Warunki wiadczenia usug Apple Media

Niniejsze warunki stanowi umow pomidzy uytkownikiem a Apple (Umowa). Prosimy o uwane przeczytanie Umowy.

A. WPROWADZENIE DO NASZYCH USUG

Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez uytkownika z usug Apple, w tym jeli s dostpne, AppStore, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, subskrypcje Apple Podcasts, Apple TV, Apple TV+, kanay Apple TV, Game Center i iTunes), dziki ktrym moe on kupowa, uzyskiwa, nabywa na podstawie licencji, najmowa lub subskrybowa Treci, aplikacje (Apps) (jak zdefiniowano poniej (Usugi)) i inne usugi In-App (Treci). Treci mog by oferowane za porednictwem usug wiadczonych przez Apple lub stron niezalenych, a w kadym z tych przypadkw uytkownik jest chroniony zgodnie z obowizujcym prawem konsumenckim. Nasze Usugi s dostpne dla uytkownika w jego kraju lub na terytorium zamieszkania (Kraj Zamieszkania), a take w innych krajach czonkowskich Unii Europejskiej, w ktrych uytkownik tymczasowo przebywa. Tworzc konto na potrzeby uywania Usugi w danym kraju lub na danym terytorium, uytkownik okrela go jako swj Kraj Zamieszkania. W celu korzystania z naszych Usug, uytkownik musi posiada kompatybilny sprzt komputerowy, oprogramowanie (najnowsz zalecan, a niekiedy wymagan, wersj) i dostp do Internetu (moe to wymaga uiszczania opat). Czynniki te mog mie wpyw na wiadczenie przez nas Usug.

B. KORZYSTANIE Z NASZYCH USUG

OPATY, PODATKI I ZWROTY

Uytkownik moe pozyskiwa Treci w ramach naszych Usug nieodpatnie albo odpatnie, co w obu przypadkach okrela si mianem Transakcji. Z kad Transakcj uytkownik nabywa licencj na korzystanie wycznie z Treci. Kada Transakcja stanowi elektroniczn umow zawart pomidzy uytkownikiem a Apple i/lub pomidzy uytkownikiem a dostawc Treci w ramach naszych Usug. Jeeli jednak uytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd. Apple Distribution International Ltd. jest sprzedawc niektrych nabywanych Treci z Apple Books, Apple Podcasts lub AppStore, zgodnie z informacj podan na stronie produktu i/lub podczas procesu nabywania odpowiedniej Usugi. W takim przypadku uytkownik nabywa od Apple Distribution International Ltd. Treci, na ktre licencji udziela Dostawca Treci (np. Dostawca Aplikacji) zdefiniowany poniej), wydawca ksiki, itp.) Przy dokonywaniu pierwszej Transakcji uytkownik zostanie poproszony o wskazanie jak czsto powinien by pytany o haso dla potrzeb przyszych Transakcji. Po aktywowaniu na odpowiednim sprzcie Apple czujnika Touch ID na potrzeby Transakcji, uytkownik zostanie poproszony o uwierzytelnienie wszystkich Transakcji za pomoc odcisku palca, a jeeli wczy funkcj Face ID dla Transakcji o uwierzytelnianie wszystkich Transakcji za pomoc funkcji rozpoznawania twarzy. Uytkownik moe zarzdza swoimi ustawieniami hasa w kadej chwili, postpujc zgodnie z instrukcjami dostpnymi na stronie https://support.apple.com/HT204030.

Apple obciy podan przez uytkownika wybran metod patnoci kad odpatn Transakcj, z uwzgldnieniem wszelkich obowizujcych podatkw. Apple moe obciy wybran metod patnoci w portfelu Apple przy uyciu patnoci Apple Pay, jeli uytkownik doda j rwnie do swojego portfela Apple. Z kontem Apple ID mona skojarzy kilka form patnoci, uytkownik zgadza si, e firma Apple moe przechowywa informacje o tych formach patnoci i obcia je kosztami Transakcji. Podstawowa forma patnoci uytkownika jest wywietlana na grze strony patnoci w ustawieniach konta.

Jeli nie mona obciy podstawowej formy patnoci (np. z powodu utraty wanoci lub braku rodkw), uytkownik upowania firm Apple do podjcia prby obcienia innych kwalifikujcych si form patnoci w kolejnoci od pierwszej do ostatniej zgodnie z kolejnoci ich wywietlania na stronie patnoci w ustawieniach konta. Jeli obcienie metody patnoci bdzie niemoliwe, uytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie nierozliczone kwoty, a Apple moe podejmowa kolejne prby obcienia podanej formy patnoci lub zwrci si o podanie innej formy patnoci. Jeeli uytkownik zamwi Treci w przedsprzeday, zostanie obciony kosztami po dostarczeniu Treci (chyba e uytkownik anuluje zamwienie zanim Treci stan si dla niego dostpne). Zgodnie z miejscowymi przepisami Apple moe dokona automatycznej aktualizacji dotyczcej metody patnoci uytkownika, w przypadku gdy otrzyma takie informacje od jego sieci patnoci lub instytucji finansowych. Warunki dotyczce kredytu sklepowego i kart/kodw podarunkowych s dostpne tutaj: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Szczegowe informacje dotyczce sposobu rozliczania Transakcji s dostpne na stronie http://support.apple.com/HT201359. Uytkownik wyraa zgod na otrzymywanie wszystkich faktur w formie elektronicznej, w tym poczt elektroniczn. Ceny Treci mog ulec zmianie w dowolnym momencie. W przypadku gdy z przyczyn technicznych dostarczanie Treci jest niemoliwe lub bezzasadnie opnione, jedynym i wycznym rodkiem prawnym przysugujcym uytkownikowi bdzie ponowne dostarczenie Treci (jeli to moliwe) albo zwrot zapaconej ceny. Apple ma prawo zawiesi lub odwoa patno lub odrzuci wniosek o zwrot w przypadku odkrycia dowodu oszustwa, naduycia, czy innego bezprawnego lub opartego na manipulacji dziaania, ktre uprawnia Apple do roszczenia wzajemnego.

Prawo do odstpienia: Uytkownik ma prawo odstpi od zoonego zamwienia w cigu 14 dni od otrzymania potwierdzenia bez podania przyczyny.

Aby odstpi od zamwienia, naley poinformowa Apple o takiej decyzji. Celem zapewnienia bezzwocznej realizacji odstpienia zalecamy skorzystanie z Formularza Zgaszania Problemw. Formularz ten moe by uyty do odstpienia od wszystkich Usug z wyjtkiem usugi Complete My Season, od ktrej mona odstpi po skontaktowaniu si z obsug wsparcia iTunes. Odstpienie od usug subskrypcji jest moliwe wycznie po pocztkowym zamwieniu subskrypcji i nie jest moliwe po kadym jej automatycznym odnowieniu. Uytkownik moe take poinformowa Apple o zamiarze odstpienia, korzystajc z zamieszczonego poniej wzoru formularza odstpienia lub innego jednoznacznego owiadczenia. W przypadku skorzystania z formularza Zgaszania Problemw bezzwocznie potwierdzimy przyjcie wniosku o odstpienie.

Aby dotrzyma terminu odstpienia od umowy, naley wysa stosown informacj przed wyganiciem 14-dniowego okresu.

Skutki odstpienia: Dokonamy zwrotu patnoci nie pniej ni w cigu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstpieniu. Skorzystamy z tej samej metody patnoci, ktra zostaa uyta podczas Transakcji i nie pobierzemy adnych opat za zwrot.

Wyjtki od prawa do odstpienia: Nie mona odstpi od zamwienia dotyczcego dostarczania Treci, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran prob i zgod uytkownika, co oznacza utrat prawa do odstpienia.

Wzr formularza odstpienia:

- Do Apple Distribution International Ltd., iTunes StoreCustomerSupport, HollyhillIndustrialEstate, Hollyhill, Cork, Irlandia, rightofwithdrawal@apple.com:

- Niniejszym owiadczam, e odstpuj od umowy dotyczcej:

[WSTAWI IDENTYFIKATOR ZAMWIENIA, POZYCJ, WYKONAWC I TYP]

- Zamwienie z dnia [WSTAWI DAT] / otrzymane w dniu [WSTAWI DAT]

- Imi i nazwisko klienta

- Adres klienta

- Adres e-mail klienta -

- Data

KONTO

Korzystanie z naszych Usug i dostp do wasnych Treci moe wymaga identyfikatora Apple ID. Identyfikator Apple ID jest kontem, ktrym uytkownik posuguje si w rodowisku Apple. Korzystanie z usugi Game Center podlega postanowieniom niniejszej Umowy i rwnie wymaga posiadania konta usugi Game Center. Identyfikator konta uytkownika jest cenny i na uytkowniku spoczywa odpowiedzialno za zachowanie jego poufnoci i bezpieczestwa. Apple nie ponosi odpowiedzialnoci za adne straty spowodowane nieuprawnionym korzystaniem z konta. Jeeli uytkownik podejrzewa, e dostp do jego konta uzyskay niepowoane osoby, powinien skontaktowa si z Apple.

Aby utworzy konto i korzysta z naszych Usug, Uytkownik musi mie ukoczone 13 lat (albo spenia minimalne kryterium wieku w swoim Kraju Zamieszkania okrelone w procesie tworzenia Apple ID). Identyfikator Apple ID dla osb, ktre nie speniaj tego kryterium moe zosta utworzony przez rodzica albo opiekuna prawnego za pomoc funkcji Chmura rodzinna (Family Sharing) lub przez zatwierdzon instytucj owiatow. Rodzic lub opiekun prawny, ktry tworzy konto osoby maoletniej powinien przeczyta niniejsz Umow wraz z tak osob, aby obie strony rozumiay jej tre.

Uytkownik moe doda, powiadomi lub usun Kontakty opiekunw prawnych konta Apple ID zgodnie z opisem zawartym na stronie http://support.apple.com/HT212360. Dostp Kontaktu opiekuna prawnego do konta Apple ID uytkownika jest ograniczony zgodnie z opisem na stronie http://support.apple.com/HT212361.

PRYWATNO

Usuga podlega zasadom Polityki Prywatnoci Apple zamieszczonej pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

ZASADY KORZYSTANIA Z USUG I TRECI

Korzystajc z Usug i Treci, uytkownik musi przestrzega zasad okrelonych w niniejszym punkcie (Zasady Korzystania). Korzystanie z Usug i Treci w kady inny sposb stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy. Apple moe monitorowa sposb korzystania z Usug i Treci przez uytkownika, aby upewni si, e uytkownik przestrzega Zasad Korzystania.

Wszystkie Usugi:

- Uytkownik moe korzysta z Usug i Treci wycznie w celach osobistych, niekomercyjnych (z wyjtkiem przypadkw okrelonych w punkcie Treci ze sklepu AppStore poniej lub w inny sposb okrelony przez Apple).

- Dostarczanie Usug lub Treci przez Apple nie powoduje przeniesienia na uytkownika adnych praw do korzystania z Treci na zasadach komercyjnych lub promocyjnych i nie stanowi przyznania ani zrzeczenia si praw przysugujcym wacicielom praw autorskich.

- Uytkownik moe korzysta z Treci z maksymalnie piciu rnych identyfikatorw Apple ID na kadym urzdzeniu.

- W przypadku dowolnej Usugi uytkownik moe mie do 10 urzdze (ale tylko maksymalnie 5 komputerw) zalogowanych jednoczenie z wykorzystaniem swojego identyfikatora Apple ID, chocia jednoczesne strumieniowanie lub pobieranie Treci moe by ograniczone do mniejszej liczby urzdze, jak okrelono poniej w punkcie Apple Music i Apple TV. Kady komputer musi by rwnie zarejestrowany przy uyciu tego samego identyfikatora Apple ID (wicej informacji na temat rejestrowania komputerw mona znale na stronie https://support.apple.com/HT201251). Urzdzenia mog by kojarzone z innym identyfikatorem Apple ID raz na 90 dni.

- Manipulowanie liczb odtworze, pobra, ocen lub recenzji z wykorzystaniem jakichkolwiek rodkw takie jak (i) uycie bota, skryptu lub automatycznego procesu; albo (ii) zapewnianie bd przyjmowanie jakiegokolwiek rodzaju wynagrodzenia lub zachty jest zabronione.

- Uytkownik ma obowizek zadba o to, aby nie zagubi, nie zniszczy ani nie uszkodzi pobranych ju Treci. W tym celu zaleca si regularne tworzenie ich kopii zapasowych.

- Uytkownik nie moe modyfikowa ani obchodzi technologii zabezpieczajcych zapewnionych w ramach Usug lub Treci.

- Uytkownik moe uzyska dostp do wiadczonych przez nas Usug wycznie za pomoc oprogramowania Apple i nie moe modyfikowa ani korzysta ze zmodyfikowanych wersji tego oprogramowania.

- W celu ustalenia kompatybilnoci uytkownik moe zapozna si z opisem kadej Usugi lub Aplikacji Zewntrznej w sklepie App Store.

- Treci filmowe wymagaj poczenia HDCP.

Sprzeda i wynajem treci audio i wideo:

- Uytkownik moe korzysta z Treci nieposiadajcych zabezpiecze DRM (zarzdzanie prawami cyfrowymi) na ograniczonej liczbie kompatybilnych urzdze nalecych do uytkownika albo przez niego kontrolowanych. Z Treci posiadajcych zabezpieczenia DRM mona korzysta na maksymalnie piciu komputerach i dowolnej liczbie urzdze, ktre uytkownik zsynchronizuje z takich komputerw.

- Treci z wypoyczalni mona oglda tylko na jednym urzdzeniu w danym czasie i naley je odtworzy w cigu 30 dni i obejrze w cigu 48 godzin od rozpoczcia ogldania (zatrzymanie, wstrzymanie lub ponowne uruchomienie nie spowoduje przeduenia wskazanego czasu).

- Uytkownik moe nagra playlist audio zakupionej muzyki na dysk maksymalnie siedem razy; ograniczenie to nie stosuje si do Treci nieposiadajcych zabezpiecze DRM. Inne treci nie mog by nagrywane na dysk. Uytkownik moe korzysta z pyty audio CD, na ktr nagra swoje Treci w taki sam sposb jak z pyty audio CD zakupionej w sklepie detalicznym, z zastrzeeniem lokalnych praw autorskich.

- Kupione treci zazwyczaj bd dostpne dla uytkownika do pobrania, ponownego pobrania lub uzyskania dostpu w inny sposb z platformy Apple. Jest to mao prawdopodobne, ale Tre po zakupie moe zosta usunita z Usug (np. z powodu jej usunicia przez dostawc) i pobranie jej lub uzyskanie do niej dostpu z platformy Apple moe by niemoliwe. Aby umoliwi sobie dalsze korzystanie z Treci, zachcamy uytkownikw do pobrania caej zakupionej Treci na urzdzenie nalece do uytkownika i stworzenia kopii zapasowej Treci.

Treci ze sklepu AppStore:

- Termin Aplikacje obejmuje aplikacje i wycinki aplikacji na dowoln platform i/lub system operacyjny Apple, w tym zakupy w aplikacjach (In-AppPurchases), rozszerzenia (takie jak klawiatury), naklejki i subskrypcje udostpniane w ramach takich aplikacji lub wycinkw aplikacji.

- Osoby wystpujce w imieniu przedsibiorstwa handlowego, organizacji rzdowej lub instytucji owiatowej (Przedsibiorstwo) mog pobiera i synchronizowa aplikacje spoza Arcade Apps na potrzeby (i) pojedynczej osoby na co najmniej jednym urzdzeniu nalecym do Przedsibiorstwa albo przez nie kontrolowanym; albo (ii) wielu osb na jednym wsplnym urzdzeniu nalecym do Przedsibiorstwa albo przez nie kontrolowanym. Oznacza to, e kade urzdzenie uytkowane seryjnie albo wspdzielone przez wielu uytkownikw wymaga osobnej licencji.

Apple Music:

- Indywidualna subskrypcja Apple Music umoliwia uytkownikowi strumieniowanie na jednym urzdzeniu w danym czasie; Subskrypcja Rodzinna umoliwia uytkownikowi i czonkom jego Rodziny strumieniowanie na maksymalnie szeciu urzdzeniach jednoczenie.

Apple Arcade:

- Aplikacje Apple Arcade mog by pobierane lub ponownie pobierane tylko z wan wersj prbn lub subskrypcj Apple Arcade.

- W przypadku zakoczenia subskrypcji aplikacje pobrane za porednictwem Apple Arcade nie bd ju dostpne dla uytkownika.

Treci Apple TV

- W przypadku wikszoci kanaw mona jednoczenie przesya strumieniowo zawarto wideo z maksymalnie trzech urzdze.

- Wicej informacji na temat zasad korzystania z Treci Apple TV mona znale na stronie https://support.apple.com/HT210074.

POBIERANIE

- Ilo pobranej Treci moe by ograniczona, a niektre pobrane Treci mog wygasn po upywie okrelonego czasu od pobrania lub pierwszego odtworzenia. Niektre Treci mog nie by w ogle dostpne do pobrania.

Uytkownik ma moliwo ponownego pobrania nabytych wczeniej Treci (Ponowne Pobranie) na swoje urzdzenia, ktre s zarejestrowane za pomoc tego samego identyfikatora Apple ID (Urzdzenia Powizane). Uytkownik moe wywietli rodzaje Treci udostpnione do Ponownego Pobrania w swoim Kraju Zamieszkania na stronie https://support.apple.com/HT204632. Treci mog nie by udostpnione do Ponownego Pobrania, jeeli nie znajduj si ju w ofercie dostpnej w ramach naszych Usug.

Tre moe rwnie zosta w dowolnej chwili usunita z naszych Usug (na przykad dlatego, e usun j dostawca). P usuniciu Treci nie bdzie mona jej pobra, pobra ponownie ani uzyska do niej dostpu w inny sposb z platformy Apple.

SUBSKRYPCJE

Usugi i niektre aplikacje mog umoliwi uytkownikowi zakup dostpu do Treci lub usug na zasadzie subskrypcji (Patne Subskrypcje). Patne Subskrypcje odnawiaj si automatycznie do czasu, gdy nie zostan anulowane w opcji Zarzdzaj Subskrypcjami (ManageSubscriptions) w ustawieniach konta uytkownika. Aby dowiedzie si jak anulowa swoj subskrypcj, naley odwiedzi stron https://support.apple.com/HT202039. Uytkownik zostanie powiadomiony o wzrocie ceny Patnej Subskrypcji oraz, w razie potrzeby, wymagana bdzie zgoda uytkownika na jej kontynuowanie. Uytkownik zostanie obciony opat nie wczeniej ni 24 godziny przed rozpoczciem ostatniego okresu Patnej Subskrypcji. Jeli podana przez uytkownika metoda patnoci z jakiegokolwiek powodu nie bdzie moga zosta obciona (np. wyganicie lub niedostateczny poziom rodkw), a uytkownik nie anulowa wczeniej Patnej Subskrypcji, odpowiada on za wszelkie nierozliczone kwoty; w razie zaktualizowania metody patnoci prba jej obcienia zostanie powtrzona. Dziaanie to moe spowodowa zmian daty rozpoczcia kolejnego okresu Patnej Subskrypcji i terminu rozliczania poszczeglnych okresw, zgodnie z informacj podan na paragonie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania opaconej subskrypcji uytkownika, jeli nie bdziemy w stanie skutecznie obciy sposobu patnoci uytkownika w celu odnowienia subskrypcji. Niektre Patne Subskrypcje mog oferowa bezpatny okres prbny przed obcieniem podanej przez uytkownika metody patnoci. Subskrypcja powinna zosta anulowana co najmniej 24 godziny przed upywem bezpatnego okresu prbnego, jeli uytkownik postanowi anulowa Patn Subskrypcj przed rozpoczciem obciania podanej przez niego metody patnoci.

Jeli uytkownik rozpocznie bezpatn wersj prbn Patnej Subskrypcji oferowan przez Apple jako dostawc Treci (Patna Subskrypcja Apple) i anuluje j przed jej zakoczeniem, uytkownik nie moe ponownie aktywowa bezpatnej wersji prbnej.

Bezpatnych wersji prbnych ani bezpatnych ofert Patnych Subskrypcji Apple, z wyczeniem iCloud+, nie mona czy z adnymi bezpatnymi wersjami prbnymi ani ofertami Apple One. Jeli uytkownik korzysta z bezpatnego okresu prbnego lub bezpatnej oferty dowolnych Patnych Subskrypcji Apple i subskrybuje Apple One, bezpatne wersje prbne lub oferty przeznaczone dla uytkownika nie zostan wstrzymane, nawet jeli uytkownik ma dostp do takich Patnych Subskrypcji Apple w ramach subskrypcji Apple One. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci, e bezpatny okres prbny lub bezpatna oferta moe wygasn, gdy uytkownik jest Patnym Subskrybentem Apple One, a Apple nie ma obowizku przywrcenia konta, zwrotu kosztw ani udzielenia jakiejkolwiek innej rekompensaty za jakkolwiek cz wygasego bezpatnego okresu prbnego lub bezpatnej oferty.

Po wyganiciu Patnej Subskrypcji dowolnej Usugi lub Treci uytkownik utraci dostp do wszelkich funkcji lub Treci tej Usugi, ktra wymaga Patnej Subskrypcji.

DOSTPNO TRECI I USUG

Warunki przewidziane w niniejszej Umowie w zakresie Usug, rodzajw Treci, funkcji lub funkcjonalnoci, ktre nie s dostpne w Kraju Zamieszkania uytkownika, stosuje si wycznie wtedy, gdy stan si dostpne dla uytkownika. Aby wywietli rodzaje Treci dostpnych dla uytkownika w jego Kraju Zamieszkania, naley przej do Usug albo na stron https://support.apple.com/HT204411. Niektre Usugi i Treci dostpne dla uytkownika w kraju ojczystym mog nie by dostpne dla uytkownika w czasie podry poza kraj ojczysty, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej.

SPRZT I URZDZENIA STRON TRZECICH

Uytkownik moe nie mie moliwoci korzystania z Usug lub niektrych funkcji Usug podczas prby uzyskiwania do nich dostpu z urzdzenia innej firmy ni Apple. Naley sprawdzi, czy Usuga jest obsugiwana w sklepie z aplikacjami na urzdzeniu innej firmy. Ponadto niektre Usugi mog wymaga, kierowa uytkownika lub sugerowa korzystanie ze sprztu stron trzecich w pewnych okolicznociach i/lub dla okrelonych czynnoci; takie uytkowanie podlega warunkom takiego sprztu i powinno by zgodne z odpowiednimi instrukcjami producenta. Korzystajc z Usug, uytkownik zgadza si, e Apple moe czasami automatycznie pobra i zainstalowa niewielkie aktualizacje oprogramowania na sprzcie stron trzecich.

OBSUGA KLIENTA

W przypadku pyta dotyczcych naszych Usug, w tym na przykad rozlicze i subskrypcji lub Apple ID, prosimy o odwiedzenie strony https://getsupport.apple.com, gdzie mona z nami skontaktowa telefonicznie, poczt elektroniczn lub za porednictwem czatu, po wybraniu kwestii najbardziej istotnej dla uytkownika. Jeeli uytkownik zdecyduje si na czat z nami, bdzie mia moliwo pobrania transkrypcji rozmowy, ktra bdzie zawiera dat i godzin jej przeprowadzenia.

Zapewnimy oglne wsparcie dla wszystkich Usug z wyjtkiem sklepu App Store, w przypadku ktrego obowizuj nastpujce zasady: Apple zapewni wsparcie we wszelkich sprawach zwizanych z Transakcj, w tym midzy innymi w zakresie patnoci, dostawy i zwrotw; we wszelkich sprawach zwizanych z treci i funkcjonalnoci Aplikacji naley kontaktowa si z Dostawc Aplikacji (zgodnie z informacj podan w opisie Aplikacji w sklepie App Store).

C. PRZESYANIE PRZEZ UYTKOWNIKA MATERIAW DO NASZYCH USUG

Nasze Usugi mog umoliwi uytkownikowi przesyanie lub zamieszczanie materiaw, takich jak komentarze, oceny i recenzje, obrazy, filmy i podcasty (w tym powizane metadane i grafik). Korzystanie przez uytkownika z tych funkcji musi by zgodne z poniszymi Wytycznymi dotyczcymi Przesyania, ktre mog by okresowo aktualizowane, a jeeli dostrzeemy, e wybrane materiay naruszaj nasze Wytyczne dotyczce Przesyania, usuniemy takie materiay. Jeeli uytkownik zauway materiay, ktre s niezgodne z Wytycznymi dotyczcymi Przesyania, powinien skorzysta z funkcji Zgoszenia Problemu (Report a Concern). Uytkownik w sytuacjach dozwolonych przez prawo niniejszym przyznaje Apple obowizujc na caym wiecie, nieodpatn, niewyczn licencj na korzystanie z materiaw przesanych przez uytkownika w ramach Usug i zwizanego z nimi marketingu, jak rwnie na korzystanie z materiaw przesanych przez uytkownika do celw wewntrznych Apple. Apple moe monitorowa przesane materiay i zdecydowa o ich usuniciu albo edycji. Apple nie monitoruje ani nie sprawdza, czy uytkownik korzysta z Usugi lub konsumowa jakiekolwiek Treci przed przesaniem komentarza, oceny lub recenzji na temat tej Usugi lub Treci.

Wytyczne dotyczce Przesyania: Uytkownik nie moe korzysta z Usug w celu:

- zamieszczania materiaw, na ktrych wykorzystanie uytkownik nie ma pozwolenia, prawa ani licencji, lub (ii) naruszanie prawa jakiejkolwiek strony trzeciej;

- zamieszczania niestosownych, obraliwych, niezgodnych z prawem, niedokadnych lub szkodliwych treci;

- zamieszczania danych osobowych, informacji prywatnych lub poufnych nalecych do innych osb;

- pozyskiwania danych osobowych od osoby maoletniej;

- podawania si za kogo innego lub podszywania si pod inn osob lub podmiot;

- zamieszczania lub wysyania spamu, w tym midzy innymi niezamawianych lub wysyanych bez upowanienia reklam, materiaw promocyjnych lub ogosze informacyjnych;

- zamieszczania, modyfikowania lub usuwania oceny albo recenzji w zamian za jakkolwiek rekompensat lub zacht;

- zamieszczania nieuczciwej, obraliwej, szkodliwej, mylcej oceny lub recenzji lub zamieszczania ocen lub recenzji w zej wierze lub niedotyczcej Treci, ktrej dotyczy recenzja;

- planowania lub prowadzenia jakichkolwiek dziaa niezgodnych z prawem, stanowicym oszustwo lub manipulacj.

