Условия за ползване на Apple Maps

Следните общи условия („Условия за ползване“) създават правно споразумение между вас и Apple. Условията за ползване уреждат използването на услугите и функциите на картите на Apple („Карти“) и всички данни, материали, съдържание или друга информация (наричани заедно „Данни“), предоставени ви в тях. Картите и данните заедно се наричат ​​„Услуга“ в текста по-долу. Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване.  

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ; АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЯХ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГАТА.

Apple си запазва правото да прави промени в настоящите Условия за ползване по всяко време и по наша преценка. Ако не сте съгласни с тези промени, трябва да прекратите използването на Услугата. Продължаващото ви използване на Услугата след такива промени в Условията за ползване ще се счита за приемане на новите или изменени Условия. 

Разрешено използване на Услугата и ограничения 

Като част от Условията за ползване, вие получавате ограничено, неизключително право на достъп до тази Услуга. Изборът на степента на достъп до Услугата вие правите по собствена инициатива и се съгласявате да използвате Услугата само както е позволено от настоящите Условия за ползване и всички приложими закони, разпоредби или допълнителни политики, условия или насоки, които Apple може да предостави. Услугата, или всяка нейна функция или част, може да се различава в зависимост от региона и да не е налична на всички езици или във всички държави и Apple не гарантира, че Услугата или нейните функции или части са подходящи, точни или достъпни за използване на всяко конкретно място. Apple си запазва правото да променя, спира, премахва или забранява достъпа до Услугата по всяко време без предизвестие. В никакъв случай Apple няма да носи отговорност за премахването или деактивирането на достъпа до Услугата. Apple може също така да наложи ограничения за използването или достъпа до Услугата, във всеки случай и без предизвестие или отговорност.

Съгласявате се, че Apple и нейните лицензодатели не дават никакви гаранции и няма да носят отговорност пред вас за наличността, точността, пълнотата, надеждността или навременността на данните за местоположението или други данни, показани в Услугата. Съгласявате се, че данните за местоположението се предоставят само за основни цели, свързани с навигация и планиране и не са предназначени да се разчита на тях в ситуации, когато е необходима точна информация за местоположението или когато грешни, неточни, забавени или непълни данни за местоположението могат да доведат до смърт, телесни наранявания, имуществени или екологични щети. Съгласявате се, че резултатите, които получавате от Услугата, могат да се различават в зависимост от действителните пътища, терени, колоездачни или пешеходни пътеки или други условия поради фактори, които могат да повлияят на точността на Услугата и Данните в нея, като, но не само, времето, пътни, пътни и пътни условия и геополитически събития. 

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СВОЯТА НЕЗАВИСИМА ПРЕЦЕНКА И ВИНАГИ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПЪТНИ, КОЛОЕЗДАЧНИ И ПЕШЕХОДНИ ЗНАЦИ И ТЕКУЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПЪТЯ И МАРШРУТА. СЛЕДВАЙТЕ БЕЗОПАСНИТЕ ПРАКТИКИ И ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ УКАЗАНИЯТА МОЖЕ ДА НЕ ВКЛЮЧВАТ ТРОТОАРИ ИЛИ КОЛОЕЗДАЧНИ/ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ.

Доколкото изпращате, качвате или публикувате каквито и да е Данни чрез Услугата, вие декларирате, че притежавате всички права върху, имате разрешение или по друг начин имате законно разрешение да качвате такива Данни и че тези Данни не нарушават настоящите Условия за ползване и/или всякакви други Общи условия, приложими към Услугата или която и да е функция или част от нея. 

Съгласявате се, че когато използвате Услугата, може да срещнете Данни, които може да се считат за обидни, неприлични или нежелателни. Независимо от това, вие се съгласявате да използвате Услугата на свой собствен риск и че Apple, нейните филиали, представители, принципали или лицензодатели няма да носят отговорност към вас за Данни, които могат да бъдат определени като обидни, неприлични или нежелателни.

Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, устави, наредби и разпоредби, които се отнасят до използването на Услугата. Можете да използвате Услугата, включително всички Данни в нея или част от тях, само за лични, нетърговски цели. Доставката на Услугата от Apple, включително всички Данни в нея или част от нея, не прехвърля права за търговска или промоционална употреба към вас и не представлява предоставяне или отказ от каквито и да е права. 

