Apples ett (1) års begränsade garanti
Tillbehör

Endast för Apple- och Beats-märkta produkter.

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven.  Som sådan är Apples ettåriga begränsade garanti utöver, och inte i stället för, rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, och den utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen.  Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ett års begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen. Obs! Villkoren för Apples ettåriga begränsade garanti ska inte tillämpas på anspråk som ställs enligt konsumentlagstiftningen. Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ettåriga begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Din Apple- eller Beats-märkta hårdvara (”Produkt”) garanteras mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet (”Garantiperiod”) när de används i enlighet med Apples bruksanvisningar (se www.apple.com/support/country)). Under denna garanti kan du ställa dina anspråk direkt till Apple, även när det gäller situationer där du har köpt Apple-produkten från tredje part. Om en defekt uppstår under Garantitiden kommer Apple efter eget val (1) reparera produkten utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten mot en funktionellt likvärdig produkt som är ny eller likvärdig ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (3) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Garantin gäller inte normala försämringar av förbrukningsdelar, såsom batterier om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande och skada orsakad av missbruk, olyckshändelse, modifieringar, otillåtna reparationer eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrade på Apple-produkten.  Apple ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för: (a) förlust eller skada, som när produkten köptes inte kan anses ha orsakats av Apples brott mot dessa garantivillkor; eller (b) förluster som användaren orsakat, förlust av data eller uteblivna vinster eller förmåner.  

Begränsningar av ansvar i detta garantidokument ska inte tillämpas vid (i) dödsfall eller personskada enligt någon obligatorisk lag om produktansvar; (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, (iii) oavsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet; (iv) eller ett klandervärt brott mot viktiga avtalsförpliktelser.  Ett skadeståndsanspråk grundat på ett brott mot viktiga avtalsförpliktelser eller grov oaktsamhet begränsas till förutsebara skador typiska för det köpeavtal det gäller.    

För att få garantiservice kontaktar du Apple med hjälp av informationen som beskrivs på www.apple.com/support/country). Inköpsbevis kan krävas för att kontrollera berättigande. För produkt som ursprungligen köpts i Europa (förutom Turkiet), Afrika och Mellanöstern avser ”Apple” Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. För alla övriga länder finns Apple beskrivet på www.apple.com/legal/warranty. Apple eller dess rättsinnehavare är garantigivaren. Kunder i EU kan läsa de lagstadgade rättigheterna på www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV SERVICE.

Apple kan begränsa garantiservice för hårdvaruprodukter till det land där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare ursprungligen sålde Apple-produkten. Apple kan begränsa garantin för hårdvaruprodukter som köpts i EES eller Schweiz så att den endast gäller i EES eller Schweiz.

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Du kan returnera produkten till en Apple Store eller AASP (auktoriserad Apple-servicepartner) som erbjuder inlämningsservice. 

(ii) Service via post. Om Apple beslutar att Produkten är berättigad till service via post skickar Apple förbetalda fraktsedlar och, om tillämpligt, förpackningsmaterial så att du kan skicka Apple-produkten till en ARS (Apple Repair Service) eller AASP. Apple betalar för frakt till och från dig om instruktionerna angående förpacknings- och fraktmetod av produkten har följts.

(iii) Delar med gör-det-själv-service. Gör-det-själv-service tillåter dig att själv ge din produkt service. Om gör-det-själv-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas. 

(a) Service där Apple kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten eller delen och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske gör-det-själv-service inte är tillgängligt för dig och Apple kommer i stället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt eller del som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt kreditkort så att du inte blir debiterad för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten eller delen enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt eller del utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet.

(b) Service där Apple inte kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple levererar produkt eller del kostnadsfritt med installationsinstruktioner, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den utbytta produkten eller delen. 

(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple med hjälp av listan med telefonnummer nedan.

Servicealternativ,  tillgänglighet till delar och svarstider kan variera mellan länder. Om du behöver service i ett land där Apple inte har någon Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner (”AASP”), (en lista med aktuella serviceställen finns på support.apple.com/kb/HT1434), kan servicealternativen vara begränsade. I händelse av att servicealternativ för Apple-produkten inte är tillgänglig i ett sådant land kommer Apple eller deras representanter att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Där internationell service finns tillgänglig kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder. Apple kan använda Apple-produkter eller bytesdelar för service som kommer från ett land som skiljer sig från det land från vilket Apple-produkten eller originaldelarna kommer från.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall den skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställbarheten av övriga villkor inte påverkas. 

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes. 

030121 Accessory Warranty Swedish v4.4

Apples ett (1) års begränsad garanti
Tillbehör

Endast för Apple- och Beats-märkta produkter.

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven.  Som sådan är Apples ettåriga begränsade garanti utöver, och inte i stället för, rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, och den utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen.  Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ettåriga begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen. Viktigt! Villkoren för Apples ettåriga begränsade garanti ska inte tillämpas på anspråk som ställs enligt konsumentlagstiftningen. Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ettåriga begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Din Apple- eller Beats-märkta maskinvara (”Produkt”) garanteras mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet (”Garantiperiod”) när de används i enlighet med Apples bruksanvisningar (se www.apple.com/support/country)). Under denna garanti kan du ställa dina anspråk direkt till Apple, även när det gäller situationer där du har köpt Apple-produkten från tredje part. Om en defekt uppstår under Garantiperioden kommer Apple efter eget val (1) laga produkten utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten mot en funktionellt likvärdig produkt som är ny eller likvärdig ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (3) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Garantin gäller inte normala försämringar av förbrukningsdelar, såsom batterier om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande och skada orsakad av missbruk, olyckshändelse, modifieringar, otillåtna reparationer eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrade på Apple-produkten.  Apple ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för: (a) förlust eller skada, som när produkten köptes inte kan anses ha orsakats av Apples brott mot dessa garantivillkor; eller (b) förluster som användaren orsakat, förlust av data eller uteblivna vinster eller förmåner.  

Begränsningar av ansvar i detta garantidokument ska inte tillämpas vid (i) dödsfall eller personskada enligt någon obligatorisk lag om produktansvar; (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, (iii) oavsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet; (iv) eller ett klandervärt brott mot viktiga avtalsförpliktelser.  Ett skadeståndsanspråk grundat på ett brott mot viktiga avtalsförpliktelser eller grov oaktsamhet begränsas till förutsebara skador typiska för det köpeavtal det gäller.    

För att få garantiservice, kontakta Apple med hjälp av informationen som beskrivs på www.apple.com/support/country). Inköpsbevis kan krävas för att kontrollera berättigande. För produkt som ursprungligen köpts i Europa (förutom Turkiet), Afrika och Mellanöstern avser ”Apple” Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. För alla övriga länder finns Apple beskrivet på www.apple.com/sv/legal/warranty. Apple eller dess rättsinnehavare är garantigivaren. Kunder i EU kan läsa de lagstadgade rättigheterna på www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV SERVICE.

Apple kan begränsa garantiservice för tangentbordsprodukter till det land där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare ursprungligen sålde produkten. Apple kan begränsa garantin för tangentbordsprodukter som köpts i EES eller Schweiz så att den endast gäller i EES eller Schweiz.

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Du kan returnera produkten till en Apple Store eller AASP (auktoriserad Apple-servicepartner) som erbjuder inlämningsservice. 

(ii) Service via post. Om Apple beslutar att produkten är berättigad till service via post skickar Apple förbetalda fraktsedlar och, om tillämpligt, förpackningsmaterial så att du kan skicka Apple-produkten till en ARS (Apple Repair Service) eller AASP. Apple betalar för frakt till och från dig om instruktionerna angående förpacknings- och fraktmetod av produkten har följts.

(iii) Delar med gör-det-själv-service (”DIY”). DIY-service tillåter dig att själv ge din produkt service. Om DIY-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas. 

(a) Service där Apple kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten eller delen och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske DIY-service inte är tillgängligt för dig och Apple kommer i stället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt eller del som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte blir debiterad för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten eller delen enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt eller del utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet.