D. CHMURA RODZINNA (FAMILY SHARING)

Organizator rodziny (Organizer) musi mie ukoczone 18 lat (albo osign rwnowany wiek penoletnoci w Kraju Zamieszkania uytkownika) i by rodzicem lub opiekunem prawnym czonkw Rodziny, ktrzy nie ukoczyli 13 roku ycia (albo rwnowanego minimalnego wieku obowizujcego w danym Kraju Zamieszkania okrelonego w procesie rejestracji). Do dostpu do wszystkich funkcji Chmury rodzinnej (Family Sharing) niezbdne s urzdzenia Apple. Chmura rodzinna (Family Sharing) umoliwia dzielenie kwalifikujcych si subskrypcji pomidzy maksymalnie szeciu czonkw rodziny. Aby dowiedzie si wicej o Chmurze rodzinnej (Family Sharing), odwied stron internetow: https://support.apple.com/HT201060.

Udostpnianie zakupw: Funkcja Udostpnianie zakupw (PurchaseSharing) w ramach Chmury rodzinnej pozwala udostpni uprawnione Treci maksymalnie szeciu czonkom Rodziny. Organizator zaprasza innych czonkw Rodziny i zobowizuje si opaca wszystkie zainicjowane przez nich Transakcje. Kwalifikujcy si sposb patnoci wybrany przez Organizatora stosowany jest do opacenia kadej Transakcji zainicjowanej przez czonka Rodziny (z wyjtkiem sytuacji, gdy na koncie czonka Rodziny jest kredyt sklepowy, ktry zawsze wykorzystywany jest w pierwszej kolejnoci). Czonkowie Rodziny dziaaj jako przedstawiciele Organizatora w przypadku korzystania z jego kwalifikujcej si metody patnoci. Organizator niniejszym zgadza si na (1) opacanie takich Transakcji, (2) autoryzowanie Transakcji zainicjowanych przez czonkw Rodziny, (3) obcianie kwalifikujcych si metod patnoci kwot za Transakcje w sposb opisany w Sekcji B powyej. Organizatorzy maj obowizek przestrzegania swojej umowy dotyczcej kwalifikujcego si sposobu patnoci i ponoszenia caego ryzyka zwizanego z udostpnianiem sposobu patnoci czonkom Rodziny. Paragon albo faktur za kad Transakcj czonka Rodziny wysya si do czonka rodziny, ktry j zainicjowa, a w przypadku rozliczenia metod patnoci Organizatora, rwnie do Organizatora.

Popro o zakup: Popro o zakup (Ask to Buy) to funkcja pozwalajca Organizatorowi na zatwierdzenie Transakcji zainicjowanych przez czonka Rodziny, ktry nie ukoczy 18 roku ycia (albo nie osign rwnowanego wieku penoletnoci w Kraju Zamieszkania uytkownika). Treci udostpniane przez czonkw Rodziny lub treci nabywane za pomoc kodw zasadniczo nie podlegaj funkcji Popro o zakup (Ask to Buy); kody treci uatwiajce dostp do subskrypcji podlegaj funkcji Popro o zakup (Ask to Buy). Organizator musi by rodzicem albo opiekunem prawnym kadego czonka Rodziny, dla ktrego aktywowano funkcj Popro o zakup (Ask to Buy). Funkcja Popro o zakup (Ask to Buy) jest domylnie wczona dla kadego czonka Rodziny poniej 13 roku ycia (lub rwnowanego minimalnego wieku w jego Kraju Zamieszkania) i pozostaje wczona do momentu dezaktywacji przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeeli funkcja Popro o zakup (Ask to Buy) zostanie wyczona po ukoczeniu przez czonka Rodziny 18 lat, nie bdzie mona jej ju wczy. Funkcja Popro o zakup (Ask to Buy) nie wymaga wczenia funkcji Purchase Sharing.

Zmiany czonkw Rodziny: W przypadku gdy czonek Rodziny odejdzie albo zostanie usunity z Rodziny, pozostali czonkowie Rodziny mog nie mie ju dostpu do Treci byego czonka Rodziny, w tym Treci nabytych przy uyciu sposobu patnoci Organizatora.

Zasady funkcji Chmura rodzinna (Family Sharing): W danym czasie uytkownik moe nalee tylko do jednej Rodziny, a Rodzin moe zmienia nie czciej ni dwa razy w roku. Uytkownik moe zmienia identyfikator Apple ID zwizany z Rodzin nie czciej ni raz na 90 dni. Wszyscy czonkowie Rodziny musz by z tego samego Kraju Zamieszkania. Nie wszystkie Treci, w tym Produkty Kupowane w ramach Zakupw w aplikacji (In-AppPurchases), a take niektre aplikacje zakupione wczeniej, mog by udostpnione poprzez Udostpnianie zakupw (PurchaseSharing). Subskrypcje Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ i Apple Fitness+ s automatycznie wczane w celu udostpniania w Rodzinie. Subskrypcje, z ktrych korzystaj czonkowie rodziny mog podlega ograniczeniom w korzystaniu z Treci na zasadzie subskrypcji.

E. SEASON PASS I MULTI-PASS

Funkcja Pass umoliwia uytkownikowi zakup i odbir Treci telewizyjnych w chwili ich udostpnienia. Season Pass (Bilet serii) stosuje si do Treci telewizyjnych o ograniczonej liczbie odcinkw w sezonie; Multi-Pass (Karnet) stosuje si do Treci telewizyjnych dostpnych na bieco. Pena opata za funkcj Season Pass lub Multi-Pass pobierana jest w chwili dokonywania Transakcji. Treci w ramach Season Pass lub Multi-Pass mona pobra w cigu 90 dni od udostpnienia ostatniego odcinka. - W przypadku, gdy dostawca Treci dostarczy Apple mniej odcinkw telewizyjnych ni byo w planach w chwili zakupu funkcji Season Pass przez uytkownika, warto detaliczna odpowiadajca liczbie odcinkw, ktre nie zostay dostarczone Apple, zostanie uwzgldniona jako kredyt w identyfikatorze Apple ID uytkownika.

F. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZCE SKLEPU APP STORE (Z WYCZENIEM APLIKACJI APPLE ARCADE)

LICENCJA NA TRECI W SKLEPIE APP STORE

Licencje na aplikacje udzielane s uytkownikowi przez Apple albo wykonawc zewntrznego (Dostawca Aplikacji). Apple dziaa jako porednik Dostawcw Aplikacji, udostpniajc sklep AppStore, i nie jest stron umowy sprzeday ani umowy uytkownika zawartej pomidzy uytkownikiem a Dostawc Aplikacji. Jednak, jeeli uytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., ostatecznym sprzedawc jest Apple Distribution International Ltd., co oznacza, e uytkownik nabywa licencj na aplikacje od Apple Distribution International Ltd., przy czym licencji na aplikacj udziela Dostawca Aplikacji. Aplikacja, na ktr licencji udziela Apple, to Aplikacja Apple (Apple App), a aplikacja, na ktr licencji udziela Dostawca Aplikacji, to Aplikacja Zewntrzna (Third Party App). Kada aplikacja, ktr uytkownik nabywa, podlega Umowie Licencyjnej na Aplikacj z Uytkownikiem Kocowym (Standardowa Umowa EULA) opisanej poniej, chyba e Apple albo Dostawca Aplikacji dostarczy nadrzdn indywidualn umow licencyjn (Indywidualna Umowa EULA). Dostawca Aplikacji Zewntrznych ponosi wyczn odpowiedzialno za jej zawarto, gwarancje i roszczenia, jakie przysuguj uytkownikowi w zwizku z Aplikacj Zewntrzn, z zastrzeeniem prawa lokalnego. Uytkownik przyjmuje do wiadomoci i akceptuje, e Apple jest osob trzeci, na rzecz ktrej zawarto Standardow Umow EULA lub Indywidualn Umow EULA obowizujc w przypadku kadej Aplikacji Zewntrznej i z tego tytuu moe tak umow egzekwowa. Niektre aplikacje, takie jak naklejki i aplikacje iMessage, nie mog pojawia si na wywietlaczu ("Springboard") urzdzenia, ale mona uzyska dostp do nich i skorzysta z nich dziki szufladzie na aplikacje (AppdrawerMessages).

PRODUKTY KUPOWANE W IN-APP PURCHASES

Aplikacje mog oferowa treci, usugi lub funkcjonalnoci, z ktrych mona korzysta w ramach takich aplikacji (Produkty Kupowane w In-AppPurchases). Zakupy w aplikacjach, ktre podlegaj zuyciu podczas korzystania z aplikacji (na przykad wirtualne klejnoty), nie mog by przenoszone pomidzy urzdzeniami i mog zosta pobrane tylko jednorazowo. Uytkownik musi uwierzytelni swoje konto przed dokonaniem zakupu w aplikacjach niezalenie od uwierzytelnienia na potrzeby otrzymania innych Treci wpisujc swoje haso albo uywajc czujnika Touch ID lub funkcji Face ID. Uytkownik bdzie mg dokona dodatkowego zakupu w aplikacjach w cigu pitnastu minut bez ponownego uwierzytelnienia, chyba e wystpi o danie hasa przy kadym zakupie albo aktywowa czujnik Touch ID lub funkcj Face ID. Uytkownik moe wyczy moliwo dokonywania zakupw w aplikacjach, postpujc zgodnie z instrukcjami dostpnymi na stronie https://support.apple.com/HT201304.

