Podmínky použití služby Apple Maps

Následující podmínky (dále jen Podmínky použití) tvoří právní ujednání mezi vámi a společností Apple. Podmínky použití upravují vaše používání služeb a funkcí map společnosti Apple (Mapy) a veškerých dat, materiálů, obsahu nebo jiných informací (souhrnně Data), které jsou vám v nich zpřístupněny. Mapy a Data jsou dále souhrnně označovány jako Služba. Tyto Podmínky použití si prosím pozorně přečtěte.  

POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

Společnost Apple si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoli změnit podle vlastního uvážení. Pokud s těmito změnami nebudete souhlasit, přestaňte Službu používat. Vaše další používání Služby po jakékoli takové změně Podmínek použití se považuje za souhlas s těmito novými nebo upravenými podmínkami. 

Povolené používání služby a omezení 

V souladu s těmito Podmínkami použití vám je uděleno omezené, nevýhradní právo k přístupu ke Službě. Pokud se rozhodnete Službu používat, činíte tak z vlastní iniciativy a souhlasíte s tím, že budete Službu používat pouze v souladu s těmito Podmínkami použití a jakýmikoli platnými zákony, předpisy nebo dalšími zásadami, podmínkami nebo pokyny, které může společnost Apple zpřístupnit. Služba a její jednotlivé funkce a části může být v různých oblastech odlišná a nemusí být v některých jazycích a zemích k dispozici. Společnost Apple nečiní žádné prohlášení v tom smyslu, že by Služba nebo kterákoli její funkce či část byla vhodná, přesná nebo dostupná k použití na jakémkoli konkrétním místě. Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoli změnit, pozastavit, odebrat nebo zakázat přístup ke Službě bez předchozího upozornění. Společnost Apple v žádném případě nenese odpovědnost za odstranění nebo znemožnění přístupu ke Službě. Společnost Apple může dále stanovit limity pro používání určitých funkcí či částí Služby a pro přístup k nim, a to bez předchozího oznámení či vzniku odpovědnosti.

Souhlasíte s tím, že společnost Apple ani její poskytovatelé licencí nedávají žádná prohlášení ani záruky a nenesou vůči vám žádnou odpovědnost za dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo včasnost údajů o poloze nebo jakýchkoli jiných Dat zobrazovaných prostřednictvím Služby. Souhlasíte s tím, že údaje o poloze jsou poskytované za účelem základních navigačních a plánovacích funkcí a nikoli k tomu, aby se na ně spoléhalo v situacích, kdy jsou potřeba přesné údaje o poloze nebo kdy chybné, nepřesné, opožděné či neúplné údaje o poloze můžou vést k úmrtí či zranění osob nebo škodě na majetku či životním prostředí. Souhlasíte s tím, že výsledky, které ze Služby získáte, se mohou lišit od skutečných podmínek na silnicích, v terénu, na cyklistických nebo pěších stezkách nebo v jiných podmínkách, a to v důsledku faktorů, které mohou ovlivnit přesnost Služby a Dat, které poskytuje, jako jsou mimo jiné počasí, stav silnic, dopravy a cest a geopolitické události. 

V ZÁJMU SVÉ BEZPEČNOSTI SE ŘIĎTE VLASTNÍM ÚSUDKEM A VŽDY VĚNUJTE POZORNOST DOPRAVNÍMU ZNAČENÍ A ZNAČENÍ CYKLOSTEZEK A PĚŠÍCH TRAS, STEJNĚ JAKO AKTUÁLNÍMU STAVU SILNIC A CEST. DODRŽUJTE BEZPEČNÉ POSTUPY A DOPRAVNÍ PŘEDPISY A MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NAVIGAČNÍ POKYNY NEMUSÍ ZAHRNOVAT CHODNÍKY NEBO STEZKY PRO CYKLISTY A PĚŠÍ.

