Juridiske oplysninger og bemærkninger

Ejendomsret til webstedet; accept af betingelser for brug
Disse betingelser (“betingelser for brug”) gælder for Apples websted på www.apple.com og alle tilhørende websteder, som er forbundet med www.apple.com af Apple, dets datterselskaber og afdelinger, inklusive Apples websteder i hele verden (under et kaldet “webstedet”). Webstedet tilhører Apple Inc. (“Apple”) og dets licensgivere. VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER FOR BRUG; HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE WEBSTEDET.

Apple forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget valg at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse betingelser for brug. Du er selv ansvarlig for fra tid til anden at se efter evt. ændringer i disse betingelser for brug. Ved fortsat at bruge webstedet efter publicering af ændringer accepterer du ændringerne. Så længe du overholder disse betingelser, giver Apple dig en personlig, ikke eksklusiv og begrænset tilladelse, som ikke kan overdrages, til at åbne og bruge webstedet.

Indhold
Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, billeder og computerkode (under et kaldet “indhold”), inklusive – men ikke begrænset til – design, struktur, valg, koordinering, udtryk, “udseende og følelse” og arrangement af indhold på webstedet ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til Apple og er beskyttet af lovene om vareudstyrsmærker, ophavsret, patenter og varemærker samt forskellige andre love om immaterielle rettigheder og unfair konkurrence.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse betingelser for brug, må ingen del af webstedet eller indholdet kopieres, reproduceres, genpubliceres, overføres, publiceres, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres eller distribueres på nogen måde (inklusive “spejling”) til en anden computer, server, et andet websted eller et andet medie med henblik på publicering eller distribution eller anden kommerciel virksomhed uden skriftlig tilladelse fra Apple.

Du må bruge oplysninger om Apples produkter og tjenester (f.eks. datablade, knowledge base-artikler og lignende materialer), som Apple har gjort tilgængelige, så de kan hentes fra webstedet, under forudsætning af at du (1) ikke fjerner oplysninger om ophavsret i nogen kopier af disse dokumenter, (2) kun benytter oplysningerne til personlige og ikke kommercielle informationsformål og ikke kopierer eller publicerer oplysningerne på en netværksforbundet computer eller distribuerer dem vha. nogen medier, (3) ikke foretager ændringer i disse oplysninger og (4) ikke udsteder yderligere garantier i forbindelse med dokumenterne.

Din brug af webstedet
Du må ikke bruge funktioner som “dybe henvisninger” (“deep-link”), “page-scrape”, “robot”, “spider” eller andre automatiske enheder, programmer, algoritmer eller metoder eller lignende og tilsvarende manuelle processer til at få adgang til, hente, kopiere eller overvåge webstedet eller indholdet eller på anden vis reproducere eller gå uden om navigationsstrukturen eller præsentationen af webstedet eller indholdet med henblik på at få eller forsøge at få materialer, dokumenter eller oplysninger, som ikke er gjort umiddelbart tilgængelige via webstedet. Apple forbeholder sig ret til at blokere for sådanne aktiviteter.

Du må ikke forsøge uden tilladelse at få adgang til dele af eller funktioner på webstedet, til andre systemer eller netværk, der er forbundet med webstedet eller en Apple-server, eller til nogen af de tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, vha. hacking, afluring (“mining”) af adgangskoder eller andre ulovlige metoder.

Du må ikke afprøve, scanne eller teste sårbarheden af webstedet eller netværk, der er forbundet med webstedet, eller bryde de sikkerheds- og godkendelsesforholdsregler, der benyttes på webstedet eller på netværk, der er forbundet med webstedet. Du må ikke bruge omvendt søgning, sporing eller forsøge at spore oplysninger om andre brugere af eller gæster på webstedet eller om andre Apple-kunder, inklusive alle Apple-konti, som ikke tilhører dig, til deres kilde eller udnytte webstedet samt tjenester eller oplysninger, der gøres tilgængelige eller tilbydes via webstedet, med henblik på at afsløre oplysninger, inklusive – men ikke begrænset til – personlig identifikation eller personlige oplysninger, bortset fra oplysninger om dig selv, som leveres af webstedet.

