ARUNKI KORZYSTANIA

A. WARUNKI SPRZEDAŻY W PROGRAMIE ZAKUPÓW GRUPOWYCH
B. ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE SKLEPU APP STORE
C. ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE SKLEPU IBOOKS STORE

NINIEJSZA UMOWA PRAWNA REGULUJE ZAKUP PAKIETU PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W RAMACH PROGRAMU ZAKUPÓW GRUPOWYCH. ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA TE WARUNKI, KLIKNIJ W PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ”. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA TE WARUNKI, NIE KLIKAJ PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” ANI NIE KORZYSTAJ Z PROGRAMU ZAKUPÓW GRUPOWYCH.

A. WARUNKI SPRZEDAŻY W PROGRAMIE ZAKUPÓW GRUPOWYCH

Apple Distribution International (iTunes) jest dostawcą Programu Zakupów Grupowych (Usługa PZG), który (a) w przypadku App Store i Mac App Store (zbiorczo zwanych App Store), umożliwia uprawnionym firmom i placówkom edukacyjnym grupowy zakup Produktów w sklepie App wyłącznie w celu udostępniania ich do użytku przez pracowników lub podmioty stowarzyszone nabywcy, takie jak kontrahenci, pracownicy, agenci i — w przypadku instytucji edukacyjnych — zarejestrowani uczniowie lub studenci upoważnieni przez nabywcę zgodnie z warunkami korzystania z App Store lub (b) w przypadku iBooks Store, umożliwia (i) zatwierdzonym instytucjom edukacyjnym będącym szkołami lub okręgami szkolnymi (z całkowitym wyłączeniem bibliotek) grupowy zakup Produktów w iBooks Store wyłącznie w celu udostępniania ich pracownikom lub nauczycielom (bez względu na to, czy są oni zatrudnieni bezpośrednio przez daną instytucję) na terenie instytucji lub zarejestrowanym uczniom bądź studentom na terenie instytucji, lub (ii) instytucjom wyłącznie w celu udostępniania ich do użytku przez pracowników lub podmioty stowarzyszone nabywcy, takie jak kontrahenci, pracownicy, agenci zgodnie z Warunkami korzystania ze sklepu iBooks Store. Takie Produkty ze sklepów App Store i iBooks Store zakupione grupowo są nazywane Zawartością Grupową. Użytkownicy końcowi związani z instytucją klienta, którym klient udostępnia Zawartość Grupową, w tym, bez ograniczeń, konta utworzone jako Zarządzane Apple ID (ZAID) są nazywani Upoważnionymi użytkownikami końcowymi. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi PZG i Zawartości Grupowej zgodnie z niniejszymi warunkami (Warunkami korzystania z PZG) oraz warunkami usług iTunes, App Store i iBooks Store (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/), które zostają włączone do niniejszej umowy poprzez odniesienie (zbiorczo zwane Warunkami). W przypadku niezgodności lub sprzeczności nadrzędne są Warunki Programu Zakupów Grupowych (PZG).

APPLE ID W PROGRAMIE ZAKUPÓW GRUPOWYCH

Klient zobowiązuje się do wykorzystywania swojego Apple ID lub ZAID z odpowiednimi upoważnieniami w Usłudze PZG wyłącznie na potrzeby zakupu i dystrybucji Zawartości Grupowej w Usłudze PZG oraz zarządzania Zawartością Grupową w Usłudze PZG. Klient zobowiązuje się do dostarczenia rzetelnych informacji w celu utworzenia Apple ID lub ZAID w usłudze PZG, takich jak nazwa firmy, adres fizyczny, numer D-U-N-S, dane płatnika lub inne wymagane informacje. Więcej informacji na temat procesu rejestracji w Usłudze można znaleźć na stronach (https://www.apple.com/uk/business/vpp/) i (https://www.apple.com/uk/education/volume-purchase-program/).

Apple ID Klienta w Usłudze PZG (w przeciwieństwie do hasła, którego nie należy nikomu ujawniać) będzie używane przez dostawców zawartości do weryfikacji konta Klienta na potrzeby dystrybucji zawartości niestandardowej w ramach Usługi PZG. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie (https://www.apple.com/uk/business/vpp).

SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE W WIELKIEJ BRYTANII

Usługa PZG jest dostępna wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Zawartość Grupowa z iBooks może być udostępniana wyłącznie Upoważnionym Użytkownikom Końcowym Klienta na terenie Wielkiej Brytanii. Kody do Zawartości Grupowej z App Store mogą być udostępniane wyłącznie Upoważnionym Użytkownikom Końcowym Klienta na terenie Wielkiej Brytanii, ale Zawartość Grupowa z App Store może zostać przypisana poprzez Dystrybucję zarządzaną do Upoważnionych Użytkowników Końcowych Klienta w każdym kraju, w którym Zawartość Grupowa jest dostępna w sprzedaży. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Umowa o korzystanie z Usługi PZG w celu zakupu oprogramowania jest zawarta wyłącznie między Klientem a App Store z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a wszelkie kolejne pobrania lub przypisania zawartości nie stanowią odrębnej umowy ani transakcji sprzedaży pomiędzy Klientem a jakimkolwiek innym podmiotem iTunes. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania Usługi PZG do obchodzenia prawa obowiązującego w danym kraju lub jakichkolwiek obostrzeń ustanowionych przez dostawców Zawartości Grupowej.

WARUNKI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI, PODATKÓW I ZWROTÓW PIENIĘDZY

Klient zobowiązuje się do zapłacenia (osobiście lub poprzez instytucję zamawiającą powiązaną z Jego ZAID) za wszelką zakupioną w ramach Usługi PZG Zawartość Grupową, co do której w przypadku korzystania z ZAID ma upoważnienie do zakupu w imieniu instytucji zamawiającej powiązanej z Jego ZAID, i wyraża zgodę na obciążenie przez Apple Jego formy płatności z tytułu zakupu produktów i wszelkich opłat dodatkowych (stosownych przypadkach — podatków i odsetek za nieterminowe płatności) naliczonych na Koncie Klienta lub z nim związanych. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania wszelkich należności i podania Apple ważnej formy płatności, która będzie obciążana z tytułu wszelkich opłat. Wszystkie opłaty będą pobierane z formy płatności wskazanej przez Klienta podczas rejestracji.

Łączna cena będzie obejmowała koszt Zawartości Grupowej i wszelkie należne podatki od sprzedaży na podstawie adresu rozliczeniowego i stawki podatku obowiązującej w chwili zakupu. Podatek zostanie naliczony tylko w krajach, w których towary w postaci cyfrowej są opodatkowane. Klient ponosi odpowiedzialność za określenie i uregulowanie podatków i opłat specjalnych należnych z tytułu udostępnienia produktów ze sklepu App Store upoważnionym użytkownikom w obszarach innych niż region, w którym zarejestrowany jest Apple ID lub ZAID klienta w Usłudze PZG.

W przypadku składania zamówienia w imieniu osoby lub organizacji zwolnionej z opodatkowania należy skontaktować się z działem wsparcia iTunes Store na stronie (https://www.apple.com/uk/support/itunes/vpp). Należy przygotować poświadczenie zwolnienia z opodatkowania w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Wszystkie transakcje sprzedaży są uznawane za ostateczne.

Ceny Zawartości Grupowej oferowanej w ramach Usługi mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Usługa nie zapewnia stałości cen ani rekompensat w przypadku obniżenia ceny lub wprowadzenia oferty promocyjnej.

Jeżeli Produkt z App Store lub iBooks Store przestanie być dostępny po zawarciu transakcji, ale przed pierwszym pobraniem, Klientowi przysługuje wyłącznie zwrot pieniędzy. W przypadku zwrócenia pieniędzy iTunes zastrzega sobie prawo do dezaktywowania nieużywanych Kodów materiałów oraz możliwość przypisania Zawartości Grupowej poprzez Dystrybucję zarządzaną. Jeżeli na skutek problemów technicznych dostawa Zawartości Grupowej do Klienta będzie niemożliwa lub nastąpi z wyjątkowo długim opóźnieniem, jedyną formą rekompensaty przysługującą Klientowi jest wymiana produktu lub zwrot pieniędzy (co określa iTunes).

