Apple veselības pētījumu programmu konfidencialitātes politika

Apple veselības pētījumu programmu konfidencialitātes politika tika atjaunināta 2020. gada 20. novembrī
Korporācijai Apple ir svarīga jūsu datu konfidencialitāte. Esam izstrādājuši Konfidencialitātes politiku, kas attiecas uz to, kā mēs apstrādājam jūsu informāciju saistībā ar Apple veselības pētījumu programmām (“Programmas”). Lūdzam atvēlēt dažas minūtes, lai iepazītos ar mūsu konfidencialitātes principiem. Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mums.

Apple veselības pētījumi

Šajā Konfidencialitātes politikā ir izklāstīta informācija, kuru mēs drīkstam vākt vai saņemt saistībā ar to, kā jūs izmantojat jebkuru no mūsu veselības pētījuma Programmām, un jūsu dalību jebkurā no mūsu veselības aprūpes pētījumiem (turpmāk tekstā katrs no tiem — “Pētījums”; kopā — “Pētījumi”). Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz informāciju, ko mēs par jums vācam vai saņemam citā kontekstā, piemēram, kad jūs iegādājaties kādu Apple produktu, pārlūkojat Apple tīmekļa vietnes, izmantojat citas Apple mobilās programmas vai vispārējos un ar Pētījumu nesaistītos nolūkos izmantojat savu Apple ierīci, piemēram, iPhone, iPad vai Apple Watch. Mūsu vispārējos konfidencialitātes principus skatiet mūsu vispārējā konfidencialitātes politikā.

Apzināta piekrišana

Lai piedalītos Pētījumā, jums vispirms ir jāpārskata un jāparaksta apzināta piekrišana un atļaujas veidlapa (ja piemērojams) (“Apzināta piekrišana”), kas attiecas uz Pētījumu. Izmantojot Programmu, jūs piekrītat, ka jūsu informācija tiek vākta, izmantota un kopīgota, kā izklāstīts šajā Konfidencialitātes politikā un Apzinātajā piekrišanā. Ja jebkurš šīs Konfidencialitātes politikas noteikums ir pretrunā Apzinātās piekrišanas noteikumiem, spēkā ir Apzinātās piekrišanas noteikumi.

Šajā politikā var tikt izmantots termins “Pētījuma komanda”, lai atsauktos uz visām personām, kuras drīkst piekļūt datiem, kas ar Programmu starpniecību vai Pētījumu ietvaros tiek vākti par jums vai no jums. Katra Pētījuma Apzinātajā piekrišanā būs iekļauta konkrēta informācija par Pētījuma komandas dalībniekiem.

Informācijas vākšana un izmantošana

Personiska informācija ir dati, ko var izmantot, lai identificētu konkrētu personu vai sazinātos ar to. Noteikta personiska un nepersoniska informācija, kā norādīts tālāk, var tikt vākta no jums vai par jums ar Programmu starpniecību vai Pētījumu ietvaros.

Korporācija Apple, tās saistītie uzņēmumi un citi Pētījuma komandas dalībnieki drīkst savstarpēji kopīgot informāciju, ko mēs vācam ar Programmas starpniecību, un izmantot to atbilstoši šai Konfidencialitātes politikai.

Ja jūs izlemjat piedalīties Pētījumā, tālāk ir norādīti piemēri, kāda veida informāciju mēs drīkstam vākt un kā mēs to drīkstam izmantot.

Kādu informāciju mēs vācam

Kad jūs lejupielādējat kādu no Programmām un reģistrējaties kādā no Pētījumiem, tālāk ir norādīti piemēri, kādu kategoriju informācija (kas var ietvert arī personisku informāciju) var tikt vākta no jums vai par jums ar Programmu starpniecību (“Pētījuma dati”). Tas, kādu kategoriju informācija par jums tiks vākta Pētījuma ietvaros, būs izklāstīts Apzinātajā piekrišanā.

