PRESSMEDDELANDEN 29 januari 2019

Apple rapporterar första kvartalets resultat

Nytt intäktsrekord för tjänster, Mac och kroppsburna produkter

Vinsten per aktie (EPS) uppnår sitt högsta resultat någonsin med 4,18 US-dollar

Cupertino, Kalifornien – 29 januari 2019 – Apple presenterade idag sitt ekonomiska resultat för det första kvartalet under företagets räkenskapsår 2019 med slutdatum den 29 december 2018. Företaget presenterade kvartalsintäkter på 84,3 miljarder US-dollar, en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och en kvartalsvinst per utspädd aktie på 4,18 US-dollar, vilket innebär en ökning på 7,5 procent. Försäljning utanför USA utgjorde 62 procent av intäkterna under kvartalet.
Intäkterna från iPhone® minskade med 15 procent jämfört med föregående år, medan de sammanlagda intäkterna från alla andra produkter och tjänster ökade med 19 procent. Intäkterna från tjänster uppgick till det högsta någonsin med 10,9 miljarder US-dollar, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med i fjol. Intäkterna från Mac® samt kroppsburna produkter, hemprodukter och tillbehör uppnådde också sina högsta resultat med en ökning på 9 respektive 33 procent. iPad®-intäkterna ökade med 17 procent.
”Även om vi är besvikna över att vi inte uppnådde vår intäktsprognos så är våra planer för Apple långsiktiga och det här kvartalets resultat visar att styrkan som ligger till grund för verksamheten är både bred och djupgående”, säger Apples vd Tim Cook. ”Vårt etablerade och aktiva enhetsutbud uppgick till 1,4 miljarder det första kvartalet, det högsta någonsin, och det växer på alla våra geografiska marknader. Det är ett fantastiskt bevis på hur nöjda och lojala våra kunder är och det driver också vår tjänsteverksamhet att nå nya rekord tack vare vårt stora ekosystem som växer i snabb takt.”
”Vi hade ett mycket starkt operativt kassaflöde på 26,7 miljarder US-dollar under decemberkvartalet och uppnådde 4,18 US-dollar i vinst per aktie (EPS), det högsta någonsin”, berättar Apples CFO Luca Maestri. ”Vi gav våra investerare över 13 miljarder i utdelning och aktieåterköp under kvartalet. Vår nettokassa uppgick till 130 miljarder i slutet av kvartalet och vi fortsätter att sträva efter en neutral nettokassa över tid.”
Apple rapporterar följande prognos för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2019:
  •  intäkter på mellan 55 och 59 miljarder US-dollar
  • bruttomarginal på 37 till 38 procent
  • rörelsekostnader på 8,5 till 8,6 miljarder US-dollar
  • övriga inkomster/(utgifter) på 300 miljoner US-dollar
  • skattesats på cirka 17 procent
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,73 US-dollar per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 14 februari 2019 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 11 februari 2019.
Apple kommer att hålla ett konferenssamtal för att diskutera sitt ekonomiska resultat för det första kvartalet 2019. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 29 januari 2019 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Apple lägger emellanåt upp information till investerare på sin företagswebbplats på apple.com och sin webbplats för investerarrelationer på investor.apple.com. Detta omfattar pressmeddelanden och annan information om ekonomiska resultat, redovisningar hos SEC, information om bolagsstyrning samt information om bolagsstämman.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden (forward-looking statements) enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995. De framåtblickande uttalandena omfattar, utan att begränsas till, uttalanden om företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter), skattesatser samt planerad återföring av kapital. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter omfattar, utan att begränsas till: effekten av globala och regionala ekonomiska förhållanden som påverkar företagets verksamhet, inklusive påverkan på privatkunders och företags beslut om köp; företagets förmåga att konkurrera på starkt konkurrensutsatta marknader som kännetecknas av snabba tekniska förändringar; företagets förmåga att hantera täta lanseringar och övergångar av produkter och tjänster, inklusive snabb lansering på marknaden och stimulans av kundefterfrågan på nya produkter, tjänster och tekniska innovationer; effekten som förändringar av mixen i produkter och tjänster har samt i mixen vad gäller geografi, valuta eller kanaler, ökningar av komponentkostnader, konkurrens vad gäller pris eller införande av nya produkter inklusive nya produkter med högre kostnadsstrukturer kan ha på företagets bruttomarginal; företagets beroende av resultat från distributörer av företagets produkter, inklusive nätoperatörer och andra återförsäljare; lagerrisker och andra tillgångsrisker kopplade till företagets behov av att beställa eller åta sig att beställa produktkomponenter före kundernas beställningar; fortsatt tillgång på godtagbara villkor, eller överhuvudtaget, för vissa komponenter, tjänster och ny teknik som är avgörande för företagets verksamhet, inklusive komponenter och teknik som kanske endast är tillgängliga från en enda eller ett begränsat antal källor; företagets beroende av tillverknings- och logistiktjänster som tillhandahålls av andra tillverkare, av vilka många finns utanför USA, vilket kan påverka de tillverkade produkternas eller tillhandahållna tjänsternas kvalitet, kvantitet eller kostnad; effekten av problem med utformning av produkter och tjänster samt tillverkningsdefekter på företagets ekonomiska resultat och rykte; företagets beroende av andra tillverkares immateriella rättigheter och digitala innehåll, som kanske inte är tillgängligt för företaget på ekonomiskt rimliga villkor eller överhuvudtaget; företagets beroende av stöd från andra mjukvaruutvecklare att utveckla och underhålla mjukvara och tjänster för företagets produkter; effekten av rättsliga åtgärder med negativt utfall, såsom eventuella domslut om att företaget har gjort intrång på andras immateriella rättigheter; effekten av ändrade lagar och bestämmelser som påverkar företagets verksamhet, inklusive företagets förmåga att erbjuda kunder i olika regioner produkter eller tjänster; företagets förmåga att hantera risker i samband med dess internationella aktiviteter, inklusive efterlevnad av lagar och bestämmelser som påverkar företagets internationella verksamheter; företagets förmåga att hantera risker kopplade till företagets butiker; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets investeringar i nya affärsstrategier och förvärv; påverkan på företagets verksamhet och rykte från it-systemfel, nätverksstörningar eller nätverksförluster eller obehörig åtkomst till alternativt yppande av konfidentiell information; företagets förmåga att följa lagar och bestämmelser om dataskydd; fortsatt tjänsteutövning av och tillgång till viktiga chefer och anställda; politiska händelser, internationella handelstvister, krig, terrorism, folkhälsofrågor, naturkatastrofer och andra verksamhetsavbrott som kan störa tillhandahållande eller leverans av eller efterfrågan på företagets produkter; ekonomiska risker, inklusive risker i samband med växelkursfluktuationer, kreditrisker och fluktuationer i marknadsvärdet på företagets investeringsportfölj samt ändrade skattesatser och exponering mot ytterligare skatteskyldigheter. Mer information om dessa risker och andra potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat finns i företagets redovisningar hos SEC, inklusive avsnitten ”Risk Factors” (Riskfaktorer) och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Ledningens diskussion och analys av ekonomiska villkor och driftsresultat) i företagets senast inlämnade periodiska sammanställningar på formulär 10-K och formulär 10-Q och påföljande inlämnade sammanställningar. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

Presskontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48

Investor Relations Contacts

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2019 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare.