PRESSEMEDDELELSER 2. januar 2019

Brev fra Tim Cook til Apples investorer

2. januar 2019
Til Apples investorer: 
Pr. i dag justerer vi vores forventninger til første regnskabskvartal 2019, som sluttede den 29. december 2018. Vi forventer nu følgende:
  • Omsætning på ca. 84 mia. dollar
  • Bruttoresultat på ca. 38 %
  • Driftsomkostninger på ca. 8,7 mia. dollar
  • Andre indtægter/(omkostninger) på ca. 550 mio. dollar
  • Skatteprocent på ca. 16,5 % før særskilte poster
Vi forventer, at antallet af aktier, der er anvendt ved beregningen af den udvandede indtjening pr. aktie (EPS), vil være ca. 4,77 mia.
Ud fra disse skøn forventes vores omsætning at ligge under vores oprindelige forventninger for kvartalet, mens andre poster stort set er på linje med vores forventninger. 
Selvom der vil gå nogle uger, inden vi afslutter og rapporterer vores endelige regnskabsresultat, vil vi her og nu gerne give jer nogle foreløbige oplysninger. Det endelige resultat kan variere fra disse foreløbige skøn. 
Da vi orienterede jer om vores forventninger til 1. kvartal for ca. to måneder siden, vidste vi, at første kvartal ville blive påvirket af både makroøkonomiske og Apple-specifikke faktorer. Ud fra vores bedste skøn af disse faktorers betydning forudså vi en lille stigning i omsætning i kvartalet år til år. Som I måske husker, beskrev vi fire faktorer:
For det første vidste vi, at de forskellige tidspunkter for vores lancering af iPhone ville påvirke vores sammenligninger år til år. Således blev vores topmodeller iPhone Xs og iPhone Xs  Max, der blev lanceret og leveret til kanalpartnere i 4. regnskabskvartal 2018, samt den første omsætning medregnet i samme kvartals tal, hvorimod sidste års iPhone X, der blev lanceret og leveret til kanalpartnere i 1. regnskabskvartal 2018, samt den første omsætning talte med i resultatet for decemberkvartalet. Vi vidste, at dette ville gøre det vanskeligt at sammenligne med 1. regnskabskvartal 2019, og det blev stort set også, som vi forventede.
For det andet vidste vi, at den stærke amerikanske dollar ville betyde ugunstige valutaforhold, og vi spåede, at dette ville reducere vores omsætningsstigning med ca. 200 basispoint sammenholdt med året før. Det blev stort set også, som vi forventede.
For det tredje vidste vi, at vi skulle starte et hidtil uhørt antal nye produkter op i kvartalet og spåede, at et begrænset udbud ville reducere vores omsætning af visse produkter i 1. kvartal. Igen blev det stort set, som vi forventede. Salget af Apple Watch Series 4 og iPad Pro havde svært ved at følge med efterspørgslen i størstedelen af eller hele kvartalet. AirPods og MacBook Air var også genstand for leveringsvanskeligheder.
For det fjerde forventede vi økonomisk svaghed på visse nye vækstmarkeder. Dette viste sig at have en betydelig større indflydelse, end vi havde forudset. 
Hertil kommer, at disse og andre faktorer resulterede i færre opgraderinger af iPhone, end vi havde forventet. 
De sidste to punkter har bevirket, at vi har nedjusteret vores forventninger til omsætningen. Jeg vil gerne uddybe begge punkter. 
Udfordringer på nye vækstmarkeder
Selvom vi forventede visse udfordringer på de vigtigste nye vækstmarkeder, forudså vi ikke omfanget af den økonomiske nedbremsning, især ikke på det kinesiske marked. Faktisk svarede størstedelen af vores omsætning ikke til vores forventninger, og for iPhone, Mac og iPad under ét havde vi et fald på det kinesiske marked svarende til mere end 100 procent af vores år til år-omsætning på verdensplan.
