SMLUVNÍ PODMÍNKY

A. PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ – PODMÍNKY PRODEJE
B. DODATEK KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM PRO APP STORE
C. DODATEK KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM PRO IBOOKS STORE

NÍŽE POPSANÉ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ URČUJE PODMÍNKY HROMADNÉHO NÁKUPU OBSAHU PRO POUŽITÍ VE SPOJENÍ SE SLUŽBOU PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE, KLIKNĚTE NA „SOUHLASÍM“. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEKLIKEJTE NA „SOUHLASÍM“ A NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBU PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ.

A. PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ – PODMÍNKY PRODEJE

Apple Distribution International („iTunes“) je poskytovatelem služby Program hromadných nákupů („Služba VPP“), který (a) pro App Store a Mac App Store (společně „App Store“) povoluje schváleným firmám a vzdělávacím institucím nakupovat hromadně produkty z App Storu výhradně pro distribuci k osobám (a používání těmito osobami), které jsou zaměstnány nebo jinak spojeny s institucí/firmou (například dodavatele, zaměstnance, jednatele a v případě vzdělávacích institucí i zapsané studenty), které autorizujete v souladu se smluvními podmínkami App Storu, nebo (b) pro iBooks Store povoluje kupovat hromadně produkty z iBooks Storu buď (i) schváleným vzdělávacím institucím, které patří mezi školy nebo školské obvody (s výjimkou knihoven bez omezení) výhradně pro distribuci k osobám (a používání těmito osobami), které jsou zaměstnanci nebo asistenty školy nebo učitele (bez ohledu na to, zda jsou přímo zaměstnáni institucí) v instituci nebo jsou registrovanými studenty v instituci, nebo (ii) firmám výhradně pro distribuci k osobám (a používání těmito osobami), které jsou zaměstnány ve firmě nebo s ní jinak spojení (například dodavatelé, zaměstnanci a jednatelé), v souladu s relevantními smluvními podmínkami iBooks Storu. Takové hromadně zakoupené produkty z App Storu a iBooks Storu jsou společně definovány jako „Hromadný obsah“. Koncoví uživatelé spojení s institucí, do níž distribuujete hromadný obsah, včetně, mimo jiné, účtů vytvořených jako Spravovaná Apple ID („Managed Apple IDs“ MAID), jsou společně definováni jako „Autorizovaní koncoví uživatelé“. Poskytujete souhlas s tím, že používání služby VPP a hromadného obsahu podléhá těmto podmínkám („Podmínky služby VPP“) a stejně tak podléhá i smluvním podmínkám a podmínkám použití platným pro iTunes, App Store a iBooks Store (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/), na které se v tomto textu odkazuje souhrnně jako na „Podmínky“. V případě jakéhokoli rozporu či nesrovnalosti rozhodují „Podmínky služby VPP“.

PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ – APPLE ID

Poskytujete souhlas s tím, že budete používat pouze Apple ID pro službu VPP nebo Spravované Apple ID s příslušnými oprávněními za účelem nákupu, správy a distribuce hromadného obsahu ze služby VPP. Poskytujete souhlas s poskytnutím přesných informací potřebných k vytvoření vašeho Apple ID pro službu VPP nebo Spravovaného Apple ID (například název společnosti, fyzická adresa, číslo D-U-N-S, bankovní údaje společnosti či jiné vyžádané informace). Další informace o procesu registrace najdete na stránkách (https://www.apple.com/business/vpp), respektive (https://www.apple.com/education/vpp).

Vaše Apple ID pro službu VPP (na rozdíl od hesla, které nikomu nesmíte sdělovat) bude použito poskytovateli obsahu pro ověření vašeho účtu pro distribuci vlastního obsahu prostřednictvím služby VPP. Další informace naleznete na adrese (https://www.apple.com/business/vpp).