(b) Service där Apple inte kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple levererar produkt eller del kostnadsfritt med installationsinstruktioner, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den utbytta produkten eller delen. 

(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med DIY-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple med hjälp av listan med telefonnummer nedan.

Servicealternativ, tillgänglighet till delar och svarstider kan variera mellan länder. Om du behöver service i ett land där Apple inte har någon Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner (”AASP”), (en lista med aktuella serviceställen finns på support.apple.com/sv-se/HT1434), kan servicealternativen vara begränsade. I händelse att servicealternativ för Apple-produkten inte är tillgänglig i ett sådant land kommer Apple eller deras representanter att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Där internationell service finns tillgänglig kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder. 

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall den skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställbarheten av övriga villkor inte påverkas. 

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes. 

070220 Accessory Warranty Swedish v4.3

Apples ett (1) års begränsade garanti – Tillbehör – Endast för Apple- och Beats-märkta produkter.

Apples ett års begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda utöver rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven.  Som sådan är Apples ett års begränsade garanti utöver, och inte i stället för, rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, och den utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen.  Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ett års begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.Viktigt! Villkoren för Apples ett års begränsade garanti ska inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen. Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ett års begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Din Apple- eller Beats-märkta maskinvara (”Produkt”) garanteras mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet (”Garantitid”) när de används i enlighet med Apples bruksanvisningar (se www.apple.com/support/country). Under denna garanti kan du ställa dina krav direkt till Apple, även när det gäller situationer där du har köpt Apple-produkten från tredje part. Om en defekt uppstår under Garantitiden kommer Apple efter eget val (1) laga produkten utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten mot en funktionellt likvärdig produkt som är ny eller likvärdig ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (3) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Garantin gäller inte normala försämringar av förbrukningsdelar, såsom batterier om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande och skada orsakad av missbruk, olyckshändelse, modifieringar, otillåtna reparationer eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrade på Apple-produkten.  Apple ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för: (a) förlust eller skada, som när produkten köptes inte kan anses ha orsakats av Apples brott mot dessa garantivillkor; eller (b) förluster som användaren orsakat, förlust av data eller uteblivna vinster eller förmåner.  

Begränsningar av ansvar i detta garantidokument ska inte tillämpas vid (i) dödsfall eller personskada enligt någon obligatorisk lag om produktansvar; (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, (iii) oavsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet; (iv) eller ett klandervärt brott mot viktiga avtalsförpliktelser.  Ett skadeståndsanspråk grundat på ett brott mot viktiga  avtalsförpliktelser eller grov oaktsamhet begränsas till förutsebara skador typiska för det köpeavtal det gäller.    

För att få garantiservice, kontakta Apple med hjälp av informationen som beskrivs på www.apple.com/support/country. Inköpsbevis kan krävas för att kontrollera berättigande. För produkt som ursprungligen köpts i Europa (Förutom Turkiet), Afrika och Mellanöstern avser ”Apple” Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. För alla övriga länder finns Apple beskrivet på  www.apple.com/legal/warranty. Apple eller dess rättsinnehavare är garantigivaren. För kunder i EU, läs de lagstadgade rättigheterna på www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html.

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV SERVICE.

Apple kan begränsa garantiservice för tangentbordsprodukter till det land där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare ursprungligen sålde produkten. Apple kan begränsa garantin för tangentbordsprodukter som köpts i EES eller Schweiz så att den endast gäller i EES eller Schweiz.

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Du kan returnera produkten till en Apple Retail eller AASP (Apple-auktoriserad tjänsteleverantör) som erbjuder inlämningsservice. 

(ii) Service via post. Om Apple beslutar att Produkten är kvalificerad för service via post skickar Apple förbetalda fraktsedlar och, om tillämpligt, förpackningsmaterial så att du kan skicka Apple-produkten till en ARS (Apple Repair Service) eller AASP. Apple betalar för frakt till och från dig om instruktionerna angående förpacknings- och fraktmetod av Produktenhar följts.

(iii) Delar med gör-det-själv-service. Gör-det-själv-service tillåter dig att själv ge din produkt service. Om gör-det-själv-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas. 

(a) Service där Apple kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten eller delen och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske gör-det-själv-service inte är tillgängligt för dig och Apple kommer i stället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt eller del som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte blir debiterad för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten eller delen enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt eller del utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet.

(b) Service där Apple inte kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple levererar produkt eller del kostnadsfritt med installationsinstruktioner, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den utbytta produkten eller delen. 

(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple med hjälp av listan med telefonnummer nedan.

Servicealternativ,  tillgänglighet till delar och svarstider kan variera mellan länder. Om du kräver service i ett land där Apple inte har någon Apple Retail Store eller Apple-auktoriserad tjänsteleverantör (”AASP”), (en lista med aktuella serviceställen finns på support.apple.com/kb/HT1434), kan servicealternativen vara begränsade. I händelse att servicealternativ för Apple-produkten inte är tillgänglig i ett sådant land kommer Apple eller deras representanter att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Där internationell service finns tillgänglig kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder. 

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas ska det skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor påverkas inte. 

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes. 

0430018 Accessory Warranty Swedish v4.2

Apples ett (1) års begränsade garanti – Tillbehör – Endast för Apple- och Beats-märkta produkter.

Apples ett års begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda utöver rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven. Som sådan är Apples ett års begränsade garanti utöver, och inte i stället för, rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, och den utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen. Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ett års begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.Viktigt! Villkoren för Apples ett års begränsade garanti ska inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen. Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ett års begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Din Apple- eller Beats-märkta maskinvara (”Produkt”) garanteras mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet (”Garantitid”) när de används i enlighet med Apples bruksanvisningar (se https://www.apple.com/support/country). Under denna garanti kan du ställa dina krav direkt till Apple, även när det gäller situationer där du har köpt Apple-produkten från tredje part. Om en defekt uppstår under Garantitiden kommer Apple efter eget val (1) laga produkten utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten mot en funktionellt likvärdig produkt som är ny eller likvärdig ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (3) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Garantin gäller inte normala försämringar av förbrukningsdelar, såsom batterier om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande och skada orsakad av missbruk, olyckshändelse, modifieringar, otillåtna reparationer eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrade på Apple-produkten. Apple ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för: (a) förlust eller skada, som när produkten köptes inte kan anses ha orsakats av Apples brott mot dessa garantivillkor; eller (b) förluster som användaren orsakat, förlust av data eller uteblivna vinster eller förmåner.

Begränsningar av ansvar i detta garantidokument ska inte tillämpas vid (i) dödsfall eller personskada enligt någon obligatorisk lag om produktansvar; (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, (iii) oavsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet; (iv) eller ett klandervärt brott mot viktiga avtalsförpliktelser. Ett skadeståndsanspråk grundat på ett brott mot viktiga avtalsförpliktelser eller grov oaktsamhet begränsas till förutsebara skador typiska för det köpeavtal det gäller.

För att få garantiservice, kontakta Apple med hjälp av informationen som beskrivs på https://www.apple.com/support/country. Inköpsbevis kan krävas för att kontrollera berättigande. För produkt som ursprungligen köpts i USA avser ”Apple” Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. För produkt som ursprungligen köpts i Europa (Förutom Turkiet), Afrika och Mellanöstern avser ”Apple” Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. För alla övriga länder finns Apple beskrivet på https://www.apple.com/legal/warranty. Apple eller dess rättsinnehavare är garantigivaren. För kunder i EU, läs de lagstadgade rättigheterna på https://www.apple.com/legal/warranty.

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV SERVICE.

Apple kan begränsa garantiservice för tangentbordsprodukter till det land där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare ursprungligen sålde produkten. Apple kan begränsa garantin för tangentbordsprodukter som köpts i EES eller Schweiz så att den endast gäller i EES eller Schweiz.

