Podmienky používania pre Apple Mapy

Nasledujúce zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky používania“) predstavujú právnu dohodu medzi vami a spoločnosťou Apple. Podmienkami používania spravujú vaše používanie služieb a funkcií služby Apple Mapy (ďalej len „Mapy“) a akýchkoľvek údajov, materiálov, obsahu alebo iných informácií (súhrnne „Údaje“), ktoré sú v nich pre vás dostupné. Mapy a Údaje sú nižšie súhrnne označované ako „Služba“. Tieto Podmienky používania si pozorne prečítajte.  

POUŽITÍM SLUŽBY SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. AK S NIMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBU.

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia vykonať zmeny v týchto Podmienkach používania. Ak nesúhlasíte s týmito zmenami, mali by ste prestať používať Službu. Pokračovanie v používaní Služby po vykonaní ľubovoľných zmien v Podmienkach používania sa bude považovať za súhlas s takýmito novými alebo upravenými podmienkami. 

Povolené používanie Služby a obmedzenia 

Vzhľadom na tieto Podmienky používania vám je udelené obmedzené a nevýlučné právo na prístup k Službe. V rozsahu, v akom sa rozhodnete pristupovať k Službe, tak konáte z vlastnej vôle a súhlasíte s používaním Služby len v rozsahu povolenom týmito Podmienkami používania a akýmikoľvek platnými zákonmi, nariadeniami či dodatočnými pravidlami, podmienkami alebo smernicami, ktoré môže spoločnosť Apple sprístupniť. Služba alebo ktorákoľvek jej funkcia alebo časť sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť a nemusí byť dostupná vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách a spoločnosť Apple neručí za to, že Služba alebo ktorákoľvek jej funkcia alebo časť je vhodná, presná alebo dostupná pre použitie v ktorejkoľvek jednotlivej lokalite. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zablokovať prístup k Službe kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Apple v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za odstránenie alebo zablokovanie prístupu k Službe. Spoločnosť Apple môže tiež zaviesť obmedzenia na používanie Služby alebo pristupovanie k Službe v akomkoľvek prípade a bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a jej poskytovatelia licencií neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky a že voči vám nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo časovú aktuálnosť údajov o polohe alebo iných Údajov zobrazených Službou. Súhlasíte s tým, že údaje o polohe sa poskytujú len na účely základnej navigácie a plánovania a že nie je možné spoliehať sa na ne v situáciách, ktoré vyžadujú presné informácie o polohe alebo kde chybové, nepresné, časovo neaktuálne alebo neúplné údaje o polohe môžu viesť k smrti, zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku alebo životného prostredia. Súhlasíte s tým, že výsledky prijaté zo Služby sa môžu odlišovať od aktuálnych podmienok na cestách, v teréne, na cyklistických trasách alebo chodníkoch pre peších alebo iných podmienok kvôli faktorom, ktoré môžu ovplyvniť presnosť Služby a Údajov v nej, ako sú okrem iného počasie, podmienky na cestách, v doprave a na trasách alebo chodníkoch a geopolitické udalosti. 

V ZÁUJME VAŠEJ BEZPEČNOSTI SA RIAĎTE VLASTNÝM NEZÁVISLÝM ÚSUDKOM A VŽDY VENUJTE POZORNOSŤ UVEDENÝM DOPRAVNÝM A CYKLISTICKÝM ZNAČKÁM, ZNAČKÁM NA CHODNÍKOCH A AKTUÁLNYM PODMIENKAM NA CESTÁCH A TRASÁCH. DODRŽIAVAJTE BEZPEČNÉ POSTUPY A DOPRAVNÉ PREDPISY A UVEDOMTE SI, ŽE POKYNY NEMUSIA ZAHŔŇAŤ CHODNÍKY ALEBO CYKLISTICKÉ TRASY/CHODNÍKY PRE PEŠÍCH.

V rozsahu, v ktorom odošlete, nahráte alebo zverejníte prostredníctvom Služby akékoľvek Údaje, prehlasujete, že vlastníte všetky práva alebo máte oprávnenie či máte iné právne povolenie nahrávať takéto Údaje a takéto Údaje neporušujú tieto Podmienky používania a/alebo akékoľvek iné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na Službu či akúkoľvek jej funkciu alebo súčasť. 

Súhlasíte s tým, že pri používaní Služby sa môžete stretnúť s Údajmi, ktoré môžu byť považované za urážlivé, neslušné alebo nevhodné. Napriek tomu súhlasíte s tým, že Službu budete používať na vlastné riziko a že spoločnosť Apple, jej pridružené spoločnosti, zástupcovia, splnomocnenci alebo poskytovatelia licencií voči vám nenesú žiadnu zodpovednosť za Údaje, ktoré môžu byť považované za urážlivé, neslušné alebo nevhodné.

