ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR HET VOLUME-AANKOOPPROGRAMMA

B. APPENDIX BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN APP STORE

C. APPENDIX BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN IBOOKS STORE

DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP UW BULKAANSCHAF VAN CONTENT IN HET KADER VAN HET VOLUME-AANKOOPPROGRAMMA. KLIK OP "AKKOORD" WANNEER U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN. WANNEER U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP "AKKOORD" EN MAAK GEEN GEBRUIK VAN HET VOLUME-AANKOOPPROGRAMMA.

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR HET VOLUME-AANKOOPPROGRAMMA

Apple Distribution International Ltd. ("iTunes") is de aanbieder van het Volume-Aankoopprogramma (de "VAP-dienst"), die (a) voor de App Store en Mac App Store (gezamenlijk "App Store"), goedgekeurde ondernemingen en onderwijsinstellingen toestemming verleent om App Store Producten in bulk te kopen, enkel voor distributie aan en gebruik door personen die in dienst zijn van of anderszins verbonden zijn aan de instelling, zoals opdrachtnemers, medewerkers, agenten en, in het geval van de onderwijsinstellingen, ingeschreven studenten die van u toestemming hebben gekregen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor de App Store, of (b) voor de iBooks Store, ofwel (i) goedgekeurde onderwijsinstellingen, die scholen of schooldistricten zijn (bibliotheken zonder beperking uitgezonderd), toestemming verleent om iBooks Store Producten in bulk te kopen, enkel voor distributie aan en gebruik door personen die medewerkers, faculteits- of docentassistenten van de instelling zijn (ongeacht of ze direct in dienst zijn van de instelling of niet) of als studenten geregistreerd staan bij de instelling, of (ii) instellingen toestemming verleent in bulk te kopen, alleen voor de distributie aan en gebruik door personen die in dienst staan van of anderszins verbonden zijn aan die instelling, zoals opdrachtnemers, medewerkers en agenten, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de iBooks Store, indien van toepassing. Dergelijke App Store Producten en iBooks Store Producten die in bulk gekocht worden zijn collectief gedefinieerd als "Volume Content". De eindgebruikers die verbonden zijn aan uw instelling en waaraan u de Volume Content distribueert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot accounts die zijn aangemaakt als Beheerde Apple ID’s (“MAID’s”), worden collectief gedefinieerd als "Geautoriseerde Eindgebruikers". U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden ("VAP Voorwaarden"), evenals de algemene voorwaarden en gebruiksregels die van toepassing zijn op iTunes, de App Store en de iBooks Store (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/), en die hierbij opgenomen worden door verwijzing (collectief, "Voorwaarden"), onverkort van toepassing zijn op uw gebruik van de VAP-dienst en de Volume Content. In het geval van enige strijdigheid of inconsistentie, prevaleren de VAP Voorwaarden.

VOLUME-AANKOOPPROGRAMMA APPLE ID

U gaat ermee akkoord dat u alleen de Dienst-specifieke Volume-Aankoopprogramma Apple ID ("VAP Apple ID") of een MAID met de juiste privileges zult gebruiken om Volume Content van de VAP-dienst te kopen, beheren en distribueren. U gaat ermee akkoord om correcte informatie te verstrekken bij het opzetten van uw VAP Apple ID of MAID, zoals bedrijfsnaam, fysiek adres , D-U-N-S nummer, corporate betalingsinformatie of andere gevraagde informatie. Kijk voor meer informatie betreffende het inschrijvingsproces op (https://www.apple.com/nl/business/vpp/), of (https://www.apple.com/nl/education/volume-purchase-program/), indien van toepassing.

Uw VAP Apple ID zal (in tegenstelling tot uw wachtwoord, dat u niet op enige wijze aan iemand bekend mag maken) gebruikt worden door content-aanbieders om uw account te verifiëren voor aangepaste content distributie door middel van de VAP-dienst. Kijk voor meer informatie op (https://www.apple.com/nl/business/vpp/).

