PRESSMEDDELANDEN 28 april 2021

Apple redovisar sitt resultat för andra kvartalet

Omsättningen ökar med 54 procent och slår nya rekord för mars-kvartalet

Nytt intäktsrekord för tjänster och Mac-datorer
Cupertino, Kalifornien 28 april 2021 Apple presenterade idag sitt ekonomiska resultat för andra kvartalet av räkenskapsåret 2021 som avslutades den 27 mars 2021. Företaget redovisar rekordhöga kvartalsintäkter för mars på 89,6 miljarder US-dollar, en ökning med 54 procent jämfört med samma period förra året, och en kvartalsvinst på 1,4 US-dollar per utspädd aktie. Försäljningen utanför USA stod för 67 procent av intäkterna under kvartalet.
”Det här kvartalet visar både hur våra produkter fortsätter att hjälpa våra användare under den här tiden i deras liv och att kunderna känner optimism inför framtiden”, säger Apples vd Tim Cook. ”Apple upplever en innovativ period avseende hela vårt produktsortiment, och vi fokuserar just nu på hur vi kan hjälpa våra team och de samhällen som vi verkar i att skapa en bättre värld efter den här pandemin. Detta omfattar naturligtvis produkter, som helt nya iMac och iPad Pro, men även satsningar på exempelvis 8 gigawatt ren energi som vi bidrar till att föra ut i elnätet och den investering på 430 miljarder US-dollar som vi gör i USA under de kommande fem åren.”
”Vi är stolta över våra resultat under marskvartalet, som innebar intäktsrekord i alla våra geografiska segment och en stark, tvåsiffrig ökning i alla våra produktkategorier, vilket betyder att vi nu har rekordmånga aktiva enheter i bruk”, säger Apples CFO Luca Maestri. ”De här resultaten innebar att vi kunde generera ett operativt kassaflöde på 24 miljarder US-dollar och återföra nästan 23 miljarder US-dollar till aktieägarna under kvartalet. Vi tror på företagets framtid och fortsätter att investera stort såväl i våra egna långsiktiga planer som för att kunna berika våra kunders liv.”
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,22 US-dollar per aktie i företagets aktiekapital, en ökning med 7 procent. Utdelningen betalas ut den 13 maj 2021 till de aktieägare som är registrerade vid stängning den 10 maj 2021. Styrelsen har även godkänt en ökning av det befintliga aktieåterköpsprogrammet med 90 miljarder US-dollar.
Apples konferenssamtal om sitt ekonomiska resultat för andra kvartalet 2021 kan streamas från kl. 23.00 svensk tid den 28 april på apple.com/investor/earnings-call. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
Apple lägger emellanåt upp information till investerare online på apple.se samt på sin webbplats för investerarrelationer, investor.apple.com. Det gäller bland annat pressmeddelanden och annan information om ekonomiska resultat, redovisningar hos SEC samt information om bolagsstyrning och bolagsstämma.
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden (forward-looking statements) enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, företagets förväntningar på effekterna av coronapandemin, beräknad omsättning, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter(/utgifter) och skattesatser, planerad kapitalränta, vår strävan efter att bibehålla en neutral nettokassa över tid samt våra investeringsplaner och miljöinitiativ. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerhetsmoment, varför de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från sådana framtida resultat som nämns eller antyds i de framåtblickande uttalandena. Dessa risker och osäkra faktorer omfattar, men är inte begränsade till: effekterna av coronapandemin på företagets verksamhet, verksamhetsresultat, ekonomiska ställning och aktiepris; effekterna av globala och regionala ekonomiska förhållanden som påverkar företagets verksamhet, inklusive påverkan på privatkunders och företags beslut om köp; företagets förmåga att konkurrera på starkt konkurrensutsatta marknader som kännetecknas av snabba tekniska förändringar; företagets förmåga att hantera täta lanseringar och övergångar av produkter och tjänster, inklusive lansering på marknaden och stimulans av kundefterfrågan på nya produkter, tjänster och tekniska innovationer; den effekt som förändringar av mixen av produkter och tjänster samt kombinationen av geografi, valuta och kanaler, ökade komponentkostnader, konkurrens vad gäller pris eller införande av nya produkter och tjänster, inklusive nya produkter och tjänster med högre kostnadsstrukturer, kan ha på företagets bruttomarginal; företagets beroende av hur det går för distributörer av företagets produkter, inklusive nätoperatörer och andra återförsäljare; risken för nedskrivning av värdet på varulager och andra tillgångar samt risken för annullerade åtaganden om köp; fortsatt tillgång på, till godtagbara villkor eller överhuvudtaget, vissa komponenter, tjänster och ny teknik som är avgörande för företagets verksamhet, inklusive komponenter och teknik som kanske endast är tillgängliga från en enda eller ett begränsat antal aktörer; företagets beroende av tillverknings- och logistiktjänster som tillhandahålls av andra aktörer, av vilka många finns utanför USA, vilket kan påverka de tillverkade produkternas eller tillhandahållna tjänsternas kvalitet, kvantitet eller pris; effekten av problem med utformning av produkter och tjänster samt tillverkningsdefekter på företagets ekonomiska resultat och rykte; företagets beroende av andra tillverkares immateriella rättigheter och digitala innehåll, som kanske inte är tillgängligt för företaget till ekonomiskt rimliga villkor eller överhuvudtaget; företagets beroende av stöd från andra mjukvaruutvecklare i att utveckla och underhålla mjukvara och tjänster för företagets produkter; effekten av rättsliga åtgärder med negativt utfall eller statliga utredningar; effekten av komplexa och föränderliga lagar och bestämmelser i andra länder, som riskerar att utsätta företaget för skadeståndskrav, ökade kostnader och andra negativa effekter; företagets förmåga att hantera risker kopplade till företagets butiker; företagets förmåga att hantera risker i samband med företagets investeringar i nya affärsstrategier och förvärv; påverkan på företagets verksamhet och rykte från it-systemfel, nätverksstörningar eller nätverksförluster eller obehörig åtkomst till alternativt yppande av konfidentiell information; företagets förmåga att följa lagar och bestämmelser om dataskydd; viktiga chefers och anställdas fortsatta tjänsteutövning samt tillgången på dessa personer; politiska händelser, internationella handelstvister, krig, terrorism, folkhälsofrågor, naturkatastrofer och andra verksamhetsavbrott som kan störa tillhandahållande eller leverans av eller efterfrågan på företagets produkter; ekonomiska risker, inklusive risker i samband med fluktuerande växelkurser, kreditrisker och fluktuerande marknadsvärde på företagets investeringsportfölj; samt ändrade skattesatser och exponering för ytterligare skatteskyldigheter. Mer information om dessa risker och andra faktorer som kan tänkas påverka företagets verksamhet och ekonomiska resultat finns i företagets redovisningar hos SEC, inklusive avsnitten ”Risk Factors” (Riskfaktorer) och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Ledningens diskussion och analys av ekonomiska villkor och driftsresultat) i företagets senast inlämnade periodiska sammanställningar på formulär 10-K och formulär 10-Q och påföljande inlämnade sammanställningar. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

Presskontakt

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48

Internationell IR-kontakt

Kristin Huguet

Apple

khuguet@apple.com

(408) 974-2414

    © 2021 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Övriga företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag.