ALGEMENE VOORWAARDEN

GAME CENTER

DE HIERONDER WEERGEGEVEN JURIDISCHE OVEREENKOMST (DE “OVEREENKOMST”) IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE GAME CENTER DIENST. HET IS VAN BELANG DAT U DE VOORWAARDEN GOED LEEST EN DE INHOUD HIERVAN BEGRIJPT. DOOR OP “AKKOORD” TE KLIKKEN STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN EN ERKENT U DAT DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN INDIEN EN ZODRA U ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT DEZE DIENST OF HIERVAN GEBRUIK MAAKT. INDIEN U NOG NIET MEERDERJARIG BENT, DIENT U DEZE OVEREENKOMST MET UW OUDER(S) OF VOOGD AANDACTIG DOOR TE NEMEN TENEINDE ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT U EN UW OUDER(S) OF VOOGD DEZE OVEREENKOMST EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN BEGRIJPEN.

Apple Inc. is de leverancier van de Game Center-dienst (de “Dienst”), die u de mogelijkheid biedt deel te nemen aan game-gerelateerde activiteiten, met inbegrip van doch niet beperkt tot deelname aan leader boards, multi-player games en tracking achievements. De Dienst is mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Gebruik van de dienst vereist compatibele apparaten, toegang tot internet en bepaalde software (waarvoor mogelijk een vergoeding verschuldigd is). Ook kunnen periodieke updates vereist zijn. Het gebruik kan door het functioneren van al deze elementen beïnvloed worden.

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, kunt u niet een persoon zijn die uitgesloten is van het ontvangen van de Dienst volgens de wetten van de Verenigde Staten of andere van toepassing zijnde rechtsgebieden, waaronder het land waar u woont of verblijft, of waar u gebruik maakt van de Dienst. Door aanvaarding van deze overeenkomst geeft u er uitdrukkelijk blijk van dat u het voorgaande begrijpt en hiermee akkoord gaat.

UW ACCOUNT

Als geregistreerd gebruiker van de Dienst kunt u een account (“Account”) aanmaken in overeenstemming met de onderstaande Gebruiksregels. U moet uw Account-informatie aan niemand anders bekend maken. U bent exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden, en u stemt ermee in dat u Apple onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. Apple is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account.

GEBRUIKSREGELS

U stemt ermee in dat u zich bij uw gebruik van de Dienst aan deze Gebruiksregels zult houden. Apple behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels op ieder tijdstip te wijzigen.

U mag de Dienst uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken.

U stemt ermee in dat u de Dienst niet zult schenden, omzeilen, nabootsen (‘reverse-engineeren’), decompileren, uit elkaar halen ,bewerken of op andere wijze saboteren, dit niet zult proberen en niemand met een dergelijke activiteit zult helpen.

U stemt ermee in dat u de Dienst NIET zult gebruiken:

a. om inhoud te uploaden, te downloaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, beledigend, gewelddadig, obsceen of vulgair is, of die inbreuk maakt op de privacy van anderen, of die hatelijk, racistisch of etnisch beledigend of anderszins aanstootgevend is;

b. om anderen te stalken, lastig te vallen, te bedreigen of schade te berokkenen;

c. wanneer u een volwassene bent, om persoonlijke of andere informatie te vragen aan een minderjarige (personen jonger dan 21jaar of van een zodanig andere leeftijd als in de plaatselijke wetgeving als minderjarig wordt gedefinieerd) die u niet persoonlijk kent, met inbegrip van doch niet beperkt tot: de volledige naam of achternaam, het huisadres, de postcode, het telefoonnummer, een afbeelding of het e-mailadres van de minderjarige, of de namen van de school, de kerk, de sportvereniging of de vrienden van de minderjarige;

