใช้เพื่อ การส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ให้แก่ท่าน

ท่านรับทราบว่าเนื่องจากบางส่วนของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์และการบริหารจัดการกฎระเบียบการใช้จะมีไอทูนส์เข้ามาเกี่ยว ข้องอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าไอทูนส์มิได้เป็นคู่สัญญาของการอนุญาตให้ใช้ สิทธิระหว่างท่านกับผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ดังนั้น ถ้าไอทูนส์เปลี่ยนแปลงส่วนใดๆของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือยุติการให้ใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งไอทูนส์อาจกระทำได้ตามการพิจารณาของไอทูนส์ท่าน อาจจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ได้เท่ากับที่เคยใช้มาก่อน หน้าการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติดังกล่าวและไอทูนส์จะไม่มีความรับผิดต่อท่าน ในกรณีดังกล่าว

การยื่นเนื้อหาให้กับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อาจเสนอคุณสมบัติการทำงานในเชิงตอบโต้ (interactive features) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถยื่นเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงตัวเชื่อมโยง (links) ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก) ลงบนพื้นที่ของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งผู้ใช้รายอื่นๆของแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์และสาธารณชนสามารถเข้าถึงและดูได้ท่านตกลงว่าการใช้คุณสมบัติการทำงาน ดังกล่าวของท่านซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆที่ท่านยื่นจะอยู่ในความรับผิดชอบของ ท่านแต่เพียงผู้เดียวและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดหรือขัดต่อ กฎหมายหรือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการละเมิดหรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายโดยประการอื่นใดหรือเป็นสิ่งลามกน่ารังเกียจหรือไม่มีรสนิยมท่านตกลง ด้วยว่าท่านได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวงแล้วท่านตกลงที่จะให้ ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับการยื่นเนื้อหาใดๆในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ โดยข้อตกลงนี้ท่านตกลงจะให้อนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีค่า สิทธิแก่ไอทูนส์เพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์ทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยไม่ ต้องมีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆต่อท่านไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งหรือ เผยแพร่เนื้อหาใดและทำการลบถอนหรือแก้ไขเนื้อหาใดในเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจ ของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวหรือความรับผิดท่านไม่ สามารถยื่นบทวิจารณ์หรือการจัดอันดับ (ratings) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่ดาวน์โหลดโดยใช้รหัสเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการขาย (promotional Content Code)

ไอทูนส์มีสิทธิแต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะตรวจติดตามเนื้อหาใดๆที่ท่านยื่นหรือ ที่มีอยู่โดยประการอื่นใดในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และทำการตรวจสอบการละเมิด ข้อตกลงนี้ตามที่มีการรายงานหรือปรากฎรวมทั้งดำเนินการใดๆตามที่ไอทูนส์เห็น สมควรตามดุลพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ บอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้หรือตามนโยบายลิขสิทธิ์ของแอปเปิลอิงค์ (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

เนื้อหาผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และบริการบางอย่างที่ให้ผ่านทาง แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อาจรวมเนื้อหาจากบุคคลภายนอกไอ ทูนส์อาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยง (links)ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวกของท่านท่านตกลงว่าไอ ทูนส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและไอ ทูนส์ไม่ขอรับประกันและจะไม่เข้ารับความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อ หาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภาย นอกท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในลักษณะที่จะเป็นการ ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใดและไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ใดๆดัง กล่าวโดยท่าน

เนื้อหาที่น่ารังเกียจ

ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ท่านอาจพบเนื้อหาที่ท่านอาจ ถือได้ว่าก้าวร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกระบุหรือไม่ ได้ถูกระบุไว้ว่าเป็นเนื้อหาที่หยาบคายอย่างไรก็ตามท่านตกลงที่จะใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้นและไอทูนส์ จะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับเนื้อหาที่อาจพบว่าเป็นการก้าวร้าวไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจประเภทและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ให้ ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและท่านรับทราบและตกลงว่าไอทูนส์ไม่ขอรับประกัน ความถูกต้องของประเภทและรายละเอียดดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงว่าแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ภาพกราฟิกส์การอินเทอร์เฟสผู้ใช้คลิปเสียงเนื้อหาฝ่าย บรรณาธิการและสคริปและซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการใช้งานแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของไอทูนส์และ/หรือ ผู้จัดพิมพ์และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ท่านตกลงว่าท่านจะ ไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดก็ตามเว้น แต่เพื่อการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ห้ามมิให้ทำซ้ำ ส่วนใดๆของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆเว้นแต่ตามที่ ได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไข ให้เช่าให้ยืมขายแจกจ่ายหรือสร้างงานต่อเนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ไม่ว่าในลักษณะใดและท่านจะไม่ใช้ประโยชน์จากแอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์ในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ล่วงล้ำหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่าย

แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงนี้ไอทูนส์และผู้จัดพิมพ์ขอสงวนสิทธิที่จะ เปลี่ยนแปลงระงับถอนหรือตัดความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์เนื้อหาหรือบทความอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไอทูนส์ไม่จำต้องรับผิด ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นอกจากนี้ไอทูนส์อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้หรือการ เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือบางส่วนของแอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์ในกรณีใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

ลิขสิทธิ์ทั้งปวงในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (รวมทั้งการรวบรวมเนื้อหาสิ่งที่แจ้งไว้ตัวเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอินเทอร์ เน็ตอื่นและรายละเอียดของทรัพยากรเหล่านั้น) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ ทั้งนี้ไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งตาม กฎหมายและหลักความเป็นธรรมการใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์เว้นแต่การใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับ นี้เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลให้ท่านถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งรวมถึง ค่าเสียหายเป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

แอปเปิลเครื่องหมายแอปเปิลไอทูนส์แอ็พสโตร์และเครื่องหมายการค้าเครื่องหมาย บริการภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆของแอปเปิลที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของไอทูนส์และ/หรือแอปเปิลอิงค์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการภาพกราฟิกส์และเครื่องหมายอื่นๆที่ใช้ โดยเกี่ยวข้องกับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายดังกล่าวท่านไม่ได้รับสิทธิหรือการอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านั้นและการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

การยกเลิก

หากท่านไม่ปฏิบัติตามหรือไอทูนส์สงสัยว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ของข้อตกลงนี้ไอทูนส์อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ตามดุลพินิจของไอทูนส์แต่เพียง ผู้เดียวและโดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อท่านกล่าวคือ (1) ยกเลิกข้อตกลงนี้และ/หรือบัญชีของท่านและท่านยังคงต้องรับผิดในจำนวนเงิน ทั้งหมดที่ต้องชำระตามบัญชีของท่านจนถึงและรวมวันที่ยกเลิกและ/หรือ (2) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือ (3) ห้ามการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (หรือส่วนใดๆของบริการ)

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะดัดแปลงแก้ไขระงับหรือยุติแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (หรือส่วนใดหรือเนื้อหาใดของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ) ในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีคำบอกกล่าวต่อท่านและไอทูนส์จะไม่รับผิดต่อท่าน หรือต่อบุคคลภายนอกหากไอทูนส์ใช้สิทธิดังกล่าว

การยกเว้นการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ไอทูนส์ไม่ขอรับประกันรับรองหรือยืนยันว่าการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของ ท่านจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาดและท่านตกลงว่าไอทูนส์อาจถอน แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ออกอย่างไม่มีกำหนดเวลาหรืออาจยกเลิกแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์ในเวลาใดๆก็ได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อท่าน

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ท่านตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้แอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์หรือการไม่สามารถใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านอยู่ในความเสี่ยง ภัยของท่านเองทั้งสิ้นแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งปวง ที่ส่งมอบให้แก่ท่านผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (เว้นแต่ตามที่ไอทูนส์ระบุไว้โดยชัดแจ้ง) จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้ของท่านโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆไม่ว่าจะเป็นการ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยายซึ่งรวมถึงการรับประกันโดย ปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมเพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไอทูนส์กรรมการเจ้า หน้าที่พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการหรือผู้ให้อนุญาตใช้ สิทธิของไอทูนส์ไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงความเสียหายโดยอ้อมความ เสียหายที่เกี่ยวข้องค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษความเสียหายพิเศษหรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ของท่านหรือต่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดหรือการ ขาดตกบกพร่องใดๆในเนื้อหาหรือการสูญหายหรือความเสียหายในลักษณะใดที่เกิด ขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหาใด (หรือผลิตภัณฑ์) ที่มีการแจ้งส่งหรือจัดให้มีขึ้นโดยประการอื่นใดผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์ถึงแม้ว่าจะได้มีการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ดังกล่าว

