PRESSMEDDELANDEN 30 juli 2020

Apple redovisar sitt resultat för tredje kvartalet

Intäkterna ökar med 11 procent och EPS ökar med 18 procent till nya rekord för junikvartalet

Cupertino, Kalifornien – 30 juli 2020 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för tredje kvartalet under företagets räkenskapsår 2020 som avslutades den 27 juni 2020. Företaget presenterade kvartalsintäkter på 59,7 miljarder USD, en ökning på 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och en kvartalsvinst per utspädd aktie på 2,58 USD, vilket innebär en ökning på 18 procent. Försäljning utanför USA utgjorde 60 % av intäkterna under kvartalet.
”Apple slog nya rekord för junikvartalet tack vare tvåsiffrig ökning för både produkter och tjänster samt ökning i vart och ett av våra geografiska segment”, säger Apples CEO Tim Cook. ”Resultatet visar vilken viktig roll våra produkter spelar i våra kunders liv och för Apples djupgående nytänkande i osäkra tider. Det är en svår tid för alla i vår närhet. Vi anser att allt vi gör ska skapa möjligheter och bidra till en bättre värld och har därför genomfört bland annat ett nytt initiativ för rasjämlikhet och rättvisa med en budget på 100 miljoner dollar och åtagit oss att vara koldioxidneutrala senast 2030.”
”Vårt resultat för junikvartalet visar verkligen Apples förmåga att effektivisera och genomföra vårt arbete i svåra tider”, säger Apples cfo Luca Maestri. ”Det rekordbrytande resultatet visade att antalet Apple-enheter i bruk nådde nya nivåer i alla geografiska segment och i alla viktiga produktkategorier. Vi ökade vinsten per aktie (EPS) med 18 procent och genererade ett operativt kassaflöde på 16,3 miljarder USD under kvartalet. Det är rekord i båda fallen för ett junikvartal.”
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,82 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 13 augusti 2020 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 10 augusti 2020. 
Styrelsen har även godkänd en aktiesplit på fyra för så att aktien blir tillgänglig för fler investerare. Alla som innehar Apple-aktier vid stängning den 24 augusti 2020 får tre ytterligare aktier för alla aktier som de innehar den dagen. Handeln blir splitjusterad den 31 augusti 2020.
Apple håller ett konferenssamtal för att diskutera sitt ekonomiska resultat för det tredje kvartalet 2020. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 30 juli 2020 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Apple lägger emellanåt upp information till investerare på sin företagswebbplats, apple.com, och på sin webbplats för investerarrelationer, investor.apple.com. Detta omfattar pressmeddelanden och annan information om ekonomiska resultat, redovisningar hos SEC samt information om bolagsstyrning och bolagsstämma.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden (forward-looking statements) enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, företagets förväntningar på effekterna av covid-19-pandemin, beräkningar av intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser, planerad kapitalavkastning, aktiesplit på fyra för en samt vårt åtagande att vara koldioxidneutrala senast 2030. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerhetsmoment. De faktiska resultaten kan därför komma att avvika väsentligt från sådana framtida resultat som nämns eller antyds i de framåtblickande uttalandena. Risker och osäkerhetsmoment omfattar, utan att begränsas till: covid 19-pandemins effekter på företagets verksamhet, verksamhetsresultat, ekonomiska situation och aktiekurs; effekter av globala och regionala ekonomiska förhållanden som påverkar företagets verksamhet, inklusive påverkan på privatkunders och företags köpbeslut; företagets förmåga att konkurrera på starkt konkurrensutsatta marknader som kännetecknas av snabba tekniska förändringar; företagets förmåga att hantera täta lanseringar och övergångar av produkter och tjänster, inklusive snabb lansering på marknaden och stimulans av kunders efterfrågan på nya produkter, tjänster och tekniska innovationer; effekten som förändringar i mixen av produkter och tjänster samt i mixen vad gäller geografi, valuta eller kanaler, ökade komponentkostnader, kostnadsökningar för införskaffande och leverans av företagets tjänsteinnehåll, konkurrens vad gäller pris eller införande av nya produkter eller tjänster, inklusive nya produkter eller tjänster med högre kostnadsstrukturer, kan ha på företagets bruttomarginal; företagets beroende av resultat från distributörer av företagets produkter, inklusive nätoperatörer och andra återförsäljare; risken för nedskrivning av värdet på varulager och andra tillgångar samt risken för annullerade åtaganden om köp; fortsatt tillgång på godtagbara villkor, eller överhuvudtaget, för vissa komponenter, tjänster och ny teknik som är avgörande för företagets verksamhet, inklusive komponenter och teknik som kanske endast är tillgängliga från en enda eller ett begränsat antal källor; företagets beroende av tillverknings- och logistiktjänster som tillhandahålls av andra tillverkare, av vilka många finns utanför USA, vilket kan påverka de tillverkade produkternas eller tillhandahållna tjänsternas kvalitet, kvantitet eller kostnad; effekten av problem med utformning av produkter och tjänster samt tillverkningsdefekter på företagets ekonomiska resultat och rykte; företagets beroende av andra tillverkares immateriella rättigheter och digitala innehåll, som kanske inte är tillgängligt för företaget på ekonomiskt rimliga villkor eller överhuvudtaget; företagets beroende av stöd från andra mjukvaruutvecklare att utveckla och underhålla mjukvara och tjänster för företagets produkter; effekten av rättsliga åtgärder med negativt utfall, såsom eventuella domslut om att företaget har gjort intrång på andras immateriella rättigheter; effekten av komplexa och föränderliga lagar och bestämmelser i andra länder, som riskerar att utsätta företaget för skadeståndskrav, ökade kostnader och andra negativa effekter; företagets förmåga att hantera risker i samband med dess internationella aktiviteter, inklusive efterlevnad av lagar och bestämmelser som påverkar företagets internationella verksamheter; företagets förmåga att hantera risker kopplade till företagets butiker; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets investeringar i nya affärsstrategier och förvärv; påverkan på företagets verksamhet och rykte från it-systemfel, nätverksstörningar eller nätverksförluster eller obehörig åtkomst till alternativt yppande av konfidentiell information; företagets förmåga att följa lagar och bestämmelser om dataskydd; fortsatt tjänsteutövning av och tillgång till viktiga chefer och anställda; politiska händelser, internationella handelstvister, krig, terrorism, folkhälsofrågor, naturkatastrofer och andra verksamhetsavbrott som kan störa tillhandahållande eller leverans av eller efterfrågan på företagets produkter; ekonomiska risker, inklusive risker i samband med växelkursfluktuationer, kreditrisker och fluktuationer i marknadsvärdet på företagets investeringsportfölj samt ändrade skattesatser och exponering mot ytterligare skattskyldigheter. Mer information om dessa risker och andra potentiella faktorer som kan påverka företagets affärsresultat och ekonomiska resultat finns i företagets redovisningar hos SEC, inklusive avsnitten ”Risk Factors” (Riskfaktorer) och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Ledningens diskussion och analys av ekonomiska villkor och driftsresultat) i företagets senast inlämnade periodiska sammanställningar på formulär 10-K och formulär 10-Q och påföljande inlämnade sammanställningar. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

Presskontakt

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48

Internationell IR-kontakt:

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

+1 (669) 227-2402

    © 2020 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Övriga företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.