Roczna (1) ograniczona gwarancja Apple
Akcesorium.

Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats.

Roczna ograniczona gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”).

Roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych uprawnień.

Konsument może korzystać ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple. Skorzystanie z uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie skorzystania przez konsumenta z uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple bieg terminu skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (https://www.apple.com/pl/legal/statutory-warranty) albo uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Uwaga: Wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i konsumenckiego.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika (zob. www.apple.com/support/country). Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple, które zostały przetestowane i spełniły wymagania funkcjonalne firmy Apple, (2) wymieni Produkt na produkt zamienny o tym samym modelu (lub za zgodą użytkownika na produkt, który ma takie same lub zasadniczo podobne cechy jak oryginalny produkt — np. inny model z takimi samymi cechami lub ten sam model w innym kolorze), który jest nowy lub złożony z nowych i/lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple i który został przetestowany oraz spełnia wymagania funkcjonalne firmy Apple, lub (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i produkcyjnymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub utraty takich informacji lub danych. W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się z Apple. Stosowne informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie www.apple.com/pl/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. Uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE opisano w witrynie.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE SERWISU

Serwis gwarancyjny dla Produktów wyposażonych w klawiatury będzie dostępny w kraju, w którym Apple lub autoryzowani dystrybutorzy produktów Apple (locate.apple.com/country) pierwotnie sprzedali Produkt, ale może nie być dostępny poza tym krajem, ponieważ układy klawiatury są zaprojektowane dla określonych języków i krajów. Apple lub agent Apple powiadomi użytkownika o wszelkich ograniczeniach oraz, w stosownych przypadkach, o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone, przed wykonaniem żądanej usługi.

Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, które oferują serwis sprzętu dostarczonego przez klienta.

(ii) Serwis z wysyłką. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu z wysyłką, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz odpowiednie opakowanie, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) lub Autoryzowanego Serwisu Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących prawidłowego pakowania i adresowania produktu Apple, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika. Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę.

(a) Serwis, w ramach którego Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu lub wymienianej części. Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu lub części oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. Apple zaproponuje wówczas alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego Produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, użytkownik nie zostanie więc obciążony kosztem produktu i części ani kosztami wysyłki z adresu oraz na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego Produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany Produkt lub część, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Serwis, w ramach którego Apple nie wymaga zwrotu wymienionego produktu lub części. W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego Produktu lub części.

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym w witrynie: www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. Serwis można uzyskać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii bez opłat za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone przed wykonaniem żądanej usługi. Koszty wysyłki i obsługi nie zostaną naliczone w krajach, w których Apple prowadzi sklep detaliczny Apple Store lub świadczy usługi przez Autoryzowany Serwis Apple (wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można uzyskać za pomocą łącza opisanego poniżej)

Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez odpowiedni organ upoważniony przez prawo (np. sądy), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem pozostałych warunków. Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony.

010122 Accessory Warranty Polish v5.5

Roczna ograniczona gwarancja Apple
Akcesorium.

Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats.

Roczna ograniczona gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”). 

Roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych praw.

Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple. Wykonanie uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez konsumenta uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) albo uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i konsumenckiego.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika (zob. www.apple.com/support/country). Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple również wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych części lub takich, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni Produkt na produkt mający równoważne funkcje produkt zastępczy złożony z części nowych lub używanych, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności albo, za zgodą użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności produktowi, który ma zastąpić albo (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i produkcyjnymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji naprawi albo wymieni dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub bez utraty takich informacji lub danych.  W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.  

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.  

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple. Stosowne informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International Ltd. z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. Uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE opisano w witrynie.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE USŁUG SERWISU

Usługa gwarancyjna dla Produktów ze sprzętem będzie dostępna w kraju, w którym Apple lub autoryzowani dystrybutorzy Apple (locate.apple.com/country) pierwotnie sprzedali Produkt, ale może nie być dostępny poza tym krajem, ponieważ układy sprzętu są zaprojektowane dla określonych języków i krajów.  Apple lub agent Apple powiadomi użytkownika o wszelkich ograniczeniach oraz, w stosownych przypadkach, o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone, przed wykonaniem żądanej usługi.

Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. 

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz odpowiednie opakowanie, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („ARS”) lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących prawidłowego pakowania i adresowania produktu Apple, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.  Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę. 

(a) Naprawa, w ramach której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu lub wymienianej części. Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu lub części oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. Apple zaproponuje wówczas alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego Produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, użytkownik nie zostanie więc obciążony kosztem produktu i części ani kosztami wysyłki z adresu oraz na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego Produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany Produkt lub część, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Naprawa, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego Produktu lub części. W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego Produktu lub części. 

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym w witrynie: www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. Serwis można uzyskać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii bez opłat za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone przed wykonaniem żądanej usługi. Koszty wysyłki i obsługi nie zostaną naliczone w krajach, w których Apple prowadzi sklep detaliczny Apple Store lub świadczy usługi przez Autoryzowany Serwis Apple (wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można uzyskać za pomocą łącza opisanego poniżej)

Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju. Apple może wykorzystać do serwisu Produkty Apple lub części zamienne pochodzące z kraju innego niż kraj, z którego pochodzą Produkty Apple lub oryginalne części.

Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez odpowiedni organ upoważniony przez prawo (np. sądy), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem pozostałych warunków. Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony. 

030121 Accessory Warranty Polish v5.4

Roczna (1) ograniczona gwarancja Apple
Akcesorium.

Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats. 

Roczna ograniczona gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”). 

Roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych praw.

Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple. Wykonanie uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez konsumenta uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.  Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) albo uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Uwaga: Wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i konsumenckiego.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple instrukcjami obsługi (zob. www.apple.com/support/country).  Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple również wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych części lub takich, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni Produkt na produkt o równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo, za zgodą użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności produktowi, który ma zastąpić, albo (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i produkcyjnymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub utraty takich informacji lub danych.  W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.  

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.  

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple. Stosowne informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International Ltd. z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie www.apple.com/pl/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. W witrynie   opisano uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE USŁUG SERWISU

Usługa gwarancyjna dla Produktów z klawiaturami będzie dostępna w kraju, w którym Apple lub autoryzowani dystrybutorzy produktów Apple (locate.apple.com/country) pierwotnie sprzedali Produkt, ale może nie być dostępny poza tym krajem, ponieważ układy klawiatury są zaprojektowane dla określonych języków i krajów.  Apple lub agent Apple powiadomi użytkownika o wszelkich ograniczeniach oraz, w stosownych przypadkach, o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone, przed wykonaniem żądanej usługi.

Apple wykona usługi gwarancyjne za pomocą jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, które oferują serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. 

(ii) Serwis z wysyłką. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu z wysyłką, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz odpowiednie opakowanie, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) lub Autoryzowanego Serwisu Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących prawidłowego pakowania i adresowania produktu Apple, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.  Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę. 

(a) Serwis, w ramach którego Apple wymaga zwrotu wymienionego produktu lub części: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu lub części oraz stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. Apple zaproponuje wówczas alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz wymaganiami w zakresie utylizacji wymienionego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, użytkownik nie zostanie więc obciążony kosztem produktu i części ani kosztami wysyłki z adresu oraz na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienionego produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniony produkt lub część, które nie kwalifikują się do serwisowania, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Serwis, w ramach którego Apple nie wymaga zwrotu wymienionego produktu lub części: W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi zamienny produkt lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz wymaganiami w zakresie utylizacji wymienionego produktu lub części. 

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym w witrynie: www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. Serwis można uzyskać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii bez opłat za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, przed wykonaniem żądanej usługi Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone. Koszty wysyłki i obsługi nie zostaną naliczone w krajach, w których Apple prowadzi sklep detaliczny Apple Store lub świadczy usługi przez Autoryzowany Serwis Apple (wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można uzyskać za pomocą łącza opisanego poniżej)

Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju. 

Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez odpowiedni organ upoważniony przez prawo (np. sądy), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem pozostałych warunków. Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony. 

070220 Accessory Warranty Polish v5.4

Roczna gwarancja Apple — Akcesorium. Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats.

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie znajdujące się w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku oraz w Kodeksie Cywilnym z 23 kwietnia 1964 roku ("prawo konsumenckie") . Roczna Ograniczona Gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób ich nie wyłącza, nie ogranicza, ani zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi za wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie rocznej gwarancji Apple. Roczna ograniczona gwarancja Apple pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z rękojmi. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie rocznej gwarancji Apple, bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z rękojmi ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez Apple zastosowania środków przysługujących na postawie rocznej gwarancji Apple lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków.

Użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć więcej informacji na temat swoich praw na stronie Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać je w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika (zob. https://www.apple.com/support/country) Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple również wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych części lub takich, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni Produkt na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności albo (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i jakościowymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji naprawi albo wymieni dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko utraty informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub bez utraty takich informacji lub danych. W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niespowodowane z winy Apple, ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisamy z zakresu odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania , (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd; (iv) oraz jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może zostać ograniczona lub wyłączona na mocy prawa.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple korzystając z informacji kontaktowych udostępnionych pod adresem https://www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w USA, Apple oznacza spółkę Apple Inc. z siedzibą pod adresem 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie https://www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. W witrynie https://www.apple.com/legal/warranty opisano uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

ISTOTNE OGRANICZENIE USŁUG SERWISU.

Serwis gwarancyjny w odniesieniu do Produktów z klawiaturą bedzie dostepny w kraju, gdzie Apple lub autoryzowany dystrybutor Apple (https://locate.apple.com/country) pierwotnie sprzedał produkt, ale może nie być dostępny poza tym krajem ze względu na to, że klawiatury są zaprojektowane na potrzeby konkretnych języków i krajów. Apple lub Apple lub jej pośrednik powiadomi użytkownika o takich ograniczeniach i, o ile ma to zastosowanie, o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane przed wykonaniem usługi. 

Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe, odpowiednie opakowanie oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („ARS”) lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących metody opakowania i zaadresowania paczki, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika. Informacje na temat prawidłowego zaadresowania przesyłki zostaną przekazane przez Apple pocztą elektroniczną lub wraz z opakowaniem.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę.

(a) Naprawa, w ramach której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu lub wymienianej części. Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu zamiennego lub części oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy, wówczas Apple zaproponuje alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego Produktu lub części. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za Produkt lub część ani za ich wysyłkę z i na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego Produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany Produkt lub część, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Naprawa, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego Produktu lub części. W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego Produktu lub części.

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym na następującej stronie internetowej https://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. Usługi serwisowe można uzyskać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii bez opłaty za wysyłkę i obsługę. Poza tym terenem, opcje serwisowe mogą być ograniczone. Jeżeli w takim krajudana opcja serwisowa dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub jej pośrednik powiadomi użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane przed wykonaniem usługi. Koszty wysyłki i obsługi nie będą obowiązywać w krajach, gdzie Apple prowadzi Apple Retail Store lub zapewnia obsługę przez Autoryzowanego Dostawcę Usług Apple („AASP”) (bieżąca lista punktów serwisowych znajduje się pod linkiem opisanym poniżej). Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania z mocy prawa, zostanie ono wyłączone z gwarancji bez uszczerbku dla pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony.

030116 Accessory Warranty Polish v5.2

Roczna gwarancja Apple — Akcesorium. Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats.

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie znajdujące się w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku oraz w Kodeksie Cywilnym z 23 kwietnia 1964 roku ("prawo konsumenckie") . Roczna Ograniczona Gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób ich nie wyłącza, ani nie ogranicza.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi za wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie rocznej gwarancji Apple. Roczna ograniczona gwarancja Apple pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z rękojmi. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie rocznej gwarancji Apple, bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z rękojmi ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez Apple zastosowania środków przysługujących na postawie rocznej gwarancji Apple lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków.

Użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć więcej informacji na temat swoich praw na stronie Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać je w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika (zob. https://www.apple.com/support/country) Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple również wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych części lub takich, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni Produkt na produkt mający równoważne funkcje produkt zastępczy złożony z części nowych lub używanych, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności albo, za zgodą użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności produktowi, który ma zastąpić albo (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i jakościowymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji naprawi albo wymieni dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub bez utraty takich informacji lub danych. W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za straty niespowodowane z winy Apple, ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania , (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd; (iv) oraz jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może zostać ograniczona lub wyłączona na mocy prawa.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple korzystając z informacji kontaktowych udostępnionych pod adresem https://www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w USA, Apple oznacza spółkę Apple Inc. z siedzibą pod adresem 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie https://www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. W witrynie https://www.apple.com/legal/warranty opisano uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

ISTOTNE OGRANICZENIE USŁUG SERWISU.

Apple może ograniczyć dostępność serwisu gwarancyjnego dotyczącego klawiatur do kraju, w którym dane urządzenie zostało pierwotnie sprzedane przez Apple lub autoryzowanego dystrybutora Apple. Firma Apple może ograniczyć świadczenie usług gwarancyjnych dotyczących klawiatur zakupionych w krajach członkowskich EOG lub w Szwajcarii do krajów członkowskich EOG oraz Szwajcarii.

Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe, odpowiednie opakowanie oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („ARS”) lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących metody opakowania i zaadresowania paczki, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Informacje na temat prawidłowego zaadresowania przesyłki zostaną przekazane przez Apple pocztą elektroniczną lub wraz z opakowaniem.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę.

(a) Naprawa, w ramach której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu lub wymienianej części. Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu zamiennego lub części oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy, wówczas Apple zaproponuje alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego Produktu lub części. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za Produkt lub część ani za ich wysyłkę z i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego Produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany Produkt lub część, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Naprawa, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego Produktu lub części. W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego Produktu lub części.

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym na następującej stronie internetowej https://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. W krajach, w których Apple nie ma sklepów detalicznych Apple Store lub Autoryzowanych Serwisów Apple ( wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można znaleźć na stronie http://support.apple.com /kb/HT1434), opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone przed wykonaniem żądanej usługi. Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania przez właściwy organ upoważniony do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy), zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony.

072715 Accessory Warranty Polish v5.1

Roczna gwarancja Apple — Akcesorium. Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats.

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie znajdujące się w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku oraz w Kodeksie Cywilnym z 23 kwietnia 1964 roku ("prawo konsumenckie") . Roczna Ograniczona Gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób ich nie wyłącza, ani nie ogranicza.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi za wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie rocznej gwarancji Apple. Roczna ograniczona gwarancja Apple pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z rękojmi. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie rocznej gwarancji Apple, bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z rękojmi ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez Apple zastosowania środków przysługujących na postawie rocznej gwarancji Apple lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków.

Użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć więcej informacji na temat swoich praw na stronie Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać je w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika (zob. https://www.apple.com/support/country) Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple również wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych części lub takich, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni Produkt na produkt mający równoważne funkcje produkt zastępczy złożony z części nowych lub używanych, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności albo, za zgodą użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności produktowi, który ma zastąpić albo (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i jakościowymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji naprawi albo wymieni dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub bez utraty takich informacji lub danych. W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za straty niespowodowane z winy Apple, ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania , (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd; (iv) oraz jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może zostać ograniczona lub wyłączona na mocy prawa.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple korzystając z informacji kontaktowych udostępnionych pod adresem https://www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w USA, Apple oznacza spółkę Apple Inc. z siedzibą pod adresem 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie https://www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. W witrynie https://www.apple.com/legal/warranty opisano uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe, odpowiednie opakowanie oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („ARS”) lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących metody opakowania i zaadresowania paczki, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Informacje na temat prawidłowego zaadresowania przesyłki zostaną przekazane przez Apple pocztą elektroniczną lub wraz z opakowaniem.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę.

