Услови За Користење На iCloud

Добре дојдовте во iCloud

ОВОЈ ПРАВЕН ДОГОВОР МЕЃУ ВАС И APPLE ЈА РЕГУЛИРА ВАШАТА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ iCLOUD, СОФТВЕРОТ, УСЛУГИТЕ И ВЕБ-ЛОКАЦИИТЕ (ЗАЕДНИЧКИ НАРЕЧЕНИ „УСЛУГАТА“). ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ И ДА ГИ РАЗБЕРЕТЕ СЛЕДНИВЕ УСЛОВИ. КЛИКНУВАЈЌИ НА „СЕ СОГЛАСУВАМ“, СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ОВИЕ УСЛОВИ ЌЕ ВАЖАТ АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА ПРИСТАПУВАТЕ ДО ИЛИ ДА ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА.

Apple е давателот на Услугата, којашто ви дозволува да користите одредени интернет-услуги, вклучително и да ги складирате вашите лични содржини (како што се контакти, календари, фотографии, белешки, потсетници, документи, податоци од апликации и е-пошта од iCloud) и да може да пристапувате до нив преку вашите компатибилни уреди и компјутери, како и да користите одредени услуги засновани врз локации, но само под условите за користење наведени во овој Договор. iCloud се овозможува автоматски кога користите уреди со iOS 9 или понова верзија и се најавувате со вашиот Apple ID за време на поставувањето на уредот, освен ако го надградувате уредот и претходно сте избрале да не го овозможите iCloud. Може да го оневозможите iCloud во поставките (Settings). Кога iCloud е овозможен, вашите содржини ќе се испратат автоматски до Apple и ќе се складираат од страна на Apple, за да може подоцна да пристапите до тие содржини или содржините да бидат безжично препратени до другите ваши уреди или компјутери на коишто е овозможен iCloud. 

I. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

          A. Возраст. Услугата е достапна само за лица на возраст од 13 години или повеќе (или за лица на минималната дозволена возраст според релевантната јуриздикција), освен ако имате помалку од 13 години и вашиот Apple ID ви бил обезбеден како резултат на барање од одобрена образовна институција или воспоставен како дел од функцијата Family Sharing од страна на вашиот родител или старател. Ние свесно не собираме, не користиме и не откриваме лични информации од деца под 13-годишна возраст или еквивалентна минимална возраст во соодветната јуриздикција, без проверена согласност од родител. Исто така, родителите и старателите треба да ги потсетат малолетните лица дека разговарањето со непознати лица преку интернет може да биде опасно и да преземат соодветни мерки на претпазливост за да ги заштитат децата, како и да ја следат нивната употреба на Услугата.

За да ја користите Услугата, потребно е да немате забрана да ја добивате Услугата согласно законите на САД или други применливи јуриздикции, вклучително и јуриздикцијата на земјата во којашто престојувате или од каде што ја користите Услугата. Со прифаќањето на овој Договор, потврдувате дека го разбирате и се согласувате со горенаведеното.

          Б. Уреди и сметки. За користење на Услугата може да бидат потребни компатибилни уреди, пристап до интернет и одреден софтвер (може да се јават трошоци); може да бидат потребни повремени ажурирања; а овие фактори може да влијаат врз употребата на услугата. Apple го задржува правото да го ограничи бројот на Сметки што може да се создадат од еден уред и бројот на уреди што се поврзани со една Сметка. За одредени трансакции или функции може да биде потребна најновата верзија на соодветниот софтвер. Се согласувате дека исполнувањето на овие услови е ваша одговорност. 

          В. Ограничувања на Употребата.  Се согласувате да ја користите Услугата само за целите дозволени со овој Договор и само до степенот дозволен од кој било применлив закон, регулатива или општо прифатена пракса во применливата јуриздикција. Вашата Сметка има капацитет за складирање од 5GB како што е опишано во страниците за функциите на iCloud. Може да се купи дополнителен простор за складирање, како што е опишано подолу. Надминувањето на применливото или разумно ограничување на сообраќајот или капацитетот за складирање (на пример, просторот за резервна копија или за сметката за е-пошта) е забрането и може да ве спречи да направите резервна копија на iCloud, да додавате документи или да добивате нови е-пораки испратени до вашата адреса на е-пошта на iCloud. Ако вашето користење на Услугата или друго однесување намерно или ненамерно ја загрозува способноста на Apple да ја обезбедува Услугата или други системи, Apple ќе има право да преземе секакви разумни мерки за да ја заштити Услугата и системите на Apple, што може да вклучува и прекинување на вашиот пристап до Услугата. Повторени прекршувања на ограничувањата може да резултираат со укинување на вашата Сметка.

Ако сте осигурен субјект, деловен соработник или претставник на осигурен субјект или деловен соработник (како што овие термини се дефинирани во 45 C.F.R § 160.103), се согласувате дека нема да искористите каква било компонента, функција или друг објект на iCloud за да создавате, примате, одржувате или пренесувате какви било „заштитени здравствени информации“ (како што е дефиниран таквиот термин во 45 C.F.R § 160.103) или да ја користите iCloud на начин со кој Apple (или која било подружница на Apple) би станала ваш деловен соработник или деловен соработник на трета страна.

          Г. Достапност на Услугата. Услугата или кој било нејзин дел или функција може да не се достапни на сите јазици или во сите земји и Apple не гарантира дека Услугата или кој било нејзин дел или функција се соодветни или достапни за користење во некоја конкретна локација. До степенот до којшто ќе изберете да пристапувате до Услугата и истата да ја користите, тоа го правите по сопствена иницијатива и вие сте одговорни за усогласеноста со сите применливи закони.

          Д. Измени на Услугата.  Apple го задржува правото да врши измени на овој Договор во секое време и да воведува нови или дополнителни услови за вашето користење на Услугата, под услов Apple да ве извести 30 дена претходно за каква било материјално неповолна измена на Услугата или на применливите услови за користење, освен ако не би било разумно да се стори тоа поради околности што произлегуваат од законско, регулаторно или владино дејство; за заштита на безбедноста и приватноста на корисникот или на техничкиот интегритет на податоците; за да се избегнат прекини на услугите за други корисници; или поради природна катастрофа, катастрофален настан, војна или други слични околности вон контрола на Apple.  Што се однесува до платените услуги за складирање во облак, Apple нема да изврши материјално неповолна измена на Услугата пред крајот на тековната претплата, освен ако е потребно да се изврши измена во согласност со законско, регулаторно или владино дејство; за заштита на безбедноста и приватноста на корисникот или на техничкиот интегритет на податоците; за да се избегнат прекини на услугите за другите корисници; или за да се избегнат проблеми што би произлегле од природна катастрофа, катастрофален настан, војна или други слични околности вон контрола на Apple.  Во случај Apple да изврши материјално неповолни измени на Услугата или на условите за користење, ќе имате право да го укинете овој Договор и вашата сметка, а во тој случај Apple ќе ви обезбеди сразмерно рефундирање на сумата што сте ја платиле однапред за платената претплата што во тој момент била тековна. Apple нема да одговара пред вас за какви било измени на Услугата или на условите за користење извршени во согласност со делот I-Д.

II. ФУНКЦИИ И УСЛУГИ

          А. Користење услуги засновани врз локации

Apple и нејзините партнери и даватели на лиценци може да обезбедат одредени функции или услуги (на пр. Find My iPhone, Find My Friends) што користат информации за локацијата на уредот утврдена со помош на GPS (каде што е достапно) и со помош на пристапни места за Wi-Fi и локации на базни станици за мобилна телефонија. За да ги обезбедат таквите функции или услуги каде што се достапни, Apple и нејзините партнери и даватели на лиценци мора да ги собираат, користат, емитуваат, обработуваат и чуваат податоците за вашата локација, вклучително, но не ограничувајќи се на географската локација на вашиот уред и информациите поврзани со вашата сметка на iCloud („Сметка“) и уредите регистрирани на истата, вклучително, но не ограничувајќи се на вашиот Apple ID, името и идентификацискиот број на уредот и типот на уредот. 

