אחריות מוגבלת של Apple לשנה אחת (1)

עבור מוצרים של מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי ציות לתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך. 

הגבלות אחריות בכפוף לחוק להגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי להגביל, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי משתמע), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה במסגרת כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה iPhone, ‏iPad, ‏iPod, ‏Apple TV או HomePod הנושא את שם המותג Apple, ולאביזרים הנושאים את שם המותג Apple והכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple"), מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת לבך:  על כל תביעה שתוגש במסגרת האחריות המוגבלת של חברת Apple לשנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

מה אינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה שאינם נושאים את שם המותג Apple או על מוצרי תוכנה כלשהם, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מו"לים, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם – אנא צור עמם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין שהיא נושאת את שם המותג Apple ובין שלא (לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, תוכנת מערכת).  נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל במקרים הבאים: (א) על חלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור ביציאות אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם רכיב או מוצר של צד שלישי שלא תואם את המפרט של מוצר Apple (ניתן למצוא את המפרט ב-/https://www.apple.com/il תחת מפרט טכני לכל מוצר והוא גם זמין בחנויות); (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, משריפה, ממגע עם נוזל, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על נזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; (ט) אם מספר סידורי כלשהו הוסר ממוצר Apple או הושחת; או (י) אם חברת Apple קיבלה מידע מרשויות או ממשרדי רישום ציבוריים רלוונטיים כי המוצר נגנב או אם אין ביכולתך לנטרל את הסיסמה או אמצעי הגנה אחר שנועד למנוע גישה בלתי מורשית למוצר Apple ואם אין ביכולתך להוכיח בשום צורה את היותך המשתמש המורשה במוצר (למשל על ידי הצגת הוכחת רכישה). במידה שהחוק החל מתיר זאת, Apple עשויה לספק מידע לזיהוי חומרה ממוצר Apple לרשויות או למשרדי רישום אלו למטרות אבטחה ומניעת הונאה.

הגבלה חשובה על שירות ל-iPhone, ל-iPad, ל-Apple TV ול-HomePod.

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות עבור iPhone, ‏iPad, ‏Apple TV ו-HomePod לארץ שבה נמכר המוצר של Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות. 

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה שבה הוגדר מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכונים לתוכנת המערכת אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple וייתכן שאלה לא יפעלו עם מוצר Apple. עליך מוטלת האחריות להתקין מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הפרה של כתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תגיש תביעה לחברת Apple או לספק שירות מורשה בהתאם לכתב אחריות זה, חברת Apple, לפי בחירתה:

(1) תתקן את מוצר Apple באמצעות חלקים מקוריים חדשים או מחודשים של Apple שנבדקו ועמדו בדרישות הפונקציונליות של Apple, 

(ii) תחליף את מוצר Apple במוצר חלופי מאותו הדגם (או בהסכמתך במוצר שיש לו תכונות דומות או דומות באופן ניכר למוצר המקורי - לדוגמה, דגם שונה שבו אותן התכונות או אותו הדגם בצבע אחר) שהוא חדש או מכיל חלקים אמיתיים חדשים ו/או משומשים של Apple   ואשר נבדק ועבר את בדיקת הדרישות התפקודיות של Apple, או 

(iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות, יש לעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות בבעלות Apple (להלן "חנות Apple"), במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

עבור מוצר שנרכש באירופה (למעט בפדרציה הרוסית, בטורקיה או באוקראינה) באפריקה ובמזרח התיכון (למעט בערב הסעודית ובאיחוד האמירויות הערביות), Apple פירושו Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. לגבי כל המדינות והאזורים האחרים, Apple פירושו הוא חברת הבת של Apple המוזכרת ב https://www.apple.com/legal/warranty/warranty-obligor/ עבור המדינה או האזור שבהם המוצר נרכש במקור.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(1) שירות הבאה לתיקון. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות הבאה לתיקון. השירות יבוצע באתר, או שהחנות או ספק השירות המורשה של חברת Apple ישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים של Apple‏ ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, אלא אם חברת Apple הודיע לך כי מוצר Apple יישלח ישירות אליך מאתר שירות התיקונים.

(2) שירות שליחה לתיקון. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות שליחה לתיקון, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה והוראות כיצד לארוז ולמען את מוצר Apple שלך, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. ההוראות יישלחו אליך בדוא"ל או בעותק קשיח יחד עם חומרי האריזה. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות לגבי שיטת האריזה והמשלוח של מוצר Apple.

 (3) שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך".  שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא. 

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק החלופיים ועלויות המשלוח, במידה וישנן. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות חלופיים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק חלופיים בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות לגבי החזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהמקום שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם תחזיר מוצר או חלק מוחלפים שאינם זכאים לשירות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק חלופיים, בלוויית הוראות התקנה במידת הצורך, וכן דרישות לגבי סילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים. 

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך".  אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. Apple עשויה להשתמש במוצרי Apple או בחלקי חילוף לצורך שירות שארץ מקורם שונה מארץ המקור של מוצר Apple או החלקים המקוריים. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה אתה נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, תחול עליך אחריות לבצע תשלומי מכס, מע"מ ומיסים, וכן חיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

הוראות כלליות

אף משווק, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או האזור שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או חליפיה הם הגוף הנותן את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

מידע על תמיכה ברחבי העולם

www.apple.com/support/country

מפיצים מורשים 

support.apple.com/kb/HT1434

ספקי שירות מורשים של Apple

https://support.apple.com/he-il/HT204042 

support.apple.com/kb/HT1434

חנויות של Apple

www.apple.com/retail/storelist/

התמיכה והשירות של Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

תמיכה ללא תשלום של Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

‎© 2023 Apple Inc.‎ כל הזכויות שמורות. Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

030123-iOS-Warranty-EMEA-Hebrew-v1.6

אחריות מוגבלת של Apple לשנה אחת (1)

עבור מוצרים של מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי ציות לתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך.

הגבלות אחריות בכפוף לחוק להגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי להגביל, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי משתמע), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה במסגרת כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה iPhone, ‏iPad, ‏iPod, ‏Apple TV או HomePod הנושא את שם המותג Apple, ולאביזרים הנושאים את שם המותג Apple והכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple"), מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת לבך: על כל תביעה שתוגש במסגרת האחריות המוגבלת של חברת Apple לשנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

מה אינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה שאינם נושאים את שם המותג Apple או על מוצרי תוכנה כלשהם, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מו"לים, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם – אנא צור עמם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין שהיא נושאת את שם המותג Apple ובין שלא (לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור ביציאות אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם רכיב או מוצר של צד שלישי שלא תואם את המפרט של מוצר Apple (ניתן למצוא את המפרט ב-/https://www.apple.com/ilתחת מפרט טכני לכל מוצר והוא גם זמין בחנויות); (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, משריפה, ממגע עם נוזל, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על נזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; (ט) אם מוצר סידורי כלשהו הוסר ממוצר Apple או הושחת; או (י) אם חברת Apple קיבלה מידע מרשויות או ממשרדי רישום ציבוריים רלוונטיים כי המוצר נגנב או אם אין ביכולתך לנטרל את הסיסמה או אמצעי הגנה אחר שנועד למנוע גישה בלתי מורשית למוצר Apple ואם אין ביכולתך להוכיח בשום צורה את היותך המשתמש המורשה במוצר (למשל על ידי הצגת הוכחת רכישה). במידה שהחוק החל מתיר זאת, Apple עשויה לספק מידע לזיהוי חומרה ממוצר Apple לרשויות או למשרדי רישום אלו למטרות אבטחה ומניעת הונאה.

הגבלה חשובה על שירות ל-iPhone, ל-iPad, ל-Apple TV ול-HomePod.

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות עבור iPhone, ‏iPad, ‏Apple TV ו-HomePod לארץ שבה נמכר המוצר של Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות.

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה שבה הוגדר מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכונים לתוכנת המערכת אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple וייתכן שאלה לא יפעלו עם מוצר Apple. עליך מוטלת האחריות להתקין מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הפרה של כתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תגיש תביעה לחברת Apple או לספק שירות מורשה בהתאם לכתב אחריות זה, חברת Apple, לפי בחירתה:

(i) תתקן את מוצר Apple באמצעות חלקים אמיתיים של Apple, חדשים או משומשים, שנבדקו ועברו את בדיקת הדרישות התפקודיות של Apple,

(ii) תחליף את מוצר Apple במוצר חלופי מאותו הדגם (או בהסכמתך במוצר שיש לו תכונות דומות או דומות באופן ניכר למוצר המקורי - לדוגמה, דגם שונה שבו אותן התכונות או אותו הדגם בצבע אחר) שהוא חדש או מכיל חלקים אמיתיים חדשים ו/או משומשים של Apple ואשר נבדק ועבר את בדיקת הדרישות התפקודיות של Apple, או

(iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות, יש לעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות בבעלות Apple (להלן "חנות Apple"), במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(1) שירות הבאה לתיקון. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות הבאה לתיקון. השירות יבוצע באתר, או שהחנות או ספק השירות המורשה של חברת Apple ישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים של Apple‏ ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, אלא אם חברת Apple הודיע לך כי מוצר Apple יישלח ישירות אליך מאתר שירות התיקונים.

(2) שירות שליחה לתיקון. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות שליחה לתיקון, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה והוראות כיצד לארוז ולמען את מוצר Apple שלך, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. ההוראות יישלחו אליך בדוא"ל או בעותק קשיח יחד עם חומרי האריזה. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות לגבי שיטת האריזה והמשלוח של מוצר Apple.

(3) שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך". שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא.

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק החלופיים ועלויות המשלוח, במידה וישנן. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות חלופיים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק חלופיים בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות לגבי החזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם תחזיר מוצר או חלק מוחלפים שאינם זכאים לשירות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק חלופיים, בלוויית הוראות התקנה במידת הצורך, וכן דרישות לגבי סילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים.

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך". אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. Apple עשויה להשתמש במוצרים או בחלקים חלופיים של Apple לשירות שהגיעו במקור ממדינה שהיא אינה המדינה שממנה הגיעו המוצר או החלקים המקוריים של Apple. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, תחול עליך אחריות לבצע תשלומי מכס, מע"מ ומסים, וכן חיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

הוראות כלליות

אף משווק, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או האזור שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או חליפיה הם הגוף הנותן את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

מידע על תמיכה ברחבי העולם

www.apple.com/support/country

מפיצים מורשים

/https://locate.apple.com/il/en

ספקי שירות מורשים של Apple

https://support.apple.com/he-il/HT204042

/https://locate.apple.com/il/en

חנויות של Apple

www.apple.com/retail/storelist/

התמיכה והשירות של Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

תמיכה ללא תשלום של Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

ספק האחריות באזור או בארץ הרכישה

ערב הסעודית

Apple Saudi Arabia Company

Level 30, Al Faisaliah Tower, King Fahad Highway, Olaya

P.O.‎ Box 54995, Riyadh 11524, Kingdom of Saudi Arabia

הפדרציה הרוסית

Limited Liability Company Apple Rus

Romanov lane 4 bld 2, 125009, Moscow, Russian Federation

טורקיה

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: ‎22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

אוקראינה

Apple Ukraine LLC
13-15 Bolsunovska St., Kyiv

01014, Ukraine

איחוד האמירויות הערביות

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

כל הארצות האחרות

Apple Distribution International Ltd.‎

Hollyhill Industrial Estate

Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

© 2022 Apple Inc. All rights reserved. Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

010122-iOS-Warranty-EMEA-Hebrew-v1.5

אחריות מוגבלת של Apple לשנה אחת (1)

 עבור מוצרים של מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי ציות לתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך.

 הגבלות אחריות בכפוף לחוק להגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי להגביל, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי משתמע), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה במסגרת כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה iPhone, ‏iPad, ‏iPod, ‏Apple TV או HomePod הנושא את שם המותג Apple, ולאביזרים הנושאים את שם המותג Apple והכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple"), מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת לבך:  על כל תביעה שתוגש במסגרת האחריות המוגבלת של חברת Apple לשנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

מה אינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה שאינם נושאים את שם המותג Apple או על מוצרי תוכנה כלשהם, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מו"לים, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם – אנא צור עמם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין שהיא נושאת את שם המותג Apple ובין שלא (לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, תוכנת מערכת).  נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור ביציאות אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה בפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם רכיב או מוצר של צד שלישי שלא תואם את המפרט של מוצר Apple (ניתן למצוא את המפרט ב-http://www.apple.com תחת מפרט טכני לכל מוצר והוא גם זמין בחנויות); (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, משריפה, ממגע עם נוזל, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple; או (י) אם חברת Apple קיבלה מידע מרשויות ציבוריות רלוונטיות כי המוצר נגנב או אם אתם לא מצליחים לנטרל את הסיסמה או אמצעי הגנה אחר שנועד למנוע גישה בלתי מורשית למוצר Apple ואם אתם לא יכולים להוכיח בשום צורה שאתם המשתמש המורשה במוצר (למשל על ידי הצגת הוכחת רכישה).

הגבלה חשובה עבור שירות ל-iPhone, ל-iPad, ל-Apple TV ול-HomePod.

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות עבור iPhone, ‏iPad, ‏Apple TV ו-HomePod לארץ שבה נמכר המוצר של Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי מעת לעת של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות.

 לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה שבה הוגדר מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכונים לתוכנת המערכת אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple וייתכן שאלה לא יפעלו עם מוצר Apple. עליך מוטלת האחריות להתקין מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

חשוב: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הפרה של כתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תגיש תביעה לחברת Apple או לספק שירות מורשה בהתאם לכתב אחריות זה, חברת Apple, לפי בחירתה:

(i) תתקן את מוצר Apple באמצעות שימוש בחלקים חדשים או מחודשים שהם שווי ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות,

 (ii) תחליף את מוצר Apple בדגם זהה (או בהסכמתך, מוצר בעל תפקוד דומה) המורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או

 (iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות, יש לעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות בבעלות Apple (להלן "חנות Apple"), במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(1) שירות הבאה לתיקון. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות הבאה לתיקון. השירות יבוצע באתר, או שהחנות או ספק השירות המורשה של חברת Apple ישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים של Apple‏ ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, אלא אם חברת Apple הודיע לך כי מוצר Apple יישלח ישירות אליך מאתר שירות התיקונים.

(2) שירות שליחה לתיקון. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות שליחה לתיקון, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה והוראות כיצד לארוז ולמען את מוצר Apple שלך, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. ההוראות יישלחו אליך בדוא"ל או בעותק קשיח יחד עם חומרי האריזה. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות לגבי שיטת האריזה והמשלוח של מוצר Apple.

 (3) שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך".  שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא.

 (א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק החלופיים ועלויות המשלוח, במידה וישנן. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות חלופיים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק חלופיים בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות לגבי החזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם תחזיר מוצר או חלק מוחלפים שאינם זכאים לשירות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק חלופיים, בלוויית הוראות התקנה במידת הצורך, וכן דרישות לגבי סילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים.

 (ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך".  אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

הוראות כלליות

אף משווק, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או האזור שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או חליפיה הם הגוף הנותן את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

מידע על תמיכה ברחבי העולם

www.apple.com/support/country

מפיצים מורשים

 support.apple.com/kb/HT1434

ספקי שירות מורשים של Apple

support.apple.com/he-il/HT1937

 support.apple.com/kb/HT1434

חנויות של Apple

www.apple.com/retail/storelist/

התמיכה והשירות של Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

תמיכה ללא תשלום של Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

ספק האחריות באזור או בארץ הרכישה

ערב הסעודית

Apple Saudi Arabia Company

Level 30, Al Faisaliah Tower, King Fahad Highway, Olaya

P.O.‎ Box 54995, Riyadh 11524, Kingdom of Saudi Arabia

הפדרציה הרוסית

Limited Liability Company Apple Rus

Romanov lane 4 bld 2, 125009, Moscow, Russian Federation

טורקיה

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: ‎22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

איחוד האמירויות הערביות

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

כל הארצות האחרות

Apple Distribution International Ltd.‎

Hollyhill Industrial Estate

Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

‎051520-iOS-Warranty-EMEA-Hebrew-v1.4

אחריות מוגבלת של Apple לשנה אחת (1) 

עבור מוצרים של מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי ציות לתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך. 

הגבלות אחריות בכפוף לחוק להגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי להגביל, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה HomePod או iPhone, ‏iPad, ‏iPod, Apple TV הנושא את שם המותג Apple, ולאביזרים הנושאים את שם המותג Apple והכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple"), מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת לבך: על כל תביעה שתיעשה תחת האחריות המוגבלת של חברת Apple לשנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

מה אינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה שאינם נושאים את שם המותג Apple או על מוצרי תוכנה כלשהם, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מו"לים, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם – אנא צור עמם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין שהיא נושאת את שם המותג Apple ובין שלא (לרבות, בין היתר, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור ביציאות אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה בפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם רכיב או מוצר של צד שלישי שלא תואם את המפרט של מוצר Apple (ניתן למצוא את המפרט ב-www.apple.com/il תחת מפרט טכני לכל מוצר והוא גם זמין בחנויות); (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, משריפה, מנוזל, ממגע, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple; או (י) אם חברת Apple קיבלה מידע מרשויות ציבוריות רלוונטיות כי המוצר נגנב או אם אתם לא מצליחים לנטרל את הסיסמה או אמצעי הגנה אחר שנועד למנוע גישה בלתי מורשית למוצר Apple ואם אתם לא יכולים להוכיח בשום צורה שאתם המשתמש המורשה במוצר (למשל באמצעות הצגת הוכחה על קנייה).

הגבלה חשובה עבור שירותHomePod ו- iPHONE, ‏iPAD, APPLE TV .

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות עבור iPhone, ‏iPad, HomePod ו-Apple TV לארץ שבה נמכר המוצר של Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות. 

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה שבה הוגדר מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכונים לתוכנת המערכת אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple וייתכן שאלה לא יפעלו עם מוצר Apple. עליך מוטלת האחריות להתקין מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הפרה של כתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תגיש תביעה לחברת Apple או ל-AASP בהתאם לכתב אחריות זה, חברת Apple, לפי בחירתה:

(i) תתקן את מוצר Apple באמצעות שימוש בחלקים חדשים או מחודשים שהם שווי ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות, 

(ii) תחליף את מוצר Apple בדגם זהה (או בהסכמתך, מוצר בעל תפקוד דומה) המורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או 

(iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

נא לגשת ולעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות בבעלות Apple (להלן "חנות Apple"), במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(1) שירות הבאה לתיקון. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות הבאה לתיקון. השירות יבוצע באתר, או שהחנות או ספק השירות המורשה של חברת Apple ישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים של Apple‏ ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, אלא אם חברת Apple הודיע לך כי מוצר Apple יישלח ישירות אליך מאתר שירות התיקונים.

(ii) שירות שליחה לתיקון. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות שליחה לתיקון, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה והוראות כיצד לארוז ולמען את מוצר Apple שלך, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. ההוראות יישלחו אליך בדוא"ל או בעותק קשיח יחד עם חומרי האריזה. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות לגבי שיטת האריזה והמשלוח של מוצר Apple.

 (iii) שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך". שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא. 

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק החלופיים ועלויות המשלוח, במידה וישנן. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלפים "עשה זאת בעצמך" לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות חלופיים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק חלופיים בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות לגבי החזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם תחזיר מוצר או חלק מוחלפים שאינם זכאים לשירות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק חלופיים, בלוויית הוראות התקנה במידת הצורך, וכן דרישות לגבי סילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים. 

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלפים "עשה זאת בעצמך". אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

הוראות כלליות

אף משווק, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או האזור שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או חליפיה הם הגוף הנותן את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

מידע על תמיכה ברחבי העולם

www.apple.com/support/country‏

מפיצים מורשים 

support.apple.com/kb/HT1434‏

ספקי שירות מורשים של Apple

support.apple.com/kb/HT1937‏ 

support.apple.com/kb/HT1434

חנויות של Apple

www.apple.com/retail/storelist/‏

התמיכה והשירות של Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html‏

תמיכה ללא תשלום של Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary‏

 

ספק האחריות באזור או בארץ הרכישה

אזור/ארץ הרכישה

Apple

כתובת

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

הפדרציה הרוסית

Limited Liability Company Apple Rus

Romanov lane 4 bld 2, 125009, Moscow, Russian Federation

טורקיה

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

איחוד האמירויות הערביות

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

כל הארצות האחרות

Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

 

‎© 2018 Apple Inc.‎ כל הזכויות שמורות. Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

043018-iOS-Warranty-EMEA-Hebrew-v1.3

אחריות מוגבלת של Apple לשנה אחת (1)

עבור מוצרים של מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי ציות לתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך. 

הגבלות אחריות בכפוף לחוק להגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי להגביל, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה iPhone, ‏iPad, ‏iPod או Apple TV הנושא את שם המותג Apple, ולאביזרים הנושאים את שם המותג Apple והכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple"), מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת לבך: על כל תביעה שתיעשה תחת האחריות המוגבלת של חברת Apple לשנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

מה אינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה שאינם נושאים את שם המותג Apple או על מוצרי תוכנה כלשהם, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מו"לים, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם – אנא צור עמם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין שהיא נושאת את שם המותג Apple ובין שלא (לרבות, בין היתר, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור ביציאות אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה בפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם רכיב או מוצר של צד שלישי שלא תואם את המפרט של מוצר Apple (ניתן למצוא את המפרט ב-www.apple.com/il תחת מפרט טכני לכל מוצר והוא גם זמין בחנויות); (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, משריפה, מנוזל, ממגע, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple; או (י) אם חברת Apple קיבלה מידע מרשויות ציבוריות רלוונטיות כי המוצר נגנב או אם אתם לא מצליחים לנטרל את הסיסמה או אמצעי הגנה אחר שנועד למנוע גישה בלתי מורשית למוצר Apple ואם אתם לא יכולים להוכיח בשום צורה שאתם המשתמש המורשה במוצר (למשל באמצעות הצגת הוכחה על קנייה).

הגבלה חשובה עבור שירות iPHONE, ‏iPAD ו-APPLE TV.

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות עבור iPhone, ‏iPad ו-Apple TV לארץ שבה נמכר המוצר של Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות. 

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה שבה הוגדר מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכונים לתוכנת המערכת אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple וייתכן שאלה לא יפעלו עם מוצר Apple. עליך מוטלת האחריות להתקין מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הפרה של כתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תגיש תביעה לחברת Apple או ל-AASP בהתאם לכתב אחריות זה, חברת Apple, לפי בחירתה:

(i) תתקן את מוצר Apple באמצעות שימוש בחלקים חדשים או מחודשים שהם שווי ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות, 

(ii) תחליף את מוצר Apple בדגם זהה (או בהסכמתך, מוצר בעל תפקוד דומה) המורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או 

(iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

נא לגשת ולעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות בבעלות Apple (להלן "חנות Apple"), במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(1) שירות הבאה לתיקון. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות הבאה לתיקון. השירות יבוצע באתר, או שהחנות או ספק השירות המורשה של חברת Apple ישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים של Apple‏ ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, אלא אם חברת Apple הודיע לך כי מוצר Apple יישלח ישירות אליך מאתר שירות התיקונים.

(ii) שירות שליחה לתיקון. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות שליחה לתיקון, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה והוראות כיצד לארוז ולמען את מוצר Apple שלך, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. ההוראות יישלחו אליך בדוא"ל או בעותק קשיח יחד עם חומרי האריזה. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות לגבי שיטת האריזה והמשלוח של מוצר Apple.

 (iii) שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך". שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא. 

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק החלופיים ועלויות המשלוח, במידה וישנן. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלפים "עשה זאת בעצמך" לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות חלופיים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק חלופיים בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות לגבי החזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם תחזיר מוצר או חלק מוחלפים שאינם זכאים לשירות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק חלופיים, בלוויית הוראות התקנה במידת הצורך, וכן דרישות לגבי סילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים. 

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלפים "עשה זאת בעצמך". אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

הוראות כלליות

אף משווק, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או האזור שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או חליפיה הם הגוף הנותן את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

 

מידע על תמיכה ברחבי העולם

מפיצים מורשים 

ספקי שירות מורשים של Apple

חנויות של Apple

התמיכה והשירות של Apple

תמיכה ללא תשלום של Apple

 

ספק האחריות באזור או בארץ הרכישה

אזור/ארץ הרכישה

Apple

כתובת

אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

הפדרציה הרוסית

Limited Liability Company Apple Rus

‎5 Petrovka Street, Berlin House Business Center, 107031, Moscow, Russian Federation

טורקיה

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

איחוד האמירויות הערביות

Apple M E FZCO Dubai Branch

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

כל הארצות האחרות

Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

 

‎© 2016 Apple Inc.‎ כל הזכויות שמורות. Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

071816-iOS-Warranty-EMEA-Hebrew-v1.2

אחריות מוגבלת של Apple לשנה אחת (1)

עבור מוצרים של מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי ציות לתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך.

הגבלות אחריות בכפוף לחוק להגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי להגביל, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה iPod, ‏iPad, ‏ iPhoneאו Apple TV הנושא את שם המותג Apple, ולאביזרים הנושאים את שם המותג Apple והכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple"), מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונאית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת לבך: על כל תביעה שתיעשה תחת האחריות המוגבלת של חברת Apple לשנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות זה.

מה אינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה שאינם נושאים את שם המותג Apple או על מוצרי תוכנה כלשהם, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מו"לים, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם – אנא צור עמם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין שהיא נושאת את שם המותג Apple ובין שלא (לרבות, בין היתר, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור ביציאות אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה בפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם רכיב או מוצר של צד שלישי שלא תואם את המפרט של מוצר Apple (ניתן למצוא את המפרט ב-www.apple.com תחת מפרט טכני לכל מוצר והוא גם זמין בחנויות); (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, משריפה, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple; או (י) אם חברת Apple קיבלה מידע מרשויות ציבוריות רלוונטיות כי המוצר נגנב או אם אתם לא מצליחים לנטרל את הסיסמה או אמצעי הגנה אחר שנועד למנוע גישה בלתי מורשית למוצר Apple ואם אתם לא יכולים להוכיח בשום צורה שאתם המשתמש המורשה במוצר (למשל באמצעות הצגת הוכחה על קנייה).

