VILKÅR FOR SALG OG REFUSJON («VILKÅR»)

1. Om disse vilkårene

1.1 I disse vilkårene brukes termene «vi» og «oss» om Apple Distribution International, som har hovedkontorer i Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, og «du» og «deg» brukes om deg som Kunde. I disse vilkårene er ord som er skrevet med stor forbokstav, definerte begreper. Du finner disse begrepene med definisjoner på slutten av disse vilkårene. Salgsvilkårene gjelder for din Bestilling av Produkter og Tjenester. Ingen andre vilkår gjelder, heller ikke eventuelle vilkår skrevet på dine Bestillinger, med mindre Apple skriftlig gir sitt uttrykkelige samtykke til slike vilkår ved underskrift fra en autorisert underskriftsberettiget ved Apple Distribution International. Kontrakten kan ikke endres med mindre vi skriftlig samtykker i endringen ved underskrift fra en autorisert signaturberettiget ved Apple Distribution International. Ingen andre parter enn Kunden og Apple skal ha juridiske rettigheter i henhold til denne Kontrakten.
1.2 Tilleggsvilkår for kjøp av iPhone og iPad: Operatøren du har valgt, leverer og er ansvarlig for trådløstjenester for iPhone og/eller iPad. Apple forbeholder seg retten til å etter eget skjønn begrense antallet produkter som kan bestilles, og avvise bestillinger eller annullere godkjente bestillinger som overskrider denne grensen. Vær oppmerksom på at retur av iPhone-enheten og/eller iPad-enheten i henhold til punkt 7 nedenfor ikke automatisk fører til at telefonabonnementet ditt avsluttes. Se nærmere informasjon i telefonoperatørens vilkår for abonnementet.

Return To Top

2. Plassering av Bestilling

2.1 Du bestiller ved å fylle ut Bestillingsskjemaet på Apple Store for bedrifter-nettstednettstedet, oppgi bruker-ID og passord og klikke på riktig send-knapp. Du kan også bestille via faks på følgende faksnummer: 231 625 61. Når du bestiller via faks, må du forsikre deg om at Bestillingen er (i) korrekt underskrevet av en autorisert representant for Kunden og (ii) bærer Kundens offisielle stempel eller brevhode. Bestillinger som ikke oppfyller disse kravene, herunder for eksempel telefon- eller e-postbestillinger, er ikke gyldige og godtas ikke av oss.
2.2 Når du har sendt inn en Bestilling, vil du motta et Internett-bestillingsnummer fra Apple Store for bedrifter- nettstedet. Dette Internett-bestillingsnummeret er kun for referanse og innebærer ikke at vi godtar din Bestilling.
2.3 Når du plasserer en Bestilling, tilbyr du deg å kjøpe Produktene og/eller Tjenestene du har valgt, på disse vilkår. Vi står fritt til å godta eller avslå ditt tilbud.
2.4 Hvis vi godtar Bestillingen, vil vi meddele deg dette ved å utstede en Ordrebekreftelse. Vi sender deg Ordrebekreftelsen per e-post forutsatt at du har oppgitt en e-postadresse på Bestillingsskjemaet eller faksen. Hvis du ikke har gjort det, sender vi Ordrebekreftelsen som vanlig post eller på faks. Ordrebekreftelsen gjelder fra den datoen den sendes. Hvis vi ikke godtar din Bestilling, vil vi forsøke å kontakte deg via e-post, telefon eller vanlig post.
2.5 Selv om vi gjør alt vi kan for å kunne levere deg de Produktene og/eller Tjenestene som er oppført på Ordrebekreftelsen, kan det være tilfeller da vi ikke er i stand til det. Dette kan for eksempel skyldes (i) at Produktene eller Tjenestene ikke lenger blir produsert eller er tilgjengelige, (ii) at relevante komponenter ikke kan skaffes, eller (iii) at det var oppgitt feil pris på Apple Store for bedrifter-nettstedet. I slike tilfeller vil vi kontakte deg og foreslå alternative Produkter eller Tjenester. Hvis du ikke aksepterer våre forslag, vil vi annullere Bestillingen og refundere eventuelle beløp du har innbetalt i forbindelse med Bestillingen. Med de unntak som fremgår av punkt 11.4 er vårt erstatningsansvar overfor deg i tilfeller hvor vi ikke er i stand til å levere Produktene og/eller Tjenestene du har bestilt, begrenset til tilbakebetaling av slike beløp.
2.6 Når vi har sendt deg en Ordrebekreftelse, har du ikke anledning til å avbestille, med mindre slik avbestillingsrett er uttrykkelig avtalt ved skriftlig avtale med underskrift fra en autorisert signaturberettiget ved Apple Distribution International.
2.7 Informasjon i reklame, brosjyrer eller annet skriftlig materiale, eller som forefinnes på vårt nettsted eller er gitt deg av våre ansatte eller representanter, utgjør en invitasjon til å framsette tilbud om kjøp. Slik informasjon utgjør på ingen måte noe tilbud fra oss om å levere Produkter og/eller Tjenester.

