Warunki korzystania z Map firmy Apple

Akceptacja

Poniższe Warunki i ograniczenia korzystania („Warunki korzystania”) regulują relację pomiędzy Użytkownikiem oraz Apple i stanową prawną umowę, która określa warunki korzystania z usługi Mapy Apple  oraz ze wszystkich treści udostępnianych Użytkownikowi za pomocą tej Usługi (ogólnie nazywanej poniżej „Usługą” ).

KORZYSTANIE Z TEJ USŁUGI JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI; JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z TEJ USŁUGI.

Apple, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian według własnego uznania, w dowolnym momencie, Warunków korzystania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi po dokonaniu zmian Warunków korzystania będzie jednoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich nowych lub zmienionych warunków. 

Korzystanie z Usługi; ograniczenia

Zgodnie z Warunkami korzystania Użytkownik uzyskuje prawo dostępu do Usługi. W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z Usługi, robi to na własną odpowiedzialność i zgadza się korzystać z Usługi w sposób dozwolony przez Warunki korzystania oraz wszelkie obowiązujące przepisy prawne, regulacje, lub inne zasady i wytyczne, jakie Apple może udostępniać.  Usługa lub jakakolwiek jej funkcja lub część może nie być dostępna we wszystkich językach lub we wszystkich krajach, a Apple nie składa żadnych zapewnień, że Usługa lub jakakolwiek jej funkcja lub część będzie działała prawidłowo lub będzie dostępna w jakimkolwiek konkretnym miejscu.

Użytkownikowi nie wolno:

(a)     usuwać, ukrywać lub zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, ani o żadnych innych prawach majątkowych lub prawnych powiadomieniach, dokumentach, łączach internetowych, które mogą pojawiać się lub być dostarczane za pośrednictwem Usługi;

(b)     uzyskiwać dostęp lub korzystać z Usługi w sposób, który będzie próbował kopiować, ekstrahować, wyciągać lub wykorzystywać dowolną część danych lub treści dostarczanych przez Usługę, w tym masowo pobierać dane lub kanały danych map lub zdjęć, bądź tworzyć bazy danych w oparciu o wyniki uzyskane z Usługi;

(c)     reprodukować, modyfikować, tłumaczyć lub tworzyć prace pochodne z Usługi lub jakiejkolwiek jej części;

(d)     dekompilować, rozszyfrowywać, przeprowadzać inżynierii odwrotnej, deasemblować, lub próbować uzyskać kod źródłowy z Usługi lub jakiejkolwiek jej części (z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim to ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub warunki licencji regulujące korzystanie z dowolnych składników Wolnego lub Otwartego oprogramowania (FOSS), które mogą być zawarte w tej Usłudze);

(e)     wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, udzielać sublicencji, publikować, przekazywać, sprzedawać lub rozpowszechniać dostępu do lub korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek jego części, w jakikolwiek sposób;

(f)     korzystać z Usługi z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania lub w nieautoryzowany sposób, w tym ale nie ograniczając do, wykorzystywania Usługi do przesyłania wszelkiego oprogramowania komputerowego typu wirusy, robaki, konie trojańskie lub innego złośliwego oprogramowania, dokonywać wykroczeń polegających na obciążaniu sieci komputerowej, lub w inny sposób zakłócających korzystanie z Usługi przez innych użytkowników; lub

(g)     korzystać z Usługi, w sposób który będzie polegał na naruszaniu, nadużywaniu, prześladowaniu, grożeniu, zniesławianiu lub w inny sposób naruszający prawa jakiejkolwiek innej strony. Użytkownik jednocześnie zgadza się, że firma Apple nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za takie korzystanie z Usługi przez Użytkownika.