Pokud prostřednictvím Služby odešlete, nahrajete nebo zveřejníte jakákoli Data, prohlašujete, že vlastníte veškerá práva k těmto Datům nebo máte oprávnění či jiné zákonné povolení k jejich nahrání a že tato Data neporušují tyto Podmínky použití nebo jakékoli jiné podmínky platné pro Službu nebo jakoukoli její funkci či část. 

Souhlasíte s tím, že se při používání Služby můžete setkat s Daty, která mohou být považována za urážlivá, neslušná nebo nevhodná. Souhlasíte však s tím, že budete Službu používat na vlastní nebezpečí a že společnost Apple, její přidružené společnosti, zástupci, zmocněnci ani poskytovatelé licencí nenesou žádnou odpovědnost za Data, která mohou být shledána urážlivými, neslušnými nebo nevhodnými.

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré místní, státní, federální a národní zákony, předpisy, vyhlášky a nařízení, jež se vztahují na vaše používání Služby. Službu, včetně jakýchkoli Dat v ní obsažených nebo její části, smíte používat pouze pro osobní, nekomerční účely. Poskytování Služby společností Apple, včetně jakýchkoli Dat v ní obsažených nebo její části, na vás nepřevádí žádná práva na komerční nebo propagační využití a nepředstavuje udělení nebo vzdání se jakýchkoli práv. 

Nesmíte:

(a)     odstraňovat, zakrývat nebo měnit jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jakýchkoli jiných vlastnických právech nebo zákonná oznámení, dokumenty nebo hypertextové odkazy, které se mohou ve Službě objevit nebo být jejím prostřednictvím poskytovány;

(b)     kopírovat nebo měnit Data ve Službě, používat Službu k vytvoření nebo vylepšení jiné mapové služby nebo produktu nebo používat Službu jakýmkoli způsobem, který se pokouší kopírovat, extrahovat, dolovat nebo opětovně využívat jakékoli části Dat poskytovaných Službou, včetně hromadného stahování mapových dat nebo snímků nebo vytváření jakýchkoli databází založených na výsledcích služby;

(c)     kombinovat, prodávat, redistribuovat, reprodukovat, upravovat, překládat nebo vytvářet nový produkt či odvozené dílo ze Služby nebo její části;

(d)     dekompilovat, dešifrovat, zpětně analyzovat, disasemblovat nebo se pokoušet získat zdrojový kód Služby nebo její části (s výjimkou případů a pouze v rozsahu, kdy je toto omezení zakázáno platnými právními předpisy nebo licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoli komponent FOSS, které mohou být součástí Služby);

(e)     pronajímat, půjčovat, poskytovat sublicence, zveřejňovat, převádět, prodávat, inzerovat nebo jakýmkoli způsobem dále šířit přístup ke Službě nebo její části nebo její používání;

(f)      využívat Službu v rozporu s těmito Podmínkami použití nebo jakýmkoli neoprávněným způsobem, mimo jiné včetně využívání Služby k přenosu jakýchkoli počítačových virů, červů, trojských koní nebo jiného škodlivého softwaru, nebo vniknutím na cizí pozemek, zatěžováním kapacity sítě, nevhodnou manipulací a/nebo falšováním Dat v rámci Služby nebo jiným způsobem narušovat užívání Služby ostatním uživatelům; 

(g)     používat Službu jakýmkoli způsobem k obtěžování, zneužívání, stalkování, vyhrožování, pomlouvání nebo jinému porušování práv jakékoli jiné strany a souhlasíte s tím, že společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za jakékoli takové použití z vaší strany; 

(h) manipulovat s hodnoceními, recenzemi nebo jinými Daty jakýmkoli způsobem, například (i) pomocí robota, skriptu nebo automatizovaného procesu nebo (ii) poskytnutím nebo přijetím jakékoli kompenzace nebo pobídky; nebo

(i)  používat ani exportovat či reexportovat žádná Data nabízená v rámci Služby ani jakoukoli jejich kopii či upravenou verzi, pokud je to v rozporu s příslušnými zákony nebo předpisy, včetně vývozních zákonů a předpisů Spojených států amerických.