d. om voor te wenden een persoon of entiteit te zijn die u niet bent - u mag uzelf niet voordoen als een andere persoon (inclusief beroemdheden) of entiteit, als een andere deelnemer aan de Dienst, als medewerker van Apple of als een autoriteit of staatsleider, of anderszins uw relatie met een persoon of entiteit onjuist voorstellen (Apple behoudt zich het recht voor een alias te weigeren of te blokkeren wanneer dat alias als een impersonatie of een onjuiste voorstelling van uw identiteit zou kunnen worden beschouwd of oneigenlijk gebruik van de naam of identiteit van een andere persoon inhoudt);

e. om activiteiten te ontplooien die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of om in strijd met een geheimhoudings- of arbeidsovereenkomst bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken;

f. om ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclameboodschappen, promotionele materialen, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen of te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, met inbegrip van doch niet beperkt tot bulk-reclameboodschappen en informatieve aankondigingen;

g. om een TCP-IP packet header of enig deel van de titelinformatie boven een e-mail- of nieuwsgroep bericht te vervalsen of anderszins informatie in een titel te plaatsen met het oogmerk ontvangers te misleiden met betrekking tot de afkomst van de via de Dienst verzonden content, hierna ook te noemen ‘inhoud’, (“spoofing”);

h. om materialen te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de Dienst (of een deel daarvan) of van andere computersoftware of –hardware te schaden, te belemmeren of te beperken;

i. om de Dienst (inclusief de toegang tot de Dienst via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of web crawlers) of servers of netwerken verbonden met de Dienst, of beleid, vereisten of voorschriften van netwerken verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren (inclusief eventuele onbevoegde toegang tot, onbevoegd gebruik van of onbevoegde inzage in gegevens of verkeer op de Dienst);

j. om illegale activiteiten te plannen of te ontwikkelen; en/of persoonlijke informatie over andere gebruikers van de Dienst te verzamelen of op te slaan voor gebruik in verband met de hierboven verboden activiteiten;

k. om de Dienst of de game-ervaring te manipuleren of anderszins te wijzigen teneinde een oneigenlijk voordeel voor één speler ten koste van een andere speler te bewerkstelligen.

PRIVACY

Op de Dienst is het Privacybeleid van Apple beschreven onder https://www.apple.com/privacy van toepassing. Zoals beschreven in het Privacybeleid, is de persoonlijke informatie die u deelt wanneer u van de Dienst gebruikt, zoals het uitnodigen van andere gebruikers om deel te nemen aan de Dienst, het deelnemen aan leader boards, het mogelijk maken c.q. toestaan van uitnodigingen of de multiplayer functie, of het weergeven van statusboodschappen, zichtbaar voor andere gebruikers en kan deze door die andere gebruikers worden gelezen, verzameld of gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid te besluiten welke persoonlijke informatie u kenbaar maakt. Indien u een game speelt waarin de multiplayer functionaliteit wordt ondersteund, dan kunnen andere gebruikers die de Service benaderen binnen dezelfde game, op hetzelfde WiFi netwerk, hetzelfde lokale netwerk,of binnen de reikwijdte van Bluetooth, zien dat u dichtbij bent (tenzij u deze functie uitschakelt), alsmede uw foto en bijnaam of uw volledig profiel, indien u een vriendschap relatie heeft met een dergelijke gebruiker. Indien u ervoor kiest om uw publiek profiel in te stellen op “ON” kunnen andere gebruikers van de Dienst uw volledige profiel zien, inclusief uw volledige naam, activiteit (zoals de games die u heeft gespeeld en wanneer u deze heeft gespeeld), scores en prestaties. Tevens kunt u worden aanbevolen als een vriend ten behoeve van andere gebruikers. Indien uw publiek profiel op “OFF” is ingesteld, kunnen alleen gebruikers met wie u een vriendschapsrelatie bent aangegaan uw profiel bekijken en zult u niet worden aanbevolen aan anderen, alleen uw alias en foto zullen alsdan zichtbaar zijn voor andere gebruikers, niet zijnde vriend.

Indien u een vriendschapsverzoek zendt of ontvangt, dan wordt de volledige naam verbonden aan uw Apple ID gedeeld met die gebruikers aan wie u een vriendschapsverzoek zendt of accepteert. Daarnaast is het Apple toegestaan aanbevelingen te doen aan uw vrienden omtrent games die u heeft gespeeld.

