PRESSMEDDELANDEN 29 oktober 2020

Apple redovisar sitt resultat för fjärde kvartalet

Nytt intäktsrekord för septemberkvartalet

Nytt intäktsrekord för tjänster och Mac-datorer

Cupertino, Kalifornien – 29 oktober 2020 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för fjärde kvartalet under företagets räkenskapsår 2020 som avslutades den 26 september 2020. Företaget presenterade ett nytt intäktsrekord för septemberkvartalet med intäkter på 64,7 miljarder USD och en kvartalsvinst per utspädd aktie på 0,73 USD. Försäljning utanför USA utgjorde 59 procent av intäkterna under kvartalet.
”Apple avslutade ett räkenskapsår som har kännetecknats av innovation trots motgångar med ett rekord under septemberkvartalet, och med hittills oöverträffade rekord för Mac och tjänster,” säger Apples CEO Tim Cook. ”Trots den pågående effekten av covid 19-pandemin befinner sig Apple i sin mest produktiva produktintroduktionsperiod någonsin, och de tidiga reaktionerna på våra nya produkter, med vår första iPhone-serie med stöd för 5G i spetsen, har varit oerhört positiva. Apples produkter har varit ett fönster mot världen för användare allteftersom pandemin fortskrider, från distansundervisning till kontor, och våra team har uppfyllt behoven under perioden med kreativitet, passion och den typ av stora idéer som bara Apple kan leverera.”
”De fantastiska resultaten under septemberkvartalet avslutar ett anmärkningsvärt räkenskapsår, där vi slog alla tidigare rekord i fråga om intäkter, intäkter per aktie och fritt kassaflöde trots en extremt lättrörlig och utmanande makromiljö,” säger Appes CFO Luca Maestri. ”Våra försäljningsresultat, och en lojalitet från våra kunder som saknar motstycke, drev på vår bas med aktiva installerade enheter till volymer som vi aldrig har sett tidigare i alla våra stora produktkategorier. Under kvartalet återförde vi dessutom närmare 22 miljarder USD till aktieägarna, medan vi fortsätter att sträva efter en neutral nettokassa över tid.”
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,205 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 12 november 2020 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 9 november 2020.
Apple håller ett konferenssamtal för att diskutera sitt ekonomiska resultat för det fjärde kvartalet 2020. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 29 oktober 2020 på apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Apple lägger emellanåt upp information till investerare på sin företagswebbplats, apple.com, och på sin webbplats för investerarrelationer, investor.apple.com. Detta omfattar pressmeddelanden och annan information om ekonomiska resultat, redovisningar hos SEC samt information om bolagsstyrning och bolagsstämma.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden (forward-looking statements) enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, företagets förväntningar på effekterna av covid 19-pandemin, beräkningar av intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser samt planerad kapitalavkastning och vårt mål om att upprätthålla en neutral nettokassa. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerhetsmoment. De faktiska resultaten kan därför komma att avvika väsentligt från sådana framtida resultat som nämns eller antyds i de framåtblickande uttalandena. Risker och osäkerheter omfattar, utan att begränsas till: effekten av covid 19-pandemin på företagets verksamhet, verksamhetsresultat, ekonomiska ställning, och aktiepris, effekterna av globala och regionala ekonomiska förhållanden som påverkar företagets verksamhet, inklusive påverkan på privatkunders och företags beslut om köp; företagets förmåga att konkurrera på starkt konkurrensutsatta marknader som kännetecknas av snabba tekniska förändringar; företagets förmåga att hantera täta lanseringar och övergångar av produkter och tjänster, inklusive snabb lansering på marknaden och stimulans av kundefterfrågan på nya produkter, tjänster och tekniska innovationer; effekten som förändringar av mixen i produkter och tjänster har samt i mixen vad gäller geografi, valuta eller kanaler, ökningar av komponentkostnader, konkurrens vad gäller pris eller införande av nya produkter och tjänster inklusive nya produkter och tjänster med högre kostnadsstrukturer kan ha på företagets bruttomarginal; företagets beroende av resultat för distributörer av företagets produkter, inklusive nätoperatörer och andra återförsäljare; risken för nedskrivning av värdet på varulager och andra tillgångar samt risken för annullerade åtaganden om köp; fortsatt tillgång på godtagbara villkor eller överhuvudtaget på vissa komponenter, tjänster och ny teknik som är avgörande för företagets verksamhet, inklusive komponenter och teknik som kanske endast är tillgängliga från en enda eller ett begränsat antal källor; företagets beroende av tillverknings- och logistiktjänster som tillhandahålls av andra tillverkare, av vilka många finns utanför USA, vilket kan påverka de tillverkade produkternas eller tillhandahållna tjänsternas kvalitet, kvantitet eller kostnad; effekten av problem med utformning av produkter och tjänster samt tillverkningsdefekter på företagets ekonomiska resultat och rykte; företagets beroende av andra tillverkares immateriella rättigheter och digitala innehåll, som kanske inte är tillgängligt för företaget på ekonomiskt rimliga villkor eller överhuvudtaget; företagets beroende av stöd från andra mjukvaruutvecklare att utveckla och underhålla mjukvara och tjänster för företagets produkter; effekten av rättsliga åtgärder med negativt utfall, eller statliga utredningar; effekten av komplexa och föränderliga lagar och bestämmelser i andra länder, som riskerar att utsätta företaget för skadeståndskrav, ökade kostnader och andra negativa effekter; företagets förmåga att hantera risker kopplade till företagets butiker; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets investeringar i nya affärsstrategier och förvärv; påverkan på företagets verksamhet och rykte från it-systemfel, nätverksstörningar eller nätverksförluster eller obehörig åtkomst till alternativt yppande av konfidentiell information; företagets förmåga att följa lagar och bestämmelser om dataskydd; fortsatt tjänsteutövning av och tillgång till viktiga chefer och anställda; politiska händelser, internationella handelstvister, krig, terrorism, folkhälsofrågor, naturkatastrofer och andra verksamhetsavbrott som kan störa tillhandahållande eller leverans av eller efterfrågan på företagets produkter; ekonomiska risker, inklusive risker i samband med fluktuerande växelkurser, kreditrisker och fluktuerande marknadsvärde på företagets investeringsportfölj samt ändrade skattesatser och exponering för ytterligare skatteskyldigheter. Mer information om dessa risker och andra faktorer som kan tänkas påverka företagets verksamhet och ekonomiska resultat finns i företagets redovisningar hos SEC, inklusive avsnitten ”Risk Factors” (Riskfaktorer) och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Ledningens diskussion och analys av ekonomiska villkor och driftsresultat) i företagets senast inlämnade periodiska sammanställningar på formulär 10-K och formulär 10-Q och påföljande inlämnade sammanställningar. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

Presskontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48

Internationell IR-kontakt:

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

+1 (669) 227-2402

    © 2020 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Övriga företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.