הגבלה חשובה עבור שירות iPHONE, ‏iPAD ו-APPLE TV.

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות עבור iPhone, ‏iPad ו-Apple TV לארץ שבה נמכר המוצר של Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות.

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה שבה הוגדר מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכונים לתוכנת המערכת אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple וייתכן שאלה לא יפעלו עם מוצר Apple. עליך מוטלת האחריות להתקין מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הפרה של כתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תגיש תביעה לחברת Apple או ל-AASP בהתאם לכתב אחריות זה, חברת Apple, לפי בחירתה:

(i) תתקן את מוצר Apple באמצעות שימוש בחלקים חדשים או מחודשים שהם שווי ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות,

(ii) תחליף את מוצר Apple בדגם זהה (או בהסכמתך, מוצר בעל תפקוד דומה) המורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או

(iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

נא לגשת ולעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות בבעלות Apple (להלן "חנות Apple"), במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(1) שירות הבאה לתיקון. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות הבאה לתיקון. השירות יבוצע באתר, או שהחנות או ספק השירות המורשה של חברת Apple ישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים של Apple ("ARS")‏ לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, אלא אם חברת Apple הודיע לך כי מוצר Apple יישלח ישירות אליך מאתר שירות התיקונים.

(ii) שירות שליחה לתיקון. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות שליחה לתיקון, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה והוראות כיצד לארוז ולמען את מוצר Apple שלך, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. ההוראות יישלחו אליך בדוא"ל או בעותק קשיח יחד עם חומרי האריזה. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות לגבי שיטת האריזה והמשלוח של מוצר Apple.

)iii) שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך". שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלקים מסוג "עשה זאת בעצמך" זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא.

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק החלופיים ועלויות המשלוח, במידה וישנן. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלפים "עשה זאת בעצמך" לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות חלופיים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק חלופיים בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות לגבי החזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם תחזיר מוצר או חלק מוחלפים שאינם זכאים לשירות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק חלופיים, בלוויית הוראות התקנה במידת הצורך, וכן דרישות לגבי סילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים.

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלפים "עשה זאת בעצמך". אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות בהתאם לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

הוראות כלליות

אף משווק, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת האכיפה של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או האזור שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או חליפיה הם הגוף הנותן את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

מידע על תמיכה ברחבי העולם

מפיצים מורשים

ספקי שירות מורשים של Apple support.apple.com/kb/HT1937‏ | support.apple.com/kb/HT1434

חנויות של Apple

התמיכה והשירות של Apple

תמיכה ללא תשלום של Appleספק האחריות באזור או בארץ הרכישה

אזור/ארץ הרכישהAppleכתובת
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
הפדרציה הרוסיתLimited Liability Company Apple Rus‎5 Petrovka Street, Berlin House Business Center, 107031, Moscow, Russian Federation
טורקיהApple Teknoloji ve Satış Limited ŞirketiBüyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul
איחוד האמירויות הערביותApple M E FZCO Dubai BranchEmaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
כל הארצות האחרותApple Distribution InternationalHollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland


‎© 2016 Apple Inc..‎ כל הזכויות שמורות. Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

‎100615-iOS-Warranty-EMEA-Hebrew-v1.1

אחריות לחומרה שברשותך

כתב אחריותכתב אחריות מוגבלת של חברת Apple למשך שנה אחת (1) – iOS
עבור מוצרי מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי-עמידה בתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך.

הגבלות אחריות בכפוף לחוק הגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם נתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצרי החומרה iPhone, iPad או iPod והאביזרים הנושאים את שם המותג Apple וכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple") מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת ליבך, על כל דרישה שתיעשה תחת האחריות המוגבלת של חברת Apple למשך שנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות מוגבלת זה.

מה אינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה או תוכנה כלשהם שאינם נושאים את שם המותג Apple, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מוציאים-לאור, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם אנא צור עימם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין אם היא נושאת את שם המותג Apple ובין אם לאו (לרבות, בין היתר, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכּלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגימות ופלסטיק שבור בחיבורים; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם מוצר אחר; (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, ממגע עם נוזל, משריפה, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים

והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; או (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple.

הגבלה חשובה לשירות עבור מכשירי iPhone ו- iPad

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות, עבור מכשירי iPhone ו- iPad, לארץ שבה נמכר מוצר Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות.

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט-מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה כפי שהיה מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכוני תוכנה אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple והם עשויים שלא לפעול עם מוצר Apple. באחריותך יהיה להתקין-מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה-מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הגשת תביעה בכפוף לכתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תוגש על ידך תביעה תקפה לחברת Apple או לספק שירות מורשה של Apple, תפעל חברת Apple כדלקמן, על פי בחירתה: (i) תתקן את מוצר Apple תוך שימוש בחלקים חדשים או בחלקים מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; (ii) תחליף את מוצר Apple במוצר שהוא לפחות שווה ערך מבחינה תפקודית למוצר Apple ומורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או (iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

נא לגשת ולעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות קמעונאית של חברת Apple, במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(i) שירות מסירה באתר. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות קמעונאית של Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות מסירה באתר. השירות יבוצע באתר, או שהחנות הקמעונאית או ספק השירות המורשה של Apple יישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, או שמוצר Apple יישלח ישירות לאתר שלך מאתר שירות התיקונים.

(ii) שירות משלוח בדואר. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות באמצעות משלוח בדואר, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות.

(iii) שירות חלפים 'עשה זאת בעצמך' (DIY). שירות חלפים DIY מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלפים DIY זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא.

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק המחליפים ושל עלויות המשלוח. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלפים 'עשה זאת בעצמך' (DIY) לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות אחרים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק מחליפים, בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות כלשהן בכל הקשור להחזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם המוצר או החלק שהוחלפו אינם זכאים לשירות במסגרת האחריות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק מחליפים, בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות כלשהן בכל הקשור לסילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים.

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלפים DIY. אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות מארץ לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים משניים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

פרטיות

חברת Apple תתחזק את מידע הלקוחות שברשותה ותשתמש בו בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות של חברת Apple, שבה ניתן לעיין בכתובת www.apple.com/legal/internet-services/privacy/.

הוראות כלליות

אף מוכר, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או שלא ניתן לאוכפו, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת אכיפתם של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או המחוז שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או ממשיכיה בתוארה זה הם הגוף המעניק את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

ספק האחריות במחוז או בארץ הרכישה

מחוז/ארץ הרכישה Apple כתובת
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
כל הארצות Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

אחריות לחומרה שברשותך

כתב אחריותכתב אחריות מוגבלת של חברת Apple למשך שנה אחת (1) – iOS
עבור מוצרי מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי-עמידה בתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך.

הגבלות אחריות בכפוף לחוק הגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם נתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי), ולפיכך ייתכן שההגבלות שתוארו לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצרי החומרה iPhone, iPad או iPod והאביזרים הנושאים את שם המותג Apple וכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple") מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

לתשומת ליבך, על כל דרישה שתיעשה תחת האחריות המוגבלת של חברת Apple למשך שנה אחת, יחולו התנאים המפורטים בכתב אחריות מוגבלת זה.

מה אינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה או תוכנה כלשהם שאינם נושאים את שם המותג Apple, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מוציאים-לאור, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם אנא צור עימם קשר לקבלת מידע נוסף. כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין אם היא נושאת את שם המותג Apple ובין אם לאו (לרבות, בין היתר, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכּלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגימות ופלסטיק שבור בחיבורים; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם מוצר אחר; (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, ממגע עם נוזל, משריפה, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים

והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; או (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple.

הגבלה חשובה לשירות עבור מכשירי iPhone ו- iPad

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות, עבור מכשירי iPhone ו- iPad, לארץ שבה נמכר מוצר Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות.

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט-מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה כפי שהיה מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכוני תוכנה אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple והם עשויים שלא לפעול עם מוצר Apple. באחריותך יהיה להתקין-מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה-מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הגשת תביעה בכפוף לכתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תוגש על ידך תביעה תקפה לחברת Apple או לספק שירות מורשה של Apple, תפעל חברת Apple כדלקמן, על פי בחירתה: (i) תתקן את מוצר Apple תוך שימוש בחלקים חדשים או בחלקים מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; (ii) תחליף את מוצר Apple במוצר שהוא לפחות שווה ערך מבחינה תפקודית למוצר Apple ומורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או (iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

נא לגשת ולעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות קמעונאית של חברת Apple, במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(i) שירות מסירה באתר. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות קמעונאית של Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות מסירה באתר. השירות יבוצע באתר, או שהחנות הקמעונאית או ספק השירות המורשה של Apple יישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, או שמוצר Apple יישלח ישירות לאתר שלך מאתר שירות התיקונים.

