Zbulimi i privatësisë familjare për fëmijët

Mbrojtja e fëmijëve është një prioritet i rëndësishëm për të gjithë tek Apple. Ne besojmë te transparenca dhe se duhet t'u japim prindërve informacionin që ata kanë nevojë për të përcaktuar se çfarë është më e mira për fëmijën e tyre. Ne punojmë shumë që të ofrojmë kontrolle intuitive dhe të personalizueshme për prindërit. Duke krijuar një Apple ID për fëmijën tuaj, ju i mundësoni atij ose asaj të gëzojë të njëjtat veçori të Family Sharing me ju dhe pjesëtarët e tjerë të familjes suaj. Fëmija juaj do të jetë në gjendje të ndajë muzikë, filma, shfaqje televizive, libra, aplikacione, foto, kalendarë, vendndodhje dhe më shumë me ju dhe me Familjen tuaj. Ai ose ajo do të jetë në gjendje gjithashtu të ketë përvojën e vet të personalizuar me Apple ID duke përdorur të gjitha shërbimet dhe përmbajtjen e disponueshme për një mbajtës llogarie të Apple ID.

VINI RE: KY DOKUMENT ZBULIMI NUK VLEN PËR PRAKTIKAT E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE NGA APLIKACIONE TË PALËVE TË TRETA. PËRPARA BLERJES OSE SHKARKIMIT NGA FËMIJA JUAJ, DUHET TË SHQYRTONI KUSHTET, POLITIKAT DHE PRAKTIKAT E KËTYRE APLIKACIONEVE TË PALËVE TË TRETA, PËR TË KUPTUAR SE ÇFARË TË DHËNASH MUND TË MBLEDHIN NGA FËMIJA JUAJ DHE SE SI MUND TË PËRDOREN KËTO TË DHËNA.

Apple ID e fëmijës suaj

Me Apple ID që krijoni për fëmijën tuaj, ai ose ajo do të mund të përfitojë nga i gjithë universi i veçorive dhe shërbimeve të Apple që përdorin Apple ID. Për shembull, fëmija do të ketë mundësi:

 • Të kryejë dhe të marrë thirrje me video dhe zanore FaceTime.
 • Të krijojë dhe të ndajë foto, video, mesazhe audio dhe mesazhe me tekst duke përdorur Camera, Photos, Messages, Mail dhe aplikacione të tjera të Apple.
 • Të krijojë dhe ndajë dokumente dhe të dhëna me persona të tjerë përmes ndarjes publike dhe private në iCloud. Në varësi të cilësimeve të zgjedhura, kjo mund të përfshijë emrin dhe informacionin e kontaktit të fëmijës suaj, nëse jepen.
 • Të ndajë vendndodhjen e vet me familjarët dhe shoqërinë, përmes Find My Friends dhe Messages, si dhe aplikacioneve të tjera që përdorin Location Services.
 • Të ketë akses në kalendarët e ndarë, të cilët ju lejojnë juve dhe fëmijës suaj të ndani me anëtarët e tjerë të Familjes suaj ngjarjet e kaluara dhe të ardhshme të programuara.
 • Të ketë akses, transmetojë dhe shkarkojë muzikë (edhe nëpërmjet Apple Music), filma, emisione, aplikacione dhe libra nga historiku i blerjeve të anëtarëve të tjerë të familjes.
 • Të identifikohet në Apple TV, të shohë e të shfrytëzojë shërbimet e ofruara.
 • Sipas cilësimeve që caktoni për Ask to Buy, të bëjë blerje në iTunes Store, App Store, Apple Books Store, të bëjë blerje brenda aplikacioneve dhe të abonohet në Apple Music, si dhe të marrë rekomandime.
 • Të regjistrohet e të marrë pjesë në kurset e iTunes U.
 • Të luajë lojëra e të bashkëveprojë me përdorues të tjerë duke përdorur Game Center.
 • Të monitorojë faktorët e shëndetit të tillë si rrahjet e zemrës, presioni i gjakut ose të dhënat ushqimore dhe të monitorojë dhe ndajë të dhënat e fizkulturës dhe të aktivitetit fizik. Nëse fëmija juaj përdor një Apple Watch, ai ose ajo mund të zgjedhë të ndajë të dhënat e aktivitetit të tij ose të saj fizik me përdorues të tjerë të Apple Watch. Kjo do të përfshinte detaje të hapave dhe distancën e përshkuar në një ditë.
 • Të ruajë në iCloud postën, kontakte, ngjarje të kalendarëve, shënime, kujtesa, foto, dokumente dhe rezervime
 • Të ketë akses dhe të kërkojë në internet dhe në burimet e internetit përmes Safari dhe Siri Search.
 • Të përdorë Siri për të bërë pyetje e përfunduar detyra.

