Warunki korzystania z usługi Mapy Apple

Niniejsze warunki korzystania z usługi („Warunki korzystania”) stanowią umowę prawną zawartą pomiędzy Użytkownikiem i Apple. Warunki korzystania regulują korzystanie przez Użytkownika z usług i funkcji map Apple („Mapy”) oraz wszelkich danych, materiałów, treści i innych informacji (łącznie określanych jako „Dane”) dostępnych dla Użytkownika w ramach tych usług i funkcji. W dalszej części dokumentu Mapy i Dane są łącznie określane jako „Usługa”. Należy starannie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania.  

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

Apple zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach korzystania w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, powinien zaprzestać korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian w Warunkach korzystania będzie oznaczać zaakceptowanie przez niego nowych lub zmienionych warunków. 

Dozwolone sposoby korzystania z Usługi i ograniczenia 

Na mocy niniejszych Warunków korzystania Użytkownik otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo dostępu do Usługi. W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z dostępu do Usługi, robi to z własnej inicjatywy i zgadza się używać Usługi wyłącznie w sposób dozwolony na mocy niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa lub dodatkowych zasad, warunków i wytycznych określonych przez Apple. Usługa lub dowolne jej funkcje bądź części mogą różnić się w zależności od regionu oraz mogą nie być dostępne we wszystkich językach ani we wszystkich krajach. Apple nie gwarantuje, że Usługa lub dowolne jej funkcje bądź części są odpowiednie, dokładne lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu do Usługi w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym wypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub wyłączenie dostępu do Usługi. Apple może też wprowadzić ograniczenia dotyczące korzystania z Usługi lub uzyskiwania do niej dostępu w każdym przypadku, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Użytkownik akceptuje fakt, że spółka Apple i jej licencjodawcy nie wydają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w zakresie dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności ani aktualności danych dotyczących lokalizacji ani żadnych innych Danych wyświetlanych przez Usługę. Użytkownik zgadza się na to, że dostarczane dane dotyczące lokalizacji służą wyłącznie do podstawowych celów w zakresie nawigacji i planowania podróży i nie należy na nich polegać w sytuacjach, w których potrzebne są dokładne informacje o lokalizacji lub gdy błędne, niedokładne, opóźnione lub niekompletne dane o lokalizacji mogą prowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkód materialnych lub dotyczących środowiska. Użytkownik akceptuje fakt, że wyniki otrzymane z Usługi mogą różnić się od rzeczywistych dróg samochodowych, polnych, ścieżek rowerowych i spacerowych itp. z powodu występowania czynników wpływających na dokładność Usługi i zawartych w niej Danych, takich jak m.in warunki pogodowe i drogowe, natężenie ruchu, stan dróg i wydarzenia geopolityczne. 

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIK POWINIEN POLEGAĆ NA WŁASNEJ OCENIE SYTUACJI I ZAWSZE ZWRACAĆ UWAGĘ NA WIDOCZNE ZNAKI DROGOWE I OZNACZENIA DLA ROWERÓW I PIESZYCH ORAZ BIEŻĄCE WARUNKI DROGOWE I DOTYCZĄCE TRASY. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPISÓW DROGOWYCH ORAZ PAMIĘTAĆ, ŻE WSKAZÓWKI DOJAZDU MOGĄ NIE OBEJMOWAĆ CHODNIKÓW DLA PIESZYCH I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH/SPACEROWYCH.

Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa lub autoryzacje dotyczące Danych w zakresie, w jakim przysyła je lub publikuje przy użyciu Usługi, bądź jest w inny sposób prawnie upoważniony do przesyłania takich Danych, oraz że Dane te nie naruszają niniejszych Warunków korzystania ani żadnych innych warunków ani postanowień dotyczących Usługi lub dowolnych jej funkcji bądź części. 

Użytkownik akceptuje fakt, że podczas korzystania z Usługi może natknąć się na Dane uważane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe. Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi na własne ryzyko i potwierdza, że spółka Apple, jej podmioty powiązane, agenci, przedstawiciele i licencjodawcy nie ponoszą wobec niego żadnej odpowiedzialności za Dane, które mogą okazać się obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich lokalnych, stanowych, federalnych i krajowych aktów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Usługi, w tym z zawartych w niej Danych lub dowolnych jej części, wyłącznie do osobistych celów niehandlowych. Dostarczanie przez Apple Usługi, w tym zawartych w niej Danych lub dowolnych jej części, nie powoduje przeniesienia na Użytkownika jakichkolwiek praw do użytku handlowego lub promocyjnego oraz nie stanowi przyznania bądź zrzeczenia się jakichkolwiek praw. 