ALLEEN VERKOPEN IN NEDERLAND

De VAP-dienst is alleen beschikbaar voor u in Nederland. iBooks Store, Volume-inwisselcodes mogen alleen gedistribueerd worden aan uw Geautoriseerde Eindgebruikers in Nederland. App Store Volume-inwisselcodes mogen alleen gedistribueerd worden aan uw Geautoriseerde Eindgebruikers in Nederland, maar App Store Volume Content mag worden toegewezen via Beheerde distributie aan uw Geautoriseerde Eindgebruikers in ieder land waar deze Volume Content verkrijgbaar is, behoudens wijzigingen op eender welk moment. Uw gebruik van de VAP-dienst voor de aankoop van app-content is alleen van toepassing op de App Store in Nederland en latere downloads of overdrachten vormen geen aparte overeenkomst of verkooptransactie tussen u en een andere iTunes-entiteit. U gaat ermee akkoord dat u de VAP-dienst niet zult gebruiken om de wet van eender welk land of de beperkingen die zijn opgelegd door leveranciers van de Volume Content te omzeilen.

.

BETALINGEN, BELASTINGEN EN TERUGBETALINGSBELEID

U stemt ermee in dat u of de aankoopbevoegde die aan uw MAID verbonden is voor alle Volume Content die u koopt met de VAP-dienst moet betalen, dat indien u een MAID gebruikt, u geautoriseerd bent om dergelijke aankopen te doen namens de aankoopbevoegde die aan uw MAID verbonden is, en dat Apple alle aangekochte producten in rekening mag brengen bij uw betalingsmethode, alsmede alle eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en latere vergoedingen, voor zover van toepassing), die in verband staan met of (zullen) toekomen aan uw Account. U bent verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle vergoedingen en voor het verstrekken van een geldige betaalmethode aan Apple voor betaling van alle vergoedingen. Alle vergoedingen zullen gefactureerd worden aan de betalingsmethode die u doorgegeven heeft bij het registratieproces.

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van het product vermeerderd met de eventueel verschuldigde BTW, maar na aftrek van toepasselijke bronbelasting. U erkent dat, in het geval van een aankoop onderworpen is aan bronbelasting of soortgelijke belastingen, deze volledige belasting of heffing uitsluitend voor uw rekening komt en dat u Apple schadeloos zal stellen en Apple zal vrijwaren tegen alle mogelijke claims van de bevoegde belastingautoriteiten met betrekking tot onderbetaling van zulke bronbelasting of soortgelijke belastingen, en alle boetes en/of de rente daarover. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het vaststellen en betalen van eventuele belastingen en heffingen die voortvloeien uit uw overdracht van App Store-producten aan Geautoriseerde Eindgebruikers in andere territoria dan het territorium waarin uw VAP Apple ID of MAID is geregistreerd.

Als uw order wordt geplaatst namens organisaties of individuen die vrijgesteld zijn van (het betalen van) belasting, neem dan contact op met iTunes Store Support op (https://www.apple.com/nl/support/itunes/vpp). Houdt er rekening mee dat u bewijs moet leveren van de belastingvrijstelling status voor het land of staat waar het product gekocht is.

Alle verkopen zijn definitief.

De Prijzen voor Volume Content die via de Dienst worden aangeboden, kunnen op elk moment veranderen en de Dienst biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding.

Als een App Store Product of iBooks Store Product niet meer beschikbaar is na een aankoop, maar voordat het is gedownload, bent u alleen gerechtigd tot terugbetaling. Mocht een dergelijke terugbetaling worden toegekend, dan behoudt iTunes zich het recht voor om ongebruikte Content Codes uit te schakelen alsmede de mogelijkheid om Volume Content via Beheerde Distributie over te dragen en/of toe te kennen. Als technische problemen de levering van uw product onmogelijk maken of onredelijk vertragen, bent u uitsluitend gerechtigd tot ofwel vervanging ofwel terugbetaling van de betaalde prijs, zoals door iTunes zal worden bepaald.