Во секое време може да ја повлечете согласноста Apple и нејзините партнери и даватели на лиценци да ги собираат, користат, емитуваат, обработуваат и чуваат податоците за локацијата и сметката со тоа што нема да ги користите функциите засновани врз локации и ќе ги исклучите функциите Find My iPhone, Find My Friends или Location Services (како што е применливо) на вашиот уред. Кога користите услуги од трети страни кои користат или обезбедуваат податоци за локацијата како дел од Услугата, треба да ги разгледате и да се придржувате до условите за користење и политиката на приватност на тие трети страни за користењето на податоци за локацијата од страна на таквите услуги. Не треба да се потпирате на податоците за локацијата обезбедени од Услугата во ситуации во кои се потребни прецизни податоци за локацијата или каде погрешни, неточни, ненавремени или нецелосни податоци за локацијата може да доведат до смрт, телесна повреда, имотна штета или штета за животната средина. Apple ќе користи разумни вештини и грижа при обезбедувањето на Услугата, но ниту Apple ниту кој било од нејзините даватели на услуги и/или содржини не ги гарантираат достапноста, прецизноста, целосноста, веродостојноста или навремената испорака на податоците за локацијата или какви било други податоци прикажани од Услугата. УСЛУГИТЕ ЗАСНОВАНИ ВРЗ ЛОКАЦИИ НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ИЛИ СООДВЕТНИ ЗА УПОТРЕБА КАКО СИСТЕМ ЗА ИТНО ЛОЦИРАЊЕ.

          Б. Find My iPhone

Kога е овозможен iCloud, функцијата Find My iPhone е автоматски овозможена на уреди со iOS (со оперативен систем iOS 8 или понова верзија), но и на други додатоци од Apple што се спарени со вашиот iPhone. Кога Find My iPhone е овозможена на уреди со iOS што користат iOS 7 или понова верзија, вашиот уред со iOS ќе се поврзе автоматски со вашиот Apple ID.  Ќе биде побарана лозинката за вашиот Apple ID пред да може некој (вклучително и вие) да ја исклучи функцијата Find My iPhone, да се одјави од iCloud, да го избрише или да го активира уредот.  Apple и нејзините овластени претставници не вршат услуги за хардверска или софтверска поддршка, вклучително и услуги под ограничената гаранција на Apple, освен ако ја оневозможите функцијата Find My iPhone пред сервисирањето.  Apple нема да сноси одговорност доколку не успеете да го заштитите вашиот уред со iOS со лозинка, доколку не го овозможите режимот Lost Mode и/или доколку не ги примате или не одговарате на известувањата и соопштенијата.  Исто така, Apple нема да сноси одговорност да ви го врати уредот со iOS и нема да сноси одговорност за каква било загуба на податоци од вашиот уред со iOS.

          В. Резервна копија

iCloud Backup повремено создава резервни копии автоматски за уреди со iOS, кога екранот на уредот е заклучен, кога уредот е поврзан со извор на напојување и кога е поврзан на интернет преку Wi-Fi мрежа. Доколку за уредот во iCloud не била создадена резервна копија во период од сто и осумдесет (180) дена, Apple го задржува правото да ги избрише сите резервни копии поврзани со тој уред. Создадената резервна копија може да ги опфаќа поставките за уредот, карактеристиките на уредот, фотографиите и видеата, документите, вашите пораки, тоновите на ѕвонење, податоците од апликацијата Health и други податоци од апликации. За дополнителни информации, посетете ја https://support.apple.com/en-mk/HT207428. Следниве содржини не се вклучени во вашата резервна копија во iCloud: содржините купени од iTunes Store, App Store или од iBooks Store, содржините синхронизирани од вашиот компјутер, како и вашата фото-библиотека ако сте ја овозможиле iCloud Photo Library. Apple ќе користи разумни вештини и грижа при обезбедувањето на Услугата, но, ДО НАЈГОЛЕМАТА МЕРА ДОЗВОЛЕНА СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, APPLE НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА СОДРЖИНИТЕ ШТО ГИ СКЛАДИРАТЕ ИЛИ ДО КОИШТО ПРИСТАПУВАТЕ ПРЕКУ УСЛУГАТА НЕМА ДА ПОДЛЕЖАТ НА НЕНАМЕРНО ОШТЕТУВАЊЕ, ЗАГУБА ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР И APPLE НЕМА ДА СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ДОКОЛКУ СЕ СЛУЧИ ТАКВО ОШТЕТУВАЊЕ, ЗАГУБА ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ. Ваша одговорност е да чувате соодветна посебна резервна копија од вашите информации и податоци.

          Г. Фотографии 

          1.  iCloud Photo Library. Кога ќе ја овозможите iCloud Photo Library, вашите фотографии, видеа, мета-податоци и сите измени што ги правите во апликацијата Photos на вашиот уред со iOS, компјутер со macOS или персонален компјутер со Windows ќе се постават и складираат автоматски во iCloud, а потоа ќе се препратат до сите ваши други уреди и компјутери на коишто е овозможена iCloud Photo Library. Резолуцијата на фотографиите и видеата може да варира во зависност од поставките за уредот и достапниот слободен простор. Во секое време може да преземате фотографии и видеа во полна резолуција.

          2. iCloud Photo Sharing Кога користите iCloud Photo Sharing, Apple ги складира сите фотографии и видеа што ги споделувате, додека да ги избришете. Може да пристапувате до вашите споделени фотографии и видеа од сите ваши уреди од Apple на коишто е овозможена iCloud Photo Sharing. Луѓето коишто ги поканувате на споделените албуми може да ги разгледуваат, зачувуваат, копираат и споделуваат овие фотографии и видеа, како и да додаваат фотографии, видеа и коментари. Ако изберете да ја користите iCloud Photo Sharing за да споделувате фотографии преку веб-врска, овие фотографии ќе му бидат јавно достапни на секој што добил или што има пристап до веб-врската. Ако сакате да прекинете да споделувате поединечни фотографии, видеа, коментари или цели споделени албуми, може да ги избришете во секое време. Меѓутоа, имајте предвид дека со тоа не се бришат и содржините што претходно биле копирани од споделен албум, на друг уред или компјутер.

          3. My Photo Stream. Кога ја користите My Photo Stream, Apple ги складира фотографиите снимени со вашиот уред со iOS или поставени од вашиот компјутер во текот на ограничен временски период и автоматски ги испраќа фотографиите до другите ваши уреди од Apple на коишто е овозможена My Photo Stream. Само ограничен број фотографии може да бидат во iCloud или на вашите уреди во одреден момент, а постарите фотографии автоматски ќе се бришат од My Photo Stream со тек на време. Фотографиите што сакате да ги задржите мора да ги зачувате во збирката со фотографии на вашиот уред со iOS или во фото-библиотеката на вашиот компјутер.

          Д. Family Sharing. Со Family Sharing, може да споделувате одредени содржини и услуги со членовите на вашето семејство, како што се купувања од iTunes Store, iBooks Store и App Store, претплата на Apple Music и претплата за складирање на iCloud. Со членовите на семејството може да споделите и календар, споделен фото-албум, како и вашата локација. За повеќе информации во врска со споделувањето на вашите купени содржини, разгледајте ги Условите за користење аудиовизуелни содржини на Apple на https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          Ѓ. File Sharing. Кога користите iCloud File Sharing, Apple ги складира сите датотеки што ги споделувате, додека да ги избришете. Може да пристапувате до вашите споделени датотеки од сите ваши уреди од Apple на коишто е овозможен iCloud Drive. Може да им дадете пристап на луѓето да ги разгледуваат, зачувуваат, копираат и изменуваат овие датотеки. Имате можност на луѓето да им дадете право да ги изменуваат или само да ги разгледуваат датотеките. Ако користите iCloud File Sharing за да споделувате датотеки преку веб-линк, до овие датотеки ќе може да се пристапува јавно од секој што го добил веб-линкот. Во секое време може да го прекинете споделувањето датотеки. Ако го прекинете споделувањето, датотеките ќе се отстранат од iCloud Drive на уредите на сите. Меѓутоа, датотеките што претходно биле копирани на друг уред или компјутер нема да се избришат.

          Е. Mail Drop. Ако сте најавени на iCloud и ги користите апликацијата macOS Mail или iCloud Мail за испраќање е-пораки со големи прилози, ќе имате опција да користите Mail Drop. Со Mail Drop, вашите големи прилози привремено ќе се складираат на серверите на iCloud, со цел да се олесни нивната испорака. Apple ќе испрати или линк или краток преглед на прилогот до примателите, во зависност од апликацијата за е-пошта на примателот. Привременото складирање на големи прилози од е-пораките нема да се пресметува во вашиот капацитет за складирање на iCloud. За повеќе информации за Mail Drop, посетете ја https://support.apple.com/en-mk/HT203093.

          Ж. Апликации на трети страни. Ако ја користите вашата сметка на iCloud за да се најавите на одредени апликации на трети страни, се согласувате да и дозволите на таа апликација да складира податоци во вашата лична сметка на iCloud и Apple да ги собира, складира и обработува таквите податоци во име на релевантниот независен програмер на апликацијата за ваша употреба на Услугата и таквите апликации. Податоците што ги складира апликацијата во вашата лична сметка на iCloud ќе се пресметуваат во вашиот дозволен капацитет за складирање.  Таквите податоци може да се споделуваат со друга апликација што сте ја преземале од истиот производител на апликации. 

          З. Сметка на iCloud единствено на интернет.  Ако се регистрирате за Услугата со сметка единствено на интернет преку уред или компјутер што не припаѓа на брендот Apple, ќе имате пристап само до ограничен збир од функционалности на Услугата. Ќе добиете бесплатен склад од 1 ГБ и нема да може да го зголемите овој склад со сметка што служи само за веб. Како услов за пристапување до Услугата преку сметка само на интернет, се согласувате со сите релевантни услови за користење во овој Договор, вклучително, но не ограничувајќи се на сите услови за користење на Услугата, ограничувања на употребата, достапноста, јавните бета верзии, одрекувањата од гаранции, правилата во врска со вашите содржини и однесување, како и во врска со укинувањето. Условите во овој Договор околу функциите што не се достапни за корисниците што имаат сметки единствено на интернет, нема да важат за вас. На пример, тука спаѓаат користењето на услуги засновани врз локации и плаќањето на трошоци за надградби на капацитетот за складирање во iCloud. Се согласувате дека доколку постојано пристапувате до вашата сметка на iCloud единствено на интернет, преку уред или компјутер од брендот на Apple, без разлика дали поседувате таков уред или компјутер, Apple може автоматски да ја надгради вашата сметка што ја користите единствено на интернет до целосна сметка на iCloud и да ви ја обезбеди сета достапна функционалност на Услугата, како и зголемен капацитет за бесплатно складирање. Ако изберете да пристапувате до вашата сметка единствено на интернет преку уред или компјутер од брендот на Apple и како резултат на тоа добиете надградба до целосна функционалност на Услугата, се согласувате дека сите услови за користење наведени овде ќе важат за вашето користење на Услугата. Доколку не сакате да имате сметка на iCloud со целосна функционалност, не најавувајте се на вашата сметка на интернет преку уред или компјутер од брендот на Apple.

          Ѕ. Автентикација со два фактора и автоматско бирање повици/пишување текстуални пораки. Ако изберете да овозможите Автентикација со два фактора за вашиот Apple ID, се согласувате (а) да и обезбедите на Apple најмалку еден телефонски број; и (б) да примате автоматски бирани или претходно снимени повици и текстуални пораки од Apple на кој било од обезбедените телефонски броеви. Ние може да воспоставуваме такви повици или да испраќаме такви текстуални пораки за (i) да ја одржуваме безбедноста на вашата Сметка кога се најавувате; (ii) да ви помогнеме да пристапите до вашата Сметка доколку ја заборавите лозинката; или (iii) да ја опслужуваме вашата Сметка според потребите или да го спроведуваме овој Договор, нашите политики, применливиот закон или кој било друг договор што го имаме со вас.

III. НАДГРАДБИ НА ПРЕТПЛАТАТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Може да се купи дополнителен простор за складирање, врз основа на претплата.

          А. Плаќање. 

Со надградувањето на просторот за складирање на вашиот уред или компјутер, Apple автоматски ќе врши повремена наплата со начинот на плаќање поврзан со вашиот Apple ID (на пр. начинот на плаќање што го користите за да купувате на iTunes Store, App Store или iBooks Store, ако е достапен) или начинот на плаќање поврзан со вашата сметка за семејството. Ако сте организатор на семејството, се согласувате Apple да ви наплаќа повремено според вашиот начин на плаќање, за членовите на вашето семејство кои ќе извршат надградба на нивниот простор за складирање. Исто така, Apple може да добие претходно одобрение за износ до износот на трансакцијата и да контактира повремено со вас преку е-пораки на адресата на е-пошта поврзана со вашиот Apple ID за да ви испраќа потсетници за фактурирање и други известувања во врска со сметката за складирање.  

Може да ја смените вашата претплата со зголемување или намалување на капацитетот за складирање во секцијата iCloud од поставките (Settings) на вашиот уред или во окното iCloud од System Preferences на вашиот Mac или во iCloud за Windows на вашиот компјутер.

Применливата наплата за зголемување на капацитетот на складирање ќе се изврши веднаш; намалувањата на вашата претплата за складирање ќе се реализираат на следниот датум за годишно или месечно фактурирање. ВИЕ СТЕ ОДГОВОРНИ ЗА НАВРЕМЕНОТО ПЛАЌАЊЕ НА СИТЕ НАДОМЕСТОЦИ И ДА И ОБЕЗБЕДИТЕ НА APPLE ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАЖЕЧКА КРЕДИТНА КАРТИЧКА ИЛИ ЗА СМЕТКА ЗА ПЛАЌАЊЕ. Доколку Apple не може да изврши успешна наплата од вашата кредитна картичка или од сметката за плаќање за доспеаните надоместоци, Apple го задржува правото да го укине или ограничи пристапот до вашите складирани содржини, да ги избрише складираните содржини или да ја укине вашата Сметка. Ако сакате да наведете друга кредитна картичка или сметка за плаќање или ако има измена на вашата кредитна картичка или статусот на сметката за плаќање, вашите информации мора да ги смените на интернет во секцијата Account Information на iCloud; со ова може привремено да се прекине вашиот пристап до Услугите додека Apple ги проверува вашите нови информации за плаќање. Може да контактираме со вас преку е-пошта во врска со вашата сметка, од причини во кои спаѓаат, но без ограничување на, достигнувањето или надминувањето на ограничувањето на вашиот капацитет за складирање. 

Во вкупната цена ќе биде вклучен износот на надградбата плус сите применливи провизии за кредитната картичка и сите даноци на промет, употреба, стоки и услуги, данокот на додадена вредност (ДДВ) или слични даноци, согласно применливите даноци и врз основа на тековната даночна стапка кога ја купувате надградбата. Ќе го наплатиме данокот кога тоа ќе биде побарано согласно даночните правила што се применливи за Услугата.

          Б. Право на повлекување

Ако сакате да ја откажете вашата претплата откако веќе сте ја платиле или, ако имате годишна претплата, по започнувањето на одредена претплата за обновување, тоа може да го сторите информирајќи ја Apple со јасна изјава (видете важечки информации за адреса во делот „Општо“ подолу) во рок од 14 дена откако сте ја добиле потврдата преку е-пошта контактирајќи со службата за поддршка. Не е задолжително да наведете причина за откажувањето на претплатата. 

За да ја откажете претплатата во дадениот рок, мора да го испратите известувањето за откажување пред да истече 14-дневниот период. 

Клиентите од ЕУ и од Норвешка исто така имаат право да не информираат користејќи го формуларот за откажување даден подолу:

До:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Република Ирска:

Ве известувам дека се повлекувам од мојот договор за следново: 

[ИЗНОС И ПЕРИОД НА ПРЕТПЛАТАТА, на пр. 200 ГБ НАДГРАДБА НА СКЛАДОТ ЗА МЕСЕЧНАТА ПРЕТПЛАТА НА iCLOUD]

Нарачано на [ВНЕСЕТЕ ДАТУМ] 

Име на клиент

Адреса на клиент

Датум 

Влијанија на откажувањето 

Ќе го намалиме вашиот склад на 5 ГБ и ќе ви ги вратиме парите најдоцна за 14 дена од денот на којшто ќе го добиеме вашето барање за откажување. Ако сте искористиле повеќе од 5 ГБ простор за складирање во текот на овој период, нема да можете да создавате други резервни копии на iCloud или да користите одредени функции доколку не го намалите складот. Ќе ги користиме истите начини за исплата што сте ги користеле за трансакцијата и нема да сносите трошоци при враќањето на вашите пари. 

IV. Ваше користење на Услугата

          A. Ваша сметка

Како регистриран корисник на Услугата, мора да отворите Сметка. Не откривајте ги никому информациите за вашата Сметка. Единствено вие сте одговорни за одржување на доверливоста и безбедноста на вашата Сметка и за сите активности што се случуваат на или преку вашата Сметка и се согласувате веднаш да ја известите Apple доколку вашата Сметка е пробиена. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека Услугата е предвидена и наменета за ваша лична употреба како поединец и дека не треба да ги споделувате информациите за вашата Сметка и/или лозинка со друго лице. Доколку сме примениле разумни вештини и грижа, Apple нема да сноси одговорност за какви било загуби што произлегуваат од неовластена употреба на вашата Сметка како резултат на вашето непочитување на овие правила.

За да ја користите Услугата, мора да ги внесете вашите Apple ID и лозинка со цел да ја потврдите вашата Сметка. Се согласувате да обезбедите прецизни и целосни информации кога се регистрирате со и додека ја користите Услугата („Податоци за регистрација за Услугата“) и се согласувате да ги ажурирате податоците за регистрација за Услугата за да бидат точни и целосни. Доколку не обезбедите прецизни, тековни и целосни податоци за регистрација за Услугата, тоа може да резултира со суспендирање и/или укинување на вашата Сметка. Се согласувате дека Apple може да ги складира и користи податоците за регистрација за Услугата што ги обезбедувате за користење со цел одржување и фактурирање на трошоците за вашата Сметка.

          Б. Користење други производи и услуги на Apple

За одредени компоненти или функции на Услугата обезбедени од Apple и/или нејзините даватели на лиценци, вклучително, но не ограничувајќи се на способноста за преземање претходни купувања и iTunes Match и/или iCloud Music Library (се јавуваат дополнителни трошоци) е потребен посебен софтвер или други лиценцни договори или услови за користење. Мора да го прочитате, прифатите и да се согласите да бидете обврзани со таквиот посебен договор, како услов за користење на овие конкретни компоненти или функции на Услугата.

          В. Без пренесување

Ништо што е содржано во овој Договор нема да се смета дека ви доделува интерес, титула или лиценца во Apple ID, адресата на е-пошта, името на домен, iChat ID или слични ресурси што ги користите во врска со Услугата.

          Г. Без право на опстанување

Освен ако е поинаку регулирано со закон, се согласувате дека вашата Сметка е непренослива и дека сите права за вашите Apple ID или содржини во рамки на вашата Сметка престануваат да важат по вашата смрт.  По приемот на копија од извод од матичната книга на умрени, вашата Сметка може да се укине и да се избришат сите содржини во Сметката. За дополнителни информации, контактирајте со службата за поддршка за iCloud на support.apple.com/icloud.

          Д. Без препродавање на Услугата

Се согласувате дека нема да ја умножувате, копирате, дуплирате, продавате, препродавате, изнајмувате или да ја заменувате услугата (или кој било дел од истата) за каква било намена.

V. Содржината и вашето однесување

          A. Содржина

„Содржина се сите информации што може да се создадат или сретнат со користење на Услугата, како што се датотеки со податоци, карактеристики на уреди, напишан текст, софтвер, музика, графика, фотографии, слики, звуци, видеа, пораки и други слични материјали. Разбирате дека за сите содржини, без разлика дали се објавени јавно или приватно емитувани на Услугата, единствено е одговорно лицето од кое потекнуваат тие содржини. Ова значи дека вие, а не Apple, сте единствено одговорни за сите содржини што ги поставувате, преземате, објавувате, испраќате преку е-пошта, емитувате, складирате или на друг начин ги ставате на располагање со вашето користење на Услугата. Разбирате дека со користењето на Услугата може да наидете на содржини што ги сметате за навредливи, непристојни или непријатни и дека може да изложите и други корисници на содржини што тие ги сметаат за непријатни. Apple не ги контролира содржините објавени преку Услугата, ниту пак ги гарантира точноста, интегритетот или квалитетот на таквите содржини. Разбирате и се согласувате дека вашето користење на Услугата и содржините е единствено на ваш сопствен ризик.

          Б. Ваше однесување

Се согласувате дека НЕМА да ја користите Услугата за:

а. да поставувате, преземате, објавувате, испраќате преку е-пошта, емитувате, складирате или на друг начин да споделувате содржини што се незаконски, вознемирувачки, заканувачки, штетни, клеветнички, злоупотребувачки, насилнички, непристојни, вулгарни, содржини што ја нарушуваат туѓата приватност, што содржат говор на омраза, содржини што се навредливи на расна или етничка основа или непријатни на кој било друг начин;

б. да демнете, вознемирувате, да се заканувате или да им наштетувате на други лица;

c. доколку сте возрасно лице, да барате лични или други информации од малолетно лице (сите лица под 18-годишна возраст или слична возраст што локалните закони ја одредуваат како возраст на малолетна возраст) кое што не ви е лично познато, вклучително, но не ограничувајќи се на следниве информации: име или презиме, домашна адреса, поштенски код, телефонски број, слика или имињата на училиштето на малолетното лице, црквата, спортската екипа или пријателите;

г. да се претставувате како лице или субјект што не сте — не смеете да се претставувате како друго лице (вклучителни и како некоја позната личност), субјект, друг корисник на iCloud, вработен на Apple или граѓански или владин лидер или на друг начин да претставувате ваша блискост со лице или субјект (Apple го задржува правото да ги одбие или блокира кој било Apple ID или адреса на е-пошта што може да се утврди дека се користат за лажно претставување на вашиот идентитет или дека ги користите името или идентитетот на друго лице);

д. да учествувате во прекршување на авторски права или други прекршувања на права на интелектуална сопственост (вклучително и поставување содржини коишто немате право да ги поставувате на интернет) или да откривате каква било трговска тајна или доверливи информации со што се прекршува некој договор за доверливост, вработување или за неоткривање деловни тајни;

ѓ. да објавувате, испраќате, емитувате или на друг начин да споделувате несакани или неовластени е-пораки, рекламирање, промотивни материјали, непотребна е-пошта, спам или групни пораки, вклучително, но без ограничување на масовно комерцијално рекламирање и информативни соопштенија;

е. да фалсификувате заглавие на TCP-IP пакет или кој било дел од информациите во заглавието на е-пораката или објавата наменета за група читатели на вести или на друг начин да внесувате информации во заглавие со цел да ги измамите примателите во однос на потеклото на содржините пренесени преку Услугата („spoofing“);

ж. да поставувате, објавувате, испраќате преку е-пошта, емитувате, складирате или на друг начин споделувате материјал што содржи вируси или каков било друг компјутерски код, датотеки или програми што се наменети да и наштетат, попречат или да го ограничат нормалното работење на Услугата (или кој било нејзин дел) или друг компјутерски софтвер или хардвер;

з. да ја попречувате Услугата (вклучително и да пристапувате до Услугата преку автоматизирани средства, како што се скрипти или веб-ползачи) или сервери серверите или мрежите поврзани со Услугата, или какви било политики, услови или прописи на мрежите поврзани со Услугата (вклучително и неовластен пристап до, користење или надзор на податоци или сообраќај на истата);

ѕ. да планирате или да учествувате во каква било незаконска активност; и/или

и. да собирате и складирате лични информации за кои било други корисници на Услугата што би се користеле за некоја од горенаведените забранети активности.