PAKIETY APLIKACJI

Niektre Aplikacje mog by sprzedawane razem jako pakiet (Pakiet Aplikacji). Wywietlana cena Pakietu Aplikacji to cena, jak Apple obciy uytkownika w momencie zakupu Pakietu Aplikacji. Cena Pakietu Aplikacji moe zosta obniona, aby uwzgldni Aplikacje, ktre uytkownik ju zakupi lub pozyska, ale moe zawiera minimaln opat za skompletowanie Pakietu Aplikacji.

WYNIKI WYSZUKIWANIA I RANKINGI

Podczas ustalania kolejnoci Aplikacji w wynikach wyszukiwania gwnymi parametrami branymi pod uwag s metadane dostarczane przez Dostawcw Aplikacji, sposb, w jaki klienci korzystali z Aplikacji i sklepu App Store oraz popularno Aplikacji w sklepie App Store. Te gwne parametry zapewniaj najbardziej trafne wyniki dla zapyta klientw.

UMOWA LICENCYJNA NA APLIKACJ Z UYTKOWNIKIEM KOCOWYM

Na aplikacje dostpne w sklepie uytkownikowi udzielana jest licencja - nie s mu one sprzedawane. Licencja uytkownika jest uzaleniona od uprzedniej akceptacji przez niego niniejszej Umowy Licencyjnej na Aplikacj z Uytkownikiem Kocowym (Standardowa Umowa EULA) albo indywidualnej umowy licencyjnej z uytkownikiem kocowym zawartej pomidzy uytkownikiem a Dostawc Aplikacji (Indywidualna Umowa EULA), o ile taka istnieje. Licencja uytkownika na aplikacj Apple zgodnie z niniejsz Standardow Umow EULA albo Indywidualn Umow EULA zostaa udzielona przez Apple, a licencja uytkownika na dowoln Aplikacj Zewntrzn zgodnie z niniejsz Standardow Umow EULA albo Indywidualn Umow EULA zostaa udzielona przez Dostawc tej Aplikacji Zewntrznej. Kada aplikacja objta niniejsz Standardow Umow EULA jest okrelona w niniejszym dokumencie jako Aplikacja Objta Licencj. Odpowiednio Dostawca Aplikacji albo Apple (Licencjodawca) zastrzega sobie wszystkie prawa z Aplikacji Objtej Licencj i do Aplikacji Objtej Licencj, ktre nie zostay w sposb wyrany przyznane uytkownikowi na mocy niniejszej Standardowej Umowy EULA.

a. Zakres Licencji: Licencjodawca udziela uytkownikowi niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji Objtej Licencj na dowolnych produktach marki Apple nalecych do niego lub przez niego kontrolowanych, zgodnie z Zasadami Korzystania. Warunki niniejszej Standardowej Umowy EULA obowizuj wszystkie treci, materiay i usugi dostpne lub zakupione w ramach Aplikacji Objtej Licencj oraz uaktualnie zapewnianych przez Licencjodawc, ktre zastpuj albo uzupeniaj oryginaln Aplikacj Objt Licencj, chyba e uaktualnieniu temu towarzyszy Indywidualna Umowa EULA. Poza przypadkami przewidzianymi w Zasadach Korzystania, uytkownikowi nie wolno rozpowszechnia ani udostpnia Aplikacji Objtej Licencj za porednictwem sieci w sposb umoliwiajcy jednoczesne korzystanie z niej na wielu urzdzeniach. Uytkownikowi nie wolno przekazywa, redystrybuowa ani udziela dalszej licencji na Aplikacj Objt Licencj (poza sytuacjami, w ktrych wyranie wyraono na to zgod w niniejszej Umowie), a w przypadku sprzeday Urzdzenia Apple na rzecz osoby trzeciej, przed dokonaniem takiej transakcji, uytkownik bdzie zobowizany usun Aplikacj Objt Licencj ze sprzedawanego Urzdzenia Apple. Zabronione jest kopiowanie (z zastrzeeniem przypadkw dopuszczonych przez niniejsz licencj oraz Zasady Korzystania), inynieria odwrotna, dezasemblacja, podejmowanie prb uzyskania kodu rdowego, modyfikowanie i tworzenie utworw zalenych Aplikacji Objtej Licencj, jakichkolwiek aktualizacji, lub dowolnych ich czci (z wyjtkiem oraz jedynie w zakresie, w jakim powysze ograniczenie jest zakazane przez obowizujce przepisy prawa albo w zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujce sposb korzystania z komponentw typu open source znajdujcych si w Aplikacji Objtej Licencj).

b. Zgoda na wykorzystywanie danych: Uytkownik wyraa zgod, aby Licencjodawca gromadzi i wykorzystywa dane techniczne oraz powizane informacje, w tym midzy innymi informacje techniczne na temat urzdzenia, systemu i aplikacji oraz urzdze peryferyjnych uytkownika, ktre s okresowo gromadzone w celu uatwienia aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktw oraz wiadczenia uytkownikowi ewentualnych innych usug zwizanych z Aplikacj Objt Licencj. Licencjodawca moe wykorzystywa takie informacje pod warunkiem, e ich posta uniemoliwia identyfikacj tosamoci uytkownika, w celu udoskonalenia swoich produktw lub udostpnienia uytkownikowi usug lub technologii.

c. Wypowiedzenie. Niniejsza Standardowa Umowa EULA pozostaje w mocy do chwili jej wypowiedzenia przez uytkownika albo Licencjodawc. Prawa uytkownika z tytuu niniejszej Standardowej Umowy EULA wygasaj automatycznie, jeeli uytkownik nie zastosuje si do ktregokolwiek z jej postanowie.

d. Usugi Zewntrzne. Aplikacja Objta Licencj moe umoliwia uzyskanie dostpu do usug zewntrznych oraz witryn internetowych Licencjodawcy i/lub osb trzecich (zwanych cznie i kade z osobna Usugami Zewntrznymi). Uytkownik zgadza si korzysta z Usug Zewntrznych na swoje wyczne ryzyko. Licencjodawca nie ma obowizku badania ani oceny treci ani dokadnoci jakichkolwiek Usug Zewntrznych osb trzecich, ani nie ponosi odpowiedzialnoci za te Usugi Zewntrzne osb trzecich. Dane wywietlane w ramach jakiejkolwiek Aplikacji Objtej Licencj lub Usug Zewntrznych, w tym midzy innymi informacje finansowe, medyczne i lokalizacyjne, su jedynie oglnym celom informacyjnym i nie s gwarantowane przez Licencjodawc ani jego porednikw. Uytkownik nie bdzie korzysta z Usug Zewntrznych w sposb niezgodny z warunkami niniejszej Standardowej Umowy EULA lub naruszajcy prawa wasnoci intelektualnej Licencjodawcy lub osb trzecich. Uytkownik zobowizuje si, e nie bdzie wykorzystywa Usug Zewntrznych w celu nkania, wykorzystywania, przeladowania, groenia, ani zniesawiania jakiejkolwiek osoby ani podmiotu, oraz e Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek takie ich wykorzystanie. Usugi Zewntrzne mog nie by dostpne we wszystkich jzykach albo w Kraju Zamieszkania uytkownika i mog nie by odpowiednie albo dostpne do wykorzystania w danym miejscu. W zakresie, w jakim uytkownik zdecyduje si skorzysta z takich Usug Zewntrznych, bdzie ponosi on wyczn odpowiedzialno za przestrzeganie wszystkich obowizujcych przepisw prawa. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia, usunicia, wyczenia albo ograniczenia dostpu do jakichkolwiek Usug Zewntrznych w dowolnym momencie bez uprzedzenia i nie ponoszc odpowiedzialnoci wobec uytkownika.

e. GWARANCJA: Licencjodawca dooy naleytej starannoci i wiedzy w zakresie dostarczania Aplikacji licencjonowanej i wszelkich Usug zewntrznych wykonywanych lub wiadczonych przez Aplikacj licencjonowan na rzecz uytkownika. Z zastrzeeniem prawa lokalnego, uytkownik moe posiada prawn gwarancj zgodnoci dla zakupionych Aplikacji udostpnionych na podstawie licencji o minimalnym okresie obowizywania dwch lat oraz dla subskrypcji in-app w umownym okresie dostawy. Licencjodawca nie skada adnych innych obietnic ani gwarancji dotyczcych Usugi, a w szczeglnoci nie gwarantuje, e:

(i) Korzystanie przez uytkownika z Usug bdzie przebiegao bez zakce i bdzie wolne od bdw.

(ii) Usugi bd wolne od jakichkolwiek strat, uszkodze, atakw, wirusw, zakce, przypadkw hackingu lub innych narusze bezpieczestwa, ktre bd przypadkami dziaania Siy Wyszej, przy czym Licencjodawca wycza jakkolwiek odpowiedzialno w tym zakresie. Uytkownik bdzie odpowiedzialny za sporzdzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym , w tym wszystkich Aplikacji Objtych Licencj, zapisanych w systemie uytkownika.

f. Ograniczenie odpowiedzialnoci.

(i) Poza wyjtkami opisanymi w punkcie (ii) poniej, w adnym wypadku Licencjodawca, jego dyrektorzy, czonkowie zarzdu, pracownicy, podmioty powizane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie bd ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Licencjodawc, jego pracownikw lub agentw, jeeli:

(1) nie nastpio naruszenie prawnego obowizku zachowania ostronoci wobec uytkownika przez Licencjodawc lub naszych pracownikw czy agentw;

(2) nie stanowi one racjonalnie przewidywalnych skutkw naruszenia;

(3) zwikszenie straty lub szkody jest wynikiem naruszenia przez uytkownika ktregokolwiek z postanowie niniejszej Umowy licencyjnej uytkownika kocowego ("Umowa");

(4) strata lub szkoda wynika z decyzji Licencjodawcy o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treci, o ostrzeeniu uytkownika, zawieszeniu lub odebraniu uytkownikowi dostpu do Usug lub o podjciu jakichkolwiek dziaa w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Licencjobiorc, e nastpio naruszenie Umowy; lub

(5) strata lub szkoda jest zwizana z utrat dochodu, pogorszeniem moliwoci prowadzenia interesw lub utrat zyskw, bd utrat danych lub uszkodzeniem danych w zwizku z korzystaniem z Aplikacji Objtej Licencj.

(ii) adne z postanowie niniejszej Umowy nie wycza ani nie ogranicza odpowiedzialnoci Licencjodawcy za oszustwo, race niedbalstwo, niedozwolone czyny umylne lub za mier lub uszkodzenie ciaa.

g. Uytkownikowi nie wolno wykorzystywa ani w inny sposb eksportowa ani reeksportowa Aplikacji Objtej Licencj, chyba e dopuszcza to prawo USA oraz przepisy prawa jurysdykcji, w ktrej pozyskano Aplikacj Objt Licencj. Midzy innymi, Aplikacji Objtej Licencj nie wolno eksportowa ani reeksportowa (a) do adnego pastwa, na ktre Stany Zjednoczone Ameryki naoyy embargo, ani (b) do adnej osoby lub podmiotu znajdujcych si na specjalnej licie osb i podmiotw objtych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanw Zjednoczonych Ameryki (List of Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List). Korzystajc z Aplikacji Objtej Licencj, uytkownik owiadcza i zapewnia, e nie przebywa w adnym z takich pastw oraz nie jest umieszczony na adnej takiej licie. Uytkownik zobowizuje si rwnie, e nie bdzie wykorzystywa takich produktw w adnym celu zakazanym przez przepisy prawa USA, w tym midzy innymi w celu tworzenia, projektowania, produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

h. Uytkownicy Kocowi Rzdu USA. Aplikacja Objta Licencj oraz powizana dokumentacja stanowi Towary Komercyjne (Commercial Items) w rozumieniu punktu 48 C.F.R. 2.101 amerykaskiego Kodeksu Przepisw Federalnych (C.F.R.), obejmujce Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe (Commercial Computer Software) oraz Dokumentacj Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego (Commercial Computer Software Documentation), w rozumieniu, odpowiednio, punktw 48 12.212 lub 48 227.7202 C.F.R. Zgodnie z Punktem 48 12.212 lub 48 227.7202-1 do 227.7202-4 C.F.R., licencji na korzystanie z Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego oraz Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego udziela si uytkownikom kocowym rzdu USA (a) jedynie jako Towary Komercyjne oraz (b) jedynie z takimi prawami, ktre s udzielane wszystkim innym uytkownikom kocowym zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy. Niezgoszone prawa podlegaj ochronie na podstawie przepisw prawa autorskiego obowizujcego w USA.

i. O ile wyranie nie postanowiono inaczej w treci kolejnego akapitu, niniejsza Umowa oraz stosunek pomidzy uytkownikiem a Apple podlegaj przepisom prawa Kalifornii, z wyczeniem przepisw kolizyjnych. Uytkownik i Apple poddaj si jurysdykcji osobowej i wycznej sdw w okrgu Santa Clara, w Kalifornii, na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporw lub roszcze wynikajcych z niniejszej Umowy. Jeeli uytkownik (a) nie jest obywatelem USA; (b) nie mieszka na terenie USA; (c) nie uzyskuje dostpu do Usug z terenu USA; oraz (d) jest obywatelem jednego z krajw wymienionych poniej, niniejszym uytkownik akceptuje, e wszelkie spory lub roszczenia wynikajce z niniejszej Umowy bd podlegay obowizujcym przepisom prawa okrelonym poniej, z wyczeniem przepisw kolizyjnych, a take uytkownik niniejszym nieodwoalnie poddaje si niewycznej waciwoci sdw w stanie, prowincji lub kraju podanym poniej, ktrych prawo obowizuje:

Jeeli uytkownik jest mieszkacem kraju czonkowskiego Unii Europejskiej, albo Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii bd Islandii, prawem waciwym i sdem waciwym bd przepisy prawa i sdy kraju staego zamieszkania uytkownika.

Z zakresu stosowania niniejszej Umowy wycza si prawa znane jako Konwencja Narodw Zjednoczonych o midzynarodowej sprzeday towarw.

G. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZCE TRECI NABYWANYCH OD ZEWNTRZNYCH DOSTAWCW

Niektre Treci dostpne w Apple Books, AppStore i Apple Podcasts (w tym subskrypcjach Apple Podcasts) s nabywane przez uytkownika od zewntrznego dostawcy tych Treci (wskazanego na stronie produktu i/lub podczas procesu nabywania danej Treci), a nie od Apple.. Apple wystpuje jako porednik dostawcy Treci w zakresie dostarczania uytkownikowi Treci i std Apple nie jest stron Transakcji pomidzy uytkownikiem a dostawc Treci. Jednak, jeeli uytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., Apple Distribution International Ltd. jest sprzedawc Treci nabywanych przez uytkownika, lecz licencji na te Treci udziela dostawca Treci. Dostawca Treci zastrzega sobie prawo do egzekwowania warunkw korzystania z Treci. Dostawca Treci ponosi wyczn odpowiedzialno za Treci Apple Books, wszelkie gwarancje w zakresie w jakim nie zostay wyczone, oraz za wszelkie roszczenia, ktre uytkownik lub inna strona moe mie w zwizku z tymi Treciami.

H. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USUG APPLE MUSIC

Biblioteka iCloud Music to funkcja Apple Music, ktra umoliwia uytkownikowi uzyskanie dostpu do piosenek, playlist i teledyskw dopasowanych lub pobranych przez niego z Apple Music, iTunes Store albo od innego rda (Treci z Biblioteki iCloud Music iCloud Music Library Content) na swoje urzdzenia z wczon funkcj Apple Music. Biblioteka iCloud Music wcza si automatycznie w momencie ustawienia przez uytkownika wasnej Subskrypcji Apple Music. Biblioteka iCloud Music Library gromadzi informacje na temat Treci z Biblioteki iCloud Music uytkownika. Informacje te s powizane z identyfikatorem Apple ID uytkownika i porwnywane z Treciami z Biblioteki iCloud Music dostpnymi aktualnie w Apple Music. Treci z Biblioteki iCloud Music, ktre nie zostay dopasowane, wysyane s na serwery Biblioteki iCloud Music Apple (w formacie okrelonym przez Apple). Uytkownik moe pobra do 100 tys. piosenek. Piosenki nabyte w Sklepie iTunes Store nie s uwzgldnianie w tym limicie. Piosenki, ktre nie speniaj okrelonych kryteriw (np. zbyt due pliki) lub ktre nie zostay zatwierdzone dla urzdzenia uytkownika, nie mog zosta zapisane w bibliotece iCloud Music. Kiedy uytkownik korzysta z Biblioteki iCloud Music, Apple rejestruje informacje takie jak odtwarzane, zatrzymywane i pomijane cieki, uywane urzdzenia oraz moment i czas odtwarzania. Uytkownik zobowizuje si korzysta z Biblioteki iCloud Music jedynie na potrzeby treci nabytych zgodnie z prawem. Biblioteka iCloud Music jest dostarczana na zasadzie TAK JAK JEST i moe zawiera bdy lub niedokadnoci. Przed skorzystaniem z Biblioteki iCloud Music uytkownik powinien wykona kopi zapasow swoich danych i informacji. Jeeli uytkownik nie jest subskrybentem Apple Music, moe zakupi subskrypcj iTunes Match, ktra korzysta z biblioteki iCloud Music Library. Po wyganiciu czonkostwa w Apple Music uytkownik utraci dostp do swojej Biblioteki iCloud Music, w tym do Treci Biblioteki iCloud Music przesanej na serwery iCloud Music Library.

I. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZCE APPLE FITNESS+

Apple Fitness + suy wycznie do celw rozrywkowych i/lub informacyjnych i nie ma na celu udzielania porad medycznych. Zawsze naley zasign porady odpowiednio wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia w sprawie (a) bezpieczestwa i celowoci wykonywania jakiejkolwiek czynnoci lub (b) jakiegokolwiek konkretnego schorzenia bd objaww.

