PRESSMEDDELANDEN 17 februari 2020

Information till investerare angående kvartalsprognos

Cupertino, Kalifornien – 17 februari 2020 – Arbetet med att bekämpa coronaviruset, covid-19, fortsätter och våra tankar går till de individer och samhällen som har drabbats hårdast av sjukdomen. Tankarna går även till de människor som dygnet runt kämpar för att begränsa spridningen och behandla alla som har insjuknat. Apple mer än fördubblar det bidrag som tidigare meddelats till stöd för denna historiska folkhälsoinsats. 
Den kvartalsprognos som vi publicerade den 28 januari 2020 speglade de uppgifter som vi hade tillgång till då samt våra mest realistiska beräkningar för återgången till arbetet den 10 februari efter den utökade ledigheten i samband med det kinesiska nyårsfirandet. Arbetet börjar återupptas runtom i landet, men vi upplever en långsammare återgång till det normala än vad vi hade räknat med. Därför förväntar vi oss inte att nå upp till den omsättningsprognos som vi tidigare har publicerat för andra kvartalet, främst på grund av två viktiga anledningar.
Den första anledningen är att det för närvarande råder begränsad tillgång på iPhone-enheter runtom i världen. Trots att våra tillverkningspartners anläggningar för iPhone-produktion ligger utanför Hubei-provinsen, och trots att de alla har öppnat igen, sker återgången till normal produktionstakt långsammare än väntat. Vi värnar om människorna som arbetar med tillverkningen av våra produkter, och deras hälsa och välbefinnande är vår i särklass högsta prioritet. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer samt med folkhälsoexperter under den fortsatta återgången till arbetet. Den här tillfälliga begränsningen av tillgången på iPhone kommer att påverka vår omsättning i hela världen. 
Den andra anledningen är att efterfrågan på våra produkter i Kina har påverkats. Alla våra butiker i Kina har varit stängda och detsamma gäller många av våra samarbetspartners butiker. De butiker som har hållit öppet har haft begränsade öppettider och mycket få kunder. Vi börjar nu gradvis att öppna våra butiker igen och kommer att fortsätta med detta på ett så säkert sätt som möjligt. Våra kontor och kontaktcenter i Kina är öppna och kunderna har hela tiden kunnat handla från Apple online. 
Utanför Kina har kundernas efterfrågan på våra produkter och tjänster hittills varit stark och i linje med våra förväntningar.
Situationen utvecklas och vi kommer att ha mer information att komma med vid nästa resultatsamtal i april. Apple står starkt och dessa störningar i verksamheten är av övergående natur. Vår högsta prioritet är och förblir våra medarbetare, våra partner i leverantörskedjan, våra kunder och de samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi sätter deras hälsa och säkerhet främst. Vi känner djup tacksamhet gentemot de människor som på nära håll bekämpar den allmänna hälsokris som just nu råder.
Den här uppdateringen innehåller framåtblickande uttalanden (forward-looking statements) enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar utan begränsning uttalanden om företagets förväntade framtida ekonomiska resultat. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan skilja sig från dessa förväntningar. Risker och osäkerheter omfattar, utan att begränsas till: effekten av globala och regionala ekonomiska förhållanden som påverkar företagets verksamhet, inklusive påverkan på privatkunders och företags beslut om köp; företagets förmåga att konkurrera på starkt konkurrensutsatta marknader som kännetecknas av snabba tekniska förändringar; företagets förmåga att hantera täta lanseringar och övergångar av produkter och tjänster, inklusive snabb lansering på marknaden och stimulans av kunders efterfrågan på nya produkter, tjänster och tekniska innovationer; effekten som förändringar i mixen av produkter och tjänster samt i mixen vad gäller geografi, valuta eller kanaler, ökade komponentkostnader, kostnadsökningar för införskaffande och leverans av företagets tjänsteinnehåll, konkurrens vad gäller pris eller införande av nya produkter eller tjänster, inklusive nya produkter eller tjänster med högre kostnadsstrukturer, kan ha på företagets bruttomarginal; företagets beroende av resultat från distributörer av företagets produkter, inklusive nätoperatörer och andra återförsäljare; risken för nedskrivning av värdet på varulager och andra tillgångar samt risken för annullerade åtaganden om köp; fortsatt tillgång på godtagbara villkor, eller överhuvudtaget, för vissa komponenter, tjänster och ny teknik som är avgörande för företagets verksamhet, inklusive komponenter och teknik som kanske endast är tillgängliga från en enda eller ett begränsat antal källor; företagets beroende av tillverknings- och logistiktjänster som tillhandahålls av andra tillverkare, av vilka många finns utanför USA, vilket kan påverka de tillverkade produkternas eller tillhandahållna tjänsternas kvalitet, kvantitet eller kostnad; effekten av problem med utformning av produkter och tjänster samt tillverkningsdefekter på företagets ekonomiska resultat och rykte; företagets beroende av andra tillverkares immateriella rättigheter och digitala innehåll, som kanske inte är tillgängligt för företaget på ekonomiskt rimliga villkor eller överhuvudtaget; företagets beroende av stöd från andra mjukvaruutvecklare att utveckla och underhålla mjukvara och tjänster för företagets produkter; effekten av rättsliga åtgärder med negativt utfall, såsom eventuella domslut om att företaget har gjort intrång på andras immateriella rättigheter; effekten av komplexa och föränderliga lagar och bestämmelser i andra länder, som riskerar att utsätta företaget för skadeståndskrav, ökade kostnader och andra negativa effekter; företagets förmåga att hantera risker i samband med dess internationella aktiviteter, inklusive efterlevnad av lagar och bestämmelser som påverkar företagets internationella verksamheter; företagets förmåga att hantera risker kopplade till företagets butiker; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets investeringar i nya affärsstrategier och förvärv; påverkan på företagets verksamhet och rykte från it-systemfel, nätverksstörningar eller nätverksförluster eller obehörig åtkomst till alternativt yppande av konfidentiell information; företagets förmåga att följa lagar och bestämmelser om dataskydd; fortsatt tjänsteutövning av och tillgång till viktiga chefer och anställda; politiska händelser, internationella handelstvister, krig, terrorism, folkhälsofrågor, inklusive utbrottet av covid-19, naturkatastrofer och andra verksamhetsavbrott som kan störa tillhandahållande eller leverans av eller efterfrågan på företagets produkter; ekonomiska risker, inklusive risker i samband med växelkursfluktuationer, kreditrisker och fluktuationer i marknadsvärdet på företagets investeringsportfölj samt ändrade skattesatser och exponering mot ytterligare skattskyldigheter. Mer information om dessa risker och andra potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat finns i företagets redovisningar hos SEC, inklusive avsnitten ”Risk Factors” (Riskfaktorer) och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Ledningens diskussion och analys av ekonomiska villkor och driftsresultat) i företagets senast inlämnade periodiska sammanställningar på formulär 10-K och formulär 10-Q och påföljande inlämnade sammanställningar. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera sina prognoser för årets andra kvartal, som avslutas den 28 mars 2020, eller några andra framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48

    © 2020 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare.