AppleCare Protection Plan för iPhone

Sverige  

Villkor
 
KONSUMENTLAGSTIFTNING
 
De fördelar som följer av AppleCare Protection Plan för iPhone gäller utöver de rättigheter du har i konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som gäller oförenliga produkter. Inget av följande villkor kommer att ha någon negativ inverkan på de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du kan hävda konsumenträtt utöver de rättigheter du har enligt planen kan du välja att göra ett anspråk enligt antingen konsumentlagstiftningen eller planen.
 
Obs! Villkoren i planen ska inte tillämpas på krav enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.
 
1.  Planen.
 
Detta serviceavtal styr den hårdvaruservice och tekniska support som tillhandahålls till dig av Apple Distribution International eller dess efterträdare (”Apple”) enligt ovannämnda plan (”Planen”) för den Apple-märkta produkten och dess tillbehör som ingår i dess originalförpackning (”Omfattad utrustning”) som listas i ditt täckningsbevis (”Planbekräftelse”).
 
2.  Täckningens början och slut.
 
Täckningen börjar när du köper Planen och slutar det datum som specificeras i din Planbekräftelse (”Täckningsperiod”). Registrera din Omfattade utrustning och din Plans registreringsnummer (”Avtalsnummer”) hos Apple för att få din Planbekräftelse. Om autoregistrering är tillgänglig kommer ditt inköpskvitto att vara din Planbekräftelse. Planens villkor, inköpskvittot för Planen och Planbekräftelsen ingår i ditt serviceavtal. Planens pris återfinns på inköpskvittot. Planens täckning av hårdvaruservice och teknisk support är utöver den täckning som tillhandahålls av tillverkarens hårdvarugaranti och tekniska support.
 
3.  Vad omfattas?
 
3.1 Hårdvaruservice
 
Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk under Täckningsperioden genom att meddela Apple att (i) ett fel i material och utförande uppstått i den Omfattade utrustningen, eller (ii) kapaciteten hos det omfattade iPhone-batteriet har minskat femtio (50) procent eller mer jämfört med de ursprungliga specifikationerna, kommer Apple att antingen (a) laga felet utan kostnad genom att använda nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (b) byta ut den Omfattade utrustningen mot en ersättningsprodukt som är ny eller likvärdig med ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet och är åtminstone funktionsmässigt likvärdig den ursprungliga produkten. Om Apple byter ut den Omfattade utrustningen blir den ursprungliga produkten Apples egendom och ersättningsprodukten kundens egendom med täckning under resten av Planens Täckningsperiod.
 
3.2 Teknisk support
 
Under Täckningsperioden kommer Apple att ge dig tillgång till tekniska supportresurser via telefon och webben. Teknisk support kan omfatta hjälp med installation, start, konfiguration, felsökning och återställning (förutom återställning av data), inklusive lagring, hämtning och hantering av filer, tolkning av systemmeddelanden, samt avgörande om när hårdvaruservice behövs. Apple kommer att ge support för den version av den omfattade programvaran som då är aktuell, och den då föregående huvudversionen. För detta avsnitt omnämns ”huvudversion” som en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.
 
3.3 Omfattningen av den tekniska supporten
 
Under Planen kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade utrustningen, iPhone OS (”iOS”) och programvaruapplikationer som förinstallerats med den Omfattade utrustningen (båda omnämnda som ”iPhone-programvara”) och anslutningsproblem mellan den Omfattade utrustningen och en ”Stödd dator”, med vilken avses en dator som täcker den Omfattade utrustningens anslutningsspecifikationer och som använder ett operativsystem som stöds av den Omfattade utrustningen.
 
4. Vad omfattas inte?
 
4.1 Hårdvaruservice
 
Obs! Apple kan begränsa service till det ursprungliga inköpslandet hos den Omfattade utrustningen.
 