(a) Naprawa, w ramach której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu lub wymienianej części. Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu zamiennego lub części oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy, wówczas Apple zaproponuje alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego Produktu lub części. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za Produkt lub część ani za ich wysyłkę z i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego Produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany Produkt lub część, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Naprawa, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego Produktu lub części. W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego Produktu lub części.

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym na następującej stronie internetowej https://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. W krajach, w których Apple nie ma sklepów detalicznych Apple Store lub Autoryzowanych Serwisów Apple ( wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można znaleźć na stronie http://support.apple.com /kb/HT1434), opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone przed wykonaniem żądanej usługi. Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania przez właściwy organ upoważniony do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy), zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony.

030215 Accessory Warranty Polish v5

Roczna gwarancja Apple — Akcesorium. Dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple i Beats.

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie, w tym w szczególności uprawnienia dotyczące produktów niezgodnych z umową. Uprawnienia wynikające z Rocznej gwarancji Apple uzupełniają zatem (a nie zastępują) uprawnienia wynikające z przepisów prawa konsumenckiego i nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z prawa konsumenckiego. Konsumenci mogą wybrać, czy chcą oddać produkt do serwisu w ramach Rocznej gwarancji Apple czy w ramach uprawnień wynikających z prawa konsumenckiego. Ważne: postanowienia Rocznej gwarancji Apple nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z prawa konsumenckiego. Więcej informacji na temat prawa konsumenckiego można znaleźć w witrynie Apple pod adresem https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html lub uzyskać w urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu Rocznej gwarancji Apple podlegają postanowieniom określonym w niniejszym dokumencie gwarancyjnym.

Produkt sprzętowy marki Apple lub Beats („Produkt”) jest objęty gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego („Okres gwarancji”), o ile jest używany zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika (zob. https://www.apple.com/support/country) Na mocy tej gwarancji użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple również wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy. Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania (1) bezpłatnie naprawi Produkt przy użyciu nowych części lub takich, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni Produkt na produkt mający równoważne funkcje produkt zastępczy złożony z części nowych lub używanych, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności albo, za zgodą użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności produktowi, który ma zastąpić albo (3) zwróci pierwotną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku zwykłego zużycia części zużywalnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenia te powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych, a także uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, napraw dokonanych bez upoważnienia lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi i jakościowymi.

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji naprawi albo wymieni dowolny Produkt bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie lub bez utraty takich informacji lub danych. W żadnym przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za (a) straty lub zniszczenia, które od dnia zakupu nie mogą być uznane za spowodowane przez naruszenie przez Apple postanowień niniejszej gwarancji; lub (b) straty spowodowane winą użytkownika, utratę danych, zysków lub korzyści.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała zgodnie z bezwzględnie obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za produkt, (ii) oszustwa lub umyślnego wprowadzenia w błąd, (iii) winy umyślnej lub rażącego zaniedbania; (iv) oraz zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych lub rażącego zaniedbania ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla danej umowy sprzedaży.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple. Stosowne informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w USA, Apple oznacza spółkę Apple Inc. z siedzibą pod adresem 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie https://www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. W witrynie https://www.apple.com/legal/warranty opisano uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Apple wykona usługi gwarancyjne w ramach jednej lub kilku z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik może zwrócić Produkt do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że możliwa jest naprawa sprzętu w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz odpowiednie opakowanie, aby użytkownik mógł wysłać Produkt do serwisu Apple Repair Service („ARS”) lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących sposobu pakowania i wysyłki Produktu, Apple pokryje koszty wysyłki z i do lokalizacji użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. Serwis z częściami do samodzielnej naprawy pozwala użytkownikowi samodzielnie naprawić Produkt. W przypadku dostępności usługi serwisu z częściami do samodzielnej naprawy stosuje się następującą procedurę.