Return To Top

3. Levering av Produkter og/eller Tjenester

I henhold til disse vilkårene forplikter vi oss til å levere til deg (men ikke installere) de Produkter og/eller Tjenester som er oppgitt på Ordrebekreftelsen.

Return To Top

4. Priser

4.1 Prisen for Produktene og Tjenestene er den prisen som er oppgitt i Ordrebekreftelsen.
4.2 Merverdiavgift (MVA) betales av deg i henhold til gjeldende sats som angitt på Ordrebekreftelsen.

Return To Top

5. Betale for Produkter og/eller Tjenester

5.1 Betaling for Produkter og/eller Tjenester kan skje på en av de måtene som er angitt i avsnittet om betaling på Apple Store for bedrifter-nettstedet.
5.2 Du må betale i den valutaen som er oppgitt på Fakturaen.
5.3 Hvis du betaler med kredittkort, må du oppgi kredittkortopplysninger når du bestiller. Kredittkortet blir belastet når vi utsteder Fakturaen eller når vi sender Produktene. Vi vil ikke starte produksjonen av dine Produkter, levere Produktene til deg eller utføre Tjenestene før kredittkortutstederen har autorisert bruken av kortet for betaling av de bestilte Produktene. Hvis vi ikke mottar slik autorisasjon, vil vi meddele deg dette. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte identiteten til kredittkortinnehaveren ved å be om dokumentasjon.
5.4 Hvis du betaler med sjekk, bankoverføring eller postgiro, vil du få tilsendt faktura, og dine Produkter vil bli produsert og levert og Tjenestene tilgjengelige når vi har mottatt godkjent betaling fra deg. Hvis vi ikke mottar godkjent betaling fra deg innen 30 dager etter datoen for din Bestilling, blir Bestillingen kansellert.
5.5 Etter vårt eget forgodtbefinnende står vi fritt til å levere til deg på kredittvilkår som vi velger å innvilge når vi godtar en Bestilling fra deg. Hvis du kvalifiserer til kreditt fra Apple og oppfyller kredittvilkårene som vi definerer med jevne mellomrom etter eget forgodtbefinnende, skal betaling skje innen 30 dager fra datoen på fakturaen. Vi forbeholder oss retten til å kreve, ved skriftlig påkrav til deg, umiddelbar innbetaling av alle utestående beløp ved mislighold av dine forpliktelser overfor oss, herunder brudd på kredittvilkårene. Vi forbeholder oss også retten til å avvike fra, endre eller begrense kredittens omfang eller varighet, enten generelt eller med hensyn til en bestemt bestilling. Hvis betaling ikke er mottatt innen forfall, påløper forsinkelsesrenter (utregnes daglig for hver dag betalingen blir forsinket) med 18% per år.
5.6 Vi har rett til å utsette eller nekte å levere Produkter og Tjenester du har bestilt hvis vi finner rimelig grunn til å forvente at du (i) ikke vil betale for en slik Bestilling i samsvar med vilkår 5 over eller med avtalte kredittvilkår og/eller (ii) at du ikke vil overholde det avtalte maksimumsbeløpet for kreditt som vi evt. har innvilget deg.
5.7 Betalingskrav og Faktura blir sendt til fakturaadressen oppgitt på Ordrebekreftelsen. Disse vil som regel sendes kun på e-post dersom du har oppgitt en e-postadresse i Bestillingsskjemaet.

Return To Top

6. Frakt, risiko og eiendomsrett

6.1 Vi vil sørge for frakt av alle Produkter til din leveringsadresse, som må være godkjent av oss. Eventuelle leveringsdatoer som er oppgitt på Bestillingen, Ordrebekreftelsen eller på annen måte kommunisert fra oss (skriftlig eller muntlig) eller på Apple Store for bedrifter-nettstedet, er kun veiledende, og vi er ikke erstatningsansvarlige overfor deg dersom vi ikke kan levere på en bestemt dato.
6.2 Levering finner sted på Arbeidsdager i vanlig kontortid.
6.3 Vi kan ikke levere Produkter eller tilby Tjenester til adresser utenfor Norge.
6.4 Vi kan dele opp forsendelsen i flere deler som skal faktureres og betales separat. Dersom en delforsendelse skulle være forsinket, vil du likevel være forpliktet til å akseptere de øvrige leveringene.
6.5 Hvis ikke noe annet er skriftlig avtalt, skal alle forsendelser (som i dette punktet skal forstås som innholdet av de pakkede Produktene, selve pakkene og antallet pakker) anses som korrekte og uten skade, med mindre du på leveringstidspunktet spesifiserer eventuelle mangler eller leveringsfeil på ditt eksemplar av leveringsdokumentene, eller informerer oss skriftlig om slike mangler eller feil innen fjorten (14) dager etter den opprinnelige leveringsdatoen for den aktuelle forsendelsen. Hvis du unnlater å informere oss om slike feil og mangler på foreskreven måte, er det ensbetydende med at du frasier deg alle krav. I all kommunikasjon med oss må du oppgi Internett- bestillingsnummeret og det nøyaktige avviket mellom bestillingen og forsendelsen med hensyn til type Produkt eller antall sendte Produkter. Hvis deler av forsendelsen mangler, vil vi dersom vi finner det rimelig, sende en ny forsendelse eller godskrive din konto innen tretti (30) dager etter at vi har mottatt skriftlig meddelelse fra deg.
6.6 Risiko for tap av, eller skade på, produktene går over til deg ved levering av produktene på adressen oppgitt i bestillingsbekreftelsen din. For bestillinger hentet av deg hos en Apple-forhandler, går risikoen for tap av, eller skade på, produkter over til deg ved henting av produktene hos Apple-forhandleren.
6.7 Til tross for ovennevnte levering og overgang av risiko til deg beholder Apple eierskapet og retten til å ta tilbake produktene kjøpt av Apple frem til Apple har mottatt fullt oppgjør for kjøpesummen du skylder Apple for produktene, eventuelle kostnader for emballasje og transport samt eventuelle forsinkelsesrenter. Du kan selge produkter fra utsendelse/henting innenfor rammen av den ordinære forretningsdriften din. Dersom betaling fremdeles utestår etter at det er gitt rimelig krav om betaling, kan vi ta tilbake produktene for din regning, og du gir oss for det formålet en ugjenkallelig tillatelse til å komme inn i lokalene der produktene er, og, etter ditt ønske, til å handle i Apples navn når vi gjør det. Tjenester, herunder, men ikke begrenset til AppleCare Protection Plan, One to One og Joint Venture, vil ikke lenger leveres av Apple dersom betaling fremdeles utestår etter at det er gitt rimelig krav om betaling.

Return To Top

7. Retur av produkter og avbestilling av tjenester

Dersom produkter returneres uåpnet, i originalemballasjen, vil Apple bytte produktene som returneres eller tilby tilbakebetaling utelukkende basert på den opprinnelige betalingsmåten, forutsatt at du returnerer produktene sammen med originalkvitteringen og i originalemballasjen innen fjorten (14) kalenderdager etter at du har mottatt produktene.
Vær oppmerksom på følgende:
• Spesialkonfigurerte produkter, herunder iPoder med personlig gravering, kan ikke returneres eller byttes.
• Du kan kansellere AppleCare Protection Plan innen 45 dager etter kjøpet og få alle pengene tilbake (med mindre kjøperen har benyttet seg av service og support).
• AppleCare Protection Plan kan også kanselleres når som helst etter kanselleringsperioden på 45 dager, men du vil da kun motta en forholdsmessig refusjon for den gjenværende perioden.
Produkter kan kun returneres i Norge.
Det ovennevnte skal ikke begrense rettighetene du har i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Return To Top

8. Passord og fullmakt


8.1 Når Apple har mottatt og godtatt Søknadsskjemaet som du finner på URL http://apple.com/no- business/shop/browse/campaigns/apple_business_experts, vil du bli tildelt passord, brukernavn og kundekontonummer som du kan bruke når du bestiller på Apple Store for bedrifter-nettstedet.
8.2 Du samtykker i at alle Bestillinger som er utført ved hjelp av enten passordet ditt, et Bestillingsskjema eller på faks i samsvar med punkt 2.1, skal forstås som en garanti for at du forplikter deg til å betale alle beløp du blir skyldig oss i forbindelse med Bestillingen.
8.3 Du samtykker i at du selv har ansvar for passordsikkerhet.
8.4 Du samtykker i at kjøp på Apple Store er gyldige og kan håndheves, og at du ikke vil bestride slike kjøps gyldighet på bakgrunn av at de er elektronisk overført og/eller godkjent.

Return To Top

9. Programvare

9.1 All Programvare lisensieres til deg i henhold til gjeldende lisensavtaler. Disse lisensavtalene sendes sammen med Programvaren eller følger med når Programvaren lastes ned i samsvar punkt 9.3.
9.2 Du er ansvarlig for å sikre at Programvaren eller produktløsningen du har bestilt, er tilpasset dine krav og er kompatibel med dine eksisterende systemer og rutiner.
9.3 Du kan også kjøpe nedlastbar Programvare som er tilgjengelig på Apple Store for bedrifter-nettstedet. Du kan kun betale for slik Programvare med kredittkort. Når vi har mottatt betalingsautorisasjon fra kredittkortselskapet, vil du motta instruksjoner i form av en lenke for å begynne nedlasting av Programvaren. Hvis overføringen blir avbrutt under nedlastingen, må du starte nedlastingsprosessen på nytt. Hvis du ikke får fullført nedlastingen, kan du innen 30 dager skriftlig kreve refusjon av kjøpesummen. Til dette bruker du refusjonsskjemaet for elektronisk nedlastbar programvare. Anmodning om refusjon sendes til oss som vanlig post til adressen oppgitt under kontaktinformasjon nedenfor. Med de unntak som fremgår av 12.4 er vårt erstatningsansvar overfor deg for mislykket nedlasting av Programvare begrenset til tilbakebetaling av kjøpesummen.

Return To Top

10. Telefonsupport

10.1 Hvis ikke annet er oppgitt på Apple Store for bedrifter-nettstedet ved bestillingstidspunktet, vil vi, uten tillegg i pris, yte telefonsupport for Maskinvare, slik det er definert i avsnittet Definerte begreper, og for Apple-programvare som følger med eller ikke følger med, slik det er definert i avsnittet Definerte begreper, som du kjøper fra Apple Store for bedrifter-nettstedet. Denne tjenesten er tilgjengelig i 90 dager fra kjøpsdatoen (datoen på Fakturaen). Når det gjelder support for produkter fra andre enn Apple, må du kontakte produsenten av disse produktene.
10.2 Telefonsupporttjenesten er begrenset til råd og veiledning over telefon vedrørende konfigurering og installering og beslektede bruksrelaterte emner.
10.3 Telefonsupporten er tilgjengelig mellom 08:00 og 20:00 på Arbeidsdager. Telefonnummeret til telefonsupporten blir enten levert sammen med Produktene eller du får det tilsendt i posten sammen med opplysninger om kundenummeret ditt etter at Produktene er levert. Du må selv betale vanlige samtalekostnader for bruk av telefon når du ringer til oss.
10.4 Ved telefonsupport vil vi forsøke å løse dine problemer når du ringer til oss. Vi kan ikke garantere at problemene blir løst. I enkelte tilfeller kan det hende vi må ringe tilbake til deg og komme med forslag til løsning.

