Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla komputerów Mac („APP dla komputerów Mac”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPodów („APP dla iPodów”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla monitorów Apple („APP dla monitorów Apple”)

Prawo konsumenckie

Korzyści wynikające ze wspomnianych powyżej planów uzupełniają (ale nie zastępują ich)   przysługujące użytkownikowi uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”). Postanowienia tych planów są uzupełnieniem praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają tych praw. Złożenie roszczenia w ramach planu nie wyłącza możliwości składania roszczeń na mocy przepisów prawa konsumenckiego.

Ważne: postanowienia tego planu nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu prawa konsumenckiego. Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

1. Plan Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi serwisu sprzętu użytkownika i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez spółkę Apple Distribution International Limited lub jej następców prawnych („Apple”) w ramach wyżej wymienionych planów (każdy z osobna określany w niniejszym dokumencie jako „Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami marki Apple znajdującymi się w oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).

2. Początek i koniec okresu objęcia planem

Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji, użytkownik może otrzymać oddzielne Potwierdzenie objęcia planem. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji i użytkownik nie otrzymuje oddzielnego Potwierdzenia objęcia planem, otrzymany przez użytkownika oryginalny paragon będzie spełniać funkcję takiego Potwierdzenia objęcia planem. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do serwisu sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.

3. Zakres Planu

3.1 Serwis sprzętu

Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i wykonawcze lub (ii) zdolność objętej planem baterii do przechowywania ładunku elektrycznego jest mniejsza niż osiemdziesiąt procent (80%) pierwotnej pojemności podanej w danych technicznych, Apple (a) bezpłatnie naprawi wadę przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu pod względem działania i niezawodności i który ma funkcje co najmniej równoważne funkcjom oryginalnego produktu. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.

3.2 Sprzęt objęty planem

Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z Planem użytkownika Sprzęt objęty planem obejmuje następujące elementy:

(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac: (a) jeden zgodny monitor marki Apple, jeśli został zakupiony w tym samym czasie co Sprzęt objęty planem; (b) mysz marki Apple, gładzik Magic Trackpad, ładowarka baterii Apple i klawiatura, jeśli te produkty są dołączone do Sprzętu objętego planem (lub zostały zakupione razem z komputerem Mac mini bądź Mac Pro); (c) stacja bazowa AirPort Express lub AirPort Extreme, urządzenie AirPort Time Capsule, moduły pamięci Apple (RAM) i napęd Apple USB SuperDrive, jeśli te produkty są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.

(ii) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV: stacja bazowa AirPort Express lub AirPort Extreme i urządzenie AirPort Time Capsule, jeśli te produkty są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.

3.3 Wsparcie techniczne

W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga serwisowania. Apple udzieli wsparcia dla ostatniej aktualnej wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną. Zakres wsparcia technicznego udzielanego użytkownikowi zależy od Planu użytkownika, zgodnie z poniższym opisem.

3.4 Zakres wsparcia technicznego

(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, systemu operacyjnego Apple („System Mac OS”) oraz aplikacji marki Apple przeznaczonych do działania na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie konsumenta”). Apple udzieli również wsparcia technicznego za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w przypadku problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w oprogramowaniu Apple systemu operacyjnego serwera („System Mac OS Server”) na komputerze Mac.

(ii) W ramach planu APP dla iPodów Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, systemu operacyjnego iPoda i aplikacji wstępnie zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem (zwanych dalej łącznie „Oprogramowaniem iPoda”), a także w przypadku problemów z łącznością między Sprzętem objętym planem a „Obsługiwanym komputerem”, który oznacza zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym obsługiwanym przez Sprzęt objęty planem.

(iii) W ramach planu APP dla monitorów Apple Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem a Obsługiwanym komputerem.

(iv) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, aplikacji wstępnie zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie urządzenia Apple TV”), a także w przypadku problemów z łącznością między Sprzętem objętym planem, Obsługiwanym komputerem a „Obsługiwanym telewizorem”, który oznacza telewizor zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem.

4. Poza zakresem planu

4.1 Serwis sprzętu

 Plan nie obejmuje:

(i) Instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w trakcie serwisowania;

(ii) Uszkodzeń powstałych w wyniku:

(a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem;

(b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych;

(c) używania Sprzętu objętego planem niezgodnie z dozwolonym zastosowaniem lub przeznaczeniem opisanymi przez producenta w podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych opublikowanych wytycznych dotyczących Sprzętu objętego planem lub

(d) wykonywania czynności serwisowych (w tym aktualizacji, modernizacji i rozszerzeń) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanym serwisem Apple („Autoryzowany serwis Apple”) innych niż uaktualnienia i aktualizacje automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple;

(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania;

(iv) Sprzętu objętego planem, który został zgubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego do Apple w całości;

(v) Drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;

(vi) Części zużywalnych, takich jak baterie — z wyjątkiem objęcia baterii ochroną w ramach planu APP dla iPodów, komputerów Mac lub urządzeń Apple TV — chyba że usterka powstała w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych;

(vii) Profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem lub

(viii) Usterek spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.

4.2 Wsparcie techniczne

Plan nie obejmuje:

(i) Problemów, które można rozwiązać przez zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji;

(ii) Używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu Mac OS, Oprogramowania iPoda, Oprogramowania urządzenia Apple TV lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Sprzętu objętego planem;

(iii) Produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, a także interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem Mac OS, Systemem Mac OS Server, Oprogramowaniem iPoda, Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub Oprogramowaniem konsumenta;

(iv) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla iPodów z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem iPoda lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;

(v) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla monitorów Apple z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;

(vi) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla urządzeń Apple TV z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;

(vii) Oprogramowania Apple innego niż System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem stosownego Planu;

(viii) Systemu Mac OS dla serwerów, z wyjątkiem korzystania z graficznego interfejsu użytkownika do rozwiązywania problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w Systemie Mac OS Server na komputerze Mac;

(ix) Systemu Mac OS oraz wszelkiego oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób;

(x) Przeglądarek internetowych i aplikacji poczty e-mail innych firm oraz oprogramowania dostawców usług internetowych, a także konfiguracji Systemu Mac OS potrzebnych do korzystania z nich ani

(xi) Uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub nagranych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.

5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia

Aby skorzystać z usług serwisu sprzętu i wsparcia technicznego, użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia Apple. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.

Informacje dotyczące wsparcia na całym świeciewww.apple.com/support/country
Autoryzowane Serwisy Apple i sklepy detaliczne Apple Storelocate.apple.com/pl/pl/
Wsparcie i serwis Applesupport.apple.com/pl-pl/HT201232

 

6. Opcje serwisu sprzętu

6.1 Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej z następujących opcji i wybierze sposób wykonania usługi gwarancyjnej w zależności od okoliczności, w szczególności w zależności od typu Produktu Apple:

(i) Serwis stacjonarny. Serwis stacjonarny jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple oferującego serwis stacjonarny. Serwisowanie zostanie wykonane na miejscu. Sklep lub serwis może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu wykonania usługi serwisowej. Po otrzymaniu powiadomienia o ukończeniu serwisowania użytkownik musi niezwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.

(ii) Serwis u klienta. Serwis u klienta jest dostępny w przypadku wielu komputerów stacjonarnych, jeśli lokalizacja Sprzętu objętego planem znajduje się w promieniu 80 kilometrów od siedziby Autoryzowanego Serwisu Apple świadczącego usługi serwisu u klienta. Jeśli Apple stwierdzi, że opcja serwisu u klienta jest dostępna, wyśle technika serwisowego do lokalizacji, w której znajduje się Sprzęt objęty planem. Serwisowanie zostanie wykonane na miejscu albo Sprzęt objęty planem zostanie przetransportowany przez technika serwisowego do Autoryzowanego Serwisu Apple lub serwisu ARS w celu naprawy. Jeśli Sprzęt objęty planem zostanie naprawiony w Autoryzowanym Serwisie Apple lub serwisie ARS, Apple zorganizuje transport Sprzętu objętego planem do lokalizacji użytkownika po serwisowaniu. Jeśli technikowi serwisowemu nie zostanie zapewniony dostęp do Sprzętu objętego planem w ustalonym czasie, wszelkie dalsze wizyty u klienta mogą podlegać dodatkowym opłatom.

(iii) Serwis wysyłkowy. Bezpośredni serwis wysyłkowy jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Jeśli Apple uzna, że można naprawić Sprzęt objęty planem w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (i opakowanie, jeśli użytkownik nie ma już oryginalnego opakowania) oraz instrukcje dotyczące właściwego zapakowania i zaadresowania produktu Apple, a użytkownik wyśle Sprzęt objęty planem do serwisu ARS zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po ukończeniu serwisowania serwis ARS zwróci Sprzęt objęty planem użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Apple lub Autoryzowany Serwis Apple może też odebrać od użytkownika Sprzęt objęty planem, a następnie po ukończeniu serwisowania odesłać go bezpośrednio użytkownikowi.

(iv) Usługa ekspresowej wymiany lub samodzielnej naprawy dla Sprzętu objętego planem. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów takich jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje następująca procedura.

(a) Serwis, w którym Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, serwis może być niedostępny dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne opcje serwisowe. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium. Jeśli użytkownik zastosuje się do tych instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od niego opłata za produkt, część lub akcesorium ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do serwisowania, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Serwis, w którym Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: w razie potrzeby Apple wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym pod adresem www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html lub udać się do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.

6.2 Serwis w kraju niebędącym krajem zakupu będzie ograniczony do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może być serwisowany w kraju, w którym zgłoszono go do serwisu, a kraj ten nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki i obsługi. Jeśli użytkownik chce oddać urządzenie do serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku serwisu międzynarodowego Apple może naprawić wadliwe produkty lub części albo wymienić je na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

7. Obowiązki użytkownika

Aby uzyskać serwis lub wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:

(i) Na żądanie podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;

(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;

(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;

(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;

(v) Przed zgłoszeniem produktu do serwisu uaktualnić oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji (jeśli to możliwe), w tym zainstalować wszystkie uaktualnienia i aktualizacje, automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple, chyba że nie jest to możliwe ze względu na wadę Produktu Apple oraz

(vi) UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA I DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM. PODCZAS SERWISOWANIA APPLE MOŻE PONOWNIE ZAINSTALOWAĆ ORYGINALNĄ KONFIGURACJĘ OPROGRAMOWANIA SPRZĘTU OBJĘTEGO PLANEM ORAZ KOLEJNE UAKTUALNIENIA, CO SPOWODUJE USUNIĘCIE WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM PRZED SERWISOWANIEM. PODCZAS SERWISOWANIA W RAMACH PLANU APP DLA IPODÓW APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPODA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPoda użytkownika lub zamiennego iPoda w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. W ramach serwisu sprzętu Apple może zainstalować uaktualnienia systemu operacyjnego iPoda, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji systemu operacyjnego iPoda. W wyniku takiego uaktualnienia zainstalowane na iPodzie aplikacje innych firm mogą nie być zgodne z iPodem lub nie być przez niego obsługiwane. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Całość umowy

Wszelkie inne gwarancje, uprawnienia i warunki (zarówno ustne, pisemne, wyraźne lub dorozumiane na podstawie ustawy lub prawa zwyczajowego) nieokreślone wyraźnie w tej umowie zostają niniejszym wyłączone z tego Planu. Plan ochrony AppleCare Protection Plan w żadnym razie nie ogranicza ani nie wyłącza przysługujących użytkownikowi praw konsumenckich ani innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.

8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.

Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

9. Odstąpienie od Planu

Jeśli użytkownik jest konsumentem i zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może odstąpić od niego w ciągu 14 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, iż okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 14-dniowego okresu — w takim przypadku prawo do odstąpienia zostaje uchylone. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do odstąpienia od Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.

Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia Apple powiadomienia o wypowiedzeniu.

W przypadku wypowiedzenia użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot oryginalnej ceny zakupu liczony od daty zakupu pomniejszony o wartość usług faktycznie wykonanych na rzecz użytkownika w ramach danego Planu.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na odstąpienie lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple pod numer telefonu dla kraju, z którego dzwoni (z listy podanej w artykule support.apple.com/pl-pl/HT201232), albo wysłać pisemne powiadomienie z Numerem umowy o objęcie planem na adres Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia. Do powiadomienia należy dołączyć kopię oryginalnego dowodu zakupu.

O ile przepisy prawa lokalnego nie stanowią inaczej, Apple może za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem odstąpić od niniejszego Planu z powodu potwierdzonego przez właściwy organ publiczny (na przykład sąd) oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd ze strony użytkownika. Okres wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia użytkownikowi powiadomienia o wypowiedzeniu. Jeśli Apple wypowie niniejszy Plan z powodu niedostępności części zamiennych, użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu.

10. Przeniesienie Planu

(i) Z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących mu w ramach Planu na inną stronę, o ile: (a) przeniesienie obejmuje oryginalny dowód zakupu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia; (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając pocztą powiadomienie o przeniesieniu na adres Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia; (c) strona otrzymująca Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny przekazywanego Sprzętu objętego planem oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.

(ii) Z przeniesieniem z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną ograniczoną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.

11. Prywatność

Apple będzie przechowywać informacje klientów i używać ich w celu umożliwienia klientom korzystania z przysługujących im uprawnień na mocy niniejszego Planu oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług.

12. Postanowienia ogólne

(i) Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.

(ii) Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane przez właściwy organ umocowany ustawowo (na przykład sąd) za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, ma to miejsce bez uszczerbku dla zgodności z prawem pozostałych postanowień.

(iii) Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne. Apple będzie przechowywać dane osobowe i używać ich w celu umożliwienia klientom korzystania z przysługujących im uprawnień na mocy niniejszej gwarancji oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług.

(iv) Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.

(v) Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia spółka Apple Distribution International Limited z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez spółkę Apple Distribution International Limited przejmuje je spółka Apple Operations Europe Ltd. zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.

(vi) Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub spółki stowarzyszone Apple udostępniają Plan i który znajduje się na liście pod adresem www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich. Niniejszy Plan nie jest dostępny w sytuacjach, gdy jest niedozwolony na mocy przepisów prawa.

(vii) Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.