Użytkownik nie może:

(a)     usuwać, zasłaniać ani zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych informacji prawnych lub dotyczących praw własności, dokumentów i hiperłączy, które mogą być wyświetlane lub udostępniane za pośrednictwem Usługi;

(b)     kopiować ani zmieniać Danych w Usłudze, używać Usługi do tworzenia lub ulepszania innej usługi lub innego produktu związanego z mapami, ani też korzystać z Usługi lub dostępu do niej w sposób, który obejmuje kopiowanie, wyodrębnianie, wydobywanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek części Danych przesyłanych w ramach Usługi, w tym masowe pobieranie lub gromadzenie danych lub obrazów map oraz tworzenie jakichkolwiek baz danych opartych na wynikach otrzymanych z Usługi;

(c)     łączyć, sprzedawać, redystrybuować, odtwarzać, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć nowych produktów lub dzieł pochodnych na podstawie Usługi lub jakiejkolwiek jej części;

(d)     dekompilować, odszyfrowywać, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Usługi lub jakiejkolwiek jej części (z wyjątkiem przypadków i tylko w takim zakresie, w jakim to ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w jakim zezwalają na to warunki licencji regulujące korzystanie ze składników oprogramowania bezpłatnego i Open Source dołączonych do Usługi);

(e)     w żaden sposób wypożyczać, wynajmować, dzierżawić, publikować, przenosić, sprzedawać, wprowadzać na rynek, reklamować ani redystrybuować dostępu do Usługi lub korzystania z niej, ani udzielać podlicencji na Usługę, w całości lub w części;

(f)      używać Usługi z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania ani w żaden inny nieautoryzowany sposób, co obejmuje między innymi używanie Usługi do przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, przekroczenie lub obciążenie przepustowości sieci, niewłaściwe manipulowanie Danymi w Usłudze bądź ich fałszowanie lub zakłócanie możliwości korzystania z Usługi przez innych użytkowników; 

(g)     w żaden sposób wykorzystywać Usługi do nękania, znęcania sią, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub w inny sposób naruszania praw jakichkolwiek stron trzecich. Użytkownik potwierdza, że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu takiego wykorzystywania Usługi przez Użytkownika; 

(h) manipulować ocenami, opiniami ani jakimikolwiek innymi Danymi w żaden sposób, na przykład (i) przy użyciu botów, skryptów lub procesów automatycznych lub (ii) przez oferowanie bądź przyjmowanie dowolnego rodzaju wynagrodzenia lub zachęty;

(i)  używać, eksportować ani reeksportować jakichkolwiek Danych ani żadnych kopii lub adaptacji takich Danych otrzymywanych w ramach Usługi niezgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w tym zasadami i przepisami dotyczącymi ograniczeń eksportu obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

II. Korzystanie z Usługi i ochrona prywatności 

Po włączeniu lub podczas korzystania przez Użytkownika z Usługi mogą być wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące danych przesyłanych do Apple i sposobów ich użycia.

Korzystanie z Usługi podlega postanowieniom Polityki Prywatności Apple, które niniejszym zostają włączone do przez odwołanie do niniejszych Warunków korzystania. Dane Użytkownika będą w każdym przypadku przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Apple dostępną na stronie: https://www.apple.com/privacy/.

Materiały stron trzecich i potwierdzenia 

Usługa może wyświetlać, zawierać lub udostępniać Dane stron trzecich („Materiały stron trzecich”) bądź dostarczać linki do określonych witryn internetowych stron trzecich. Apple nie gwarantuje, że Usługa lub Materiały stron trzecich są właściwe, dokładne lub dostępne do użycia w określonej lokalizacji. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Materiałów stron trzecich lub z nich skorzystać, zrobi to z własnej inicjatywy i będzie odpowiedzialny za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, warunkami lub innymi wymogami. Użytkownikowi nie wolno ponownie publikować, ponownie przesyłać, odtwarzać ani w inny sposób używać jakichkolwiek obrazów dostępnych w Mapach w postaci autonomicznych plików. Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje fakt, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie lub ocenę dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawem autorskim, legalności, zgodności z normami obyczajowymi, jakości ani innych aspektów takich Materiałów stron trzecich lub należących do nich witryn internetowych. Spółka Apple, jej kadra zarządzająca oraz podmioty powiązane i zależne nie gwarantują, nie zatwierdzają ani nie przyjmują wobec Użytkownika ani jakichkolwiek innych osób żadnej odpowiedzialności za usługi, witryny internetowe bądź Materiały stron trzecich ani jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Usługa i Materiały stron trzecich mogą nie być dostępne we wszystkich językach ani we wszystkich krajach lub regionach. 

