Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας και Απόρρητο

Η Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες σας και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Η Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας στέλνει στην Apple πληροφορίες δραστηριότητας και προπονήσεων, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία σας, από τη συσκευή iOS και το Apple Watch σας, ώστε η Apple να αναπτύξει, να βελτιώσει και να κατανοήσει καλύτερα την αποτελεσματικότητα των δυνατοτήτων υγείας, δραστηριότητας και άθλησης. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν ανεπεξέργαστα και αναλυμένα δεδομένα από αισθητήρες υγείας και δραστηριότητας. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό και δεν περιλαμβάνουν προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος της Βελτίωσης Υγείας και Δραστηριότητας αφορούν δεδομένα που εμφανίζονται στις εφαρμογές «Υγεία» και «Άθληση» στη συσκευή iOS σας και στην εφαρμογή «Δραστηριότητα» στο Apple Watch σας, στις οποίες περιλαμβάνονται ορισμένα δεδομένα που έχετε εισαγάγει (π.χ. ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος και κατάσταση λειτουργίας αναπηρικού αμαξιδίου), πληροφορίες σχετικά με τον καρδιακό ρυθμό, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας «Γνωστοποιήσεις ακανόνιστου ρυθμού» (π.χ. συχνότητα και τύπος γνωστοποιήσεων, αριθμός και τύπος μετρήσεων καρδιακού ρυθμού, καθώς και ποσοστά συγκεκριμένων τιμών κολπικής μαρμαρυγής, οι αλληλεπιδράσεις σας με διάφορους τύπους δεδομένων και σχετικοί παράγοντες τρόπου ζωής, καθώς και αριθμός και πιθανές αιτίες μη καταληκτικών μετρήσεων), δεδομένα από την εφαρμογή «ΗΚΓ» (π.χ. αριθμός καταγραμμένων ΗΚΓ, αποτελέσματα και τυχόν σχετιζόμενα συμπτώματα), πληροφορίες από την εφαρμογή «Οξυγόνωση» (π.χ. αποτελέσματα επιτυχών μετρήσεων, συγκεκριμένος αριθμός των καταγραμμένων μετρήσεων και συγκεκριμένη ποιότητα μετρήσεων), πληροφορίες από τη δυνατότητα «Κοινοποίηση στην Υγεία» που επιτρέπει την κοινοποίηση των δεδομένων Υγείας στην οικογένεια και τους φίλους σας (π.χ. αριθμός σχέσεων κοινοποίησης, αριθμός κοινοποιημένων ιατρικών θεμάτων, τροποποιήσεις σε κοινοποιημένα ιατρικά θέματα και η αλληλεπίδρασή σας με τις γνωστοποιήσεις «Κοινοποίηση στην Υγεία»), συγκεκριμένα δεδομένα από τη δυνατότητα «Κοινοποίηση στην Υγεία» που επιτρέπουν την κοινοποίηση των δεδομένων Υγείας σας στον πάροχο υπηρεσιών υγείας (π.χ. συχνότητα χρήσης, ελάχιστος, μέγιστος και μέσος αριθμός κοινοποιημένων ιατρικών θεμάτων και αριθμητικό εύρος παρόχων υπηρεσιών υγείας στους οποίους κοινοποιείτε τα δεδομένα Υγείας σας) και δεδομένα από το Ιατρικό ID σας (π.χ. συμπληρωμένα πεδία και η αλληλεπίδρασή σας με τη δυνατότητα), πληροφορίες που σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση της δυνατότητας «Φάρμακα» (όπως αν καταγράψατε ένα φάρμακο, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή ενός φαρμάκου, η δημιουργία προγράμματος λήψης φαρμάκων και ενέργειες που σχετίζονται με τέτοια προγράμματα, καθώς και η αλληλεπίδρασή σας με τα Φάρμακα και η χρήση των ρυθμίσεων και ειδοποιήσεων Φαρμάκων). Τα δεδομένα που στέλνονται στην Apple μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα δραστηριότητας και κίνησης (π.χ. ώρες ορθοστασίας, λεπτά άσκησης, ορόφους/σκάλες που έχετε ανέβει, υψόμετρο και βάθος, ποσοστό ολοκλήρωσης των κύκλων κίνησης, επίπεδο σωματικής δραστηριότητας), δεδομένα προπόνησης (π.