Warunki dotyczące usług multimedialnych Apple

Niniejsze warunki stanowią umowę między użytkownikiem a firmą Apple („Umowa”). Prosimy o uważne zapoznanie się z Umową. 

SPIS TREŚCI

A. WPROWADZENIE

B. PŁATNOŚCI, PODATKI I ZWROTY

C. KONTO

D. PRYWATNOŚĆ

E. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG I TREŚCI

F. ZAKOŃCZENIE I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

G. PLIKI DO POBRANIA

H. SUBSKRYPCJE

I. DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI I USŁUG

J. URZĄDZENIA I SPRZĘT PODMIOTÓW TRZECICH

K. OBSŁUGA KLIENTA

L. DANE PRZESYŁANE DO NASZYCH USŁUG 

M. CHMURA RODZINNA 

N. SEASON PASS I MULTI-PASS 

O. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU APP STORE 

P. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU APP STORE, APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS I WYBRANYCH TREŚCI   

Q. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APPLE MUSIC

R. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APPLE FITNESS+  

S. CZŁONKOSTWO OPERATORA

T. POSTANOWIENIA RÓŻNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH USŁUG

A. WPROWADZENIE

Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez użytkownika z usług Apple, w tym, jeśli są dostępne, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcasts Subscriptions, Apple TV, Apple TV+, Apple TV Channels, Game Center i iTunes („Usługi”), za pośrednictwem których można kupować, uzyskiwać, licencjonować, wypożyczać lub subskrybować treści, Aplikacje (zgodnie z definicją poniżej) i inne usługi w aplikacjach („Treści”). Treści mogą być oferowane za pośrednictwem Usług przez Apple lub podmiot trzeci, który identyfikuje się jako przedsiębiorca, a w obu przypadkach użytkownik będzie chroniony na mocy prawa konsumenckiego, tam gdzie ma to zastosowanie. Nasze Usługi są dostępne do użytku w kraju lub na terytorium zamieszkania („Kraj Zamieszkania”) użytkownika, a także w każdym innym państwie członkowskim UE, w którym tymczasowo przebywa użytkownik. Tworząc konto do korzystania z Usług w określonym kraju lub terytorium, użytkownik określa tę lokalizację jako swój Kraj Zamieszkania. Aby korzystać z naszych Usług, użytkownik potrzebuje kompatybilnego sprzętu, oprogramowania (zalecana i czasami wymagana najnowsza wersja) oraz dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty). Czynniki te mogą mieć wpływ na wydajność działania naszych Usług.

B. PŁATNOŚCI, PODATKI I ZWROTY

Użytkownik może pozyskiwać Treści w naszych Usługach bezpłatnie lub za opłatą, przy czym każdy z tych sposobów pozyskiwania Usług określany jest jako „Transakcja”. W ramach każdej Transakcji użytkownik nabywa licencję wyłącznie na korzystanie z Treści. Każda Transakcja stanowi umowę elektroniczną pomiędzy użytkownikiem a Apple i/lub użytkownikiem a podmiotem dostarczającym Treści w ramach naszych Usług. Jeśli jednak użytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., Apple Distribution International Ltd. jest zarejestrowanym sprzedawcą niektórych Treści nabywanych przez użytkownika z Apple Books, Apple Podcasts lub App Store, zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie produktu i/lub podczas proces pozyskiwania odpowiedniej Usługi. W takim przypadku użytkownik nabywa Treści od firmy Apple Distribution International Ltd., która jest licencjonowana przez dostawcę Treści (np. Dostawcę aplikacji (zgodnie z definicją poniżej), wydawcę książki itp.). Podczas dokonywania pierwszej Transakcji poprosimy użytkownika o określenie, jak często będziemy musieli prosić go o podanie hasła w przypadku przyszłych Transakcji. Jeśli użytkownik włączy funkcję Touch ID dla transakcji na odpowiednim sprzęcie Apple, poprosimy go o uwierzytelnienie wszystkich transakcji za pomocą odcisku palca, a jeśli włączy funkcję Face ID dla transakcji, poprosimy go o uwierzytelnienie wszystkich transakcji za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. Ustawienia hasła można w każdej chwili zmienić, postępując zgodnie z tymi instrukcjami: https://support.apple.com/pl-pl/HT204030

Apple naliczy opłatę przy pomocy wybranej przez użytkownika metody płatności za wszelkie płatne Transakcje, a opłaty obejmują wszelkie obowiązujące podatki. Jeśli użytkownik dodał metodę również do swojego Apple Wallet, Apple także naliczyć opłatę przy użyciu wybranej przez niego metody płatności w Apple Wallet za pomocą usługi Apple Pay. Użytkownik może powiązać ze swoim Apple ID wiele metod płatności i zgadza się, że Apple może przechowywać te metody płatności i używać ich do pobierania opłat za Transakcje. Podstawowa metoda płatności jest widoczna w górnej części strony płatności w ustawieniach konta. 

Jeśli podstawowa metoda płatności użytkownika nie może z jakiegokolwiek powodu (takiego jak wygaśnięcie lub niewystarczające środki) zostać użyta do naliczenia opłaty, użytkownik upoważnia Apple do podjęcia próby naliczenia opłaty przy pomocy pozostałych kwalifikujących się metod płatności w kolejności od góry do dołu, zgodnie z ich wyświetlaniem na stronie płatności w ustawieniach konta. Jeśli nie możemy obciążyć użytkownika, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie nieodebrane kwoty, a my możemy podjąć próbę ponownego obciążenia użytkownika lub poprosić go o podanie innej metody płatności. W przypadku zamówienia Treści w przedsprzedaży naliczenie opłaty nastąpi w momencie dostarczenia Treści (chyba że użytkownik anuluje zamówienie przed udostępnieniem Treści). Zgodnie z lokalnymi przepisami Apple może automatycznie aktualizować informacje dotyczące metod płatności, jeśli takie informacje są udostępniane przez sieci płatnicze lub instytucje finansowe użytkownika. Warunki związane ze sklepowymi kartami/kodami kredytowymi i podarunkowymi są dostępne tutaj: https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/giftcards/pl/terms.html. Więcej informacji na temat rozliczania Transakcji można znaleźć na stronie http://support.apple.com/pl-pl/HT201359. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich faktur w formacie elektronicznym, w tym pocztą elektroniczną. Ceny Treści mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Jeśli problemy techniczne uniemożliwią dostarczenie Treści lub w nieuzasadniony sposób je opóźnią, wyłącznym i jedynym środkiem zaradczym użytkownika jest ponowne dostarczenie Treści (jeśli to możliwe) lub zwrot zapłaconej ceny. Od czasu do czasu Apple może zawiesić lub anulować płatność lub odrzucić prośbę o zwrot pieniędzy, jeśli znajdzie dowody oszustwa, nadużycia lub działania niezgodnego z prawem bądź innego zachowania o charakterze manipulacyjnym, które uprawnia Apple do odpowiedniego roszczenia wzajemnego.

Prawo do anulowania: Jeśli użytkownik zdecyduje się anulować zamówienie, może to zrobić bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania pokwitowania.

Aby anulować zamówienie, użytkownik musi poinformować nas o swojej decyzji. Aby wniosek mógł zostać natychmiast rozpatrzony, zalecamy skorzystanie z opcji Report a Problem (Zgłoś problem) w celu anulowania wszystkich pozycji z wyjątkiem opcji Complete My Season (Zakończ mój sezon), którą można anulować, kontaktując się z działem obsługi klienta Apple. Usługi subskrypcyjne można anulować tylko po pierwszej subskrypcji, a nie po każdym automatycznym odnowieniu. Użytkownik ma również prawo poinformować nas o tym, korzystając z poniższego wzoru formularza rezygnacji lub składając wyraźne oświadczenie w innej formie. Jeśli użytkownik skorzysta z opcji Report a Problem (Zgłoś problem), niezwłocznie prześlemy mu potwierdzenie otrzymania rezygnacji.

Aby dotrzymać terminu anulowania, należy wysłać zawiadomienie o anulowaniu przed upływem czternastu (14) dni.

Skutki anulowania: Zwrot kosztów nastąpi nie później niż czternaście (14) dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o anulowaniu. Użyjemy takich samych metod płatności, z jakich skorzystał użytkownik w celu zrealizowania Transakcji, i użytkownik nie poniesie w związku z takim zwrotem żadnych opłat.

Wyjątek od prawa do anulowania: Użytkownik nie może anulować zamówienia na dostawę Treści, jeśli dostawa rozpoczęła się na jego żądanie i przyjął do wiadomości, że tym samym traci prawo do anulowania zamówienia.

Wzór formularza rezygnacji:

– Do Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irlandii, rightofwithdrawal@apple.com:

– Niniejszym zawiadamiam, że odstępuję od umowy dotyczącej:

[WSTAWIĆ IDENTYFIKATOR ZAMÓWIENIA, PRZEDMIOT, WYKONAWCĘ I TYP]

– Zamówione w dniu [WSTAWIĆ DATĘ] / otrzymane w dniu [WSTAWIĆ DATĘ]

– Imię i nazwisko klienta

– Adres klienta

– Adres e-mail konsumenta

– Data

C. KONTO

Korzystanie z naszych Usług i uzyskiwanie dostępu do Treści użytkownika może wymagać identyfikatora Apple ID. Apple ID to konto używane w całym ekosystemie Apple. Korzystanie z Game Center podlega niniejszej Umowie i wymaga także konta Game Center. Konto użytkownika jest cenne i odpowiada on za dbanie o jego poufność i bezpieczeństwo. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego użycia konta. W przypadku podejrzenia, że konto użytkownika zostało przejęte, należy skontaktować się z Apple.

Aby utworzyć konto i korzystać z Usług, użytkownik musi mieć ukończone trzynaście (13) lat (lub równoważny minimalny wiek w Kraju Zamieszkania użytkownika, jak określono w procesie tworzenia Apple ID). Konta Apple ID dla osób poniżej tego wieku mogą zostać utworzone przez rodzica lub opiekuna prawnego przy użyciu chmury rodzinnej lub przez zatwierdzoną instytucję edukacyjną, choć niektóre urządzenia mogą uniemożliwiać takim kontom Apple ID dostęp do niektórych Usług na urządzeniu. Rodzic lub opiekun prawny, który tworzy konto dla osoby niepełnoletniej, powinien zapoznać się z niniejszą Umową wraz z osobą nieletnią.

Użytkownik może dodawać, powiadamiać lub usuwać opiekuna konta dla swojego Apple ID, tak jak opisano na stronie http://support.apple.com/pl-pl/HT212360. Dostęp opiekuna konta dla Apple ID jest ograniczony, tak jak opisano na stronie http://support.apple.com/pl-pl/HT212361.

D. PRYWATNOŚĆ

Używanie Usług przez użytkownika podlega zasadom ochrony prywatności firmy Apple dostępnym pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/privacy/.

E. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG I TREŚCI

Korzystanie z Usług i Treści przez użytkownika musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w tej sekcji („Zasady Korzystania”). Użycie Usług i Treści w inny sposób stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy. Apple może monitorować sposób korzystania przez użytkownika z Usług i Treści, aby upewnić się, że przestrzega on niniejszych Zasad Korzystania.

Wszystkie usługi:

– Użytkownik może korzystać z Usług i Treści wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych (z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji Treści App Store poniżej lub w innych sytuacjach określonych przez Apple).

– Dostarczanie przez Apple Usług lub Treści nie powoduje przeniesienia na użytkownika żadnych praw do wykorzystania komercyjnego ani promocyjnego i nie stanowi przyznania ani zrzeczenia się jakichkolwiek praw właścicieli praw autorskich.

– Użytkownik może korzystać z Treści z maksymalnie pięciu (5) różnych kont Apple ID na każdym urządzeniu.

– W przypadku dowolnej Usługi użytkownik może mieć jednocześnie maksymalnie dziesięć (10) urządzeń (ale maksymalnie pięć (5) komputerów) zalogowanych za pomocą swojego Apple ID, przy czym jednoczesne przesyłanie strumieniowe lub pobieranie Treści może być ograniczone do mniejszej liczby urządzeń, jak określono poniżej w sekcji Treści Apple Music i Apple TV. Każdy komputer musi być również autoryzowany przy użyciu tego samego konta Apple ID (więcej informacji na temat autoryzacji komputerów można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT201251). Urządzenia można powiązać z innym kontem Apple ID raz na dziewięćdziesiąt (90) dni.

– Zabrania się wszelkiego manipulowania liczbą odtworzeń, pobrań, ocen lub recenzji — na przykład (i) za pomocą bota, skryptu lub zautomatyzowanego procesu; lub (ii) poprzez oferowanie lub przyjmowanie jakiegokolwiek wynagrodzenia bądź zachęty.

– Użytkownik nie może używać żadnego oprogramowania, urządzenia, zautomatyzowanego procesu ani żadnego podobnego lub równoważnego procesu ręcznego do pobierania, kopiowania lub wykonywania pomiarów, analiz lub monitorowania jakiejkolwiek części Treści lub Usług.

– Użytkownik odpowiada za to, aby nie utracić, nie zniszczyć ani nie uszkodzić pobranych Treści. Zalecamy regularne tworzenie kopii zapasowych Treści.

– Użytkownik nie może modyfikować ani obchodzić żadnych technologii zabezpieczających zawartych w Usługach i Treściach.

– Użytkownik może uzyskiwać dostęp do naszych Usług wyłącznie przy użyciu oprogramowania Apple i nie może modyfikować ani używać zmodyfikowanych wersji takiego oprogramowania.

– Aby określić kompatybilność, użytkownik może zapoznać się ze stroną produktu dla każdej Usługi lub Aplikacji podmiotu trzeciego w App Store.

– Treści wideo wymagają połączenia HDCP.

Sprzedaż i wypożyczanie Treści audio i wideo:

– Użytkownik może korzystać z Treści bez technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) na rozsądnej liczbie kompatybilnych urządzeń, które posiada lub kontroluje. Treści chronione DRM mogą być używane na maksymalnie pięciu (5) komputerach i dowolnej liczbie urządzeń, z którymi są synchronizowane z tych komputerów.

– Wypożyczone Treści można przeglądać na jednym urządzeniu w danym momencie i należy je odtwarzać w ciągu trzydziestu (30) dni i zakończyć w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od rozpoczęcia odtwarzania (zatrzymanie, wstrzymanie lub ponowne uruchomienie nie powoduje wydłużenia tego okresu).

– Użytkownik może nagrać na płycie playlistę audio zawierającą zakupioną muzykę w celu odsłuchania do siedmiu (7) razy; to ograniczenie nie ma zastosowania do Treści bez DRM. Innych Treści nie można nagrywać na płytę. Użytkownik może korzystać z płyty, na której nagrał Treści, w taki sam sposób, w jaki może korzystać z płyty zakupionej w sklepie detalicznym, z zastrzeżeniem lokalnych praw autorskich.

– Zakupione Treści będą zasadniczo dostępne dla użytkownika do pobrania, ponownego pobrania lub uzyskania dostępu w inny sposób od Apple. Choć jest to mało prawdopodobne, po dokonaniu zakupu przez użytkownika Treści mogą zostać usunięte z Usług (na przykład z powodu usunięcia ich przez dostawcę) i stać się niedostępne do dalszego pobrania lub uzyskania dostępu od Apple. Aby zapewnić użytkownikowi możliwość dalszego korzystania z Treści, zachęcamy do pobrania całej zakupionych Treści na posiadane urządzenie i utworzenia jej kopii zapasowej.

Treści App Store:

– Termin „Aplikacje” obejmuje aplikacje i wycinki aplikacji dla dowolnej platformy i/lub systemu operacyjnego Apple, w tym wszelkie zakupy w aplikacji, rozszerzenia (takie jak klawiatury), naklejki i subskrypcje udostępniane w takich aplikacjach lub wycinkach aplikacji.

– Osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa komercyjnego, organizacji rządowej lub instytucji edukacyjnej („Przedsiębiorstwo”) mogą pobierać i synchronizować aplikacje inne niż Arcade do użytku przez (i) jedną osobę na jednym (1) lub większej liczbie urządzeń posiadanych lub kontrolowanych przez Przedsiębiorstwo; lub (ii) wiele osób korzystających z jednego współużytkowanego urządzenia posiadanego lub kontrolowanego przez Przedsiębiorstwo. Dla jasności każde urządzenie używane szeregowo lub zbiorczo przez wielu użytkowników wymaga osobnej licencji.

Apple Music:

– Indywidualne członkostwo Apple Music pozwala użytkownikowi na przesyłanie strumieniowe na tylko jednym urządzeniu naraz; członkostwo rodzinne pozwala użytkownikowi lub członkom jego Rodziny na przesyłanie strumieniowe na maksymalnie sześciu (6) urządzeniach jednocześnie.

Apple Arcade:

– Aplikacje Apple Arcade można pobierać lub ponownie pobierać wyłącznie z ważną wersją próbną lub subskrypcją Apple Arcade.

– Po zakończeniu subskrypcji aplikacje pobrane za pośrednictwem Apple Arcade nie będą już dostępne.

Treści Apple TV:

– W przypadku większości kanałów Treści wideo można przesyłać strumieniowo na maksymalnie trzy (3) urządzenia jednocześnie. 

– Więcej informacji o Zasadach Korzystania z Treści Apple TV można znaleźć pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/HT210074.

F. ZAKOŃCZENIE I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Jeśli użytkownik nie będzie stosował się do postanowień niniejszej Umowy, Apple może: (i) wypowiedzieć niniejszą Umowę i/lub wyłączyć Apple ID użytkownika, przy czym użytkownik będzie nadal odpowiadać za uregulowanie wszystkich kwot należnych z tytułu Apple ID do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub (ii) wypowiedzieć licencję użytkownika na oprogramowanie; i/lub (iii) uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Usług. Podejmując decyzję o zakończeniu lub zawieszeniu dostępu użytkownika do Usług, Apple weźmie pod uwagę szereg czynników, w tym powagę naruszenia oraz wcześniejsze nieprzestrzeganie przez użytkownika warunków niniejszej Umowy.

Apple zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania Usług (lub ich dowolnej części bądź Treści) w dowolnym czasie z powodów technicznych lub operacyjnych. Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w przypadku wykonania tego prawa. W możliwym zakresie Apple powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich modyfikacjach, zawieszeniu lub zaprzestaniu świadczenia Usługi. Zakończenie świadczenia Usługi nie będzie miało wpływu na Treści, które użytkownik już nabył i pobrał. Użytkownik może jednak nie być w stanie autoryzować dodatkowych komputerów w celu korzystania z takich Treści. Jeśli Apple zaprzestanie świadczenia Usługi będącej subskrypcją, za którą użytkownik już zapłacił, Apple zwróci użytkownikowi pieniądze.

G. PLIKI DO POBRANIA

Użytkownik może być ograniczony co do ilości pobieranych Treści, a niektóre pobrane Treści mogą utracić ważność po określonym czasie od pobrania lub pierwszego odtworzenia. Niektóre Treści mogą w ogóle nie być dostępne do pobrania.

Użytkownik może mieć możliwość ponownego pobrania uprzednio nabytej Treści („Ponowne Pobranie”) na swoje urządzenia, na które jest zalogowany przy użyciu tego samego konta Apple ID („Urządzenia Powiązane”). Rodzaje Treści dostępne do ponownego pobrania w danym kraju podano na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT204632. Treści mogą nie być dostępne do Ponownego Pobrania, jeśli nie są już oferowane w ramach Usług.

Treści mogą również zostać usunięte z naszych Usług w dowolnym momencie (na przykład dlatego, że dostawca je usunął), po czym nie można ich pobrać, ponownie pobrać ani uzyskać do nich dostępu z Apple w inny sposób.

H. SUBSKRYPCJE

Usługi i niektóre Aplikacje mogą umożliwiać zakup dostępu do Treści lub Usług na zasadzie subskrypcji („Płatne Subskrypcje”). Płatne Subskrypcje odnawiają się automatycznie do momentu anulowania w sekcji Zarządzaj subskrypcjami w ustawieniach konta. Więcej informacji na temat rezygnacji z subskrypcji można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-p/HT202039. Użytkownik zostanie powiadomiony o wzroście ceny Płatnej Subskrypcji i, jeśli będzie to wymagane, jego zgoda będzie wymagana do kontynuowania subskrypcji. Opłata zostanie naliczona nie wcześniej niż dwadzieścia cztery (24) godziny przed rozpoczęciem ostatniego okresu Płatnej Subskrypcji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możemy dokonać obciążenia przy użyciu metody płatności użytkownika (np. z powodu wygaśnięcia lub niewystarczających środków), a użytkownik nie anulował Płatnej Subskrypcji, pozostaje on odpowiedzialny za wszelkie nieodebrane kwoty, a my podejmiemy próbę dokonania obciążenia przy użyciu metody płatności, ponieważ użytkownik będzie miał możliwość aktualizacji informacji o niej. Może to spowodować zmianę rozpoczęcia kolejnego okresu Płatnej Subskrypcji i może zmienić datę naliczania opłat za każdy okres, zgodnie z informacją na pokwitowaniu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Płatnej Subskrypcji, jeśli nie będziemy w stanie pomyślnie naliczyć opłaty przy użyciu metody płatności użytkownika w celu odnowienia subskrypcji. Niektóre Płatne Subskrypcje mogą oferować bezpłatny okres próbny przed naliczeniem opłaty przy użyciu metody płatności. Jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować z Płatnej Subskrypcji, zanim rozpoczniemy naliczanie opłaty przy użyciu metody płatności, powinien anulować subskrypcję co najmniej dwadzieścia cztery (24) godziny przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego.

Jeśli użytkownik rozpocznie bezpłatny okres próbny Płatnej Subskrypcji oferowanej przez Apple jako dostawcę Treści („Płatna Subskrypcja Apple”) i anuluje go przed jego zakończeniem, nie może ponownie aktywować bezpłatnego okresu próbnego.

Bezpłatnych okresów próbnych lub bezpłatnych ofert Płatnych Subskrypcji Apple, z wyłączeniem iCloud, nie można łączyć z żadnymi bezpłatnymi okresami próbnymi ani ofertami Apple One. Jeśli użytkownik korzysta z bezpłatnego okresu próbnego lub bezpłatnej oferty Płatnych Subskrypcji Apple i subskrybuje Apple One, jego bezpłatny okres próbny lub oferta nie zostaną wstrzymane, nawet jeśli użytkownik ma dostęp do takich Płatnych Subskrypcji Apple za pośrednictwem subskrypcji Apple One. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego bezpłatny okres próbny lub bezpłatna oferta mogą wygasnąć, gdy jest on Płatnym Subskrybentem Apple One, a Apple nie ma obowiązku przywrócenia, zwrotu kosztów ani innej rekompensaty za jakąkolwiek część takiego wygasłego bezpłatnego okresu próbnego lub bezpłatnej oferty.

Po zakończeniu Płatnej Subskrypcji dowolnej Usługi lub Treści użytkownik utraci dostęp do wszelkich funkcji lub Treści tej Usługi, które wymagają płatnej subskrypcji.

I. DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI I USŁUG

Warunki zawarte w niniejszej Umowie, które odnoszą się do usług, rodzajów treści, funkcji lub funkcjonalności niedostępnych w kraju zamieszkania użytkownika, nie mają zastosowania do użytkownika, chyba że staną się one dostępne dla użytkownika. Aby zapoznać się z typami Treści dostępnymi w kraju użytkownika, należy przejść do Usług lub odwiedzić stronę https://support.apple.com/pl-pl/HT204411. Niektóre Usługi i Treści dostępne dla użytkownika w Kraju Zamieszkania mogą nie być dostępne dla użytkownika podczas podróży poza Kraj Zamieszkania, chyba że jest to wymagane przez prawo.

J. URZĄDZENIA I SPRZĘT PODMIOTÓW TRZECICH

Użytkownik może nie być w stanie korzystać z Usług lub niektórych funkcji Usług podczas uzyskiwania do nich dostępu na urządzeniu marki innej niż Apple. Aby ustalić, czy Usługa jest obsługiwana, należy sprawdzić to w sklepie z aplikacjami na urządzeniu podmiotu trzeciego. Ponadto niektóre Usługi mogą wymagać, nakazywać lub sugerować korzystanie z urządzeń podmiotów trzecich w pewnych okolicznościach i/lub do określonych czynności; takie użycie podlega warunkom dotyczącym takich urządzeń i powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producenta. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się, że Apple może od czasu do czasu automatycznie pobierać i instalować drobne aktualizacje swojego oprogramowania na urządzeniach podmiotów trzecich.

K. OBSŁUGA KLIENTA

W przypadku pytań dotyczących naszych Usług, w tym na przykład rozliczeń i subskrypcji lub Apple ID, prosimy o odwiedzenie strony https://getsupport.apple.com, na której można skontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub czatu po wybraniu najbardziej odpowiedniej dla siebie kwestii. W przypadku rozmowy na czacie użytkownik ma możliwość pobrania transkrypcji rozmowy, która będzie zawierać datę i godzinę jej przeprowadzenia.

Zapewniamy ogólne wsparcie dla wszystkich Usług z wyjątkiem App Store, do którego mają zastosowanie następujące zasady: Apple zapewnia wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z Transakcją, w tym między innymi z płatnościami, dostawą i zwrotami; we wszelkich kwestiach związanych z treścią i funkcjonalnością Aplikacji należy kontaktować się z Dostawcą Aplikacji (zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie produktu Aplikacji w App Store).

L. DANE PRZESYŁANE DO NASZYCH USŁUG

Nasze Usługi mogą umożliwiać przesyłanie lub publikowanie materiałów, takich jak komentarze, oceny i recenzje, zdjęcia, filmy i podcasty (w tym powiązane metadane i grafika). Korzystanie z takich funkcji musi być zgodne z poniższymi wytycznymi dotyczącymi przesyłania, które mogą być okresowo aktualizowane, a jeśli dowiemy się o materiałach naruszających nasze wytyczne dotyczące przesyłania, usuniemy je. W przypadku zauważenia materiałów niezgodnych z wytycznymi dotyczącymi przesyłania, w tym treści o charakterze obraźliwym, obelżywym lub niezgodnym z prawem, użytkownik powinien poinformować nas o tym na stronie reportaproblem.apple.com lub kontaktując się ze Wsparciem Apple. O ile nie jest to zabronione przez prawo, użytkownik niniejszym udziela Apple ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie materiałów przesyłanych przez użytkownika w ramach Usług i powiązanych działań marketingowych, a także na wykorzystywanie materiałów przesyłanych przez użytkownika do celów wewnętrznych Apple. Apple może monitorować i zdecydować o usunięciu lub edycji przesłanych materiałów, w tym za pomocą automatycznych filtrów treści i/lub weryfikacji przez człowieka. Apple nie monitoruje ani nie weryfikuje, czy użytkownik korzystał z Usługi lub korzystał z Treści przed przesłaniem komentarza, oceny lub recenzji na temat tej Usługi lub Treści. Jeśli Apple usunie materiały użytkownika z powodu ich niezgodności z wytycznymi dotyczącymi przesyłania, informacje na temat możliwości dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie apple.com/legal/dsa/redress-options.

Wytyczne dotyczące przesyłania: Użytkownik nie może używać Usług do:

– publikowania jakichkolwiek materiałów, na których wykorzystanie (i) użytkownik nie ma pozwolenia, prawa lub licencji, lub (ii) które naruszają prawa podmiotów trzecich;

– publikowania lub przesyłania treści budzących zastrzeżenia, obraźliwych, niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, niedokładnych lub szkodliwych;

– publikowania osobistych, prywatnych lub poufnych informacji należących do innych osób;

– żądania danych osobowych od osób małoletnich;

– podszywania się pod inne osoby lub podmioty lub fałszywego przedstawiania związku użytkownika z takimi osobami lub podmiotami;

– zawierania ani przekazywania spamu, w tym niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych lub ogłoszeń;

– publikowania, modyfikowania lub usuwania oceny lub recenzji w zamian za jakiekolwiek wynagrodzenie lub zachętę; 

– publikowania lub przesyłania nieuczciwych, obraźliwych, szkodliwych, wprowadzających w błąd ocen, recenzji lub raportów albo ocen lub recenzji napisanych w złej wierze lub niemających związku z ocenianymi Treściami;

– planowania lub angażowania się w jakąkolwiek nielegalną, oszukańczą lub manipulacyjną działalność.

M. CHMURA RODZINNA

Organizator w Rodzinie („Organizator”) musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat (lub osiągnąć odpowiedni wiek pełnoletności w swoim Kraju Zamieszkania) oraz być rodzicem lub opiekunem prawnym każdego członka Rodziny poniżej trzynastego (13) roku życia (lub równoważnego minimalnego wieku w ich Kraju Zamieszkania, jak określono w procesie rejestracji). Dostęp do wszystkich funkcji chmury rodzinnej jest możliwy wyłącznie na urządzeniach Apple. Chmura rodzinna umożliwia udostępnienie kwalifikujących się subskrypcji maksymalnie sześciu (6) członkom Rodziny. Więcej informacji o chmurze rodzinnej można znaleźć na stronie: https://support.apple.com/pl-pl/HT201060.

Udostępnianie zakupów: Funkcja Udostępniania zakupów w chmurze rodzinnej umożliwia udostępnianie kwalifikujących się Treści maksymalnie sześciu (6) członkom Rodziny. Organizator zaprasza innych członków do udziału i zobowiązuje się do zapłaty za wszystkie Transakcje inicjowane przez członków Rodziny. Kwalifikujące się metody płatności Organizatora są wykorzystywane do zapłaty za każdą Transakcję zainicjowaną przez członka Rodziny (z wyjątkiem sytuacji, gdy na koncie członka Rodziny znajduje się kredyt sklepowy, który jest zawsze wykorzystywany w pierwszej kolejności). Członkowie Rodziny pełnią rolę agentów Organizatora, gdy używane są kwalifikujące się metody płatności Organizatora. Organizator niniejszym zobowiązuje się i zgadza: (1) zapłacić za takie Transakcje; (2) że Transakcje inicjowane przez członków Rodziny są autoryzowane; oraz (3) że Transakcje będą obciążane przy pomocy kwalifikujących się metod płatności w sposób wskazanych w sekcji B powyżej. Organizatorzy odpowiadają za przestrzeganie swoich umów dotyczących metod płatności i ponoszą wszelkie ryzyko związane z udostępnianiem członkom Rodziny dostępu do swoich kwalifikujących się metod płatności. Pokwitowanie lub faktura za jakąkolwiek Transakcję członka Rodziny jest wysyłana do inicjującego członka Rodziny oraz, w przypadku rozliczenia metodą płatności Organizatora, również do Organizatora.

Poproś o zakup: Poproś o zakup to funkcja, która umożliwia Organizatorowi zatwierdzanie Transakcji inicjowanych przez członka Rodziny, który nie ukończył osiemnastu (18) lat (lub nie osiągnął równoważnego wieku pełnoletności w jego Kraju Zamieszkania). Treści udostępniane przez członków Rodziny lub nabywane za pomocą kodów treści zasadniczo nie podlegają funkcji Poproś o zakup; kody treści ułatwiające dostęp do subskrypcji podlegają funkcji Poproś o zakup. Organizator musi być rodzicem lub opiekunem prawnym każdego członka Rodziny, dla którego aktywowano funkcję Poproś o zakup. Funkcja Poproś o zakup jest domyślnie włączona dla każdego członka Rodziny w wieku poniżej trzynastu (13) lat (lub równoważnego minimalnego wieku obowiązującego w ich Kraju Zamieszkania) i pozostaje włączona do momentu dezaktywacji przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli funkcja Poproś o zakup zostanie wyłączona po ukończeniu przez członka Rodziny osiemnastu (18) lat (lub osiągnięciu odpowiedniego wieku pełnoletności w jego Kraju Zamieszkania), nie można jej już włączyć. Funkcja Poproś o zakup nie wymaga włączenia Udostępniania zakupów.