Return To Top

11. Ett (1) års begrenset garanti

11.1 All ny maskinvare fra Apple har ett års begrenset garanti mot feil på materiale og arbeid. Garantibetingelsene utgjør en del av og er integrert i denne kontrakten. Hvis du vil lese gjennom dem, klikker du på en av koblingene nedenfor. Slike garantibetingelser følger også med i boksen med Apple-maskinvaren. Klikk på en av koblingene nedenfor hvis du vil se en kopi av den begrensede garantien, med begrensninger og unntak, som gjelder for Apple maskinvareprodukter. En slik begrenset garanti gjelder bare for Apple maskinvareprodukter (slik det er definert i avsnittet Definerte begreper). Den dekker ikke Programvare, Tjenester eller andre Produkter. Når det gjelder garantier for Programvare, finner du informasjon om dette i de gjeldende programvarelisensene.
Ett års begrenset garanti for nye produkter unntatt iPod og iSight Ett års begrenset garanti for iPod og iSight
Før du lar utføre garantiservice på din Maskinvare, er du ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av systemprogramvaren, programmer og alle data, og for å sette alle passord ut av funksjon. Du er ansvarlig for å installere all slik programvare, data og passord på nytt. Vi tar ikke noe ansvar for tap av data som forårsakes av garantiservice.
Telefonhenvendelser angående garantispørsmål må gjøres mellom 08:00 og 18:00 på Arbeidsdager, og du må oppgi serienummeret på den aktuelle Apple-maskinvaren. Telefonnummeret til garantiserviceavdelingen følger med Apple- maskinvaren. Du må selv betale vanlige innenlands samtalekostnader når du ringer til oss.
11.2 Ikke-Apple-merkede produkter / tredjepartsprodukter
For Produkter som ikke er produsert av Apple (herunder ikke-Apple-merkede produkter som inngår i produktpakker eller kampanjer), må eventuelle garantikrav reises i samsvar vilkårene i standard produsentgarantier som måtte følge med Produktene. Med hensyn til eksisterende produsentgarantier bør eventuelle garantikrav først rettes enten direkte til produsenten eller til oss per telefon (og vi vil forsøke så langt mulig å løse problemene på dine vegne).

Return To Top

12. Ansvarsbegrensning

12.1 Disse vilkårene inneholder en uttømmende regulering av våre forpliktelser og vårt ansvar når det gjelder levering av Produktene (og telefonsupport og garantiservice) og utførelse av enhver Tjeneste.
12.2 Det finnes ingen garantier eller vilkår som er bindende for oss utover de som uttrykkelig er nevnt i Kontrakten.
12.3 Alle garantier eller vilkår som gjelder Produkter eller Tjenester som ellers kunne infortolkes i eller innarbeides i Kontrakten på grunnlag av lover eller regler i det landet hvor Produktene eller Tjenestene ble anskaffet, eller på annet grunnlag (inkludert men ikke begrenset til kjøpsrettslige krav som gjelder kvalitet eller anvendelighet), er herved uttrykkelig fraskrevet i den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning. Særlig gjelder at vi ikke er ansvarlig for å sikre at Produktene er i overensstemmelse med dine behov.
12.4 Ingenting i Kontrakten begrenser eller utelukker vårt ansvar for (i) dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side eller (ii) bedrageri eller (iii) ethvert brudd på forpliktelser vi er pålagt i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser om eiendomsrett eller (iv) annet erstatningsansvar som ved lov ikke kan utelukkes.
12.5 Med mindre annet fremgår av punkt 12.4 er vi ikke ansvarlig for inntektstap, tap av fortjeneste, tap av kontrakt, tap av data eller for noe annet indirekte tap eller følgetap eller skade av noe slag, uansett hvordan tapet har oppstått og uansett om tapet er forårsaket av en skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte.
12.6 Med mindre annet fremgår av punkt 12.4 skal vårt maksimale totale erstatningsansvar i henhold til Kontrakten, uansett om det gjelder skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet) eller annet, ikke overstige det beløp som du har betalt for Produktene eller Tjenestene det gjelder.