021320 APP Mac Poland v7.3

Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla komputerów Mac („APP dla komputerów Mac”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPodów („APP dla iPodów”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla monitorów Apple („APP dla monitorów Apple”)

Prawo konsumenckie
 
Korzyści wynikające ze wspomnianych powyżej planów uzupełniają (ale nie zastępują ich)   przysługujące użytkownikowi uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”). Postanowienia tych planów są uzupełnieniem praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają tych praw. Złożenie roszczenia w ramach planu nie wyłącza możliwości składania roszczeń na mocy przepisów prawa konsumenckiego.
 
Ważne: postanowienia tego planu nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu prawa konsumenckiego. Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 
1. Plan Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi serwisu sprzętu użytkownika i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez spółkę Apple Distribution International lub jej następców prawnych („Apple”) w ramach wyżej wymienionych planów (każdy z osobna określany w niniejszym dokumencie jako „Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami marki Apple znajdującymi się w oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).
 
2. Początek i koniec okresu objęcia planem
Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji, użytkownik może otrzymać oddzielne Potwierdzenie objęcia planem. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji i użytkownik nie otrzymuje oddzielnego Potwierdzenia objęcia planem, otrzymany przez użytkownika oryginalny paragon będzie spełniać funkcję takiego Potwierdzenia objęcia planem. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do serwisu sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.
 
3. Zakres Planu
 
3.1 Serwis sprzętu
 
Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i wykonawcze lub (ii) zdolność objętej planem baterii do przechowywania ładunku elektrycznego jest mniejsza niż osiemdziesiąt procent (80%) pierwotnej pojemności podanej w danych technicznych, Apple (a) bezpłatnie naprawi wadę przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu pod względem działania i niezawodności i który ma funkcje co najmniej równoważne funkcjom oryginalnego produktu. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.
 
3.2 Sprzęt objęty planem
 
Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z Planem użytkownika Sprzęt objęty planem obejmuje następujące elementy:
 
(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac: (a) jeden zgodny monitor marki Apple, jeśli został zakupiony w tym samym czasie co Sprzęt objęty planem; (b) mysz marki Apple, gładzik Magic Trackpad, ładowarka baterii Apple i klawiatura, jeśli te produkty są dołączone do Sprzętu objętego planem (lub zostały zakupione razem z komputerem Mac mini bądź Mac Pro); (c) stacja bazowa AirPort Express lub AirPort Extreme, urządzenie AirPort Time Capsule, moduły pamięci Apple (RAM) i napęd Apple USB SuperDrive, jeśli te produkty są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
(ii) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV: stacja bazowa AirPort Express lub AirPort Extreme i urządzenie AirPort Time Capsule, jeśli te produkty są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
 
3.3 Wsparcie techniczne
 
W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga serwisowania. Apple udzieli wsparcia dla ostatniej aktualnej wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną. Zakres wsparcia technicznego udzielanego użytkownikowi zależy od Planu użytkownika, zgodnie z poniższym opisem.
 
3.4 Zakres wsparcia technicznego
 
(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, systemu operacyjnego Apple („System Mac OS”) oraz aplikacji marki Apple przeznaczonych do działania na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie konsumenta”). Apple udzieli również wsparcia technicznego za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w przypadku problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w oprogramowaniu Apple systemu operacyjnego serwera („System Mac OS Server”) na komputerze Mac.
 
(ii) W ramach planu APP dla iPodów Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, systemu operacyjnego iPoda i aplikacji wstępnie zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem (zwanych dalej łącznie „Oprogramowaniem iPoda”), a także w przypadku problemów z łącznością między Sprzętem objętym planem a „Obsługiwanym komputerem”, który oznacza zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym obsługiwanym przez Sprzęt objęty planem.
 
(iii) W ramach planu APP dla monitorów Apple Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem a Obsługiwanym komputerem.
 
(iv) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, aplikacji wstępnie zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie urządzenia Apple TV”), a także w przypadku problemów z łącznością między Sprzętem objętym planem, Obsługiwanym komputerem a „Obsługiwanym telewizorem”, który oznacza telewizor zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem.
 
4. Poza zakresem planu
 
4.1 Serwis sprzętu
 
 Plan nie obejmuje:
 
(i) Instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w trakcie serwisowania;
 
(ii) Uszkodzeń powstałych w wyniku:
(a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem;
(b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych;
(c) używania Sprzętu objętego planem niezgodnie z dozwolonym zastosowaniem lub przeznaczeniem opisanymi przez producenta w podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych opublikowanych wytycznych dotyczących Sprzętu objętego planem lub
(d) wykonywania czynności serwisowych (w tym aktualizacji, modernizacji i rozszerzeń) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanym serwisem Apple („Autoryzowany serwis Apple”) innych niż uaktualnienia i aktualizacje automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple;
 
(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania;
 
(iv) Sprzętu objętego planem, który został zgubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego do Apple w całości;
 
(v) Drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;
 
(vi) Części zużywalnych, takich jak baterie — z wyjątkiem objęcia baterii ochroną w ramach planu APP dla iPodów, komputerów Mac lub urządzeń Apple TV — chyba że usterka powstała w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych;
 
(vii) Profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem lub
 
(viii) Usterek spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.
 
4.2 Wsparcie techniczne
 
Plan nie obejmuje:
 
(i) Problemów, które można rozwiązać przez zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji;
 
(ii) Używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu Mac OS, Oprogramowania iPoda, Oprogramowania urządzenia Apple TV lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Sprzętu objętego planem;
 
(iii) Produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, a także interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem Mac OS, Systemem Mac OS Server, Oprogramowaniem iPoda, Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub Oprogramowaniem konsumenta;
 
(iv) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla iPodów z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem iPoda lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;
 
(v) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla monitorów Apple z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;
 
(vi) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla urządzeń Apple TV z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;
 
(vii) Oprogramowania Apple innego niż System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem stosownego Planu;
 
(viii) Systemu Mac OS dla serwerów, z wyjątkiem korzystania z graficznego interfejsu użytkownika do rozwiązywania problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w Systemie Mac OS Server na komputerze Mac;
 
(ix) Systemu Mac OS oraz wszelkiego oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób;
 
(x) Przeglądarek internetowych i aplikacji poczty e-mail innych firm oraz oprogramowania dostawców usług internetowych, a także konfiguracji Systemu Mac OS potrzebnych do korzystania z nich ani
 
(xi) Uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub nagranych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.
 
5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia
 
Aby skorzystać z usług serwisu sprzętu i wsparcia technicznego, użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia Apple. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.
 
Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie
Autoryzowane Serwisy Apple i sklepy detaliczne Apple Store
Wsparcie i serwis Apple
 
6. Opcje serwisu sprzętu
 
6.1 Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej z następujących opcji i wybierze sposób wykonania usługi gwarancyjnej w zależności od okoliczności, w szczególności w zależności od typu Produktu Apple:
 
(i) Serwis stacjonarny. Serwis stacjonarny jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple oferującego serwis stacjonarny. Serwisowanie zostanie wykonane na miejscu. Sklep lub serwis może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu wykonania usługi serwisowej. Po otrzymaniu powiadomienia o ukończeniu serwisowania użytkownik musi niezwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.
 