Zmiany członka Rodziny: Gdy członek Rodziny opuści Rodzinę lub zostanie z niej usunięty, pozostali członkowie Rodziny mogą utracić dostęp do Treści byłego członka, w tym Treści nabytych za pomocą metody płatności Organizatora.

Zasady chmury rodzinnej: Użytkownik może należeć tylko do jednej (1) Rodziny w tym samym czasie i może dołączyć do dowolnej Rodziny nie więcej niż dwa razy w roku. Użytkownik może zmienić identyfikator Apple ID powiązany z Rodziną nie częściej niż raz na dziewięćdziesiąt (90) dni. Wszyscy członkowie Rodziny muszą mieszkać w tym samym Kraju Zamieszkania. Nie wszystkie Treści, w tym Zakupy w aplikacjach, subskrypcje i niektóre wcześniej nabyte Aplikacje, kwalifikują się do Udostępniania zakupów. Subskrypcje Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ i Apple Fitness+ są automatycznie włączone w chmurze rodzinnej. Subskrypcje udostępniane przez Rodzinę mogą w określonych przypadkach podlegać ograniczeniom korzystania z Treści.

N. SEASON PASS I MULTI-PASS

Karta Pass umożliwia kupowanie i odbieranie Treści telewizyjnych w miarę ich udostępniania. Karta Season Pass dotyczy Treści telewizyjnych, które mają ograniczoną liczbę odcinków w sezonie; karta Multi-Pass dotyczy Treści telewizyjnych udostępnianych na bieżąco. Pełna cena karty Season Pass lub Multi-Pass jest pobierana w momencie Transakcji. Zawartość karty Season Pass lub Multi-Pass jest dostępna do pobrania do dziewięćdziesięciu (90) dni po udostępnieniu ostatniego odcinka. Jeśli dostawca Treści dostarczy Apple mniej odcinków telewizyjnych niż planowano podczas zakupu Season Pass, przypiszemy do konta Apple ID użytkownika wartość detaliczną odpowiedniej liczby odcinków, które nie zostały dostarczone Apple.

O. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU APP STORE (Z WYŁĄCZENIEM APLIKACJI APPLE ARCADE)

LICENCJA NA TREŚCI APP STORE

Licencje na aplikacje są dostarczane użytkownikowi przez Apple lub zewnętrznego programistę („Dostawca Aplikacji”). Apple działa jako agent Dostawców Aplikacji w zakresie obsługi App Store i nie jest stroną umowy sprzedaży ani umowy użytkownika między użytkownikiem a Dostawcą Aplikacji. Jeśli jednak użytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., wówczas sprzedawcą jest Apple Distribution International Ltd., co oznacza, że użytkownik nabywa licencję na aplikację od Apple Distribution International Ltd., ale aplikacja jest licencjonowana przez Dostawcę Aplikacji. Aplikacja licencjonowana przez Apple to „Aplikacja Apple”; aplikacja licencjonowana przez Dostawcę Aplikacji to „Aplikacja Zewnętrzna”. Każda nabyta aplikacja podlega Umowie licencyjnej użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji („Standardowa Umowa EULA”) przedstawionej poniżej, chyba że Apple lub Dostawca Aplikacji dostarczy nadrzędną niestandardową umowę licencyjną („Niestandardowa Umowa EULA”). Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów, Dostawca Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej treść i gwarancje, a także wszelkie roszczenia, które użytkownik może mieć w związku z Aplikacją Podmiotu Zewnętrznego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple jest zewnętrznym beneficjentem Standardowej Umowy EULA lub Niestandardowej Umowy EULA mającej zastosowanie do każdej Aplikacji Zewnętrznej i w związku z tym może egzekwować taką umowę. Niektóre Aplikacje, takie jak naklejki i aplikacje iMessage, mogą nie pojawiać się na pulpicie urządzenia, ale można uzyskać do nich dostęp i używać ich w szufladzie aplikacji Wiadomości.

ZAKUPY W APLIKACJI

Aplikacje mogą oferować treści, usługi lub funkcje, z których można korzystać w ramach takich aplikacji („Zakupy w Aplikacjach”). Zakupy w Aplikacjach, które są używane podczas korzystania z aplikacji (na przykład wirtualne klejnoty), nie mogą być przenoszone między urządzeniami i można je pobrać tylko raz. Przed dokonaniem zakupów w aplikacji użytkownik musi uwierzytelnić swoje konto – niezależnie od uwierzytelniania w celu uzyskania innych Treści – wprowadzając hasło lub używając Touch ID lub Face ID. Użytkownik będzie mógł dokonywać dodatkowych zakupów w aplikacji przez piętnaście (15) minut bez ponownego uwierzytelniania, chyba że poprosi nas o wymaganie hasła przy każdym zakupie lub włączy Touch ID lub Face ID. Możliwość dokonywania zakupów w aplikacji można wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: https://support.apple.com/pl-pl/HT201304.

PAKIETY APLIKACJI

Niektóre Aplikacje mogą być sprzedawane razem w formie pakietu („Pakiet Aplikacji”). Cena wyświetlana z Pakietem Aplikacji to cena, która zostanie naliczona przy zakupie Pakietu Aplikacji. Cena Pakietu Aplikacji może zostać obniżona w celu uwzględnienia Aplikacji już zakupionych lub nabytych przez użytkownika, ale może obejmować minimalną opłatę za ukończenie Pakietu Aplikacji.

WYNIKI WYSZUKIWANIA I RANKINGI

Podczas ustalania kolejności Aplikacji w wynikach wyszukiwania głównymi parametrami branymi pod uwagę są metadane dostarczane przez Dostawców Aplikacji, sposób interakcji klientów z Aplikacjami i App Store oraz popularność Aplikacji w App Store. Te główne parametry zapewniają najtrafniejsze wyniki w odpowiedzi na zapytania wyszukiwania klientów.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LICENCJONOWANEJ APLIKACJI

Aplikacje udostępniane za pośrednictwem App Store są licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi. Licencja użytkownika na każdą Aplikację jest uzależniona od uprzedniej akceptacji przez użytkownika niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Licencjonowanej Aplikacji („Standardowa Umowa EULA”) lub niestandardowej umowy licencyjnej użytkownika końcowego pomiędzy użytkownikiem a Dostawcą Aplikacji („Niestandardowa Umowa EULA”), jeśli taka została udostępniona. Licencja użytkownika na jakąkolwiek Aplikację Apple na mocy niniejszej Standardowej Umowy EULA lub Niestandardowej Umowy EULA jest udzielana przez Apple, a licencja użytkownika na jakąkolwiek Aplikację Podmiotu Zewnętrznego na mocy niniejszej Standardowej Umowy EULA lub Niestandardowej Umowy EULA jest udzielana przez Dostawcę aplikacji danej Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego. Każda aplikacja podlegająca niniejszej Standardowej Umowie EULA jest określana jako „Licencjonowana Aplikacja”. Odpowiednio Dostawca Aplikacji lub Apple („Licencjodawca”) zastrzega sobie wszelkie prawa do Licencjonowanej Aplikacji, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Standardowej Umowy EULA.

a. Zakres licencji: Licencjodawca udziela użytkownikowi niepodlegającej przeniesieniu licencji na korzystanie z Licencjonowanej Aplikacji na dowolnych produktach marki Apple, które użytkownik posiada lub kontroluje, w zakresie dozwolonym przez Zasady Korzystania. Warunki niniejszej Standardowej Umowy EULA regulują wszelkie treści, materiały lub usługi dostępne z lub zakupione w ramach Licencjonowanej Aplikacji, jak również aktualizacje dostarczone przez Licencjodawcę, które zastępują lub uzupełniają oryginalną Licencjonowaną Aplikację, chyba że takiej aktualizacji towarzyszy Niestandardowa Umowa EULA. Z wyjątkiem przypadków określonych w Zasadach Korzystania, użytkownik nie może rozpowszechniać ani udostępniać Licencjonowanej Aplikacji za pośrednictwem sieci, w której mogłaby ona być używana przez wiele urządzeń w tym samym czasie. Użytkownik nie może przenosić, redystrybuować ani udzielać sublicencji na Licencjonowaną Aplikację, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie, a w przypadku sprzedaży Urządzenia Apple podmiotowi trzeciemu, użytkownik musi przed dokonaniem tej czynności usunąć Licencjonowaną Aplikację z Urządzenia Apple. Użytkownikowi nie wolno kopiować (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejszą licencję i Zasady Korzystania), odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych Licencjonowanej Aplikacji, jakichkolwiek aktualizacji lub jakiejkolwiek ich części (z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujące korzystanie z jakichkolwiek komponentów open source zawartych w Licencjonowanej Aplikacji).