J. SUBSKRYPCJA OPERATORA

Uytkownikowi moe zosta zaproponowany zakup Usugi od jego operatora sieci bezprzewodowej (Subskrypcja Operatora), jeeli jest dostpna. Jeeli uytkownik zakupi Subskrypcj Operatora, jego operator jest sprzedawc, co oznacza, e uytkownik nabywa licencj na Usug od swojego operatora, ktry obciy uytkownika kosztem subskrypcji Usugi, ale Usuga jest licencjonowana i wiadczona przez Apple. Stosunek pomidzy uytkownikiem a operatorem w zakresie rozlicze podlega warunkom operatora, nie za postanowieniom niniejszej Umowy, a wszelkie spory dotyczce rozlicze Subskrypcji Operatora musz by kierowane do swojego operatora, a nie do Apple. Korzystajc z Usugi poprzez Subskrypcj Operatora, uytkownik akceptuje fakt, e jego operator moe wymieni si z Apple informacjami na temat jego konta u operatora, numerem telefonu i informacjami na temat subskrypcji oraz e Apple moe wykorzysta te informacje do okrelenia statusu jego Subskrypcji Operatora.

K. RNE WARUNKI MAJCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH USUG

DEFINICJA APPLE

W zalenoci od Kraju Zamieszkania uytkownika Apple oznacza:

Apple Inc., z siedzib przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, dla uytkownikw w Stanach Zjednoczonych, wraz z Portoryko;

Apple Canada Inc., z siedzib przy 120 BremnerBlvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada dla uytkownikw w Kanadzie;

Apple Services LATAM LLC, z siedzib przy 1 Alhambra Plaza, Ste 700 CoralGables, Floryda, w przypadku uytkownikw w Meksyku, Ameryce rodkowej lub Poudniowej bd w dowolnym z krajw albo terytoriw na Karaibach (z wyczeniem Portoryko);

iTunes K.K., z siedzib przy RoppongiHills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio dla uytkownikw w Japonii;

Apple Pty Limited, z siedzib przy Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, dla uytkownikw w Australii lub Nowej Zelandii, w tym na dowolnych ich terytoriach zalenych lub w powizanych jurysdykcjach; oraz

Apple Distribution International Ltd., z siedzib przy HollyhillIndustrialEstate, Hollyhill, Cork, Irlandia, dla pozostaych uytkownikw.

ZMIANY UMOWY

Apple zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszej Umowy oraz wprowadzania nowych lub dodatkowych warunkw, co moe by konieczne, np. gdy Apple doda now usug lub zmieni si obowizujce prawo. Uytkownik zostanie poinformowany o takich modyfikacjach i dodatkowych warunkach, ktre w przypadku ich zaakceptowania wejd w ycie ze skutkiem natychmiastowym oraz zostan wczone do niniejszej Umowy. Jeeli uytkownik odmwi przyjcia tych zmian, Apple bdzie przysugiwao prawo rozwizania niniejszej Umowy, a uytkownik moe nie by w stanie dokona przyszych zakupw zwizanych z jakimikolwiek Usugami lub Treciami podlegajcymi niniejszej Umowie. Nie bdzie to miao wpywu na Treci, ktre uytkownik ju naby i pobra.

MATERIAY OSB TRZECICH

Apple nie ponosi odpowiedzialnoci za materiay osb trzecich, ktre zostay umieszczone albo do ktrych odnonik znajduje si w Treciach lub Usugach.

WASNO INTELEKTUALNA

Uytkownik akceptuje, e Usugi, w tym midzy innymi Treci, grafika, interfejs uytkownika, treci dwikowe, treci wizualne, treci redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usug, zawieraj informacje i materiay zastrzeone, stanowice wasno Apple, licencjodawcw Apple i/lub dostawcw Treci oraz s chronione na podstawie waciwych przepisw prawa wasnoci intelektualnej oraz innych przepisw prawa, w tym praw autorskich. Uytkownik zobowizuje si nie wykorzystywa takich informacji ani materiaw zastrzeonych w jakikolwiek sposb, z wyjtkiem korzystania z Usug na potrzeby wasne, niekomercyjne, zgodnie z niniejsz Umow. adnej czci Treci lub Usug nie mona przenosi ani powiela w jakikolwiek sposb i w jakiejkolwiek formie, chyba e zostao to wyranie dopuszczone w niniejszej Umowie. Uytkownik zobowizuje si w aden sposb nie modyfikowa Usug ani Treci, ani ich nie wynajmowa, nie wypoycza, nie sprzedawa, nie udostpnia, nie rozprowadza oraz nie uytkowa Usug w jakikolwiek sposb, ktry nie zosta jednoznacznie uprawniony.

Nazwa Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, AppStore, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ oraz inne znaki towarowe Apple, znaki usugowe, grafika oraz logo uywane w zwizku z Usugami s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple w USA i w innych krajach na caym wiecie. Uytkownikowi nie przyznaje si jakichkolwiek praw ani licencji na znaki towarowe wskazane powyej.

PRAWA AUTORSKIE

O ile nie okrelono inaczej, Usugi i Treci dostarczane przez Apple podlegaj prawom autorskim Apple Inc. i jej spek zalenych.

Jeeli w opinii uytkownika jakiekolwiek Treci dostpne za porednictwem Usug naruszaj przysugujce uytkownikowi prawo autorskie, powinien on skontaktowa si z Apple za porednictwem nastpujcych miejsc:

- Aplikacje zewntrzne: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ i Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Dzwonki: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- Wszystkie inne Usugi (w tym midzy innymi iTunes Store, Apple Music i Apple Podcasts:): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Jest to dla nas najszybszy sposb rozpatrzenia zgoszenia o domniemanym naruszeniu. Najwolniejsz metod dotarcia do wyznaczonego przez nas przedstawiciela i rozpatrzenia zgoszenia jest wysanie prawidowego i kompletnego zgoszenia domniemanego naruszenia na adres korespondencyjny podany poniej.

Apple Inc.

Do rk: Agent ds. praw autorskich

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefon: 408.996.1010

E-mail: copyrightnotices@apple.com

Firma Apple przyja polityk polegajc na wyczaniu i/lub likwidowaniu w odpowiednich okolicznociach kont uytkownikw, co do ktrych stwierdzono, e wielokrotnie naruszyli prawa autorskie innych osb lub co do ktrych wielokrotnie stwierdzono, e naruszaj te prawa. W ramach realizacji tej polityki Apple moe wedug wasnego uznania zawiesza, wycza i/lub likwidowa konta uytkownikw, w przypadku ktrych stwierdzono, e wielokrotnie dopucili si dziaa naruszajcych prawa autorskie lub z innych powizanych powodw.

WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZAWIESZENIE USUG

Jeeli uytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy, Apple moe: (i) wypowiedzie niniejsz Umow i/lub zlikwidowa identyfikator Apple ID uytkownika, a uytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty nalene z tytuu jego identyfikatora Apple ID do dnia wypowiedzenia wcznie; i/lub (ii) wypowiedzie umow licencyjn na oprogramowanie; i/lub (iii) uniemoliwi dostp do Usug.

Apple ponadto zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania wiadczenia Usug (lub jakiejkolwiek ich czci lub Treci) w kadej chwili ze wzgldw technicznych lub operacyjnych, przy czym w przypadku wykonania tego prawa Apple nie ponosi adnej odpowiedzialnoci wobec uytkownika ani osb trzecich. W zakresie, w jakim bdzie to moliwe, Apple bdzie z wyprzedzeniem ostrzega uytkownika o wszelkich modyfikacjach, zawieszeniach lub przerwach w wiadczeniu Usugi. Zakoczenie Usugi nie wpywa na Treci nabyte i pobrane uprzednio przez uytkownika. Uytkownik moe jednak nie by w stanie przeprowadzi autoryzacji dodatkowych komputerw w celu korzystania z takich Treci. Jeeli Apple zaprzestanie wiadczenia Usugi objtej subskrypcj, za ktr uytkownik ju zapaci, Apple zwrci uytkownikowi pienidze.