Mund të shtohen funksione të mëtejshme kur qarkullojmë përditësime të softuerit dhe ju inkurajojmë t'i lexoni shënimet dhe kushtet që shoqërojnë qarkullime të tilla, përpara se fëmija juaj t'i shkarkojë në pajisjet e veta.

Kontrollet për prindërit

Family Sharing ju mundëson të ndani me lehtësi me Familjen përmbajtjen që zgjidhni. Megjithatë, mund të ndodhë që të dëshironi të kufizoni aksesin e fëmijës në lloje të ndryshme përmbajtjeje apo burime të disponueshme për pjesën tjetër të Familjes. Për t'ju ndihmuar të menaxhoni aksesin e fëmijës në shërbimet dhe funksionet e Apple ID, ne ofrojmë disa grupe të ndryshme kontrolli për prindërit. Këto përfshijnë Restrictions, Screen Time, dhe Family Sharing.

Restrictions

Ju mund të vendosni kufizimet për fëmijën tuaj në çdo pajisje me iOS që ai ose ajo përdor, duke shkuar te Settings > General > Restrictions ose në një kompjuter Mac duke shkuar te System Preferences > Parental Controls. Përmes këtyre cilësimeve mund të kufizoni veçori të tilla si FaceTime, Camera dhe Safari, disa aplikacione të mediave sociale, si edhe të përcaktoni përmbajtjen e duhur për fëmijën tuaj. Ky është një hap i rëndësishëm për të siguruar mbikëqyrjen e aktivitetit të fëmijës suaj në pajisjet Apple. Restricitons dhe Parental Controls janë specifike sipas pajisjeve, prandaj ju inkurajojmë shumë që të vendosni kufizime në çdo pajisje Apple që mund të përdorë fëmija juaj.

Koha para ekranit

Nëse ju dhe fëmija juaj përdorni iOS 12 e lart, mund të përdorni funksionin e ri Screen Time për t'i vënë fëmijës kufizime për përdorimin në të gjitha pajisjet me iOS ku është i identifikuar. Kjo përfshin caktimin e orareve specifike ku nuk lejohet koha para ekranit, kufizimin e hyrjes në aplikacione apo kategori të caktuara aplikacionesh, si dhe caktimin e kufizimeve të përmbajtjes sipas moshës për filma, muzikë, libra dhe përmbajtje të tjera. Disa funksione të Screen Time kërkojnë që të keni një Apple ID tuajën dhe që të merrni pjesë së bashku me fëmijën tuaj në Family Sharing.

Family Sharing dhe Ask to Buy

Family Sharing ju lejon të ndani blerjet, abonimet dhe shumë të tjera, deri me pesë familjarë që përcaktoni përmes Apple ID-ve të tyre. Ask to Buy është një funksion i Family Sharing që ju lejon të shqyrtoni e miratoni blerjet, duke përfshirë blerjet brenda aplikacionit dhe shkarkimet e kërkuara nga fëmija juaj. Ask to Buy aktivizohet automatikisht për përdoruesit nën 13 vjeç, apo moshën ekuivalente minimale në varësi të juridiksionit përkatës, që shtohen te Family. Nëse zgjidhni të çaktivizoni veçorinë Ask to Buy për fëmijën tuaj, ju vetëm do të merrni informacion rreth blerjeve, duke përfshirë blerjet brenda aplikacionit, në faturën e dërguar me email (që dërgohet 24-72 orë pas blerjes) ose në faturën e kartës suaj të kreditit.

