Reklama Apple a súkromie

Reklama doručovaná spoločnosťou Apple pomáha užívateľom objavovať apky, produkty a služby, pričom rešpektuje súkromie užívateľov. Reklamná platforma spoločnosti Apple chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, ako tieto údaje používame. Naša reklamná platforma nezdieľa s tretími stranami žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu.

Reklamy ponúkané reklamnou platformou spoločnosti Apple sa môžu zobrazovať v apkách App Store, Apple News a Akcie. Reklamná platforma spoločnosti Apple vás nesleduje. Znamená to, že neprepája dáta užívateľa ani zariadenia zhromaždené z našich apiek s dátami užívateľov alebo zariadení zhromaždených od tretích strán na cielenie reklamy ani na účely merania účinnosti reklám a nezdieľa tieto dáta so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním dát.

Kontextové informácie

Na poskytovanie pre vás relevantných reklám môžu byť použité kontextové informácie, ako napríklad:

• Informácie o zariadení: Nastavenia jazyka klávesnice, typ zariadenia, verzia OS, mobilný operátor a typ pripojenia.

• Poloha zariadenia: Ak sú zapnuté lokalizačné služby a apkám App Store alebo Apple News ste udelili povolenie na prístup k vašej polohe, vaša poloha môže byť použitá na poskytovanie geograficky relevantných reklám. Reklamná platforma spoločnosti Apple neukladá vašu presnú polohu ani si na jej základe o vás nevytvára profil. Ak chcete pristupovať k týmto nastaveniam, otvorte Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby.

• Vyhľadávania v App Store: Vyhľadávané položky v App Store môžu byť použité na poskytovanie reklamy, ktorá bude pre vás relevantná.

• Apple News a Akcie: Typy článkov, ktoré čítate, môžu byť použité na výber vhodných reklám.

Segmenty

Vytvárame takzvané segmenty, čo sú skupiny ľudí zdieľajúcich podobné charakteristiky, a tieto skupiny používame na poskytovanie cielených reklám. Informácie o vás môžu byť použité na zaradenie do segmentov, na základe ktorých je vám potom doručovaná reklama. Aby sme chránili súkromie užívateľov, poskytujeme cielené reklamy len v prípade, ak kritériá pre daný segment spĺňa najmenej 5000 ľudí.

Na zaradenie do segmentov môžeme používať nasledovné informácie:

• Informácie o účte: Vaše meno, adresa, vek, pohlavie a zariadenia registrované vo vašom Apple ID účte. Informácie ako vaše krstné meno na stránke registrácie Apple ID alebo oslovenie v Apple ID účte môžu byť použité na určenie vášho pohlavia. Informácie o svojom účte môžete aktualizovať na webstránke Apple ID.

• Sťahovaný obsah, nákupy a odbery: Hudba, filmy, knihy, TV seriály a apky, ktoré ste si stiahli, ako aj všetky nákupy a odbery v apkách. Cielená reklama založená na sťahovaní konkrétnej apky alebo nákupoch v konkrétnej apke (vrátane odberov) z App Storu nie je povolená, pokiaľ jej zacielenie nevykonáva vývojár danej apky.

• Apple News a Akcie: Témy a kategórie článkov, ktoré čítate, a publikácie, ktoré nasledujete, odoberáte alebo ktoré vám posielajú hlásenia.

• Reklamy: Vaše interakcie s reklamami zobrazovanými reklamnou platformou spoločnosti Apple.

Niektoré z vyššie uvedených informácií použijeme spolu s vyhľadávaniami v App Store a aktivitami pri jeho prechádzaní na určenie toho, ktorá reklama je pre vás spomedzi všetkých dostupných najviac relevantná. Aktivity pri prechádzaní App Storu zahŕňajú obsah a apky, na ktoré ste klepli a zobrazili pri prechádzaní App Storu. Tieto informácie sú agregované v rámci množstva užívateľov a neidentifikujú vás ako osobu. Reklamy, ktoré sa vám zobrazia, môžeme vyberať aj na základe informácií uchovaných na vašom zariadení, napríklad apiek, ktoré často otvárate. Tieto informácie sú spracované lokálne na vašom zariadení.

Reklamná platforma spoločnosti Apple prijíma informácie o reklamách, na ktoré ste klepli a ktoré ste si prezerali, pod náhodným identifikátorom, ktorý nie je previazaný s vaším Apple ID.

Spoločnosť Apple nezdieľa s tretími stranami žiadne informácie, ktoré by umožňovali vašu osobnú identifikáciu. Sme však povinní sprístupňovať niektoré informácie neosobnej povahy našim strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb, ponúkaní produktov spoločnosti Apple zákazníkom a predávaní reklám v mene spoločnosti Apple. Reklamná platforma spoločnosti Apple nemá prístup k žiadnym transakciám uskutočneným cez Apple Pay ani dátam z apky Zdravie a tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné účely. Spoločnosť Apple nepozná ani nesprístupňuje inzerentom informácie týkajúce sa vašej sexuálnej orientácie, vierovyznania ani politickej príslušnosti.

Nastavenia reklamy

O tejto reklame

Ak chcete vedieť, prečo sa vám v App Store, Apple News alebo Akciách zobrazila konkrétna reklama, klepnite na tlačidlo Reklama na reklame. Zobrazia sa segmenty a ďalšie dáta, ako napríklad demografické informácie, na základe ktorých bolo stanovené doručovanie reklamy.

Informácie o cielení reklamy

Informácie o vás, ktoré môžu byť použité na zobrazenie cielených reklám prostredníctvom reklamnej platformy spoločnosti Apple vrátane segmentov, do ktorých ste zaradení.

Ak si chcete pozrieť tieto informácie, otvorte na svojom iOS alebo iPadOS zariadení Nastavenia > Súkromie > Reklama Apple a klepnite na Zobraziť informácie o cielení reklamy. Na Macu otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie > Súkromie, vyberte možnosť Reklama Apple a kliknite na Zobraziť informácie o cielení reklamy.

Ak si myslíte, že informácie o vás sú nepresné, aktualizujte informácie vo svojom Apple ID účte.

Reklama založená na polohe

Ak App Storu alebo Apple News povolíte prístup k vašej polohe, reklamná platforma spoločnosti Apple bude môcť používať aktuálnu približnú polohu vášho zariadenia na poskytovanie geograficky cielenej reklamy v App Store a Apple News.

Na iOS alebo iPadOS zariadení môžete túto funkčnosť apiek založenú na polohe (vrátane cielenia reklamy) vypnúť v Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby, kde buď klepnutím vypnete Lokalizačné služby, alebo v zozname apiek vyberiete App Store alebo News a nastavíte ich prepínače na Nikdy. Na Macu otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie > Súkromie, vyberte Lokalizačné služby a zrušte zaškrtnutie možnosti Zapnúť lokalizačné služby alebo možnosti News.

Reklamná platforma spoločnosti Apple neprijíma žiadne informácie o vašej polohe v prípade, ak máte na svojom zariadení vypnuté lokalizačné služby.

Osobná reklama

Ak je zapnutá osobná reklama, reklamná platforma spoločnosti Apple môže používať vaše informácie na doručovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Vypnutím tejto možnosti zabránite spoločnosti Apple používať tieto informácie na cielenie reklamy. Celkové množstvo zobrazenej reklamy sa nemusí zmenšiť, reklamy však budú pre vás menej relevantné.

Osobnú reklamu môžete na iOS alebo iPadOS zariadení vypnúť v Nastavenia > Súkromie > Reklama Apple, kde klepnutím vypnete možnosť Osobná reklama. Na Macu otvorte Systémové nastavenia > Bezpečnosť a súkromie > Súkromie, vyberte možnosť Reklama Apple a potom zrušte zaškrtnutie možnosti Osobná reklama. Možnosť Osobná reklama nemusí byť k dispozícii, ak ste neplnoletí, ak je váš účet spravovaný alebo ak sa nachádzate na mieste, kde spoločnosť Apple nedoručuje reklamu do vlastných apiek.

Predchádzanie podvodom a iným nezákonným aktivitám

Reklamná platforma spoločnosti Apple môže používať informácie o vyhľadávaní v App Store, reklamách, ktoré si pozeráte a na ktoré klepnete, a apkách, ktoré zakúpite a stiahnete z reklám. Tieto informácie pomáhajú pri identifikácii podvodov a ďalších škodlivých aktivít v reklamách a ich predchádzaní. Tieto informácie sú zhromažďované pod náhodným identifikátorom, ktorý nie je previazaný s vaším Apple ID.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Dátum vydania: 15. februára 2022