PRESSEMEDDELELSER 17. februar 2020

Investoropdatering, kvartalsorientering

Cupertino, Californien – 17. februar 2020 – I forbindelse med sundhedssektorens fortsatte bestræbelser på at bekæmpe coronavirussen (COVID-19) går vores tanker til de lokalsamfund og personer, som er dybt berørte af sygdommen, og til alle dem, der arbejder i døgndrift for at behandle de syge og forhindre, at smitten breder sig. Apple har tidligere givet tilsagn om en donation, og nu mere end fordobler vi beløbet som hjælp til denne historiske indsats for folkesundheden. 
Da vi udsendte vores kvartalsorientering den 28. januar 2020, var den baseret på de oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt, samt vores bedste skøn i forbindelse med kinesernes tilbagevenden til arbejdet efter det forlængede kinesiske nytår, der sluttede den 10. februar. Arbejdet er ved at blive genoptaget rundt om i landet, men vi oplever, at det går langsommere med at vende tilbage til normale forhold end forventet. Som følge heraf forventer vi ikke at kunne opfylde de salgsmål, som vi kom med for marts kvartal på grund af to væsentlige faktorer.
Den første er, at udbuddet af iPhone vil være midlertidigt begrænset på verdensplan. Selvom vores samarbejdspartneres produktionsfabrikker for iPhone er beliggende uden for Hubei-provinsen – og selvom alle disse fabrikker har genåbnet – starter produktion langsommere op, end vi havde forventet. Vores altafgørende prioritet er helbredet og sundheden for alle dem, der hjælper med at gøre disse produkter mulige, og vi arbejder tæt sammen og rådfører os med vores leverandører og folkesundhedseksperter i forbindelse med produktionsopstarten. Knapheden med hensyn til udbuddet af iPhone vil midlertidigt påvirke omsætningen på verdensplan. 
Den anden faktor er, at det har ramt efterspørgslen på vores produkter i Kina. Alle vores butikker i Kina og mange af vores partnerbutikker er blevet lukket. Dertil kommer, at butikker, som er åbne, har indskrænkede åbningstider og meget færre kunder. Vi genåbner gradvist vores detailbutikker og vil fortsætte med at gøre det løbende og på så sikker vis, som vi kan. Vores virksomhedskontorer og kontaktcentre i Kina er åbne, og vores onlinebutikker har hele tiden været åbne. 
Udenfor Kina oplever vi en stærk efterspørgsel på alle vores produkt- og tjenestekategorier og på linje med vores forventninger.
Situationen udvikler sig løbende, og vi vil komme med yderligere oplysninger på vores næste konferenceopkald om indtjening i april. Apple er grundliggende solid, og denne afbrydelse af vores aktiviteter er kun midlertidig. Vores første prioritet er nu og som altid vores medarbejderes, forsyningskædepartneres og kunders sundhed og helbred samt de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vi er dybt taknemmelige for det arbejde, som dem i forreste linje udfører under denne trussel mod folkesundheden.
Denne opdatering indeholder fremadrettede udtalelser, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter uden begrænsning udtalelser om virksomhedens forventede fremtidige finansielle resultater. Disse udtalelser kan være underlagt risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan være anderledes. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens konkurrenceevne på markeder, der er yderst konkurrenceprægede og underlagt hurtige teknologiske ændringer; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere hyppige produkt- og tjenestelanceringer og -overgange, herunder levering til markedet, og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den eventuelle virkning af ændringer i udbuddet af produkter og tjenester og i geografiske områder, valuta eller forhandlere, stigende komponentpriser, stigninger i omkostningerne ved at erhverve og levere indhold til selskabets tjenester, priskonkurrence eller lanceringen af nye produkter eller tjenester, inklusive nye produkter eller tjenester med højere omkostningsstruktur, på virksomhedens bruttoresultat; virksomhedens afhængighed af de selskaber, der distribuerer virksomhedens produkter, herunder udbydere af mobildatanetværk og andre forhandlere; risikoen for nedskrivning af lagerbeholdningens værdi og andre aktiver og risikoen for afbestilling af allerede lagte købsordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af tabte retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af komplekse ændringer af love og bestemmelser på verdensplan, som udsætter virksomheden for et muligt erstatningsansvar, øgede omkostninger og andre ugunstige virkninger på virksomhedens aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, naturkatastrofer, folkesundhedsfarer, herunder udbruddet af coronavirus (COVID-19), og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om disse risici og andre potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at komme med yderligere opdatering af sin orientering for andet kvartal, der slutter den 28. marts 2020, eller af andre fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende pr. deres respektive datoer.

Pressekontakt :

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36

    © 2020 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.