WYCZENIE ODPOWIEDZIALNOCI Z TYTUU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOCI

a. Udostpniajc Usugi Apple bdzie postpowa z naleyt starannoci i biegoci. W zalenoci od prawa lokalnego uytkownik moe mie prawn gwarancj zgodnoci na zakupione Treci o minimalnym okresie trwania dwch lat oraz na Treci, ktre uytkownik subskrybuje podczas umownego okresu dostawy. Apple nie skada adnych innych obietnic ani gwarancji dotyczcych Usug, a w szczeglnoci nie gwarantuje, e poza gwarancj prawn:

(i) Korzystanie przez uytkownika z Usug bdzie przebiegao bez zakce i bdzie wolne od bdw. Uytkownik uznaje, e Apple moe usuwa Usugi na czas nieokrelony lub w dowolnym czasie zlikwidowa j ze wzgldw technicznych lub operacyjnych oraz e na ile bdzie to praktycznie moliwe poinformuje o tym uytkownika. Jeeli Apple zaprzestanie wiadczenia Usugi objtej subskrypcj, za ktr uytkownik ju zapaci, Apple zwrci mu pienidze. Jeeli Apple zaprzestanie wiadczenia Usugi, ktra nie jest objta subskrypcj, nie bdzie to miao wpywu na Treci, ktre uytkownik ju naby i pobra;

(ii) Usugi bd wolne od jakichkolwiek strat, uszkodze, atakw, wirusw, zakce, przypadkw hackingu lub innych narusze bezpieczestwa, ktre bd przypadkami dziaania Siy Wyszej, przy czym Apple wycza jakkolwiek odpowiedzialno w tym zakresie. Uytkownik bdzie odpowiedzialny za sporzdzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym Produktw Apple zakupionych lub nabytych za porednictwem Usug.

b. UYTKOWNIK ZGADZA SI, CHYBA E OBOWIZUJCE PRAWO NIE POZWALA NA TO, ABY FIRMA APPLE NIE PONOSIA ODPOWIEDZIALNOCI ZA DALSZE UDOSTPNIANIE TRECI ZA POREDNICTWEM NASZYCH USUG. FIRMA APPLE NIE BDZIE PONOSIA ODPOWIEDZIALNOCI PRZED UYTKOWNIKIEM, JELI TRE, W TYM KUPIONA TRE, BDZIE NIEDOSTPNA NA POTRZEBY POBRANIA, PONOWNEGO POBRANIA LUB STRUMIENIOWANIA.

c. Poza wyjtkami opisanymi w punkcie (e) poniej i z wyjtkiem przypadku wykonywania przez uytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztw lub odszkodowania, w adnym wypadku Apple, jego dyrektorzy, czonkowie zarzdu, pracownicy, podmioty powizane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie bd ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Apple, jego pracownikw lub agentw, jeeli:

(i) nie nastpio naruszenie prawnego obowizku zachowania ostronoci wobec uytkownika przez Apple lub naszych pracownikw czy agentw;

(ii) nie stanowi one racjonalnie przewidywalnych skutkw naruszenia;

(iii) zwikszenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez uytkownika ktregokolwiek z postanowie niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda bdzie wynikaa z decyzji Apple o skasowaniu lub odmowie dostpu do jakichkolwiek informacji lub treci, zawieszeniu lub odebraniu uytkownikowi dostpu do Usug lub o podjciu jakichkolwiek dziaa w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Apple, e nastpio naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda bdzie zwizana z utrat dochodu, pogorszeniem moliwoci prowadzenia interesw lub utrat zyskw, bd utrat danych lub uszkodzeniem danych w zwizku z korzystaniem z Usug przez uytkownika.

d. Apple dooy uzasadnionych stara, aby chroni informacje przekazane przez uytkownika w zwizku z Usug, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

e. adne z postanowie niniejszej Umowy nie wycza ani nie ogranicza odpowiedzialnoci Apple za oszustwo, race niedbalstwo, niedozwolone czyny umylne lub za mier lub uszkodzenie ciaa.

f. W przypadku naruszenia Umowy przez uytkownika bdzie on ponosi odpowiedzialno wobec Apple, jego dyrektorw, czonkw zarzdu, pracownikw, podmiotw powizanych, agentw, wykonawcw i licencjodawcw z tytuu wszelkich roszcze wynikajcych z tego naruszenia. Uytkownik bdzie rwnie ponosi odpowiedzialno z tytuu wszelkich dziaa podjtych przez Apple w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez Apple, e naruszenie Umowy miao miejsce.

g. FIRMA APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA OPATY ZA PRZESYANIE DANYCH PONIESIONE PRZEZ UYTKOWNIKA W ZWIZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z USUG.

USTAWOWE WYJTKI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Jeeli uytkownik jest kwalifikowan publiczn instytucj owiatow lub rzdow i jakakolwiek cz niniejszej Umowy, na przykad cao albo cz punktu zawierajcego postanowienia dotyczce zabezpieczenia, jest niewana lub niewykonalna w jego przypadku z powodu obowizujcych przepisw prawa lokalnego, krajowego, stanowego lub federalnego, wwczas t cz uznaje si za, odpowiednio, niewan lub niewykonaln i interpretuje w sposb moliwie najbardziej zgodny z waciwymi przepisami prawa.

PRAWO WACIWE

O ile wyranie nie postanowiono inaczej w nastpnym akapicie lub w zakresie wymaganym przez obowizujce prawo, niniejsza Umowa oraz stosunek pomidzy uytkownikiem a Apple oraz wszystkie Transakcje dotyczce Usug podlegaj przepisom prawa Kalifornii, z wyczeniem przepisw kolizyjnych. Uytkownik i Apple zobowizuj si podda si jurysdykcji, personalnej i wycznej, sdw w okrgu Santa Clara, w Kalifornii, na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporw lub roszcze wynikajcych z niniejszej Umowy. W przypadku, gdy uytkownik (a) nie jest obywatelem USA, (b) nie mieszka na terenie USA, (c) nie uzyskuje dostpu do Usug z terenu USA, oraz (d) jest obywatelem jednego z krajw wymienionych poniej, niniejszym uytkownik wyraa zgod, e wszelkie spory lub roszczenia wynikajce z niniejszej Umowy bd podlegay obowizujcym przepisom prawa okrelonym poniej, z wyczeniem przepisw kolizyjnych oraz uytkownik niniejszym nieodwoalnie poddaje si niewycznej waciwoci sdw w stanie, prowincji lub kraju podanych poniej, ktrych prawo obowizuje:

Jeeli uytkownik jest mieszkacem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej, albo Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem waciwym i sdem waciwym bd przepisy prawa i sdy kraju staego zamieszkania uytkownika.

Z zakresu stosowania niniejszej Umowy wycza si prawa znane jako Konwencja Narodw Zjednoczonych o Midzynarodowej Sprzeday Towarw.

POSTANOWIENIA RNE

Niniejsza Umowa stanowi cao porozumienia pomidzy uytkownikiem a Apple i reguluje korzystanie przez uytkownika z Usug, zastpujc wszelkie wczeniejsze umowy w tym zakresie pomidzy uytkownikiem a Apple. Uytkownik moe rwnie podlega dodatkowym warunkom, ktre mog mie zastosowanie w przypadku dokonywania przez niego Transakcji lub korzystania przez niego z powizanych usug, treci osb trzecich lub oprogramowania osb trzecich, lub dodatkowych usug, takich jak Volume Purchase Program. Jeeli ktrakolwiek cz niniejszej Umowy zostanie uznana za niewan lub niewykonaln, bdzie ona interpretowana w sposb zgodny z prawem waciwym tak, aby moliwie wiernie odda pierwotn intencj stron, za pozostae czci Umowy pozostan w peni wane i wykonalne. Niewykonanie przez Apple ktregokolwiek z praw lub postanowie niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia si tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Apple nie ponosi odpowiedzialnoci za niewykonanie zobowiza z przyczyn, na ktre nie ma wpywu.

Uytkownik zobowizuje si przestrzega wszelkich przepisw prawa miejscowego, stanowego, federalnego i krajowego, statutw, zarzdze i rozporzdze, ktre obowizuj dla korzystania przez niego z Usug. Korzystanie przez uytkownika z Usug moe podlega rwnie innym przepisom prawa. Ryzyko utraty wszystkich Transakcji dokonywanych elektronicznie przechodzi na nabywc z chwil transmisji elektronicznej do odbiorcy. Pracownicy ani porednicy Apple nie s upowanieni do zmiany niniejszej Umowy.

Apple moe przesya uytkownikowi powiadomienia dotyczce Usug za porednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail uytkownika lub za porednictwem tradycyjnej poczty na adres uytkownika bd za porednictwem ogosze publikowanych w ramach Usug. Powiadomienia wchodz w ycie ze skutkiem natychmiastowym. Apple moe kontaktowa si z uytkownikiem rwnie za porednictwem poczty elektronicznej lub powiadomie typu push, aby przesa mu dodatkowe informacje na temat Usug.

Alternatywne metody rozwizywania sporw (AlternativeDispute Resolution). UE prowadzi dobrowoln platform na potrzeby rozwizywania sporw drog internetow, dostpn pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr, do ktrej spka Apple Distribution International Ltd. postanowia nie przystpowa. W razie problemw, prosimy o kontakt z obsug iTunes Support https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Uytkownik niniejszym udziela Apple prawa do podjcia krokw, jakie Apple uzna za zasadnie niezbdne lub waciwe w celu wyegzekwowania i/lub zweryfikowania przestrzegania jakiejkolwiek czci niniejszej Umowy. Uytkownik akceptuje, e Apple przysuguje prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnoci wobec uytkownika, do ujawnienia wszelkich danych i/lub informacji organom cigania, urzdnikom administracji pastwowej i/lub osobom trzecim, jeeli Apple uzna takie ujawnienie za niezbdne lub waciwe w celu wyegzekwowania i/lub zweryfikowania przestrzegania ktrejkolwiek czci niniejszej Umowy (co obejmuje midzy innymi prawo Apple do uczestniczenia we wszelkich postpowaniach sdowych zwizanych z korzystaniem przez uytkownika z Usug i/lub Treci, i/lub roszczeniach zgoszonych przez osob trzeci, jakoby uytkownik korzysta z Usug i/lub z Treci niezgodnie z prawem i/lub z naruszeniem praw takiej osoby trzeciej).

Data ostatniej aktualizacji: 12 wrzenia 2022 r.