Indien u geen informatie meer wenst te delen met andere gebruikers en de Dienst, wordt u verwezen naar https://www.apple.com/support/.

Sommige aspecten van de Dienst, zoals functies die gebruikers in staat stellen om persoonlijke identificeerbare informatie bekend te maken, zijn niet beschikbaar voor kinderen jonger dan 13 jaar. Activeer daarom in voorkomende gevallen beperkingen.

INDIENING VAN MATERIALEN BIJ DE DIENST

De Dienst kan interactieve functies aanbieden die u in staat stellen om materialen in te dienen (inclusief links naar inhoud van derden) op delen van de Dienst die voor het publiek toegankelijk en zichtbaar zijn. U stemt ermee in dat u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor ieder gebruik door u van dergelijke functies, alsmede voor alle materialen die door u worden ingediend.

Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk, aanstootgevend of onbehoorlijk te handelen.

U stemt er tevens mee in dat u er voor zult zorgen dat u alle noodzakelijke rechten en licenties heeft verkregen voor indiening. U stemt ermee in dat u juiste en volledige informatie zult verstrekken in verband met uw indiening van materialen op de Dienst. U verleent Apple hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw materialen in het kader van de Dienst en in verband met de levering en marketing van de Dienst te gebruiken, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. Apple behoudt zich het recht voor om materialen niet te plaatsen en/of te publiceren en om materialen te allen tijde, geheel ter hare discretie, te verwijderen of bewerken, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.

Apple heeft het recht, maar niet de plicht, om materialen die door u worden ingediend of anderszins op de Dienst beschikbaar zijn te controleren, gemelde of klaarblijkelijke schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die Apple geheel naar eigen goeddunken passend acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot, beëindiging op grond van deze Overeenkomst of Apple's Auteursrechtenbeleid (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIALEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud en diensten die via de Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Apple kan links naar websites van derden opnemen om u van dienst te zijn. U stemt ermee in dat Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de juistheid daarvan en Apple geeft geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derden, of met betrekking tot andere materialen, producten of diensten van derden. U stemt ermee in dat u geen materialen van derden zult gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van een andere partij en dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

AANSTOOTGEVENDE MATERIALEN

U begrijpt dat u door uw gebruik van de Dienst op materialen kunt stuiten die door u mogelijk als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren en dat dergelijke inhoud al dan niet als expliciet materiaal kan zijn aangemerkt. U stemt er desalniettemin mee in dat u de Dienst geheel voor eigen rekening en risico gebruikt en dat Apple op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk is voor materialen die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend worden ervaren. Waarderingen en beschrijvingen worden verstrekt voor het gebruikersgemak en u stemt ermee in dat Apple geen garantie biedt voor de accuraatheid hiervan.

INTELLECTUELE EIGENDOM

U stemt ermee in dat de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die de eigendom zijn van Apple en/of haar licentiegevers en worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van doch niet beperkt tot wetten op het gebied van auteursrechten. U stemt ermee in dat u dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zult gebruiken, anders dan voor gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de Dienst mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden.

U stemt ermee in dat u de Dienst op geen enkele wijze zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren en geen van de Dienst afgeleide werken zult maken, en het is u niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze zonder toestemming te exploiteren, met inbegrip van doch niet beperkt tot, exploitatie door illegale toegang of overbelasting van de netwerkcapaciteit.

Niettegenstaande enigerlei andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, behouden Apple en haar licentiegevers zich het recht voor om de Dienst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te verwijderen of de toegang tot producten, inhoud of andere materialen die deel uitmaken van de Dienst, onmogelijk te maken. Apple zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het doorvoeren van dergelijke veranderingen. Apple kan ook te allen tijde beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot bepaalde functies van de Dienst, zonder dat een nadere kennisgeving is vereist of kan leiden tot enige aansprakelijkheid.

