Gebruiksvoorwaarden Apple Kaarten

De volgende gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou en Apple. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de kaartenservices en -functies van Apple (‘Kaarten’) en alle gegevens, materiaal, inhoud en andere informatie (gezamenlijk te noemen de ‘Gegevens’) die daarin voor jou beschikbaar zijn. Kaarten en Gegevens worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Service’. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door.  

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE, GA JE AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS JE NIET AKKOORD GAAT, MOET JE DE SERVICE NIET GEBRUIKEN.

Apple behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als je niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, dien je het gebruik van de Service te staken. Als je de Service na dergelijke wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden blijft gebruiken, verklaar je je daardoor akkoord met de nieuwe of gewijzigde voorwaarden. 

Toegestaan gebruik van de Service en beperkingen 

Onder deze Gebruiksvoorwaarden wordt aan jou een beperkt, niet-exclusief toegangsrecht tot de Service verleend. Voor zover je ervoor kiest de Service te gebruiken, doe je zulks op eigen initiatief en ga je ermee akkoord dat je de Service uitsluitend zult gebruiken op een wijze die op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede verder door Apple uit te vaardigen beleid of richtlijnen is toegestaan. De Service, of enige voorziening of enig deel daarvan, kan per regio verschillen en is mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. Apple doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid of de beschikbaarheid voor gebruik op een bepaalde locatie van de Service of van enige voorziening of enig deel daarvan. Apple behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Service te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. Apple is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van of het onbruikbaar maken van de toegang tot de Service. Apple is bovendien gerechtigd bepaalde beperkingen te stellen aan het gebruik van of de toegang tot de Service, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Je stemt ermee in dat Apple en zijn licentiegevers geen toezeggingen doen, geen garanties geven en geen aansprakelijkheid aanvaarden aangaande de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of welke Gegevens dan ook die door de Service worden weergegeven. Je stemt ermee in dat locatiegegevens worden aangeboden voor elementaire navigatie- en planningdoeleinden en dat je er niet op dient te vertrouwen in situaties waarin exacte locatiegegevens vereist zijn of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot overlijden, letsel of schade aan goederen of het milieu. Je stemt ermee in dat de resultaten die je van de Service ontvangt, kunnen afwijken van de werkelijke toestand van wegen, terreinen, fietspaden en wandelpaden of van andere omstandigheden, als gevolg van factoren die de nauwkeurigheid van de Service en de daarin gebruikte Gegevens kunnen beïnvloeden, zoals het weer, de toestand van wegen en paden, verkeer en geopolitieke gebeurtenissen. 

VOOR JE EIGEN VEILIGHEID DIEN JE STEEDS TE VERTROUWEN OP JE EIGEN, ONAFHANKELIJKE OORDEEL EN ACHT TE SLAAN OP DE BORDEN OP WEGEN, FIETSPADEN EN WANDELPADEN EN OP DE ACTUELE WEG- EN ROUTEOMSTANDIGHEDEN. HOUD JE AAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DE VERKEERSREGELS, EN HOUD ER REKENING MEE DAT DE GEGEVEN AANWIJZINGEN MOGELIJK GEEN TROTTOIRS OF FIETS- OF VOETPADEN BEVATTEN.

Voor zover je enigerlei Gegevens aanlevert, uploadt of plaatst via de Service, verklaar je dat je daarvan alle rechten bezit of dat je voor het uploaden van dergelijke Gegevens toestemming hebt verkregen dan wel daartoe anderszins gerechtigd bent, en dat dergelijke gegevens geen schending vormen van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enigerlei andere algemene voorwaarden die op de Service of enigerlei functies of delen daarvan van toepassing zijn. 

Je stemt ermee in dat je door het gebruik van deze Service kunt worden geconfronteerd met Gegevens die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn. Desalniettemin stem je ermee in dat je de Service geheel voor eigen risico gebruikt en dat Apple, zijn dochtermaatschappijen, vertegenwoordigers, bestuurders of licentiegevers niet aansprakelijk zijn tegenover jou voor Gegevens die beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk worden gevonden.

Je stemt ermee in alle lokale, staats-, federale en nationale wetten, statuten, bepalingen en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Service. Je mag de Service, inclusief alle Gegevens of delen daarvan, uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden. Het feit dat Apple de Service, inclusief alle Gegevens of delen daarvan, aanbiedt, betekent niet dat aan jou commerciële of promotionele rechten worden verleend, en evenmin dat Apple afstand doet van enigerlei rechten. 

Het volgende is niet toegestaan:

(a)     de copyrightvermeldingen, handelsmerken, of andere eigendomsrechten of juridische kennisgevingen, documenten of hyperlinks die kunnen verschijnen in of via de Service, verwijderen, onduidelijk maken of wijzigen;

(b)     Gegevens in de Service kopiëren en/of wijzigen, de Service gebruiken om een andere kaartenservice of een ander kaartenproduct te creëren of te verbeteren, of de Service zodanig gebruiken dat enigerlei onderdelen van de Gegevens die door de Service worden aangeboden, worden gekopieerd, geëxtraheerd, uitgelezen of hergebruikt, inclusief door middel van bulkdownloads of feeds van kaartgegevens of afbeeldingen, of de aanleg van databases die gebaseerd zijn op resultaten die uit de Service afkomstig zijn;

(c)     de Service of enig deel daarvan samenvoegen, verkopen, reproduceren, wijzigen, vertalen of er een nieuw product of afgeleid werk van maken;

(d)     de broncode van de Service of enig deel daarvan decompileren, ontcijferen, van ontwerp herleiden, disassembleren, of proberen deze af te leiden (behalve indien en alleen voor zover deze beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of door licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van eventuele FOSS-componenten die bij de Service worden geleverd);

(e)     de toegang tot of het gebruik van de Service of enig deel daarvan op welke wijze dan ook verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven, publiceren, overdragen, verkopen, vermarkten, aanprijzen of opnieuw beschikbaar stellen;

(f)      de Service exploiteren in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of op enigerlei wijze zonder toestemming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Service om computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware te verspreiden, of door je onrechtmatig toegang te verschaffen, de netwerkcapaciteit te belasten, Gegevens binnen de Service op ongepaste wijze te manipuleren en/of te vervalsen, of anderszins het gebruik van de Service door anderen te belemmeren; 

(g)     de Service op enigerlei wijze gebruiken om andere partijen lastig te vallen, te misbruiken, te stalken, te bedreigen, te belasteren of anderszins inbreuk te maken op of de rechten te schenden van andere partijen, waarbij je ermee instemt dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door jou; 

(h) ratings, beoordelingen of andere Gegevens manipuleren op enigerlei wijze, zoals (i) door het gebruik van een bot, script of geautomatiseerd proces, of (ii) door het verstrekken of aanvaarden van enigerlei vorm van compensatie of financiële prikkel; of

(i)  Gegevens, of een kopie of aanpassing van dergelijke Gegevens, die in de Service worden aangeboden, gebruiken of exporteren of wederuitvoeren in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de exportwet- en regelgeving van de Verenigde Staten.

II. Gebruik van de Service; privacy 

Wanneer je de Service inschakelt of gebruikt, zijn er mogelijk nadere bijzonderheden beschikbaar met betrekking tot welke gegevens naar Apple worden verstuurd en hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt.

Het privacybeleid van Apple is van toepassing op het gebruik van de Service en de voorwaarden daarvan maken op grond van deze vermelding deel uit van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Je gegevens worden te allen tijde behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Apple, dat je kunt raadplegen op https://www.apple.com/nl/privacy/.

Materiaal van derden en erkenningen 

In de Service kunnen Gegevens van derden (‘Materiaal van derden’) worden weergegeven, zijn opgenomen of beschikbaar worden gesteld of kunnen links worden aangeboden naar bepaalde websites van derden. De geschiktheid, juistheid of beschikbaarheid voor gebruik op een bepaalde locatie van de Service of het Materiaal van derden kan door Apple niet worden gegarandeerd. Indien en voor zover je ervoor kiest gebruik te maken van Materiaal van derden, doe je dit op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving of overige vereisten. Het is niet toegestaan om afbeeldingen die afkomstig zijn uit Kaarten als zelfstandig bestand opnieuw te publiceren, door te geven, te reproduceren of anderszins te gebruiken. Door gebruik te maken van de Service, stem je ermee in dat Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk Materiaal van derden of websites van derden. Apple, zijn directieleden, aan Apple gelieerde bedrijven en zijn dochterondernemingen geven geen garantie of goedkeuring en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou of enig ander persoon voor diensten van derden, Materiaal van derden of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. De Service en het Materiaal van derden is mogelijk niet in alle talen of in alle landen of regio’s beschikbaar. 