          В. Отстранување содржини

Потврдувате дека Apple не е одговорна на каков било начин за какви било содржини што ги обезбедуваат други лица и нема обврска да ги проверува таквите содржини. Меѓутоа, Apple го задржува правото во секое време да утврди дали содржините се соодветни и усогласени со овој Договор и може да ги провери, премести, одбие, измени и/или отстрани содржините во секое време, без претходно известување и по сопствена дискреција, доколку утврди дека со таквите содржини се прекршува овој Договор или дека содржините се на друг начин несоодветни.

          Г. Резервна копија од вашите содржини

Вие сте одговорни за правењето резервни копии од важни документи, слики или други содржини на вашиот компјутер или на друг уред што ги складирате или до коишто пристапувате преку Услугата. Apple ќе користи разумни вештини и грижа при обезбедувањето на Услугата, но Apple не гарантира дека содржините што ги складирате или до коишто пристапувате преку Услугата нема да бидат изложени на ненамерно оштетување или загуба.

          Д. Пристап до вашата сметка и содржини

Apple го задржува правото да презема мерки што смета дека се разумно потребни или соодветни за да ја спроведе и/или провери усогласеноста со кој било дел од овој Договор. Потврдувате и се согласувате дека Apple може, без одговорност кон вас, да пристапува, да ги користи, чува и/или открива информациите за вашата сметка и содржини на полициските органи, владини претставници и/или трети страни, до степенот до којшто Apple смета дека тоа е разумно потребно или соодветно, доколку законски се бара да го стори истото или доколку Apple добронамерно смета дека таквиот пристап, употреба, откривање или чување е разумно потребно за да: (a) ги почитува законската постапка или барање; (б) да го спроведува овој Договор, вклучително и истрагата за каков било можен прекршок на договорот; (в) ги открива, спречува или на друг начин се справува со безбедносните и техничките проблеми или измами; или (г) да ги штити правата, сопственоста или безбедноста на Apple, на нејзините корисници, на трети страни или на јавноста како што се бара и како што е дозволено со закон.

          Ѓ. Известување за авторски права - DMCA

Ако сметате дека некоја содржина за која што тврдите дека биле прекршени авторските права од страна на некој што ја користи Услугата, контактирајте со агентот за авторски права на Apple како што е наведено во нашата Политика за авторски права на https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple може по сопствена дискреција да ги суспендира и/или укине Сметките на корисниците за кои ќе се утврди дека постојано прекршуваат авторски права.

          Е. Прекршувања на овој Договор

Ако додека ја користите Услугата, наидете на содржини што ги сметате за несоодветни или сметате дека содржините на некој друг начин го прекршуваат овој Договор, може да ги пријавите со испраќање е-порака до abuse@iCloud.com.

          Ж. Содржини поднесени или споделени од вас на Услугата

1. Лиценца од вас. Освен за материјалите за кои може да ви издадеме лиценца, Apple не бара сопственост врз материјалите и/или содржините што ги поднесувате или споделувате на Услугата. Меѓутоа, со поднесувањето или објавувањето на таквите содржини во делови од Услугата до кои можат да пристапуваат јавноста или други корисници со кои сте согласни да ги споделувате таквите содржини, на Apple и давате не-ексклузивна лиценца без надомест за авторски права и важечка во светски рамки, за да ги користи, дистрибуира, умножува, модифицира, адаптира, објавува, преведува, јавно да ги изведува и јавно да ги прикажува таквите содржини на Услугата, единствено за целите за кои содржините биле поднесени или споделени, без каков било надомест или обврска кон вас. Се согласувате дека за сите содржини поднесени или објавени од вас ќе бидете одговорни единствено вие и дека содржините нема да ги прекршуваат правата на која било друга страна или да прекршуваат какви било закони, да придонесуваат за или да поттикнуваат прекршоци или други незаконски постапки, или на друг начин да бидат непристојни, непријатни или невкусни. Со поднесувањето или објавувањето на такви содржини во делови од Услугата до коишто можат да пристапуваат јавноста или други корисници, потврдувате дека сте сопственик на таквиот материјал и/или дека ги имате сите потребни права, лиценци и овластувања да ги дистрибуирате.

2. Измени на содржините. Разбирате дека за да ја обезбеди услугата и да ги направи вашите содржини достапни на истата, Apple може да ги емитува вашите содржини преку разни јавни мрежи, во различни медиуми и да врши измени на содржините со цел да ги усогласи со техничките барања на мрежите што се користат за поврзување или на уредите или компјутерите. Се согласувате дека оваа лиценца и дозволува на Apple да презема такви дејствија.

3. Информации за заштитни знаци. Apple, логото на Apple, iCloud, логото на iCloud и други заштитни знаци, услужни марки, графики и логоа на Apple што се користат во врска со Услугата се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на Apple Inc. во САД и/или во други земји. Списокот со заштитните знаци на Apple е достапен овде - https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Другите заштитни знаци, услужни марки, графики и логоа што се користат во врска со Услугата може да се заштитни знаци на нивните соодветни сопственици. Не добивате никакво право или лиценца за кој било од горенаведените заштитни знаци и се согласувате дека нема да ги отстранувате, прикривате или изменувате сопственичките известувања (вклучително и известувањата за заштитен знак и авторски права) што може да се приложени со или содржани во Услугата.

VI. Софтвер

          А. Сопственички права на Apple. Потврдувате и се согласувате дека Apple и/или нејзините даватели на лиценци ги поседуваат сите законски права, титула и интерес во и за Услугата, вклучително, но не ограничувајќи се на графиките, корисничкиот интерфејс, скриптите и софтверот користени за спроведување на Услугата, како и за секој софтвер што ви е обезбеден како дел од и/или во врска со Услугата („Софтверот“), вклучувајќи ги сите права на интелектуална сопственост за Услугата, без разлика дали се регистрирани или не и без разлика каде се наоѓаат во светот. Понатаму, се согласувате дека Услугата (вклучително и Софтверот или кој било друг дел) содржи сопственички и доверливи информации што се заштитени од применливите закони за права на интелектуална сопственост и други закони, вклучително, но не ограничувајќи се на авторските права. Се согласувате дека нема да ги користите таквите сопственички информации или материјали на каков било начин освен за употреба на Услугата во согласност со овој Договор. Ниту еден дел од Услугата не смее да се репродуцира во која било форма или на кој било начин, освен како што е изречно дозволено со овие услови.

          Б. Лиценца од Apple. КОРИСТЕЊЕТО НА СОФТВЕРОТ ИЛИ КОЈ БИЛО ДЕЛ ОД УСЛУГАТА, ОСВЕН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА КАКО ШТО Е ДОЗВОЛЕНО ВО ОВОЈ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО И ГИ ПРЕКРШУВА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА И МОЖЕ ДА ВЕ ИЗЛОЖИ НА ГРАЃАНСКИ И КРИВИЧНИ КАЗНИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И МОЖНИ ПАРИЧНИ ОТШТЕТИ ЗА ПРЕКРШУВАЊЕ АВТОРСКИ ПРАВА.