(ii) שירות משלוח בדואר. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות באמצעות משלוח בדואר, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך – חומרי אריזה, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות.

(iii) שירות חלפים 'עשה זאת בעצמך' (DIY). שירות חלפים DIY מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלפים DIY זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא.

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק המחליפים ושל עלויות המשלוח. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלפים 'עשה זאת בעצמך' (DIY) לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות אחרים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק מחליפים, בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות כלשהן בכל הקשור להחזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם המוצר או החלק שהוחלפו אינם זכאים לשירות במסגרת האחריות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק מחליפים, בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות כלשהן בכל הקשור לסילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים.

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלפים DIY. אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות מארץ לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות – אך מבלי להגביל את האמור – בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים משניים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

פרטיות

חברת Apple תתחזק את מידע הלקוחות שברשותה ותשתמש בו בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות של חברת Apple, שבה ניתן לעיין בכתובת www.apple.com/legal/internet-services/privacy/.

הוראות כלליות

אף מוכר, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או שלא ניתן לאוכפו, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת אכיפתם של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או המחוז שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או ממשיכיה בתוארה זה הם הגוף המעניק את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

ספק האחריות במחוז או בארץ הרכישה

מחוז/ארץ הרכישה Apple כתובת
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
כל הארצות Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

אחריות לחומרה שברשותך

כתב אחריות מוגבלת של חברת Apple למשך שנה אחת (1) - iPad
עבור מוצרי מותג Apple בלבד

כיצד מתייחס חוק הגנת הצרכן לכתב אחריות זה

כתב אחריות זה מקנה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות לעמוד לך גם זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה (או בהתאם לארץ או למחוז). למעט כפי שמותר על פי חוק, חברת Apple אינה מחריגה, מגבילה או מתלה זכויות אחרות כלשהן העשויות לעמוד לך, לרבות זכויות שעשויות לנבוע מאי-עמידה בתנאי חוזה מכירות כלשהו. על מנת להבין באופן מלא את זכויותיך, עליך לעיין בחוקים של הארץ, המחוז או המדינה שלך.

הגבלות אחריות שעשויות להשפיע על חוק הגנת הצרכן

במידה המותרת על פי חוק, כתב אחריות זה והסעדים שנקבעו להלן הם בלעדיים ובאים במקומם של כל כתבי האחריות, הסעדים והתנאים האחרים, בין אם נתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, במפורש או במשתמע. במידה המותרת על פי חוק, חברת Apple אינה מקבלת על עצמה אחריות סטטוטורית ואחריות משתמעת כלשהי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות לפגמים נסתרים או חבויים. ככל שלא ניתן להתנער מאחריות כאמור לעיל, חברת Apple מגבילה את משך תקופת האחריות ואת הסעדים בגין אחריות כאמור למשך תקופת האחריות המפורשת האמורה בכתב אחריות זה, וכן, על פי בחירתה של חברת Apple, לשירותי התיקון או ההחלפה המתוארים להלן. במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור על הגבלת משך תוקפה של אחריות משתמעת (או של תנאי), ולפיכך ייתכן שההגבלות לעיל לא יחולו עליך.

מה מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

חברת Apple מעניקה אחריות למוצר החומרה והאביזרים הנושאים את שם המותג Apple וכלולים במארז המקורי (להלן "מוצר Apple") מפני פגמים בחומרים ובעבודת הייצור במסגרת שימוש רגיל בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple, למשך תקופה של שנה אחת (1) מתאריך הרכישה הקמעונית המקורית על ידי הקונה שהוא משתמש הקצה (להלן "תקופת האחריות"). ההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple כוללות, בין היתר, מידע הכלול במפרטים טכניים, במדריכים למשתמש ובהודעות שירות.

מה אינו מכוסה על ידי כתב אחריות זה?

כתב אחריות זה אינו חל על מוצרי חומרה או תוכנה כלשהם שאינם נושאים את שם המותג Apple, וזאת אף אם נארזו או נמכרו ביחד עם חומרת Apple. יצרנים, ספקים או מוציאים-לאור, שאינם חברת Apple, עשויים לספק לך כתבי אחריות משלהם, אולם חברת Apple, במידה המותרת על פי חוק, מספקת את מוצריהם "כפי שהם" ("AS IS"). כתב אחריות זה אינו מכסה תוכנה המופצת על ידי חברת Apple, בין אם היא נושאת את שם המותג Apple ובין אם לאו (לרבות, בין היתר, תוכנת מערכת). נא לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לפרטים בדבר זכויותיך בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. חברת Apple אינה מתחייבת שפעולת מוצר Apple תהא רציפה או נטולת שגיאות. חברת Apple אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי-הקפדה על ההוראות המתייחסות לשימוש במוצר Apple.

כתב אחריות זה אינו חל כדלקמן: (א) על חלקים מתכּלים, כגון סוללות או ציפויי מגן שמיועדים להתבלות עם הזמן, אלא אם כן הכשל אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בעבודת הייצור; (ב) על נזק קוסמטי, לרבות, אך מבלי להגביל את האמור, שריטות, פגימות ופלסטיק שבור בחיבורים; (ג) על נזק שנגרם בעקבות שימוש ביחד עם מוצר אחר; (ד) על נזק שנגרם כתוצאה מתאונה, משימוש לרעה, משימוש לקוי, ממגע עם נוזל, משריפה, מרעידת אדמה או מגורם חיצוני אחר; (ה) על נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת מוצר Apple באופן שחורג מההנחיות שפורסמו על ידי חברת Apple; (ו) על נזק שנגרם על ידי פעולות שירות (לרבות שדרוגים

והרחבות) שבוצעו על ידי מי שאינו נציג של חברת Apple או שאינו ספק שירות מורשה של חברת Apple (להלן "AASP"); (ז) על מוצר Apple שעבר שינוי כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך הסכמה בכתב מאת חברת Apple; (ח) על פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי רגיל או באופן אחר בגלל התיישנות רגילה של מוצר Apple; או (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו ממוצר Apple.

הגבלה חשובה

חברת Apple רשאית להגביל את מתן השירות הניתן במסגרת האחריות לארץ שבה נמכר מוצר Apple במקור על ידי חברת Apple או על ידי מפיציה המורשים.

האחריות המוטלת עליך

עליך להכין עותקי גיבוי תקופתיים של המידע הכלול במדיית האחסון של מוצר Apple, על מנת להגן על התוכן ובתור אמצעי זהירות מפני תקלות תפעול אפשריות.

לפני קבלת שירות במסגרת האחריות, חברת Apple או נציגיה עשויים לדרוש שתמציא את פרטי חשבונית הרכישה, שתענה לשאלות שמיועדות לסייע באבחון בעיות פוטנציאליות, ושתפעל על פי הנהלים של חברת Apple לקבלת שירות במסגרת האחריות. לפני מסירת מוצר Apple שברשותך לשירות במסגרת האחריות, עליך להכין עותק גיבוי נפרד של תוכן מדיית האחסון, להסיר את כל המידע האישי שעליו ברצונך להגן, ולנטרל את כל סיסמאות האבטחה.

במהלך השירות במסגרת האחריות, התוכן של מדיית האחסון יימחק ומדיית האחסון תעבור פרמוט-מחדש. חברת Apple ונציגיה אינם אחראים לאובדן כלשהו של תוכנות, נתונים או מידע אחר שכלול במדיית האחסון או בחלק אחר כלשהו של מוצר Apple שנמסר לשירות.

בעקבות שירות במסגרת האחריות, מוצר Apple שברשותך או מוצר חלופי יוחזרו לך בתצורה כפי שהיה מוצר Apple שלך בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. כחלק מהשירות במסגרת האחריות, חברת Apple עשויה להתקין עדכוני תוכנה אשר ימנעו ממוצר Apple לחזור לגרסה מוקדמת יותר של תוכנת המערכת. כתוצאה מעדכון תוכנת המערכת, תיתכן פגיעה בתאימות של יישומי צד שלישי שהותקנו במוצר Apple והם עשויים שלא לפעול עם מוצר Apple. באחריותך יהיה להתקין-מחדש את כל יתר התוכנות, הנתונים והמידע. כתב אחריות זה אינו מכסה שחזור והתקנה-מחדש של תוכנות, נתונים ומידע אחרים.

הערה חשובה: אין לפתוח את מוצר Apple. פתיחת מוצר Apple עלולה לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת כתב אחריות זה. שירות למוצר Apple זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת Apple או על ידי ספק שירות מורשה של חברת Apple.