Eigendomsrechten van Apple

Je stemt ermee in dat de Service en alle Gegevens die er deel van uitmaken, eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Apple en/of haar licentiegevers en leveranciers en onder de bescherming vallen van de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, en dat je de Service of Gegevens uitsluitend zult gebruiken op een wijze die verenigbaar is met deze Gebruiksvoorwaarden, en op zodanige wijze dat de intellectuele-eigendomsrechten van Apple of enige derde partij niet worden geschonden. Geen enkel onderdeel van de Service, waaronder enigerlei Gegevens die er deel van uitmaken, mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, en jij kunt aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke ongeoorloofde reproductie of openbaarmaking. 

Apple, het Apple logo en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Service zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken of logo’s die worden gebruikt in verband met de Service zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Aan jou worden geen rechten of licenties toegekend voor de eerdergenoemde handelsmerken, en je stemt er voorts mee in dat je eventuele mededelingen betreffende het eigendomsrecht (inclusief handelsmerken en copyrightinformatie) die in de Service zijn opgenomen, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen. 

Schending van de Gebruiksvoorwaarden

Indien je je niet houdt aan enige bepaling van deze Overeenkomst, of indien Apple zulks vermoedt, heeft Apple het recht om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving jouw licentie in te trekken en je de toegang tot de Service of enig deel daarvan te ontzeggen.

Apple behoudt zich voorts het recht voor om de Service (of enig deel daarvan) te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, en Apple is niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij indien Apple dit recht uitoefent.

Je verleent Apple bij dezen het recht om de maatregelen te treffen die naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of passend zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. Je stemt ermee in dat Apple het recht heeft, zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van jou, informatie door te geven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of een derde partij voor zover Apple dit noodzakelijk of gepast acht om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan een juridische procedure inzake jouw gebruik van de Service en/of enig deel daarvan, en/of een claim van een derde partij dat jouw gebruik van de Service en/of enig deel daarvan onwettig is en/of de rechten van een dergelijke derde partij schendt). We kunnen jouw persoonsgegevens ook doorgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Geen garantie 

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. VOOR ZOVER DEZE UITSLUITINGEN SPECIFIEK DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN VERBODEN, IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VOOR JOU NIET VAN TOEPASSING ZIJN. DE NAVOLGENDE DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING TOT DE HOOGSTE MATE TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

JE ERKENT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOELAAT, JE DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT ALLE RISICO’S WAT BETREFT TOEREIKENDE KWALITEIT, SNELHEID, JUISTHEID EN INSPANNINGEN VOOR JOUW REKENING ZIJN. APPLE BELOOFT NIET DAT DE SERVICE OF ENIGE FUNCTIE VAN DE SERVICE JUIST, FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, NOCH DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT JOUW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN. 

JE ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DE SERVICE WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN LEVERING VERKEERT (OP ‘AS IS’-BASIS) EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (OP ‘AS AVAILABLE’-BASIS), INCLUSIEF EVENTUELE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND DAN WEL WETTELIJK, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN COMMERCIËLE BRUIKBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, JUISTHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN INACHTNEMING VAN RECHTEN VAN DERDEN. IN HET BIJZONDER GEVEN APPLE EN DE AAN APPLE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET DE GARANTIE DAT (I) DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN JOUW EISEN; (II) JOUW GEBRUIK VAN DE SERVICE TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (III) DE DOOR JOU VIA DE SERVICE VERKREGEN INFORMATIE JUIST OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; (IV) DEFECTEN OF FOUTEN IN DE SERVICE HERSTELD ZULLEN WORDEN; EN (V) DE SERVICE COMPATIBEL ZAL ZIJN OF ZAL WERKEN IN COMBINATIE MET SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN.

JE STEMT ER VOORTS MEE IN DAT DE SERVICE NIET IS BEDOELD EN NIET GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN BIJ OF VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DE SERVICE OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE GEGEVENS DIE VAN DE SERVICE AFKOMSTIG ZIJN, KUNNEN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU. 

MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES VAN DE ZIJDE VAN APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN NIMMER EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHT DE SERVICE GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN NOODZAKELIJKE SERVICE-, REPARATIE- OF CORRECTIEWERKZAAMHEDEN VOOR JOUW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP DE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN NIET TOEGESTAAN. HET IS DUS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR JOU NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

NOCH APPLE, NOCH DIENS LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE SERVICE, MET INBEGRIP VAN ONDERBREKINGEN ALS GEVOLG VAN SYSTEEMSTORINGEN, NETWERKAANVALLEN OF AL DAN NIET GEPLAND ONDERHOUD.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN APPLE, DE AAN APPLE GELIEERDE BEDRIJVEN, ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OF BESTUURDERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT CURSUSINSTRUCTIES, -OPDRACHTEN EN -MATERIAAL), ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES ALS GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE OF SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN IN SAMENHANG MET DE SERVICE, ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), OOK NIET ALS APPLE OP HET MOGELIJKE ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHAMELIJK LETSEL, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE BEPERKING VOOR JOU NIET VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE VOOR ALLE SCHADE (UITGEZONDERD WAAR WETTELIJK VEREIST IN GEVALLEN DIE BETREKKING HEBBEN OP PERSOONLIJK LETSEL) MEER BEDRAGEN DAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLAR ($ 50,00). DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING ALS DE HIERBOVEN VERMELDE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOLDOET.

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in Apple en de functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorafgaande en toekomstige eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen van Apple op verzoek van Apple te zullen vrijwaren van de gevolgen van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (waaronder juridische kosten) voortvloeiend uit schending door jou van deze Gebruiksvoorwaarden en/of jouw gebruik van de Service. 

Jurisdictie, zittingsplaats, oplossing van geschillen en ontbindbaarheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform de wetten van de staat Delaware, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten van deze staat. Je stemt in met de jurisdictie en zittingsplaats van de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County in Californië en doet afstand van enig bezwaar tegen deze jurisdictie of zittingsplaats. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. Als je als consument gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk, zijn deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie van jouw verblijfplaats. 

Voornoemde bepaling met betrekking tot de zittingsplaats is niet van toepassing als je als consument gevestigd bent in de Europese Unie. Als je als consument gevestigd bent in de Europese Unie, kun je een vordering instellen bij de rechtbank in het land waar je woonachtig bent. Elke vordering in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de oorzaak voor de gerechtelijke procedure is ontstaan; na deze periode is een dergelijke vordering of zaak niet ontvankelijk. Vorderingen in het kader van afzonderlijke voorwaarden voor aankoop van goederen en diensten zijn niet aan deze beperking onderworpen. De enige genoegdoening waarop aanspraak kan worden gemaakt, bestaat uit contante uitgaven, met dien verstande dat de in het gelijk gestelde partij recht heeft op vergoeding van de gemaakte proceskosten en de kosten voor juridische bijstand. In het geval van een geschil tussen Apple en jou dat voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van de Service, dienen de partijen te pogen dit geschil snel en te goeder trouw op te lossen. Als we het geschil niet binnen redelijke tijd (een periode niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, mogen beide partijen het geschil voorleggen aan een bemiddelaar. Als het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, staat het de partijen vrij om elk recht of verhaal te zoeken dat beschikbaar is onder toepasselijk recht.

Als een bevoegde rechter om enige reden oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enig deel daarvan niet-afdwingbaar is, blijven deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht.

Gehele overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Apple en bepalen jouw gebruik van de Service, en treden in de plaats van eventuele eerdere overeenkomsten tussen jou en Apple met betrekking tot dezelfde materie. Je bent mogelijk ook gebonden aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer je gebruikmaakt van de Service, aanverwante diensten, materiaal van derden, software van derden of aanvullende diensten. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel in overeenstemming met toepasselijke wetgeving zodanig te worden geïnterpreteerd dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht, en blijven de overige delen onverkort van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot die bepaling of andere bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door omstandigheden waarop Apple geen invloed heeft.

Feedback en informatie

Wanneer je feedback geeft via de Service, wordt deze beschouwd als niet-vertrouwelijk. Apple is vrij om dergelijke informatie zonder enige beperking te gebruiken.

Datum laatste wijziging:  September 2021