II. Použití Služby a ochrana osobních údajů 

Při zapnutí nebo používání Služby můžete mít k dispozici další podrobnosti o tom, jaké informace jsou společnosti Apple odesílány a jak mohou být použity.

Na používání Služby se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple a jejich podmínky jsou odkazem zahrnuty do těchto Podmínek použití. S vašimi údaji bude za všech okolností nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které najdete na adrese: https://www.apple.com/privacy/.

Materiály třetích stran a poděkování 

Služba může zobrazovat, obsahovat nebo zpřístupňovat Data pocházející od třetích stran (dále Materiály třetích stran) nebo poskytovat odkazy na určité webové stránky třetích stran. Společnost Apple neprohlašuje, že Služba nebo Materiály třetích stran jsou vhodné, přesné nebo dostupné pro použití v jakékoli konkrétní lokalitě. Pokud se rozhodnete využívat Materiály třetích stran, činíte tak z vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, podmínek nebo dalších požadavků. Je zakázáno znovu publikovat, přenášet, reprodukovat nebo jinak používat jakékoli obrázky, ke kterým získáte přístup prostřednictvím Map, jako samostatné soubory. Používáním Služby souhlasíte s tím, že společnost Apple neodpovídá za zkoumání nebo hodnocení přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakéhokoli jiného aspektu takových Materiálů nebo webových stránek třetích stran. Společnost Apple, její představitelé, přidružené a dceřiné společnosti neručí za služby třetích stran, Materiály třetích stran nebo webové stránky, ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran, ani za ně nepřebírají a nenesou žádnou odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě. Služba a Materiály třetích stran nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve všech zemích či oblastech. 

Vlastnická práva společnosti Apple

Souhlasíte s tím, že Služba a veškerá Data v ní obsažená jsou vlastnictvím společnosti Apple nebo jejích poskytovatelů licencí a dodavatelů nebo na ně mají licenci a jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek a obchodního tajemství, a že nebudete používat Službu ani Data žádným způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami používání nebo který by porušoval práva duševního vlastnictví společnosti Apple nebo jakékoli třetí strany. Žádná část Služby, včetně veškerých Dat v ní obsažených, nesmí být reprodukována vcelku ani po částech a za jakékoli takové neoprávněné kopírování nebo zveřejnění můžete nést odpovědnost. 

Apple, logo Apple a další ochranné známky, servisní značky, grafika a loga společnosti Apple používané v souvislosti se Službou jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jiné ochranné známky nebo loga používané v souvislosti se Službou mohou být ochrannými známkami jejich příslušného majitele. K žádným z výše uvedených ochranných známek nezískáváte žádné právo ani licenci a zavazujete se, že neodstraníte, nezakryjete ani nezměníte žádná oznámení o vlastnických právech (včetně oznámení o ochranné známce a autorských právech), která jsou ve Službě obsažená. 

Porušení podmínek použití

Pokud nedostojíte (nebo pokud bude mít společnost Apple podezření, že jste nedostáli) kterémukoli ustanovení smlouvy, společnost Apple může bez předchozího upozornění ukončit vaši licenci, případně vám zabránit v přístupu ke Službě nebo kterékoli její součásti.

Společnost Apple si dále vyhrazuje právo službu (nebo kteroukoli její část) kdykoli bez upozornění změnit, pozastavit nebo přerušit. Za uplatnění těchto práv neponese společnost Apple vůči vám ani jakékoli třetí straně žádnou odpovědnost.