BESCHIKBAARHEID CONTENT

iTunes behoudt zich het recht voor om content opties (inclusief geschiktheid voor bepaalde functies) zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

AUDITRECHTEN

Aangezien iTunes de aankopen van klanten via de VAP-dienst mag controleren om te verzekeren dat alleen geschikte aankopen zijn besteld en dat alle inkoopvoorwaarden en gebruiksregels in acht zijn genomen, gaat u ermee akkoord een complete en nauwkeurige administratie bij te houden van al het gebruik van de Volume Content die u heeft aangeschaft. Mocht bij een controle na aanschaf blijken (of mocht iTunes op enige andere wijze ontdekken) dat u geen geschikte koper was ten tijde van de aankoop of dat u niet aan alle voorwaarden die van toepassing waren op uw aankoop in acht heeft genomen, mag iTunes:

• Uw VAP Apple ID of MAID deactiveren; • Als u uw bestelling met een creditcard geplaatst heeft, het verschil op uw creditcard in rekening brengen tussen het bedrag dat u betaald heeft voor de geleverde goederen en de prijs die iTunes aan het algemene publiek rekende voor dezelfde goederen via de VAP-dienst, van kracht op de dag dat u uw aankoop gedaan heeft; en • Als u niet met een creditcard betaald heeft, om (a) u het verschil tussen het bedrag dat u betaald heeft voor de geleverde goederen en de prijs die iTunes aan het algemene publiek rekende voor dezelfde goederen via de VAP-dienst te factureren, welk bedrag betaald dient te worden binnen vijftien dagen na de datum van de factuur; en (b) mocht u de factuur niet (op) tijd(ig) betalen, bij de bevoegde rechter een juridische procedure te starten, waarbij de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van de gemaakte advocaatkosten.

Mocht iTunes niet de specifieke producten die u gekocht heeft via de VAP-dienst aanbieden, dan zal het verschil tussen het bedrag dat u betaald heeft voor de geleverde goederen en de prijs die iTunes aan het algemene publiek rekende voor dezelfde goederen via de VAP-dienst, van kracht op de dag dat u uw aankoop gedaan heeft, via uw betaalmethode in rekening gebracht worden of aan u gefactureerd worden.

iTunes heeft het recht om aanvullende informatie te vragen en controle uit te voeren op de relevante administratie ter verificatie dat u aan de Voorwaarden heeft voldaan.

DISTRIBUTIE CONTENT

Elk App Store Product of iBooks Store Product dat aangeschaft wordt als Volume Content via de VAP-dienst mag aan uw Geautoriseerde Eindgebruikers verstrekt worden ofwel (i) via directe overdracht naar het iTunes account of MAID van elke Geautoriseerde Eindgebruiker ("Beheerde Distributie"), (ii) via de distributie van alfanumerieke codes gegenereerd door iTunes ("Content Codes"), die in de App Store voor specifieke applicatiecontent inwisselbaar zijn, of in de iBooks Store voor specifieke boek-content in wisselbaar zijn; of (iii) alleen voor apps, door directe overdracht aan een iOS-apparaat, in welk geval (a) er voor elk apparaat een aparte aankoop moet worden gedaan (één licentie mag dus niet gelijktijdig worden gedeeld door verschillende apparaten); en (b) u wordt beschouwd als 'eindgebruiker' voor het doel van Eindgebruikerslicenties, Algemene voorwaarden of andere overeenkomsten die zijn aangegaan door uw Geautoriseerde Eindgebruikers met betrekking tot App Store Volume Content.

BEHEERDE DISTRIBUTIE

Na voltooiing van uw Volume Content aankoop, heeft u het recht om specifieke iBooks Store Producten of App Store Producten, die u heeft gekocht in de geselecteerde hoeveelheden, over te dragen; al deze producten mogen overgedragen worden aan een iTunes account of MAID dat in het bezit is van of gecontroleerd is door u of een van uw Geautoriseerde Eindgebruikers of, als het gaat om App Store Volume Content, aan een uniek apparaat dat in uw bezit is of in het bezit van een van uw Geautoriseerde Eindgebruikers of door u of een van uw Geautoriseerde Eindgebruikers wordt gecontroleerd. Dit recht zal niet komen te vervallen, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de specifieke producten. Als u een VAP Apple ID met een 'mobile device management' systeem ("MDM") gebruikt, kunt u uw Geautoriseerde Eindgebruikers uitnodigen om hun iTunes account of apparaat te koppelen aan uw VAP Apple ID en, na aanvaarding door de Geautoriseerde Eindgebruikers, mag u iBooks Store Producten en Apple Store Producten overdragen aan hen, of in het geval van App Store-producten, aan hun apparaten. Om een product te ontvangen, moeten uw Geautoriseerde Eindgebruikers geldige iTunes of MAID accounts hebben (onder voorbehoud van aanvaarding van de Voorwaarden), en compatibel hardware, software en Internettoegang.