 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
 • Demogrāfiskā informācija, piemēram, jūsu vecums, dzimums, dzīvesvietas valsts un rase.
 • Medicīniskā vēsture un informācija, piemēram, jūsu garums/svars, līdzšinējās medicīniskās diagnozes un veiktie testi (piemēram, neregulāras sirdsdarbības diagnoze), noteiktu medikamentu (piemēram, asins šķidrināšanas medikamentu) pašreizēja un agrāka lietošana, noteikta ģimenes vēsture (piemēram, mirdzaritmija) un ieradumi (piemēram, smēķēšana). Šī informācija var tikt vākta, izmantojot programmā pieejamas aptaujas vai citas aptaujas par veselību, kuras jūs varat tikt aicināts aizpildīt.
 • Sensora informācija, piemēram, pulss un sirds sitienu aprēķins.
 • Tehniskie dati, kas daudzos gadījumos ir nepersoniska informācija, proti, tāda veida dati, kas paši par sevi neļauj tiešā veidā identificēt konkrētu fizisko personu. Tehniskie dati ietver informāciju par to, kā jūs izmantojat Programmu (piemēram, Programmas pirmās palaišanas datums un laiks), Programmas versiju un instalācijas ID, ierīces identifikatoru un tehniskos datus par jūsu ierīci, piemēram, operētājsistēmu un modeli. Korporācija Apple neizseko savus klientus laika gaitā un trešo personu tīmekļa vietnēs, lai nodrošinātu mērķētas reklāmas, tādēļ tā nereaģē uz signāliem “Neizsekot” (DNT).
 • Informācija par nevēlamiem notikumiem, piemēram, bažas, nevēlams notikums vai cits jautājums, kas rodas saistībā ar Pētījumu un par ko ir jāziņo.
 • Cita informācija, ja tāda ir. Tā ir norādīta Apzinātajā piekrišanā.

Jūsu kontaktinformācija tiks nošķirta no pārējiem datiem, kas no jums tiek vākti ar Programmu starpniecību un Pētījumu ietvaros, un aizstāta ar nejauši izvēlētu kodu (“Šifrēti pētījuma dati”), pirms tā tiek saņemta Apple sistēmās.  Ja korporācija Apple rīkojas kā pētījuma sponsors, tai ir pienākums īstenot procesu, kurā var būt iekļauta tādu pētījuma datu pārskatīšana, kas nav Šifrēti pētījuma dati, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem noteiktās jurisdikcijās vai izpildītu korporācijas Apple kā sponsora pienākumus. Korporācija Apple nolīgst trešo personu šādu pienākumu izpildīšanai tās vārdā, un Apple sistēmās tiek saņemti tikai Šifrēti pētījuma dati. Noteiktos pētījumos, ja jūs sastopaties ar tehnisku problēmu un piekrītat šajā saistībā no Apple saņemt papildu tehnisko atbalstu, Apple drīkst piekļūt noteiktai informācijai, pēc kuras jūs var tiešā veidā identificēt. Citas Pētījumā iesaistītās personas, piemēram, Pētījuma galvenais pētnieks vai citi Pētījuma komandas dalībnieki, var uzturēt Pētījuma datus identificējamā formātā.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Jūsu personiskā informācija, piemēram, jūsu kontaktinformācija, ja tā tiek savākta ar Programmas starpniecību, var tikt izmantota Apzinātajā piekrišanā izklāstītajos nolūkos, tostarp:

 • lai reģistrētu jūs Pētījumam, tostarp noteiktu jūsu piemērotību dalībai Pētījumā;
 • lai veiktu un atbalstītu Pētījumu;
 • lai sazinātos ar jums saistībā ar aptaujām vai sūtītu citus ziņojumus, kas ir saistīti ar Pētījumu, izmantojot programmā pieejamos paziņojumus, e-pastu vai citus līdzekļus.

Jūsu Šifrētie pētījuma dati var tikt izmantoti Apzinātajā piekrišanā izklāstītajos nolūkos, tostarp:

 • lai veiktu un atbalstītu Pētījumu;
 • lai izstrādātu ar veselību saistītus produktus un pasākumus uzlabojumu panākšanai;
 • citu pētījumu nolūkos, ja tas ir atļauts Apzinātajā piekrišanā;
 • lai izdotu pētījumu rezultātus un saistītus ziņojumus, kuros jūs netiksit identificēts.

Jūsu tehniskie dati (norādīti iepriekš) var arī tikt izmantoti, lai noteiktu jūsu piemērotību dalībai Pētījumā un to, kā jūs vispārēji izmantojat Programmas.

Informācijas izpaušana trešām personām

Pakalpojumu sniedzēji

Apple un citi Pētījuma komandas dalībnieki var kopīgot jūsu informāciju ar uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus Pētījuma vajadzībām vai Pētījuma vārdā, piemēram, neatkarīgajai trešās personas institucionālajai uzraudzības padomei, kas ir atbildīga par Pētījuma uzraudzību un jūsu kā pētījuma dalībnieka tiesību aizsardzību, vai trešai personai, kas ir nolīgta, lai tā sniegtu ar Pētījumu saistītus pakalpojumus, piemēram, mūsu vārdā saņemtu un apstrādātu ar Pētījumu saistītas sūdzības. Šiem uzņēmumiem ir pienākums aizsargāt jūsu informāciju.

Citas personas

Jūsu personiskā informācija un Šifrētie pētījuma dati arī var tikt izpausti tālāk norādītajām trešām personām.

 • Valdības un regulatīvās iestādes, piemēram, ASV Veselības un sociālo pakalpojumu departaments, Pārtikas un zāļu pārvalde un citas federālās vai štatu pārvaldes aģentūras.
 • Tiesībaizsardzības iestādes un citas trešās personas saskaņā ar derīgu juridisku procesu, piemēram, tiesas pavēsti, prāvu vai tiesas rīkojumu. Turklāt mēs drīkstam izpaust informāciju par jums, ja uzskatām, ka valsts drošības vai citu sabiedriski svarīgu apsvērumu dēļ informācijas izpaušana ir nepieciešama vai piemērota.
 • Citi apstiprināti Pētījumā iesaistīti pētnieki. Ja tas ir atļauts Apzinātajā piekrišanā, noteikti trešo personu pētnieki, kuri ir apstiprināti, drīkst piekļūt ierobežotiem Pētījuma datiem. Apzinātajā piekrišanā būs detalizētāk izklāstītas apstiprināto pētnieku kategorijas, Pētījuma datu veidi, kādiem viņi drīkst piekļūt, un nolūki, kādos viņi drīkst izmantot šos datus.
 • Citi, ja mēs nosakām, ka informācijas izpaušana ir pamatoti nepieciešama, lai izpildītu mūsu nosacījumus vai aizsargātu mūsu darbību vai lietotājus. Mēs izpaužam informāciju, kā izklāstīts Apzinātajā piekrišanā. Turklāt reorganizācijas, apvienošanas vai pārdošanas gadījumā mēs drīkstam nodot visu apkopoto personisko informāciju attiecīgajai trešai personai.

Jūsu informācijas aizsardzība

Korporācijai Apple ir ļoti nopietna attieksme pret jūsu personiskās informācijas drošību. Korporācija Apple ir īstenojusi saprātīgus pasākumus, lai uzturētu Pētījuma datu drošību un aizsargātu jūsu informācijas konfidencialitāti, tostarp glabātu to ierobežotas piekļuves sistēmās, kas atrodas telpās, kurās ir ieviesti fiziskās drošības pasākumi. Neraugoties uz mūsu īstenotajiem drošības pasākumiem, pilnīga konfidencialitāte nav garantējama.

Personiskās informācijas glabāšana

Jūsu dalība Pētījumā ir brīvprātīga. Jūs jebkurā brīdī drīkstat pārtraukt dalību Pētījumā vai izstāties no tā. Ja izlemjat izstāties no pētījuma, mēs drīkstam nedzēst informāciju, ko jau esam savākuši, un turpināt to izmantot, taču mēs vairs nesaņemsim jaunus Pētījuma datus par jums un nesazināsimies ar jums par Pētījumu, izņemot gadījumos, ja ir nopietna un medicīniska nepieciešamība, ar kuru saistībā ir jārīkojas. Konkrētā glabāšanas politika un darbības, kas jums ir jāveic, lai izstātos, būs aprakstītas katra Pētījuma Apzinātajā piekrišanā.

Bērni

Mūsu Programmas nav paredzētas bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai nav sasnieguši līdzvērtīgu minimālo vecumu attiecīgajā jurisdikcijā. Ja uzzinām, ka esam vākuši personisko informāciju par bērnu, kurš ir jaunāks par 13 gadiem, mēs šo informāciju izdzēšam pēc iespējas ātri.

Mūsu saistības ievērot jūsu konfidencialitāti

Lai jūsu personiskā informācija būtu drošībā, visi korporācijas Apple darbinieki ievēro konfidencialitātes un drošības ievērošanas prasības un konfidencialitātes aizsardzības pasākumus.

Jautājumi par konfidencialitāti

Ja jums ir jautājumi vai šaubas par šo Konfidencialitātes politiku, sazinieties ar mums. Ja jums ir jautājumi par Pētījumu, lūdzu, sazinieties ar Pētījuma komandas dalībnieku, izmantojot Apzinātajā piekrišanā norādīto kontaktinformāciju. Lai izstātos no Pētījuma, lūdzu, izpildiet konkrētos norādījumus, kas ir iekļauti Apzinātajā piekrišanā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izdzēšot Programmu, jūs neizstājaties no Pētījuma.

Korporācija Apple laiku pa laikam var atjaunināt šo Konfidencialitātes politiku. Ja mēs būtiski mainīsim šo politiku, jūs Programmā vai ar Pētījumu saistītā e-pasta ziņojumā par to saņemsit paziņojumu un atjaunināto Konfidencialitātes politiku. Mēs arī drīkstam sniegt paziņojumu jebkurā ar Pētījumu saistītā tīmekļa vietnē.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014