Tímto udělujete společnosti Apple právo podniknout kroky, které považuje za přiměřeně nezbytné či vhodné k prosazení nebo ověření dodržování jakékoli části tohoto ujednání. Souhlasíte s tím, že společnost Apple má právo, bez jakékoli odpovědnosti vzhledem k vám, poskytnout jakékoli údaje a/nebo informace orgánům činným v trestním řízení, státním úředníkům a/nebo třetí straně, pokud to společnost Apple považuje za přiměřeně nezbytné nebo vhodné k vynucení a/nebo ověření dodržování jakékoli části této smlouvy (mimo jiné včetně práva společnosti Apple spolupracovat při jakémkoli právním procesu týkajícím se vašeho používání Služby a/nebo jakékoli její části a/nebo nároku třetí strany, že vaše používání Služby a/nebo jakékoli její části je nezákonné a/nebo porušuje práva takové třetí strany). Můžeme také zpřístupnit vaše osobní údaje, pokud to podle našeho uvážení bude nutné nebo vhodné pro zachování bezpečnosti státu, dodržení zákona nebo v souvislosti s jinou záležitostí veřejného zájmu.

Odmítnutí záruk 

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK. POKUD JSOU TEDY TATO VYLOUČENÍ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZAKÁZÁNA, NEMUSEJÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ Z NÍŽE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ VZTAHOVAT. NÁSLEDUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBU POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. SPOLEČNOST APPLE NESLIBUJE, ŽE SLUŽBA NEBO JAKÁKOLI JEJÍ FUNKCE BUDOU PŘESNÉ, BEZCHYBNÉ NEBO BEZ VÝPADKŮ, ŽE JAKÉKOLI VADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ZAJISTÍ POŽADOVANÉ VÝSLEDKY. 

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, A SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽBY, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCI, JEDNATELÉ, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE ZEJMÉNA NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, (I) ŽE SLUŽBA BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM, (II) ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUDE VČASNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ, (III) ŽE JAKÉKOLI INFORMACE, KTERÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ZÍSKÁTE, BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ A (IV) BUDOU OPRAVENY PŘÍPADNÉ VADY NEBO CHYBY SLUŽBY; (V) SLUŽBA BUDE KOMPATIBILNÍ NEBO BUDE FUNGOVAT S JAKÝMKOLI SOFTWAREM, APLIKACEMI NEBO SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN.

DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM SLUŽBA NENÍ URČENA ANI NENÍ VHODNÁ K POUŽITÍ V SITUACÍCH NEBO V PROSTŘEDÍ, KDE BY PORUCHA DAT POSKYTNUTÝCH V RÁMCI SLUŽBY NEBO PRODLENÍ V JEJICH POSKYTOVÁNÍ ČI JEJICH CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI MOHLY VÉST KE SMRTI, ZRANĚNÍ OSOB ČI VÝZNAMNÉ FYZICKÉ NEBO EKOLOGICKÉ ŠKODĚ. 

ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY DANÉ SPOLEČNOSTÍ APPLE JEJÍM AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU. POKUD SE ZJISTÍ, ŽE SLUŽBA OBSAHUJE CHYBY, PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S NEZBYTNÝM SERVISEM, OPRAVAMI ČI NÁPRAVOU VZNIKLÉ SITUACE. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NEJSOU POVOLENY VÝJIMKY Z ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST APPLE ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, SPOLÉHÁNÍ SE NA SLUŽBU, NEMOŽNOSTI JI POUŽÍVAT, PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ SLUŽBY, VČETNĚ PŘERUŠENÍ V DŮSLEDKU SELHÁNÍ SYSTÉMU, SÍŤOVÝCH ÚTOKŮ NEBO PLÁNOVANÉ ČI NEPLÁNOVANÉ ÚDRŽBY.

V ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST APPLE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI NEBO VEDOUCÍ PRACOVNÍCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ NEBO JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKU, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, NEUSKUTEČNĚNÝ PŘENOS NEBO NEPŘIJETÍ JAKÝCHKOLI DAT (MIMO JINÉ VČETNĚ POKYNŮ KE KURZŮM, ÚKOLŮ A MATERIÁLŮ), PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO JAKÉKOLI JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBU NEBO JAKÝKOLI SOFTWARE, APLIKACE NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ SE SLUŽBOU, AŤ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI, BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLOUVA, DELIKT NEBO JINÉ), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ NEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI APPLE VŮČI VÁM ZA VŠECHNY ŠKODY (KROMĚ PŘÍPADŮ ZAHRNUJÍCÍCH OSOBNÍ ZRANĚNÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY UPRAVENY JINAK) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU PADESÁT DOLARŮ (50,00 USD). VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ BUDOU PLATIT I V PŘÍPADECH, KDY VÝŠE UVEDENÉ ODŠKODNĚNÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