Ju lutemi vini re se aplikacionet e blera përmes planit tonë të blerjes në volum, të shkarkuara për së dyti ose të shkarkuara me kod oferte, mund të mos u nënshtrohen kufizimeve të Ask to Buy.

Krijimi i Apple ID për fëmijën tuaj

Për të krijuar një Apple ID për fëmijën tuaj, ne duhet të marrim fillimisht miratimin tuaj për këtë dokument të zbulimit të privatësisë familjare për fëmijët (dokumenti i zbulimit) dhe për Politikën e privatësisë së Apple, e cila është e përfshirë këtu si referencë. Nëse ka ndonjë konflikt mes Politikës së privatësisë së Apple dhe këtij dokumenti të zbulimit, kanë përparësi kushtet e këtij dokumenti të zbulimit.

Për të qenë në pajtim me ligjin "Për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve në internet (COPPA)" dhe ligje të ngjashme në juridiksione të tjera të zbatueshme, të cilat drejtojnë grumbullimin në internet të të dhënave nga fëmijët, Apple mund të ndërmarrë hapa shtesë për të verifikuar që përdoruesi që jep lejen për krijimin e Apple ID së fëmijës është prindi ose kujdestari i tij ose i saj ligjor. Po njësoj, në juridiksionet përkatëse, do t'ju kërkohet të verifikoni mënyrën tuaj aktuale të pagesës në iTunes, iCloud ose Apple Store.  Në varësi të mënyrës së pagesës, kjo mund të bëhet me anë të mënyrave si p.sh. kod sigurie nga karta juaj ose verifikim i ndërsjellë me SMS. Ne jua kërkojmë këtë në mënyrë që të mund të verifikojmë identitetin tuaj si Organizatori i familjes dhe për të marrë miratimin tuaj për grumbullimin e informacionit personal nga fëmija juaj.

Ne nuk do të grumbullojmë, përdorim apo zbulojmë me dijeni asnjë informacion personal nga fëmija juaj pa miratimin tuaj të verifikueshëm prindëror. Pasi të shqyrtoni këtë dokument të zbulimit dhe Politikën e privatësisë së Apple dhe të jepni miratimin tuaj të verifikueshëm prindëror, ju do të mund të krijoni një Apple ID për fëmijën tuaj. Fëmija juaj do të jetë në gjendje të përdorë Apple ID e tij ose të saj për të pasur akses në të gjitha veçoritë dhe shërbimet e Apple që përdorin Apple ID, përveç atyre që keni bllokuar te Restrictions. Megjithatë, llogaria e fëmijës suaj nuk mund të hiqet nga Familja, përveçse kur fshihet Apple ID e tij ose e saj, kur mbush 13 vjeç ose kur ju ndërmerrni masa për të transferuar fëmijën tuaj në një tjetër Familje. Pasi fëmija të arrijë moshën 13-vjeçare, apo moshën ekuivalente minimale në varësi të juridiksionit përkatës, do t'i lejohet të mbajë llogari të vetën pa marrë pjesë në Family Sharing.

Mbledhja e informacionit

Si pjesë e procesit të krijimit të një Apple ID për fëmijën tuaj, ne do t'ju kërkojmë të na jepni informacionin e mëposhtëm: emrin e plotë të fëmijës suaj, datëlindjen, fjalëkalimin dhe përgjigjet për tri pyetjet e sigurisë që mund të përdoren për të verifikuar aksesin në llogarinë e fëmijës suaj. Për të mbrojtur sigurinë e llogarisë së fëmijës suaj dhe për të ruajtur mundësinë që të rivendosni me lehtësi fjalëkalimin e fëmijës suaj në internet, ju duhet t'i mbani të fshehta përgjigjet e këtyre pyetjeve.

