Servicevoorwaarden voor iWork op het web

1. Je acceptatie van de voorwaarden

De volgende Servicevoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou en Apple Inc. (“Apple”) die van toepassing is op de service iWork op het web en de bijbehorende websites (gezamenlijk te noemen de “Service”).

DOOR OP “AKKOORD” TE KLIKKEN OF DOOR DE SERVICE TE BENADEREN OF IN GEBRUIK TE NEMEN, STEM JE IN MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN. INDIEN JE HET NIET EENS BENT MET DE SERVICEVOORWAARDEN, DIEN JE NIET OP “AKKOORD” TE KLIKKEN EN DIEN JE DE SERVICE NIET TE BENADEREN OF TE GEBRUIKEN.

Om de Service te benaderen en te gebruiken: a) moet je de leeftijd hebben die wettelijk vereist is voor het aangaan van een bindend contract met Apple, en b) mag je geen persoon zijn die is uitgesloten van gebruik van de Service op basis van de wetten van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied, inclusief het land waarin je gevestigd bent of van waaruit je de Service gebruikt. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden geef je aan dat je het voorgaande begrijpt en ermee instemt.

Apple behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en je wordt aangeraden om de Servicevoorwaarden regelmatig te raadplegen. Je begrijpt en stemt ermee in dat je voortgezet gebruik van de Service nadat de Servicevoorwaarden zijn gewijzigd, betekent dat je de aangepaste Servicevoorwaarden accepteert.

2. Gebruik van de Service; beperkingen

Krachtens deze Servicevoorwaarden wordt je het recht verleend de Service te benaderen en te gebruiken. Via de Service is het je mogelijk toegestaan gebruik te maken van bepaalde internetservices en websites om in realtime met anderen samen te werken aan documenten in Pages, Numbers en Keynote (“iWork-documenten”) die zijn opgeslagen bij ondersteunde voorzieningen van derden voor opslag in de cloud. Het is je mogelijk ook toegestaan om via de Service nieuwe iWork-documenten online te bekijken, te wijzigen en aan te maken bij dergelijke ondersteunde voorzieningen van derden voor opslag in de cloud.

Voor zover je ervoor kiest de Service te benaderen en te gebruiken, doe je dit op eigen initiatief; je verklaart de Service uitsluitend te zullen gebruiken op de wijze die wordt toegestaan door deze Servicevoorwaarden en je verklaart dat je zelf verantwoordelijk bent voor naleving van elke toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de wetgeving van het land of de regio waar je woonachtig bent of waar je de Service gebruikt. De Service, of enige voorziening of enig onderdeel daarvan, is mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. Apple doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid of de beschikbaarheid voor gebruik op een bepaalde locatie van de Service of van enige voorziening of enig onderdeel daarvan.

Apple behoudt zich het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Zonder beperking van het voorgaande kan Apple dergelijke wijzigingen in de Service bekendmaken op de websites van Apple en/of via de Service. Je stemt ermee in dat jij of enige andere partij Apple niet aansprakelijk kan stellen voor de wijziging of beëindiging van de Service. Je erkent dat Apple geen expliciete of impliciete verplichting heeft om de Service, of enig deel daarvan, te leveren of te blijven leveren, nu of in de toekomst. Apple behoudt zich het recht voor om, op enig moment en al dan niet na voorafgaande kennisgeving aan jou, het gebruik van de Service te wijzigen of aan beperkingen onderhevig te maken.

Je verklaart dat je de Service (of een deel daarvan) niet zult reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen, doorverkopen, verhuren of ruilen voor enig doel.

3. Privacybeleid van Apple

Apple beschermt je gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van Apple. Je vindt deze richtlijnen op https://www.apple.com/legal/privacy/.

4. Materiaal en je handelswijze

Met “Materiaal” wordt alle informatie aangeduid die je tegenkomt of voortbrengt door je gebruik van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevensbestanden, geschreven tekst, illustraties, foto’s, afbeeldingen, geluiden, video’s, opmerkingen en alle andere soortgelijke materialen. Je begrijpt dat de verantwoordelijkheid voor alle Materiaal dat verstuurd is via de Service, ligt bij de persoon die dit Materiaal heeft voortgebracht. Dit betekent dat jij, en niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor alle Materiaal dat je uploadt, downloadt, publiceert of verstuurt of op enige andere wijze beschikbaar stelt via je gebruik van de Service. Je begrijpt dat je door je gebruik van de Service in aanraking kunt komen met Materiaal dat je als kwetsend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunt ervaren en dat je anderen in aanraking kunt brengen met Materiaal dat zij aanstootgevend kunnen vinden. Apple heeft geen controle over het Materiaal dat via de Service wordt gepubliceerd en biedt geen garanties betreffende de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van dergelijk Materiaal. Je begrijpt en stemt ermee in dat je gebruik van de Service en alle Materiaal volledig voor eigen risico is. Je erkent dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor Materiaal dat door anderen wordt verschaft en niet verplicht is dergelijk Materiaal vooraf te screenen.

Je verklaart dat je de Service NIET zult gebruiken voor:

a. het uploaden, downloaden, publiceren, versturen of op andere wijze beschikbaar stellen van Materiaal dat inbreuk maakt op de privacy van anderen of dat onwettig, kwellend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, smadelijk, lasterlijk, grof, gewelddadig, obsceen, vulgair, hatelijk, discriminerend of anderszins verwerpelijk is;

b. het hinderlijk volgen, lastigvallen, bedreigen of in diskrediet brengen van anderen;

c. wanneer je een volwassene bent, om persoonlijke of andere informatie te vragen aan een minderjarige (personen jonger dan 18 jaar of van een zodanig andere leeftijd als in de plaatselijke wetgeving als minderjarig wordt gedefinieerd) die je niet persoonlijk kent, met inbegrip van doch niet beperkt tot: de volledige naam of achternaam, het huisadres, de postcode, het telefoonnummer, een afbeelding of het e-mailadres van de minderjarige, of de namen van de school, de kerk, de sportvereniging of de vrienden van de minderjarige;

d. het jezelf voordoen als iemand of iets anders – het is verboden jezelf verkeerd voor te stellen of jezelf uit te geven voor een andere persoon (met inbegrip van bekende personen), een andere entiteit, een andere iWork-gebruiker, een Apple medewerker, een vertegenwoordiger van de overheid, of je relatie met een persoon of entiteit op enige andere wijze verkeerd voor te stellen;

e. het jezelf bezighouden met enige inbreuk op het auteursrecht of een ander intellectueeleigendomsrecht (waaronder het uploaden van enig materiaal waartoe je niet gerechtigd bent om het te uploaden), of het openbaar maken van bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie, in strijd met een geheimhoudings- of personeelsovereenkomst;

f. het publiceren, versturen of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde e‑mailberichten, advertenties, promotiematerialen, ongewenste reclame, spam of kettingbrieven, waaronder begrepen maar niet beperkt tot grote hoeveelheden commerciële reclame en informatieve berichten;

g. het misleiden van ontvangers omtrent de oorsprong van enig Materiaal verzonden via de Service;

h. het uploaden, publiceren, versturen of anderszins beschikbaar stellen van materiaal met virussen of andere computercode, bestanden of programma’s die zijn bedoeld om de normale werking van de Service (of enig deel daarvan) of andere computersoftware of -hardware onmogelijk te maken, te beïnvloeden of te beperken;

i. het beïnvloeden of verstoren van de Service (inclusief het benaderen van de Service via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of webcrawlers), van de servers of netwerken die zijn verbonden met de Service, of van het beleid, de vereisten of de regels van de netwerken verbonden met de Service (inclusief ongeoorloofde toegang tot deze netwerken of het gebruik of de bewaking van gegevens of verkeer in deze netwerken);

j. het plannen van of deelnemen aan een illegale activiteit; en/of

k. het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Service om te worden gebruikt in verband met de eerdergenoemde illegale activiteiten.

Indien je daarnaast een “covered entity”, een “business associate” of een vertegenwoordiger van een “covered entity” of “business associate” bent (zoals beschreven in 45 C.F.R. § 160.103), stem je ermee in dat je geen enkele component, functie of andere faciliteit van de Service zult gebruiken voor het aanmaken, ontvangen, bijhouden of versturen van “protected health information” (zoals beschreven in 45 C.F.R. § 160.103) en dat je de Service niet op zo’n manier zult gebruiken dat Apple (of een dochteronderneming van Apple) daarmee jouw “business associate” of de “business associate” van derden wordt.

5. Materiaal dat door jou beschikbaar is gesteld via de Service

Met uitzondering van de bestanden die we jou in licentie geven, maakt Apple geen aanspraak op het eigendom van de bestanden en/of het Materiaal dat je door jouw gebruik van de Service verstuurt of beschikbaar stelt. Echter, door dergelijk Materiaal te versturen of beschikbaar te stellen door jouw gebruik van de Service, verleen je Apple een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om dit Materiaal te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, publiekelijk te vertonen en publiekelijk weer te geven via de Service, uitsluitend voor het doel waarvoor dit Materiaal was verstuurd of beschikbaar was gesteld, zonder enige compensatie of verplichting ten aanzien van jou. Door dergelijk Materiaal te versturen of beschikbaar te stellen, verklaar je dat je de eigenaar bent van dit Materiaal en/of alle vereiste rechten en licenties hebt en geautoriseerd bent om dit Materiaal te verspreiden.

6. Informatie over handelsmerken

Apple, het Apple logo, iWork, Pages, Numbers, Keynote en andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s van Apple die worden gebruikt in verband met de Service zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Service zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Aan jou worden geen rechten of licenties toegekend voor de eerdergenoemde handelsmerken, en je stemt ermee in dat je eventuele mededelingen betreffende het eigendomsrecht (inclusief handelsmerken en copyrightinformatie), die in de Service zijn opgenomen of eraan zijn gekoppeld, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen.

7. Software

Eigendomsrechten

Je erkent en aanvaardt dat Apple en/of licentiegevers van Apple eigenaar zijn van alle eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de Service en de software (inclusief eventueel geleverd Materiaal) die je als onderdeel en/of in verband met de Service (de “Software”) van Apple hebt ontvangen, inclusief enige en alle intellectueeleigendomsrechten die daarop van toepassing zijn, ongeacht of ze gedeponeerd zijn en waar in de wereld ze van kracht zijn. Je stemt er verder mee in dat de Service (inclusief de Software of enig ander deel daarvan) gevoelige en vertrouwelijke informatie bevat die beschermd wordt door toepasselijke intellectueeleigendomswetten en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. Je stemt ermee in dat je dergelijke informatie of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken op een manier die verenigbaar is met deze Servicevoorwaarden en waarbij de intellectueeleigendomsrechten van Apple of andere fabrikanten niet worden geschonden.

Licentie van Apple

Apple verleent jou een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software zoals je die van Apple hebt ontvangen als onderdeel van de Service en in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat je de software niet kopieert, wijzigt, een afgeleid werk ervan creëert, aan reverse engineering onderwerpt, decompileert of op andere wijze tracht de broncode ervan af te leiden (behalve wanneer dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan of vereist), verkoopt, least, in sublicentie geeft, afstaat, een beveiligingsbelang geeft in of op andere wijze enig recht in de Software overdraagt (of anderen hiertoe de mogelijkheid geeft).

Exportbepalingen

Het gebruik van de Service en Software, inclusief het overbrengen, publiceren of uploaden van gegevens, software en ander materiaal via de Service, is mogelijk onderworpen aan de export- en importbepalingen van de Verenigde Staten en andere landen. Je stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke export- en importbepalingen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het de licentiehouder niet toegestaan de Software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van “Specially Designated Nationals” of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde “Denied Person’s List” of “Entity List”. Door de Software of Service te gebruiken, verklaar je dat je je niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. Je verklaart tevens dat je de Software of Service niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. Daarnaast ga je ermee akkoord geen gegevens of software via de Service te uploaden of anderszins te versturen die: (a) onderworpen zijn aan de International Traffic in Arms Regulations of (b) niet geëxporteerd mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke overheidsinstelling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bepaalde typen coderingssoftware en broncode, zonder dat dergelijke toestemming vooraf is verkregen. Deze verzekering en toezegging overleven de beëindiging van deze Servicevoorwaarden.

Copyright en digitale afbeeldingen

Het is toegestaan de Service en Software te gebruiken voor de reproductie van materiaal mits zulk gebruik wordt beperkt tot de reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor je het auteursrecht bezit, of materiaal waarvoor je beschikt over toestemming of het wettelijke recht om dit te reproduceren. De intellectueeleigendomsrechten en andere eigendomsrechten op Materiaal dat wordt weergegeven of benaderd met behulp van de Software of Service berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijk Materiaal wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectueeleigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de aanvullende gebruiksvoorwaarden van Apple, licentiegevers van Apple of de partij die het Materiaal levert. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan basismateriaal voor foto’s, afbeeldingen, illustraties, animaties of overeenkomstig materiaal (gezamenlijk “digitale afbeeldingen” genoemd) die door Apple en/of licentiegevers van Apple als onderdeel van de Software of Service worden geleverd (inclusief, maar niet beperkt tot digitale afbeeldingen in sjablonen, thema’s, gebruikershandleidingen en oefeningen) op commerciële basis of anderszins als afzonderlijk materiaal buiten de Software of Service te extraheren en te distribueren.

8. Beëindiging

Je kunt op elk gewenst moment deze Servicevoorwaarden beëindigen en/of stoppen met je gebruik van de Service. Apple kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang je toegang tot de Service geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten. Een dergelijke beëindiging of opschorting wordt door Apple naar eigen inzicht ondernomen en Apple is geen verantwoordelijkheid verschuldigd aan jou of enige derde partij voor eventuele schade die het resultaat is van of voortvloeit uit een dergelijke beëindiging of opschorting van jouw toegang tot de Service.

9. Koppelingen en Materialen van derden

Bepaalde Materialen, onderdelen of functies van de Service bevatten mogelijk informatie van derden en/of koppelingen naar andere websites, voorzieningen of Materialen. Aangezien Apple geen controle heeft over dergelijke sites en/of bestanden van derden, erken en aanvaard je dat Apple niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of voorzieningen, dat Apple geen enkele garantie of aanbeveling verstrekt ten aanzien van de juistheid van dergelijke sites of voorzieningen, en dat Apple op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk is voor dergelijk Materialen, advertenties, producten of bestanden op of beschikbaar via dergelijke sites of voorzieningen. Je erkent en aanvaardt bovendien dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade die je oploopt of beweert te hebben opgelopen, direct of indirect, als gevolg van je gebruik van en/of vertrouwen op dergelijk Materialen, advertenties, producten of bestanden op of beschikbaar via dergelijke sites of voorzieningen.

10. Geen garantie

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN; WAARDOOR, VOOR ZOVER DERGELIJKE UITSLUITINGEN UITDRUKKELIJK ZIJN VERBODEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SOMMIGE VAN DE ONDERSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

JE ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT JE GEBRUIK VAN DE SERVICE UITSLUITEND VOOR JE EIGEN RISICO IS EN DAT DE SERVICE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT (OP “AS IS”-BASIS) EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (OP “AS AVAILABLE”-BASIS). APPLE EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MANAGEMENT, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE DENKBARE GARANTIES UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NAVOLGING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. IN HET BIJZONDER, GEVEN APPLE EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MANAGEMENT, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEEN GARANTIE DAT (I) DE SERVICE AAN JE VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (II) JE OP HET GEWENSTE MOMENT, ONONDERBROKEN, VEILIG EN FOUTLOOS MET DE SERVICE ZULT KUNNEN WERKEN; (III) INFORMATIE DIE JE HEBT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE JUIST OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; EN (IV) EVENTUELE GEBREKEN OF FOUTEN IN DE SOFTWARE DIE JE ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICE HEBT ONTVANGEN, ZULLEN WORDEN VERHOLPEN.

GEBRUIK VAN MATERIAAL DAT IS VERSTUURD OF BENADERD OF ANDERSZINS IS VERKREGEN VIA DE SERVICE VINDT PLAATS OP EIGEN INITIATIEF EN VOOR EIGEN RISICO EN JIJ BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR IEDERE SCHADE AAN JE APPARAAT OF VOOR IEDER VERLIES OF IEDERE BESCHADIGING VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT DERGELIJK GEBRUIK VAN DE SERVICE. JE ERKENT BOVENDIEN DAT DE SERVICE NIET IS BEDOELD EN NIET GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN BIJ OF VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DE SERVICE, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE SERVICE, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING DIE JE VAN APPLE OF VIA DE SERVICE HEBT VERKREGEN, KAN EEN GARANTIE INHOUDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE SERVICEVOORWAARDEN.

De financiële of medische informatie die door de Service wordt weergegeven, is slechts bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als financieel of medisch advies en dient ook niet als zodanig te worden beschouwd. Jij bent als enige verantwoordelijk voor de financiële of medische beslissingen die je neemt en eventuele hieruit voortvloeiende gevolgen en je dient altijd advies in te winnen van een financieel of medisch deskundige. Noch Apple noch enige licentiegevers van Apple kunnen of willen enige garantie afgeven betreffende de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van financiële of medische informatie die in de Service voorkomt. Bovendien geven noch Apple noch enige licentiegevers van Apple enige garantie over de te behalen resultaten.

11. Beperking van aansprakelijkheid

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN; WAARDOOR, VOOR ZOVER DERGELIJKE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN UITDRUKKELIJK ZIJN VERBODEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SOMMIGE VAN DE ONDERSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

JE ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT APPLE EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MANAGEMENT, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLOREN WINST, GOODWILL, GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS, DE KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN: (I) HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE; (II) WIJZIGINGEN IN DE SERVICE OF HET TIJDELIJK OF PERMANENT BEËINDIGEN VAN DE SERVICE OF VAN ENIG DEEL DAARVAN; (III) ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF OVERDRACHT VAN GEGEVENS; (IV) DE VERWIJDERING VAN, DE BESCHADIGING VAN OF HET NIET VERSTUURD OF ONTVANGEN WORDEN VAN JE VERZENDINGEN OF GEGEVENS VIA DE SERVICE; (V) VERKLARINGEN OF HANDELSWIJZEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ VIA DE SERVICE; EN (VI) ENIGE ANDERE ZAAK DIE VERBAND HOUDT MET DE SERVICE.

12. Schadeloosstelling

Je stemt erin toe Apple, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, haar management, medewerkers, vertegenwoordigers en licentiegevers te vrijwaren van vorderingen of eisen, inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand die worden gesteld door derden en die verband houden met of voortvloeien uit: (a) enig Materiaal dat je uploadt, publiceert, verstuurt of anderszins beschikbaar stelt via de Service; (b) je gebruik van de Service; (c) enige inbreuk van jou op deze Servicevoorwaarden; of (d) je inbreuk op de rechten van anderen. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging of opzegging van deze Servicevoorwaarden en/of je gebruik van de Service.

13. Toepasselijk recht

Tenzij in de onderstaande paragraaf uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden deze Servicevoorwaarden en de relatie tussen jou en Apple beheerst door de wetgeving van de Staat California, met uitzondering van haar conflictrechtelijke bepalingen. Jij en Apple stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze Servicevoorwaarden voortvloeien ter beslechting voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen Santa Clara County, California. Wanneer (a) je geen Amerikaans staatsburger bent; (b) je niet in de V.S. woonachtig bent; (c) je niet vanuit de V.S. toegang tot de Service hebt; en (d) je staatsburger van een van de hieronder genoemde landen bent, dan stem je er hierbij mee in dat geschillen of claims die uit deze Servicevoorwaarden voortvloeien, zullen worden beheerst door het toepasselijk recht zoals hieronder beschreven, ongeacht enige conflictrechtelijke wetsbepalingen en dat je je hierbij onherroepelijk onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder genoemde staat, provincie of het land waarvan het recht heersend is:

Wanneer je een ingezetene bent van een land van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen of IJsland zullen het recht en de rechtbanken van je gebruikelijke woonplaats de toepasselijke wetgeving zijn.

Het V.N.-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt specifiek van de toepassing van deze Servicevoorwaarden uitgesloten.

14. Volledige overeenkomst; deelbaarheid

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Apple en je gebruik van de Service is aan deze voorwaarden onderworpen. Je bent mogelijk ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer je gebruikmaakt van andere services, ander materiaal of andere software van Apple of van derden. Indien enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en die zo veel als mogelijk overeenkomt met de intenties van beide partijen, en blijven deze voorwaarden voor het overige volledig van kracht. Indien Apple verzuimt enig recht ingevolge of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te doen uitvoeren of af te dwingen, dient dit niet te worden opgevat als een verklaring van afstand van het desbetreffende recht of de desbetreffende bepaling. Je verklaart dat, behalve wanneer uitdrukkelijk anders vermeld in deze Servicevoorwaarden, deze overeenkomst geen andere begunstigden heeft. Vertalingen van deze Servicevoorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze Servicevoorwaarden, voor zover dat niet door de plaatselijk geldende wetgeving in jouw rechtsgebied is verboden.

15. Auteursrechten van derden

Gedeelten van de Service omvatten of maken gebruik van software of ander materiaal waarvan het auteursrecht bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de elektronische documentatie bij de Service en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

23-03-2018