ACCOUNTSALDO APP STORE & ITUNES, CADEAUBONNEN EN -CODES VOOR ITUNES, APP STORE & ITUNES EN APPLE MUSIC, EN CONTENTCODES

Cadeaubonnen; Accountsaldo App Store & iTunes; Inwisselen; Opwaarderen:

Cadeaubonnen en -codes voor iTunes, App Store & iTunes en Apple Music (gezamenlijk ‘App Store- en iTunes-cadeaubonnen’) worden uitgegeven en beheerd door Apple Distribution International Ltd. (‘Apple’) en omvatten ook App Store & iTunes-cadeaucodes (gezamenlijk ‘Store-tegoed’) die – wanneer ze rechtstreeks bij de iTunes Store, App Store, Apple Books of Apple Music (‘Diensten’) worden gekocht – automatisch worden toegevoegd aan het account waaraan het tegoed verbonden is (‘Account’). Uw Accountsaldo is het saldo van al het Store-tegoed dat is ingewisseld op uw Account. Als u een Store-tegoed op uw Account hebt, worden aankopen bij de Diensten allereerst van uw Account afgeschreven. Eventueel niet-gebruikt saldo blijft op uw Account staan. Indien u onvoldoende saldo heeft voor een bepaalde aankoop, krijgt u het verzoek om via een andere betaalmethode te betalen. Als die andere betaalmethode onvoldoende is voor het resterende bedrag, wordt de transactie geannuleerd.

APPLE ID: Voor het gebruiken van Store-tegoed of Contentcodes die in Nederland zijn gekocht, moet u een Apple ID hebben en de algemene voorwaarden van de Diensten accepteren. Een Apple ID is het account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

Gebruik van uw Accountsaldo: U kunt Store-tegoed op uw account zetten door fysieke of digitale cadeaubonnen in te wisselen voor Accountsaldo of door uw Accountsaldo op te waarderen via de Diensten.

U stemt ermee in dat u Store-tegoed niet zult gebruiken op een wijze die misleidend, bedrieglijk, oneerlijk of anderszins schadelijk is voor Apple of haar klanten. Als Apple vermoedt dat Store-tegoed frauduleus, onrechtmatig of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden is verkregen, is gebruikt of aan een Apple ID is toegevoegd, behoudt Apple zich het recht voor om, zonder kennisgeving aan u, Store-tegoed zonder restitutie nietig te verklaren of te deactiveren (met inbegrip van een deel van uw Accountsaldo), klantenaccounts op te schorten of te beëindigen, de mogelijkheid tot gebruik van de Diensten op te schorten of te beëindigen, bestellingen te annuleren of te beperken en alternatieve vormen van betaling te verlangen.

Als u de bij de Diensten opgegeven betaalmethode gebruikt om uw Accountsaldo op te waarderen, dient vóór afschrijving via die opgegeven betaalmethode het bedrag van uw aankoop- of bijschrijftransactie te worden geautoriseerd.

Beperkingen: Store-tegoed is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden geretourneerd voor een restitutie in contant geld (tenzij dit wettelijk verplicht is), omgeruild, doorverkocht, gebruikt om Cadeaus of Cadeaubonnen te kopen of gebruikt om aankopen te doen in de Apple Online Store of Apple Retail Stores. Store-tegoed en Contentcodes kunnen alleen worden gebruikt om content te kopen bij de Diensten. Niet-gebruikte tegoeden zijn niet overdraagbaar. Apple kan u informatie verstrekken over de inwisselstatus van Store-tegoed dat u heeft gekocht.

Store-tegoed en Contentcodes die in Nederland zijn gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld op een Account in Nederland.

Als u besluit uw Apple ID op te heffen, dient u uw Accountsaldo te besteden voordat u het account afsluit.

Risico van verlies: Apple is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Store-tegoed of Contentcodes. Het risico van verlies en de eigendom van Store-tegoed en Contentcodes gaan over op de koper, in Ierland, bij elektronische verzending aan de ontvanger.

Apple behoudt zich het recht voor een account te sluiten en een andere vorm van betaling te verlangen wanneer een Store-tegoed of Contentcode frauduleus is verkregen of wordt gebruikt bij de Dienst.

Beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid: APPLE EN HAAR LICENTIENEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT STORE-TEGOED, CONTENTCODES OF DE ITUNES STORE, APP STORE, APPLE MUSIC OF APPLE BOOKS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INGEVAL EEN CADEAUBON OF CONTENTCODE NIET WERKT, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL EN ONZE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET VERVANGEN VAN UW STORE-TEGOED OF CONTENTCODE. HET KAN ZIJN DAT DEZE BEPERKINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN. SOMMIGE WETTEN STAAN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN, EN U KUNT OOK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

Afstand van rechten en vrijwaring: DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN STORE-TEGOED OF DE DIENSTEN STEMT U ERMEE IN OM – VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN – APPLE, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPDRACHTNEMERS EN LICENTIEGEVERS TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEN AANZIEN VAN VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST, UW GEBRUIK VAN STORE-TEGOED OF VAN DE DIENSTEN, OF MAATREGELEN VAN APPLE IN HET KADER VAN HAAR ONDERZOEK VAN EEN VERMOEDELIJKE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS GEVOLG VAN HAAR CONCLUSIE OF BESLUIT DAT ZICH EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT VOORGEDAAN. U VERKLAART DAT U GEEN SCHADE ZULT VORDEREN VAN OF VERHALEN OP APPLE, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPDRACHTNEMERS EN LICENTIEGEVERS DIE het gevolg is van een besluit van APPLE om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de DienstEN op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke SCHENDING, of die het gevolg is van APPLE’S conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan. DEZE AFSTANDS- EN VRIJWARINGSCLAUSULE IS VAN TOEPASSING OP ALLE IN DEZE OVEREENKOMST BESCHREVEN OF BEDOELDE SCHENDINGEN.

Toepasselijk recht: Behalve voor zover uitdrukkelijk in de volgende alinea is bepaald, is op deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van de daarin vervatte verwijzingsregels van internationaal privaatrecht (conflict of law provisions). U en Apple komen overeen zich voor het oplossen van geschillen of vorderingen naar aanleiding van deze Overeenkomst te onderwerpen aan de enige en exclusieve bevoegdheid van de rechter in de county Santa Clara. Als u (a) geen Amerikaans staatsburger bent; (b) niet in de VS woonachtig bent; (c) de Dienst niet vanuit de VS gebruikt en (d) een staatsburger van een van de onderstaande landen bent, stemt u er hierbij mee in dat op geschillen of vorderingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst het hierna te noemen recht van toepassing is, met uitsluiting van eventuele verwijzingsregels van internationaal privaatrecht, en onderwerpt u zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in de/het hierna te noemen staat, provincie of land waarvan het recht van toepassing is.

Als u een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland bent, is het toepasselijke recht en forum dat van uw gewone verblijfplaats.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PROMOTIEACTIES

Van tijd tot tijd kunnen wij geheel naar eigen goeddunken Promotieacties met betrekking tot Store-tegoed organiseren (‘Promotieacties’). Promotieacties kunnen worden uitgevoerd door Apple of door een deelnemende winkel (‘Deelnemende Winkel’).

De algemene voorwaarden van een Promotieactie kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Klanten die Store-tegoed inwisselen dat zij tijdens een Promotieactie in Nederland hebben gekocht, kunnen in aanmerking komen voor een bonus in de vorm van geld of content (‘Bonus’) wanneer het Store-tegoed gedurende de actieperiode bij de Diensten wordt ingewisseld op hun Account.

Actieperiode: Bonussen zijn alleen beschikbaar gedurende de actieperiode zoals gedefinieerd in de Actievoorwaarden en zolang de voorraad strekt. Een Bonus moet aan het einde van de in de Actievoorwaarden vermelde periode zijn ingewisseld op een Account. Om de Bonus te verkrijgen, moet u een individuele eindgebruiker zijn en binnen het Grondgebied wonen. Apple behoudt zich het recht voor om de Bonus niet toe te kennen aan eindgebruikers die buiten het Grondgebied wonen. Apple of de Deelnemende Winkel kan een Promotieactie op ieder moment om welke reden dan ook wijzigen of beëindigen.

Beperkingen: Van tijd tot tijd kunnen de Diensten Promotieacties organiseren. Deze kunnen beperkt zijn tot een bepaald accounttype, apparaat, bepaalde gezinsstatus of betaalmethode die aan uw Apple ID is gekoppeld. Eén Bonus per Apple ID tenzij anders aangegeven.

Bonussen die u in verband met een Promotieactie ontvangt, hebben uitsluitend promotionele waarde en geen contante waarde.

Op het inwisselen van in aanmerking komende Cadeaubonnen zijn de algemene voorwaarden van de Diensten en Store-tegoed van toepassing. Bonussen kunnen niet worden gerestitueerd of omgeruild.

De Actievoorwaarden tasten de algemene voorwaarden van de Diensten of Store-tegoed op geen enkele manier aan.

Uw bonus is van u persoonlijk en mag niet worden verkocht, overgedragen of gecedeerd of met familieleden, vrienden of anderen worden gedeeld, noch door u voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Dit aanbod is niet geldig indien het wettelijk is verboden of aan beperkingen is gebonden.

Laatste versie: 20 maart 2018