Kinas økonomi mistede pusten i andet halvår af 2018. Ifølge regeringens oplysninger var væksten i BNP i septemberkvartalet den næstlaveste i de sidste 25 år. Vi er overbeviste om, at det økonomiske miljø i Kina er blevet yderligere påvirket af stigende handelsspændinger med USA. I takt med at den stigende usikkerhed lagde en dæmper på de finansielle markeder, så det også ud til, at det påvirkede forbrugerne, og vores butikker og kanalpartnere i Kina oplevede en kundeafmatning, som kvartalet skred frem. Markedsdata har vist, at nedgangen på det kinesiske marked for smartphones har været særlig udtalt.
Til trods for disse udfordringer tror vi på, at vores forretningsaktiviteter i Kina har en lys fremtid. iOS-udviklerfællesskabet i Kina er blandt de mest innovative, kreative og dynamiske i verden. Vores produkter nyder godt af stor popularitet blandt vores kunder, der føler en meget høj grad af engagement og tilfredshed. Vores resultat i Kina omfatter en ny rekordomsætning inden for tjenester, og vores base af installerede enheder steg i det forløbne år. Vi er stolte over at være med på det kinesiske marked.
iPhone
En lavere end forventet omsætning for iPhone, især på det kinesiske marked, er årsagen til, at hele vores omsætning blev mindre end forventet og tegner sig for langt mere end det samlede fald i omsætning år til år. For andre kategorier end iPhone (tjenester, Mac, iPad, wearables/hjem/tilbehør) steg omsætningen faktisk under ét med næsten 19 % år til år. 
Det kinesiske marked og andre nye vækstmarkeder tegnede sig for størstedelen af faldet i omsætning for iPhone år til år, men også på nogle udviklede markeder indtjente iPhone-opgraderinger ikke så meget, som vi troede, de ville.  Selvom makroøkonomiske udfordringer på nogle markeder bar en stor del af skylden for denne tendens, tror vi, at der er andre faktorer, der i vid udstrækning påvirker resultatet for iPhone, herunder forbrugerne, der skal vænne sig til en verden med færre tilskud fra udbydere, prisstigninger som følge af den stærke amerikanske dollar, samt kunder, der drog fordel af de betydeligt nedsatte priser for udskiftning af iPhone-batterier.  
Mange positive resultater i decemberkvartalet
Selvom det er skuffende, at vi må nedjustere vores forventninger, har vi opnået særdeles gode resultater på mange områder til trods for disse udfordringer. 
Vores base af installerede aktive enheder satte ny rekord – med en stigning på mere end 100 millioner enheder over 12 måneder. Der er flere Apple-enheder i brug end nogensinde før, og det er et vidnesbyrd om vores kunders fortsatte loyalitet, tilfredshed og engagement. 
Som jeg allerede har nævnt, steg vores omsætning ekskl. iPhone med næsten 19 % år til år, herunder ny rekordhøj omsætning inden for tjenester, wearables og Mac. Vores aktiviteter ekskl. iPhone er mindre udsat for konkurrence på nye vækstmarkeder, og størstedelen af vores omsætning inden for tjenester vedrører omfanget af den installerede base, og ikke det aktuelle periodesalg. 
Tjenester genererede over 10,8 mia. dollar i omsætning i løbet af kvartalet, hvilket var ny rekord for et kvartal inden for alle geografiske segmenter, og vi er på rette vej med hensyn til at nå vores mål om at fordoble omfanget af dette forretningsområde fra 2016 til 2020.
Wearables steg med næsten 50 % år til år, da Apple Watch og AirPods var vildt populære blandt feriehandlende; lanceringen af MacBook Air og Mac mini betød en stigning i omsætning for Mac år til år, og lanceringen af den nye iPad Pro resulterede i en tocifret stigning i omsætning for iPad år til år. 
Vi forventer også at sætte nye rekorder i omsætning i adskillige udviklede lande, herunder USA, Canada, Tyskland, Italien, Spanien, Holland og Korea. Og selvom der var udfordringer på visse nye vækstmarkeder, satte andre rekord, bl.a. Mexico, Polen, Malaysia og Vietnam.