(ii) Serwis u klienta. Serwis u klienta jest dostępny w przypadku wielu komputerów stacjonarnych, jeśli lokalizacja Sprzętu objętego planem znajduje się w promieniu 80 kilometrów od siedziby Autoryzowanego Serwisu Apple świadczącego usługi serwisu u klienta. Jeśli Apple stwierdzi, że opcja serwisu u klienta jest dostępna, wyśle technika serwisowego do lokalizacji, w której znajduje się Sprzęt objęty planem. Serwisowanie zostanie wykonane na miejscu albo Sprzęt objęty planem zostanie przetransportowany przez technika serwisowego do Autoryzowanego Serwisu Apple lub serwisu ARS w celu naprawy. Jeśli Sprzęt objęty planem zostanie naprawiony w Autoryzowanym Serwisie Apple lub serwisie ARS, Apple zorganizuje transport Sprzętu objętego planem do lokalizacji użytkownika po serwisowaniu. Jeśli technikowi serwisowemu nie zostanie zapewniony dostęp do Sprzętu objętego planem w ustalonym czasie, wszelkie dalsze wizyty u klienta mogą podlegać dodatkowym opłatom.
 
(iii) Serwis wysyłkowy. Bezpośredni serwis wysyłkowy jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Jeśli Apple uzna, że można naprawić Sprzęt objęty planem w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (i opakowanie, jeśli użytkownik nie ma już oryginalnego opakowania) oraz instrukcje dotyczące właściwego zapakowania i zaadresowania produktu Apple, a użytkownik wyśle Sprzęt objęty planem do serwisu ARS zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po ukończeniu serwisowania serwis ARS zwróci Sprzęt objęty planem użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Apple lub Autoryzowany Serwis Apple może też odebrać od użytkownika Sprzęt objęty planem, a następnie po ukończeniu serwisowania odesłać go bezpośrednio użytkownikowi.
 
(iv) Usługa ekspresowej wymiany lub samodzielnej naprawy dla Sprzętu objętego planem. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów takich jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje następująca procedura.
 
(a) Serwis, w którym Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, serwis może być niedostępny dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne opcje serwisowe. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium. Jeśli użytkownik zastosuje się do tych instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od niego opłata za produkt, część lub akcesorium ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do serwisowania, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.
 
(b) Serwis, w którym Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: w razie potrzeby Apple wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.
 
(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym pod adresem www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html lub udać się do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.
 
6.2 Serwis w kraju niebędącym krajem zakupu będzie ograniczony do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może być serwisowany w kraju, w którym zgłoszono go do serwisu, a kraj ten nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki i obsługi. Jeśli użytkownik chce oddać urządzenie do serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku serwisu międzynarodowego Apple może naprawić wadliwe produkty lub części albo wymienić je na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.
 
7. Obowiązki użytkownika
 
Aby uzyskać serwis lub wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 
(i) Na żądanie podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;
 
(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;
 
(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;
 
(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;
 
(v) Przed zgłoszeniem produktu do serwisu uaktualnić oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji (jeśli to możliwe), w tym zainstalować wszystkie uaktualnienia i aktualizacje, automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple, chyba że nie jest to możliwe ze względu na wadę Produktu Apple oraz
 
(vi) UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA I DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM. PODCZAS SERWISOWANIA APPLE MOŻE PONOWNIE ZAINSTALOWAĆ ORYGINALNĄ KONFIGURACJĘ OPROGRAMOWANIA SPRZĘTU OBJĘTEGO PLANEM ORAZ KOLEJNE UAKTUALNIENIA, CO SPOWODUJE USUNIĘCIE WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM PRZED SERWISOWANIEM. PODCZAS SERWISOWANIA W RAMACH PLANU APP DLA IPODÓW APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPODA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPoda użytkownika lub zamiennego iPoda w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. W ramach serwisu sprzętu Apple może zainstalować uaktualnienia systemu operacyjnego iPoda, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji systemu operacyjnego iPoda. W wyniku takiego uaktualnienia zainstalowane na iPodzie aplikacje innych firm mogą nie być zgodne z iPodem lub nie być przez niego obsługiwane. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności
 
8.1 Całość umowy
 
Wszelkie inne gwarancje, uprawnienia i warunki (zarówno ustne, pisemne, wyraźne lub dorozumiane na podstawie ustawy lub prawa zwyczajowego) nieokreślone wyraźnie w tej umowie zostają niniejszym wyłączone z tego Planu. Plan ochrony AppleCare Protection Plan w żadnym razie nie ogranicza ani nie wyłącza przysługujących użytkownikowi praw konsumenckich ani innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
 
8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:
 
Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.
 
8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:
 
Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.
 
Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.
 
9. Odstąpienie od Planu
 
Jeśli użytkownik jest konsumentem i zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może odstąpić od niego w ciągu 14 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, iż okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 14-dniowego okresu — w takim przypadku prawo do odstąpienia zostaje uchylone. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do odstąpienia od Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.
 
Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia Apple powiadomienia o wypowiedzeniu.
 
W przypadku wypowiedzenia użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot oryginalnej ceny zakupu liczony od daty zakupu pomniejszony o wartość usług faktycznie wykonanych na rzecz użytkownika w ramach danego Planu.
 
Jeśli użytkownik zdecyduje się na odstąpienie lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple pod numer telefonu dla kraju, z którego dzwoni (z listy podanej w artykule support.apple.com/pl-pl/HT201232), albo wysłać pisemne powiadomienie z Numerem umowy o objęcie planem na adres Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia. Do powiadomienia należy dołączyć kopię oryginalnego dowodu zakupu.
 
O ile przepisy prawa lokalnego nie stanowią inaczej, Apple może za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem odstąpić od niniejszego Planu z powodu potwierdzonego przez właściwy organ publiczny (na przykład sąd) oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd ze strony użytkownika. Okres wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia użytkownikowi powiadomienia o wypowiedzeniu. Jeśli Apple wypowie niniejszy Plan z powodu niedostępności części zamiennych, użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu.
 
10. Przeniesienie Planu
 
(i) Z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących mu w ramach Planu na inną stronę, o ile: (a) przeniesienie obejmuje oryginalny dowód zakupu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia; (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając pocztą powiadomienie o przeniesieniu na adres Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia; (c) strona otrzymująca Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny przekazywanego Sprzętu objętego planem oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.
 
(ii) Z przeniesieniem z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną ograniczoną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.
 
11. Prywatność
 
Apple będzie przechowywać informacje klientów i używać ich w celu umożliwienia klientom korzystania z przysługujących im uprawnień na mocy niniejszego Planu oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług.
 
12. Postanowienia ogólne
 
(i) Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.
 
(ii) Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane przez właściwy organ umocowany ustawowo (na przykład sąd) za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, ma to miejsce bez uszczerbku dla zgodności z prawem pozostałych postanowień.
 
(iii) Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne. Apple będzie przechowywać dane osobowe i używać ich w celu umożliwienia klientom korzystania z przysługujących im uprawnień na mocy niniejszej gwarancji oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług.
 
(iv) Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.
 
(v) Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia spółka Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez spółkę Apple Distribution International przejmuje je spółka Apple Operations Europe zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
 
(vi) Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub spółki stowarzyszone Apple udostępniają Plan i który znajduje się na liście pod adresem www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich. Niniejszy Plan nie jest dostępny w sytuacjach, gdy jest niedozwolony na mocy przepisów prawa.
 
(vii) Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.
 
092915 APP Mac Poland v7.2

Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla komputerów Mac („APP dla komputerów Mac”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPodów („APP dla iPodów”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla monitorów Apple („APP dla monitorów Apple”)
Plan

Prawo konsumenckie
 
Korzyści wynikające ze wspomnianych powyżej planów są uzupełnieniem i nie mają na celu zastąpienia   przysługujących użytkownikowi uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”). Postanowienia tych planów są uzupełnieniem uprawnień wynikających z ustaw i w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają tych uprawnień. Złożenie roszczenia w ramach planu nie wyłącza możliwości składania roszczeń na mocy przepisów prawa konsumenckiego.
 
Ważne: postanowienia tego planu nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu prawa konsumenckiego.Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 
1. Plan Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi naprawy sprzętu użytkownika i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez Apple Distribution International lub następców prawnych Apple („Apple”) w ramach wyżej wymienionych planów (każdy z osobna określany w niniejszym dokumencie jako „Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami znajdującymi się w jego oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).
 
2. Początek i koniec okresu objęcia planem
Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji, użytkownik może otrzymać oddzielne Potwierdzenie objęcia planem. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji i użytkownik nie otrzymuje oddzielnego Potwierdzenia objęcia planem, otrzymane przez użytkownika oryginalne potwierdzenie sprzedaży będzie spełniać funkcję takiego Potwierdzenia objęcia planem. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do naprawy sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.
 
3. Zakres Planu
 
3.1 Naprawa sprzętu
 
Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i jakościowe lub (ii) zdolność objętej planem baterii iPoda do przechowywania ładunku elektrycznego jest niższa o co najmniej osiemdziesiąt procent (80%) w stosunku do oryginalnych parametrów, Apple (a) bezpłatnie naprawi wadę przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu pod względem działania i niezawodności i który ma funkcje co najmniej równoważne funkcjom oryginalnego produktu. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.
 
3.2 Sprzęt objęty planem
 
Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z Planem użytkownika Sprzęt objęty planem obejmuje następujące elementy:
 
(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac: (a) jeden zgodny monitor marki Apple, jeśli został zakupiony w tym samym czasie co Sprzęt objęty planem, (b) myszka marki Apple, gładzik Magic Trackpad, ładowarka baterii Apple i klawiatura, jeśli produkty te są dołączone do Sprzętu objętego planem (lub zostały zakupione razem z komputerem Mac mini bądź Mac Pro), oraz (c) karta AirPort Express, stacja bazowa AirPort Extreme, urządzenie AirPort Time Capsule, moduły pamięci Apple (RAM) i napęd Apple USB SuperDrive, jeśli produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
(ii) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV: karta AirPort Express, stacja bazowa AirPort Extreme i urządzenie AirPort Time Capsule, jeśli produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
 
3.3 Wsparcie techniczne
 
W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga naprawy. Apple udzieli wsparcia dla aktualnej w danej chwili wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną. Zakres wsparcia technicznego udzielanego użytkownikowi zależy od Planu użytkownika, zgodnie z poniższym opisem.
 
3.4 Zakres wsparcia technicznego
 
(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, oprogramowaniem systemu operacyjnego Apple („System Mac OS”) oraz programami marki Apple wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie konsumenta”). Apple udzieli również wsparcia technicznego za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w przypadku problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w oprogramowaniu Apple systemu operacyjnego serwera („System Mac OS Server”) na komputerze Mac.
 
(ii) W ramach planu APP dla iPodów Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, systemem iPod OS i programami wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem (zwanymi dalej łącznie „Oprogramowaniem iPoda”) oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem a „Obsługiwanym komputerem”, który oznacza zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym obsługiwanym przez Sprzęt objęty planem.
 
(iii) W ramach planu APP dla monitorów Apple Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem a Obsługiwanym komputerem.
 
(iv) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, programami wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie urządzenia Apple TV”) oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem, Obsługiwanym komputerem a „Obsługiwanym telewizorem”, który oznacza telewizor zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem.
 
4. Poza zakresem planu
 
4.1 Naprawa sprzętu
 
 Plan nie obejmuje:
 
(i) Instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w naprawie;
 
(ii) Uszkodzeń powstałych w wyniku:
(a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem;
(b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych;
(c) używania Sprzętu objętego planem w niedozwolony lub niezgodny z przeznaczeniem sposób opisany w opublikowanych przez producenta podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych instrukcjach dotyczących Sprzętu objętego planem; lub
(d) wykonywania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanym serwisem Apple („Autoryzowany serwis Apple”) innych niż aktualizacje i rozszerzenia automatycznie sugerowane lub wymagane przez Produkt Apple;
 
(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania;
 
(iv) Sprzętu objętego planem, który został zagubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego Apple w całości;
 
(v) drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;
 
(vi) Części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych. Wyjątek stanowi tu objęcie planem baterii w przypadku planu APP dla iPodów lub APP dla komputerów Mac;
 
(vii) Profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem; lub
 
(viii) Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.
 
4.2 Wsparcie techniczne
 
Plan nie obejmuje:
 
(i) Problemów, które można rozwiązać przez uaktualnienie oprogramowania do wersji aktualnej w danej chwili;
 
(ii) Używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu Mac OS, Oprogramowania iPoda, Oprogramowania urządzenia Apple TV lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Sprzętu objętego planem;
 
(iii) Produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, a także interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem Mac OS, Systemem Mac OS Server, Oprogramowaniem iPoda, Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub Oprogramowaniem konsumenta.
 
(iv) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla iPodów z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku problemami z Oprogramowaniem iPoda lub łącznością ze Sprzętem objętym planem.
 
(v) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla monitorów Apple z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z łącznością ze Sprzętem objętym planem.
 
(vi) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla urządzeń Apple TV z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub łącznością ze Sprzętem objętym planem.
 
(vii) Oprogramowania Apple innego niż System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem stosownego Planu;
 
(viii) Oprogramowania Mac OS dla serwerów, z wyjątkiem korzystania z graficznego interfejsu użytkownika do rozwiązywania problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w Systemie Mac OS Server na komputerze Mac.
 
(ix) Oprogramowania Mac OS oraz wszelkiego oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób;
 
(x) Przeglądarek internetowych i aplikacji poczty e-mail innych firm oraz oprogramowania dostawców usług internetowych, a także konfiguracji Systemu Mac OS potrzebnych do korzystania z nich; ani
 
(xi) Uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub nagranych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.
 
5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia
 
Aby skorzystać z usług naprawy sprzętu i wsparcia technicznego, Użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia lub zadzwonić pod numer podany w Podręczniku „Pierwsze kroki” („Podręcznik”). Podręcznik ten znajduje się w opakowaniu Planu. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.
 
Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie
Autoryzowane serwisy Apple i sklepy Apple Retail Store
Wsparcie i serwis Apple
 
6. Opcje naprawy sprzętu
 
6.1 Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej z następujących opcji i wybierze sposób wykonania usługi gwarancyjnej w zależności od okoliczności, w szczególności w zależności od typu Produktu Apple:
 
(i) Serwis stacjonarny. Serwis stacjonarny jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Naprawa zostanie wykonana na miejscu. Sklep lub dostawca usług może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.
 