b. Zgoda na używanie danych: Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Licencjodawcę danych technicznych i powiązanych informacji – w tym między innymi informacji technicznych o urządzeniu użytkownika, oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym oraz urządzeniach peryferyjnych – gromadzonych okresowo w celu umożliwienia dostarczania aktualizacji oprogramowania, pomocy technicznej i innych usług na rzecz użytkownika (jeśli dotyczy) związanych z Licencjonowaną Aplikacją. Licencjodawca może wykorzystywać te informacje, o ile mają one formę uniemożliwiającą identyfikację użytkownika, w celu ulepszania swoich produktów lub świadczenia usług lub technologii na rzecz użytkownika.

c. Wypowiedzenie Umowy. Niniejsza Standardowa Umowa EULA obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez użytkownika lub Licencjodawcę. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Standardowej Umowy EULA wygasają automatycznie w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z jej postanowień.

D. Usługi Zewnętrzne. Licencjonowana aplikacja może umożliwiać dostęp do usług i stron internetowych Licencjodawcy i/lub podmiotów trzecich (łącznie i indywidualnie: „Usługi Zewnętrzne”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług Zewnętrznych na własne ryzyko. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za badanie ani ocenę treści ani dokładności jakichkolwiek Usług Zewnętrznych podmiotów trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za takie Usługi Zewnętrzne podmiotów trzecich. Dane wyświetlane przez dowolną Licencjonowaną Aplikację lub Usługę Zewnętrzną, w tym między innymi informacje finansowe, medyczne i dotyczące lokalizacji, służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie są gwarantowane przez Licencjodawcę ani jego przedstawicieli. Użytkownik nie może korzystać z Usług Zewnętrznych w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Standardowej Umowy EULA lub naruszający prawa własności intelektualnej Licencjodawcy lub podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług Zewnętrznych w celu nękania, wykorzystywania, prześladowania, grożenia ani zniesławiania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, a Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie. Usługi Zewnętrzne mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub w Kraju Zamieszkania użytkownika i mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji. W zakresie, w jakim użytkownik zdecyduje się korzystać z takich Usług Zewnętrznych, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia, wyłączenia lub nałożenia ograniczeń dostępu lub ograniczeń na dowolne Usługi Zewnętrzne w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

e. GWARANCJA: Licencjodawca dołoży należytej staranności i umiejętności w odniesieniu do udostępniania Licencjonowanej Aplikacji i wszelkich Usług Zewnętrznych wykonywanych lub dostarczanych użytkownikowi przez Licencjonowaną Aplikację. Z zastrzeżeniem prawa lokalnego użytkownik może mieć prawną gwarancję zgodności zakupionych Licencjonowanych Aplikacji na minimalny okres dwóch (2) lat oraz subskrypcji w aplikacji w okresie dostawy objętej umową. Licencjodawca nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usług Zewnętrznych, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) korzystanie z Usług Zewnętrznych będzie nieprzerwane lub wolne od błędów;

(ii) Usługi Zewnętrzne będą wolne od strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, hakowania lub innych naruszeń bezpieczeństwa i Licencjodawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej. Użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych własnego systemu, w tym wszelkich Licencjonowanych Aplikacji przechowywanych w jego systemie.

f. Ograniczenie odpowiedzialności.

(i) Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji (ii) poniżej, Licencjodawca, jego dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, zleceniodawcy lub licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Licencjodawcę, jego pracowników lub agentów, jeśli:

(1) nie doszło do naruszenia prawnego obowiązku należytej staranności ze strony Licencjodawcy lub któregokolwiek z jego pracowników lub agentów;

(2) nie jest to racjonalnie przewidywalny skutek takiego naruszenia;

(3) jakikolwiek wzrost strat lub szkód wynika z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („Umowa”);

(4) wynika to z decyzji Licencjodawcy o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu mu dostępu do Usług Zewnętrznych lub podjęciu innych działań w trakcie dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia lub w wyniku stwierdzenia przez Licencjodawcę, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy;

(5) dotyczy to utraty dochodów, biznesu lub zysków albo jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych w związku z korzystaniem z Licencjonowanej Aplikacji.

(ii) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Licencjodawcy za oszustwo, rażące zaniedbanie, umyślne działanie lub śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem.

Użytkownik nie może używać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować Licencjonowanej Aplikacji, o nie jest do tego upoważniony na mocy przepisów prawa obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, w której Licencjonowana Aplikacja została uzyskana. W szczególności, ale bez ograniczeń, Licencjonowana Aplikacja nie może być eksportowana ani reeksportowana (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) do osób znajdujących się na liście wyszczególnionych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals) lub na liście zakazanych osób fizycznych lub podmiotów (Denied Person’s List or Entity List) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Używając Licencjonowanej Aplikacji, użytkownik potwierdza, że nie znajduje się na terenie takiego kraju ani na żadnej z wyżej wymienionych list. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie korzystał z tych produktów w celach zakazanych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym, bez ograniczeń, rozwoju, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej bądź pocisków.

h. Użytkownicy końcowi pracujący dla rządu Stanów Zjednoczonych. Licencjonowana Aplikacja i związana z nią dokumentacja stanowią „Artykuły Komercyjne” (ang. Commercial Items) w znaczeniu zdefiniowanym w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §2.101, które obejmują „Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe” (ang. Commercial Computer Software) oraz „Dokumentację Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” (ang. Commercial Computer Software Documentation) w znaczeniu używanym odpowiednio w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202. Zgodnie z odpowiednimi przepisami w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202-1 do 227.7202-4 licencja na Komercyjne oprogramowanie komputerowe oraz Dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego jest udzielana użytkownikom końcowym w instytucjach administracji państwowej Stanów Zjednoczonych (a) wyłącznie jako licencja na Artykuły komercyjne i (b) wyłącznie z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników końcowych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Prawa niepublikowane są zastrzeżone zgodnie z przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

i. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w poniższym akapicie niniejsza Umowa oraz relacja między użytkownikiem a Apple podlegają przepisom stanu Kalifornia z wyłączeniem postanowień stanowiących przepisy kolizyjne. Użytkownik i Apple zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w celu rozwiązania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli (a) Użytkownik nie jest obywatelem USA; (b) nie mieszka w USA; (c) nie uzyskuje dostępu do Usługi z USA; oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wskazanych poniżej, niniejszym akceptuje fakt, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą podlegać obowiązującemu prawu określonemu poniżej, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach, i Użytkownik niniejszym bez odwołania poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów na terenie stanu, prowincji lub kraju wskazanych poniżej, których prawem właściwym jest:

Jeśli użytkownik jest rezydentem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawo właściwe i forum rozstrzygania sporów stanowią przepisy prawa i sądy w jego zwykłym miejscu zamieszkania.

Wyraźne wyłączone z zastosowania do postanowień niniejszej Umowy są przepisy zwane Konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

P. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU APP STORE, APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS I WYBRANYCH TREŚCI

Niektóre Treści dostępne w App Store, Apple Books i Apple Podcasts (w tym subskrypcje Apple Podcasts) są nabywane przez użytkownika od zewnętrznego dostawcy takich Treści (jak pokazano na stronie produktu i/lub podczas procesu pozyskiwania odpowiedniej Treści ), a nie od Apple. W takim przypadku Apple działa jako agent dostawcy Treści w zakresie dostarczania użytkownikowi Treści, w związku z czym Apple nie jest stroną Transakcji między użytkownikiem a dostawcą Treści. Jeśli jednak użytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., wówczas Apple Distribution International Ltd. jest sprzedawcą Treści nabytych przez użytkownika, ale takie Treści są licencjonowane przez dostawcę Treści. Dostawca Treści zastrzega sobie prawo do egzekwowania warunków korzystania z takich Treści. Dostawca Treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie Treści, wszelkie gwarancje w zakresie, w jakim takie gwarancje nie zostały wyłączone, oraz wszelkie roszczenia, które użytkownik lub jakakolwiek inna strona może mieć w związku z takimi Treściami.