Apple en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle auteursrechten in en op de Dienst en alle gerelateerde software (inclusief de compilatie van inhoud, inzendingen, links naar andere internetbronnen en beschrijvingen van die bronnen) en behouden zich dienaangaande alle rechten voor. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ENIG DEEL VAN DE DIENST, ANDERS DAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST DAT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT TOEGESTAAN, IS STRIKT VERBODEN EN MAAKT INBREUK OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN EN KAN LEIDEN TOT CIVIELRECHTELIJKE SANCTIES OF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING, INCLUSIEF GEHOUDENHEID TOT VERGOEDING VAN SCHADE TER AKE SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN.

Apple, het Apple-logo en andere Apple-handelsmerken, -dienstmerken, -afbeeldingen en -logo's die in verband met de Dienst worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Dienst worden gebruikt kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

U wordt geen recht of licentie verleend ter zake van de voornoemde handelsmerken of het gebruik van die handelsmerken.

BEËINDIGING

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of Apple goede redenen heeft om te geloven dat u zich daar niet aan houdt, heeft Apple het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Account te beëindigen; en/of (ii) de licentie op de Dienst te beëindigen; (iii) en/of u de toegang tot de Dienst (of enig deel daarvan ) te ontzeggen.

Apple behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Dienst (of enig deel daarvan of inhoud daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Apple zal niet aansprakelijk zijn jegens u of derden wanneer zij dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Apple u vooraf waarschuwen voor een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Apple garandeert niet en staat er niet voor in, dat uw gebruik van de Dienst niet zal worden onderbroken en/of vrij zal zijn van fouten. Voorts is Apple niet gehouden tot enige vorm van herstelwerkzaamheden. Bovendien stemt u ermee in, dat Apple van tijd tot tijd de Dienst mag verwijderen voor onbepaalde tijd of de Dienst te allen tijde en zonder andere kennisgeving kan annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik, of de onmogelijkheid van gebruik geheel voor uw eigen rekening en risico komt. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten (tenzij uitdrukkelijk anders verklaard door Apple) worden ten behoeve van uw gebruik geleverd in de staat waarin deze zich bevinden (‘voetstoots’) volgens het principe: “zoals het is” en “zoals aangeboden en beschikbaar gesteld” zonder het geven van enige im- en/of expliciete garanties, derhalve ook geen impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en uitsluiting van inbreuken. Aangezien in sommige jurisdicties een uitsluiting van impliciete garantiebepalingen niet is toegestaan, is het mogelijk dat een of meerdere bepalingen voornoemd niet op u van toepassing zijn.

In geen enkel geval zullen Apple, diens bestuurders, functionarissen en werknemers, aan Apple gelieerde (rechts-)personen, agenten, aannemers of licentiegevers aansprakelijk zijn en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe-, indirecte-, incidentele-, punitieve-, - en/of gevolgschade voortvloeiend uit uw gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de Dienst, of voor iedere willekeurige claim op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Dienst. Hieronder dient in ieder geval, doch niet uitsluitend te worden gerekend eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies en/of beschadiging uit welke hoofde dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige geplaatste, verzonden of anderszins ter beschikking gestelde inhoud (of product). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt evenzeer in het geval al of niet vooraf geadviseerd is over het bestaan van het risico van aansprakelijkheid. VAN IMPLICIETE EXONERATIES, IN WELK GEVAL DEZE UITSLUITING MOGELIJK NIET (VOLLEDIG) OP U VAN TOEPASSING IS. Aangezien in sommige staten of jurisdicties GEEN BEROEP KAN WORDEN GEDAAN OP een uitsluiting en/of beperking van aansprakelijkheid VOOR GEVOLG OF INCIDENTELE SCHADE, zal de aansprakelijkheid van Apple in die staten of jurisdicties worden beperkt tot de maximale uitsluiting als wettelijk toegelaten .