Odškodnění

Na žádost společnosti Apple souhlasíte s tím, že společnost Apple, její vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, předchůdce, právní nástupce, zaměstnance, zástupce, dodavatele, dceřiné společnosti a přidružené společnosti odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli požadavky, ztráty, závazky, nároky nebo výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení) vzniklé v důsledku porušení těchto Podmínek použití a/nebo používání Služby. 

Rozhodné právo, místo konání, řešení sporů a oddělitelnost

Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Delaware s vyloučením kolizních norem. Souhlasíte, že jurisdikce a soudní příslušnost pro vaši osobu je v okresu Santa Clara County ve státě Kalifornie a zříkáte se práva na vznesení námitky proti této skutečnosti. Na tyto Podmínky použití se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je tímto výslovně vyloučeno. Pokud jste spotřebitel se sídlem ve Spojeném království, tyto Podmínky použití se řídí zákony jurisdikce vašeho bydliště. 

Ustanovení výše ohledně soudní příslušnosti neplatí, pokud jste spotřebitelem se sídlem v Evropské unii. Pokud jste spotřebitelem se sídlem v Evropské unii, podáváte žalobu u soudů v zemi vašeho bydliště. Veškeré žaloby vyplývající z těchto podmínek použití musíte podat do jednoho (1) roku po vzniku příčiny žaloby, nebo taková žaloba nebo důvod budou promlčeny. Nároky uplatněné podle samostatných podmínek pro nákup a prodej zboží a služeb tomuto omezení nepodléhají. Nelze požadovat ani získat náhradu za jiné škody než vlastní zaplacené výdaje, kromě případu, kdy strana, která spor vyhrála, má nárok na uhrazení nákladů a poplatků za právní zastoupení. V případě jakýchkoli neshod nebo sporů mezi vámi a společností Apple, které vzniknou při používání Služby nebo v souvislosti s ním, se strany pokusí tento spor vyřešit neprodleně a v dobré víře. Pokud se nám takový spor nepodaří vyřešit v přiměřené lhůtě (nepřesahující třicet (30) dnů), může kterákoli strana předložit takovou neshodu nebo spor mediátorovi. Pokud spor nelze vyřešit v rámci mediace, mohou strany libovolně uplatnit jakékoli právo nebo opravný prostředek, které mají podle příslušného zákona k dispozici.

Pokud soud příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu shledá některé ustanovení nebo jeho část nevymahatelným, zbývající část těchto Podmínek použití zůstává v plné platnosti a účinnosti.

Úplná dohoda

Tyto Podmínky použití představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Apple a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí smlouvy týkající se stejného předmětu mezi vámi a společností Apple. Zároveň se na vás mohou vztahovat i další podmínky, které budou platit, pokud využijete Službu, přidružené služby, obsah nebo software třetích stran nebo doplňkové služby. Pokud bude kterákoli část těchto Podmínek použití shledána neplatnou či nevynutitelnou, bude taková část vykládána v souladu s příslušnými právními normami tak, aby v maximální možné míře odrážela původní záměry smluvních stran, a zbývající části si zachovají plnou platnost a účinnost. Pokud společnost Apple neuplatní žádné právo nebo ustanovení této smlouvy, nepředstavuje to zřeknutí se takového nebo jiného ustanovení. Společnost Apple nenese odpovědnost za nesplnění jakýchkoli závazků z příčin, které nemůže ovlivnit.

Zpětná vazba a informace

Jakákoli zpětná vazba, kterou ke Službě poskytnete, nebude považována za důvěrnou. Společnost Apple bude oprávněna tyto informace neomezeně používat.

Poslední aktualizace:  Září 2021