Vores fælles sikkerhed er vigtig. Men den må aldrig være vigtigere end din.

Hvad vi oftest bliver spurgt om. Og hvordan vi svarer.

Apple bliver ofte kontaktet i for­bindelse med forskel­lige former for retslige procedurer, hvor Apple anmodes om oplysninger eller handlinger. Apple kræver, at offentlige og private instanser følger gældende love og vedtægter, når de anmoder om kundeoplysninger og -data. Vi kræver kontraktmæssigt, at vores tjenesteudbydere følger den samme standard, som vi anvender ved statslige myndigheders anmodninger om data fra Apple. Vores juridiske afdeling gennemgår anmodninger for at sikre, at de er baseret på et gyldigt retsgrundlag. Hvis det er tilfældet, imødekommer vi dem ved at levere det mindst mulige datasæt i overensstemmelse med anmodningen. Hvis en anmodning ikke har et gyldigt retsgrundlag, eller hvis vi anser den for uklar, upassende eller for bred, bestrider eller afviser vi anmodningen. Vi fører rapport over anmodningerne hvert halve år.

Vi vil fortsat arbejde for større gennemsigtighed og datasikkerhed for vores kunders skyld.

Apple har aldrig lavet en bagdør eller en hovednøgle til nogen af ​​vores produkter eller tjenester. Vi har aldrig givet nogen statslige myndigheder adgang til vores servere. Og det kommer vi heller aldrig til.

Læs Apples rapporter om gennemsigtighed

Hvordan vi svarer på anmodninger fra statslige myndigheder.

Enhedsanmodninger

Enhedsanmodninger udgør størstedelen af de anmodninger, Apple modtager. De kommer almindeligvis fra politimyndigheder, der på vegne af kunder anmoder om hjælp til at lokalisere tabte eller stjålne enheder. Vi rapporterer disse som Enhedsanmodninger. Derudover modtager Apple regelmæssigt multienheds­anmodninger i for­bindelse med efterforskning af svindel. Enhedsanmodninger drejer sig generelt om oplysninger om en kundes iPhone, iPad eller Mac.

Anmodninger om økonomiske data

Anmodninger om økonomiske data er anmodninger baseret på økonomiske data som kreditkort­oplysninger. Det kan eksempelvis være, hvis et kredit­kort er blevet anvendt svigagtigt til at købe Apples produkter eller tjenester. Ved disse anmodninger drejer det sig generelt om at få udleveret oplysninger om transaktioner, hvor der er mistanke om svindel.

Kontoanmodninger

Kontoanmodninger drejer sig i de fleste tilfælde om oplysninger, der er tilknyttet en kundes Apple-konto. Vi overholder de højeste juridiske standarder i henhold til amerikanske krav, og vi forlanger en ransagningskendelse for alle anmodninger om udlevering af indhold i USA. Alle internationale anmodninger om at få udleveret indhold, som er lagret i vores datacentre i USA, skal overholde den amerikanske lov om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation (U.S. Electronic Communications Privacy Act, ECPA). Kun en meget lille del af de anmodninger, vi får fra politiet, handler om indhold som mails, billeder og andet indhold, der ligger på brugeres iCloud-konti. Apple vil orientere brugeren i forvejen, hvis data søges udleveret på foranledning af en politimyndighed eller en anden offentlig instans, medmindre det er i modstrid med loven. Ved ekstraordinære omstændigheder kan vi undlade at underrette brugeren, eksempelvis i nødsituationer, hvor en underretning kan bringe nogen i fare (f.eks. ved efterforskning af børneudnyttelse), eller når underretningen modarbejder formålet (f.eks. hvis brugerens konto er blevet hacket). Vi vil efter udløbet af et gyldigt tavshedspålæg underrette brugeren, medmindre Apple efter eget skøn mener, at underretningen kan bringe identificerbare personer eller grupper af personer i fare eller have negativ virkning.