(ii) Serwis u klienta. Serwis u klienta jest dostępny w przypadku wielu komputerów stacjonarnych, jeśli lokalizacja Sprzętu objętego planem znajduje się w promieniu 80 kilometrów od siedziby Autoryzowanego dostawcy usług Apple świadczącego usługi serwisu u klienta. Jeśli Apple stwierdzi, że opcja serwisu u klienta jest dostępna, wyśle technika serwisowego do lokalizacji, w której znajduje się Sprzęt objęty planem. Naprawa zostanie wykonana na miejscu albo Sprzęt objęty planem zostanie przetransportowany przez technika serwisowego do Autoryzowanego dostawcy usług Apple lub serwisu ARS w celu naprawy. Jeśli Sprzęt objęty planem zostanie naprawiony u Autoryzowanego dostawcy usług Apple lub w serwisie ARS, Apple zorganizuje transport Sprzętu objętego planem do lokalizacji użytkownika po naprawie. Jeśli technikowi serwisowemu nie zostanie zapewniony dostęp do Sprzętu objętego planem w ustalonym czasie, wszelkie dalsze wizyty u klienta mogą podlegać dodatkowym opłatom.
 
(iii) Serwis wysyłkowy. Bezpośredni serwis wysyłkowy jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Jeśli Apple postanowi naprawić Sprzęt objęty planem za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (i opakowanie, jeśli użytkownik nie ma już oryginalnego opakowania) oraz instrukcje dotyczące właściwego zapakowania i zaadresowania produktu Apple, a użytkownik wyśle Sprzęt objęty planem do serwisu ARS zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po zakończeniu naprawy serwis ARS zwróci Sprzęt objęty planem użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Alternatywnie Apple lub Autoryzowany dostawca usług Apple może odebrać od użytkownika Sprzęt objęty planem, a następnie po wykonaniu usługi odesłać go bezpośrednio użytkownikowi.
 
(iv) Usługa ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy Sprzętu objętego planem. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa serwisu z częściami do samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów takich jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje następująca procedura:
 
(a) W przypadku naprawy, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa ta może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.
 
(b) W przypadku naprawy, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple w razie potrzeby wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.
 
(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym pod adresem https://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple.
 
6.2 Opcje naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu będą ograniczone do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może zostać naprawiony w kraju, w którym został oddany do naprawy i który nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do poniesienia kosztów wysyłki i obsługi. W przypadku potrzeby dokonania naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu użytkownik musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku naprawy międzynarodowej Apple może naprawić albo wymienić uszkodzone produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.
 
7. Obowiązki użytkownika
 
Aby skorzystać z naprawy lub uzyskać wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 
(i) W razie potrzeby podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;
 
(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;
 
(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;
 
(iv) Wykonać instrukcje uzyskane od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;
 
(v) Przed oddaniem produktu do naprawy zaktualizować oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji (jeśli to możliwe), w tym zainstalować wszystkie aktualizacje i uaktualnienia, automatycznie sugerowane lub wymagane przez produkt Apple, chyba że nie jest to możliwe ze względu na wadę Produktu Apple; oraz
 
(vi) UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA I DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM. PODCZAS NAPRAWY APPLE MOŻE PONOWNIE ZAINSTALOWAĆ KONFIGURACJĘ ORYGINALNEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTU OBJĘTEGO PLANEM ORAZ NOWE AKTUALIZACJE, CO SPOWODUJE USUNIĘCIE WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM PRZED ODDANIEM GO DO NAPRAWY. PODCZAS NAPRAWY W RAMACH PLANU APP DLA IPODÓW APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPODA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPoda użytkownika lub zamiennego iPoda w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach naprawy sprzętu Apple może zainstalować aktualizacje systemu iPod OS, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji systemu iPod OS. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane na iPodzie programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z iPodem lub nie być przez niego obsługiwane. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności
 
8.1 Całość umowy
 
Wszelkie inne gwarancje, uprawnienia i warunki (wyrażone ustnie lub pisemnie lub w sposób wyraźny lub domniemany wynikające z przepisów ustawowych lub orzecznictwa sądów) nieokreślone wyraźnie w tej umowie są niniejszym wyłączone z tego Planu. Plan ochrony AppleCare Protection Plan w żadnym razie nie ogranicza ani nie wyłącza przysługujących użytkownikowi praw konsumenckich ani innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
 
8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:
 
Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.
 
8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:
 
Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie będące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.
 
Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.
 
9. Wycofanie się z Planu
 
Jeśli użytkownik-konsument zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może wycofać się z niego w ciągu 14 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, że okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 14-dniowego okresu. W takim przypadku prawo do wycofania się zostaje anulowane. Wykonanie prawa użytkownika do wycofania się z Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.
 
Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia Apple powiadomienia o wypowiedzeniu.
 
W przypadku wypowiedzenia użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot oryginalnej ceny zakupu liczony od daty zakupu pomniejszony o wartość usług faktycznie wykonanych na rzecz użytkownika w ramach danego Planu.
 
Jeśli użytkownik zdecyduje się na wycofanie się lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple na numer telefonu podany poniżej lub wysłać pocztą lub faksem pisemne powiadomienie z podaniem Numeru umowy o objęcie planem na adres: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faks: +353-(0)21-428-3917). Do powiadomienia należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.
O ile przepisy prawa właściwego nie stanowią inaczej, Apple może za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem anulować niniejszy Plan z powodu potwierdzonego przez właściwy organ publiczny (na przykład sąd) oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd ze strony użytkownika. Okres wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia użytkownikowi powiadomienia o wypowiedzeniu. Jeśli Apple wypowie niniejszy Plan z powodu niedostępności części zamiennych, użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu.
 
10. Przeniesienie Planu
 
(i) Razem z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach Planu na inną stronę, o ile: (a) przeniesienie obejmuje oryginalny dowód zakupu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia, (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając pocztą lub faksem powiadomienie o przeniesieniu na adres: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faks: +353 (0)21 428 3917), oraz (c) strona otrzymująca Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny Sprzętu objętego planem, który jest przekazywany, oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.
(ii) Razem ze zmianą z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą lub faksem (w stosownych przypadkach) powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.
 
11. Prywatność
 
Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonywania przysługujących im uprawnień na mocy niniejszego Planu oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług.
 
12. Postanowienia ogólne
 
(i) Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.
 
(ii) Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane przez właściwy organ umocowany ustawowo (na przykład sąd) za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, ma to miejsce bez uszczerbku dla zgodności z prawem pozostałych postanowień.
 
(iii) Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne. Apple będzie przechowywać dane osobowe i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonywania przysługujących im uprawnień na mocy niniejszej gwarancji oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług.
 
(iv) Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.
 
(v) Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez Apple Distribution International, przejmuje je spółka Apple Operations Europe zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
 
(vi) Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub spółki stowarzyszone Apple udostępniają Plan i który znajduje się na liście pod adresem www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich. Niniejszy Plan nie jest dostępny w sytuacjach, gdy jest niedozwolony na mocy przepisów prawa.
 
(vii) Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.
 
081715 APP Mac Poland v7.1

Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla komputerów Mac („APP dla komputerów Mac”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPodów („APP dla iPodów”)
Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla monitorów Apple („APP dla monitorów Apple”)

Prawo konsumenckie
 
Korzyści przyznawane w ramach wyżej wymienionych planów przyznawane są dodatkowo do, a nie zamiast praw konsumenta przysługujących użytkownikowi na mocy ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konksumenta oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( łącznie „prawo konsumenckie”). Postanowienia tych planów stanowią dodatek do praw ustawowych i w żaden sposób nie wykluczają ani nie ograniczają tych praw.
 
Ważne: Roszczenie z tytułu planu nie wyklucza roszczeń z tytułu prawa konsumenckiego. Więcej informacji na temat przysługujących im praw użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć na stronie Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać u właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 
1. Plan
 
Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi naprawy sprzętu użytkownika i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez Apple Distribution International lub następców prawnych Apple („Apple”) w ramach wyżej wymienionych planów (każdy z osobna określany w niniejszym dokumencie jako „Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami znajdującymi się w jego oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).
 
2. Początek i koniec okresu objęcia planem
 
Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. W przypadku automatycznej rejestracji Potwierdzeniem objęcia planem jest oryginalny paragon. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do naprawy sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.
 
3. Zakres Planu
 
3.1 Naprawa sprzętu
 
Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i jakościowe lub (ii) zdolność objętej planem baterii iPoda do przechowywania ładunku elektrycznego zmniejszyła się o co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) w stosunku do oryginalnych parametrów, Apple (a) bezpłatnie naprawi wadę przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu pod względem działania i niezawodności i który ma funkcje co najmniej równoważne funkcjom oryginalnego produktu. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.
 
3.2 Sprzęt objęty planem
 
Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z Planem użytkownika Sprzęt objęty planem obejmuje następujące elementy:
 
(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac: (a) jeden zgodny monitor marki Apple, jeśli został zakupiony w tym samym czasie co Sprzęt objęty planem, (b) myszka marki Apple, gładzik Magic Trackpad, ładowarka baterii Apple i klawiatura, jeśli produkty te są dołączone do Sprzętu objętego planem (lub zostały zakupione razem z komputerem Mac mini), oraz (c) karta AirPort Extreme, stacja bazowa AirPort Express lub AirPort Extreme, urządzenie Time Capsule, przejściówka Apple z DVI na ADC, moduły Apple pamięci RAM i napęd Apple USB SuperDrive, jeśli produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
 
(ii) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV: karta AirPort Extreme, stacja bazowa AirPort Express lub AirPort Extreme i urządzenie Time Capsule, jeśli produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
 
3.3 Wsparcie techniczne
 
W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga naprawy. Apple udzieli wsparcia dla aktualnej w danej chwili wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną. Zakres wsparcia technicznego udzielanego użytkownikowi zależy od Planu użytkownika, zgodnie z poniższym opisem.
 
3.4 Zakres wsparcia technicznego
 
(i) W ramach planu APP dla komputerów Mac Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, oprogramowaniem systemu operacyjnego Apple („System Mac OS”) oraz programami marki Apple wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie konsumenta”). Apple udzieli również wsparcia technicznego za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w przypadku problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w oprogramowaniu Apple systemu operacyjnego serwera („System Mac OS Server”) na komputerze Mac.
 
(ii) W ramach planu APP dla iPodów Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, systemem iPod OS i programami wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem (zwanymi dalej łącznie „Oprogramowaniem iPoda”) oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem a „Obsługiwanym komputerem”, który oznacza zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym obsługiwanym przez Sprzęt objęty planem.
 
(iii) W ramach planu APP dla monitorów Apple Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem a Obsługiwanym komputerem.
 
(iv) W ramach planu APP dla urządzeń Apple TV Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, programami wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem („Oprogramowanie urządzenia Apple TV”) oraz problemami z łącznością między Sprzętem objętym planem, Obsługiwanym komputerem a „Obsługiwanym telewizorem”, który oznacza telewizor zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem.
 
4. Poza zakresem planu
 
4.1 Naprawa sprzętu (Hardware)
 
Plan nie obejmuje:
 
(i) Instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w naprawie;
 
(ii) Uszkodzeń powstałych w wyniku:
 
(a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem;
 
(b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych;
 
(c) używania Sprzętu objętego planem w niedozwolony lub niezgodny z przeznaczeniem sposób opisany w opublikowanych przez producenta podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych instrukcjach dotyczących Sprzętu objętego planem; lub
 
(d) wykonywania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanym dostawcą usług Apple („Autoryzowany dostawca usług Apple”), z wyjątkiem aktualizacji i rozszerzeń automatycznie sugerowanych lub wymaganych przez oprogramowanie produktu Apple;
 
(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania.
 
(iv) Sprzętu objętego planem, który został zagubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego Apple w całości;
 
(v) Drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;
 
(vi) Części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych. Wyjątek stanowi tu objęcie planem baterii w przypadku planu APP dla iPodów;
 
(vii) Profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem; lub
 
(viii) Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.
 
4.2 Wsparcie techniczne
 
Plan nie obejmuje:
 
(i) Problemów, które można rozwiązać przez uaktualnienie oprogramowania do wersji aktualnej w danej chwili;
 
(ii) Używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu Mac OS, Oprogramowania iPoda, Oprogramowania urządzenia Apple TV lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania Sprzętu objętego planem lub oprogramowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Sprzętu objętego planem;
 
(iii) Produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, a także interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem Mac OS, Systemem Mac OS Server, Oprogramowaniem iPoda, Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub Oprogramowaniem konsumenta.
 
(iv) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla iPodów z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku problemami z Oprogramowaniem iPoda lub łącznością ze Sprzętem objętym planem.
 
(v) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla monitorów Apple z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z łącznością ze Sprzętem objętym planem.
 
(vi) Korzystania przez użytkownika w ramach planu APP dla urządzeń Apple TV z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem urządzenia Apple TV lub łącznością ze Sprzętem objętym planem.
 
(vii) Oprogramowania Apple innego niż System Mac OS, System Mac OS Server, Oprogramowanie iPoda, Oprogramowanie urządzenia Apple TV lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem stosownego Planu;
 
(viii) Oprogramowania Mac OS dla serwerów, z wyjątkiem korzystania z graficznego interfejsu użytkownika do rozwiązywania problemów z administrowaniem serwera i zarządzaniem siecią w Systemie Mac OS Server na komputerze Mac.
 
(ix) Oprogramowania Mac OS oraz wszelkiego oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób;
 
(x) Przeglądarek internetowych i aplikacji poczty e-mail innych firm oraz oprogramowania dostawców usług internetowych, a także konfiguracji Systemu Mac OS potrzebnych do korzystania z nich; ani
 
(xi) Uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub nagranych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.
 
5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia
 
Aby skorzystać z usług naprawy sprzętu i wsparcia technicznego, Użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia lub zadzwonić pod numer podany w Podręczniku „Pierwsze kroki” („Podręcznik”). Podręcznik ten znajduje się w opakowaniu Planu. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.
 
Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie
Autoryzowani dostawcy usług Apple i sklepy Apple Retail Store
Wsparcie i serwis Apple
6. Opcje naprawy sprzętu
 
6.1 Apple dokona naprawy sprzętu poprzez jedną z następujących opcji, a sposób dokonania naprawy wybierze w zależności od okoliczności, w szczególności w zależności od typu Produktu Apple:
 
(i) Serwis stacjonarny. Serwis stacjonarny jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Naprawa zostanie wykonana na miejscu. Sklep lub dostawca usług może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.
 
(ii) Serwis u klienta. Serwis u klienta jest dostępny w przypadku wielu komputerów stacjonarnych, jeśli lokalizacja Sprzętu objętego planem znajduje się w promieniu 80 kilometrów od siedziby Autoryzowanego dostawcy usług Apple świadczącego usługi serwisu u klienta. Jeśli Apple stwierdzi, że opcja serwisu u klienta jest dostępna, wyśle technika serwisowego do lokalizacji, w której znajduje się Sprzęt objęty planem. Naprawa zostanie wykonana na miejscu albo Sprzęt objęty planem zostanie przetransportowany przez technika serwisowego do Autoryzowanego dostawcy usług Apple lub serwisu ARS w celu naprawy. Jeśli Sprzęt objęty planem zostanie naprawiony u Autoryzowanego dostawcy usług Apple lub w serwisie ARS, Apple zorganizuje transport Sprzętu objętego planem do lokalizacji użytkownika po naprawie. Jeśli technikowi serwisowemu nie zostanie zapewniony dostęp do Sprzętu objętego planem w ustalonym czasie, wszelkie dalsze wizyty u klienta mogą podlegać dodatkowym opłatom.
 
(iii) Serwis wysyłkowy. Bezpośredni serwis wysyłkowy jest dostępny w przypadku większości Sprzętu objętego planem. Jeżeli Apple postanowi naprawić Sprzęt objęty planem za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (oraz opakowanie w przypadku, gdy użytkownik nie posiada już oryginalnego opakowania) oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, tak aby użytkownik mógł wysłać Sprzęt objęty planem do serwisu ARS. Instrukcje zostaną przekazane pocztą elektroniczną lub w formie dokumentu papierowego wraz z opakowaniem. Po zakończeniu naprawy serwis ASR zwróci Sprzęt objęty planem użytkownikowi. Jeżeli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących sposobu zapakowania i wysyłki Produktu Apple, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika.
 
(iv) Usługa ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy Sprzętu objętego planem. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa serwisu z częściami do samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów takich jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje następująca procedura:
 
(a) W przypadku naprawy, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa ta może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.
 
(b) W przypadku naprawy, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple w razie potrzeby wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.
 
(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym na następującej stronie internetowej https://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple.
 
6.2 Opcje naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu będą ograniczone do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może zostać naprawiony w kraju, w którym został oddany do naprawy i który nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do poniesienia kosztów wysyłki i obsługi. W przypadku potrzeby dokonania naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu użytkownik musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku naprawy międzynarodowej Apple może naprawić albo wymienić uszkodzone produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.
 
7. Obowiązki użytkownika
 
Aby skorzystać z naprawy lub uzyskać wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 
(i) W razie potrzeby podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;
 
(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;
 
(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;
 
(iv) Wykonać instrukcje uzyskane od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;
 
(v) Przed oddaniem produktu do naprawy, o ile to możliwe, zaktualizować oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji, tzn. zainstalować wszystkie aktualizacje i rozszerzenia automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple, chyba że jest to niemożliwe ze względu na wadę Produktu Apple.
 
(vi) Utworzyć kopię zapasową oprogramowania i danych znajdujących się na Sprzęcie objętym planem. PODCZAS NAPRAWY APPLE MOŻE PONOWNIE ZAINSTALOWAĆ KONFIGURACJĘ ORYGINALNEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTU OBJĘTEGO PLANEM ORAZ NOWE AKTUALIZACJE, CO SPOWODUJE USUNIĘCIE WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH DANYCH PRZECHOWYWANYCH NA SPRZĘCIE OBJĘTYM PLANEM PRZED ODDANIEM GO DO NAPRAWY. PODCZAS NAPRAWY W RAMACH PLANU APP DLA IPODÓW APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPODA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPoda użytkownika lub zamiennego iPoda w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach naprawy sprzętu Apple może zainstalować aktualizacje systemu iPod OS, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji systemu iPod OS. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane na iPodzie programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z iPodem lub nie być przez niego obsługiwane. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności
 
8.1 Całość umowy
 
Wszelkie inne gwarancje, środki prawne lub inne warunki niewymienione w niniejszej umowie serwisowej (zarówno ustne, pisemne, wyraźne lub dorozumiane na podstawie ustawy lub prawa zwyczajowego) są w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączone z Planu. Plan ochrony AppleCare w żadnym wypadku nie ogranicza ani nie wyłącza praw konsumenckich użytkownika ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:
 
Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.
 
8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:
 
Apple nie ponosi odpowiedzialności za straty niespowodowane z winy Apple ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.
 
Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.
 
9. Wypowiedzenie
 
Jeśli użytkownik jest konsumentem, który zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może wycofać się z niego w ciągu 14 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, że okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 14-dniowego okresu. W takim przypadku prawo do wycofania się zostaje anulowane. Wykonanie prawa użytkownika do wycofania się z Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.
 
Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dacie dostarczenia wypowiedzenia do Apple.
 
W razie wypowiedzenia użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot oryginalnej ceny zakupu liczonej od daty zakupu Planu, pomniejszony o wartość usług rzeczywiście wykonanych na rzecz użytkownika w ramach Planu.
 
Jeśli użytkownik zdecyduje się na wycofanie się lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple na numer telefonu podany poniżej lub wysłać pocztą lub faksem pisemne powiadomienie z podaniem Numeru umowy o objęcie planem na adres: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faks: +353-(0)21-428-3917). Do powiadomienia należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.
 
O ile prawo właściwe nie stanowi inaczej, Apple może wypowiedzieć niniejszy Plan z powodu oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd przez użytkownika, potwierdzonego przez właściwy organ władzy publicznej (np. sąd), składając pisemne powiadomienie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dacie dostarczenia wypowiedzenia uzytkownikowi. Jeśli Apple wypowie niniejszy Plan z powodu niedostępności części zamiennych, użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu.
 
10. Przeniesienie Planu
 
(i) Razem z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach Planu na inną stronę, o ile: (a) przeniesienie obejmuje oryginalny dowód zakupu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia, (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając pocztą lub faksem powiadomienie o przeniesieniu na adres: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faks: +353 (0)21 428 3917), oraz (c) strona otrzymująca Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny Sprzętu objętego planem, który jest przekazywany, oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.
 
(ii) Razem ze zmianą z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą lub faksem (w stosownych przypadkach) powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.
 
11. Prywatność
 
Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonywania praw przysługującym im na podstawie Planu oraz w celach związanych z jakością i usługami.
 
12. Postanowienia ogólne
 
(i) Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.
 
(ii) Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania przez właściwy organ upoważniony do tego na podstawie przepisów (np. sąd), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień.
 
(iii) Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje  ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne. W przypadku danych osobowych Apple będzie je przechowywać i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonywania praw przysługującym im na podstawie niniejszego Planu oraz w celach związanych z jakością oraz świadczeniem usług.
 
(iv) Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.
 
(v) Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez Apple Distribution International, przejmuje je spółka Apple Operations Europe zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
 
(vi) Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub stowarzyszone spółki Apple udostępniają Plan i który znajduje się na następującej liście: https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich. Niniejszy Plan nie jest dostępny w sytuacjach, gdy jest niedozwolony na mocy przepisów prawa.
 
(vii) Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.
 
030215 APP Mac Poland v7