          В. Public Beta. Од време на време, Apple може да избере да нуди нови и/или ажурирани функции на Услугата („бета функции“) како дел од програмата „Public Beta“ („Програмата“) со цел да добие повратни информации за квалитетот и употребливоста на бета функциите. Разбирате и се согласувате дека вашето учество во Програмата е доброволно и дека не создава правно партнерство, активност или работен однос меѓу вас и Apple и дека Apple нема обврска да ви обезбедува какви било бета функции. Apple може да ги направи таквите бета функции достапни за учесниците во Програмата со нивно регистрирање преку интернет или со вклучување преку Услугата. Разбирате и се согласувате дека Apple може да собира и да користи информации од вашата Сметка, уреди и периферни уреди со цел да ве вклучи во Програмата и/или за да ја одреди вашата погодност за учество. Разбирате дека штом ќе се вклучите во Програмата можно е да не можете да се вратите на претходната не-бета верзија на одредена бета функција. Ако таквото враќање е можно, можно е да не можете да ги мигрирате податоците создадени во бета функцијата назад кон претходната не-бета верзија. Вашето користење на бета функциите и учеството во Програмата е регулирано со овој Договор и со сите дополнителни услови на лиценци што може одделно да ги придружуваат бета функциите. Бета функциите се обезбедуваат „КАКВИ ШТО СЕ” и „КАКО ШТО СЕ ДОСТАПНИ” и може да содржат грешки или неточности што може да предизвикаат дефекти, оштетување или загуба на податоци и/или информации од вашиот уред и од периферните уреди (вклучително, но не ограничувајќи се на сервери и компјутери) поврзани со нив. Apple ви препорачува да направите резервна копија од сите податоци и информации на вашиот уред и на периферните уреди пред да учествувате во која било Програма. Изречно потврдувате и се согласувате дека секаква употреба на бета функциите е на ваш сопствен ризик. ГИ ПРЕЗЕМАТЕ СИТЕ РИЗИЦИ И ГИ СНОСИТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО ВАШЕТО УЧЕСТВО ВО КОЈА БИЛО ПРОГРАМА, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА СЕКАКВИ ТРОШОЦИ ЗА ПРИСТАП ДО ИНТЕРНЕТ, ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ КОПИИ, ТРОШОЦИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ СО УПОТРЕБАТА НА ВАШИОТ УРЕД И ПЕРИФЕРНИТЕ УРЕДИ И СЕКАКВО ОШТЕТУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА, СОФТВЕРОТ, ИНФОРМАЦИИТЕ ИЛИ ПОДАТОЦИТЕ. Apple е можно да ви обезбеди или да не ви обезбеди техничка и/или друг вид поддршка за бета функциите. Доколку се обезбеди поддршка, истата ќе биде дополнување на вашата вообичаена поддршка за Услугата и ќе биде достапна само преку Програмата. Се согласувате да се придржувате до сите правила или политики за поддршка што Apple ви ги обезбедува, со цел да добивате поддршка. Apple го задржува правото да врши измени на условите или политиките на Програмата (вклучително и да ја укине Програмата) во секое време и без известување и во секое време може да го отповика вашето учество во Програмата. Потврдувате дека Apple нема обврска да обезбеди комерцијална верзија на бета функциите и дека доколку таквата комерцијална верзија стане достапна, може да има функционалност или функции различни од оние содржани во бета функциите. Како дел од Програмата, Apple ќе ви даде можност да поднесувате коментари, предлози или други повратни информации во врска со вашето користење на бета функциите. Се согласувате дека доколку нема посебен писмен договор во којшто е наведено спротивното, Apple ќе може да ги користи сите ваши повратни информации за каква било намена.

          Г. Контрола на извоз. Користењето на Услугата и Софтверот, вклучително и пренесувањето, објавувањето или поставувањето на податоци, софтвер или други содржини преку Услугата, може да подлежи на законите за извоз и увоз на САД и на други земји. Се согласувате да ги почитувате сите применливи закони и прописи за извоз и увоз. Особено, но без ограничување, Софтверот не смее да се извезува или да се реизвезува (а) во земји кои се под ембарго на САД или (б) на кое било лице што е на листата на Посебно одредени државјани на Ресорот за државна благајна на САД (U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals) или на листата на Одбиени физички или правни лица на Ресорот за трговија на САД (U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List). Со користењето на Софтверот или Услугата, потврдувате и гарантирате дека не се наоѓате во ниедна таква земја или на која било таква листа. Исто така, се согласувате дека нема да го користите Софтверот или Услугата за никакви цели кои се забранети со законите на САД, вклучително, но без ограничување, за развивање, дизајнирање, изработка или производство на проектили, нуклеарно, хемиско или биолошко оружје. Се согласувате и дека на вашата Сметка нема да поставувате никакви податоци или софтвер што: (а) подлежат на Прописи за меѓународна трговија со оружје; или (б) не можат да се извезуваат без претходно писмено владино овластување, вклучително, но без ограничување на одредени видови софтвер за шифрирање и изворен код, без претходно да го добиете тоа овластување. Оваа обврска ќе продолжи да важи по раскинувањето на овој Договор.

          Д. Ажурирања. Од време на време, Apple може да го ажурира Софтверот што го користи Услугата. За да продолжите да ја користите Услугата, таквите ажурирања може да се преземаат и инсталираат автоматски на вашиот уред или компјутер. Во овие ажурирања може да спаѓаат поправки на грешки, подобрувања на функции или целосно нови верзии на Софтверот. 

VII. Укинување

          А. Доброволно укинување од ваша страна

Може да го избришете вашиот Apple ID и/или да прекинете со користење на Услугата во секое време. Доколку сакате да прекинете со користење на iCloud на вашиот уред, може да го оневозможите iCloud од уредот со отворање на поставките (Settings) на уредот, со допир на iCloud и допир на копчето „Sign Out“. За да ја укинете вашата Сметка и да го избришете вашиот Apple ID, контактирајте со службата за поддршка на Apple на support.apple.com/en-mk/contact. Ако ја укинете вашата Сметка и ако го избришете вашиот Apple ID, нема да имате пристап до други производи и услуги на Apple со тој Apple ID. Ова дејство може да биде неотповикливо. Сите надоместоци што сте ги платиле пред укинувањето не се рефундираат (освен ако тоа е изречно дозволено со овој Договор), вклучително и сите надоместоци платени однапред за годината на фактурирање во којашто ја укинувате Сметката. Укинувањето на вашата Сметка не ве ослободува од обврските за плаќање на доспеаните трошоци или надоместоци.

          Б. Укинување од страна на Apple

Apple може во секое време, под одредени околности и без претходно известување да ја укине или суспендира целата или дел од вашата Сметка и/или вашиот пристап до Услугата. Меѓу причините за таквото укинување спаѓаат: (а) прекршувања на овој Договор или какви било други политики или насоки наведени овде и/или објавени на Услугата; (б) ваше барање да ја откажете или укинете Сметката; (в) барање и/или налог од полициски орган, судски орган или друга владина агенција; (г) кога обезбедувањето на Услугата за ваше користење е или може да стане незаконско; (д) неочекувани технички или безбедносни проблеми; (ѓ) ваше учество во измамнички или незаконски дејства; или (е) неплаќањето на надоместоците што ги должите за Услугата, под услов при нематеријално прекршување да и биде дозволено на Apple да ја укине Услугата само откако ќе ве извести 30 дена претходно и само ако не го оправдате прекршувањето во тој период од 30 дена. Таквото укинување или суспендирање Apple ќе го изврши по сопствена дискреција и нема да сноси одговорност пред вас или пред која било трета страна за какви било штети што може да произлезат од таквото укинување или суспендирање на вашата Сметка и/или пристап до Услугата. Покрај тоа, Apple може да ја укине вашата Сметка по известување од 30 дена претходно преку е-пошта на адресата поврзана со вашата Сметка доколку (а) вашата Сметка била неактивна една (1) година; или (б) доколку има општо прекинување на Услугата или некој нејзин дел. Известувањето за општо прекинување на услугата ќе биде доставено според наведеното во овој документ, освен ако не е разумно да се стори тоа поради околности што произлегуваат од законско, регулаторно или владино дејство; за заштита на безбедноста и приватноста на корисникот или на техничкиот интегритет на податоците; за да се избегнат прекини на услугите за другите корисници; или поради природна катастрофа, катастрофален настан, војна или други слични околности вон контрола на Apple. Во случај на такво укинување, Apple ќе ви обезбеди сразмерно рефундирање на сумата што сте ја платиле однапред за платената претплата што во тој момент била тековна. Apple нема да одговара пред вас за какви било измени на Услугата или на условите за користење извршени во согласност со делот VII-Б.