KREDYT W PROGRAMIE ZAKUPÓW GRUPOWYCH

Kredyt w Programie Zakupów Grupowych jest przyznawany i zarządzany przez Apple Distribution International (Wystawca).

Kredytów i niewykorzystanych środków salda w PZG nie można zamieniać na wypłaty pieniędzy. Nie podlegają one zwrotom (poza wyjątkami wymaganymi przez przepisy prawa), nie można ich wymieniać odsprzedawać, wykorzystywać do zakupu Upominków, Bonów upominkowych lub Kart iTunes, kieszonkowego, zakupów w sklepach internetowych lub fizycznych Apple. Niewykorzystanych sald nie można przenosić.

Kredyt w PZG zakupiony w Wielkiej Brytanii można wykorzystać w Usłudze wyłącznie w Wielkiej Brytanii.

Wartość gotówkowa Kredytu w PZG jest równa 1/10 pensa.

Wystawca Kredytu ani iTunes nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub ukradzione Kredyty w PZG.

iTunes zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i zażądania alternatywnych form płatności w przypadku niezgodnego z prawem pozyskania lub wykorzystywania w Usłudze Kredytu w PZG.

ITUNES, WYSTAWCA I ICH LICENCJOBIORCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW W PROGRAMIE ZAKUPÓW GRUPOWYCH, PROGRAMU ZAKUPÓW GRUPOWYCH, SKLEPU APP STORE, SKLEPU IBOOKS STORE LUB SKLEPU ITUNES STORE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TAKIEGO KREDYTU W PROGRAMIE ZAKUPÓW GRUPOWYCH JEDYNĄ FORMĄ REKOMPENSATY PRZYSŁUGUJĄCĄ KLIENTOWI JEST WYMIANA KREDYTU. OGRANICZENIA TE MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO KLIENTA. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŻELI KLIENT PODLEGA JURYSDYKCJI TAKIEGO STANU, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z WYMIENIONYCH WYŻEJ WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W JEGO PRZYPADKU. PONADTO KLIENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

Ryzyko utraty oraz wszelkie tytuły do Kredytu w Programie Zakupów Grupowych przekazane elektronicznie kupującemu w Wielkiej Brytanii po przekazaniu odbiorcy w postaci elektronicznej.

DOSTĘPNOŚĆ ZAWARTOŚCI

iTunes zastrzega sobie prawo do zmiany opcji zawartości (w tym udostępniania określonych funkcji) bez wcześniejszego powiadomienia.

UPRAWNIENIA KONTROLNE

iTunes może przeprowadzać kontrole zakupów realizowanych przez Klienta w ramach Usługi PZG, aby upewnić się, że zamówione zostały wyłącznie przysługujące Klientowi produkty zgodnie ze wszystkimi warunkami zakupu i użytkowania. Klient zobowiązuje się do prowadzenia kompletnej i rzetelnej dokumentacji użytkowania zakupionej Zawartości Grupowej. Jeżeli kontrola po dostarczeniu produktów (lub w inny sposób) wykaże, że Klient nie posiadał uprawnień do skorzystania z zakupów w PZG w chwili złożenia zamówienia lub nie spełnił wszystkich warunków zakupu, iTunes może:

Dezaktywować Apple ID lub ZAID Klienta w PZG;

Jeżeli Klient zapłacił kartą kredytową, iTunes może pobrać z karty kredytowej Klienta różnicę między zapłaconą kwotą za dostarczone produkty a standardową rynkową ceną tych samych produktów dostępnych w Usłudze PZG w dniu złożenia zamówienia; i

Jeżeli Klient skorzystał z innej formy płatności, iTunes może (a) wystawić Klientowi fakturę na kwotę różnicy między zapłaconą sumą za dostarczone produkty a standardową rynkową ceną tych samych produktów dostępnych w Usłudze PZG, płatną w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury, i (b), w przypadku nieuregulowania kwoty widniejącej na fakturze w ww. terminie, podjąć dostępne środki prawne, takie jak wytoczenie procesu w odpowiedniej jurysdykcji i obciążyć Klienta kosztem wynagrodzenia adwokata.

Jeżeli iTunes nie zaoferuje określonych produktów kupionych przez Klienta w Usłudze PZG, metoda płatności Klienta zostanie obciążona lub zostanie wystawiona faktura na różnicę między zapłaconą kwotą za dostarczone produkty a standardową rynkową ceną tych samych produktów dostępnych w Usłudze PZG w dniu złożenia zamówienia.

iTunes może zażądać uzupełniających danych i skontrolować odpowiednie zapisy, by potwierdzić zgodność postępowania klienta z obowiązującymi Warunkami.

DYSTRYBUCJA ZAWARTOŚCI

Każdy Produkt ze sklepu App Store lub iBooks Store kupiony jako Zawartość Grupowa w ramach Usługi PZG może zostać dostarczony do Upoważnionych Użytkowników Końcowych Klienta (i) poprzez bezpośrednie przeniesienie na konto iTunes lub ZAID każdego Upoważnionego Użytkownika Końcowego (Dystrybucja zarządzana), (ii) poprzez dystrybucję alfanumerycznych kodów generowanych przez iTunes (Kody do zawartości), które można wykorzystać na App Store do uzyskania dostępu do określonych aplikacji lub na iBooks Store do pobrania określonych książek; lub (iii) tylko do aplikacji poprzez przypisanie bezpośrednio do urządzenia z systemem iOS, w którym to przypadku (a) dla każdego unikalnego urządzenia należy dokonać (tj. pojedyncza licencja nie może być współużytkowana przez wiele urządzeń); i (b) klient będzie uznawany za „użytkownika końcowego” w kontekście interpretacji jakichkolwiek Umów licencyjnych z Użytkownikiem Końcowym, Zasad użytkowania lub jakichkolwiek innych uzgodnień poczynionych przez Upoważnionego Użytkownika Końcowego w związku z Zawartości Grupowej z App Store.

DYSTRYBUCJA ZARZĄDZANA

Po dokonaniu zakupu Zawartości Grupowej Klient może przypisać określone produkty z iBooks Store lub App Store, które zostały zakupione w wybranej ilości, z których każdy może być przypisany do konta iTunes lub ZAID, którego właścicielem i administratorem jest jeden z Upoważnionych Użytkowników Końcowych Klienta lub, w przypadku Zawartości Grupowej z App Store, do unikalnego urządzenia, którego właścicielem lub administratorem jest Klient lub jeden z Upoważnionych Użytkowników Końcowych. To prawo nie wygasa i jest zależne od dostępności określonych produktów. Za pomocą Apple ID w usłudze PZG z rozwiązaniem Mobile Device Management (MDM) Klient może zaprosić Upoważnionych Użytkowników Końcowych do połączenia swoich kont iTunes lub urządzeń z Apple ID Klienta w usłudze PZG i, jeśli takie zaproszenie zostanie przyjęte, może przypisywać Produkty z iBooks Store i App Store do nich lub, w przypadku produktów z App Store, do ich urządzeń. Aby otrzymać produkt Upoważniony Użytkownik Końcowy musi mieć prawidłowe konto iTunes lub ZAID (wymaga akceptacji Warunków) i odpowiedni sprzęt, oprogramowanie oraz dostęp do Internetu.

iBooks Store: Klient nie może używać Produktów z iBooks Store w kontekście wypożyczania biblioteki. KLIENT ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WŁAŚCICIEL KONTA ITUNES, DO KTÓREGO PRZYPISANY JEST PRODUKT Z IBOOKS STORE ZOSTANIE WŁAŚCICIELEM TEGO PRODUKTU I ZOSTANĄ MU PRZYZNANE WSZELKIE ZWIĄZANE Z TYM UPRAWNIENIA ZGODNIE Z WARUNKAMI. TAKIE PRODUKTY NIE MOGĄ BYĆ PRZENOSZONE NA INNE OSOBY.

App Store: Klient pozostaje właścicielem każdego Produktu z App Store niezależnie od tego, czy został on skojarzony z kontem iTunes Uprawnionego Użytkownika Końcowego, ZAID czy określonym identyfikatorem urządzenia. Klient może wycofać skojarzenie i przypisać Produkt z App Store do innego Uprawnionego Użytkownika Końcowego lub identyfikatora urządzenia z zachowaniem odpowiednich ograniczeń programu. Po wycofaniu skojarzenia z danym użytkownikiem lub urządzeniem taki użytkownik lub urządzenie nie będą mogli używać Produktu z App Store.

KODY ZAWARTOŚCI

W przypadku zawartości Apple ID w usłudze PZG iTunes może dostarczyć Kody Zawartości w ilości określonej w chwili zakupu, a każdy z nich może być użyty (i) w App Store do pobrania kupionych Produktów App Store lub (ii) w iBooks Store do pobrania kupionych Produktów iBooks Store. Kody zawartości zostaną wysłane e-mailem w formie elektronicznej po dokonaniu zakupu. Kody stają się natychmiastowo aktywne do wykorzystania przez Upoważnionych Użytkowników Końcowych i nie wygasają aż do wyczerpania produktu. Klient lub Upoważnieni Użytkownicy Końcowi mogą wykorzystać Kod Zawartości tylko zgodnie z Warunkami. Każdy Kod Zawartości do pobrania Produktu App Store należy wykorzystać na koncie iTunes, którego właścicielem i administratorem jest organizacja Klienta lub Upoważniony Użytkownik Końcowy Klienta. Każdy Kod Zawartości do pobrania Produktu ze sklepu iBooks Store należy wykorzystać na koncie iTunes, którego właścicielem i administratorem jest Upoważniony Użytkownik Końcowy. KLIENT ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WŁAŚCICIEL KONTA ITUNES, KTÓRY WYKORZYSTA KOD, STANIE SIĘ (i) LICENCJOBIORCĄ DANEJ KOPII PRODUKTU Z APP STORE; I (ii) WŁAŚCICIELEM DANEJ KOPII PRODUKTU Z IBOOKS, I PRZYSŁUGUJĄ MU WSZYSTKIE WYNIKAJĄCE Z TEGO UPRAWNIENIA. TAKIE LICENCJE LUB PRODUKTY NIE MOGĄ BYĆ PRZENOSZONE NA INNE OSOBY.

Klient może rozsyłać Kody Zawartości tylko do Uprawnionych Użytkowników Końcowych i zobowiązuje się udostępnić następujące Warunki dla Uprawnionego Użytkownika Końcowego odpowiednio do zakupionej zawartości w narzędziu służącym do dystrybucji Kodów Zawartości (np. certyfikat, karta, e-mail).

Aplikacje:

Kod można zrealizować tylko w sklepie App Store dla Wielkiej Brytanii. Wymaga konta iTunes oraz wcześniejszej akceptacji warunków licencji i użytkowania. Wymagane jest zgodne oprogramowanie i sprzęt oraz dostęp do Internetu (mogą obowiązywać opłaty). Bez prawa odsprzedaży. Obowiązują pełne warunki; tekst dostępny pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.apple.com/uk/support/.

Książki:

Kod można zrealizować tylko w sklepie iBooks Store dla Wielkiej Brytanii. Wymaga konta iTunes oraz wcześniejszej akceptacji warunków licencji i użytkowania. Wymagane jest zgodne oprogramowanie i sprzęt oraz dostęp do Internetu (mogą obowiązywać opłaty). Bez prawa odsprzedaży. Obowiązują pełne warunki; tekst dostępny pod adresem https://www.apple.com/legal/itunes/ww/. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.apple.com/uk/support/.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAKUPÓW GRUPOWYCH

Klient nie może odsprzedawać ani akceptować żadnych form wynagrodzenia w zamian za dystrybucję Zawartości Grupowej ani nie może rozpowszechniać ani zezwalać na rozpowszechnianie Zawartości Grupowej osobom innym niż Upoważnieni Użytkownicy Końcowi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Zawartości Grupowej oraz za wszelkie wynikające z tego straty lub zobowiązania wobec dostawcy zawartości lub iTunes. Klient nie może eksportować Zawartości Grupowej ze sklepów iBooks Store lub App Store do użytku poza granicami Wielkiej Brytanii, ani zapewniać, że ma taką możliwość; Klient może jednakże przypisywać Zawartość Grupową ze sklepu App Store użytkownikom końcowym poza granicami Wielkiej Brytanii wyłącznie w zakresie dopuszczalnym w Warunkach PZG. Klient przejmuje ryzyko strat i tytuł do Zawartości Grupowej w Wielkiej Brytanii po przekazaniu w formie elektronicznej. iTunes zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszelkich kont iTunes i zażądania alternatywnej formy płatności, jeśli Apple stwierdzi, że Zawartość Grupowa została uzyskana lub jest używana nielegalnie. Korzystając z Usługi PZG, Klient potwierdza, że uzyskuje Zawartość Grupową na użytek własny i Uprawnionych Użytkowników Końcowych w jego imieniu.

Zawartości Grupowej i niewykorzystanych środków salda nie można zamieniać na wypłaty pieniędzy. Nie podlegają one zwrotom (poza wyjątkami wymaganymi przez przepisy prawa), nie można ich wymieniać odsprzedawać, wykorzystywać do zakupu Upominków, Bonów upominkowych lub Kart iTunes, kieszonkowego, zakupów w sklepach internetowych lub fizycznych Apple. Niewykorzystanych sald nie można przenosić.

Zawartość Grupowa jest dostępna za pośrednictwem Usługi tylko w Wielkiej Brytanii, ale Zawartość Grupowa ze sklepu App Store może być przypisywana do Upoważnionych Użytkowników Końcowych w innych jurysdykcjach, w których Zawartość Grupowa sklepu App Store jest w danej chwili dostępna.

Wystawca Kredytu ani iTunes nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub ukradzione Kody Zawartości.

ITUNES, WYSTAWCA I ICH LICENCJOBIORCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH DOTYCZĄCYCH ZAWARTOŚCI GRUPOWEJ, PROGRAMU ZAKUPÓW GRUPOWYCH DLA FIRM, SKLEPU APP STORE, SKLEPU IBOOKS STORE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. JEŻELI KOD ZAWARTOŚCI LUB PRODUKT KUPIONY W RAMACH ZAWARTOŚCI GRUPOWEJ JEST NIESPRAWNY, JEDYNYM ROZWIĄZANIEM TAKIEGO PROBLEMU JEST WYMIANA TAKIEGO KODU LUB ZAWARTOŚCI GRUPOWEJ. OGRANICZENIA TE MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO KLIENTA. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKREŚLONYCH SZKÓD. JEŻELI KLIENT PODLEGA JURYSDYKCJI TAKIEGO STANU, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z WYMIENIONYCH WYŻEJ WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W JEGO PRZYPADKU. PONADTO KLIENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

UMOWA ELEKTRONICZNA

Klient w ramach Usług może zawierać umowy lub transakcje elektronicznie. KLIENT ZAŚWIADCZA, ŻE POSIADA PRAWO I JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU WSZELKICH REPREZENTOWANYCH PODMIOTÓW I PRAWNIE WIĄZAĆ TAKIE PODMIOTY POD WZGLĘDEM PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW TAKICH UMÓW. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OŚWIADCZENIA SKŁADANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ STANOWIĄ Z JEGO STRONY ZOBOWIĄZANIE I ZAMIAR PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW W/W UMÓW I TRANSAKCJI ORAZ DOKONANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU. ZOBOWIĄZANIA I ZAMIAR KLIENTA DO PRZESTRZEGANIA OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBEJMUJĄ WSZYSTKIE ZAPISY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWIERANYCH PRZEZ NIEGO NA NINIEJSZEJ WITRYNIE, W TYM ZAWIADOMIENIA O ANULOWANIU, ZASADACH, UMOWACH I APLIKACJACH. W celu uzyskania dostępu do zapisów elektronicznych użytkownika i ich zachowania wymagane może być posiadanie przez użytkownika określonego sprzętu i oprogramowania, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność.