כיצד תפעל חברת Apple במקרה של הגשת תביעה בכפוף לכתב האחריות?

אם במהלך תקופת האחריות תוגש על ידך תביעה תקפה לחברת Apple או לספק שירות מורשה של Apple, תפעל חברת Apple כדלקמן, על פי בחירתה: (i) תתקן את מוצר Apple תוך שימוש בחלקים חדשים או בחלקים מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; (ii) תחליף את מוצר Apple במוצר שהוא לפחות שווה ערך מבחינה תפקודית למוצר Apple ומורכב מחלקים חדשים ו/או מחודשים שווי-ערך לחדשים מבחינת ביצועים ואמינות; או (iii) תשיב לך את מחיר הרכישה של מוצר Apple.

חברת Apple רשאית לבקש שתחליף בעצמך חלקים או מוצרים מסוימים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש. על חלק או מוצר חלופי, לרבות חלק שניתן להתקנה על ידי המשתמש והותקן בהתאם להוראות שניתנו על ידי חברת Apple, תחול יתרת תקופת האחריות המקורית שניתנה למוצר Apple, או אחריות לתקופה בת תשעים (90) יום ממועד ההחלפה או התיקון, לפי תקופה הכיסוי הארוכה מביניהן. במקרה של החלפת מוצר או חלק או השבת מחיר הרכישה, כל פריט חלופי הופך להיות רכושך והפריט שהוחלף או שתמורתו הושבה הופך להיות רכושה של חברת Apple.

כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות?

נא לגשת ולעיין במשאבי העזרה המקוונים שמתוארים להלן לפני פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם מוצר Apple שברשותך עדיין אינו פועל באופן תקין לאחר שימוש במשאבים אלה, נא לפנות אל נציג של חברת Apple, או אל חנות קמעונאית של חברת Apple, במידה וישנה, או אל ספק שירות מורשה של Apple, על פי פרטי המידע המובאים בהמשך. הנציג או ספק השירות המורשה של Apple יסייעו לקבוע אם מוצר Apple שברשותך אכן זקוק לשירות, ובמידה וכן, יביאו לידיעתך באיזה אופן תספק חברת Apple את השירות. בעת הפנייה לחברת Apple באמצעות הטלפון ייתכנו חיובים נוספים בהתאם למיקומך הגיאוגרפי.

מידע מקוון הכולל פרטים אודות קבלת שירות במסגרת האחריות מובא בהמשך.

אפשרויות מתן שירות במסגרת האחריות

חברת Apple תספק שירות במסגרת האחריות באמצעות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

(i) שירות מסירה באתר. באפשרותך להחזיר את מוצר Apple שברשותך לחנות קמעונאית של Apple או לאתר של ספק שירות מורשה של Apple שמספק שירות מסירה באתר. השירות יבוצע באתר, או שהחנות הקמעונאית או ספק השירות המורשה של Apple יישלחו את מוצר Apple שברשותך לאתר שירות תיקונים ("ARS") לצורך ביצוע השירות. ברגע שתימסר לך הודעה שהשירות הושלם, יהיה עליך לאסוף ללא דיחוי את מוצר Apple מהחנות או מהאתר של ספק השירות המורשה של Apple, או שמוצר Apple יישלח ישירות לאתר שלך מאתר שירות התיקונים.

(ii) שירות משלוח בדואר. אם ייקבע על ידי חברת Apple שמוצר Apple שברשותך זכאי לשירות באמצעות משלוח בדואר, חברת Apple תשלח אליך שטרי מטען ששולמו מראש, ובמידת הצורך - חומרי אריזה, על מנת שתוכל לשלוח את מוצר Apple שברשותך אל אתר שירות תיקונים או אל ספק שירות מורשה של Apple, בהתאם להוראות חברת Apple. עם השלמת השירות, אתר שירות התיקונים או ספק השירות המורשה של Apple יחזירו אליך את מוצר Apple. חברת Apple תישא בתשלום המשלוח אליך וממך, בתנאי שמולאו כל ההוראות.

(iii) שירות חלפים 'עשה זאת בעצמך' (DIY). שירות חלפים DIY מאפשר לך לבצע בעצמך את טיפול השירות למוצר Apple שברשותך. אם שירות חלפים DIY זמין בנסיבות העניין, הוא יתבצע על פי הנוהל הבא.

(א) שירות שבמסגרתו חברת Apple מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple רשאית לדרוש אישור לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה לכיסוי המחיר הקמעונאי של המוצר או החלק המחליפים ושל עלויות המשלוח. אם אין באפשרותך להמציא אישור לחיוב בכרטיס אשראי, ייתכן ששירות חלפים 'עשה זאת בעצמך' (DIY) לא יהיה זמין עבורך וחברת Apple תציע לך הסדרי שירות אחרים. חברת Apple תשלח אליך מוצר או חלק מחליפים, בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות כלשהן בכל הקשור להחזרת המוצר או החלק המוחלפים. במידה ותפעל על פי ההוראות, חברת Apple תבטל את האישור לחיוב כרטיס האשראי, כך שלא תחויב עבור המוצר או החלק ועבור המשלוח מהאתר שלך ואליו. אם לא תחזיר את המוצר או החלק המוחלפים בהתאם להוראות, או אם המוצר או החלק שהוחלפו אינם זכאים לשירות במסגרת האחריות, חברת Apple תחייב את כרטיס האשראי שלך בסכום שאושר.

(ב) שירות שבמסגרתו חברת Apple אינה מחייבת החזרה של המוצר או החלק המוחלפים. חברת Apple תשלח אליך, ללא חיוב, מוצר או חלק מחליפים, בלוויית הוראות התקנה, במידת הצורך, וכן דרישות כלשהן בכל הקשור לסילוק לאשפה של המוצר או החלק המוחלפים.

(ג) חברת Apple אינה אחראית בגין עלויות עבודה כלשהן שבהן תישא בכל הקשור לשירות חלפים DIY. אם דרוש לך סיוע נוסף, פנה אל חברת Apple במספר הטלפון הרשום בהמשך.

חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השיטה שלפיה חברת Apple תספק לך את השירות במסגרת האחריות, וכן את הזכאות של מוצר Apple שברשותך לקבל שירות בשיטה מסוימת כלשהי. מתן השירות יהיה מוגבל לאפשרויות השירות הזמינות בארץ שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות, זמינות החלפים וזמני התגובה עשויים להשתנות מארץ לארץ. אם לא ניתן להעניק שירות למוצר Apple שברשותך בארץ שבה הוא נמצא, ייתכן שתחויב בעלויות המשלוח והטיפול. אם השירות נדרש בארץ שאינה ארץ הרכישה המקורית, יחולו עליך כל החוקים והתקנות בנושא ייצוא וייבוא, וכן תהיה אחראי לתשלומי מכס, מע"מ ומסים וחיובים אחרים הקשורים לכך. במקום בו קיים שירות בינלאומי, חברת Apple עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים במוצרים וחלקים תואמים שעומדים בתקנים המקומיים.

הגבלת אחריות

למעט כפי שאמור בכתב אחריות זה ובמידה המרבית המותרת על פי חוק, חברת Apple לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים הנובעים מהפרה כלשהי של כתב האחריות או של תנאי, או על פי תורה משפטית אחרת כלשהי, לרבות - אך מבלי להגביל את האמור - בגין אי שימוש; הפסד הכנסה; הפסד רווחים בפועל או רווחים צפויים (לרבות הפסד רווחים מהתקשרות חוזית); הפסד יכולת שימוש בכסף; הפסד חסכונות צפויים; איבוד עסקים; איבוד הזדמנויות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; איבוד, נזק, חשיפה או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן שבו נגרם, לרבות צורך בהחלפה של ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכניות מחשב או נתונים שאוחסנו במוצר Apple או שנעשה בהם שימוש במוצר Apple, או כל מחדל בשמירה על סודיות המידע המאוחסן במוצר Apple.

ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעות בגין מוות או פגיעה גופנית, או על כל חבות על פי חוק בגין מעשים ו/או מחדלים במכוון ומתוך רשלנות חמורה. חברת Apple מתנערת מכל מצג לפיו בכוחה לתקן כל מוצר Apple במסגרת כתב אחריות זה או להחליף את מוצר Apple ללא סיכון או ללא איבוד של מידע המאוחסן במוצר Apple כאמור.

במדינות מסוימות (ארצות ומחוזות) חל איסור להחריג או להגביל אחריות בגין נזקים משניים או תוצאתיים, ולפיכך ייתכן כי המגבלות שצוינו לעיל לא יחולו עליך.

פרטיות

חברת Apple תתחזק את מידע הלקוחות שברשותה ותשתמש בו בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות של חברת Apple, שבה ניתן לעיין בכתובת www.apple.com/legal/internet-services/privacy/.