ไอทูนส์จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ท่านให้โดยเกี่ยวข้อง กับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์แต่ท่านตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความ เสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้นและไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆทั้งปวงต่อท่าน สำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดัง กล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม

ไอทูนส์ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จะปราศจากการสูญ หายการวิบัติการจู่โจมไวรัสการรบกวนการเจาะระบบหรือการบุกรุกการรักษาความ ปลอดภัยอื่นๆและไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องในการนั้นผลิต ภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์บางอย่างสามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและ ภายหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถจัดทดแทนให้ใหม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดท่านต้องรับผิดชอบต่อการทำ สำรองระบบของท่านเองซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ใดๆที่ซื้อจาก แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหาย

ด้วยการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ท่านตกลงว่าเพียงเท่าที่กฎหมายได้ให้อนุญาต ไว้ท่านจะรับผิดชดใช้และปกป้องไอทูนส์และกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทใน เครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอทูนส์จากการเรียก ร้องใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้การที่ท่านใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือการดำเนินการใดๆโดยไอทูนส์อันเป็นส่วนหนึ่งของการ ตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยหรืออันเนื่องมาจากการที่ไอ ทูนส์ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากไอทูนส์หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอ ทูนส์อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือ เนื้อหาใดหรือให้คำเตือนท่านหรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์ของท่านหรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ไอทูนส์สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้บทบัญญัติ ว่าด้วยการสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวง ที่ระบุหรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลง

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้และกำหนดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมไม่ ว่าในเวลาใดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะ มีผลบังคับใช้ทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลงนี้การที่ท่านยังคงใช้แอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์ต่อไปเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและ เงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและไอทูนส์และใช้บังคับกับการ ใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อน หน้านี้ระหว่างท่านและไอทูนส์นอกจากนี้ท่านอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านใช้บริการที่เกี่ยวข้องผลิต ภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์บางอย่างเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของ บุคคลภายนอกหากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับโดยให้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ส่วน ที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไปการที่ไอทูนส์ไม่บังคับสิทธิ หรือบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในบทบัญญัติดัง กล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อ ผูกพันใดๆอันเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไอทูนส์

ไอทูนส์เป็นผู้ดำเนินการแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จากสำนักงานของไอทูนส์ในกรุง ลักเซมเบิร์กท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยว ข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ที่มีผลบังคับใช้กับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านข้อตกลงนี้อยู่ภาย ใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศไทยความเสี่ยงต่อการสูญหายและกรรมสิทธิ์สำหรับ ธุรกรรมที่ส่งมอบโดยทางอิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้แก่ผู้ซื้อในกรุงลักเซมเบิร์ก เมื่อมีการส่งให้กับผู้ซื้อโดยทางอิเล็กทรอนิกส์พนักงานหรือตัวแทนของไอ ทูนส์ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้

ไอทูนส์อาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ด้วยการส่งข้อความ ทางอีเมล์ตามที่อยู่ทางอีเมล์สำหรับบัญชีของท่านหรือโดยทางไปรษณีย์ตามที่ อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีของท่านหรือโดยการประกาศในแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์ทั้งนี้คำบอกกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันที

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ท่านตกลง ว่าไอทูนส์มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือ บุคคลภายนอกตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับ และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของไอทูนส์ที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวน การตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และ/หรือผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และ/หรือผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของท่านไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว) โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับแม็คแอ็พสโตร์และแอ็พสโตร์

การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์

ไอทูนส์ขายการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ให้แก่ท่านผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์แบ่งออกเป็นสอง(2) ประเภทได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยแอปเปิลและท่านได้รับการอนุญาตให้ใช้ สิทธิจากไอทูนส์ (“ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล”) และ (2) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและท่านได้ รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผู้พัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (“ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก”) ประเภทของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก) ระบุอยู่ในคำขอใช้แม็คแอ็พสโตร์หรือแอ็พสโตร์

การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์แต่ละอย่างอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาให้ อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (Licensed Application End User License Agreement) ตามที่ระบุท้ายนี้และท่านตกลงว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เว้นแต่ว่า ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์นั้นอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลาย ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งทำขึ้นระหว่างท่านและผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ นั้น (“ผู้จัดพิมพ์”) ซึ่งในกรณีดังกล่าวสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายของผู้จัดพิมพ์จะใช้ บังคับกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์นั้นทั้งนี้ผู้จัดพิมพ์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงใน ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่มิได้ให้แก่ท่านโดยชัดแจ้ง

ท่านรับทราบว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลแต่ละอย่างซึ่ง ท่านได้รับผ่านทางแม็คแอ็พสโตร์หรือแอ็พสโตร์ (“รวมเรียกว่า “แอ็พสโตร์”) เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านกับไอทูนส์นอกจากนี้ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านได้รับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกจากไอทูนส์ท่านได้เข้าทำสัญญาที่มี ผลผูกพันโดยตรงกับผู้จัดพิมพ์ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภาย นอกนั้นๆโดยท่านและไอทูนส์มิใช่คู่สัญญาของการอนุญาตดังกล่าวระหว่างท่านกับ ผู้จัดพิมพ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกผู้จัดพิมพ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ของบุคคลภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภาย นอกดังกล่าวเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกการรับประกันใดๆเพียงเท่าที่ การรับประกันนั้นไม่ได้ถูกยกเว้นและสิทธิเรียกร้องใดๆที่ท่านหรือบุคคลภาย นอกอาจมีโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก

ท่านรับทราบและตกลงว่าไอทูนส์และบริษัทในเครือของไอทูนส์เป็นบุคคลภายนอกผู้ รับประโยชน์ของสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ ที่ได้รับอนุญาตหรือสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายของผู้จัดพิมพ์แล้วแต่ กรณีสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกแต่ละอย่างท่านตกลงด้วยว่าเมื่อท่านยอม รับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกใดๆดัง กล่าวไอทูนส์จะมีสิทธิ (และจะถือว่าไอทูนส์ได้รับเอาสิทธิ) ที่จะบังคับการอนุญาตดังกล่าวต่อท่านในฐานะบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์

ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์บางอย่างอาจรวมฟังก์ชั่นที่ทำให้ท่านสามารถซื้อบริการ เพิ่มเติมได้หรือมีการให้อนุญาตเพื่อการใช้ฟังก์ชั่นหรือเนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (“ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรม”) (In App Purchases) ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งจะมีการใช้งานในระหว่างการใช้ ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (เช่นฟังก์ชั่น virtual ammunition) ไม่สามารถโอนจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้และ สามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนใหม่ได้เมื่อท่านซื้อและได้รับฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้ โปรแกรมซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แล้วหมดไปไอทูนส์จะไม่มีความรับผิดในกรณี ความสูญเสียการถูกทำลายหรือความเสียหายใดๆฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้ โปรแกรมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้ โปรแกรมซึ่งได้มีการซื้อภายในผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ของบุคคลภายนอกและดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถือ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก

ท่านจะต้องทำการรับรองความถูกต้องเพื่อขอรับฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการ ใช้โปรแกรมโดยแยกต่างหากจากการรับรองความถูกต้องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์โดยท่านจะต้องใส่รหัสผ่าน (password) ของท่านเมื่อมีการร้องขอแต่เมื่อท่านได้ทำการรับรองความถูกต้องเพื่อขอรับ ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมแล้วท่านจะสามารถขอรับฟังก์ชั่นที่ ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมเพิ่มเติมได้เป็นเวลาสิบห้านาทีโดยไม่ต้องใส่ รหัสผ่านอีกครั้งท่านสามารถปิดการใช้งานของความสามารถในการสั่งซื้อฟังก์ ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์ iOS ของท่านได้ตามขั้นตอนที่ระบุใน http://support.apple.com/kb/HT4213

สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์บางอย่างอาจรวมฟังก์ชั่นที่ทำให้ท่านสามารถขอรับเนื้อหา โดยการเป็นสมาชิก (“สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรม”) สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสียค่าบริการนี้ไม่สามารถขอคืน เป็นเงินสดได้อนึ่งสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมนี้จะได้รับการต่ออายุ โดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาตามที่ท่านเลือกและในกรณีที่เกี่ยวข้องบัญชีของ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าที่สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมครั้งปัจจุบันจะครบกำหนด ท่านอาจยกเลิกการต่ออายโดยอัตโนมัติซึ่งสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรม ซึ่งต้องเสียค่าบริการได้ด้วยการเลือกที่ “Manage App Subscriptions” ในบัญชีของท่านและเลือกสมาชิกภาพที่ท่านต้องการแก้ไขการทำงานในลักษณะการต่อ อายุโดยอัตโนมัติ (auto-renew feature) จะถูกปิดไปถ้าผู้จัดพิมพ์ปรับขึ้นราคาสมาชิกภาพท่านอาจยกเลิกสมาชิกภาพใน ระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งไม่ต้องเสียค่าบริการได้ด้วยการลบผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์ออกจากอุปกรณ์ของท่านสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสีย ค่าบริการบางอย่างอาจเสนอให้ระยะเวลาการทดลองใช้ฟรีก่อนที่จะเรียกเก็บค่า บริการจากบัญชีของท่านถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการซื้อสมาชิกภาพใน ระหว่างการใช้โปรแกรมท่านต้องปิดการทำงานในลักษณะการต่ออายุโดยอัตโนมัติ (auto-renew feature) ในการตั้งค่าบัญชีของท่านในระหว่างระยะเวลาการทดลองใช้ฟรีสมาชิกภาพใน ระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสียค่าบริการบางอย่างอาจถูกกำหนดเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภท “นิวส์สแตนด์” (Newsstand) ซึ่งในกรณีเช่นว่านี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะปรากฎอยู่เพียงภายในแอ็พพลิ เคชั่นนิวส์สแตนด์ (Newsstand application) บนอุปกรณ์ของท่านภายหลังจากที่ดาวน์โหลดนอกจากนี้ท่านควรพิจารณาทบทวนข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสีย ค่าบริการณจุดขายภายในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์เราอาจขออนุญาตจากท่านเพื่อการให้ ชื่อที่อยู่ทางอีเมลและรหัสไปรษณีย์ของท่านตามที่ระบุไว้ในบัญชีของท่านแก่ ผู้จัดพิมพ์เพื่อที่ผู้จัดพิมพ์จะสามารถส่งข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของตนให้แก่ท่านได้ตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่มีการประกาศโดยทั่วไปของผู้จัดพิมพ์ในทันทีที่ผู้จัดพิมพ์มีข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัด พิมพ์เราสนับสนุนให้ท่านศึกษาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของผู้จัดพิมพ์ก่อนที่ท่านจะตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้จัด พิมพ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของผู้จัดพิมพ์หรือติดต่อผู้จัดพิมพ์โดยตรง

นิยมใช้ใกล้ฉัน

เมื่อคุณเลือกใช้ นิยมใช้ใกล้ฉัน ผ่านการเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง Apple จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ App Store บางอย่างของคุณโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ เช่น เวลาที่คุณใช้ในผลิตภัณฑ์ App Store แต่ละผลิตภัณฑ์และจำนวนครั้งที่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์ App Store แต่ละผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และจะไม่เชื่อมโยงกับชื่อหรือบัญชีของคุณ Apple จะใช้ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น ประวัติการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store ของคุณเพื่อให้คำแนะนำเฉพาะตัวแก่คุณ

Apple อาจใช้ข้อมูลนี้และนำมารวมกับข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันจากผู้ใช้รายอื่นๆ ซึ่งเลือกใช้คุณสมบัตินี้ ข้อมูลประวัติการซื้อจาก iTunes Store ของคุณ ข้อมูลการดาวน์โหลด App Store ของคุณ ข้อมูลการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store ที่รวมเข้าด้วยกันจากผู้ใช้รายอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ เช่น ความนิยมของลูกค้าผลิตภัณฑ์ App Store เพื่อ:

• ให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์สื่อและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่ท่านอาจมีความประสงค์จะซื้อดาวน์โหลดหรือใช้

• ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้รายอื่น

ข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลอิงค์ (Apple Inc.’s Privacy Policy) เสมอ

หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์หรือระบบของคุณในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งหรือใช้คุณสมบัติ นิยมใช้ใกล้ฉัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ได้ทุกเมื่อโดยปิดคุณสมบัติ นิยมใช้ใกล้ฉัน ในเมนูบริการของระบบของการตั้งค่าบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

กฎระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์

เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎระเบียบนี้

(1) ถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำการในฐานะส่วนตัวท่านอาจดาวน์โหลดและใช้ โปรแกรมประยุกต์จากแม็คแอ็พสโตร์ (“ผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์”) เป็นการส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆที่ใช้ระบบปฏิบัติ การ Mac OS X (“เครื่องคอมพิวเตอร์แม็ค”) ซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม

(2) ถ้าท่านเป็นหน่วยธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาท่านอาจดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์แม็ค แอ็พสโตร์เพื่อใช้โดย (ก) บุคคลคนเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คแต่ละเครื่องที่บุคคลนั้นใช้อยู่ซึ่ง ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมหรือ (ข) บุคคลหลายคนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คเครื่องเดียวที่ใช้ร่วมกันซึ่งท่านเป็น เจ้าของหรือผู้ควบคุมตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งอาจใช้ผลิตภัณฑ์แม็ค แอ็พสโตร์บนทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คประเภทเดสค์ท้อปและเครื่อง คอมพิวเตอร์แม็คประเภทแล็ปท้อปของพนักงานหรือนักเรียนหลายคนอาจแบ่งกันใช้ ผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คเครื่องหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ ที่ศูนย์ทรัพยากรหรือห้องสมุดเพื่อความชัดเจนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คแต่ละ เครื่องที่แบ่งกันใช้โดยผู้ใช้หลายคนจะต้องมีการอนุญาตแยกต่างหาก

(3) ในการใช้อาจต้องมีการลงชื่อเข้าระบบด้วยหมายเลขประจำตัวแอปเปิล (Apple ID) ซึ่งใช้ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์จากแม็คแอ็พสโตร์ผลิตภัณฑ์แม็ค แอ็พสโตร์สามารถอัพเดทผ่านแม็คแอ็พสโตร์เท่านั้น

กฎระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS

(1) ถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำการในฐานะส่วนตัวท่านอาจดาวน์โหลดและทำการ เชื่อมต่อ (sync) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าบนอุปกรณ์ iOS ใดๆซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม

(2) ถ้าท่านเป็นหน่วยธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาท่านอาจดาวน์โหลดและทำการเชื่อม ต่อผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS เพื่อใช้โดย (ก) บุคคลคนเดียวบนอุปกรณ์ iOS หนึ่งหรือหลายเครื่องที่บุคคลนั้นใช้อยู่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม หรือ (ข) บุคคลหลายคนบนอุปกรณ์ iOS เครื่องเดียวที่ใช้ร่วมกันซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งอาจใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS บนเครื่อง iPhone และ iPad ของพนักงานหรือนักเรียนหลายคนอาจแบ่งกันใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS บนเครื่อง iPad เครื่องหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรหรือห้องสมุดเพื่อความชัดเจน อุปกรณ์ iOS แต่ละเครื่องที่แบ่งกันใช้โดยผู้ใช้หลายคนจะต้องมีการอนุญาตแยกต่างหาก

(3) ในแต่ละครั้งท่านสามารถทำการบันทึกผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS จากบัญชีจำนวนไม่เกิน 5 บัญชีลงบนอุปกรณ์ iOS

(4) ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS ด้วยตนเอง (manually) จากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์จำนวนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไปยัง อุปกรณ์ iOS ที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (manual sync mode) โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS นั้นมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่อง หลัก (primary) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลักคืออุปกรณ์ iOS ที่มีการเชื่อมต่อเป็นเครื่องแรกหรือผลิตภัณฑ์ iOS ที่ท่านกำหนดในภายหลังให้เป็นเครื่องหลักที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ไอทูนส์