          В. Влијанија на укинувањето

По укинувањето на вашата Сметка може да изгубите секаков пристап до Услугата и до сите делови на Услугата, вклучително, но без ограничување на, вашата Сметка, Apple ID, сметката за е-пошта и содржините. Освен тоа, по одреден временски период, Apple ќе ги избрише информациите и податоците зачувани во или како дел од вашите сметки. Сите поединечни компоненти на Услугата што можеби сте ги користеле, а се предмет на посебни договори за софтверски лиценци ќе бидат исто така укинати во согласност со тие договори за лиценци.

VIII. Линкови и други материјали од трети страни

Одредени содржини, компоненти или функции на Услугата може да вклучуваат материјали од трети страни и/или хиперлинкови што водат до други веб-локации, ресурси или содржини. Бидејќи Apple може да нема контрола врз таквите веб-локации и/или материјали од трети страни, потврдувате и се согласувате дека Apple не сноси одговорност за достапноста на тие веб-локации или ресурси и не ја потврдува или гарантира точноста на таквите веб-локации или ресурси и дека на никаков начин нема да одговара за никакви содржини, рекламирање, производи или материјали што се достапни на или преку таквите веб-локации или ресурси. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека Apple нема да одговара на никаков начин за какви било штети што може ви бидат нанесени или за кои што наведувате дека ви биле нанесени, директно или индиректно, како резултат на вашето користење и/или потпирање на таквите содржини, рекламирање, производи или материјали што се достапни на или преку таквите веб-локации или ресурси.

IX. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

НЕКОИ ЈУРИЗДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ГАРАНЦИИ, А КАКО ТАКВИ, НЕКОИ ОД ИСКЛУЧОЦИТЕ НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС, ДО СТЕПЕНОТ ДО КОЈ ТАКВИТЕ ИСКЛУЧОЦИ СЕ КОНКРЕТНО ЗАБРАНЕТИ СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН.

APPLE ЌЕ КОРИСТИ РАЗУМНИ ВЕШТИНИ И ПОТРЕБНА ГРИЖА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА УСЛУГАТА. СЛЕДНИВЕ ОДРЕКУВАЊА ПОДЛЕЖАТ НА ОВАА ИЗРЕЧНА ГАРАНЦИЈА.

APPLE НЕ ГАРАНТИРА ИЛИ ПОТВРДУВА ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, А ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА APPLE МОЖЕ ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ДА ЈА ОТСТРАНУВА УСЛУГАТА НА НЕОДРЕДЕНИ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ ИЛИ ДА ЈА ОТКАЖЕ УСЛУГАТА ВО СОГЛАСНОСТ СО УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР.

ВИЕ ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВАТЕ И РАЗБИРАТЕ ДЕКА УСЛУГАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВА „КАКВА ШТО Е“ И „КАКО ШТО Е ДОСТАПНА“. APPLE И НЕЈЗИНИТЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА, ПОДРУЖНИЦИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ПАРТНЕРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ ИЗРЕЧНО СЕ ОГРАДУВААТ ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ ОД СЕКАКОВ ВИД, БИЛО ИСТИТЕ ДА СЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ПРЕМОЛЧНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРЕМОЛЧНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА ПОГОДНОСТ, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА И ЗА НЕПРЕКРШУВАЊЕ. КОНКРЕТНО, APPLE И НЕЈЗИНИТЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА, ПОДРУЖНИЦИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ПАРТНЕРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ НЕ ГАРАНТИРААТ ДЕКА (I) УСЛУГАТА ЌЕ ГИ ЗАДОВОЛИ ВАШИТЕ БАРАЊА, (II) ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ НАВРЕМЕНО, НЕПРЕКИНАТО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (III) СЕКОЈА ИНФОРМАЦИЈА ШТО ЌЕ ЈА ДОБИЕТЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА УСЛУГАТА ЌЕ БИДЕ ТОЧНА ИЛИ СИГУРНА, И (IV) СИТЕ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ВО СОФТВЕРОТ ШТО ВИ БИЛ ОБЕЗБЕДЕН КАКО ДЕЛ ОД УСЛУГАТА ЌЕ БИДАТ КОРИГИРАНИ.

APPLE НЕ ПОТВРДУВА ИЛИ ГАРАНТИРА ДЕКА УСЛУГАТА НЕМА ДА БИДЕ ИЗЛОЖЕНА НА ЗАГУБА, ОШТЕТУВАЊЕ, НАПАД, ВИРУСИ, ПОПРЕЧУВАЊА, ХАКЕРСКИ НАПАДИ ИЛИ ДРУГИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАДИ И APPLE СЕ ОДРЕКУВА ОД СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ ПОВРЗАНА СО ИСТИТЕ.

НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК И ПО ВАША СОПСТВЕНА ДИСКРЕЦИЈА ПРИСТАПУВАТЕ ДО СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ИЛИ ДОБИЕНИ СО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА И ЕДИНСТВЕНО ВИЕ ЌЕ БИДЕТЕ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО ОШТЕТУВАЊА НА ВАШИОТ УРЕД, КОМПЈУТЕР, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ ШТО РЕЗУЛТИРАЛА ОД ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ТАКВИ МАТЕРИЈАЛИ. ПОНАТАМУ, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА УСЛУГАТА НЕ Е НАМЕНЕТА НИТУ ПОГОДНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО СИТУАЦИИ ИЛИ ОКРУЖУВАЊА КАДЕ ШТО НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НЕНАВРЕМЕНОСТА НА, ИЛИ ГРЕШКИТЕ ИЛИ НЕТОЧНОСТИТЕ ВО СОДРЖИНИТЕ, ПОДАТОЦИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ГИ ОБЕЗБЕДУВА УСЛУГАТА БИ МОЖЕЛЕ ДА ДОВЕДАТ ДО СМРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ТЕШКА ФИЗИЧКА ПОВРЕДА ИЛИ ШТЕТА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.

          Ограничување на одговорноста

НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ГО ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕТО ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ОДГОВОРНОСТ ОД СТРАНА НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ. ДО СТЕПЕНОТ ДО КОЈ ТАКВИТЕ ИСКЛУЧОЦИ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА СЕ КОНКРЕТНО ЗАБРАНЕТИ СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, НЕКОИ ОД ИСКЛУЧОЦИТЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊАТА НАВЕДЕНИ ПОДОЛУ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

APPLE ЌЕ КОРИСТИ РАЗУМНИ ВЕШТИНИ И ПОТРЕБНА ГРИЖА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА УСЛУГАТА. СЛЕДНИВЕ ОГРАНИЧУВАЊА НЕ ВАЖАТ ПРИ ЗАГУБА ШТО РЕЗУЛТИРАЛА ПОРАДИ (A) НЕУСПЕХ НА APPLE ДА КОРИСТИ РАЗУМНИ ВЕШТИНИ И ПОТРЕБНА ГРИЖА; (Б) СЕРИОЗНО НЕВНИМАНИЕ НА APPLE, НАМЕРНА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ ИЗМАМА; ИЛИ (В) СМРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА.