PRODEJE POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Služba VPP je pro vás dostupná pouze v České republice. Hromadný obsah z iBooks Storu může být distribuován pouze k vašim autorizovaným koncovým uživatelům v České republice. Kódy pro hromadný obsah z App Storu mohou být distribuovány pouze k vašim autorizovaným koncovým uživatelům v České republice, ale samotný hromadný obsah z App Storu může být prostřednictvím řízené distribuce přiřazen k vašim autorizovaným koncovým uživatelům v libovolné zemi, kde je takový hromadný obsah komerčně k dispozici – toto povolení může být kdykoli změněno. Vaše používání služby VPP pro nákup aplikačního obsahu je spojeno výhradně s App Storem v České republice. Žádná další stažení nebo přiřazení nesmí vytvořit oddělené dohody nebo obchodní transakce mezi vámi a další entitou iTunes. Souhlasíte s tím, že službu VPP nebudete používat k obcházení zákonů jakékoli země nebo k obcházení omezení nastavených poskytovateli hromadného obsahu.

PLATBY, DANĚ A ZÁSADY VRACENÍ PENĚZ

Souhlasíte, že vy nebo nakupující instituce přidružená k vašemu Spravovanému Apple ID uhradíte veškerý hromadný obsah zakoupený prostřednictvím služby VPP, že pokud používáte Spravované Apple ID, jste oprávněni provádět takové nákupy jménem nakupující instituce přidružené k vašemu Spravovanému Apple ID, a že Apple může z vašeho platebního prostředku strhnout platby za zakoupené produkty a jakékoli dodatečné částky (včetně případných daní a poplatků z prodlení), které mohly vzniknout ve spojení s vaším účtem. Nesete odpovědnost za včasnou úhradu všech poplatků a za poskytnutí platné platební metody pro úhradu všech poplatků společnosti Apple. Veškeré poplatky budou účtovány ve vztahu k platební metodě, kterou jste zvolili během registrace.

Celková cena zahrnuje cenu hromadného obsahu plus jakoukoli platnou daň z prodeje podle místa zúčtování a sazby daně z prodeje platnou v okamžiku zakoupení. Daň bude účtována pouze ve státech, kde digitální zboží podléhá dani. Rozumíte a souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za určení a úhradu veškerých daní či odvodů plynoucích z vašeho přiřazení produktů z App Storu autorizovaným koncovým uživatelům na všech územích mimo území, kde je zaregistrováno vaše Apple ID pro službu VPP nebo Spravované Apple ID.

Pokud je vaše objednávka vytvořena v zastoupení organizace či jednotlivce osvobozených od daně, kontaktujte prosím podporu iTunes Storu prostřednictvím stránek (https://www.apple.com/support/itunes/vpp). Buďte prosím připraveni poskytnout potvrzení dokazující osvobození od daně ve státu, v němž je produkt zakoupen.

Všechny prodeje jsou konečné.

Ceny za hromadný obsah nabízený prostřednictvím služby se mohou kdykoli změnit a služba neposkytuje záruku ceny nebo vrácení peněz v případě snížení ceny či akční nabídky.

Pokud produkt v App Storu či iBooks Storu přestane být k dispozici po provedení transakce a zároveň před počátečním stažením, můžete takovou situaci řešit výhradně žádostí o vrácení peněz. Pokud je žádosti o vrácení peněz vyhověno, vyhrazují si iTunes právo zablokovat nepoužité kódy pro obsah a možnost přiřazovat hromadný obsah prostřednictvím řízené distribuce. Pokud technické problémy zamezují nebo přehnaně zpožďují dodání vašeho hromadného obsahu, můžete takovou situaci řešit výhradně žádostí o náhradu nebo vrácení zaplacené ceny podle toho, co určí iTunes.

KREDIT PRO PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ

Kredit pro Program hromadných nákupů vydává a spravuje Apple Distribution International („Vydavatel“).