Du erklærer dig indforstået med ikke at ville udføre handlinger, som i urimelig eller uforholdsmæssig høj grad belaster infrastrukturen på webstedet, Apples systemer og netværk eller andre systemer eller netværk, som er forbundet med webstedet eller Apple.

Du erklærer dig indforstået med ikke at ville bruge enheder, software eller rutiner til at afbryde eller forsøge at forhindre driften af webstedet, evt. transaktioner, der udføres på webstedet, eller andre personers brug af webstedet.

Du må ikke forfalske “headers” eller på anden vis manipulere kendetegn med henblik på at sløre oprindelsen af beskeder eller overførsler, som du sender til Apple på eller via webstedet eller tjenester, der tilbydes på eller via webstedet. Du må ikke udgive dig for at være eller repræsentere andre personer eller firmaer.

Du må ikke bruge webstedet eller indholdet til ulovlige formål, i modstrid med disse betingelser for brug eller til at opfordre til ulovlige eller andre aktiviteter, som krænker Apples eller andres rettigheder.

Køb; øvrige gældende betingelser
Der gælder evt. yderligere betingelser for køb af varer og tjenesteydelser og for bestemte dele af eller funktioner på webstedet, inklusive konkurrencer, tilbud eller andre lignende funktioner, og alle disse yderligere betingelser inddrages hermed i nærværende betingelser for brug. Du erklærer dig indforstået med at ville overholde alle disse øvrige betingelser, og herunder erklærer du – hvor det er relevant – at du er myndig og derfor har ret til at bruge eller deltage i disse tjenester eller funktioner. Hvis der er uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser for brug og de betingelser, der er publiceret til eller gælder for en bestemt del af webstedet eller for tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, gælder sidstnævnte betingelser for din brug af den pågældende del af webstedet eller for den pågældende tjeneste.

Apples evt. forpligtelser med hensyn til dets produkter og tjenester er udelukkende underlagt de aftaler, som de leveres i henhold til, og intet på dette websted skal fortolkes som en ændring af disse aftaler.

Apple kan til enhver tid uden varsel ændre alle de produkter og tjenester, som tilbydes på webstedet, eller de gældende priser på disse produkter og tjenester. Webstedets materialer om produkter og tjenester kan være forældede, og Apple har ingen pligt til at opdatere materialerne om disse produkter og tjenester på webstedet.

De følgende betingelser gælder også for din brug af webstedet, og de inddrages hermed i nærværende betingelser.

Alle disse politikker kan blive ændret fra tid til anden, og ændringerne træder i kraft, så snart de er publiceret på webstedet.

Konti, adgangskoder og sikkerhed
Visse funktioner eller tjenester, som tilbydes på eller via webstedet, kræver evt., at du opretter en konto (herunder at du indstiller en Apple-id og en adgangskode). Du er alene ansvarlig for at beskytte dine kontooplysninger, inklusive adgangskoden, og for alle aktiviteter, som foregår på din konto. Du skal straks underrette YouTube om evt. sikkerhedsbrister eller ulovlig brug af din konto. Du kan dog have erstatningsansvar for Apples, en anden brugers eller en gæsts tab, der skyldes, at andre har brugt din Apple-id, adgangskode eller konto på webstedet.

Du må aldrig bruge en anden persons Apple-id, adgangskode eller konto uden vedkommendes udtrykkelige tilladelse og samtykke. Apple kan og vil ikke påtage sig ansvaret for evt. tab eller skader, der skyldes, at du ikke overholder disse forpligtelser.

Anonymitet
Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet gælder for brugen af dette websted, og betingelserne inddrages hermed i nærværende betingelser. Du kan læse Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet ved at klikke her. Ved at bruge webstedet erklærer du dig derudover indforstået med, at Internetoverførsler aldrig er helt anonyme eller sikre. Du forstår, at alle beskeder eller oplysninger, som du sender til webstedet, måske bliver læst eller opsnappet af andre, selvom der vises en meddelelse om, at en bestemt overførsel (f.eks. kreditkortoplysninger) er krypteret.

Henvisninger til andre websteder og til Apples websted
Webstedet kan indeholde henvisninger til andre, uafhængige websteder tilhørende tredjeparter (“websteder, der henvises til”). Henvisninger til andre websteder leveres kun af praktiske hensyn. Websteder, der henvises til, er ikke underlagt Apples kontrol, og Apple har intet ansvar for og godkender ikke indholdet af websteder, der henvises til, inklusive de oplysninger eller materialer, der findes på websteder, der henvises til. Du skal bruge din egen dømmekraft med hensyn til brugen af websteder, der henvises til.

Begrænset ansvar
APPLE YDER INGEN GARANTI FOR, AT WEBSTEDET OG DETS INDHOLD, TJENESTER ELLER FUNKTIONER VIL VÆRE UDEN FEJL ELLER KAN BENYTTES UDEN AFBRYDELSE, AT EVT. FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT DIN BRUG AF WEBSTEDET VIL GIVE BESTEMTE RESULTATER. WEBSTEDET OG DETS INDHOLD LEVERES, SOM “DET ER” OG “FOREFINDES”. ALLE OPLYSNINGER PÅ WEBSTEDET KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. APPLE KAN IKKE SIKRE, AT ARKIVER ELLER DATA, SOM DU HENTER FRA WEBSTEDET, VIL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER IKKE INDEHOLDE SKADELIGE FUNKTIONER. APPLE FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI – UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET – INKLUSIVE ENHVER GARANTI FOR NØJAGTIGHED, GODT KØBMANDSKAB OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL SAMT ENHVER GARANTI FOR, AT INGEN RETTIGHEDER KRÆNKES. APPLE FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, UDELADELSER OG OPFØRSEL I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET OG/ELLER APPLE-TJENESTER. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR DIN BRUG AF WEBSTEDET OG ANDRE WEBSTEDER, DER HENVISES TIL. DIT ENESTE RETSMIDDEL OVER FOR APPLE, HVIS DU ER UTILFREDS MED WEBSTEDET ELLER INDHOLDET, ER AT OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDET ELLER INDHOLDET. DENNE BEGRÆNSNING ER EN DEL AF AFTALEN MELLEM PARTERNE.

Ovennævnte begrænsning gælder for alle skader, erstatningskrav eller personlige skader, der skyldes funktionsfejl, fejl, udeladelser, afbrydelse, sletning, defekter, forsinkelse i drift eller overførsel, computervira, fejl ved kommunikationskanaler, tyveri, ødelæggelse, uautoriseret adgang, ændringer eller brug – hvad enten det skyldes misligholdelse af kontrakten, skadevoldende handlinger, forsømmelighed eller andet.

Apple forbeholder sig ret til uden varsel at gøre følgende: (1) Ændre, afbryde eller stoppe driften af eller adgangen til webstedet eller dele heraf uden begrundelse; (2) ændre eller redigere webstedet eller dele heraf og relevante politikker eller betingelser; og (3) efter behov at afbryde driften af webstedet eller dele heraf med henblik på rutinemæssigt eller uventet vedligeholdelsesarbejde, rettelse af fejl eller andre ændringer.

Begrænset ansvar
Medmindre lovgivningen er til hinder herfor, vil Apple under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen indirekte, specielle eller tilfældige skader og følgeskader, inklusive tabt fortjeneste, selvom Apple er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader.

Hvis Apple til trods for de øvrige bestemmelser i nærværende betingelser er ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller har forbindelse med din brug af webstedet eller indholdet, vil Apples erstatningsansvar under ingen omstændigheder overstige det største af de to følgende beløb: (1) Det samlede beløb, der er betalt for abonnementer og lignende gebyrer i forbindelse med tjenester eller funktioner på webstedet i seks måneder før den dato, hvor kravet mod Apple rejses første gang (men ikke inklusive købsprisen for Apple-hardware, softwareprodukter eller AppleCare og lignende supportprogrammer), eller (2) 100 amerikanske dollar. Ovenstående begrænsninger er ikke lovlige i alle lande og gælder måske derfor ikke for dig.