Podczas określania, w jaki sposób uporządkować wyniki wyszukiwania w App Store, Apple Books i Apple Podcasts, głównymi parametrami branymi pod uwagę są metadane podane przez dostawców Treści oraz sposób interakcji klientów z Treścią.

Q. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APPLE MUSIC

Biblioteka iCloud Music to funkcja Apple Music, która umożliwia użytkownikowi dostęp do dopasowanych lub przesłanych utworów, list odtwarzania i teledysków pozyskanych z Apple Music, iTunes Store lub innego źródła („Treści Biblioteki iCloud Music”) na urządzeniach obsługujących Apple Music. Biblioteka iCloud Music jest włączana automatycznie podczas konfigurowania członkostwa w Apple Music. Biblioteka iCloud Music gromadzi informacje o Treściach Biblioteki iCloud Music. Informacje te są powiązane z kontem Apple ID użytkownika i porównywane z zawartością biblioteki iCloud Music dostępną obecnie w usłudze Apple Music. Zawartość Biblioteki iCloud Music, która nie zostanie dopasowana, jest przesyłana na serwery Biblioteki iCloud Music Apple (w formacie określonym przez Apple). Użytkownik może przesłać do stu tysięcy (100 000) utworów. Do tego limitu nie są wliczane utwory zakupione w iTunes Store. Utwory, które nie spełniają określonych kryteriów (np. zbyt duże pliki) lub które nie zostały autoryzowane dla danego urządzenia, nie kwalifikują się do Biblioteki iCloud Music. Podczas korzystania przez użytkownika z Biblioteki iCloud Music Apple rejestruje takie informacje, jak odtwarzane, zatrzymywane lub pomijane utwory, używane urządzenia oraz czas i długość odtwarzania. Użytkownik zgadza się korzystać z Biblioteki iCloud Music wyłącznie w odniesieniu do treści pozyskanych zgodnie z prawem. Biblioteka iCloud Music jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy lub nieścisłości. Przed rozpoczęciem korzystania z Biblioteki iCloud Music użytkownik powinien wykonać kopię zapasową danych i informacji. Jeśli użytkownik nie jest subskrybentem Apple Music, może zakupić subskrypcję iTunes Match, która korzysta z Biblioteki iCloud Music. Po zakończeniu członkostwa w usłudze Apple Music użytkownik utraci dostęp do swojej Biblioteki iCloud Music, w tym do Treści Biblioteki iCloud Music przesłanych na serwery Biblioteki iCloud Music.

R. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ służy wyłącznie do celów rozrywkowych i/lub informacyjnych i nie ma na celu udzielania porad medycznych. 

S. CZŁONKOSTWO OPERATORA

Tam, gdzie jest to możliwe, użytkownikowi może zostać zaproponowany zakup członkostwa w usłudze oferowanej przez operatora sieci bezprzewodowej („Członkostwo Operatora”). W przypadku zakupu Członkostwa Operatora, operator jest sprzedawcą, co oznacza, że użytkownik nabywa licencję na Usługę od operatora, który wystawia rachunek za koszt członkostwa w Usłudze, ale Usługa jest licencjonowana i świadczona przez Apple. Relacje użytkownika z operatorem podlegają warunkom i postanowieniom operatora, a nie niniejszej Umowie, a wszelkie spory dotyczące rozliczeń związanych z Członkostwem Operatora należy kierować do operatora, a nie do Apple. Korzystając z Usługi w ramach Członkostwa Operatora, użytkownik zgadza się, że jego operator może wymieniać informacje o koncie operatora, numerze telefonu i informacje o subskrypcji z Apple oraz że Apple może wykorzystywać te informacje w celu określenia statusu Członkostwa Operatora.

T. RÓŻNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH USŁUG

DEFINICJA APPLE

W zależności od Kraju Zamieszkania Użytkownika, „Apple” oznacza:

Apple Inc., z siedzibą przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia (dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, w tym w Portoryko);

Apple Canada Inc., z siedzibą przy 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada (dla użytkowników w Kanadzie);

Apple Services LATAM LLC, z siedzibą pod adresem 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Floryda (dla użytkowników w Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub w jakimkolwiek państwie lub terytorium karaibskim, z wyłączeniem Portoryko);

iTunes K.K., z siedzibą pod adresem: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio, dla użytkowników w Japonii;

Apple Pty Limited, z siedzibą pod adresem Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia (dla użytkowników w Australii lub Nowej Zelandii, w tym na wszystkich ich terytoriach lub w stowarzyszonych jurysdykcjach); oraz

Apple Distribution International Ltd., z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia (dla wszystkich pozostałych użytkowników).

ZMIANY UMOWY

Apple zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Umowy oraz dodawania nowych lub dodatkowych warunków, które mogą być konieczne, na przykład jeśli Apple doda nową usługę lub gdy zmieni się obowiązujące prawo. Takie modyfikacje i dodatkowe warunki zostaną przekazane użytkownikowi, a jeśli zostaną zaakceptowane, wejdą w życie natychmiast i zostaną włączone do niniejszej Umowy. W przypadku odmowy zaakceptowania takich zmian przez użytkownika Apple będzie mieć prawo do rozwiązania Umowy i/lub użytkownik może nie być w stanie dokonywać przyszłych zakupów związanych z Usługami lub Treściami podlegającymi niniejszej Umowie. Nie będzie to miało wpływu na Treści, które użytkownik już nabył i pobrał.

MATERIAŁY PODMIOTÓW TRZECICH

Apple nie ponosi odpowiedzialności za materiały podmiotów trzecich zawarte w Treściach lub Usługach lub do których prowadzą łącza.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

Użytkownik powinien zawsze zasięgnąć porady odpowiednio wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w zakresie (a) bezpieczeństwa i celowości danej aktywności lub (b) konkretnego stanu zdrowia lub objawów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik zgadza się, że Usługi, w tym między innymi Treści, grafika, interfejs użytkownika, klipy audio, klipy wideo, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie używane do wdrażania Usług, zawierają zastrzeżone informacje i materiały będące własnością Apple, jej licencjodawców i/lub dostawców Treści i jest chroniona przez obowiązujące prawa własności intelektualnej i inne prawa, w tym między innymi prawa autorskie. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich zastrzeżonych informacji lub materiałów w jakikolwiek inny sposób niż korzystanie z do użytku osobistego i niekomercyjnego zgodnie z niniejszą Umową. Żadna część Treści lub Usług nie może być przekazywana ani powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych w niniejszej Umowie. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie udostępniać ani nie rozpowszechniać Usług lub Treści w żaden sposób i nie będzie wykorzystywać Usług w żaden sposób, który nie został wyraźnie dozwolony.

Nazwa Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ oraz inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo Apple używane w związku z Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw ani licencji w odniesieniu do któregokolwiek z wyżej wymienionych znaków towarowych.

PRAWA AUTORSKIE 

O ile nie zaznaczono inaczej, Usługi i Treści dostarczane przez Apple są objęte prawami autorskimi firmy Apple Inc. i jej spółek zależnych.

Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek Treści dostępne za pośrednictwem Usług naruszają jego prawa autorskie, powinien skontaktować się z Apple w następujących miejscach:

– Aplikacje podmiotów zewnętrznych: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

– Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

– Apple TV+ i Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

– Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

– Dzwonki: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

– Wszystkie pozostałe usługi (w tym między innymi iTunes Store, Apple Music i Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Jest to najszybszy sposób przetworzenia przez nas powiadomienia o domniemanym naruszeniu. Wolniejszym sposobem dotarcia do naszego wyznaczonego przedstawiciela i przetworzenia zgłoszenia jest przesłanie prawidłowego i kompletnego zgłoszenia domniemanego naruszenia na podany poniżej adres pocztowy.