Met betrekking tot iBooks Store Producten: U mag geen iBooks Store Producten gebruiken voor een bibliotheekachtig uitleen systeem. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE EIGENAAR VAN HET ITUNES ACCOUNT WAARAAN EEN IBOOKS STORE PRODUCT IS OVERGEDRAGEN EIGENAAR ZAL WORDEN VAN DAT PRODUCT EN HET RECHT ZAL HEBBEN OP ALLE DAARBIJ BIJBEHORENDE RECHTEN, ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN. ZULKE PRODUCTEN ZIJN NIET-OVERDRAAGBAAR.

Met betrekking tot App Store Producten: U zult het eigendom behouden van elk App Store Product ongeacht of deze is overgedragen aan een iTunes Account, MAID of specifieke apparaat-ID van een Geautoriseerde Eindgebruiker. U mag de overdracht intrekken en het App Store Product opnieuw overdragen aan een andere Geautoriseerde Eindgebruiker of apparaat-ID, onder voorbehoud van bepaalde programmalimitaties. Als u eenmaal een overdracht ingetrokken heeft van een bepaalde gebruiker of apparaat, zal diezelfde gebruiker of dat apparaat niet langer geautoriseerd zijn om dat Apple Store Product te gebruiken.

CONTENT CODES

Voor VAP Apple ID-aankopen kan iTunes Content Codes aan u verstrekken in de hoeveelheid die u aangeeft wanneer u uw aankoop doet; waarbij elke Content Code ingewisseld kan worden (i) bij de App Store voor een specifiek gekocht App Store Product; of (ii) bij de iBooks Store voor een specifiek gekocht iBooks Store Product. De Content Codes zullen op elektronische wijze via e-mail aan u verstrekt worden bij de uitvoering van uw aankoop en deze Content Codes zullen onmiddellijk actief worden voor inwisseling door uw Geautoriseerde Eindgebruikers en zullen niet komen te vervallen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. U en/of uw Geautoriseerde Eindgebruikers mogen de Content Code alleen inwisselen overeenkomstig de Voorwaarden. Elke Content Code voor een App Store Product moet ingewisseld worden door een iTunes account dat in het bezit is van of beheerd wordt door uw organisatie of door een van uw Geautoriseerde Eindgebruikers. Elke Content Code voor een iBooks Store Product moet ingewisseld worden door een account dat in het bezit is van of beheerd wordt door de Geautoriseerde Eindgebruiker. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE EIGENAAR VAN HET ITUNES ACCOUNT DAT INWISSELT: (i) MET BETREKKING TOT EEN APP STORE PRODUCT, DE LICENTIEHOUDER VAN DIE KOPIE VAN HET PRODUCT ZAL WORDEN; EN (ii) MET BETREKKING TOT EEN IBOOKS STORE PRODUCT, DE EIGENAAR VAN DIE KOPIE VAN DAT PRODUCT ZAL WORDEN, EN HET RECHT HEEFT OP ALLE BIJBEHORENDE RECHTEN. DERGELIJKE LICENTIES OF PRODUCTEN ZIJN NIET-OVERDRAAGBAAR.

U mag de Content Codes alleen aan uw Geautoriseerde Eindgebruikers verstrekken en u gaat ermee akkoord dat de Geautoriseerde Eindgebruikers Algemene Voorwaarden (zoals van toepassing op de aangekochte content types) beschikbaar worden gemaakt op het instrument dat gebruikt wordt voor de distributie van de Content Codes (e.g. certificaat, kaart, e-mail):

Met betrekking tot apps:

"De Code is alleen inwisselbaar bij de App Store van Nederland. Vereist is een iTunes account, onder voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding van de licentie- en gebruiksvoorwaarden. Compatibele software en hardware, en internettoegang (mogelijk tegen betaling) zijn vereist. Niet voor wederverkoop. De volledige Voorwaarden zijn van toepassing; https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html. Zie, voor meer informatie, https://www.apple.com/nl/support/."