Kredit pro Program hromadných nákupů a nevyužité zůstatky nelze směnit za hotovost a nemohou být vráceny za peněžní náhradu (s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno právem); vyměněny; přeprodány; použity k zakoupení dárků, dárkových certifikátů nebo karet iTunes; použity jako finanční podpora; použity k nákupům v internetovém obchodě Apple Online Store; nebo použity v kamenných obchodech Apple. Nevyužité zůstatky nejsou převoditelné.

Kredit pro Program hromadných nákupů zakoupený v České republice může být uplatněn prostřednictvím služby pouze v České republice.

Finanční hodnota kreditu pro Program hromadných nákupů je 10 haléřů z každé koruny.

Vydavatel ani iTunes nezodpovídají za ztracený nebo ukradený kredit pro Program hromadných nákupů.

iTunes si vyhrazují právo rušit účty a vyžadovat alternativní metody placení v případě, že je kredit pro Program hromadných nákupů získán nebo použit ve službě podvodným způsobem.

iTUNES, VYDAVATEL A PŘÍSLUŠNÍ DRŽITELÉ LICENCÍ, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A LICENČNÍ PARTNEŘI NEPOSKYTUJÍ VÝSLOVNĚ ANI IMPLICITNĚ ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB KREDIT PRO PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ, PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ, APP STORE A IBOOKS STORE, VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K POUŽITÍ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V PŘÍPADĚ, ŽE JE TAKOVÝ KREDIT PRO PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ NEFUNKČNÍ, MŮŽE BÝT VAŠÍ JEDINOU MOŽNOSTÍ A NAŠÍM JEDINÝM ZÁVAZKEM NAHRAZENÍ TAKOVÉHO KREDITU PRO PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ. TATO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ JISTÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI, VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT TAKÉ DODATEČNÁ PRÁVA.

Riziko ztráty a nárok na elektronicky převedený kredit pro Program hromadných nákupů se v České republice při elektronickém převodu k příjemci přenáší na prodejce.

DOSTUPNOST OBSAHU

iTunes si vyhrazují právo změnit bez upozornění možnosti obsahu (včetně oprávnění pro určité prvky).

PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE AUDITOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že iTunes mohou provádět audit nákupů, které zákazníci provedli prostřednictvím služby VPP, aby bylo zaručeno, že byly provedeny pouze oprávněné nákupy a že byly dodrženy všechny podmínky nákupu a podmínky použití, souhlasíte s tím, že budete udržovat úplné a přesné záznamy veškerého použití hromadného obsahu, který jste zakoupili. V případě, že se po dodání zjistí prostřednictvím auditu (nebo pokud to iTunes zjistí jinou cestou), že jste v okamžiku objednání nebyli oprávněni k nákupu nebo že jste nesplnili všechny podmínky vztahující se k nákupu, mohou iTunes:

• deaktivovat vaše Apple ID pro službu VPP nebo Spravované Apple ID,

• pokud jste při objednávce použili kreditní kartu, strhnout z vaší kreditní karty částku rovnající se rozdílu mezi částkou, kterou jste za dodané zboží zaplatili, a cenou, kterou iTunes účtují široké veřejnosti za stejné zboží prostřednictvím služby VPP, ke dni, kdy jste si zboží objednali; a

• pokud jste platili jinou metodou než platební kartou, (a) vystavit fakturu na částku rovnající se rozdílu mezi částkou, kterou jste za dodané zboží zaplatili, a cenou, kterou iTunes účtují široké veřejnosti za stejné zboží prostřednictvím služby VPP, splatnou do patnácti dnů od data vystavení faktury a (b) v případě, že danou fakturu nezaplatí v dané lhůtě, zahájit proti vám právní kroky u příslušného soudu s tím, že poražená strana bude povinna uhradit náklady řízení.

V případě, že iTunes nenabízí konkrétní produkty, které jste si zakoupili, prostřednictvím služby VPP, bude z vašeho platebního prostředku stržena částka (nebo bude na takovou částku vystavena faktura) rovnající se rozdílu mezi částkou, kterou jste za dodané zboží zaplatili, a cenou, kterou iTunes účtují široké veřejnosti za zboží, které bylo nejbližším ekvivalentem vámi zakoupeného zboží, prostřednictvím služby VPP, ke dni, kdy jste si zboží objednali.

iTunes si vyhrazují právo žádat dodatečné informace a záznamy související s auditem, aby bylo možné ověřit, zda dodržujete Podmínky.

DISTRIBUCE OBSAHU

Každý produkt z App Storu nebo z iBooks Storu zakoupený jako hromadný obsah prostřednictvím služby VPP může být poskytnutý vašim autorizovaným koncovým uživatelům buď (i) prostřednictvím přímého převodu na účty iTunes nebo Spravovaná Apple ID jednotlivých autorizovaných koncových uživatelů („Řízená distribuce“), nebo (ii) prostřednictvím distribuce alfanumerických kódů, které generují iTunes („Kódy pro obsah“) a kterými se dá platit v obchodě App Store za konkrétní aplikační obsah nebo v obchodě iBooks Store za konkrétní knižní obsah, nebo (iii) přiřazením přímo k zařízení iOS (pouze pro aplikace) s podmínkami, že (a) pro každé zařízení musí být proveden oddělený nákup (to znamená, že jedna licence nemůže být současně sdílena více zařízeními) a (b) budete považováni za „koncového uživatele“ pro účely všech licenčních dohod pro koncové uživatele, podmínek použití a dalších dohod, do kterých jsou v souvislosti s hromadným obsahem obchodu App Store zapojeni vaši autorizovaní koncoví uživatelé.

ŘÍZENÁ DISTRIBUCE

Po dokončení vašeho nákupu hromadného obsahu budete oprávněni přiřadit konkrétní produkty z iBooks Storu nebo App Storu, které jste zakoupili, ve zvoleném množství. Každý z těchto produktů může být přiřazený k účtu iTunes nebo Spravovanému Apple ID, který vlastníte nebo používáte vy nebo jeden z vašich autorizovaných koncových uživatelů, nebo, v případě hromadného obsahu z App Storu, k jednomu zařízení, která vlastníte nebo používáte vy nebo jeden z vašich autorizovaných koncových uživatelů. Platnost tohoto oprávnění nevyprší, ale může být ovlivněna dostupností konkrétních produktů. Při použití Apple ID pro službu VPP se systémem pro správu mobilních zařízení („MDM“) budete moci pozvat vaše autorizované koncové uživatele k tomu, aby přidružili své účty nebo zařízení iTunes k vašemu Apple ID pro službu VPP, a jakmile jednotliví autorizovaní koncoví uživatelé přijmou pozvání, budete jim moci přiřazovat produkty z iBooks Storu a App Storu, případně, u produktů z App Storu, k jejich zařízením. Podmínkou pro to, aby mohli vaši autorizovaní koncoví uživatelé obdržet produkt, je, že budou mít platné účty iTunes nebo Spravovaná Apple ID (na základě souhlasu s Podmínkami) a kompatibilní hardware, software a přístup k internetu.

Pro produkty z iBooks Storu: Produkt z iBooks Storu nesmíte půjčovat ani používat v žádné činnosti podobné knihovnictví. POROZUMĚLI JSTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VLASTNÍK ÚČTU ITUNES, KE KTERÉMU JE PRODUKT Z IBOOKS STORU PŘIŘAZEN, SE STÁVÁ VLASTNÍKEM DANÉHO PRODUKTU A NABÝVÁ VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH PRÁV V SOULADU S PODMÍNKAMI. TAKOVÉ PRODUKTY JSOU NEPŘENOSNÉ.

Pro produkty z App Storu: Ponecháte si vlastnictví každého produktu z App Storu bez ohledu na to, jestli byl přiřazen k účtu iTunes autorizovaného koncového uživatele, Spravovanému Apple ID nebo konkrétnímu ID zařízení. Přiřazení produktu z App Storu můžete odebrat a znovu přiřadit jinému autorizovanému koncovému uživateli v souladu s jistými omezeními programu. Jakmile odeberete přiřazení od určitého uživatele nebo zařízení, nebude tento uživatel nebo zařízení nadále autorizován k používání daného produktu z App Storu.