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky miestne, štátne, federálne a národné právne predpisy, zákony, vyhlášky a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie Služby. Službu, vrátane akýchkoľvek Údajov v nej alebo akejkoľvek jej časti, ste oprávnení používať len na osobné, nekomerčné účely. Poskytovaním Služby spoločnosťou Apple, vrátane akýchkoľvek Údajov v nej alebo akejkoľvek jej časti, sa na vás neprevádzajú žiadne práva na komerčné alebo propagačné použitie a nepredstavuje to udelenie alebo vzdanie sa akýchkoľvek práv. 

Nesmiete:

(a)     odstraňovať, zakrývať alebo upravovať ľubovoľné poznámky týkajúce sa autorských práv, obchodných známok alebo akýchkoľvek iných vlastníckych práv alebo právnych poznámok a dokumenty alebo odkazy, ktoré môžu byť zobrazené Službou alebo poskytované prostredníctvom Služby,

(b)     kopírovať a/alebo upravovať Údaje v Službe, používať Službu na vytvorenie alebo vylepšenie inej služby alebo produktu súvisiaceho s mapami alebo pristupovať k Službe alebo ju používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa pokúša kopírovať, extrahovať, získavať alebo opätovne využívať akékoľvek časti Údajov poskytovaných Službou vrátane hromadného sťahovania alebo poskytovania mapových údajov alebo snímok, alebo vytvárania akýchkoľvek databáz na základe výsledkov zo Služby,

(c)     kombinovať, predávať, redistribuovať, reprodukovať, upravovať, prekladať alebo vytvárať nový produkt alebo odvodené diela Služby alebo akýchkoľvek častí Služby,

(d)     dekompilovať, dešifrovať, vykonávať reverzné inžinierstvo, rozoberať alebo sa pokúšať odvodiť zdrojový kód Služby alebo akýchkoľvek jej častí (okrem prípadov a len v rozsahu zákazu tohto obmedzenia príslušným právom alebo podmienkami licencie, ktoré spravujú ľubovoľné FOSS komponenty, ktoré môžu byť súčasťou Služby),

(e)     prenajímať, poskytovať lízing, požičiavať, poskytovať sublicencie, zverejňovať, prevádzať, predávať, uvádzať na trh, propagovať alebo redistribuovať prístup alebo používanie Služby alebo akejkoľvek jej časti akýmkoľvek spôsobom,

(f)      využívať Službu v rozpore s týmito Podmienkami používania alebo akýmkoľvek neautorizovaným spôsobom, okrem iného vrátane používania Služby na prenos akýchkoľvek počítačových vírusov, červov, trójskych koní alebo iného malvéru alebo prekračovaním či nadmerným zaťažovaním kapacity siete, nevhodnou manipuláciou a/alebo falšovaním Údajov v rámci Služby alebo iným spôsobom narúšať používanie Služby inými používateľmi, 

(g)     používať Službu akýmkoľvek spôsobom na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, zastrašovanie, ohováranie alebo iné porušovanie či prekračovanie práv akejkoľvek inej strany a súhlasíte s tým, že za takéto používanie Služby nenesie spoločnosť Apple žiadnu zodpovednosť, 

(h) manipulovať s hodnoteniami, recenziami alebo akýmikoľvek inými Údajmi akýmikoľvek prostriedkami, ako napríklad (i) pomocou bota, skriptu alebo automatizovaného procesu, alebo (ii) poskytnutím alebo prijatím akéhokoľvek druhu kompenzácie alebo stimulu alebo

(i)  používať alebo exportovať alebo znovu exportovať žiadne Údaje ani žiadnu kópiu alebo adaptáciu takýchto Údajov, ktoré sa ponúkajú v Službe, v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami, ktoré okrem iného zahŕňajú právne predpisy a nariadenia USA týkajúce sa exportu.

II. Používanie Služby, súkromie 

Pri zapnutí alebo používaní Služby môžu byť k dispozícii ďalšie podrobnosti o tom, aké informácie sa zasielajú spoločnosti Apple a akým spôsobom sa môžu tieto informácie používať.

Na používanie Služby sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a ich podmienky sú súčasťou týchto Podmienok používania prostredníctvom tohto odkazu. S vašimi osobnými údajmi sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke: https://www.apple.com/privacy/.

Materiály tretích strán a uznania 

V Službe sa môžu zobrazovať, byť zahrnuté alebo sprístupnené Údaje od tretích strán (ďalej len „Materiály tretích strán“) alebo sa môžu poskytovať odkazy na určité webové stránky tretích strán. Spoločnosť Apple neručí za to, že Služba alebo Materiály tretích strán sú vhodné, presné alebo dostupné pre použitie v ktorejkoľvek jednotlivej lokalite. V rozsahu, v ktorom sa rozhodnete používať Materiály tretích strán alebo k nim pristupovať, tak konáte z vlastnej vôle a zodpovedáte za súlad s akýmikoľvek príslušnými právnymi predpismi, nariadeniami, podmienkami alebo inými požiadavkami. Zakazuje sa vám ako samostatný súbor opätovne publikovať, opätovne prenášať, reprodukovať alebo inak používať akékoľvek obrázky, ku ktorým budete pristupovať prostredníctvom Máp. Používaním Služby súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nezodpovedá za preskúmanie alebo posúdenie presnosti, úplnosti, časovej aktuálnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akéhokoľvek iného aspektu takýchto Materiálov tretích strán alebo webových stránok. Spoločnosť Apple, jej vedúci pracovníci, pridružené spoločnosti a dcérske spoločnosti nezaručujú ani neschvaľujú a nepreberajú a nebudú niesť žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej inej osobe za akékoľvek služby tretích strán, Materiály tretích strán alebo webové stránky ani za žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Služba a Materiály tretích strán nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách či regiónoch. 

Vlastnícke práva spoločnosti Apple

Súhlasíte s tým, že Službu a všetky Údaje v nej obsiahnuté vlastní alebo licencuje spoločnosť Apple a/alebo jej poskytovatelia licencií a dodávatelia a že sú chránené príslušnými zákonmi na ochranu intelektuálneho vlastníctva a inými právnymi predpismi, okrem iného vrátane autorského práva, patentu, ochrannej známky a obchodného tajomstva, a že nebudete využívať Službu ani Údaje žiadnym spôsobom, ktorý odporuje podmienkam uvedeným v týchto Podmienkach používania alebo narúša práva súvisiace s intelektuálnym vlastníctvom spoločnosti Apple alebo tretej strany. Žiadna časť Služby vrátane ľubovoľného obsahu v nej sa nesmie reprodukovať v celku ani po častiach a za takéto neautorizované kopírovanie alebo poskytovanie ponesiete zodpovednosť. 

Apple, logo Apple a iné ochranné známky spoločnosti Apple, servisné známky, grafika a logá používané v spojitosti so Službou sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo iných krajinách. Iné ochranné známky alebo logá používané v spojitosti so Službou môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Nie je vám udelené žiadne právo ani licencia ku ktorejkoľvek z vyššie uvedených ochranných známok a ďalej súhlasíte, že neodstránite, nezakryjete alebo nezmeníte žiadne majetkové označenia (vrátane ochranných známok a upozornení na autorské práva), ktoré môžu obsiahnuté v rámci Služby. 

Porušenie Podmienok používania

Ak nedodržíte alebo spoločnosť Apple bude mať podozrenie, že ste nedodržali niektoré z ustanovení tejto dohody, spoločnosť Apple môže bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť vašu licenciu a/alebo vám znemožniť prístup k Službe alebo akejkoľvek jej časti.

Spoločnosť Apple si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo prerušiť poskytovanie Služby (alebo akejkoľvek jej časti), a to za predchádzajúceho upozornenia pre vás alebo bez neho, pričom spoločnosť Apple nebude v prípade, že by takéto práva uplatnila, niesť zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane.

Týmto udeľujete spoločnosti Apple oprávnenie podniknúť kroky, ktoré spoločnosť Apple považuje za primerane potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania akejkoľvek časti tejto dohody. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple má právo bez zodpovednosti voči vám poskytnúť akékoľvek údaje a/alebo informácie orgánom činným v trestnom konaní, vládnym úradníkom a/alebo tretej strane, ak to spoločnosť Apple považuje za primerane potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania ktorejkoľvek časti tejto dohody (okrem iného vrátane práva spoločnosti Apple spolupracovať pri akomkoľvek súdnom konaní týkajúcom sa vášho používania Služby a/alebo akejkoľvek jej časti a/alebo nároku tretej strany, že vaše používanie Služby a/alebo akejkoľvek jej časti je nezákonné a/alebo porušuje práva tejto tretej strany). Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme národnej bezpečnosti, vymožiteľnosti práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Vylúčenie záruk 