Planen kan inte tillämpas på:
 
(i) Installation, borttagning eller skrotning av den Omfattade utrustningen eller tillhandahållande av utrustning medan den Omfattade utrustningen servas;
 
(ii) Skada orsakad av (a) en produkt som inte är den Omfattade utrustningen, (b) olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, jordbävning eller annan yttre orsak, (c) användning utanför de tillåtna eller avsedda användningsområdena som beskrivs av tillverkaren, i instruktionsboken, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade utrustningen eller (d) service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för Apple eller en Apple-auktoriserade tjänsteleverantör (”AASP”);
 
(iii) Omfattad utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort, eller har ändrats för att förändra dess funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från tillverkaren;
 
(iv) Omfattad utrustning som försvunnit eller stulits. Denna plan täcker bara Omfattad utrustning som returnerats till Apple i sin helhet;
 
(v) Kosmetisk skada på den Omfattade utrustningen, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast kring portar;
 
(vi) Förebyggande underhåll av den Omfattade utrustningen; eller
 
(vii) fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på grund av naturligt åldrande hos produkten.
 
4.2 Teknisk support.
 
Planen omfattar inte:
 
(i) Användning av iOS eller konsumentprogramvara som serverbaserade program, eller användning eller ändrig av den Omfattade utrustningen, iOS eller konsumentprogramvaran på ett sätt som den Omfattade utrustningen inte är tänkt att användas eller ändras i enlighet med tillverkarens bruksanvisning, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade utrustningen;
 
(ii) Problem som skulle kunnat lösas genom att uppgradera programvaran till den då aktuella versionen;
 
(iii) Tredjepartsprodukter eller deras effekt på eller interaktion med den Omfattade utrustningen, iOS eller konsumentprogramvaran.
 
(iv) Användning av en dator eller ett operativsystem under som inte har att göra med konsumentprogramvara eller anslutningsproblem med den Omfattade utrustningen;
 
(v) Annan Apple-programvara än iOS eller konsumentprogramvara som omfattas av Planen.
 
(vi) iOS-programvara eller annan Apple-märkt programvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.
 
(vii) Skada på eller förlust av all programvara eller data som finns på eller spelats in av den Omfattade utrustningen. Återställning och ominstallation av programvara och användardata omfattas inte av denna Plan.
 
5.  Hur får jag service och support.
 
Du kan få hårdvaruservice och teknisk support genom att använda Apples supportresurser som beskrivits nedan eller ringa Apple på det telefonnummer som finns i guiden Kom igång (”Guiden”). Om du ringer kommer en representant för Apples tekniska support svara, be dig om din Plans Avtalsnummer och den Omfattade utrustningens serienummer innan du får hjälp. Behåll Planbekräftelsen och det ursprungliga inköpskvittot för den Omfattade utrustningen och din Plan, eftersom dessa kommer att efterfrågas om det uppstår oklarheter kring huruvida din produkt omfattas av Planen.
 
Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service
6.  Alternativ för hårdvaruservice.
 
6.1 Apple kommer efter eget val att tillhandahålla hårdvarutjänster genom ett eller flera av följande alternativ:
 
(i) Inlämningsservice. Inlämningsservice är tillgänglig för merparten av all Omfattad utrustning. Återlämna den Omfattade utrustningen till en Apple-ägd retail store eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Service kommer att utföras på plats eller så kommer butiken skicka den Omfattade utrustningen till en Apple repair service (”ARS”) för att utföra servicen. När du fått besked om att servicen är klar ska du utan dröjsmål hämta den Omfattade utrustningen.
 
(ii) Service via post. Service via post är tillgänglig för merparten av all Omfattad utrustning. Om Apple anser att din Omfattade utrustning är behörig för service via post kommer Apple att skicka dig förbetalda fraktsedlar (och om du inte längre har kvar ursprungsförpackningen, förpackningsmaterial) och du skickar den Omfattade utrustningen till en ARS i enlighet med Apples instruktioner. När servicen är färdig kommer Apple repair service att returnera Apple-produkten till dig. Apple kommer att betala för frakten till och från dig om alla instruktioner följs.
 
(iii) Express Replacement Service (”ERS”) eller gör det själv-service (”DIY”). ERS finns tillgängligt för viss Omfattad utrustning och DIY-service finns tillgänglig för lätt utbytbara produkter, delar eller tillbehör som kan bytas utan verktyg. Om ERS eller DIY-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.
 
(a) Service där Apple kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple kan reservera ett belopp på ditt kreditkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning, med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt kreditkort så att du inte kommer att debiteras för produkten, delen eller tillbehöret och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten, delen eller tillbehöret enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt kreditkort med det godkända beloppet.
 
(b) Service där Apple inte kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den ersatta produkten, delen eller tillbehöret.
 
(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med ERS eller DYI-service. Om du behöver ytterligare hjälp ringer du Apple på det telefonnummer som anges i den online-resurser som beskrivs ovan, eller besöker en Apple Retail eller AASP.
 
6.2 Service i länder som inte är inköpslandet kommer att begränsas till de alternativ som finns tillgängliga i det landet. Du kan bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om den Omfattade utrustningen inte kan få service i det land där service begärs, om det inte är inköpslandet. Om du begär service i ett land som inte är inköpslandet följer du alla gällande import- och exportlagar och -regler och ansvarar för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. För internationell service kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.
 
7.  Ditt ansvar
 
För att få service och support enligt Planen behöver du uppfylla följande:
 
(i) Uppge din Plans avtalsnummer och en kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis om så begärs;
 
(ii) Tillhandahålla information om symtomen och orsakerna kring problemen med den Omfattade utrustningen;
 
(iii) Svara på informationsförfrågningar, inklusive men inte begränsat till den Omfattade utrustningens serienummer, modell, version av operativsystemet och den installerade programvaran, all kringutrustning som anslutits till eller installerats på den Omfattade utrustningen, de felmeddelanden som visats, de åtgärder som vidtagits innan den Omfattade utrustningen visade tecken på problem och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet;
 
(iv) Följa instruktioner som Apple ger dig, inklusive men inte begränsat till att inte skicka Apple-produkter och -tillbehör som inte omfattas av reparations- eller utbytesservice och att packa den Omfattade utrustningen i enlighet med Apples instruktioner;
 
(v) Uppdatera programvara till den senaste versionen innan service begärs; och
 
(vi) Säkerhetskopiera programvara och data som finns lagrad på den Omfattade utrustningen. UNDER APP FÖR IPHONE-SERVICE KOMMER APPLE RADERA INNEHÅLLET PÅ IPHONE OCH FORMATERA OM LAGRINGSMEDIET. Apple kommer att returnera din iPhone eller tillhandahålla en ersättnings-iPhone så som den ursprungligen var konfigurerad, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av iOS som en del av hårdvaruservice som förhindrar att iPhone återställs till en tidigare version av iOS. Tredjepartsprogram som installerats på iPhone kanske inte är kompatibla eller fungerar med iPhone som en följd av uppdateringen av iOS. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8.  Ansvarsbegränsning
 
8.1 Om du är konsument och har köpt Planen gäller följande: I händelse av att något avsnitt eller del av ett avsnitt av dessa villkor står i konflikt med tillämpliga obligatoriska lagar kommer det avsnittet eller den delen av avsnittet inte att vara tillämpbart. För andra kunder än konsumenter gäller följande:
 
8.1.1 Dessa villkor gäller Apples skyldigheter och Apples ansvar gällande Planen;
 
8.1.2 Inga garantier eller villkor binder Apple utöver vad som uttryckligen anges iPlanen, och att
 
8.1.3 Alla garantier och villkor gällande Planen och all service i anslutning till Planen och som annars skulle kunna tolkas i eller införlivas i Planen genom lagar eller på något annat sätt (inklusive men inte begränsat till underförstådda villkor när det gäller kvalitet eller ändamål) uttryckligen skall undantas.
 
8.2 Villkoren i Planen begränsar inte och tar inte bort Apples ansvar för dödsfall eller personskada eller andra skador orsakade av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från Apples sida.
 
8.3 Med reservation för avsnitt 8.1 och 8.2 ansvarar Apple inte gentemot dig för inkomstbortfall, förlust av kontrakt, förlust av data eller några indirekta skador eller följdskador eller andra skador, oavsett hur skadorna uppstått och även om skadan skett genom en ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på något annat sätt.
 
 8.4 Med reservation för avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3 kommer Apples högsta möjliga och totala ansvar enligt Planen, oavsett om det bygger på ett avtal, ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet) eller annan orsak, under inga omständigheter överstiga det belopp du ska betala Apple för den berörda Planen.
 