KÓDY PRO OBSAH

V případě nákupů prostřednictvím Apple ID pro službu VPP vám iTunes mohou poskytnout kódy pro obsah v množství, které si určíte během vašeho nákupu. Každý z těchto kódů lze směnit (i) v App Storu za konkrétní zakoupený produkt z App Storu; nebo (ii) v iBooks Storu za konkrétní zakoupený produkt z iBooks Storu. Kódy pro obsah vám budou poskytnuty po uskutečnění nákupu elektronicky prostřednictvím e-mailu. Tyto kódy pro obsah budou vaši autorizovaní koncoví uživatelé moci okamžitě uplatnit. Jejich platnost by neměla vypršet, ale může být ovlivněna dostupností. Vy a/nebo vaši autorizovaní koncoví uživatelé můžete uplatnit kód pro obsah pouze v souladu s Podmínkami. Každý kód pro obsah produktu z App Storu musí být uplatněn v rámci účtu iTunes, který je vlastněn a používán vaší organizací nebo jedním z vašich autorizovaných koncových uživatelů. Každý kód pro obsah produktu z iBooks Storu musí být uplatněn v rámci účtu, který je vlastněn nebo používán vaším autorizovaným koncovým uživatelem. POROZUMĚLI JSTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VLASTNÍK ÚČTU ITUNES, KTERÝ KÓD UPLATŇUJE, STÁVÁ (i) PRO PRODUKT Z APP STORU DRŽITELEM LICENCE DANÉ KOPIE PRODUKTU; A (ii) PRO PRODUKT Z IBOOKS STORU VLASTNÍKEM KOPIE PRODUKTU, A MÁ NÁROK NA VŠECHNA SOUVISEJÍCÍ PRÁVA. LICENCE ČI PRODUKTY TOHOTO TYPU NEJSOU PŘEVODITELNÉ.

Kódy pro obsah můžete distribuovat pouze k vašim autorizovaným koncovým uživatelům. Souhlasíte s tím, že zpřístupníte následující smluvní podmínky pro autorizované koncové uživatele použitelné pro daný typ zakoupeného obsahu prostřednictvím nástroje, který použijete k distribuci kódů pro obsah (například certifikátu, karty nebo e-mailu):

Pro aplikace:

„Kód se dá uplatnit pouze v App Storu pro Českou republiku. K tomu je potřeba účet iTunes, který podléhá předchozímu odsouhlasení licenčních podmínek a podmínek použití. Je vyžadován kompatibilní software a hardware a přístup k internetu (mohou být účtovány poplatky). Není určeno pro opětovný prodej. Aplikují se úplné podmínky, viz https://www.apple.com/legal/itunes/ww/. Další informace naleznete na stránkách https://www.apple.com/support/.“

Pro knihy:

„Kód se dá uplatnit pouze v App Storu pro Českou republiku. K tomu je potřeba účet iTunes, který podléhá předchozímu odsouhlasení licenčních podmínek a podmínek použití. Je vyžadován kompatibilní software a hardware a přístup k internetu (mohou být účtovány poplatky). Není určeno pro opětovný prodej. Aplikují se úplné podmínky, viz https://www.apple.com/legal/itunes/ww/. Další informace naleznete na stránkách https://www.apple.com/support/.“

OMEZENÍ HROMADNÉHO OBSAHU

Hromadný obsah nesmíte dále prodávat ani přijímat jakoukoli formu kompenzace za jeho distribuci. Hromadný obsah nesmíte distribuovat k nikomu, kdo nepatří mezi vaše autorizované koncové uživatele, ani takovou distribuci autorizovat. Výhradně zodpovídáte za vaše používání hromadného obsahu a za jakékoli ztráty nebo závazky, které v jeho důsledku vzniknou poskytovateli obsahu nebo iTunes. Hromadný obsah z iBooks Storu nebo App Storu nesmíte exportovat pro použití mimo Českou republiku, ani nemůžete žádným způsobem předstírat, že k tomu máte oprávnění nebo možnost. Můžete však přiřadit hromadný obsah z App Storu koncovým uživatelům mimo Českou republiku výhradně v rámci situací povolených těmito podmínkami služby VPP. Riziko ztráty a přenos nároku na hromadný obsah se v České republice při elektronickém převodu převádí na vás. iTunes si vyhrazují právo rušit jakékoli relevantní účty iTunes a vyžadovat alternativní metody placení v případě, že se zjistí, že byl hromadný obsah získán nebo použit podvodným způsobem. Používáním služby VPP souhlasíte s tím, že si pořizujete hromadný obsah pro používání vámi a vašimi autorizovanými koncovými uživateli vaším jménem.

Hromadný obsah a nevyužité zůstatky nelze směnit za hotovost a nemohou být vráceny za peněžní náhradu (s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno právem); vyměněny; přeprodány; použity k zakoupení dárků, dárkových certifikátů nebo karet iTunes; použity jako finanční podpora; použity k nákupům v internetovém obchodě Apple Online Store; nebo použity v kamenných obchodech Apple. Nevyužité zůstatky nejsou převoditelné.

Hromadný obsah je k dispozici prostřednictvím služby pouze v České republice, ale hromadný obsah z App Storu může být přiřazen k autorizovaným koncovým uživatelům v dalších zemích, kde je hromadný obsah z App Storu aktuálně k dispozici.

Vydavatel ani iTunes nezodpovídají za ztracené nebo ukradené kódy pro obsah.

iTUNES, VYDAVATEL A PŘÍSLUŠNÍ DRŽITELÉ LICENCÍ, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY A LICENČNÍ PARTNEŘI NEPOSKYTUJÍ VÝSLOVNĚ ANI IMPLICITNĚ ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB HROMADNÝ OBSAH, PROGRAM HROMADNÝCH NÁKUPŮ PRO FIRMY, APP STORE A IBOOKS STORE, VČETNĚ (NE VŠAK VÝHRADNĚ) JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K POUŽITÍ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V PŘÍPADĚ, ŽE JE JAKÝKOLI KÓD PRO OBSAH NEBO JAKÝKOLI PRODUKT ZAKOUPENÝ JAKO HROMADNÝ OBSAH NEFUNKČNÍ, MŮŽE BÝT VAŠÍ JEDINOU MOŽNOSTÍ A NAŠÍM JEDINÝM ZÁVAZKEM NAHRAZENÍ TAKOVÉHO KÓDU PRO OBSAH NEBO HROMADNÉHO OBSAHU. TATO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ JISTÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI, VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT TAKÉ DODATEČNÁ PRÁVA.

ELEKTRONICKÉ UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Vaše používání služeb zahrnuje možnost uzavírat smlouvy a/nebo provádět transakce elektronicky. PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PRÁVO A PRAVOMOC UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU JMÉNEM JAKÉKOHOLI SUBJEKTU, KTERÝ REPREZENTUJETE, A PRÁVNĚ ZAVÁZAT TENTO SUBJEKT K PODMÍNKÁM A POVINNOSTEM VYPLÝVAJÍCÍM Z TÉTO SMLOUVY. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROSTŘEDNICTVÍM VAŠICH ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ USTANOVUJETE VAŠI SMLOUVU A ZÁMĚR ZAVÁZAT SE K TAKOVÝM SMLOUVÁM A TRANSAKCÍM A PLATIT ZA NĚ. VAŠE SMLOUVA A ZÁMĚR BÝT ZAVÁZÁNI K ELEKTRONICKÝM PODÁNÍM SE APLIKUJE NA VEŠKERÉ ZÁZNAMY SOUVISEJÍCÍ S VEŠKERÝMI TRANSAKCEMI, KTERÉ ZADÁTE NA TÉTO STRÁNCE, VČETNĚ OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ, ZÁSADY, KONTRAKTY A ŽÁDOSTI. Je možné, že pro přístup a uchovávání vašich elektronických záznamů budete potřebovat určitý software a hardware, jehož obstarání je výhradně ve vaší zodpovědnosti.