Erstatningssum
Du erklærer dig indforstået med at yde erstatning til og holde Apple, dets direktører, aktionærer, forgængere, efterfølgere, medarbejdere, agenter, datterselskaber og partnere skadesløse i forbindelse med erstatningskrav, tab, erstatningsansvar, krav eller udgifter (inklusive advokatsalærer), der fremsættes over for Apple af en tredjepart pga. eller i forbindelse med din brug af webstedet.

Krænkelse af disse betingelser
Apple vil evt. afsløre alle de oplysninger, vi har om dig (inklusive din identitet), hvis vi skønner, at det er nødvendigt i forbindelse med en undersøgelse af eller klage over din brug af webstedet eller for at identificere, kontakte eller anlægge sag imod personer, som evt. skader eller forstyrrer (selvom det ikke er hensigten) Apples rettigheder eller ejendomsret eller rettigheder eller ejendomsret tilhørende gæster på eller brugere af webstedet, inklusive Apples kunder. Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at afsløre alle de oplysninger, som det efter Apples skøn er nødvendigt at afsløre, af hensyn til gældende love, regulativer, juridiske processer eller krav fra myndighederne. Apple vil evt. også afsløre dine oplysninger, hvis Apple skønner, at loven kræver eller tillader det, inklusive udveksling af oplysninger med andre firmaer og organisationer med henblik på forebyggelse af svindel og bedrageri.

Du erklærer dig indforstået med og accepterer, at Apple evt. bevarer overførsler og kommunikation mellem dig og Apple via webstedet eller tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, og evt. også afslører disse data, hvis loven kræver det, eller hvis Apple skønner, at det er nødvendigt at bevare eller afsløre oplysningerne for at (1) overholde den juridiske proces, (2) håndhæve nærværende betingelser, (3) svare på påstande om, at disse data krænker andres rettigheder, eller (4) beskytte Apples og dets medarbejderes samt webstedets brugeres og gæsters og offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

Du erklærer dig indforstået med, at Apple efter eget valg og uden varsel kan afbryde din adgang til webstedet og/eller blokere for din fremtidige adgang til webstedet, hvis vi skønner, at du ikke har overholdt nærværende betingelser eller andre aftaler eller retningslinjer, der gælder for din brug af webstedet. Du erklærer dig desuden indforstået med, at enhver krænkelse af nærværende betingelser er ulovlig og udtryk for dårlig forretningsskik, og at det vil skade Apple i et sådant omfang, at det ikke er muligt at betale erstatning, og du accepterer, at der på Apples vegne udstedes påbud om oprejsning i det omfang, som Apple skønner nødvendigt eller passende under disse omstændigheder. Disse retsmidler er et supplement til alle de andre midler, som står til Apples rådighed.

Du erklærer dig indforstået med, at Apple evt. efter eget skøn og uden varsel vil afbryde din adgang til webstedet af følgende årsager (men ikke begrænset til disse): (1) Efter anmodning fra myndighederne eller offentlige kontorer, (2) efter anmodning fra dig (hvis du selv har bedt om at få slettet kontoen), (3) nedlæggelse af eller ændring af materiale på webstedet eller tjenester, der tilbydes på eller via webstedet, eller (4) uventede tekniske fejl eller problemer.

Hvis Apple anlægger sag mod dig som følge af, at du har krænket disse betingelser for brug, er Apple berettiget til at få dækket – og du erklærer dig indforstået med at ville betale – alle rimelige omkostninger til advokatsalærer og øvrige sagsomkostninger udover evt. anden godtgørelse, som Apple er berettiget til. Du erklærer dig indforstået med, at Apple ikke har noget erstatningsansvar over for dig eller tredjeparter, hvis din adgang til webstedet spærres som følge af, at du har krænket disse betingelser.