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK. V ROZSAHU, V AKOM SÚ TAKÉTO VYLÚČENIA VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, SA NIEKTORÉ VYLÚČENIA UVEDENÉ NIŽŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. NASLEDUJÚCE VYLÚČENIA SA UPLATNIA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI POUŽÍVATE SLUŽBU NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO TÝKAJÚCE SA USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONNOSTI, PRESNOSTI A ÚSILIA NESIETE VY. SPOLOČNOSŤ APPLE NESĽUBUJE, ŽE SLUŽBA ANI AKÉKOĽVEK FUNKCIE SLUŽBY BUDÚ PRESNÉ, BEZ CHÝB ALEBO NEPRERUŠOVANÉ, ALEBO ŽE SA AKÉKOĽVEK CHYBY ODSTRÁNIA, ANI ŽE VAŠE VYUŽÍVANIE SLUŽBY POSKYTNE KONKRÉTNE VÝSLEDKY. 

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBA SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA SLUŽBY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNÉHO UŽÍVANIA A NENARÚŠANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, VEDÚCI PRACOVNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, PARTNERI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE (I) SLUŽBA BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, (II) VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY BUDE VČASNÉ, NEPRERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, (III) AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKATE AKO VÝSLEDOK SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ, (IV) AKÉKOĽVEK NEDOSTATKY ALEBO CHYBY SLUŽBY BUDÚ OPRAVENÉ A (V) SLUŽBA BUDE KOMPATIBILNÁ ALEBO BUDE FUNGOVAŤ SO SOFTVÉROM, APLIKÁCIAMI ALEBO SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN.

OKREM TOHO BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBA NIE JE URČENÁ ANI VHODNÁ NA POUŽITIE V SITUÁCIÁCH ALEBO V PROSTREDIACH, V KTORÝCH ZLYHANIE ALEBO ČASOVÉ ONESKORENIE ALEBO CHYBY ČI NEPRESNOSTI V OBSAHU, ÚDAJOCH POSKYTNUTÝCH SLUŽBOU MÔŽU VIESŤ K USMRTENIU, ZRANENIU OSÔB ALEBO VÁŽNYM FYZICKÝM ŠKODÁM ALEBO ŠKODÁM NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ. 

ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU APPLE ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI APPLE NEPREDSTAVUJÚ ZÁRUKU. AK SA PREUKÁŽE, ŽE SLUŽBA JE CHYBNÁ, VŠETKY NÁKLADY POTREBNÉ NA JEJ SERVIS ALEBO OPRAVU ZNÁŠATE VY. VZHĽADOM NA TO, ŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ TÝKAJÚCICH SA PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, JE MOŽNÉ, ŽE SA NA VÁS UVEDENÉ VYLÚČENIE A OBMEDZENIA NEBUDÚ VZŤAHOVAŤ.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ APPLE ANI JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO DODÁVATELIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO STRATY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA, NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA, SPOLIEHANIA SA NA, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ, PRERUŠENIA, POZASTAVENIA ALEBO UKONČENIA SLUŽBY VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRERUŠENÍ V DÔSLEDKU ZLYHANÍ SYSTÉMU, SIEŤOVÝCH ÚTOKOV ALEBO PLÁNOVANEJ ČI NEPLÁNOVANEJ ÚDRŽBY.

V ROZSAHU, V AKOM TO NEZAKAZUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SPOLOČNOSŤ APPLE, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZÁSTUPCOVIA ALEBO SPLNOMOCNENCI V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA PORANENIA OSÔB ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD ZO STRATY ZISKU, POŠKODENIA ALEBO STRATY ÚDAJOV, NEÚSPEŠNÉHO PRENOSU ALEBO PRÍJMU AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV (OKREM INÉHO VRÁTANE POKYNOV KURZU, ZADANÍ A MATERIÁLOV), PRERUŠENIA ČINNOSTI ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH KOMERČNÝCH ŠKÔD ALEBO STRÁT, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SLUŽBU ALEBO AKÝKOĽVEK SOFTVÉR, APLIKÁCIE ALEBO SLUŽBY TRETÍCH STRÁN V SPOJENÍ SO SLUŽBOU, BEZ OHĽADU NA TO, AKO BOLI SPÔSOBENÉ A BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVNÁ, DELIKTNÁ ALEBO INÁ), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ APPLE BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA PORANENIE OSÔB ALEBO NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. CELKOVÝ ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI APPLE VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY (INÉ, NEŽ AKÉ JE MOŽNÉ UPLATŇOVAŤ NA ZÁKLADE PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV V PRÍPADE ZRANENIA OSÔB) V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE PRESIAHNUŤ SUMU PÄŤDESIAT DOLÁROV (50,00 $). PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA SA BUDÚ UPLATŇOVAŤ AJ V PRÍPADE, ŽE NÁPRAVNÉ OPATRENIE UVEDENÉ VYŠŠIE NEBUDE DOSTATOČNÉ.