V míře, kterou umožňuje aplikované právo, souhlasíte s tím, že iTunes odškodníte a budete chránit a že na žádost iTunes budete bránit iTunes, jejich ředitele, úředníky, zaměstnance, nezávislé dodavatele a zástupce (jednotlivě jako „Poškozená strana iTunes“) před libovolnými a veškerými nároky, ztrátami, závazky, škodami, výdaji a náklady, včetně neomezených poplatků za právní služby a nákladů řízení (společně „Ztráty“) vzniklými poškozené straně iTunes v důsledku nebo ve spojitosti s libovolným z následujících bodů: (i) Vaše porušení jakékoli certifikace, dohody, povinnosti, zastoupení nebo záruky stanovené v této smlouvě; (ii) Vaše používání služby VPP. V žádném případě nesmíte uzavřít žádné ujednání nebo podobnou dohodu či smlouvu s třetí stranou, které by ovlivnilo práva iTunes nebo iTunes jakkoli zavazovalo, bez předchozího písemného souhlasu od iTunes.

iTunes nenesou zodpovědnost za překlepy a podobné chyby.

Poslední aktualizace: 27. října 2016

B. DODATEK KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM PRO APP STORE

Souhlasíte s tím, že je vaše autorizace omezena na zakoupení hromadného obsahu výhradně pro použití vašimi autorizovanými koncovými uživateli v souladu s Podmínkami. iTunes vám jako projev dobré vůle poskytují možnost použít jeden kód pro obsah k synchronizaci produktu z App Storu na více zařízení, a to až do počtu zařízení, který odpovídá celkovému počtu vámi zakoupených kódů (místo nutnosti uplatňovat jednotlivé kódy), a to za předpokladu, že dodržíte následující podmínky:

• Souhlasíte s tím, že budete synchronizovat maximálně tolik kopií, kolik jste koupili kódů pro obsah.

• Souhlasíte s tím, že ponesete plnou zodpovědnost za jakékoli použití a ztrátu či újmu vůči iTunes nebo třetím stranám plynoucí z kódů, které jste zakoupili a/nebo synchronizovali.

• Souhlasíte s tím, že budete udržovat kompletní a přesný záznam veškerého použití kódů, které jste zakoupili.

• Rozumíte tomu, že tato výhoda může být dostupná pouze po omezenou dobu a iTunes nezaručují dopřednou kompatibilitu s budoucími verzemi iOS nebo dostupnost této výhody pro nové verze produktů.

• iTunes mají právo vyžádat si dodatečné informace a prověřit příslušné záznamy, aby se ujistila, že jednáte v souladu s těmito Podmínkami.

C. DODATEK KE SMLUVNÍM PODMÍNKÁM PRO IBOOKS STORE

Pokud jste vzdělávací instituce, souhlasíte s tím, že vaše autorizace je omezena na koupi více kopií produktů z iBooks Storu pouze pro použití zaměstnanci nebo asistenty školy či učitelů (bez ohledu na to, zda jsou institucí přímo zaměstnáni) v instituci nebo registrovanými studenty ve vaší škole či školském obvodu, v souladu se smluvními podmínkami iBooks Storu. iTunes vám jako projev dobré vůle poskytují možnost zakoupit více kopií stejného produktu z iBooks Storu a distribuovat je pro uplatnění osobami, které jsou buď zaměstnanci, asistenty školy nebo učitele (bez ohledu na to, zda jsou přímo zaměstnáni institucí) v instituci nebo jsou registrovanými studenty vaší školy nebo školského obvodu.

Poslední aktualizace: 27. října 2016