Нямате право:

(a)     да премахвате, скривате или променяте бележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост или правни бележки, документи или хипервръзки, които могат да се появят в или да бъдат предоставени чрез Услугата;

(б)     да копирате и/или променяте Данни в Услугата, да използвате Услугата за създаване или подобряване на друга свързана с картографирането услуга или продукт, или да търсите достъп или използвате Услугата по начин, с който се прави опит да се копира, извлича, премахва или използва повторно част от Данните, предоставена от Услугата, включително групово изтегляне или емисии на картографски данни или изображения, или създаването на всякакви бази данни въз основа на резултатите от Услугата;

(в)     да комбинирате, продавате, разпространявате, възпроизвеждате, променяте, превеждате или създавате нов продукт или производно произведение на Услугата или която и да е част от нея;

(г)     да декомпилирате, декриптирате, да извършвате обратно проектиране, да разглобявате или да се опитвате да извлечете изходния код на Услугата или която и да е част от нея (освен ако и само доколкото това ограничение е забранено от приложимото законодателство или от лицензионните условия, уреждащи използването на всички компоненти на FOSS които могат да бъдат включени в Услугата);

(д)     да отдавате под наем, да предлагате на лизинг, заемате, сублицензирате, публикувате, прехвърляте, продавате, предлагате на пазара, рекламирате или преразпределяте достъпа до или използването на Услугата, или част от нея, по какъвто и да е начин;

(ж)      да експлоатирате Услугата в нарушение на настоящите Условия за ползване или по какъвто и да е неоторизиран начин, включително, но не само, използване на Услугата за предаване на компютърни вируси, червеи, троянски коне или друг злонамерен софтуер, или чрез нарушение, зареждане на капацитета на мрежата, неправилно манипулиране и/или фалшифициране на данни в рамките на Услугата, или по друг начин възпрепятстване на ползването на Услугата от други потребители; 

(з)     да използвате Услугата по какъвто и да е начин, за да тормозите, злоупотребявате, преследвате, заплашвате, клеветите или по друг начин нарушавате или пренебрегвате правата на някоя от страните, като същевременно се съгласявате, че Apple по никакъв начин не носи отговорност за такава употреба от ваша страна; 

(и) да манипулирате рейтинги, прегледи или други Данни по какъвто и да е начин, като например (i) чрез използването на бот, скрипт или автоматизиран процес, или (ii) чрез предоставяне или приемане на някакъв вид компенсация или стимул; или

(й)  да използвате или експортирате или реекспортирате Данни, или копие или адаптация на такива Данни, предлагани в Услугата, в нарушение на всички приложими закони и разпоредби, включително всички закони и разпоредбите за износ на САЩ.

II. Използване на услугата; поверителност 

Когато включите или използвате Услугата, може да са налични допълнителни подробности относно това каква информация се изпраща на Apple и как тя ще се използва.

Правилата за поверителност на Apple се прилагат за използването на Услугата и нейните условия са част от настоящите Условия за ползване, към които се отнасяме. Ние винаги ще третираме вашата информация в съответствие с Правилата за поверителност на Apple, които могат да бъде намерени на: https://www.apple.com/privacy/.

Материали и официални декларации на трети страни 

Услугата може да показва, включва или прави достъпни Данни от трети страни („Материали на трети страни“) или да предоставя връзки към определени уебсайтове на трети страни. Apple не дава никакви гаранции, че Услугата или Материалите на трети страни са подходящи, точни или достъпни за използване на всяко конкретно място. Използвате и получавате достъп до материалите на трети страни, доколкото сте избрали, като го правите по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими закони, разпоредби, условия или други изисквания. Забранено е публикуването, прехвърлянето, възпроизвеждането или използването по друг начин на изображения, които могат да бъдат достъпни чрез приложението Maps като самостоятелен файл. Използвайки Услугата, вие се съгласявате, че Apple не носи отговорност за проверка или оценка на точността, пълнотата, навременността, валидността, спазването на авторските права, законността, приличието, качеството или други аспекти на такива материали или на уебсайтове на трети страни. Apple, нейните длъжностни лица, филиали и дъщерни дружества не гарантират или одобряват и не поемат никаква финансова или друга отговорност към вас или друго лице за услуги на трети страни, материали или уебсайтове или за други материали, продукти или услуги на други доставчици. Услугата и материалите на трети страни може да не са достъпни на всички езици или във всички държави или региони. 