Afslutningsvis forventer vi også at kunne præsentere en ny rekord for Apples indtjening pr. aktie. 
Fremtidsudsigter
Vores rentabilitet og generering af pengestrøm er stærk, og vi forventer at slutte kvartalet med ca. 130 mia. dollar i nettolikviditet. Som vi tidligere har meddelt, er det vores plan at blive nettolikviditetsneutral med tiden.
Vi afslutter et udfordrende kvartal, men vi har som altid stor tillid til vores virksomheds grundlæggende styrke. Vores ledelse af Apple er langsigtet, og vi har altid brugt perioder med ugunstige forhold til at revurdere vores tilgange, udnytte vores fleksible kultur, tilpasningsevne og kreativitet og komme styrket ud. 
Vigtigst er det, at vi har fuld tillid til og stor begejstring for de produkter og tjenester, vi har i støbeskeen. Apple formår at innovere som ingen andre virksomheder i verden, og vi letter ikke på speederen.
Vi kan ikke ændre makroøkonomiske vilkår, men vi kan tage fat i og fremskynde andre initiativer for at forbedre vores resultat. Et eksempel på et sådant initiativ er at gøre det enklere at indbytte en telefon i vores butikker, finansiere købet over tid og få hjælp til at overføre data fra den gamle til den nye telefon. Det er ikke kun godt for miljøet, det er også godt for kunderne, da deres gamle telefon kan indgå som et tilskud til deres nye telefon. Og det er godt for udviklerne, da det kan medvirke til at øge vores installerede base. 
Det er et af flere skridt, vi tager som reaktion på forholdene. Vi kan foretage disse justeringer, fordi Apples styrke ligger i vores teams robusthed, dygtighed og kreativitet, samt den store passion for det arbejde, vi gør hver eneste dag.
Apple har høje forventninger, for det skal de være. Vi bestræber os på at overgå disse forventninger hver eneste dag.
Det har altid været Apples måde, og det vil det blive ved med at være.
Tim
Oplysninger i dette brev er foreløbige, og vores faktiske regnskabsresultat kan være anderledes. Apple planlægger at fremlægge det endelige regnskabsresultat på 1. kvartals konferenceopkald tirsdag den 29. januar 2019 kl. 23.00 dansk tid.
Dette brev indeholder fremadrettede udtalelser, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – Apples forventede omsætning, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent, nettolikviditet, antal aktier og kapitalafkastsordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på Apples forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; Apples evne til at konkurrere på markeder, der er meget konkurrenceprægede og genstand for hurtige teknologiske ændringer; Apples evne til at styre hyppige produkt- og tjenestelanceringer og -overgange, herunder at levere til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel efter nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer i rette tid; virkninger på Apples bruttofortjeneste som følge af ændringer i udbuddet af produkter og tjenester, geografiske, valutamæssige og kanalmiks, stigende komponentpriser, priskonkurrence eller lanceringen af nye produkter, herunder nye produkter med højere omkostningsstruktur; Apples afhængighed af distributørers evne til at distribuere Apples produkter, herunder udbydere af mobilnetværk og andre forhandlere; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med Apples behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for Apples forretning, herunder komponenter og teknologier, som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af Apples afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; Apples afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som eventuelt slet ikke er tilgængeligt for Apple på kommercielle, rimelige vilkår; Apples afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til Apples produkter; den potentielle betydning af tabte retssager, hvis f.eks. Apple får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på Apples aktiviteter, herunder Apples evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; Apples evne til at håndtere risici forbundet med Apples internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker Apples internationale aktiviteter; Apples evne til at håndtere risici forbundet med Apples butikker; Apples evne til at håndtere risici forbundet med Apples investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af Apples forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; Apples evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, naturkatastrofer, problemer med offentlig sundhed og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på Apples produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for Apples investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om disse risici og andre potentielle faktorer, der kan få betydning for Apples regnskabsresultat, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i Apples seneste periodiske beretninger, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Apple forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på deres respektive datoer.

Pressekontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Kontakter til investorer

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2019 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre produkt- og virksomhedsnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.