9. Annullering
 
Du kan annullera denna Plan när som helst oavsett anledning. Om du bestämmer dig för att annullera Planen ringer du Apple på telefonnumret som listats i Komma igång-guiden eller skickar eller faxar ett skriftligt meddelande med avtalsnumret för din Plan till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). En kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis måste medfölja ditt meddelande. Om inte lokala lagar säger annat gäller att om du annullerar inom trettio (30) dagar från köpet av Planen eller mottagande av dessa villkor, beroende på vilket som inträffar senast, får du en full återbetalning minus värdet av varje tjänst som tillhandahållits i enlighet med planen. Om du är konsument och har gått in i Planen genom Apple Stores webbplats eller genom ett annat distansavtal, kan du säga upp Planen inom fjorton dagar efter köpet. Du kommer att få full återbetalning. Om du annullerar mer än trettio (30) dagar efter att du tagit emot planen kommer du att få proportionell återbetalning av det ursprungliga inköpspriset baserat på andelen icke förfallen täckningsperiod från planens inköpsdatum, minus (a) en annulleringsavgift på 220 kronor eller 10 procent (10 %) av det proportionella beloppet om det är lägre, och (b) värdet av alla tjänster som tillhandahållits dig under planen. Annulleringsavgiften kan inte tillämpas om annulleringen grundar sig på en lagstadgad ångerrätt (såsom en lagstadgad tid efter köpet då kunden inte behöver betala några annulleringsavgifter). Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple annullera denna plan på grund av bedrägeri eller tydligt vilseledande. Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple också annullera denna plan om reservdelar till den Omfattade utrustningen inte längre finns tillgängliga, med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Om Apple annullerar denna plan för att reservdelar inte är tillgängliga kommer du att få proportionell återbetalning för den del av planen som ännu inte löpt ut.
 
10. Överföring av planen
 
(i)     Med överföring av Omfattad utrustning till ny ägare. Med förbehåll för de begränsningar som anges nedan kan du göra en (1) permanent överföring av samtliga rättigheter under planen till en annan part, under förutsättning att: (a) överföringen inkluderar en kopia på Planens ursprungliga inköpsbevis, bekräftelse på Planen och alla Planens förpackningsmaterial inklusive tryckt material och dessa villkor; (b) du meddelar om överföringen genom att skicka eller faxa ett meddelande om överföringen till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, faxnummer +353 (0)21 428 3917, och (c) den mottagande parten accepterar villkoren för Planen. När du meddelar Apple om överföringen av Planen måste du uppge Planens avtalsnummer, serienumren på den Omfattade utrustning som överförs och namn, adress, telefonnummer och e-postadress till den nya ägaren.
 
(ii)    Med överföring från den utrustning som ursprungligen omfattades till ny Omfattad utrustning. Du kan göra en (1) permanent överföring av Planens omfattning till en ny Apple-produkt som ägs och köpts av dig inom trettio (30) dagar från inköpet av den Omfattade utrustningen. Den nya produkten ska vara berättigad till täckning enligt Planen och vid överföringstillfället måste båda produkterna vara täckta av Apples ett (1) års garanti. Apple kommer att utfärda en planbekräftelse för den nya produkten som sedan kommer att bli den Omfattade utrustningen. När du meddelar Apple om överföringen måste du ange Planens avtalsnummer, serienumren och inköpsbevis för produkterna som ska överföras genom att skicka eller faxa, där så är tillämpligt, meddelande om överföring till Apple enligt instruktioner som anges i avsnittet direkt ovan.
 
11. Integritetsskydd
 
Apple bibehåller och använder kundinformation i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Allmänt
 
(i) Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till detta serviceavtal.
 
(ii) Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall det skiljas från detta servicekontrakt och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor ska inte påverkas.
 
(iii) Du går med på att all information eller data som du delger Apple i samband med denna plan inte är konfidentiell eller äganderättsskyddad av dig.
 
(iv) Du måste köpa och registrera Planen inom tolv (12) månader från det ursprungliga inköpsdatumet för den Omfattade utrustningen.
 
(v) De ekonomiska skyldigheterna i denna plan backas upp av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Om Apple Distribution International inte skulle kunna uppfylla dessa skyldigheter kommer ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Republiken Irland överta dessa skyldigheter.
 
(vi) Denna plan erbjuds och är giltig endast om du är bosatt i ett land där Apple eller dess dotterbolag erbjuder Planen som anges här: http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/emeaiphonedcountrylist.html. Planen erbjuds inte till personer som inte uppnått myndig ålder. Planen är inte tillgänglig där detta begränsas enligt lag.
 
(vii) Detta serviceavtal regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Planen köptes.
 
040213 APP for iPhone Sweden v6

AppleCare Protection Plan för iPhone

Sverige  

Villkor
 
KONSUMENTLAGSTIFTNING
 
De fördelar som följer av AppleCare Protection Plan för iPhone gäller utöver de rättigheter du har i konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som gäller oförenliga produkter. Inget av följande villkor kommer att ha någon negativ inverkan på de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du kan hävda konsumenträtt utöver de rättigheter du har enligt planen kan du välja att göra ett anspråk enligt antingen konsumentlagstiftningen eller planen.
 
Obs! Villkoren i planen ska inte tillämpas på krav enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.
 
1.  Planen.
 
Detta serviceavtal styr den hårdvaruservice och tekniska support som tillhandahålls till dig av Apple Distribution International eller dess efterträdare (”Apple”) enligt ovannämnda plan (”Planen”) för den Apple-märkta produkten och dess tillbehör som ingår i dess originalförpackning (”Omfattad utrustning”) som listas i ditt täckningsbevis (”Planbekräftelse”).
 
2.  Täckningens början och slut.
 
Täckningen börjar när du köper Planen och slutar det datum som specificeras i din Planbekräftelse (”Täckningsperiod”). Registrera din Omfattade utrustning och din Plans registreringsnummer (”Avtalsnummer”) hos Apple för att få din Planbekräftelse. Om autoregistrering är tillgänglig kommer ditt inköpskvitto att vara din Planbekräftelse. Planens villkor, inköpskvittot för Planen och Planbekräftelsen ingår i ditt serviceavtal. Planens pris återfinns på inköpskvittot. Planens täckning av hårdvaruservice och teknisk support är utöver den täckning som tillhandahålls av tillverkarens hårdvarugaranti och tekniska support.
 
3.  Vad omfattas?
 
3.1 Hårdvaruservice
 
Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk under Täckningsperioden genom att meddela Apple att (i) ett fel i material och utförande uppstått i den Omfattade utrustningen, eller (ii) kapaciteten hos det omfattade iPhone-batteriet har minskat femtio (50) procent eller mer jämfört med de ursprungliga specifikationerna, kommer Apple att antingen (a) laga felet utan kostnad genom att använda nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (b) byta ut den Omfattade utrustningen mot en ersättningsprodukt som är ny eller likvärdig med ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet och är åtminstone funktionsmässigt likvärdig den ursprungliga produkten. Om Apple byter ut den Omfattade utrustningen blir den ursprungliga produkten Apples egendom och ersättningsprodukten kundens egendom med täckning under resten av Planens Täckningsperiod.
 
3.2 Teknisk support
 
Under Täckningsperioden kommer Apple att ge dig tillgång till tekniska supportresurser via telefon och webben. Teknisk support kan omfatta hjälp med installation, start, konfiguration, felsökning och återställning (förutom återställning av data), inklusive lagring, hämtning och hantering av filer, tolkning av systemmeddelanden, samt avgörande om när hårdvaruservice behövs. Apple kommer att ge support för den version av den omfattade programvaran som då är aktuell, och den då föregående huvudversionen. För detta avsnitt omnämns ”huvudversion” som en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.
 
3.3 Omfattningen av den tekniska supporten
 
Under Planen kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade utrustningen, iPhone OS (”iOS”) och programvaruapplikationer som förinstallerats med den Omfattade utrustningen (båda omnämnda som ”iPhone-programvara”) och anslutningsproblem mellan den Omfattade utrustningen och en ”Stödd dator”, med vilken avses en dator som täcker den Omfattade utrustningens anslutningsspecifikationer och som använder ett operativsystem som stöds av den Omfattade utrustningen.
 
4. Vad omfattas inte?
 
4.1 Hårdvaruservice
 
Obs! Apple kan begränsa service till det ursprungliga inköpslandet hos den Omfattade utrustningen.
 
Planen kan inte tillämpas på:
 
(i) Installation, borttagning eller skrotning av den Omfattade utrustningen eller tillhandahållande av utrustning medan den Omfattade utrustningen servas;
 
(ii) Skada orsakad av (a) en produkt som inte är den Omfattade utrustningen, (b) olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, jordbävning eller annan yttre orsak, (c) användning utanför de tillåtna eller avsedda användningsområdena som beskrivs av tillverkaren, i instruktionsboken, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade utrustningen eller (d) service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för Apple eller en Apple-auktoriserade tjänsteleverantör (”AASP”);
 
(iii) Omfattad utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort, eller har ändrats för att förändra dess funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från tillverkaren;
 
(iv) Omfattad utrustning som försvunnit eller stulits. Denna plan täcker bara Omfattad utrustning som returnerats till Apple i sin helhet;
 
(v) Kosmetisk skada på den Omfattade utrustningen, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast kring portar;
 
(vi) Förebyggande underhåll av den Omfattade utrustningen; eller
 
(vii) fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på grund av naturligt åldrande hos produkten.
 
4.2 Teknisk support.
 
Planen omfattar inte:
 
(i) Användning av iOS eller konsumentprogramvara som serverbaserade program, eller användning eller ändrig av den Omfattade utrustningen, iOS eller konsumentprogramvaran på ett sätt som den Omfattade utrustningen inte är tänkt att användas eller ändras i enlighet med tillverkarens bruksanvisning, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade utrustningen;
 
(ii) Problem som skulle kunnat lösas genom att uppgradera programvaran till den då aktuella versionen;
 
(iii) Tredjepartsprodukter eller deras effekt på eller interaktion med den Omfattade utrustningen, iOS eller konsumentprogramvaran.
 
(iv) Användning av en dator eller ett operativsystem under som inte har att göra med konsumentprogramvara eller anslutningsproblem med den Omfattade utrustningen;
 
(v) Annan Apple-programvara än iOS eller konsumentprogramvara som omfattas av Planen.
 
(vi) iOS-programvara eller annan Apple-märkt programvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.
 
(vii) Skada på eller förlust av all programvara eller data som finns på eller spelats in av den Omfattade utrustningen. Återställning och ominstallation av programvara och användardata omfattas inte av denna Plan.
 
5.  Hur får jag service och support.
 
Du kan få hårdvaruservice och teknisk support genom att använda Apples supportresurser som beskrivits nedan eller ringa Apple på det telefonnummer som finns i guiden Kom igång (”Guiden”). Om du ringer kommer en representant för Apples tekniska support svara, be dig om din Plans Avtalsnummer och den Omfattade utrustningens serienummer innan du får hjälp. Behåll Planbekräftelsen och det ursprungliga inköpskvittot för den Omfattade utrustningen och din Plan, eftersom dessa kommer att efterfrågas om det uppstår oklarheter kring huruvida din produkt omfattas av Planen.
 
Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service
6.  Alternativ för hårdvaruservice.
 
6.1 Apple kommer efter eget val att tillhandahålla hårdvarutjänster genom ett eller flera av följande alternativ:
 
(i) Inlämningsservice. Inlämningsservice är tillgänglig för merparten av all Omfattad utrustning. Återlämna den Omfattade utrustningen till en Apple-ägd retail store eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Service kommer att utföras på plats eller så kommer butiken skicka den Omfattade utrustningen till en Apple repair service (”ARS”) för att utföra servicen. När du fått besked om att servicen är klar ska du utan dröjsmål hämta den Omfattade utrustningen.
 
(ii) Service via post. Service via post är tillgänglig för merparten av all Omfattad utrustning. Om Apple anser att din Omfattade utrustning är behörig för service via post kommer Apple att skicka dig förbetalda fraktsedlar (och om du inte längre har kvar ursprungsförpackningen, förpackningsmaterial) och du skickar den Omfattade utrustningen till en ARS i enlighet med Apples instruktioner. När servicen är färdig kommer Apple repair service att returnera Apple-produkten till dig. Apple kommer att betala för frakten till och från dig om alla instruktioner följs.
 
(iii) Express Replacement Service (”ERS”) eller gör det själv-service (”DIY”). ERS finns tillgängligt för viss Omfattad utrustning och DIY-service finns tillgänglig för lätt utbytbara produkter, delar eller tillbehör som kan bytas utan verktyg. Om ERS eller DIY-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.
 
(a) Service där Apple kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple kan reservera ett belopp på ditt kreditkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning, med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt kreditkort så att du inte kommer att debiteras för produkten, delen eller tillbehöret och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten, delen eller tillbehöret enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt kreditkort med det godkända beloppet.
 
(b) Service där Apple inte kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den ersatta produkten, delen eller tillbehöret.
 
(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med ERS eller DYI-service. Om du behöver ytterligare hjälp ringer du Apple på det telefonnummer som anges i den online-resurser som beskrivs ovan, eller besöker en Apple Retail eller AASP.
 
6.2 Service i länder som inte är inköpslandet kommer att begränsas till de alternativ som finns tillgängliga i det landet. Du kan bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om den Omfattade utrustningen inte kan få service i det land där service begärs, om det inte är inköpslandet. Om du begär service i ett land som inte är inköpslandet följer du alla gällande import- och exportlagar och -regler och ansvarar för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. För internationell service kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.
 
7.  Ditt ansvar
 
För att få service och support enligt Planen behöver du uppfylla följande:
 
(i) Uppge din Plans avtalsnummer och en kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis om så begärs;
 
(ii) Tillhandahålla information om symtomen och orsakerna kring problemen med den Omfattade utrustningen;
 
(iii) Svara på informationsförfrågningar, inklusive men inte begränsat till den Omfattade utrustningens serienummer, modell, version av operativsystemet och den installerade programvaran, all kringutrustning som anslutits till eller installerats på den Omfattade utrustningen, de felmeddelanden som visats, de åtgärder som vidtagits innan den Omfattade utrustningen visade tecken på problem och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet;
 
(iv) Följa instruktioner som Apple ger dig, inklusive men inte begränsat till att inte skicka Apple-produkter och -tillbehör som inte omfattas av reparations- eller utbytesservice och att packa den Omfattade utrustningen i enlighet med Apples instruktioner;
 
(v) Uppdatera programvara till den senaste versionen innan service begärs; och
 
(vi) Säkerhetskopiera programvara och data som finns lagrad på den Omfattade utrustningen. UNDER APP FÖR IPHONE-SERVICE KOMMER APPLE RADERA INNEHÅLLET PÅ IPHONE OCH FORMATERA OM LAGRINGSMEDIET. Apple kommer att returnera din iPhone eller tillhandahålla en ersättnings-iPhone så som den ursprungligen var konfigurerad, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av iOS som en del av hårdvaruservice som förhindrar att iPhone återställs till en tidigare version av iOS. Tredjepartsprogram som installerats på iPhone kanske inte är kompatibla eller fungerar med iPhone som en följd av uppdateringen av iOS. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8.  Ansvarsbegränsning
 
8.1 Om du är konsument och har köpt Planen gäller följande: I händelse av att något avsnitt eller del av ett avsnitt av dessa villkor står i konflikt med tillämpliga obligatoriska lagar kommer det avsnittet eller den delen av avsnittet inte att vara tillämpbart. För andra kunder än konsumenter gäller följande:
 
8.1.1 Dessa villkor gäller Apples skyldigheter och Apples ansvar gällande Planen;
 
8.1.2 Inga garantier eller villkor binder Apple utöver vad som uttryckligen anges iPlanen, och att
 
8.1.3 Alla garantier och villkor gällande Planen och all service i anslutning till Planen och som annars skulle kunna tolkas i eller införlivas i Planen genom lagar eller på något annat sätt (inklusive men inte begränsat till underförstådda villkor när det gäller kvalitet eller ändamål) uttryckligen skall undantas.
 
8.2 Villkoren i Planen begränsar inte och tar inte bort Apples ansvar för dödsfall eller personskada eller andra skador orsakade av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från Apples sida.
 
8.3 Med reservation för avsnitt 8.1 och 8.2 ansvarar Apple inte gentemot dig för inkomstbortfall, förlust av kontrakt, förlust av data eller några indirekta skador eller följdskador eller andra skador, oavsett hur skadorna uppstått och även om skadan skett genom en ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på något annat sätt.
 
 8.4 Med reservation för avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3 kommer Apples högsta möjliga och totala ansvar enligt Planen, oavsett om det bygger på ett avtal, ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet) eller annan orsak, under inga omständigheter överstiga det belopp du ska betala Apple för den berörda Planen.
 
9. Annullering
 
Du kan annullera denna Plan när som helst oavsett anledning. Om du bestämmer dig för att annullera Planen ringer du Apple på telefonnumret som listats i Komma igång-guiden eller skickar eller faxar ett skriftligt meddelande med avtalsnumret för din Plan till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). En kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis måste medfölja ditt meddelande. Om inte lokala lagar säger annat gäller att om du annullerar inom trettio (30) dagar från köpet av Planen eller mottagande av dessa villkor, beroende på vilket som inträffar senast, får du en full återbetalning minus värdet av varje tjänst som tillhandahållits i enlighet med planen. Om du är konsument och har gått in i Planen genom Apple Stores webbplats eller genom ett annat distansavtal, kan du säga upp Planen inom fjorton dagar efter köpet. Du kommer att få full återbetalning. Om du annullerar mer än trettio (30) dagar efter att du tagit emot planen kommer du att få proportionell återbetalning av det ursprungliga inköpspriset baserat på andelen icke förfallen täckningsperiod från planens inköpsdatum, minus (a) en annulleringsavgift på 220 kronor eller 10 procent (10 %) av det proportionella beloppet om det är lägre, och (b) värdet av alla tjänster som tillhandahållits dig under planen. Annulleringsavgiften kan inte tillämpas om annulleringen grundar sig på en lagstadgad ångerrätt (såsom en lagstadgad tid efter köpet då kunden inte behöver betala några annulleringsavgifter). Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple annullera denna plan på grund av bedrägeri eller tydligt vilseledande. Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple också annullera denna plan om reservdelar till den Omfattade utrustningen inte längre finns tillgängliga, med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Om Apple annullerar denna plan för att reservdelar inte är tillgängliga kommer du att få proportionell återbetalning för den del av planen som ännu inte löpt ut.
 
10. Överföring av planen
 
(i)     Med överföring av Omfattad utrustning till ny ägare. Med förbehåll för de begränsningar som anges nedan kan du göra en (1) permanent överföring av samtliga rättigheter under planen till en annan part, under förutsättning att: (a) överföringen inkluderar en kopia på Planens ursprungliga inköpsbevis, bekräftelse på Planen och alla Planens förpackningsmaterial inklusive tryckt material och dessa villkor; (b) du meddelar om överföringen genom att skicka eller faxa ett meddelande om överföringen till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, faxnummer +353 (0)21 428 3917, och (c) den mottagande parten accepterar villkoren för Planen. När du meddelar Apple om överföringen av Planen måste du uppge Planens avtalsnummer, serienumren på den Omfattade utrustning som överförs och namn, adress, telefonnummer och e-postadress till den nya ägaren.
 
(ii)    Med överföring från den utrustning som ursprungligen omfattades till ny Omfattad utrustning. Du kan göra en (1) permanent överföring av Planens omfattning till en ny Apple-produkt som ägs och köpts av dig inom trettio (30) dagar från inköpet av den Omfattade utrustningen. Den nya produkten ska vara berättigad till täckning enligt Planen och vid överföringstillfället måste båda produkterna vara täckta av Apples ett (1) års garanti. Apple kommer att utfärda en planbekräftelse för den nya produkten som sedan kommer att bli den Omfattade utrustningen. När du meddelar Apple om överföringen måste du ange Planens avtalsnummer, serienumren och inköpsbevis för produkterna som ska överföras genom att skicka eller faxa, där så är tillämpligt, meddelande om överföring till Apple enligt instruktioner som anges i avsnittet direkt ovan.
 
11. Integritetsskydd
 
Apple bibehåller och använder kundinformation i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Allmänt
 
(i) Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till detta serviceavtal.
 
(ii) Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall det skiljas från detta servicekontrakt och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor ska inte påverkas.
 
(iii) Du går med på att all information eller data som du delger Apple i samband med denna plan inte är konfidentiell eller äganderättsskyddad av dig.
 
(iv) Du måste köpa och registrera Planen inom tolv (12) månader från det ursprungliga inköpsdatumet för den Omfattade utrustningen.
 
(v) De ekonomiska skyldigheterna i denna plan backas upp av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Om Apple Distribution International inte skulle kunna uppfylla dessa skyldigheter kommer ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Republiken Irland överta dessa skyldigheter.
 
(vi) Denna plan erbjuds och är giltig endast om du är bosatt i ett land där Apple eller dess dotterbolag erbjuder Planen som anges här: http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/emeaiphonedcountrylist.html. Planen erbjuds inte till personer som inte uppnått myndig ålder. Planen är inte tillgänglig där detta begränsas enligt lag.
 
(vii) Detta serviceavtal regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Planen köptes.
 
040213 APP for iPhone Sweden v6