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงความล้าของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือสายตาในระหว่างการเล่นเกมวี ดีโอท่านควรพักจากการเล่นบ่อยๆและหยุดเล่นและพักผ่อนให้นานขึ้นหากท่านมี อาการปวดล้าหรือไม่สบายมีคนจำนวนน้อยมากที่อาจเกิดอาการลมชักหรือหน้ามืดใน ขณะที่เผชิญกับแสงหรือลวดลายที่มีความวูบวาบซึ่งรวมถึงในขณะที่เล่นเกมวีดี โอหรือชมวีดีโออยู่อาการต่างๆอาจรวมถึงการเวียนศีรษะคลื่นไส้การเคลื่อนไหว ที่ไม่อาจควบคุมได้การสูญเสียความรู้สึกตัวการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปอาการเป็น เหน็บอาการชาหรือความไม่สบายอื่นๆโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเล่นเกมวีดีโอหาก ท่านเคยมีอาการเหล่านี้หรืออาการในลักษณะเดียวกันและท่านควรหยุดเล่นทันที และพบแพทย์หากมีอาการเหล่านี้หรืออาการในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในระหว่าง การเล่นเกมผู้ปกครองควรควบคุมดูแลการเล่นเกมวีดีโอของบุตรเพื่อสังเกตอาการ

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์และแอ็พสโตร์

ไอทูนส์จะรับผิดชอบในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ แอปเปิลเท่านั้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายฉบับ ต่างหากแล้วแต่กรณีหรือตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนผู้จัด พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการให้ บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้ อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือ สัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายของผู้จัดพิมพ์แล้วแต่กรณีหรือตามที่กำหนด ไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (Licensed Application End User License Agreement)

ผลิตภัณฑ์ Mac App Store และผลิตภัณฑ์ App Store (เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์ App Store”) ซึ่งมีบริการให้ผ่านทาง Mac App Store และ App Store (เรียกรวมกันว่า “App Stores”) ได้รับการให้สิทธิ์การใช้แก่คุณ มิใช่การขาย สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ App Store แต่ละผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับมาผ่าน App Stores หรือเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้การยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ (“EULA มาตรฐาน”) นี้ก่อน และคุณยอมรับว่าเงื่อนไขของ EULA มาตรฐานดังกล่าวจะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ App Stores แต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สิทธิ์การใช้ผ่าน App Stores ยกเว้นผลิตภัณฑ์ App Store จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีผลสมบูรณ์ซึ่งทำขึ้นระหว่างคุณและผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ App Store ดังกล่าว โดยในกรณีนี้ เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่แยกต่างหากจะใช้บังคับ iTunes เป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่แยกต่างหาก และผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่แยกต่างหาก ผลิตภัณฑ์ App Store ใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้ที่ให้ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้ได้รับการกล่าวถึงในที่นี้ว่า “แอพพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์” ผู้เผยแพร่หรือ iTunes (“ผู้อนุญาต”) ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อแอพพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งแก่คุณภายใต้ EULA มาตรฐานฉบับนี้ตามที่ใช้บังคับได้

ก. ขอบเขตของการอนุญาตการอนุญาตให้ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ อนุญาตใช้สิทธินี้จำกัดอยู่เพียงการอนุญาตที่ไม่อาจโอนได้เพื่อการใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่อง iPad, iPhone หรือ iPod touch) (“อุปกรณ์ iOS”) หรือ Mac OS X (“เครื่องคอมพิวเตอร์แม็ค”) แล้วแต่กรณี (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์แอปเปิล”) ซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมและตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎระเบียบการใช้ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์ (“กฎระเบียบการใช้”) การอนุญาตนี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ท่านใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต บนอุปกรณ์แอปเปิลซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมและเว้นแต่ตามที่ กำหนดไว้ในกฎระเบียบการใช้ห้ามมิให้ท่านแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับ อนุญาตหรือจัดให้มีโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตบนเครือข่ายที่ซึ่ง โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอาจถูกใช้โดยอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียว กันนอกจากนี้ห้ามมิให้ท่านทำการให้เช่าให้ยืมขายโอนแจกจ่ายต่อหรือให้อนุญาต ช่วงซึ่งโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตและถ้าท่านขายเครื่องคอมพิวเตอร์ แม็คหรืออุปกรณ์ iOS ของท่านให้แก่บุคคลอื่นท่านจะต้องลบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์แม็คหรืออุปกรณ์ iOS นั้นก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวห้ามมิให้ท่านทำสำเนา (เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากการให้อนุญาตนี้และกฎระเบียบการ ใช้) แก้รหัสทำการวิศวกรรมย้อนกลับแยกองค์ประกอบหรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับดัด แปลงแก้ไขหรือสร้างงานสืบเนื่องของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือรุ่น ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (updates) หรือส่วนใดๆของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (เว้นแต่ตามที่และเพียงเท่าที่ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องหรือเพียงเท่าที่อาจได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดการให้อนุญาตที่ใช้ บังคับกับการใช้องค์ประกอบส่วนที่เปิดเผยรหัสต้นฉบับ (open-sourced component) ซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต) การพยายามกระทำการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและผู้ ให้อนุญาตรายต่างๆของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิหากท่านละเมิดข้อจำกัดนี้ท่านอาจ ถูกดำเนินคดีและต้องชำระค่าเสียหาย

ข้อกำหนดของการอนุญาตนี้จะใช้บังคับกับการอัพเกรดซึ่งผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ ได้จัดหาให้เพื่อทดแทนและ/หรือเพิ่มเติมโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตเดิม ด้วยเว้นแต่การอัพเกรดนั้นแนบมาพร้อมกับการอนุญาตต่างหากซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดของการอนุญาตนั้นจะมีผลใช้บังคับ

ข. ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลท่านตกลงว่าผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิอาจรวบรวมและใช้ ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทาง เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบและซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ของท่านและอุปกรณ์ ต่อพ่วงที่มีการรวบรวมเป็นระยะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยว กับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตแก่ท่าน (ถ้ามี) ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิอาจใช้ข้อมูลนี้เท่าที่อยู่ในรูปแบบซึ่งไม่บ่งชี้ถึง ท่านเป็นการส่วนตัวเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิหรือ เพื่อการให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่ท่าน

ค. การยกเลิกการให้อนุญาตนี้จะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถูกยกเลิกโดยท่านหรือผู้ ให้อนุญาตใช้สิทธิสิทธิของท่านภายใต้การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคำบอกกล่าวจากผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดใดๆของการอนุญาตนี้เมื่อการอนุญาตนี้สิ้นสุดลงท่านจะต้องยุติการใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้นและทำลายสำเนาทั้งหมดของโปรแกรม ประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นสำเนาของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับ อนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน

ง. บริการภายนอกและเนื้อหาของบุคคลภายนอกโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอาจทำ ให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของไอทูนส์ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ และ/หรือบุคคลภายนอกได้ (เรียกรวมกันและแยกกันว่า “บริการภายนอก”) ในการใช้บริการภายนอกท่านจำเป็นต้องเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและในการใช้ บริการภายนอกบางอย่างท่านต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ นี้โดยเกี่ยวข้องกับบัญชีไอทูนส์สโตร์ท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ ไอทูนส์สโตร์และกฎระเบียบการใช้ฉบับล่าสุดซึ่งท่านสามารถเข้าถึงและตรวจสอบ ได้ที่ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/

ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการภายนอกท่านอาจพบเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าก้าว ร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจโดยเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกระบุหรือไม่ได้ถูกระบุ ไว้ว่าเป็นภาษาที่หยาบคายและผลของการสืบค้นหรือการเข้าไปใน URL แห่งหนึ่งอาจทำให้เกิดการเชื่อมโยงหรือการอ้างอิงไปถึงเนื้อหาที่น่า รังเกียจโดยอัตโนมัติและไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามท่านตกลงที่จะใช้บริการภายนอก โดยอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้นและทั้งผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและ ตัวแทนของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับเนื้อหาที่อาจ พบว่าเป็นการก้าวร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจ

บริการภายนอกบางอย่างอาจแสดงรวมหรือจัดให้มีเนื้อหารายละเอียดข้อมูลโปรแกรม ประยุกต์หรือเนื้อหาจากบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) หรือให้ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบางแห่งด้วยการใช้บริการภาย นอกท่านรับทราบและตกลงว่าทั้งผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและตัวแทนของผู้ให้อนุญาต ใช้สิทธิไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาความถูกต้องความ สมบูรณ์ความทันสมัยความใช้ได้การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ความชอบด้วย กฎหมายความสุภาพคุณภาพหรือด้านอื่นใดของเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์ ดังกล่าวผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิตัวแทนและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือและบริษัท ย่อยของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ได้รับประกันหรือรับรองและไม่ได้เข้ารับและ จะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับบริการ ภายนอกของบุคคลภายนอกเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์ใดๆหรือสำหรับ เนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดของบุคคลภายนอกเนื้อหาของบุคคลภายนอกและ ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆให้ไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น

ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริการภายนอกแสดงไว้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ก่อนดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาผ่านบริการภายนอก คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือด้านหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้คำแนะนำด้านการ เงินหรือด้านหลักทรัพย์ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ข้อมูลทางการแพทย์ที่ผลิตภัณฑ์ App Store หรือบริการภายนอกได้แสดงไว้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือคำแนะนำในการรักษายกเว้นตามที่แพทย์ได้สั่งไว้ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ก่อนใช้ข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งมี อยู่ในผลิตภัณฑ์ App Store ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ให้ไว้โดยบริการภายนอกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการนำทางพื้นฐานเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำหรือในกรณีที่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ผิดพลาด ไม่แม่นยำ แสดงล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์อาจนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายด้านทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ผู้อนุญาต ตัวแทนของผู้อนุญาตหรือผู้ให้บริการเนื้อหาของผู้อนุญาตไม่ได้รับประกันถึงการมีให้บริการ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงโดยบริการภายนอก

ท่านตกลงว่าบริการภายนอกอาจรวมเนื้อหาข้อมูลและบทความที่มีความเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและ/หรือตัวแทนหรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิราย ต่างๆของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และ ท่านจะไม่ใช้เนื้อหาข้อมูลและบทความที่มีความเป็นเจ้าของดังกล่าวไม่ว่าใน ลักษณะใดก็ตามเว้นแต่การใช้บริการภายนอกตามที่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่ ขัดแย้งกับข้อกำหนดของสัญญา EULA ฉบับมาตรฐานนี้หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือไอทูนส์ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆของบริการภายนอกในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการ ใดๆท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขให้เช่าให้ยืมขายแจกจ่ายหรือสร้างงานต่อ เนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของบริการภายนอกไม่ว่าในลักษณะใดและท่านจะไม่ใช้ ประโยชน์จากบริการภายนอกในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการใช้บริการภายนอกเพื่อส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หนอน (worms) โปรแกรมอันตราย (trojan horses) หรือมัลแวร์ (malware) อื่นๆหรือการบุกรุกหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่ายท่านตกลงด้วยว่าจะไม่ใช้ บริการภายนอกในลักษณะที่เป็นการคุกคามการใช้โดยมิชอบการลวงการข่มขู่การ หมิ่นประมาทหรือการละเมิดโดยประการอื่นซึ่งสิทธิของบุคคลอื่นใดและผู้ให้ อนุญาตใช้สิทธิและตัวแทนของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่จำต้องรับผิดโดยประการใด ต่อการที่ท่านใช้บริการภายนอกในลักษณะดังกล่าวหรือต่อข้อความที่เป็นการคุก คามการข่มขู่การหมิ่นประมาทการก้าวร้าวการละเมิดสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อความที่ท่านอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการภายนอก

นอกจากนี้บริการภายนอกและเนื้อหาของบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีการเข้าถึงจาก แสดงอยู่บนหรือการเชื่อมต่อมาจากอุปกรณ์แอปเปิลอาจจะมิได้มีให้ในทุกภาษา หรือในทุกประเทศหรือภูมิภาคผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ได้ให้คำรับรองว่าบริการ ภายนอกและเนื้อหาดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ณสถานที่แห่งใด แห่งหนึ่งเพียงเท่าที่ท่านเลือกที่จะใช้หรือเข้าถึงบริการภายนอกและเนื้อหา ดังกล่าวท่านได้เลือกด้วยการริเริ่มของท่านเองและท่านต้องรับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายในท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระงับถอนหรือ ตัดความสามารถในการเข้าถึงบริการภายนอกดังกล่าวในเวลาใดโดยไม่ต้องบอกกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ต้องรับผิดสำหรับการถอดถอนหรือตัด ความสามารถในการเข้าถึงบริการภายนอกนอกจากนี้ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิอาจกำหนด ขีดจำกัดในการใช้หรือการเข้าถึงบริการภายนอกบางอย่างในกรณีใดก็ได้โดยไม่ ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

จ. ไม่มีการรับประกันท่านรับทราบและตกลงโดยแจ้งชัดว่าการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ ได้รับอนุญาตอยู่ในความเสี่ยงภัยของท่านแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้การมี คุณภาพประสิทธิภาพความถูกต้องและการทำงานอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจก็อยู่ใน ความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้นเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้ อนุญาตไว้อย่างสูงสุดโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตและบริการใดๆที่ให้โดย โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตถูกจัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” และด้วยข้อบกพร่องที่มีอยู่ทั้งหมดและโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆอนึ่ง ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตและบริการใดๆไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัด แจ้งการรับประกันโดยปริยายหรือการรับประกันตามกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการรับประกันและ/หรือเงื่อนไขโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิง พาณิชย์การมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างหนึ่งอย่างใดความถูกต้องการใช้โดยปรกติสุขและการไม่ละเมิดสิทธิของ บุคคลภายนอกผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ขอรับประกันว่าท่านจะสามารถใช้โปรแกรม ประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอย่างปรกติสุขโดยปราศจากการรบกวนหรือคุณสมบัติการทำ งานที่มีอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือบริการที่ให้โดยโปรแกรม ประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตจะเป็นไปตามความต้องการของท่านและการทำงานของ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือความ ชำรุดบกพร่องใดๆในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือบริการจะได้รับการ แก้ไขข้อมูลหรือคำแนะนำโดยวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งให้โดยผู้ให้ อนุญาตใช้สิทธิหรือผู้แทนที่มีอำนาจของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ก่อให้เกิด การรับประกันหากพิสูจน์ได้ว่าโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือบริการมี ความบกพร่องท่านขอรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริการการซ่อมแซมหรือการ แก้ไขที่จำเป็นทั้งปวง

ฉ. การจำกัดความรับผิดเพียงเท่าที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่จำต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความ เสียหายที่เกี่ยวเนื่องความเสียหายพิเศษความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหาย ที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญ เสียผลกำไรการสูญหายของข้อมูลการสะดุดหยุดลงของธุรกิจหรือความเสียหายหรือ ความสูญเสียในเชิงพาณิชย์อื่นใดซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่าน ใช้หรือไม่สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด ก็ตามโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญาความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดโดย ประการอื่นใด) และถึงแม้ว่าผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะ เกิดความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความรับผิดทั้งสิ้นที่ผู้ให้ อนุญาตใช้สิทธิจะมีต่อท่านสำหรับความเสียหายทั้งปวง (นอกจากตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบาด เจ็บเสียหายส่วนบุคคล) จะมีจำนวนไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (50 ดอลลาร์สหรัฐ) ข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยาความเสีย หายที่ระบุข้างต้นมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญ

ช. ห้ามมิให้ท่านใช้หรือส่งออกหรือส่งกลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งโปรแกรม ประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจที่ท่านได้รับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่โดยไม่เป็นการจำกัดห้ามมิให้ท่านทำการส่งออกหรือส่ง กลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (ก) เข้าไปในประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ (ข) ให้แก่บุคคลใดที่มีรายชื่ออยู่ใน U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals หรือ U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List ด้วยการใช้โปรแกรมได้รับประยุกต์ที่อนุญาตท่านขอรับรองและรับประกันว่าท่าน ไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าวท่านตกลงด้วยว่า ท่านจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอันเป็นที่ต้องห้ามโดย กฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนาการออกแบบการ ผลิตหรือการทำนิวเคลียร์ขีปนาวุธหรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ

ซ. โปรแกรมประยุกต์ที่อนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น “สินค้าเพื่อการพาณิชย์” (Commercial Items) ตามที่คำนี้ได้รับการนิยามไว้ในมาตรา 2.101 ของ 48 C.F.R. และประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์” (Commercial Computer Software) และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์” (Commercial Computer Software Documentation) ตามที่คำดังกล่าวได้รับการนิยามไว้ในมาตรา 12.212 ของ 48 C.F.R. หรือมาตรา 227.7202 ของ 48 C.F.R. แล้วแต่กรณีตามมาตรา 12.212 ของ 48 C.F.R. หรือมาตรา 227.7202-1 ถึง 227.7202-4 ของ 48 C.F.R. แล้วแต่กรณีการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์และเอกสาร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์แก่ผู้ใช้ขั้นปลายซึ่งเป็นหน่วยงานของ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นการให้ (ก) ในลักษณะของสินค้าเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นและ (ข) พร้อมกับสิทธิต่างๆซึ่งให้แก่ผู้ใช้ขั้นปลายรายอื่นๆทั้งหมดเท่านั้นโดยเป็น ไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่ไม่ ได้ประกาศตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ฌ. การอนุญาตและการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับไอบุ๊คสโตร์

การซื้อผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์

ท่านรับทราบว่าไอทูนส์ขายการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาที่จัดหาให้ผ่านทาง ไอบุ๊คสโตร์ (“ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์”) ให้แก่ท่านเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์จากไอทูนส์การอนุญาตนั้นจะเป็น ข้อตกลงที่มีผลผูกพันโดยตรงระหว่างท่านกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (“ผู้จัดพิมพ์”) ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ดังกล่าวแต่ละอย่างของท่านไอ ทูนส์มิใช่คู่สัญญาในการอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างท่านกับผู้จัดพิมพ์ในส่วน ของผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นและผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์แต่ละ อย่างขอสงวนสิทธิที่จะบังคับข้อกำหนดการใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไอบุ๊ค สโตร์นั้นผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์แต่ละอย่างจะรับผิดชอบแต่เพียง ผู้เดียวต่อผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นการ รับประกันใดๆเพียงเท่าที่การรับประกันนั้นไม่ได้ถูกยกเว้นและสิทธิเรียกร้อง ใดๆที่ท่านหรือบุคคลอื่นอาจมีโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นหรือ การที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้น

กฎระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์

(1) ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

(2) ในแต่ละครั้งท่านสามารถทำการบันทึกผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์จากบัญชีต่างๆจำนวน ไม่เกิน 5 บัญชีลงบนอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS-based devices ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง iPad, iPod touch หรือ iPhone

(3) ท่านสามารถบันทึกผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ลงบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เป็นจำนวน 5 เครื่องในเวลาใดก็ได้

(4) การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์มิได้เป็นการโอนสิทธิที่จะใช้เพื่อการส่ง เสริมการขายในผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ให้แก่ท่านหรือสิทธิที่จะบันทึก (burn) ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ลงบนแผ่นดิสค์

(5) ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อ (sync) ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ด้วยตนเอง (manually) จากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์จำนวนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไปยัง อุปกรณ์ต่างๆที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (manual sync) โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีบน อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลัก (primary) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลักคืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ เป็นเครื่องแรกหรืออุปกรณ์ที่ท่านกำหนดในภายหลังให้เป็นเครื่องหลักที่ใช้ ซอฟต์แวร์ไอทูนส์

ปรับปรุงล่าสุด: 17 กันยายน 2014

ค. นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับแอปเปิลดังนั้นเราจึงได้ จัดทำนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการที่เราจะทำการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยโอนและเก็บ รักษาข้อมูลของท่านโปรดสละเวลาเพื่อทำความคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติในการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราและแจ้งให้เราทราบถ้าท่านมีคำถามใดๆ

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงหรือติดต่อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

ท่านอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดๆที่ท่าน ติดต่อกับแอปเปิลหรือบริษัทในเครือของแอปเปิลแอปเปิลและบริษัทในเครือของแอ ปเปิลอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้ระหว่างกันและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดย สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้รวมทั้งอาจผนวก ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เข้ากับข้อมูลอื่นๆเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการเนื้อหาและโฆษณาของเรา

ข้อมูลดังต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทซึ่งแอปเปิลอาจทำการเก็บรวบรวมและลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านสร้างรหัสประจำตัวแอปเปิล (Apple ID) ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านยื่นขอสินเชื่อการค้า (commercial credit) ซื้อผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นปัจจุบัน (software update) ลงทะเบียนเข้าอบรมที่ร้านค้าปลีกของแอปเปิล (Apple Retail Store) หรือเข้าร่วมในการสำรวจทางออนไลน์เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งรวมถึง ชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ทางอีเมลล์วิธีการติดต่อที่ สะดวกและข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน

เมื่อท่านแบ่งปันเนื้อหาของท่านกับครอบครัวและเพื่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอ ปเปิลส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์หรือเชิญชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมกับท่านใน ฟอรัมต่างๆของแอปเปิลแอปเปิลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้เกี่ยวกับบุคคล เหล่านั้นเช่นชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่อยู่ทางอีเมลล์และหมายเลขโทรศัพท์

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเราอาจขอหมายเลขประกันสังคม (Social Security number (SSN)) ของท่านแต่ทั้งนี้จะจำกัดเฉพาะในบางกรณีเท่านั้นเช่นเมื่อทำการตั้งค่า (set up) บัญชีเครือข่ายไร้สาย (wireless account) และเปิดใช้งาน (activate) เครื่องไอโฟน (iPhone) ของท่านหรือเมื่อมีการพิจารณาว่าจะให้สินเชื่อทางการค้า (commercial credit) หรือไม่

ลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลข่าวสารแก่ท่าน เกี่ยวกับประกาศล่าสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การทำซอฟต์แวร์ให้เป็น ปัจจุบันและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นของแอปเปิลอีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถ ทำการปรับปรุงบริการเนื้อหาและโฆษณาของเราได้ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะอยู่ใน บัญชีรายชื่อผู้รับข่าวสาร (mailing list) ของเราท่านสามารถยกเลิกชื่อของท่านในเวลาใดก็ได้ด้วยการปรับปรุงค่าตัวเลือก (preferences) ของท่าน

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการพัฒนาส่งมอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการเนื้อหาและการโฆษณาของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งประกาศที่สำคัญเป็นครั้งคราวเช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับการซื้อและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและ นโยบายต่างๆของเราเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญสำหรับการสื่อสารระหว่าง ท่านกับแอปเปิลท่านจึงไม่สามารถขอเลิกรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ภายในองค์กรเช่นการตรวจ สอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและการ ติดต่อกับลูกค้าของแอปเปิล

ถ้าท่านเข้าร่วมในการชิงโชคการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายในลักษณะเดียว กันเราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการบริหารจัดการโครงการเหล่านี้

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล

เราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (non-personal information) ด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ไม่ทำให้ สามารถบอกลักษณะที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้เราอาจเก็บรวบรวมใช้โอนและเปิด เผยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ตัวอย่างดังต่อไปนี้คือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราจะ ทำการเก็บรวบรวมและลักษณะที่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าว

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นอาชีพภาษารหัสไปรษณีย์รหัสพื้นที่หมายเลขประจำ เครื่อง (unique device identifier) พิกัดตำแหน่งและเขตเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลเพื่อที่เราจะสามารถ เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและ การโฆษณาของเรา

นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของลูกค้าบน เว็บไซต์ของเราบริการไอคลาวด์ (iCloud) และไอทูนส์สโตร์ (iTunes Store) และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของเราข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมไว้และนำมาใช้ เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเราและ สามารถเข้าใจได้ว่าส่วนใดของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับความ สนใจมากที่สุดข้อมูลที่รวบรวมนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลฉบับนี้

ถ้าเราผนวกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ผนวกเข้าด้วยกันนี้จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ยังคง ผนวกเข้าด้วยกัน

คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์บริการออนไลน์โปรแกรมประยุกต์เชิงโต้ตอบ (interactive applications) ข้อความทางอีเมลล์และโฆษณาต่างๆของแอปเปิลอาจใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” (Cookies) รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆเช่นพิกเซลแท็ก (pixel tags) และเว็บบีคอน (web beacons) เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นทำให้เรา ทราบว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใดของเว็บไซต์ของเราและช่วยอำนวยความสะดวกและ วัดความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาและการค้นหาในเว็บไซต์ของเราเราถือว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอย่างไรก็ตามหาก กฎหมายท้องถิ่นถือว่าหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet Protocol (IP) addresses) หรือข้อมูลบ่งชี้ (identifiers) ในลักษณะเดียวกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะถือว่าข้อมูลบ่งชี้เหล่านี้คือ ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยในทำนองเดียวกันเพียงเท่าที่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกผนวกเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลเราจะถือว่าข้อมูลที่ผนวก เข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายว่าด้วยการ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

แอปเปิลและพันธมิตรของแอปเปิลได้ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆในบริการโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการควบคุมจำนวน ครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความ สนใจของท่านรวมทั้งเพื่อวัดความมีประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาถ้าท่านไม่ ประสงค์ที่จะได้รับโฆษณาซึ่งมีความเกี่ยวข้องที่ระดับนี้บนโทรศัพท์เคลื่อน ที่ของท่านท่านสามารถขอยกเลิกการรับได้ด้วยการเข้าไปที่ลิงค์ http://oo.apple.com บนอุปกรณ์ของท่านถ้าท่านได้ทำการยกเลิกแล้วท่านจะได้รับโฆษณาบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ต่อไปในจำนวนที่เท่ากันแต่โฆษณาเหล่านี้ก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ท่านสนใจน้อยลงเนื่องจากการส่งโฆษณาดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามความสนใจ ของท่านอีกท่านอาจจะยังคงเห็นโฆษณาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บเพ จหรือในโปรแกรมประยุกต์หรือซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นๆการยกเลิกนี้จะมีผลกับบริการโฆษณาของแอปเปิลเท่านั้นและไม่มี ผลกระทบกับโฆษณาที่ได้รับจากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆซึ่งยังเป็นไปตามความสนใจ ของท่านอยู่

แอปเปิลและพันธมิตรของแอปเปิลใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อจดจำข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์บริการออนไลน์และโปรแกรมประยุกต์ของเรา เป้าหมายของเราในกรณีเหล่านี้คือเพื่อให้ประสบการณ์กับแอปเปิลของท่านเป็นไป อย่างสะดวกและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการรู้จักชื่อต้นของท่านช่วย ให้เราสามารถทำการต้อนรับท่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมแอปเปิลออนไลน์สโตร์ (Apple Online Store) ในครั้งต่อไปการรู้จักประเทศและภาษาของท่านและในกรณีที่ท่านเป็นผู้สอนการ รู้จักโรงเรียนของท่านจะช่วยให้เราสามารถเสนอประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่ เป็นไปตามความต้องการเฉพาะบุคคล (customized) และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในกรณีที่บุคคลที่ท่านรู้จักสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือ ใช้บริการบางอย่างผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านจะช่วยให้เรา สามารถทำการโฆษณาและสื่อสารทางอีเมลล์ที่ตรงตามความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และการทราบถึงข้อมูลการติดต่อของท่านหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์และข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านช่วยให้เราสามารถลง ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านปรับแต่งระบบปฏิบัติการของท่านให้เหมาะสมกับตัว บุคคลตั้งค่าบริการไอคลาวด์ (iCloud) ของท่านและให้การบริการสำหรับลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นแก่ท่าน

ถ้าท่านประสงค์จะปิดการใช้งานคุกกี้ (Cookies) และท่านกำลังใช้เว็บเบราว์เซอร์ซาฟารี (Safari web browser) โปรดเข้าไปที่ค่าตัวเลือกซาฟารี (Safari preferences) และหน้าจอการรักษาความปลอดภัย (Security pane) เพื่อปิดการใช้งานคุกกี้สำหรับบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แอปเปิลของท่านโปรดเข้าไป ที่การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเข้าไปที่ซาฟารี (Safari) และที่ส่วนของคุกกี้ (Cookies) สำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆโปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่านเพื่อหาวิธีการปิด ใช้งานคุกกี้ (Cookies) อนึ่งรูปแบบการทำงาน (features) บางอย่างบนเว็บไซต์ของแอปเปิลจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อท่านปิดการใช้งานคุกกี้ (Cookies)

เช่นเดียวกับบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่เราจะทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ในแฟ้มลงบันทึกเข้าออก (log files) ข้อมูลนี้ประกอบด้วยหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internet Protocol (IP) addresses) ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service provider (ISP)) หน้าอ้างอิงและหน้าออก (referring and exit pages) ระบบปฏิบัติการการประทับวัน/เวลา (date/time stamp) และข้อมูลการคลิก (clickstream data)

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มการบริหารจัดการ เว็บไซต์การเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์และการรวบรวมข้อมูลเชิง ประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวมแอปเปิลอาจใช้ข้อมูลนี้ใน บริการด้านการตลาดและการโฆษณาของเรา

ในข้อความอีเมลล์บางฉบับของเราเราจะใช้การคลิกผ่านที่อยู่ของเว็บไซต์บนอิน เทอร์เน็ต (click-through URL) ซึ่งเชื่อมโยงกับเนื้อหาบนเว็บไซต์แอปเปิลเมื่อลูกค้าคลิกที่ URL เหล่านี้ลูกค้าจะเข้าไปยังเครื่องแม่ข่ายของเว็บอื่นก่อนที่จะเข้าถึงหน้า ปลายทางซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของเราเราจะติดตามข้อมูลการคลิก (click-through data) นี้เพื่อช่วยให้เราสามารถพิจารณาเกี่ยวกับความสนใจในหัวข้อต่างๆและวัดความ มีประสิทธิภาพของการสื่อสารกับลูกค้าของเราถ้าท่านไม่ต้องการให้มีการติดตาม ในลักษณะนี้ท่านไม่ควรคลิกที่ลิงค์ซึ่งเป็นข้อความหรือรูปภาพ (text or graphic links) ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อความอีเมลล์ของท่าน

พิกเซลแท็กช่วยให้เราสามารถส่งข้อความอีเมลล์ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่าน ได้และจะแจ้งให้เราทราบว่าได้มีการเปิดอีเมลล์หรือไม่เราอาจใช้ข้อมูลนี้ เพื่อลดหรือตัดข้อความที่ส่งไปยังลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

ในบางครั้งแอปเปิลอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้กับพันธมิตรที่ทำงานร่วม กับแอปเปิลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการหรือซึ่งช่วยเหลือแอปเปิลในการทำการ ตลาดกับลูกค้าตัวอย่างเช่นเมื่อท่านซื้อและเปิดใช้งานเครื่องไอโฟน (iPhone) ของท่านท่านได้อนุญาตให้แอปเปิลและผู้ให้บริการโทรคมนาคม (carrier) ของแอปเปิลแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ท่านให้ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้งานเพื่อ ใช้บริการถ้าท่านได้รับอนุมัติให้ใช้บริการได้บัญชีของท่านจะอยู่ภายใต้ บังคับของนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลและผู้ให้ บริการโทรคมนาคมของแอปเปิลแอปเปิลจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและโฆษณาของเราเท่านั้นและจะไม่มีการแบ่งปัน ข้อมูลนั้นกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของบุคคลภายนอก เหล่านั้น

ผู้ให้บริการ

แอปเปิลแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทต่างๆซึ่งให้บริการเช่นการประมวลผล ข้อมูลการให้สินเชื่อการดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ กับท่านการจัดการและการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าการให้บริการสำหรับลูกค้าการ ประเมินความสนใจที่ท่านมีอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจบริษัทเหล่านี้มีข้อผูกพันที่จะต้องคุ้มครองข้อมูล ของท่านและอาจตั้งอยู่ณสถานที่ใดๆก็ตามซึ่งแอปเปิลประกอบกิจการอยู่

ข้อกำหนดอื่นๆ

แอปเปิลอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าอันเนื่องมา จากกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายคดีความและ/หรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหรือภายนอกประเทศถิ่นที่อยู่ของท่านนอกจาก นี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านถ้าเราพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือ เหมาะสมที่จะต้องทำการเปิดเผยดังกล่าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติการบังคับใช้ กฎหมายหรือเพื่อเรื่องอื่นๆซึ่งมีนัยสำคัญต่อสาธารณชน

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านถ้าเราพิจารณาว่ามีความจำเป็น ตามสมควรที่จะต้องทำการเปิดเผยดังกล่าวเพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของเราหรือเพื่อคุ้มครองการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเราอนึ่งในกรณี ที่มีการปรับโครงสร้างกิจการการควบรวมกิจการหรือการขายกิจการเราอาจโอน ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยว ข้อง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แอปเปิลใช้ความระมัดระวังซึ่งรวมถึงมาตรการทางด้านการจัดการเทคนิคและกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหายการถูกขโมยและการใช้โดยมิ ชอบตลอดจนการเข้าถึงการเปิดเผยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับ อนุญาต

บริการออนไลน์ของแอปเปิลเช่นแอปเปิลออนไลน์สโตร์ (Apple Online Store) และไอทูนส์สโตร์ (iTunes Store) ใช้วิธีการเข้ารหัสแบบเอสเอสแอล (Secure Sockets Layer (SSL)) บนเว็บเพจทั้งหมดซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการที่ท่านจะทำการซื้อ จากบริการเหล่านี้ได้ท่านจะต้องใช้เบราว์เซอร์ที่สามารถทำงานร่วมกับเอสเอส แอล (SSL-enables brower) เช่นซาฟารี (Safari) ไฟร์ฟ๊อกซ์ (Firefox) หรืออินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) ซึ่งจะช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับเมื่อมีการส่ง ข้อมูลนั้นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่างของแอปเปิลหรือ โพสต์ (post) ข้อความบนฟอรัมห้องสนทนา (chat room) หรือบริการเครือข่ายสังคม (social networking service) ของแอปเปิลผู้ใช้รายอื่นๆจะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แบ่งปัน และสามารถอ่านรวบรวมหรือใช้ข้อมูลนั้นได้ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วน บุคคลซึ่งท่านเลือกที่จะส่งในกรณีเหล่านี้ตัวอย่างเช่นถ้าท่านใส่ชื่อและที่ อยู่ทางอีเมลล์ของท่านลงในข้อความที่โพสต์บนฟอรัมข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูล สาธารณะโปรดระมัดระวังเมื่อท่านใช้การทำงาน (features) เหล่านี้

ความสมบูรณ์และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แอปเปิลได้อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถดำรงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันได้โดยง่ายเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เว้นแต่กฎหมายได้กำหนดหรือ อนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านี้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถช่วยตรวจสอบว่าข้อมูลการติดต่อและค่าตัวเลือก (preferences) ของท่านมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันหรือไม่ด้วยการลงชื่อเข้าบัญชี ของท่าน (log-in) ที่ https://appleid.apple.com/ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆเราจะใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อให้ท่านเข้าถึง ได้เพื่อที่ท่านจะสามารถร้องขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลนั้นในกรณีที่มีความ ไม่ถูกต้องหรือลบข้อมูลนั้นถ้าแอปเปิลไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นอีก ตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเราอาจปฏิเสธที่จะ ดำเนินการตามคำร้องขอซึ่งมีขึ้นซ้ำโดยไม่จำเป็นหรือทำให้ต้องมีการใช้ความ พยายามทางเทคนิคในระดับที่มากเกินควรหรือมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของ บุคคลอื่นหรือไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างยิ่งหรือกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ กำหนดให้เข้าถึงได้โดยทางอื่นใดสำหรับการร้องขอเพื่อการเข้าถึงการแก้ไขหรือ การลบข้อมูลนั้นสามารถส่งไปที่ที่อยู่ทางอีเมลล์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของภูมิภาค

เด็ก

เราไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า 13 ปีถ้าเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปีเราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้

บริการซึ่งอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่ง

เพื่อที่จะให้บริการซึ่งอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่ง (location-based services) ของผลิตภัณฑ์แอปเปิลแอปเปิลและพันธมิตรและผู้ได้รับอนุญาตของแอปเปิลอาจทำ การเก็บรวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่แน่นอน (precise location data) ซึ่งรวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ณปัจจุบัน (real-time geographic location) ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แอปเปิลของท่านข้อมูลพิกัดตำแหน่งนี้จะถูก เก็บรวบรวมแบบไม่เปิดเผยชื่อและจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถบ่งบอกถึงตัวท่าน ได้แอปเปิลและพันธมิตรและผู้ได้รับอนุญาตของแอปเปิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการ จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่งตัวอย่าง เช่นเราอาจแบ่งปันข้อมูลพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์กับผู้จัดหาโปรแกรม ประยุกต์เมื่อท่านเลือกใช้บริการพิกัดตำแหน่งของผู้จัดหาเหล่านั้น

บริการซึ่งอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่งบางอย่างที่จัดหาโดยแอปเปิลเช่นฟังก์ ชั่น “ค้นหาไอโฟนของฉัน” (“Find My iPhone”) จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำงาน

เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โปรแกรมประยุกต์และบริการต่างๆของแอปเปิลอาจรวมตัวเชื่อม โยง (links) ไปยังเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของเราอาจใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆจากบุคคลภายนอกด้วยเช่น โปรแกรมประยุกต์ไอโฟน (iPhone) ของบุคคลภายนอกข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลพิกัด ตำแหน่งหรือรายละเอียดการติดต่ออยู่ภายใต้บังคับของหลักวิธีปฏิบัติว่าด้วย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเราขอสนับสนุนให้ท่าน ศึกษาหลักวิธีปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก เหล่านั้นด้วย

ผู้ใช้ระหว่างประเทศ

ข้อมูลที่ท่านให้อาจถูกโอนไปให้กับบุคคลต่างๆหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลต่างๆ ทั่วโลกตามที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แอ ปเปิลจะปฏิบัติตามกรอบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ “พื้นที่ปลอดภัย” (“safe harbor” framework) ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce) ว่าด้วยการเก็บรวบรวมการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย องค์กรต่างๆภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ท่านสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ U.S. Department of Commerce Safe Harbor Program

อนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐสมาชิก ของเขตเศรษฐกิจยุโรปอยู่ในการควบคุมร่วมกันของ Apple Distribution International ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองคอร์ก (Cork) ประเทศไอร์แลนด์และ Apple UK Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอักซ์บริดจ์ (Uxbridge) สหราชอาณาจักรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาในเขตเศรษฐกิจยุโรปเมื่อมีการ ใช้ไอทูนส์ (iTunes) อยู่ภายใต้การควบคุมของ iTunes SARL ในประเทศลักเซมเบิร์ก

ข้อผูกพันในระดับองค์กรซึ่งเรามีต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยเราได้สื่อสารแนวทาง ปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของเราต่อ พนักงานของแอปเปิลและเราได้บังคับใช้การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใน บริษัทอย่างเคร่งครัด

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลของแอปเปิลโปรดติดต่อเราตามที่อยู่ทางอีเมลล์ ประจำภูมิภาคของเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลของแอปเปิล (Apple Data Controller) ในท้องถิ่นของท่านตามที่ระบุท้ายนี้

ประเทศหรือภูมิภาค ข้อมูลการติดต่อ

สหรัฐอเมริกา https://www.apple.com/privacy/contact/

แคนาดา https://www.apple.com/privacy/contact/

ลาตินอเมริกา https://www.apple.com/privacy/contact/

ยุโรป https://www.apple.com/privacy/contact/

ญี่ปุ่น https://www.apple.com/privacy/contact/

ออสเตรเลีย https://www.apple.com/privacy/contact/

เอเชีย/แปซิฟิค https://www.apple.com/privacy/contact/

แอปเปิลอาจปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในด้านที่เป็นสาระสำคัญเราจะลงประกาศบน เว็บไซต์ของเราพร้อมกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ การปรับปรุง

แอปเปิลอิงค์, 1 อินฟินิตลู้ปคูเปอร์ติโนแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 95014

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด10/12/2011