Op Apple rust de inspanningsverplichting om de door u in het kader van de Dienst (aan)geleverde materialen of informatie te beschermen, maar u stemt ermee in, dat het (aan)leveren van materialen en informatie geheel geschiedt op- en voor eigen risico. U vrijwaart Apple dan ook voor alle gevolgen en aansprakelijkheden hiermee verband houdende, gelijk Apple jegens u geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor het eventuele verlies van de door u aangeleverde informatie.

Apple staat er niet voor in en garandeert op geen enkele wijze, dat de Dienst geheel vrij zijn van verlies van informatie, corruptie, aanvallen, virussen, , inmenging, hacking, of andere inbreuken op de beveiliging, zodat Apple hiervoor op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid kan en zal aanvaarden.

VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

Door gebruikmaking van de Dienst, stemt u ermee in dat Apple, diens bestuurders, functionarissen en werknemers, aan Apple gelieerde (rechts-) personen, agenten, aannemers of licentiegevers gevrijwaard en schadeloos gesteld worden en blijven van elke claim verband houdende met uw tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, uw gebruik van de Dienst, of ten gevolge van elke door Apple te nemen actie indien er sprake is van een vermoeden van- of vaststelling van schending van de bepalingen van deze overeenkomst of als gevolg van de vaststelling of beslissing dat er sprake is van een schending van deze overeenkomst. Voornoemde vrijwaring en schadeloosstelling houdt in dat u zich zult onthouden van het nemen van gerechtelijke stappen tegen- of het eisen van schadeclaims van Apple, diens bestuurders, functionarissen en werknemers, aan Apple gelieerde (rechts-) personen, agenten, aannemers en licentiegevers indien sprake is van een beslissing om informatie te verwijderen, een beslissing om het plaatsen van informatie of inhoud te weigeren, een beslissing om u te waarschuwen, een beslissing om uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, dan wel elke andere actie van de zijde van Apple indien een overtreding wordt vermoed dan wel naar oordeel van Apple een overtreding is geconstateerd. Deze vrijwaring en bepalingen ter zake schadeloosstelling zijn van toepassing op elke (afzonderlijke) overtreding als beschreven in-, als gevolg van-, of als verondersteld in deze overeenkomst.

WIJZIGINGEN

Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen en nieuwe of aanvullende voorwaarden vast te stellen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden worden onmiddellijk van kracht en opgenomen in deze Overeenkomst.

U wordt geacht de wijzigingen en aanvullingen te hebben aanvaard wanneer u gebruik blijft maken van de Dienst.

DIVERSEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, inhoud van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving - dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk fouten en/of voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van oorzaken waarover zij geen controle heeft.

De Dienst wordt door Apple geëxploiteerd vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle lokale, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen en voorschriften die op uw gebruik van de Dienst van toepassing zijn. Alle transacties op de Dienst worden beheerst door het recht van de Staat Californië, met uitzondering van de bepalingen van het conflictenrecht. Op uw gebruik van de Dienst kunnen nog andere wetten van toepassing zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechter in de Staat Californië exclusief bevoegd is kennis te nemen van eventuele vorderingen of geschillen met Apple of op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Dienst. Het risico van verlies en de eigendom van elektronische transacties gaan op de koper in Californië over bij elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele werknemer of agent van Apple heeft het recht deze Overeenkomst te wijzigen.

Apple kan u een kennisgeving doen toekomen met betrekking tot de Dienst door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van uw Account of een brief per post naar het postadres van uw Account of door middel van een mededeling op de Dienst. Kennisgevingen worden onmiddellijk van kracht.

Apple behoudt zich het recht voor om die maatregelen te nemen die Apple redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of te controleren. U stemt ermee in dat Apple het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, om Registratiegegevens en/of Account-informatie bekend te maken aan opsporingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of derden wanneer Apple dat redelijkerwijs noodzakelijk of passend acht om de nakoming van enig deel van deze Overeenkomst (met inbegrip van doch niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan een juridische procedure met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en/of Producten en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Dienst en/of Producten onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van derden) te handhaven en/of te controleren.

Laatste versie: 15 september 2013