(a) Naprawa, w ramach której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu lub wymienianej części. Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej Produktu lub części oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. Apple zaproponuje wówczas alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część zamienną wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego Produktu lub części. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za Produkt lub część ani za ich wysyłkę z i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego Produktu lub części zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany Produkt lub część, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Naprawa, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego Produktu lub części. W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi Produkt zamienny lub część wraz z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego Produktu lub części.

(c) Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej.

Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju. W krajach, w których Apple nie ma sklepów detalicznych Apple Store lub Autoryzowanych Serwisów Apple ( wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można znaleźć na stronie http://support.apple.com /kb/HT1434), opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone przed wykonaniem żądanej usługi. Jeśli dostępna jest opcja naprawy międzynarodowej, Apple może naprawić albo wymienić Produkty lub części na porównywalne Produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, zostanie wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt został zakupiony.

092614 Accessory Warranty Polish v4

Twoja gwarancja na sprzęt

Roczna gwarancja Apple (1) - akcesorium
dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką Apple

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie, w tym w szczególności uprawnienia dotyczące produktów niezgodnych z umową. Uprawnienia wynikające z rocznej gwarancji Apple uzupełniają zatem (a nie zastępują) uprawnienia wynikające z prawa konsumenckiego.

Produkt sprzętowy Apple jest objęty gwarancją na wady materiałowe i jakościowe przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego ("Okres gwarancji"). Jeśli wada pojawi się w Okresie gwarancji, Apple według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa (1) bezpłatnie naprawi produkt przy użyciu nowych części lub części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, (2) wymieni produkt na mający równoważne funkcje produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu produktowi pod względem działania i niezawodności, albo (3) zwróci oryginalną cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji lub innych przyczyn i które nie są wadami materiałowymi i jakościowymi.

Poza przysługującymi użytkownikowi uprawnieniami przewidzianymi w prawie konsumenckim wszelkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia niewymienione w niniejszym dokumencie gwarancyjnym są wyłączone z niniejszej Rocznej gwarancji Apple. W niektórych krajach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania takich gwarancji, warunków lub postanowień dorozumianych, w związku z czym opisane powyżej ograniczenie może nie mieć zastosowania. Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym produkcie Apple lub utraty takich informacji lub danych. Apple nigdy nie ponosi odpowiedzialności za (a) straty niespowodowane naruszeniem przez Apple postanowień niniejszego dokumentu gwarancyjnego; (b) straty lub szkody, które w chwili zakupu produktu nie stanowiły dających się racjonalnie przewidzieć konsekwencji naruszenia przez Apple postanowień niniejszego dokumentu gwarancyjnego; ani za (c) straty związane z jakąkolwiek działalnością biznesową użytkownika, utratę danych, utracone zyski lub utracone korzyści. Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy przepisów prawa.

W niektórych krajach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania gwarancji dorozumianych lub są dozwolone wyłączenia lub ograniczenia dotyczące odszkodowań za szkody uboczne lub wtórne, opisane powyżej ograniczenia lub wyłączenia mogą zatem nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone uprawnienia, mogą mu jednak przysługiwać także inne uprawnienia, które różnią się w zależności od kraju. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z Apple. Stosowne informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/support/country. W celu potwierdzenia, że produkt jest objęty gwarancją, może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktów zakupionych w USA Apple oznacza spółkę Apple Inc. z siedzibą pod adresem 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. W przypadku produktów zakupionych w Europie (z wyjątkiem Turcji), Afryce oraz na Bliskim Wschodzie Apple oznacza spółkę Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W przypadku wszystkich innych krajów Apple to podmiot opisany w witrynie https://www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest Apple lub następcy prawni Apple. W witrynie https://www.apple.com/legal/warranty opisano uprawnienia ustawowe przysługujące klientom z UE.