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefon: 408.996.1010

E-mail: copyrightnotices@apple.com 

Apple stosuje politykę polegającą na wyłączaniu i/lub zamykaniu w odpowiednich okolicznościach kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych osób lub co do których istnieją podejrzenia, że wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych osób. W ramach stosowania takiej polityki Apple może wedle własnego uznania zawiesić, wyłączyć i/lub zamknąć konta użytkowników, którzy zostali zidentyfikowani jako wielokrotnie podejmujący działania naruszające zasady, lub z innych powiązanych powodów.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Apple świadczy Usługi z należytą starannością i z użyciem należytych umiejętności. Z zastrzeżeniem prawa lokalnego użytkownik może mieć prawną gwarancję zgodności zakupionych Treści na minimalny okres dwóch lat oraz subskrybowanych Treści w okresie dostawy objętej umową. Apple nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usług, a w szczególności nie gwarantuje, że poza gwarancjami wynikającymi z obowiązującego prawa:

(i) korzystanie z Usług będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu Apple może, z przyczyn technicznych lub operacyjnych, usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługi w dowolnym momencie i że powiadomi użytkownika o tym w miarę możliwości. Jeśli Apple zaprzestanie świadczenia Usługi będącej subskrypcją, za którą użytkownik już zapłacił, Apple zwróci użytkownikowi pieniądze. Jeśli Apple zaprzestanie świadczenia Usługi, która nie jest subskrypcją, nie będzie to miało wpływu na Treści, które użytkownik już nabył i pobrał;

(ii) Usługi Zewnętrzne będą wolne od strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, hakowania lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą zdarzeniami siły wyższej, a Apple zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej. Użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych własnego systemu, w tym wszelkich Treści zakupionych lub uzyskanych z Usługi.

b. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE O ILE NIE JEST TO WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DALSZE UDOSTĘPNIANIE UŻYTKOWNIKOWI TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG, A APPLE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA, JEŚLI TREŚCI, W TYM ZAKUPIONE TREŚCI, STANĄ SIĘ NIEDOSTĘPNE DO POBRANIA, PONOWNEGO POBRANIA LUB PRZESYŁANIA STRUMIENIOWEGO.

c. Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie (e) poniżej lub w przypadku, gdy użytkownik korzysta z obowiązującego ustawowego prawa do zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku firma Apple, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez firmę Apple, jej pracowników lub agentów, w przypadku gdy:

(i) nie doszło do naruszenia prawnego obowiązku należytej staranności ze strony Apple lub któregokolwiek z naszych pracowników lub agentów;

(ii) nie jest to racjonalnie przewidywalny skutek takiego naruszenia;

(iii) jakikolwiek wzrost strat lub szkód wynika z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy;

(iv) wynika z decyzji Apple o usunięciu lub odmowie dostępu do jakichkolwiek informacji lub treści, o zawieszeniu lub zakończeniu dostępu użytkownika do Usługi lub o podjęciu innych działań w trakcie dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia lub w wyniku stwierdzenia przez Apple, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy; lub

(v) dotyczy to utraty dochodów, biznesu lub zysków albo jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych w związku z korzystaniem z Usług.

d. Apple dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przesłane przez użytkownika w związku z Usługami, w tym przed nieuczciwym użyciem.

e. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Apple za oszustwo, rażące zaniedbanie, umyślne działanie lub śmierć lub obrażenia ciała.

f. Jeśli użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy, będzie odpowiedzialny wobec firmy Apple, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów stowarzyszonych, agentów, wykonawców i licencjodawców za wszelkie roszczenia wynikające z tego naruszenia. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte przez Apple w ramach dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustaleń lub decyzji, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy.

g. APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPŁATY ZA TRANSMISJĘ DANYCH, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG.

USTAWOWE WYJĄTKI DOTYCZĄCE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Jeśli użytkownik jest kwalifikowaną publiczną instytucją edukacyjną lub rządową, a jakakolwiek część niniejszej Umowy, taka jak na przykład całość lub część sekcji dotyczącej odszkodowania, jest nieważna lub niewykonalna w stosunku do użytkownika z powodu obowiązującego prawa lokalnego, krajowego, stanowego lub federalnego, wówczas część ta zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, w zależności od przypadku, a zamiast tego będzie interpretowana w sposób najbardziej zgodny z obowiązującym prawem.

PRAWO WŁAŚCIWE

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w poniższym akapicie lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, niniejsza Umowa oraz relacje między użytkownikiem a Apple, a także wszystkie Transakcje w ramach Usług podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem postanowień stanowiących przepisy kolizyjne. Użytkownik i Apple zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w celu rozwiązania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli (a) Użytkownik nie jest obywatelem USA; (b) nie mieszka w USA; (c) nie uzyskuje dostępu do Usługi z USA; oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wskazanych poniżej, niniejszym akceptuje fakt, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą podlegać obowiązującemu prawu określonemu poniżej, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach, i Użytkownik niniejszym bez odwołania poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów na terenie stanu, prowincji lub kraju wskazanych poniżej, których prawem właściwym jest:

Jeśli użytkownik jest rezydentem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawo właściwe i forum rozstrzygania sporów stanowią przepisy prawa i sądy w jego zwykłym miejscu zamieszkania.

Wyraźne wyłączone z zastosowania do postanowień niniejszej Umowy są przepisy zwane Konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

INNE POSTANOWIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a Apple, reguluje sposób korzystania z Usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia dotyczące Usługi między użytkownikiem a Apple. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą obowiązywać podczas dokonywania Transakcji lub korzystania z usług podmiotów stowarzyszonych, treści podmiotów trzecich, oprogramowania podmiotów trzecich lub usług dodatkowych, takich jak Program zakupów hurtowych. Jeśli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wykonania, część ta zostanie zinterpretowana w sposób zgodny z przepisami prawa właściwego tak, aby w jak największym stopniu oddać pierwotne intencje stron, pozostałe części Umowy pozostają natomiast w mocy. Niewykonanie lub niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia. Apple nie poniesie odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań z przyczyn od Apple niezależnych.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych, federalnych oraz krajowych aktów prawnych i wykonawczych mających zastosowanie do korzystania z Usług przez użytkownika. Korzystanie z Usług przez użytkownika może również podlegać innym przepisom prawa. Ryzyko utraty wszystkich Transakcji dostarczonych drogą elektroniczną przechodzi na nabywcę w momencie transmisji elektronicznej do odbiorcy. Żaden pracownik ani agent Apple nie ma uprawnień do zmiany niniejszej Umowy.

Apple może powiadomić użytkownika o Usługach, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail użytkownika lub list pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny użytkownika bądź publikując informację w Usługach. Powiadomienia mają skutek natychmiastowy. Apple może również kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomień push w celu przesłania dodatkowych informacji o Usługach.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów. UE prowadzi platformę dobrowolnego internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod następującym łączem: http://ec.europa.eu/consumers/odr, w której firma Apple Distribution International Ltd. zdecydowała się nie uczestniczyć. W przypadku wystąpienia problemu należy skontaktować się ze Wsparciem Apple pod adresem https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Użytkownik niniejszym udziela Apple prawa do podjęcia działań, które spółka w sposób zasadny uzna za niezbędne lub odpowiednie w celu zapewnienia i zweryfikowania zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy. Użytkownik akceptuje fakt, że Apple ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, ujawnić dowolne informacje organom ścigania, przedstawicielom organów centralnych lub podmiotowi trzeciemu, o ile uzna to za racjonalnie niezbędne lub odpowiednie w celu zapewnienia lub zweryfikowania zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, uwzględniając między innymi prawo Apple do podjęcia współpracy w ramach jakiejkolwiek procedury prawnej związanej z użyciem Usług i/lub Treści lub roszczeniem podmiotu trzeciego dotyczącym korzystania przez użytkownika z Usług i/lub Treści w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa podmiotu trzeciego.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2023 r.