Met betrekking tot boeken:

"De Code is alleen inwisselbaar bij de iBooks Store van Nederland. Vereist is een iTunes account, onder voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding van de licentie- en gebruiksvoorwaarden. Compatibele software en hardware, en internettoegang (mogelijk tegen betaling) zijn vereist. Niet voor wederverkoop. De volledige Voorwaarden zijn van toepassing; zie https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html/. Zie, voor meer informatie, https://www.apple.com/nl/support/."

RESTRICTIES VOLUME CONTENT

U mag Volume Content niet wederverkopen of enige vorm van compensatie ontvangen in ruil voor distributie van de Volume Content. Ook mag u geen Volume Content distribueren of distributie autoriseren aan iemand anders dan de Geautoriseerde Eindgebruikers. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de Volume Content, en voor de daaruit voortvloeiende schade of de aansprakelijkheid aan de zijde van de content provider of iTunes. U mag iBooks Store of App Store Volume Content niet exporteren voor gebruik buiten Nederland, noch mag u verklaren of de indruk wekken dat u dat recht of de mogelijkheid daartoe heeft. U mag echter wel App Store Volume Content overdragen aan eindgebruikers buiten Nederland, voor zover dat door deze VAP-voorwaarden wordt toegestaan. Het risico van schade aan en verlies van het eigendom van de Volume Content gaan in Nederland naar u over bij elektronische verzending aan u. iTunes behoudt zich het recht voor om alle toepasselijke iTunes accounts te sluiten en om een alternatieve betalingsvorm te verzoeken, wanneer Apple besluit dat de Volume Content frauduleus is verkregen of wordt gebruikt. Door de VAP-dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u Volume Content aanschaft voor gebruik door u en namens u door uw Geautoriseerde Eindgebruikers.

Volume Content en ongebruikte balansen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet geretourneerd worden voor een terugbetaling in contant geld (behalve voor zover de wet dat vereist); noch worden geruild; doorverkocht; gebruikt om Cadeaus, Cadeaubonnen, of iTunes Cards te kopen; Allowances te verstrekken; aankopen te doen in de Apple Online Store; of te worden gebruikt in Apple Retail Stores.

Volume Content is alleen in Nederland beschikbaar via de Dienst, maar App Store Volume Content mag door Geautoriseerde Eindgebruikers worden overgedragen naar andere rechtsgebieden waarin de App Store Volume Content momenteel verkrijgbaar is.

Noch Uitgever noch iTunes is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Content Codes.

ITUNES, DE UITGEVER, EN HUN LICENTIENEMERS, AFFILIATES EN LICENTIEVERLENERS VERSTREKKEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VOLUME CONTENT, HET VOLUME-AANKOOPPROGRAMMA VOOR BEDRIJVEN, DE APP STORE, OF DE IBOOKS STORE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN HET GEVAL DAT EEN CONTENT CODE, OF ELK ANDER PRODUCT DAT ALS VOLUME CONTENT AANGESCHAFT IS, NIET-FUNCTIONEEL IS, BENT U ALLEEN GERECHTIGD TOT EN ZIJN WIJ ENKEL EN ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE VERVANGING VAN DIE CONTENT CODE OF VOLUME CONTENT. DEZE BEPERKINGEN ZIJN WELLICHT NIET VAN TOEPASSING VOOR U. VOLGENS SOMMIGE WETTEN IS BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN (HET VERGOEDEN VAN) BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. INDIEN DEZE WETTEN VOOR U GELDEN, ZULLEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE VRIJWARINGSCLAUSULES NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN HEEFT U EVENTUEEL BIJKOMENDE RECHTEN.