W maksymalnym zakresie, na jaki pozwalają przepisy prawa, Klient zgadza się zwolnić i zabezpieczyć iTunes przed odpowiedzialnością, i na wniosek iTunes bronić iTunes włącznie z dyrektorami, kierownikami, pracownikami, niezależnymi wykonawcami i przedstawicielami (zwanych pojedynczo „Stronami chronionymi iTunes”) przed wszelkimi roszczeniami, utratą, odpowiedzialnością, szkodami, wydatkami i kosztami, w tym bez ograniczeń przed kosztami postępowania sądowego i adwokackiego (zwanymi wspólnie „Stratami”) poniesionymi przez Stronę chronioną iTunes i wynikającymi z następujących uwarunkowań: (i) Klient naruszył certyfikat, konwencję lub zobowiązania w ramach niniejszej Umowy; (ii) Klient niewłaściwie korzystał z Usług PZG. W żadnych okolicznościach Klient nie może zawrzeć ugody ani innego podobnego porozumienia ze stroną trzecią, które wpływałoby na prawa iTunes lub w jakikolwiek wiązałoby iTunes prawnie, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody iTunes.

iTunes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016 r.

B. ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE SKLEPU APP STORE

Klient zgadza się, że jego uprawnienie ogranicza się do kupowania Zawartości Grupowej wyłącznie do użytku Upoważnionych Użytkowników Końcowych zgodnie z Warunkami. Dla wygody Klienta iTunes umożliwia wykorzystanie jednego Kodu Zawartości do synchronizacji Produktu ze sklepu App Store na wielu urządzeniach — do limitu liczby kupionych kodów (zamiast wykorzystywania oddzielnego kodu) — pod warunkiem że zostały spełnione następujące warunki:

Liczba synchronizowanych kopii produktu nie będzie wyższa od liczby kupionych kodów.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie korzystanie oraz straty lub szkody dla iTunes lub stron trzecich w związku z kupionymi lub synchronizowanymi kodami.

Klient będzie przechowywał pełne i dokładne dane wszystkich użytkowników kupionych kodów.

Klient rozumie, że to udogodnienie może być dostępne przez ograniczony czas i iTunes nie gwarantuje zgodności z przyszłymi wersjami systemu iOS lub dostępności tego udogodnienia w nowych wersjach produktu.

iTunes może zażądać uzupełniających danych i skontrolować odpowiednie zapisy, by potwierdzić zgodność postępowania klienta z obowiązującymi Warunkami.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016 r.

C. ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE SKLEPU IBOOKS STORE

Jeśli Klient jest instytucją edukacyjną, Klient zgadza się, że jego uprawnienia ograniczają się do kupna wielu kodów na Produkty ze sklepu iBooks Store wyłącznie do użytku osób będących pracownikami administracyjnymi, naukowymi lub pomocniczymi (niezależnie od tego, czy są bezpośrednio zatrudnieni bezpośrednio przez instytucję, czy nie) w instytucji lub zarejestrowanych jako studenci w szkole lub okręgu edukacyjnym Klienta, zgodnie z Warunkami sklepu iBooks Store. Dla wygody Klienta iTunes zgadza się na kupowanie wielu kopii tego samego Produktu ze sklepu iBooks Store i rozsyłania do osobom będącym pracownikami administracyjnymi, naukowymi lub pomocniczymi (niezależnie od tego, czy są bezpośrednio zatrudnieni bezpośrednio przez instytucję, czy nie) w instytucji lub zarejestrowanym jako studenci w szkole lub okręgu edukacyjnym Klienta.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016 r.