Odškodnenie

Na žiadosť spoločnosti Apple súhlasíte s odškodnením a krytím spoločnosti Apple, jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, majiteľov akcií, predchodcov, právnych nástupcov, zamestnancov, zástupcov, dodávateľov, pridružených a dcérskych spoločností pred akýmikoľvek požiadavkami, stratou, zodpovednosťou, nárokmi alebo nákladmi (vrátane nákladov na právneho zástupcu) vyplývajúcimi z vášho porušenia týchto Podmienok používania a/alebo používania Služby. 

Kontrolné zákony, príslušný súd, riešenie sporov a oddeliteľnosť

Tieto Podmienky používania budú spravované a vykladané v súlade so zákonmi štátu Delaware s výnimkou konfliktu právnych princípov. Súhlasíte s osobnou jurisdikciou a príslušným súdom v štáte a federálnymi súdmi v Santa Clara County v štáte Kalifornia a vzdávate sa akýchkoľvek námietok k tejto jurisdikcii alebo príslušným súdom. Tieto Podmienky používania sa nebudú riadiť Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého uplatnenie je výslovne vylúčené. Ak ste spotrebiteľom s pôsobiskom v Spojenom kráľovstve, tieto Podmienky používania sa riadia právnymi predpismi jurisdikcie vášho bydliska. 

Predchádzajúce ustanovenie týkajúce sa príslušného súdu sa neuplatňuje, ak ste spotrebiteľom s pôsobiskom v Európskej únii. Ak ste spotrebiteľom s pôsobiskom v Európskej únii, môžete vznášať nároky na súdoch v krajine, v ktorej máte pôsobisko. Akýkoľvek nárok na základe týchto Podmienok používania je nutné uplatniť do jedného (1) roka od vzniku príčiny takého postupu, inak sa taký nárok alebo príčina takého postupu zamieta. Nároky uplatnené podľa samostatných zmluvných podmienok nákupu tovarov a služieb nepodliehajú tomuto obmedzeniu. Nesmie sa vyžadovať ani prijať žiadne odškodnenie nad rámec priamych výdavkov v hotovosti s tou výnimkou, že víťazná strana bude mať nárok na úhradu nákladov a poplatkov za právne služby. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo sporu medzi spoločnosťou Apple a vami, ktorý vznikne z vášho používania Služby alebo v súvislosti s ním, sa strany bezodkladne a v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek takýto spor. Ak sa akýkoľvek taký spor nepodarí vyriešiť v primeranom čase (nie dlhšom než tridsať (30) dní), môže ktorákoľvek zo strán požiadať o sprostredkovanie dohody pre takúto nezhodu alebo spor. Ak spor nemožno vyriešiť sprostredkovaním dohody, majú obe strany možnosť vymáhať akékoľvek práva alebo odškodnenie spôsobom, ktorý majú k dispozícii v rámci platných zákonov.

Ak z akýchkoľvek príčin súd kompetentnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie alebo jeho časť je nevykonateľné, zvyšok týchto Podmienok používania zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

Úplná dohoda

Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Apple a spravujú vaše používanie Služieb, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa rovnakého predmetu medzi vami a spoločnosťou Apple. Pri používaní Služby, pridružených služieb, obsahu tretích strán, softvéru tretích strán alebo ďalších služieb sa na vás môžu vzťahovať aj ďalšie zmluvné podmienky. Ak bude niektorá časť týchto Podmienok používania prehlásená za neplatnú alebo nevymáhateľnú, táto časť bude vykladaná v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby čo najviac odrážala pôvodný zámer strán, a ostatné časti zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Ak spoločnosť Apple neuplatní akékoľvek oprávnenie alebo ustanovenia tejto dohody, neznamená to, že sa vzdala uplatnenia tohoto alebo iného ustanovenia. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za nesplnenie akýchkoľvek záväzkov z dôvodov mimo jej kontroly.

Spätná väzba a informácie

Žiadna spätná väzba, ktorú poskytnete v rámci Služby, sa nebude považovať za dôvernú. Spoločnosť Apple bude oprávnená použiť takéto informácie voľne a neobmedzene.

Posledná aktualizácia:  september 2021