ИЗРЕЧНО СЕ СОГЛАСУВАТЕ И РАЗБИРАТЕ ДЕКА APPLE И НЕЈЗИНИТЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА, ПОДРУЖНИЦИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, АГЕНТИ, ПАРТНЕРИ И ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ НЕМА ДА СНОСАТ ОДГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, КОНСЕКВЕНТНИ ИЛИ КАЗНЕНИ ШТЕТИ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА, ШТЕТИ ПОРАДИ ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ДОБРА ВОЛЈА, УПОТРЕБА, ПОДАТОЦИ, ТРОШОЦИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАМЕНА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ШТЕТИ (ДУРИ И АКО APPLE БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА МОЖНОСТА ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ТАКВИ ШТЕТИ), ШТО НАСТАНАЛЕ КАКО РЕЗУЛТАТ НА: (I) КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА ДА СЕ КОРИСТИ УСЛУГАТА (II) ИЗВРШЕНИТЕ ИЗМЕНИ НА УСЛУГАТА ИЛИ КАКВО БИЛО ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО УКИНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ КОЈ БИЛО НЕЈЗИН ДЕЛ; (III) НЕОВЛАСТЕНИОТ ПРИСТАП ДО ИЛИ ИЗМЕНАТА НА ВАШИТЕ ЕМИТУВАЊА ИЛИ ПОДАТОЦИ; (IV) БРИШЕЊЕТО, ОШТЕТУВАЊЕТО НА, ИЛИ НЕУСПЕХОТ ДА СЕ СКЛАДИРААТ И/ИЛИ ДА СЕ ИСПРАЌААТ ИЛИ ПРИМААТ ВАШИТЕ ЕМИТУВАЊА ИЛИ ПОДАТОЦИ НА ИЛИ ПРЕКУ УСЛУГАТА; (V) ИЗЈАВИТЕ ИЛИ ОДНЕСУВАЊЕТО НА КОЈА БИЛО ТРЕТА СТРАНА НА УСЛУГАТА; И (VI) СЕ ДРУГО ШТО Е ПОВРЗАНО СО УСЛУГАТА.

          ОБЕСШТЕТУВАЊЕ

Се согласувате да ги обесштетите и да не барате одговорност во вид на побарување за отштета од Apple, нејзините поврзани лица, подружници, директори, службеници, вработени, агенти, партнери, изведувачи и даватели на лиценци, како и да не барате надомест за трошоци за адвокати направени од трета страна, што се поврзани со или произлегуваат од: (а) сите содржини што ги поднесувате, објавувате, емитувате или на друг начин ги ставате на располагање преку Услугата; (б) вашето користење на Услугата; (в) какво било прекршување на овој Договор од ваша страна; (г) какво било дејство преземено од Apple како дел од нејзината истрага поради сомнение за прекршување на овој Договор или како резултат на утврдувањето или донесувањето одлука дека дошло до прекршување на овој Договор; или (д) ваше прекршување на правата на друго лице. Ова значи дека не можете да ги тужите Apple, нејзините поврзани лица, подружници, директори, службеници, вработени, агенти, партнери, изведувачи и даватели на лиценци како резултат на одлуката на Apple да ги отстрани или да одбие да обработи информации или содржини, да ве предупреди, да го суспендира или прекина вашиот пристап до Услугата или да преземе какво било друго дејство во текот на истрагата поради сомнение за прекршување или како резултат на заклучокот на Apple дека дошло до прекршување на овој Договор. Оваа одредба за ослободување и обесштетување важи за сите прекршувања опишани или разгледани во овој Договор Оваа обврска ќе продолжи да важи по раскинувањето или истекувањето на овој Договор и/или на вашето користење на Услугата. Потврдувате дека сте одговорни за секое користење на Услугата со помош на вашата Сметка и дека овој Договор важи за секаква употреба на вашата Сметка. Се согласувате да се придржувате до овој Договор и да ја обесштетите и да не барате одговорност од Apple во вид на побарувања за отштета како резултат на користењето на вашата Сметка, без разлика дали таквото користење е изречно одобрено од вас.

X. ОПШТО

          А. Известувања

Apple може да ви обезбеди известувања во врска со Услугата и во врска со измените на овој Договор, преку е-порака до вашата адреса на е-пошта на iCloud (и/или до друга адреса на е-пошта поврзана со вашата Сметка, доколку имате наведено таква адреса), iMessage или SMS, преку обична пошта или преку објави на нашата веб-локација и/или Услугата.

          Б. Меродавно право

Освен до степенот што е изречно наведен во следниот пасус, за овој Договор и односот меѓу вас и Apple ќе важат законите на државата Калифорнија, исклучувајќи ги нејзините одредби за конфликти на закони. Вие и Apple се согласувате да ја прифатите личната и ексклузивна надлежност на судовите што се наоѓаат во округот Санта Клара, Калифорнија, за разрешување какви било спорови или побарувања што произлегуваат од овој Договор. Доколку (а) не сте граѓанин на САД; (б) не живеете во САД; (в) не пристапувате до Услугата од САД; и (г) сте граѓанин на една од земјите наведени подолу, со ова се согласувате дека за каков било спор или побарување што произлегуваат од овој Договор ќе важи применливиот закон наведен подолу, без оглед на какви било одредби за конфликт на закони и неотповикливо се согласувате да ја прифатите неексклузивната надлежност на судовите што се наоѓаат во државата, подрачјето или земјата наведена подолу, чиишто закони се надлежни:

Ако сте граѓанин на земја од Европската Унија или граѓанин на Швајцарија, Норвешка или Исланд, надлежни судови и закони ќе бидат судовите и законите на вашето вообичаено место на живеење.

Законот што е конкретно исклучен од примена во овој Договор е познат како Конвенција на Обединетите Нации за меѓународната продажба на стоки.

          В. Целосен договор

Овој Договор го сочинува целиот договор меѓу вас и Apple и го регулира вашето користење на Услугатаги и целосно ги заменува сите претходни договори меѓу вас и Apple во врска со Услугата. Може да важат и дополнителни услови за користење што може да важат кога користите услуги на поврзани лица, содржини од трети страни или софтвер од трети страни. Доколку некој дел од овој Договор се смета за неважечки или неприменлив, тој дел ќе се толкува на начин што е конзистентен со применливите закони за да ги одрази, колку што е можно, првобитните намери на страните, а останатите делови ќе продолжат да важат. Неможноста на Apple да ги практикува или спроведува сите права или одредби од овој Договор нема да значи ослободување од таквите права или одредби. Се согласувате дека, освен ако е изречно наведено поинаку во овој Договор, нема да има корисници на овој договор од трети страни. 

          Г. „Apple“ значи:

• Apple Inc., со седиште во 1 Infinite Loop, Cupertino, California, за корисници во Северна, Централна и Јужна Америка (со исклучок на Канада), како и на териториите и поседите на САД; и француските и британски поседи во Северна Америка, Јужна Америка и Карипските Острови;

• Apple Canada Inc., со седиште во 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada за корисници во Канада или на нејзините територии и поседи;

• iTunes K.K., со седиште во Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo за корисници во Јапонија;

• Apple Pty Limited, со седиште во Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australia, за корисници во Австралија, Нов Зеланд, вклучително и островски поседи, територии и поврзани јуриздикции; и

• Apple Distribution International, со седиште во Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Република Ирска, за сите други корисници. 

ЕЛЕКТРОНСКО РАБОТЕЊЕ

Во вашето користење на Услугата спаѓа и способноста да влегувате во договори и/или да вршите трансакции по електронски пат. ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕСОЦИ СОЧИНУВААТ ВАША СОГЛАСНОСТ И НАМЕРА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ ОД И ДА ПЛАТИТЕ ЗА ТАКВИТЕ ДОГОВОРИ И ТРАНСАКЦИИ. ВАШАТА СОГЛАСНОСТ И НАМЕРА ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ПОДНЕСОЦИ ВАЖИ ЗА СЕТА ЕВИДЕНЦИЈА ПОВРЗАНА СО СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ВО КОИ ВЛЕГУВАТЕ НА ОВАА УСЛУГА, ВКЛУЧИТЕЛНО И ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ, ПОЛИТИКИ, ДОГОВОРИ И АПЛИКАЦИИ. За да пристапувате до и да ја задржите вашата електронска евиденција, може да биде потребно да имате одреден хардвер и софтвер, кои се единствено ваша одговорност.

Последен пат ажурирано на: 19 септември 2017 г.