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Du kan returnera produkten till en Apple Retail eller AASP (Apple-auktoriserad tjänsteleverantör) som erbjuder inlämningsservice.

(ii) Service via post. Om Apple beslutar att Produkten är kvalificerad för service via post skickar Apple förbetalda fraktsedlar och, om tillämpligt, förpackningsmaterial så att du kan skicka Apple-produkten till en ARS (Apple Repair Service) eller AASP. Apple betalar för frakt till och från dig om instruktionerna angående förpacknings- och fraktmetod av Produktenhar följts.

(iii) Delar med gör-det-själv-service. Gör-det-själv-service tillåter dig att själv ge din produkt service. Om gör-det-själv-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.

(a) Service där Apple kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten eller delen och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske gör-det-själv-service inte är tillgängligt för dig och Apple kommer i stället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt eller del som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte blir debiterad för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten eller delen enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt eller del utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet.

(b) Service där Apple inte kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple levererar produkt eller del kostnadsfritt med installationsinstruktioner, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den utbytta produkten eller delen.

(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple med hjälp av listan med telefonnummer nedan.

Servicealternativ, tillgänglighet till delar och svarstider kan variera mellan länder. Om du kräver service i ett land där Apple inte har någon Apple Retail Store eller Apple-auktoriserad tjänsteleverantör (”AASP”), (en lista med aktuella serviceställen finns på http://support.apple.com/kb/HT1434), kan servicealternativen vara begränsade. I händelse att servicealternativ för Apple-produkten inte är tillgänglig i ett sådant land kommer Apple eller deras representanter att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Där internationell service finns tillgänglig kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas ska det skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor påverkas inte.

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes.

072715 Accessory Warranty Swedish v4.1

Apples ett (1) års begränsade garanti – Tillbehör – Endast för Apple- och Beats-märkta produkter.

Apples ett års begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda utöver rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven. Som sådan är Apples ett års begränsade garanti utöver, och inte i stället för, rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, och den utesluter, begränsar eller upphäver inte köparens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen. Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ett års begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.Viktigt! Villkoren för Apples ett års begränsade garanti ska inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen. Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ett års begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Din Apple- eller Beats-märkta maskinvara (”Produkt”) garanteras mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet (”Garantitid”) när de används i enlighet med Apples bruksanvisningar (se https://www.apple.com/support/country). Under denna garanti kan du ställa dina krav direkt till Apple, även när det gäller situationer där du har köpt Apple-produkten från tredje part. Om en defekt uppstår under Garantitiden kommer Apple efter eget val (1) laga produkten utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten mot en funktionellt likvärdig produkt som är ny eller likvärdig ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (3) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Garantin gäller inte normala försämringar av förbrukningsdelar, såsom batterier om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande och skada orsakad av missbruk, olyckshändelse, modifieringar, otillåtna reparationer eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrade på Apple-produkten. Apple ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för: (a) förlust eller skada, som när produkten köptes inte kan anses ha orsakats av Apples brott mot dessa garantivillkor; eller (b) förluster som användaren orsakat, förlust av data eller uteblivna vinster eller förmåner.

Begränsningar av ansvar i detta garantidokument ska inte tillämpas vid (i) dödsfall eller personskada enligt någon obligatorisk lag om produktansvar; (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, (iii) oavsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet; (iv) eller ett klandervärt brott mot viktiga avtalsförpliktelser. Ett skadeståndsanspråk grundat på ett brott mot viktiga avtalsförpliktelser eller grov oaktsamhet begränsas till förutsebara skador typiska för det köpeavtal det gäller.

För att få garantiservice, kontakta Apple med hjälp av informationen som beskrivs på https://www.apple.com/support/country. Inköpsbevis kan krävas för att kontrollera berättigande. För produkt som ursprungligen köpts i USA avser ”Apple” Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. För produkt som ursprungligen köpts i Europa (Förutom Turkiet), Afrika och Mellanöstern avser ”Apple” Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. För alla övriga länder finns Apple beskrivet på https://www.apple.com/legal/warranty. Apple eller dess rättsinnehavare är garantigivaren. För kunder i EU, läs de lagstadgade rättigheterna på https://www.apple.com/legal/warranty.

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Du kan returnera produkten till en Apple Retail eller AASP (Apple-auktoriserad tjänsteleverantör) som erbjuder inlämningsservice.

(ii) Service via post. Om Apple beslutar att Produkten är kvalificerad för service via post skickar Apple förbetalda fraktsedlar och, om tillämpligt, förpackningsmaterial så att du kan skicka Apple-produkten till en ARS (Apple Repair Service) eller AASP. Apple betalar för frakt till och från dig om instruktionerna angående förpacknings- och fraktmetod av Produktenhar följts.

(iii) Delar med gör-det-själv-service. Gör-det-själv-service tillåter dig att själv ge din produkt service. Om gör-det-själv-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.

(a) Service där Apple kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten eller delen och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske gör-det-själv-service inte är tillgängligt för dig och Apple kommer i stället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt eller del som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte blir debiterad för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten eller delen enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt eller del utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet.

(b) Service där Apple inte kräver retur av den ersatta produkten eller delen. Apple levererar produkt eller del kostnadsfritt med installationsinstruktioner, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den utbytta produkten eller delen.

(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple med hjälp av listan med telefonnummer nedan.

Servicealternativ, tillgänglighet till delar och svarstider kan variera mellan länder. Om du kräver service i ett land där Apple inte har någon Apple Retail Store eller Apple-auktoriserad tjänsteleverantör (”AASP”), (en lista med aktuella serviceställen finns på http://support.apple.com/kb/HT1434), kan servicealternativen vara begränsade. I händelse att servicealternativ för Apple-produkten inte är tillgänglig i ett sådant land kommer Apple eller deras representanter att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Där internationell service finns tillgänglig kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas ska det skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor påverkas inte.

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes.

092614 Accessory Warranty Swedish v4

Din hårdvarugaranti

Apples ettåriga (1) begränsade garanti - Tillbehör
Endast för Apple-märkta produkter

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven. Som sådan ger Apples ettåriga begränsade garanti förmåner utöver, och inte i stället för, rättigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Din Apple-märkta maskinvara garanteras mot defekter i material och utförande under en period på ETT (1) ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet ("Garantiperioden"). Om en defekt uppstår under Garantiperioden kommer Apple efter eget val och i den utsträckning lagen tillåter (1) laga felet utan kostnad med nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten mot en funktionellt likvärdig produkt som är ny eller likvärdig ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (3) ge tillbaka det ursprungliga inköpspriset. Denna garanti omfattar inte skada som orsakats av missbruk, olyckshändelse, modifieringar eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

Förutom de rättigheter som du har enligt konsumentlagstiftningen är alla garantier och villkor som inte anges i detta dokument undantagna från Apples ettåriga begränsade garanti. Vissa länder tillåter inte begränsningar i hur länge sådana garantier, villkor och/eller underförstådda villkor kan pågå, varför begränsningen ovan kanske inte gäller dig. Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrad på Apple-produkten. Under inga omständigheter ska Apple vara ansvarig för (a) eventuella förluster som inte orsakats av att Apple bryter mot detta garantidokument, (b) eventuella förluster som vid tidpunkten för köpet av produkten inte kunde anses vara en förutsebar följd av att Apple bryter mot detta garantidokument eller (c) förluster i din affärsverksamhet, utebliven vinster, förlust av data eller förlust av möjlighet. Bestämmelserna i detta garantidokument ska inte tillämpas på (i) dödsfall eller personskada, (ii) bedrägeri eller grov oaktsamhet, (iii) bedräglig felaktig framställning eller (iv) annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

Vissa stater tillåter inte begränsningar i hur länge en sådan underförstådd garanti gäller eller tillåter undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. För att få garantiservice, kontakta Apple med hjälp av informationen som beskrivs på https://www.apple.com/support/country. Inköpsbevis kan krävas för att kontrollera berättigande. För produkt som ursprungligen köpts i USA avser "Apple" Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. För produkt som ursprungligen köpts i Europa (Förutom Turkiet), Afrika och Mellanöstern avser "Apple" Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. För alla övriga länder finns Apple beskrivet på https://www.apple.com/legal/warranty. Apple eller dess rättsinnehavare är garantigivaren. För kunder i EU, läs de lagstadgade rättigheterna på https://www.apple.com/legal/warranty.

Din hårdvarugaranti

Apple ett (1) års begränsad garanti - Tillbehör.
Endast för Apple-märkta produkter

DENNA GARANTI PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Din Apple-märkta hårdvaruprodukt är garanterad mot fel och brister i material och utförande under ETT (1) ÅR från det datum då produkten ursprungligen köptes från återförsäljaren ("Garantiperiod"). Om ett fel visar sig under Garantiperioden kommer Apple, efter egen bedömning och i den utsträckning det tillåts enligt lag, att (1) reparera produkten utan kostnad, med användande av nya eller begagnade delar med motsvarande funktion och tillförlitlighet som nya delar, (2) ersätta produkten med en funktionsmässigt motsvarande produkt som är ny eller har motsvarande funktion och tillförlitlighet som en ny produkt, eller (3) återbetala den ursprungliga köpeskillingen.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ANSVARAR INTE APPLE FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER SERVICE PÅ PRODUKTEN. GARANTIN OCH RÄTTIGHETERNA SOM BESKRIVS OVAN ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, RÄTTIGHETER, OCH VILLKOR OAVSETT OM DE ÄR MUNTLIGA, SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA, LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG FRISKRIVER SIG APPLE FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE GÅR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN SÅDANA GARANTIER, SKALL GILTIGHETSTIDEN FÖR SÅDANA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA GARANTI. Eventuella återbetalningar kan högst uppgå till den ursprungligen betalda köpeskillingen. Ingen annan person har behörighet att ändra denna begränsade garanti, och din säljare är ensamt ansvarig för eventuella ytterliggare garantier.

Vissa stater tillåter inte tidsbegränsningar avseende hur länge en underförstådd garanti gäller, eller tillåter inte friskrivningar från eller begränsningar av ansvar för indirekta skador eller följdskador, vilket kan innebära att ovanstående begränsningar eller friskrivningar inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. För att erhålla garantiservice, kontakta Apple med hjälp av informationen på www.apple.com/support/country. Kvitto kan behöva uppvisas för att styrka rätten till garantiservice. För produkter som ursprungligen köpts i USA, är Apple Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014. För produkter som ursprungligen köpts i Europa, Afrika eller Mellanöstern, är Apple Apple Sales International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. För övriga länder beskrivs Apple på www.apple.com/legal/warranty. Apple eller den part som träder i dess ställe är utfärdaren av denna garanti. Vi ber kunder i Spanien och Frankrike att läsa igenom sina lagstadgade rättigheter på www.apple.com/legal/warranty.

Garantiinformation

Ytterligare konsumenträtt enligt lag

För konsumenter som omfattas av konsumentköplagar i inköpslandet eller, om de är bosatta i ett annat land, det landet där de bor, gäller förmånerna i Apples ettåriga begränsade garanti utöver de rättigheter som konsumentköplagarna ger, inklusive men inte begränsat till, dessa ytterligare rättigheter.

Förmånerna med tillverkarens garanti gäller utöver de rättigheter du har enligt konsumentköplagar. För mer information klickar du här.

Produkter som inte är Apple-märkta / Produkter från andra tillverkare

Apples ettåriga begränsade garanti gäller inte produkter som inte är Apple-märkta, även om de förpackas eller säljs tillsammans med Apple-märkta produkter. Produkter som inte är Apple-märkta kan täckas av en garanti från tillverkaren. Du hittar mer information i produktkartongen och dokumentationen.

Garantiansvarig efter inköpsregion eller inköpsland

En lista över företag i världen som lyder under Apples begränsade garanti Läs mer