ELEKTRONISCH CONTRACTEREN

Uw gebruik van de Diensten omvat de mogelijkheid om langs elektronische weg overeenkomsten te sluiten en/of transacties te verrichten. U VERKLAART EN GARANDEERT HIERBIJ DAT U HET RECHT EN DE BEVOEGDHEID HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN NAMENS ELKE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT, EN OM DIE ENTITEIT JURIDISCH TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE INZENDING UW TOESTEMMING VORMT EN UW INTENTIE INHOUDT OM TE WORDEN GEBONDEN EN TE BETALEN VOOR DE DESBETREFFENDE OVEREENKOMST EN TRANSACTIE. UW TOESTEMMING EN UW INTENTIE TE WORDEN GEBONDEN DOOR MIDDEL VAN UW ELEKTRONISCHE INDIENING IS VAN TOEPASSING OP ALLE GEGEVENS BETREFFENDE ALLE TRANSACTIES DIE U OP DEZE SITE AANGAAT, INCLUSIEF KENNISGEVINGEN VAN ANNULERING, BELEID, CONTRACTEN EN APPLICATIES. Om toegang te krijgen en te behouden tot uw elektronische gegevens, kan het vereist zijn dat u over bepaalde hardware en software dient te beschikken, hetgeen uw exclusieve verantwoordelijkheid is.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord iTunes vrij te waren en schadeloos te stellen, en op verzoek van iTunes, iTunes, haar directeuren, functionarissen, medewerkers, onafhankelijke opdrachtnemers en agenten (allen een "iTunes Gevrijwaarde Partij") te verdedigen tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven en kosten, inclusief, zonder beperking, advocaat- en gerechtelijke kosten, (gezamenlijk, "Verliezen) geleden door een iTunes Gevrijwaarde Partij en ontstaan uit of verband houdend met: (i) Uw inbreuk op een certificatie, afspraak, verplichting, vertegenwoordiging of garantie die in deze overeenkomst ligt besloten of is opgenomen; (ii) Uw gebruik van de Dienst. In geen geval mag U een schikkingsovereenkomst of een dergelijke overeenkomst aangaan met een derde partij, die effect heeft op of rechten van iTunes aantast of iTunes op een of andere manier (juridisch) bindt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iTunes.

iTunes is niet verantwoordelijk voor typografische fouten.

Voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober 2016.

• • • • •

B. APPENDIX BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN APP STORE

U gaat ermee akkoord dat de aan u verleende toestemming beperkt is tot het aanschaffen van Volume Content die uitsluitend gebruikt mogen worden door Uw Geautoriseerde Eindgebruikers overeenkomstig de Voorwaarden. Uitsluitend om u van dienst te zijn, gaat iTunes ermee akkoord toe te staan dat u een enkele Content Code gebruikt om een App Store Product te synchroniseren op verscheidene apparaten, tot aan het aantal codes dat u gekocht heeft (in plaats van het moeten inwisselen van een afzonderlijke code), mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U gaat ermee akkoord niet meer kopieën te synchroniseren dan het aantal codes dat u gekocht heeft. • U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor elk gebruik van en verlies of schade aan iTunes of derden voortvloeiend uit de codes die u gekocht en/of gesynchroniseerd heeft. • U gaat ermee akkoord om een complete en nauwkeurig administratie bij te houden van elk gebruik dat u maakt van de codes die u gekocht heeft. • U begrijpt dat deze tegemoetkoming alleen een beperkte tijd beschikbaar wordt gesteld en iTunes geen garanties maakt met betrekking tot voorwaartse compatibiliteit voor toekomstige iOS versies of de beschikbaarheid van deze tegemoetkoming voor nieuwe productversies. • iTunes zal het recht behouden om aanvullende informatie te vragen en relevante administratie te controleren om te verifiëren of u aan de Voorwaarden heeft voldaan.

Voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober 2016.

• • • • •

C. APPENDIX BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN IBOOKS STORE

Als u een onderwijsinstelling bent, gaat u ermee akkoord dat de aan u verleende toestemming beperkt is tot het aanschaffen van meerdere kopieën van iBooks Store Producten enkel voor gebruik door personen die werknemer zijn, of faculteits- of docentassistenten (ongeacht of ze direct in dienst staan van de instelling of niet) zijn van de instelling of als studenten geregistreerd staan bij uw school of schooldistrict, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden iBooks Store. Uitsluitend om u van dienst te zijn, gaat iTunes ermee akkoord toe te staan dat u meerdere kopieën van hetzelfde iBooks Store Product koopt en deze distribueert voor inwisseling door personen die werkzaam zijn, of faculteits- of docentassistenten zijn (ongeacht of ze direct in dienst staan van de instelling of niet) bij de instelling zijn of als studenten geregistreerd staan bij uw school of schooldistrict.

Voor het laatst bijgewerkt op 27 oktober 2016.