Anmodninger ved nødsituationer

Anmodninger ved nødsituationer vedrører omstændigheder, der indebærer overhængende fare for død eller alvorlig fysisk skade for nogen person. Apple har et specialteam, der står til rådighed døgnet rundt og reagerer på anmodninger ved nødsituationer over hele verden. Vi behandler anmodninger ved nødsituationer døgnet rundt.

Anmodninger om begrænsning/sletning af en brugerkonto

Anmodninger fra politimyndighederne om begrænsning/sletning af en brugerkonto har til formål at få Apple til at indskrænke eller slette en kundes konto. Disse anmodninger vedrører som oftest omstændigheder, hvor en konto er brugt ulovligt eller i strid med Apples vilkår og betingelser. Apple kræver en retskendelse eller et brev fra politimyndigheden, der bekræfter, at en kunde er blevet dømt på grundlag af bevismateriale på kundens konto. Den pågældende kendelse eller anmodning om begrænsning/sletning af en brugerkonto skal dokumentere, at den konto, der skal begrænses eller slettes, krænker Apples vilkår og betingelser.

Anmodninger om bevarelse af brugerkonto

Anmodninger om bevarelse af en brugerkonto fremsættes i overensstemmelse med den amerikanske lov om beskyttelse af privatlivets fred, ECPA, som giver politi- og offentlige myndigheder mulighed for at anmode om, at Apple bevarer indholdet af en kundes Apple-konto. Apple efterlever dette ved at indhente en engangskopi af kundens Apple-konto og gemme den i 90 dage (op til 180 dage, hvis Apple modtager en anmodning om fornyelse).

Den amerikanske regerings kendelser vedrørende national sikkerhed

Den amerikanske regerings kendelser vedrørende national sikkerhed kræver, at Apple udleverer oplysninger til de nationale sikkerhedsmyndigheder i USA. Disse regnes ikke som Enhedsanmodninger eller Konto­anmodninger. I anden halvår af 2016 modtog Apple mellem 5.750 og 5.999 pålæg vedrørende national sikkerhed. Apple registrerer pålæg vedrørende national sikkerhed, i det omfang loven tillader det. Vi ville gerne være mere specifikke, men dette er de mest præcise oplysninger, som vi lovligt kan offentliggøre på nuværende tidspunkt.

Hvis Apple modtager et såkaldt National Security Letter (NSL) fra den amerikanske regering med et forbud mod at udtale sig på ubestemt tid, vil Apple desuden lave en underretning til regeringen. Heri vil der stå, at Apple vil anmode retten om at undersøge tavsheds­bestemmelsen i brevet under henvisning til den amerikanske USA Freedom Act. Regeringen har derefter 30 dage til at dokumentere over for retten, hvorfor tavshedsbestem­melsen bør opretholdes, eller den kan informere Apple om, at tavshedsbestem­melsen ikke længere gælder. Hvis Apple informeres om, at tavshedsbestem­melsen ikke længere er gældende, vil den underrette den/de pågældende kunde/kunder i overensstemmelse med Apples regler om underretning af kunder.

Hvordan vi svarer på anmodninger fra private parter.

Ud over anmodninger fra politimyndigheder modtager Apple anmodninger fra private parter i USA, der søger kundedata. Disse anmodninger opstår ofte i for­bindelse med retssager, der involverer privatpersoner, hvor en part ansøger om IP-logfiler og oplysninger om købstransaktioner eller registrerede produkter tilknyttet en Apple-kunde. Det kan også dreje sig om begrænsning eller sletning af en kundes brugerkonto. Apple gennemgår hver enkelt anmodning for at sikre, at den er juridisk gyldig, og bestrider eller afviser anmodningen, hvis den ikke er gyldig. Før en kundes data udleveres til den anmodende part, sikrer Apple, at kunden er opmærksom på anmodningen og har mulighed for at gøre indsigelse. Apple udleverer ikke iCloud-indhold i for­bindelse med anmodninger fra tredjepart uden skriftligt samtykke med notarpåtegning fra den kunde, hvis data søges.

Læs Apples retningslinjer for anmodninger fra politimyndighederne.