הוראות כלליות

אף מוכר, סוכן או עובד של חברת Apple אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או הוספה בכתב אחריות זה. היה ונקבע שתנאי כלשהו אינו חוקי או שלא ניתן לאוכפו, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותם או ביכולת אכיפתם של התנאים הנותרים. הסדרתו של כתב אחריות זה ופרשנותו ייעשו על פי חוקי הארץ שבה נרכש מוצר Apple. זהותה של חברת Apple נקבעת בסופו של מסמך זה לפי הארץ או המחוז שבהם נרכש מוצר Apple. חברת Apple או ממשיכיה בתוארה זה הם הגוף המעניק את האחריות על פי כתב אחריות זה.

מידע מקוון

מידע נוסף בנושאים הבאים עומד לרשותך בצורה מקוונת:

ספק האחריות במחוז או בארץ הרכישה

מחוז/ארץ הרכישה Apple כתובת
יבשת אמריקה
ברזיל Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
קנדה Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
מקסיקו Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
ארצות הברית וארצות אחרות ביבשת אמריקה Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
כל הארצות Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
אסיה ואזור האוקיינוס השקט
אוסטרליה; ניו זילנד; פיג'י, פפואה ניו גיניאה; ונואטו Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
הונג קונג Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
הודו Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
יפן Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
קוריאה Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
אפגניסטן, בנגלדש, בהוטן, ברוניי, קמבודיה, גואם, אינדונזיה, לאוס, סינגפור, מלזיה, נפל, פקיסטן, פיליפינים, סרי לנקה, וייטנאם Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
סין Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
תאילנד Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
טייוואן Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
ארצות אחרות באזור אסיה והאוקיינוס השקט Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

אחריות לחומרה שברשותך

אחריות מוגבלת לשנה אחת (1) של חברת אפל
עבור מוצרים תחת המותג של אפל בלבד

זכויות נוספות

עבור צרכנים שעליהם חלים חוקים או תקנות הגנת הצרכן במדינה שבה הם רכשו את המוצר, או במדינת מגוריהם ככל שזו מדינה אחרת, הזכויות הניתנות על-פי אחריות זו באות בנוסף לכל זכות ותרופה אשר ניתנות על-פי אותם חוקים או תקנות הגנת הצרכן. אחריות זו אינה מחריגה, מגבילה או מתלה כל זכות של צרכן הנגזרת מאי-התאמה לחוזה מכירות כלשהו. ישנן מספר מדינות בהן לא ניתן להחריג או להגביל פיצויים בגין נזקים תוצאתיים או עקיפים, או להגביל את משך הזמן בו יתקיימו אחריות או תנאי מכללא, כך שיתכן והמגבלות או ההחרגות המפורטות להלן לא יחולו עליך.

אחריות זו מקנה לך זכויות חוקיות ספציפיות, ויתכן כי יעמדו לך זכויות נוספות המשתנות לפי המדינה הרלבנטית. אחריות מוגבלת זו כפופה ומפורשת על פי חוקי המדינה בה בוצעה עסקת קניית המוצר. חברת אפל, נותנת האחריות של אחריות מוגבלת זו, מזוהה בסוף המסמך בהתאם למדינה או האזור בה התבצעה עסקת רכישת המוצר.

אחריות

אחריותה של חברת אפל בגין מוצר זה מוגבלת לתנאים המפורטים להלן. חברת אפל, כמוגדר בטבלה שלהלן, נותנת אחריות למוצר הנושא את שם המותג אפל בגין פגמים במוצר ובביצועי המוצר תחת שימוש רגיל לתקופה של שנה אחת (1) החל ממועד הרכישה הקמעונאית של המוצר על ידי הקונה שהוא המשתמש הסופי המקורי (להלן "תקופת האחריות"). אם יתגלה פגם במוצר ותתקבל תלונה בר תוקף במהלך תקופת האחריות, חברת אפל: (1) תתקן את המוצר הפגום ללא תשלום, תוך שימוש בחלקים חדשים או שווי ערך לחדשים מבחינת תפקוד ואמינות, (2) תחליף את המוצר במוצר חדש או שווה-ערך לחדש מבחינת תפקודו ואמינותו, ושווה ערך לכל הפחות למוצר המקורי מן ההיבט של תפקודו, או (3) תשיב את מחיר הרכישה של המוצר. יתכן כי חברת אפל תבקש שתחליף חלקים פגומים בחלקים חדשים או שווי ערך לחדשים, הניתנים להתקנה בידי המשתמש, אותם מספקת אפל תוך עמידה בהתחייבותה על פי אחריות זו. מוצר או חלק חלופי, לרבות חלק חלופי המותקן על-פי ההנחיות הניתנות בידי אפל, משאיר על כנה את האחריות המקורית על המוצר או אחריות למשך תשעים (90) יום החל ממועד ההחלפה או התיקון, בהתאם לזו שתעניק לך את תקופת האחריות הארוכה יותר. כאשר מוחלף מוצר או חלק, עובר כל פריט מוחלף להיות בבעלותך, והחלק שהוסר מן המוצר עובר לבעלותה של חברת אפל. החלקים המסופקים על ידי חברת אפל במסגרת עמידתה בהתחייבויות אחריות זו חייבים בשימוש במוצרים שבעבורם נתבעת האחריות. כאשר ניתן החזר כספי, המוצר אשר בגינו משולם ההחזר הכספי חייב יהיה להיות מוחזר לחברת אפל ויעבור לבעלותה.

בנוסף, אפל תספק חלקי חילוף למוצר בתחנות השירות לפחות עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות.

החרגות ומגבלות

אחריות מוגבלת זו חלה רק על מוצר חומרה שיוצר על ידי חברת אפל או בעבורה אשר ניתן לזהותו באמצעות הסימן המסחרי, שם המסחר או הלוגו “Apple” המוצמדים אליו. אחריות מוגבלת זו אינה חלה כלפי מוצרי חומרה ו/או תוכנה שאינם של חברת אפל, אף אם מוצרים אלה ארוזים או נמכרים ביחד עם החומרה של אפל.

יצרנים, ספקים ומפרסמים אחרים שאינם חברת אפל רשאים להעניק לצרכנים אחריות נוספת, אולם בכפוף למגבלות המותרות על פי דין, חברת אפל מספקת את מוצריהם "כפי שהם" (“as is”).

מוצרי תוכנה המופצים בידי אפל, בין אם הם נושאים את השם המסחרי של אפל ובין אם לאו (לרבות, ללא הגבלה, תוכנת מערכת), אינם מכוסים תחת אחריות מוגבלת זו. אנא פנה להסכם הרשיון המצורף למוצר התוכנה לצורך קבלת פרטים בדבר זכויותיך בקשר עם שימושו.

חברת אפל אינה מתחייבת כי תפעול המכשיר יהיה בלתי פוסק או נטול שגיאות. חברת אפל אינה נושאת באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מאי ציות להוראות הקשורות בשימוש במוצר.

אחריות זו אינה חלה כדלקמן: (א) בגין חלקים מתכלים, כמו סוללות או ציפוי מגן המתוכננים להתבלות עם הזמן אלא במידה שהכשל נובע עקב פגם בייצור ו/או בחומרים; (ב) בגין נזק קוסמטי, לרבות, אך ללא הגבלה אליהם, שריטות, פגיעות ופלסטיק שבור בחיבורים; (ג) בגין נזק בעקבות השימוש עם מוצרים שאינם מוצרי אפל; (ד) בגין נזק אשר נגרם עקב תאונה, פגיעה בזדון, שימוש לרעה, חשיפה לנוזל, אש, רעידת אדמה או גורמים חיצונים אחרים, (ה) נזק שנגרם כתוצאה מהפעלתו של המוצר מחוץ לשימושים המותרים או המיועדים כמתואר על ידי חברת אפל; (ו) בגין נזק שנגרם על ידי שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) שניתנו על ידי אדם שאינו נציג של חברת אפל או שאינו נותן שירות מורשה מטעמה של חברת אפל ("נותן שירות מוסמך"); (ז) על מוצר או חלק ששונה כדי לשנות את תפקודו או את יכולותיו מבלי שניתנה לכך ההסכמה בכתב של חברת אפל; (ח) בגין פגמים הנגרמים עקב בלאי סביר או עקב סיבה אחרת הנובעת מהתיישנות רגילה של מוצר, או (ט) אם הוסר או הושחת מספר סידורי כלשהו של חברת אפל.

חשוב: אל תפתח את המוצר. פתיחתו של המוצר עלול לגרום נזק שאינו מכוסה על ידי אחריות זו. השירות עבור מוצר זה חייב להינתן אך ורק על ידי חברת אפל או על ידי נותן שירות מוסמך.

במידה המותרת על פי דין, אחריות זו והתרופות שנקבעו לעיל, הנן בלעדיות ובאות במקום כל יתר כתבי האחריות, התרופות והתניות, בין אם ניתנו בעל פה, בכתב, מכוח דין, באופן מפורש או משתמע.