χ. τύπος, μορφή, πηγή και διάρκεια), δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα, δεδομένα επιταχυνσιόμετρου και γυροσκοπίου, γενική κατεύθυνση προς την οποία κοιτάτε και δεδομένα πίεσης), δεδομένα από την εφαρμογή «Ενσυνειδητότητα» (π.χ. τύπος συνεδρίας ενσυνειδητότητας και αν υπολογίστηκαν οι καρδιακοί παλμοί), τη θέση και τον προσανατολισμό του καρπού και δεδομένα σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο εισαγωγής συγκεκριμένων επαληθεύσιμων ιατρικών εγγραφών στην εφαρμογή «Υγεία» καθώς και σχετικά δεδομένα που εμφανίζονται στην εφαρμογή «Υγεία» (π.χ. τιμή VO₂ max), ο αριθμός των πτώσεών σας και άλλες πληροφορίες πτώσεων και προσκρούσεων, τιμές αναπνευστικού ρυθμού κατά τον ύπνο καθώς και πληροφορίες, συμπτώματα και αποτελέσματα που σχετίζονται και προέρχονται από έμμηνους κύκλους, εγκυμοσύνη και παράγοντες κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντισυλληπτικών (π.χ. ανίχνευση παρατεταμένων έμμηνων κύκλων, ακανόνιστων ή σποραδικών έμμηνων κύκλων, εκτιμήσεις ωορρηξίας, δεδομένα ακρίβειας πρόβλεψης έμμηνου κύκλου και αποτελέσματα τεστ ωορρηξίας που πραγματοποιούνται στο σπίτι), πληροφορίες που σχετίζονται με και προέρχονται από μετρήσεις θερμοκρασίας καρπού (π.χ. συγκεντρωτικές μετρήσεις θερμοκρασίας και άλλες μετρήσεις με βάση τη θερμοκρασία), προγράμματα ύπνου και πώς διαφέρουν από τον καταγραμμένο χρόνο ύπνου, δεδομένα κίνησης που χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό του χρόνου ύπνου, μέτρηση των επιπέδων έκθεσης στον ήχο ακουστικών και σε περιβαλλοντικούς ήχους, μετρήσεις μείωσης ήχου, συνταγές όρασης και σχετικά πεδία, καθώς και μετρήσεις και οπτικοποιήσεις που σχετίζονται με την καρδιά. Η Apple μπορεί επίσης να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς και αν άλλες εφαρμογές ή συσκευές άθλησης τρίτων μερών είναι εγκατεστημένες, συνδεδεμένες ή χρησιμοποιούνται, την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας, πόσον καιρό χρησιμοποιείτε το Apple Watch, καθώς και πληροφορίες σχετικά με ποιες εφαρμογές, γνωστοποιήσεις, ρυθμίσεις και δυνατότητες Υγείας και δραστηριότητας έχετε ενεργοποιήσει και με ποιες έχετε αλληλεπιδράσει. Όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να συγκεντρωθούν ή να συνδυαστούν με άλλον τρόπο σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί και να αναλυθούν στη συσκευή iOS και στο Apple Watch σας προτού σταλούν στην Apple. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από την Apple για προσδιορισμό τάσεων και εκτίμηση μετρήσεων για ορισμένες δυνατότητες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και την υγεία.

Σε περιορισμένες περιστάσεις, η Apple ενδέχεται να κοινοποιήσει ορισμένα συγκεντρωτικά δεδομένα σε αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, όταν χρειαστεί για υποστήριξη υποβολών σε ρυθμιστικές αρχές. Τα κοινοποιημένα δεδομένα δεν θα περιλαμβάνουν ατομικά δεδομένα ή δεδομένα που μπορεί να σας ταυτοποιούν.

Αν ενεργοποιήσετε τη Βελτίωση Υγείας και Δραστηριότητας, συμφωνείτε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία, τη χρήση και την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, από την Apple, τις θυγατρικές και τους αντιπροσώπους της. Η Apple ενδέχεται να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες σε αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Σεπτεμβρίου 2022