Prawa własności Apple

Użytkownik akceptuje fakt, że Usługa i wszelkie zawarte w niej Dane stanowią własność lub przedmiot licencji spółki Apple, jej licencjodawców i dostawców oraz są chronione przez odpowiednie prawa własności intelektualnej i inne, w tym między innymi prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Usługi ani Danych w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z niniejszymi Warunkami korzystania lub stanowi naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej Apple lub strony trzeciej. Żadnej części Usługi, w tym jakichkolwiek zawartych w niej Danych, nie można powielać w całości ani w części, a Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ich jakiekolwiek ich nieautoryzowane kopiowanie lub ujawnianie. 

Apple, logo Apple i inne znaki towarowe, znaki usług, elementy graficzne oraz logo Apple wykorzystane w związku z Usługą stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki Apple Inc. w USA i w innych krajach. Inne znaki towarowe i logo wykorzystane w związku z Usługą mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich podmiotów. Użytkownik nie uzyskuje prawa ani licencji na korzystanie z jakiegokolwiek z powyższych znaków towarowych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie ukrywać ani nie zmieniać jakichkolwiek informacji o własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), jakie mogą być zawarte w Usłudze. 

Naruszenie Warunków korzystania

Jeśli Użytkownik nie spełnia lub Apple podejrzewa, że Użytkownik nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Apple może według własnego uznania bez powiadomienia wypowiedzieć licencję Użytkownika i uniemożliwić mu dostęp do Usługi lub dowolnej jej części.

Ponadto Apple zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania Usługi (lub dowolnej jej części) w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika lub bez takiego powiadomienia. Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej w przypadku wykonania tego prawa.

Użytkownik niniejszym udziela Apple prawa do podjęcia działań, które spółka w sposób zasadny uzna za niezbędne lub odpowiednie w celu zapewnienia i zweryfikowania zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy. Użytkownik akceptuje fakt, że Apple ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika, ujawnić dowolne informacje organom ścigania, przedstawicielom organów centralnych lub stronie trzeciej, o ile uzna to za racjonalnie niezbędne lub odpowiednie w celu zapewnienia lub zweryfikowania zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, uwzględniając między innymi prawo Apple do podjęcia współpracy w ramach jakiejkolwiek procedury prawnej związanej z użyciem Usługi bądź dowolnej jej części lub roszczeniem strony trzeciej dotyczącym korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub naruszający jej prawa. Apple może również ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, ochronę porządku publicznego lub inny ważny interes społeczny.

Wyłączenie gwarancji 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI. W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ WYRAŹNIE ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEKTÓRE Z PONIŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NASTĘPUJĄCE WYŁĄCZENIA OBOWIĄZUJĄ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE KORZYSTA Z USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE CAŁKOWITE RYZYKO W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. APPLE NIE DEKLARUJE, ŻE USŁUGA LUB JAKAKOLWIEK JEJ FUNKCJA BĘDĄ DZIAŁAĆ DOKŁADNIE, NIEPRZERWANIE I W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE JAKIEKOLWIEK DEFEKTY BĘDĄ ELIMINOWANE ANI ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOPROWADZI DO UZYSKANIA OKREŚLONYCH REZULTATÓW. 

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I AKCEPTUJE FAKT, ŻE USŁUGA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE „TAKA, JAKA JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. SPOŁKA APPLE I JEJ LICENCJODAWCY NINIEJSZYM ODRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUGI, WYRAŹNE, DOMNIEMANE I USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. W SZCZEGÓLNOŚCI SPÓŁKA APPLE, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE I ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE WOLNE OD OPÓŹNIEŃ CZY BŁĘDÓW, NIEPRZERWANE ORAZ BEZPIECZNE; (III) WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE I RZETELNE; (IV) WSZELKIE BŁĘDY I WADY W USŁUDZE ZOSTANĄ SKORYGOWANE; ORAZ (V) ŻE USŁUGA BĘDZIE ZGODNA LUB BĘDZIE DZIAŁAŁA Z OPROGRAMOWANIEM, APLIKACJAMI LUB USŁUGAMI STRON TRZECICH.

PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE USŁUGA NIE JEST PRZEZNACZONA ANI ODPOWIEDNIA DO UŻYCIA W SYTUACJACH I ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, OPÓŹNIENIA CZASOWE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W DANYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ USŁUGĘ MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA. 

ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE I PORADY PRZEKAZANE PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE BĘDĄ STANOWIŁY UDZIELENIA GWARANCJI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WADY USŁUGI UŻYTKOWNIK PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z NIEZBĘDNYM SERWISEM, NAPRAWĄ LUB KOREKTĄ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH LUB OGRANICZENIE USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO POWYŻSZE WYKLUCZENIE I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA APPLE, JEJ LICENCJODAWCY ANII USŁUGODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA USŁUGI BĄDŹ POLEGANIA NA USŁUDZE, W TYM PRZERWANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI Z POWODU AWARII SYSTEMU, ATAKÓW SIECIOWYCH, BĄDŹ ZAPLANOWANEJ LUB NIEZAPLANOWANEJ KONSERWACJI.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO SPÓŁKA APPLE, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI I PRZEDSTAWICIELE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA STRATY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW, USZKODZENIEM LUB UTRATĄ DANYCH, AWARIĄ PRZESYŁANIA DANYCH (W TYM MIĘDZY INNYMI INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI KURSÓW, MATERIAŁAMI I ZADANIAMI) LUB ZAKŁÓCENIEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY ALBO INNE STRATY HANDLOWE, A TAKŻE ZA STRATY POWSTAŁE W WYNIKU BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI LUB USŁUG STRON TRZECICH UŻYWANYCH W POŁĄCZENIU Z USŁUGĄ, ALBO ZWIĄZANE Z BRAKIEM TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, NIEZALEŻNIE OD JEGO PRZYCZYN I TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA APPLE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, DLATEGO TE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ APPLE ZA WSZYSTKIE SZKODY (OPRÓCZ SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW OBJĘTYCH STOSOWNYMI PRZEPISAMI PRAWA, KTÓRE DOTYCZĄ OBRAŻEŃ CIAŁA) NIE PRZEKROCZY KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50,00 USD). POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE NAWET WTEDY, GDY WYŻEJ WYMIENIONE ZADOŚĆUCZYNIENIE STRACI SWOJĄ CELOWOŚĆ.

Zabezpieczenie prawne

Na żądanie Apple Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić spółkę Apple, jej dyrektorów, członków zarządu, udziałowców, poprzedników prawnych, następców prawnych, pracowników, agentów, wykonawców oraz podmioty zależne i powiązane z wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat lub wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub używania usługi. 

Prawo właściwe, właściwość miejscowa, rozstrzyganie sporów i rozdzielność postanowień

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Delaware, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, i powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. Użytkownik zgadza się na właściwość osobową i miejscową sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Santa Clara (Kalifornia) i dobrowolnie zrzeka się prawa do kwestionowania tej właściwości. Niniejsze Warunki korzystania nie będą podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na stałe w Wielkiej Brytanii, niniejsze Warunki korzystania będą podlegać przepisom prawa obowiązującym w jurysdykcji jego miejsca zamieszkania. 

Powyższe postanowienie dotyczące właściwości miejscowej nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na stałe w Unii Europejskiej. Jeśli Użytkownik jest konsumentem zamieszkałym na stałe w Unii Europejskiej, może wnieść roszczenie do sądu w kraju swojego zamieszkania. Wszelkie roszczenia wynikające z Warunków korzystania muszą zostać wniesione do sądu w ciągu jednego (1) roku od daty powstania podstawy roszczenia, ponieważ w przeciwnym razie nastąpi przedawnienie takiego roszczenia lub podstawy roszczenia. Roszczenia wnoszone na podstawie oddzielnych warunków zakupu towarów i usług nie podlegają temu ograniczeniu. W przypadku odszkodowań można otrzymać lub ubiegać się wyłącznie o zwrot wydatków bieżących, chyba że strona wygrywająca ma prawo do zwrotu kosztów obsługi prawnej. W przypadku jakichkolwiek sporów między Apple i Użytkownikiem, które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z korzystania z Usługi przez Użytkownika lub są z nim związane, strony będą starać się rozwiązać taki spór bezzwłocznie i w dobrej wierze. Jeśli rozwiązanie takiego sporu nie będzie możliwe w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż trzydzieści (30) dni, wówczas każda ze stron może przekazać taki spór do mediacji. Jeśli rzeczony spór nie może zostać rozwiązany w drodze mediacji, strony będą mogły swobodnie dochodzić wszelkich swoich praw lub uprawnień dostępnych dla nich na mocy przepisów prawa właściwego.

Jeżeli sąd odpowiedniej jurysdykcji stwierdzi, że dowolne postanowienie lub jego część są z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe postanowienia Warunków korzystania będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy między Użytkownikiem a Apple, regulują sposób korzystania z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia dotyczące Usługi między Użytkownikiem a Apple. Użytkownika mogą również obowiązywać dodatkowe warunki i zasady, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z Usługi, usług świadczonych przez podmioty powiązane, treści stron trzecich, oprogramowania innych firm lub usług dodatkowych. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków korzystania zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, będzie ona interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części będą w pełni obowiązywać strony. Niewykonanie lub niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia. Apple nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań z przyczyn pozostających poza kontrolą spółki.

Opinie i informacje

Wszelkie opinie pozostawiane przez Użytkownika w Usłudze są uznawane za niepoufne. Apple ma prawo do nieograniczonego wykorzystania przekazanych w ten sposób informacji.

Ostatnia aktualizacja:  wrzesień 2021 r.