במידה המותרת בדין הרלוונטי, אפל במפורש מסירה מעצמה כל אחריות סטטוטורית או משתמעת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות לסחירות והתאמה למטרה מסוימת וכן אחריות בגין פגמים נסתרים או חבויים. היה ואפל לא יכולה באופן חוקי להחריג מאחריותה אחריות סטטוטורית או משתמעת, אז במידה המותרת על פי דין כל אחריות כזו תהא מוגבלת למשך תקופת התוקף של האחריות המפורשת ולשירות תיקון או החלפה כפי שייקבע על ידי אפל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שום מוכר, סוכן או עובד של חברת אפל אינו רשאי לבצע כל שינוי, הארכה או תוספת לאחריות זו. אם תנאי כלשהו ייחשב לבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שהחוקיות או יכולת האכיפה של התנאים הנותרים לא תושפע ולא תפגע.

למעט כאמור באחריות זו ובמידה המרבית המותרת על פי דין, אפל לא תשא באחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים, הנובעים מהפרה כלשהי של אחריות או של תנאי, או על פי כל תיאוריה משפטית אחרת לרבות, ללא הגבלה, בגין אי שימוש; אובדן הכנסה; אובדן רווחים ממשיים או צפויים (לרבות הפסד רווחים מחוזים); אובדן שימוש בכסף; אובדן חסכונות צפויים; אובדן עסקים; אובדן הזדמנות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם הטוב; הפסד, נזק או פגיעה בנתונים; או כל הפסד או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן גרימתו, לרבות החלפת ציוד ורכוש, עלויות קימום, תכנות או שחזור של תוכנה או נתונים שאוחסנו או שנעשה בהם שימוש עם המוצר של אפל, וכל מחדל בשמירת סודיות הנתונים שאוחסנו על גבי המוצר. המגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעה בגין מוות או נזקי גוף, או על כל חבות מכוח דין בגין מעשים ו/או מחדלים הנובעים מזדון או מרשלנות רבתי. אפל פטורה מכל מצג לפיה היא תוכל לתקן מוצר כלשהו על פי אחריות זו או לבצע החלפה של המוצר ללא סיכון או אבדן של תוכנות או נתונים.

קבלת שירות במסגרת האחריות. יש לפנות ולעיין במשאבי העזרה המקוונת המפורטים להלן בטרם פנייתכם לקבלת שירות במסגרת האחריות. אם המוצר עדיין אינו מתפקד כיאות לאחר שעשיתם שימוש במשאבים אלה, נא צרו קשר עם הנציגים של אפל או, אם רלוונטי, חנות קימעונאית בבעלותה של אפל או נותן שירות מוסמך בהתאם למידע המסופק להלן. בעת יצירת קשר טלפוני עם אפל, יתכן כי חיובים יחולו בהתאם למיקומכם. בעת יצירת קשר טלפוני, נציג אפל או נותן שירות מוסמך יסייע לכם לקבוע אם המוצר שלכם זקוק לשירות, ואם אכן זה המצב, תיודעו כיצד אפל תספק את השירות. עליכם לסייע בסוגיות אבחון של המוצר שלכם ולפעול בהתאם להליכי אחריות של אפל.

אפל עשויה להגביל את השירות למדינה שבה אפל או מפיציה המורשים מכרו את מוצר המקורי.

אפל תספק שירותי אחריות (1) במיקום של חנות קימעונאית של אפל או של נותן שירות מוסמך, כאשר שירות ניתן באותו מקום, או שהחנות הקימעונאית של אפל או נותן השירות המוסמך ישלח את המוצר לתחנת שירות תיקונים של אפל לצורך קבלת שירות; (2) על-ידי שליחת שטרי מטען המשולמים מראש (והיה ואין בידיכ את חומרי האריזה המקוריים, אפל יכולה לשלוח חומרי אריזה) אשר יאפשרו לך לשלוח את המוצר אל תחנת שירות תיקונים של אפל לצורך קבלת שירות; או (3) על-ידי שליחת מוצר או חלקי חלופיים חדשים או שווי ערך לחדשים, הניתנים להתקנה בידי המשתמש, אשר יאפשרו לך לתת שירות או להחליף את המוצר שלך ("שירות DIY"). עם קבלת המוצר או החלק החלופי, המוצר או חלק המקורי עובר לבעלות אפל והנך מסכים למלא אחר הוראות, לרבות, אם נדרש, לארגן את החזרת המוצר או החלק המקורי לידי אפל תוך זמן כפי שנדרש. בעת מתן שירות DIY המצריך החזרת המוצר או החלק המקורי, יתכן כי אפל תזדקק להרשאה לחיוב בכרטיס אשראי כבטוחה עבור מחיר המכירה של המוצר או החלק החלופי וכן עלויות המשלוח הרלוונטיות. במידה שתפעל על פי ההוראות, תבטל אפל את ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי כך שלא תחויב בגין המוצר או החלק ועלויות המשלוח. היה ותימנע מהחזרת המוצר או החלק החלופי כפי שנדרש, או במקרה בו המוצר או החלק המוחלף אינו זכאי לקבלת שירות אחריות, אפל תחייב את כרטיס האשראי בגין הסכום המורשה.

אפשרויות השירות, זמינות החלקים ומועדי התגובה עשויים להשתנות בהתאם למדינה שבה נדרש השירות. אפשרויות השירות כפופות לשינוי בכל עת. יתכן כי תהיו אחראים בגין הוצאות משלוח וטיפול במידה שלא ניתן להעניק שירות למוצר במדינה שבה השירות מבוקש. אם הנכם מבקשים לקבל שירות במדינה שאיננה מדינת הרכישה המקורית, כי אז תצייתו לכל חוקי ותקנות היצוא הרלוונטיים וכן תהיו אחראים בגין כל תשלומי מכס, מ.ע.מ, ויתר המסים והחיובים הקשורים לכך. מקום בו קיים שירות בינלאומי, אפל עשויה לתקן או להחליף מוצרים וחלקים פגומים במוצרים וחלקים תואמים אשר עומדים בקנה אחד עם התקנים המקומיים. בהתאם לדין החל, אפל עשויה לדרוש ממך הוכחת קנייה על פרטיה ו/או לקיים את דרישות הרישום בטרם קבלת שירות במסגרת האחריות. משאבים עם פרטים נוספים בקשר עם נושא זה ונושאים נוספים מתוארים להלן.

פרטיות

פרטיות. אפל תשמור ותעשה שימוש במידע אודות הלקוח בהתאם למדינות הפרטיות של אפל הזמינה ב www.apple.com/legal/internet-services/privacy/ וכן החובות המשפטיות הרלוונטיות של אפל.

גיבוי

אם המוצר שלכם מסוגל לאחסן תוכנות, נתונים ומידע נוסף, עליכם להגן על התכנים מפני כשלים תפעוליים אפשריים. בטרם תמסרו את המוצר לצורך קבלת שירות במסגרת האחריות, הנכם אחראיים לשמור עותק גיבוי נפרד של התכנים, להסיר כל מידע ונתונים אישיים שהנכם מבקשים לשמור ולנטרל סיסמאות גישה כלשהן. התכנים שבמוצר שלכם יימחקו ומדיית האחסון תעבור פרמוט במהלך שירות שיינתן במסגרת האחריות. המוצר שלכם או מוצר חלופי יוחזרו אליכם במצב הקונפיגורציה שהיה בעת הרכישה המקורית, בכפוף לעדכונים מתאימים. אפל עשויה להתקין עדכוני תוכנה כחלק מהשירות במסגרת האחריות, עדכונים אשר ימנעו מהחומרה לשוב לגרסה המוקדמת של תוכנת המערכת. יישומי צד שלישי שהותקנו על גבי החומרה עשויים שלא להתאים וייתכן שלא יפעלו על גבי החומרה כתוצאה מעדכוני תוכנה של המערכת. הנכם אחראים לביצוע התקנה מחודשת של כל יתר התוכנות, הנתונים והסיסמאות. שחזור והתקנה מחודשת של התוכנות ונתוני המשתמש אינם מכוסים תחת אחריות מוגבלת זו.

משאבים

תיאור של משאבי אפל המתוארים להלן זמין ברשת:

ספק האחריות במחוז או בארץ הרכישה

מחוז/ארץ הרכישה Apple כתובת
יבשת אמריקה
ברזיל Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
קנדה Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
מקסיקו Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
ארצות הברית וארצות אחרות ביבשת אמריקה Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
כל הארצות Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
אסיה ואזור האוקיינוס השקט
אוסטרליה; ניו זילנד; פיג'י, פפואה ניו גיניאה; ונואטו Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
הונג קונג Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
הודו Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
יפן Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
קוריאה Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
אפגניסטן, בנגלדש, בהוטן, ברוניי, קמבודיה, גואם, אינדונזיה, לאוס, סינגפור, מלזיה, נפל, פקיסטן, פיליפינים, סרי לנקה, וייטנאם Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
סין Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
תאילנד Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
טייוואן Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
ארצות אחרות באזור אסיה והאוקיינוס השקט Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.