Twoja gwarancja na sprzęt

Ograniczona jednoroczna (1-roczna) gwarancja udzielana przez Apple - Akcesoria.
Dotyczy tylko produktów marki Apple.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA USTAWOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Sprzęt komputerowy Apple użytkownika jest objęty gwarancją obejmującą wady materiałowe i wady wykonania na okres JEDNEGO (1) ROKU od dnia pierwotnego zakupu w placówce handlu detalicznego ("Okres Gwarancji"). W przypadku wystąpienia wady w Okresie Gwarancji Apple wedle własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo (1) dokona nieodpłatnej naprawy produktu wykorzystując nowe części lub części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, (2) zastąpi produkt nowym produktem o równoważnej funkcjonalności lub produktem, którego praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowego produktu lub (3) zwróci pierwotnie zapłaconą cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód będących wynikiem nadużycia, wypadku, modyfikacji lub innych przyczyn, które nie są wadami materiałowymi lub wadami wykonania.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE ANI WYNIKOWE POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PRODUKTU LUB JEGO NAPRAWĄ. NINIEJSZA GWARANCJA I WYŻEJ OPISANE ŚRODKI PRAWNE ZASTĘPUJĄ I STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE, ŚRODKI PRAWNE I WARUNKI, USTNE, PISEMNE, WYRAŹNE, USTAWOWE LUB DOROZUMIANE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APPLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE RĘKOJMIE LUB GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI I GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. JEŻELI NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WÓWCZAS TAKIE GWARANCJE BĘDĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. Jakakolwiek rekompensata ograniczona jest do wysokości pierwotnej ceny zakupu. Żadna inna osoba nie jest uprawniona do dokonywania zmian niniejszej ograniczonej gwarancji, a sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne gwarancje.

Niektóre państwa nie dopuszczają ograniczeń okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej lub wyłączeń lub ograniczeń dotyczących szkód ubocznych lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownik uzyskuje szczególne uprawnienia, przy czym mogą mu przysługiwać również inne uprawnienia, które różnią się w zależności od państwa. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z Apple korzystając z informacji przedstawionych na stronie www.apple.com/support/country. Do weryfikacji uprawnienia do skorzystania z serwisu może być wymagany dowód zakupu. W przypadku produktu pierwotnie zakupionego w Stanach Zjednoczonych Apple oznacza Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. W przypadku produktu pierwotnie zakupionego w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie Apple oznacza Apple Sales International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. W przypadku wszystkich innych krajów znaczenie określenia Apple przedstawiono na stronie www.apple.com/legal/warranty. Gwarantem jest spółka Apple lub jej następca prawny. W przypadku klientów na terenie Hiszpanii i Francji należy zapoznać się z uprawnieniami ustawowymi przedstawionymi na stronie www.apple.com/legal/warranty.

Informacje gwarancyjne

Dodatkowe uprawnienia konsumentów

Jeśli w kraju nabycia lub kraju rezydencji różnym od kraju nabycia produktu konsument jest chroniony przepisami o ochronie praw konsumentów, uprawnienia wynikające z rocznej ograniczonej gwarancji Apple są dodatkowe wobec wszelkich praw i środków zaradczych dostępnych w świetle takich przepisów o ochronie praw konsumentów, a w szczególności tych uprawnień dodatkowych.

Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta stanowią dodatek do uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij tutaj.

Produkty marek innych niż Apple/produkty innych firm

Roczna ograniczona gwarancja Apple nie ma zastosowania do produktów marek innych niż Apple, nawet jeśli są zapakowane w jedno opakowanie i sprzedawane razem z produktami Apple. Produkty marek innych niż Apple mogą być objęte gwarancją producenta - odpowiednie informacje można znaleźć na opakowaniu i w dokumentacji.

Lista gwarantów wg regionów lub krajów nabycia

Lista przedsiębiorstw będących gwarantami zobowiązanymi do świadczeń z tytułu ograniczonej gwarancji Apple w poszczególnych regionach i krajach. Więcej informacji