Prywatność

Dane Użytkownika są zawsze traktowane zgodnie z Polityką prywatności firmy Apple, które można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

Brak rękojmi

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH RĘKOJMI. W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ ZABRONIONE, NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA OKREŚLONE PONIŻEJ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, I ŻE KORZYSTA Z USŁUGI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I DOTYCZĄCYCH NIE NARUSZANIA UMOWY. W SZCZEGÓLNOŚCI APPLE ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ TERMINOWO, BEZ ZAKŁÓCEŃ, BĘDZIE BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; (III) WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ ŚCISŁE, DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB RZETELNE; ORAZ (IV) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY W TEJ USŁUDZE ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

Wszelkie treści udostępniane przez Usługę są dostarczane jedynie w celach informacyjnych oraz planistycznych, i nie można na nich polegać w sytuacji, gdy niezbędne są dokładne informacje o lokalizacji lub w przypadku, gdy błędne, niedokładne, z opóźnieniem czasowym bądź niepełne dane o położeniu lub niepełne dane mapy mogą doprowadzić do śmierci lub urazu osoby albo uszkodzenia nieruchomości lub środowiska. Użytkownik akceptuje, że wyniki jakie uzyska z Usługi, mogą się różnić od rzeczywistych warunków drogowych lub terenowych z przyczyn, które mogą oddziaływać na dokładność danych mapy w tym, ale nie tylko, pogodowych, warunków drogowych lub wydarzeń geopolitycznych. Dla własnego bezpieczeństwa, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie i przestrzegać aktualnych warunków drogowych i sygnalizacji. 

Apple i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zablokowania dostępu do Usługi, lub jakiejkolwiek funkcji lub jej części, w dowolnym czasie i bez powiadomienia lub zobowiązania. Apple może też wprowadzić ograniczenia w korzystaniu lub w dostępie do Usługi, lub dowolnej funkcji bądź jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

ANI FIRMA APPLE, ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA,  PEŁNEGO ZAUFANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA, PRZERWACH, ZAWIESZENIU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI, W TYM PRZERW Z POWODU AWARII SYSTEMU, ATAKÓW SIECIOWYCH, PLANOWANYCH LUB NIEPLANOWANYCH PRZERW KONSERWACYJNYCH.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Na wniosek firmy Apple Użytkownik bierze na siebie i uwalnia od odpowiedzialności Apple, jego urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, następców biznesowych, pracowników, agentów, spółki zależne oraz filie, od wszelkich żądań, strat, odpowiedzialności, roszczeń lub kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków korzystania z Usługi lub z samego korzystania z Usługi.  

Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa zawiera zastrzeżone treści, informacje i materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez Apple, i/lub ich licencjodawców lub dostarczycieli treści, a treść ta jest chroniona odpowiednim prawem dotyczącym własności intelektualnej i innymi prawami i uregulowaniami, w tym także ale nie wyłącznie, prawem autorskim, prawem ochrony patentowej, prawem ochrony znaków towarowych. Użytkownik nie będzie więc wykorzystywał tych treści, informacji lub treści w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z Warunkami korzystania, lub który narusza prawa własności intelektualnej Apple lub innych stron. Żadna część Usługi, w tym wszelkich treści, nie może być reprodukowana w całości lub w części. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego skopiowania lub udostępnienia treści Usługi. 

Apple, logo Apple oraz inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo Apple wykorzystywane w związku z Usługą są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe znaki towarowe lub loga wykorzystywane w związku z Usługą mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Użytkownikowi nie udzielono żadnego prawa lub licencji do któregokolwiek z powyższych znaków towarowych, a ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że nie usunie, nie utrudni widoczności i nie zmieni informacji o prawach własności intelektualnej (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone lub zawarte w ramach Usługi. 

Prawo nadrzędne, miejsce rozstrzygania i odrębność

Niniejsze Warunki korzystania będą podlegały regulacji oraz interpretacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia i są od niego zależne, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Użytkownik osobiście zobowiązuje się do przestrzegania jurysdykcji i miejsca w stanowych i federalnych sądach w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń do takiej jurysdykcji lub miejsca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn sąd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, że dowolna klauzula niniejszych Warunków korzystania z usługi, bądź jakakolwiek jej część jest niemożliwa do wyegzekwowania, wówczas nadal będzie obowiązywała pozostała część tych warunków.

Materiały stron trzecich

Części Usługi mogą wykorzystywać lub zawierać treści lub oprogramowanie od dostawców zewnętrznych. Dodatkowe podziękowania, warunki licencjonowania i zastrzeżenia do takich materiałów firm zewnętrznych znajdują się w dokumentacji elektronicznej Usługi na:

https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/oss-acknowledgements

http://gspe21.ls.apple.com/html/attribution.html

 

 

Uaktualniono: 4 września 2016