Права на собственост на Apple

Вие се съгласявате, че Услугата и всички Данни, включени в нея, са собственост или лицензирани от Apple и/или нейните лицензодатели и доставчици и са защитени от приложимата интелектуална собственост и други закони, включително, но не само, авторско право, патент, търговска марка и търговска тайна и че няма да използвате Услугата или Данните по какъвто и да е начин, който е в противоречие с настоящите Условия за ползване или нарушава права на интелектуална собственост на Apple или на трета страна. Никоя част от Услугата, включително Данните в нея, не може да бъде възпроизвеждана изцяло или отчасти. Вие носите отговорност за такова неразрешено копиране или разкриване. 

Apple, логото на Apple и други търговски марки на Apple, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или други държави. Други търговски марки или лога, използвани във връзка с Услугата, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. На вас не се предоставят права или лицензи за никоя от горепосочените търговски марки и освен това се съгласявате, че няма да премахвате, скривате или променяте каквито и да е бележки за собственост (включително забележки за търговски марки и авторски права), които могат да бъдат обхванати от Услугата. 

Нарушение на Условията за ползване

Ако не спазвате или Apple подозира, че не спазвате някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, Apple може, без предизвестие, да прекрати лиценза ви и/или да забрани достъпа ви до Услугата или част от нея.

Освен това Apple си запазва правото да променя, спира или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) по всяко време със или без предизвестие за вас, и Apple няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна, ако упражни тези права.

С настоящото предоставяте на Apple правото да предприеме всяко действие, което сметне за разумно необходимо или подходящо за прилагане и/или проверка на спазването на която и да е част от настоящото споразумение. Вие се съгласявате, че Apple има право, без да има отговорност към вас, да разкрива всякакви данни и/или информация на правоприлагащите органи, държавните служители и/или трета страна, както Apple смята за разумно необходимо или подходящо за прилагане и/или проверка спазване на която и да е част от настоящото споразумение (включително, но не само, правото на Apple да си сътрудничи с всеки правен процес, свързан с използването на Услугата и/или която и да е част от нея, и/или твърдение на трета страна, че използването на Услугата и /или която и да е част от него е незаконно и/или нарушава правата на трета страна). Възможно е и да разкрием лични данни за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.

Отказ от гаранции 

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ. В СТЕПЕНТА, В КОЯТО ТАКИВА ИЗКЛЮЧЕНИЯ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЯКОИ ОТ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. СЛЕДНИТЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГАТ В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ДОКОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е ВАША ОТГОВОРНОСТ И ЧЕ ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ТОЧНОСТТА И УСИЛИЯТА. APPLE НЕ ОБЕЩАВА, ЧЕ УСЛУГАТА ИЛИ КОЯТО И ДА Е ФУНКЦИЯ НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ТОЧНА, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТА, НИТО ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ЩЕ ДАДЕ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ. 

ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИНЦИПА „КАКВАТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНА“, С ВСИЧКИ ГРЕШКИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, КАТО APPLE И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА, ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ, ТИХО ПОЛЗВАНЕ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. ПО-КОНКРЕТНО, APPLE И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ (I) УСЛУГАТА ЩЕ СЪОТВЕТСТВА НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (II) ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НАВРЕМЕННО, НЕПРЕКЪСНАТО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (III) ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА УСЛУГАТА, ЩЕ Е ТОЧНА ИЛИ НАДЕЖДНА; (IV) ВСЕКИ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В УСЛУГАТА ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ; И (V) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ СЪВМЕСТИМА ИЛИ ЩЕ РАБОТИ СЪС СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСЛУГАТА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИЛИ ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СИТУАЦИИ ИЛИ СРЕДИ, ПРИ КОИТО ПОВРЕДАТА ИЛИ ЗАБАВЯНЕТО НА ВРЕМЕТО, ИЛИ ГРЕШКИТЕ ИЛИ НЕТОЧНОСТИТЕ В ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УСЛУГАТА, МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО СМЪРТ, ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ТЕЖКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ. 

НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНИ ОТ APPLE ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА APPLE, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ. АКО УСЛУГАТА СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТНА, ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЯЛАТА ЦЕНА НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПОДДРЪЖКИ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИИ. ПРИ НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В ТАКИВА СЛУЧАИ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

Ограничаване на отговорността

НИТО APPLE, НИТО НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА, ЗЛОУПОТРЕБА, НАДЕЖНОСТ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, СПИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ПРЕКЪСВАНИЯ ПОРАДИ СИСТЕМНИ ПОВРЕДИ, МРЕЖОВА АТАКА ИЛИ ПЛАНИРАНА ИЛИ НЕПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА.

ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, APPLE, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПРИНЦИПАЛИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПОВРЕДА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ДАННИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСА, ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛИ), ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА (ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) И ДОРИ АКО APPLE Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

 НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА APPLE КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ (РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЛУЧАЙ НА ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ) НЕ НАДВИШАВА СУМАТА ОТ ПЕТДЕСЕТ ДОЛАРА ($ 50,00). СПОМЕНАТИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ДОРИ АКО ГОРЕПОСОЧЕНАТА МЯРКА НЕ ПОСТИГНЕ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ.

Обезщетение

По искане на Apple, вие се съгласявате да обезщетите и освободите Apple, нейните служебни лица, директори, акционери, предшественици, правоприемници, служители, представители, изпълнители, дъщерни дружества и филиали от отговорност за всякакви искове, загуби, задължения, вземания или разходи (включително такси за адвокати), произтичащи от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или използването на Услугата. 

Контролиране на правото, мястото, разрешаването на спорове и разделимостта

Настоящите Условия за ползване ще бъдат уредени и тълкувани в съответствие със законите на щата Делауеър, с изключение на принципите на конфликт на закони. Вие се съгласявате с личната и местна юрисдикция на щатските и федералните съдилища в окръг Санта Клара, Калифорния, и отхвърляте всякакви възражения срещу такава лична или местна юрисдикция. Настоящите Условия за ползване не се уреждат от Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки, чието прилагане е изрично изключено. Ако сте потребител със седалище в Обединеното кралство, настоящите Условия за ползване ще се уреждат от законите на юрисдикцията на вашето местожителство. 

Предходната разпоредба относно мястото не се прилага, ако сте потребител със седалище в Европейския съюз. Ако сте потребител със седалище в Европейския съюз, можете да предявите иск в съдилищата на държавата, в която пребивавате. Всеки иск съгласно настоящите Условия за ползване трябва да бъде предявен в рамките на една (1) година след възникване на основанието, в противен случай искът или основанието губят давност. Исковете, направени съгласно отделните условия за покупка на стоки и услуги, не подлежат на това ограничение. Не могат да бъдат претендирани или получени щети, освен собствените плащания, с изключение на това, че спечелилата страна има право на възстановяване на адвокатски и други разходи. В случай на противоречие или спор между Apple и вас, произтичащи от или във връзка с използването на Услугата, страните се опитват незабавно и добросъвестно да разрешат всеки такъв спор. Ако такъв спор не може да бъде разрешен в разумен срок (по-рано от тридесет (30) дни), всяка от страните може да подаде такъв спор пред арбитражен съд. Ако спорът не може да бъде разрешен в арбитражен съд, страните са свободни да упражнят всяко право или обезщетение, което е налично съгласно приложимото законодателство.

Ако по някаква причина компетентен съд установи, че някоя разпоредба или част от нея са неприложими, това няма да повлияе на валидността на останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване.

Цялото споразумение

Настоящите Условия за ползване представляват цялото споразумение между вас и Apple и уреждат използването на Услугите, като отменят всички предишни споразумения по същата тема между вас и Apple. Може също да бъдете обект на допълнителни условия, които да се прилагат, когато използвате Услугата, партньорските услуги, съдържанието на трети страни, софтуера на трети страни или допълнителни услуги. Ако някоя част от настоящите Условия за ползване се счита за невалидна или неприложима, тази част се тълкува по начин, съобразен с приложимото законодателство, за да отразява, доколкото е възможно, първоначалните намерения на страните, а останалите части остават напълно валидни. Неспособността на Apple да наложи каквито и да било права или разпоредби в настоящото споразумение не представлява отказ от тази или друга разпоредба. Apple няма да носи отговорност за неизпълнение на задължения по независещи от нея причини.

Обратна връзка и информация

Всяка обратна връзка, която предоставяте за Услугата, се счита за неповерителна. Apple може да използва такава информация без ограничения.

Последна актуализация:  Септември 2021 г.