Gældende lov; løsning af retstvister
Du erklærer dig indforstået med, at alle spørgsmål i forbindelse med din adgang til eller brug af webstedet, inklusive alle retstvister, er underlagt lovgivningen i USA og lovgivningen i staten Californien, undtagen bestemmelserne om retstvister. Du erklærer dig indforstået med at ville acceptere afgørelsen af retstvister ved retsinstanserne i Santa Clara County, Californien, og fraskriver dig enhver indsigelse mod disse afgørelser. Evt. krav i henhold til disse betingelser skal rejses inden for et (1) år efter sagsanlægget; i modsat fald er retten til at rejse erstatningskrav eller anlægge sag tabt. Der kan ikke søges eller gives nogen erstatning for andre tab end direkte udgifter, medmindre den vindende part er berettiget til at få dækket sine omkostninger og advokatsalærer. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Apple og dig pga. eller i forbindelse med din brug af webstedet skal parterne hurtigt og i god tro forsøge at løse uoverensstemmelserne. Hvis vi ikke kan løse sådanne uoverensstemmelser inden for en rimelig tid (maks. tredive (30) dage), kan begge parter indbringe uoverensstemmelserne til mægling. Hvis uoverensstemmelserne ikke kan løses ved mægling, kan parterne frit benytte alle de midler, der står til deres rådighed i henhold til gældende lov.

Gælder ikke i lande, hvor loven forhindrer det
Apple administrerer og driver webstedet www.apple.com fra sin hovedkvarter i Cupertino, Californien, USA; andre Apple-websteder administreres og drives evt. fra forskellige steder uden for USA. Selvom der er adgang til webstedet fra hele verden, er det ikke alle de funktioner, produkter eller tjenester, der nævnes, henvises til eller tilbydes på eller via webstedet, som er tilgængelige for alle personer eller i alle geografiske områder, eller som er egnet eller tilgængelige til brug uden for USA. Apple forbeholder sig ret til efter eget valg at begrænse udbuddet og mængden af alle funktioner, produkter eller tjenester over for enkeltpersoner eller i geografiske områder. Alle tilbud om funktioner, produkter eller tjenester på webstedet er ugyldige i lande, hvor loven forbyder det. Hvis du vælger at benytte webstedet uden for USA, sker det på eget initiativ, og du er alene ansvarlig for at overholde gældende lokal lov.

Diverse
Du må ikke bruge, eksportere eller geneksportere indhold eller kopier af indhold, produkter eller tjenester, der tilbydes på webstedet i modstrid med gældende lokale love og regulativer, inklusive regler og bekendtgørelser om eksport fra USA.

Hvis en retsinstans skulle finde, at en eller flere af bestemmelserne i disse betingelser ikke kan gøres gældende, skal betydningen af disse bestemmelser begrænses i mindst muligt omfang, og de skal erstattes af en gyldig bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på den oprindelige hensigt med disse betingelser, således at disse betingelser stadig gælder i fuldt omfang. Nærværende betingelser udgør den eneste aftale mellem dig og Apple med hensyn til din brug af webstedet, og enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem dig og Apple herom tilsidesættes og annulleres hermed. Apple accepterer ingen nye tilbud til nærværende betingelser, og alle evt. tilbud af den art afvises hermed kategorisk. Selvom Apple ikke fastholder eller håndhæver overholdelsen af nærværende betingelser, giver Apple ikke afkald på sin ret til at håndhæve dem senere, og ingen adfærd mellem Apple og dig eller en anden part skal fortolkes som en ændring af nærværende betingelser. Disse betingelser overdrager ingen rettigheder til tredjeparter.

Apple giver adgang til Apples internationale data, og der kan dermed forekomme henvisninger eller krydshenvisninger til Apple-produkter, -programmer og -tjenester, som ikke er tilgængelige i dit land. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Apple har til hensigt at lancere disse produkter, programmer eller tjenester i dit land.

Feedback og oplysninger
Ingen kommentarer, som du fremsætter på dette websted, betragtes som fortrolige. Apple kan frit og uden begrænsninger bruge disse oplysninger.

Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel.
Copyright © 1997-2007 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Opdateret af Apples juridiske team den 11/1/07