Ne mund të grumbullojmë informacione të tjera nga fëmija juaj, që në disa raste mund të përcaktohen sipas COPPA si informacion personal. Për shembull, kur fëmija juaj hyn me Apple ID e tij ose të saj, ne mund të grumbullojmë informacione për identifikuesit e pajisjes, kukit, adresat IP, vendndodhjet gjeografike dhe brezat orarë ku përdoret pajisja Apple e tij ose e saj. Ne mund të grumbullojmë gjithashtu informacion rreth aktiviteteve dhe përdorimeve të fëmijës suaj në faqet, aplikacionet, produktet dhe shërbimet tona, duke përfshirë përmbajtjet e dhëna nga zhvillues palë të treta.

Përdorimi i informacionit

Siç përcaktohet në Politikën e privatësisë së Apple, Apple mund të përdorë informacionin e fëmijës suaj për të komunikuar njoftime të rëndësishme dhe për të dërguar informacion, informacion dhe njoftime për produkte, për të siguruar shërbime dhe për të përmirësuar produktet, përmbajtjen dhe shërbimet tona. Informacionin personal të tij ose të saj ne mund ta përdorim gjithashtu për qëllime të brendshme, si p.sh. auditim, analizë të të dhënave dhe kërkim.

Ne mund të përdorim, transferojmë dhe zbulojmë informacion jopersonal (të dhëna të cilat në vetvete nuk lejojnë lidhjen direkte me identitetin e fëmijës suaj) për çdo qëllim. Për shembull, ne mund të grupojmë dhe përdorim informacion në lidhje me aktivitetet e klientëve në faqen tonë, në shërbimet e iCloud dhe në iTunes Store, si edhe nga produktet dhe shërbimet tona të tjera për të na ndihmuar t'u ofrojmë klientëve tanë informacion më të dobishëm dhe për të kuptuar se cilat pjesë të faqes, produkteve dhe shërbimeve tona ngjallin më tepër interes. Të dhënat e grupuara konsiderohen si informacione jopersonale.

Limit Ad Tracking do të aktivizohet si parazgjedhje për të gjitha pajisjet e lidhura me Apple ID e një fëmije për t'u siguruar që ata të mos marrin reklama të personalizuara nga Apple. Megjithatë, fëmija juaj do të jetë sërish në gjendje të marrë reklama të papersonalizuara në ato pajisje.

Zbulimi i informacionit ndaj palëve të treta

Duke përdorur Apple ID e tyre dhe sipas kufizimeve tuaja, fëmija juaj mund të ndajë informacion me të tjerët në lidhje me funksionet dhe shërbimet e Apple (si p.sh. ato të përshkruara më lart) që ai ose ajo përdor.

Family Sharing

Si pjesë e Family Sharing, informacioni i fëmijës suaj, duke përfshirë blerjet e mëparshme dhe blerjet e ardhshme, do të ndahet me anëtarët e Familjes. Duke iu nënshtruar kufizimeve që vendosni, edhe fëmija juaj mund të zgjedhë të ndajë informacionin tuaj me anëtarët e Familjes përmes iCloud Photo Sharing, kalendarëve të ndarë dhe kujtesave, Find My iPhone dhe Location Sharing.

Gjithashtu, nëse fëmija juaj përdor Apple ID e tij ose të saj për të hyrë në një pajisje që zotërohet nga një palë e tretë (si p.sh. iPod i një shoku apo iPad i shkollës), informacioni i fëmijës suaj, si edhe informacioni i ndarë i anëtarëve të tjerë të Familjes, mund të shkarkohet dhe të jetë i dukshëm nga të tjerët që përdorin atë pajisje, përveçse në rastet dhe deri atëherë kur për Apple ID e fëmijës suaj realizohet dalja nga ajo pajisje.

Partnerët strategjikë

Herë pas here Apple mund t'u vërë në dispozicion informacion të caktuar personal partnerëve strategjikë që punojnë me Apple për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve ose që ndihmojnë Apple në tregtinë me klientët. Informacionet personale do të ndahen vetëm nga Apple për të ofruar apo përmirësuar produktet, shërbimet dhe reklamat tona; nuk do të ndahen me palë të treta për qëllimet e tyre të marketingut.

Ofruesit e shërbimeve

Apple ndan informacion personal me kompanitë që ofrojnë shërbime të tilla si përpunimi i informacioneve, kryerja e porosive të klientëve, dorëzimi i produkteve te ju ose te fëmija juaj, menaxhimi dhe përmirësimi i të dhënave të klientëve, ofrimi i shërbimit ndaj klientëve, vlerësimi i interesit tuaj ose të fëmijës suaj në produktet dhe shërbimet tona, si dhe kryerja e studimeve për klientët ose e anketimeve rreth përmbushjes së kërkesave. Këto kompani janë të detyruara të mbrojnë informacionin e fëmijës suaj dhe mund të ndodhen kudo ku vepron Apple.

Të tjera

Për Apple mund të jetë e nevojshme − për shkak të ligjit, proceseve ligjore, çështjeve gjyqësore dhe/ose kërkesave nga autoritetet publike dhe qeveritare brenda ose jashtë shtetit ku banoni − të zbulojë informacionin tuaj personal ose atë të fëmijës suaj. Informacionet personale rreth jush ose fëmijës suaj mund t'i zbulojmë edhe nëse përcaktojmë se zbulimi është i nevojshëm apo i duhur për arsye të sigurisë shtetërore, zbatimit të ligjit apo për çështje të tjera të rëndësisë publike.

Informacionet personale rreth jush ose fëmijës suaj mund t'i zbulojmë gjithashtu edhe nëse përcaktojmë se zbulimi është brenda nevojës së arsyeshme për zbatimin e kushteve tona të përgjithshme apo për të mbrojtur veprimet ose përdoruesit tanë. Gjithashtu, në rast riorganizimi, shkrirjeje apo shitjeje mund t'ia transferojmë palës së tretë përkatëse të gjitha informacionet personale që kemi mbledhur.

Aksesi, korrigjimi dhe fshirja

Nëse në ndonjë moment ju dëshironi të keni akses, të korrigjoni apo të fshini të dhënat që lidhen me Family Sharing ose me Apple ID e fëmijës suaj, ju lutemi na kontaktoni këtu: ://www.apple.com/privacy/contact/

Ose me anë të informacionit të kontaktit si më poshtë:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Miratimi për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit të fëmijës suaj nga Apple

Duke klikuar "Pajtohem", ju miratoni grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e informacionit të fëmijës suaj nga Apple siç përcaktohet në Politikën e privatësisë së Apple dhe në këtë dokument të zbulimit.

Ju lutemi vini re: Ky miratim nuk zbatohet për praktikat e grumbullimit të të dhënave të palëve të treta. Palët e treta, duke përfshirë zhvilluesit e aplikacioneve të shkarkuara nga një anëtar i Familjes dhe që mund të aksesohen nga fëmija juaj përmes Family Sharing, që mund të grumbullojnë, përdorin apo zbulojnë informacionin e fëmijës suaj, janë përgjegjëse për marrjen e një miratimi të veçantë të verifikueshëm. Ne ju inkurajojmë ta pyesni fëmijën ta konfirmojë me ju përpara se të japë akses në cilindo prej informacioneve të veta personale ndaj palëve të tilla të treta.

Ju lutemi vini re: Apple publikon në mënyrë rutinë përditësime të softuerëve për pajisjet tuaja. Kur veprojmë kështu, këto përditësime do të jenë të disponueshme për shkarkim në pajisjen përkatëse, duke përfshirë pajisjet në të cilat fëmija juaj mund të përdorë Apple ID e tij ose të saj. Ne ju rekomandojmë që të nisni përditësimin dhe të pajtoheni me kushtet që zbatohen, siç janë ato për iOS dhe macOS, në një pajisje të tillë.

Nëse keni ndonjë pyetje apo shqetësim rreth Politikës së privatësisë së Apple ose këtij dokumenti të zbulimit, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur https://www.apple.com/privacy/contact/.