Return To Top

13. Kontakte Apple

Du kan kontakte oss på følgende måter:
• På telefon 800 30 369 mellom 09.00 og 19.00 mandag til fredag via e-post på adressen: businessexperts@apple.com
• Vanlig post: The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland
• Når du kontakter oss i forbindelse med en Bestilling, må du oppgi Internett-bestillingsnummeret.

Return To Top

14. Eksportkontroll

Du aksepterer herved å følge alle gjeldende Eksportbestemmelser. Du aksepterer (i) å ikke eksportere noe Produkt utover det som er tillatt i henhold til gjeldende Eksportbestemmelser, og (ii) å ikke eksportere Produkter som krever eksportlisens eller annen offentlig godkjenning, uten først å ha skaffet til veie alle nødvendige lisenser og godkjenninger. Du forsikrer herved at du ikke bor i, er under kontroll av, eller er statsborger i et land som det ikke er tillatt å eksportere Produkter til i henhold til Eksportbestemmelsene.

Return To Top

15. Databeskyttelse

Ved å plassere Bestillingen samtykker du i at vi kan lagre, behandle og bruke de data som hentes fra ditt Bestillingsskjema eller din faksbestilling for å behandle Bestillingen. Vær oppmerksom på at vi også vil kunne videreformidle slike data til selskaper i Apple-gruppen. Alle Apple-selskaper vil beskytte dine data i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på www.apple.com/no/shop/legal/privacy. Vi samarbeider med andre selskaper som hjelper oss, slik at vi kan tilby deg Produkter og Tjenester. Det kan forekomme at vi sender opplysninger om deg til disse selskapene med henblikk på forsendelse av Produkter til deg, eller for at du skal kunne dra fordel av bestemte rabatter eller vilkår. I de tilfeller der du har anmodet om finansiering for å betale for de bestilte Produktene, vil noen av opplysningene bli sendt til finansieringsselskapene. I enkelte tilfeller vil vi også sende opplysningene til nøye utvalgte tredjepartsselskaper som selger sine produkter på The Apple Store, for å kunne informere deg om andre produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Mer informasjon om hvordan vi beskytter dine data finner du i våre retningslinjer om personvern på nettsiden www.apple.com/no/shop/legal/privacy. Hvis du vil ha tilgang til opplysningene om deg, vil gjøre endringer eller hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra oss eller disse tredjepartsselskapene, klikker du på www.apple.com/contact/myinfo for å oppdatere dine personlige opplysninger og valg, eller du kan sende oss en e-post på privacy-euro@apple.com.

Return To Top

16. Forhold utenfor vår kontroll

Vi vil gjøre alt vi kan for å oppfylle alle forpliktelser i henhold til Kontrakten.
Vi kan imidlertid ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller unnlatelse av å levere hvis slik forsinkelse eller unnlatelse er forårsaket av forhold som er utenfor vår rimelige kontroll. Hvis det skulle oppstå forsinkelser, vil vi utføre våre forpliktelser så snart det er mulig uten å bli pådratt urimelige kostnader.

Return To Top

17. Tvister, lovvalg og verneting

Denne Kontrakten skal være underlagt og være i samsvar med lovgivningen i Irland, og partene samtykker i at eventuelle tvister som oppstår på bakgrunn av eller i forbindelse med denne kontrakten og alle Bestillinger tilknyttet den, skal føres utelukkende for irske domstoler.

Return To Top

18. Generelt

18.1 Verken vår eller din unnlatelse av å håndheve bestemmelser i Kontrakten skal innebære frafallelse av retten til å gjøre dette, med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt i denne Kontrakten. Slik unnlatelse skal ikke påvirke partens rett til å håndheve vilkåret på et senere tidspunkt.
18.2 Hvis en domstol eller annen kompetent rettsinstans skulle erklære at noen av vilkårene i denne Kontrakten er ulovlige, ikke kan håndheves eller på annen måte er ugyldige, skal de øvrige vilkårene i kontrakten likevel være rettskraftige og gyldige og tolkes på en måte som i størst mulig grand ivaretar partenes opprinnelige intensjon under denne kontrakt.
18.3 Hvis (a) en bobestyrer, privat bobestyrer eller tilsvarende representant er oppnevnt for deg eller din eiendom, hvis du foretar en overdragelse til fordel for dine kreditorer, hvis det innledes rettslige skritt av, for eller mot deg i tilknytning til insolvens- eller avviklingsbehandling eller du avvikles eller likvideres, forelegges begjæring eller beslutning om oppløsning, påbud eller trussel om stans av virksomheten, eller det innledes rettslige skritt av eller mot deg i tilknytning til gjeld eller lignende, eller hvis tilsvarende forhold som nevnt over forekommer i en hvilken som
helst jurisdiksjon, eller (b) hvis du bryter et hvilket som helst vilkår i Kontrakten eller en annen kontrakt mellom deg og oss, står vi fritt til å innstille ytterligere leveringer og/eller oppheve Kontrakten uten varsel.
18.4 Du kan ikke overdra Kontrakten eller Bestillinger til andre, og du kan heller ikke overdra til andre de forpliktelser du er pålagt i henhold til Kontrakten, uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Apple, som ikke skal nektes uten rimelig grunn. Vi kan overdra Kontrakten uten ditt samtykke forutsatt den overdras til et tilknyttet selskap i Apple-gruppen.

Return To Top

19. Definerte begreper

19.1 Begrepene nedenfor har følgende betydning i disse vilkårene:
"Apple-autorisert serviceleverandør" serviceleverandør som er godkjent av oss til å utføre garantiservice
"Apple Store for bedrifter-nettsted" vårt nettsted for kunder i Norge. Adressen er http://www.apple.com/no/shoprwaystore
"Arbeidsdag" alle dager unntatt lørdag, søndag og offentlig helligdag i Norge Bestilling: en bestilling utført av deg i henhold til disse vilkårene
"Bestillingsskjema" det elektroniske bestillingsskjemaet på Apple Store for bedrifter-nettstedet
"Eksportbestemmelser" alle lover, forskrifter og bestemmelser om eksport, reeksport, overføring eller videresalg som gjelder i USA, Den europeiske union og Norge
"Faktura" fakturaen som sendes til deg for betaling av Produktene og/eller Tjenestene
"Internett-bestillingsnummer" bestillingsnummeret som sendes fra oss til deg Kontrakt: disse vilkårene
"Kunde" forretningsenhet (som definert av oss) som har fått adgang til å kjøpe Produkter og Tjenester som tilbys på Apple Store for bedrifter-nettstedet
"Maskinvare" et hvilket som helst Apple-merket produkt som ikke er Programvare, Tjenester eller Tilbehør Ordrebekreftelse: den ordrebekreftelsen vi sender deg og som viser at vi godtar Bestillingen
"Produkt" de produktene som finnes på Apple Store for bedrifter-nettstedet og som vi tilbyr å levere til deg på disse vilkårene
"Programvare" all programvare som inngår i Produktene, herunder men ikke begrenset til operativsystemer, programmer som følger med maskinvaren, frittstående programvare og nedlastbar programvare
"Søknadsskjema" registreringsskjemaet som Kunden skal fylle ut og sende til Apple Tilbehør: et tilleggsprodukt, for eksempel en mus eller veske til en bærbar maskin
"Tjenester" betalte eller andre tjenester på Apple Store for bedrifter-nettstedet (unntatt garantiservice og telefonsupport) som vi tilbyr å levere til deg på disse vilkårene

Return To Top