Legal

WARUNKI KORZYSTANIA

A. WARUNKI SPRZEDAŻY
B. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU ITUNES STORE
C. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPÓW MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE DLA APPLE TV I IBOOKS STORE
D. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI APPLE MUSIC

PONIŻSZE UMOWY SĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I ITUNES SARL („ITUNES”) I REGULUJĄ KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SKLEPÓW ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE DLA APPLE TV, IBOOKS STORE („SKLEPY”) I APPLE MUSIC. ABY ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI, NALEŻY KLIKNĄĆ NA PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” („AGREE”). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN KLIKAĆ NA PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” („AGREE”) ORAZ NIE POWINIEN KORZYSTAĆ ZE SKLEPÓW ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE ANI IBOOKS STORE. NINIEJSZA UMOWA MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, TAKICH JAK LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI ITUNES.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM https://www.apple.com/support/.

A. WARUNKI SPRZEDAŻY

SPOSOBY PŁATNOŚCI, PODATKI I ZASADY ZWROTÓW

Użytkownik zobowiązuje się zapłacić za wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem Sklepów oraz potwierdza, że iTunes może obciążyć użytkownika należnością za nabyte produkty oraz wszelkimi dodatkowymi kwotami (w tym – w stosownych przypadkach – podatkami i spóźnionymi opłatami) narosłymi na Koncie użytkownika lub z nim związanymi, zgodnie ze sposobem płatności stosowanym przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczenia wszystkich opłat oraz do podania iTunes w tym celu danych ważnego sposobu płatności. Szczegółowe informacje na temat sposobu obciążania użytkownika należnością za nabyte produkty znajdują się pod adresem http://support.apple.com/kb/HT5582. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich faktur w formacie elektronicznym, w tym pocztą e-mail.

Łączna cena dla użytkownika obejmuje cenę produktu powiększoną o należny podatek VAT (na dzień ściągnięcia danych z serwera). Korzystając ze sklepu w Polsce, użytkownik określa, że jest to jego kraj zamieszkania do celów podatkowych.

To na użytkowniku spoczywają wszelkie dalsze obowiązki podatkowe w Polsce. Płatności dokonywane na rzecz iTunes nie zawierają jakichkolwiek stosownych podatków.

Prawo do anulowania: Można anulować zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia bez podawania żadnych powodów. Wyjątek stanowią iTunes Gifts, w odniesieniu do których po wykorzystaniu kodu nie można otrzymać zwrotu.

Aby anulować zamówienie, należy poinformować nas o tej decyzji. Celem zapewnienia bezzwłocznej realizacji prośby zalecamy skorzystanie z formularza zgłaszania problemów, aby anulować wszystkie pozycje z wyjątkiem Usługi Apple Music, iTunes Match, oraz iTunes Gift i Allowances zakupionych bezpośrednio od Apple, o ile nie wykorzystano kodu. Wyłączone pozycje można anulować za pośrednictwem działu pomocy technicznej iTunes. Użytkownik może także poinformować nas przy użyciu zamieszczonego poniżej wzoru formularza anulowania lub innego wyraźnego oświadczenia. W przypadku korzystania z formularza zgłaszania problemów bezzwłocznie poinformujemy o przyjęciu prośby o anulowanie.

Aby dotrzymać terminu anulowania, należy wysłać odpowiednią informację przed wygaśnięciem 14-dniowego okresu.

Efekty anulowania: Dokonamy zwrotu płatności nie później niż 14 dni od dnia otrzymania prośby o anulowanie. Użyjemy tej samej metody płatności, jaka została użyta podczas transakcji, i nie pobierzemy żadnych opłat za zwrot.

Wyjątki od prawa do anulowania: Nie można anulować zamówienia dotyczącego treści cyfrowych, jeśli zostały dostarczone na prośbę użytkownika i po wyrażeniu przez niego zgody, że oznacza to utratę prawa do anulowania.

Wzór formularza anulowania:

- Do: iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburg:

- Niniejszym oświadczam, że wycofuję się z umowy dotyczącej: [WSTAWIĆ IDENTYFIKATOR ZAMÓWIENIA, POZYCJĘ, WYKONAWCĘ I TYP]

- Zamówiono w dniu [WSTAWIĆ DATĘ] / otrzymano w dniu [WSTAWIĆ DATĘ]

- Imię i nazwisko klienta

- Adres klienta

- Adres poczty elektronicznej klienta (opcjonalnie)

- Data

Do czasu dokonania zakupu iTunes zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie cen produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepów, a Sklepy nie zapewniają ochrony cen ani zwrotu pieniędzy w przypadku obniżki ceny lub oferty promocyjnej wprowadzonej po dokonaniu zakupu.

W przypadku, gdy produkt stanie się niedostępny po dokonaniu transakcji, jednak przed pobraniem go z serwera, jedynym środkiem prawnym dostępnym użytkownikowi będzie prawdopodobnie wyłącznie zwrot ceny zapłaconej za niedostępny produkt. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych dostawa produktu będzie niemożliwa lub zostanie nadmiernie opóźniona, jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi będzie wymiana produktu lub zwrot zapłaconej ceny, wedle uznania iTunes.

1-Click®

1-Click jest zarejestrowanym znakiem usługowym Amazon.com, Inc., używanym na podstawie licencji. 1-Click jest przydatnym elementem pozwalającym użytkownikowi dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepów przy pomocy jednego kliknięcia myszką lub innym urządzeniem wejściowym. Uzyskując dostęp do Sklepów na swoim komputerze, użytkownik może aktywować zakupy za pomocą 1-Click poprzez okno dialogowe, które pojawia się po kliknięciu na przycisk z napisem „Kupuję” („Buy”). (Użytkownik może w każdym czasie zresetować ten wybór klikając na przycisk z napisem „Resetuj ostrzeżenia” („Reset Warnings”) w Informacjach o Koncie). Przy uzyskaniu dostępu do Sklepów za pomocą urządzeń marki Apple pracujących na systemie operacyjnym iOS, takich jak iPad, iPod touch lub iPhone („Urządzenia iOS”), użytkownik aktywuje 1-Click dla każdej transakcji poprzez naciśnięcie przycisku z ceną produktu, przy pomocy którego odsłania przycisk „Kupuj” („Buy”). Z chwilą, gdy 1-Click zostanie aktywowany, kliknięcie lub naciśnięcie przycisku „Kupuj” („Buy”) powoduje natychmiastowe rozpoczęcie pobierania produktu i zakończenie transakcji bez konieczności podejmowania żadnych dalszych czynności.

GIFT CERTIFICATES, ITUNES CARDS, ITUNES CODES, ALLOWANCES I KODY TREŚCI

Gift Certificates, iTunes Cards, iTunes Codes, Kody Treści i Allowances, dodatkowo w stosunku do niewykorzystanych sald, nie podlegają zamianie na gotówkę i nie mogą być zwrócone w zamian za zwrot gotówki (poza przypadkami określonymi powyżej w naszych zasadach zwrotów, stosowanych w przypadku pozycji zakupionych w sklepie iTunes Store, lub jeśli sprzedawca, od którego kupiono daną pozycję, stosuje inne zasady zwrotów), z zastrzeżeniem wszelkich ustawowych praw do zwrotu w razie wady prezentu lub opisu produktu niezgodnego ze stanem faktycznym; wymieniane; odsprzedawane; wykorzystywane do zakupu Prezentów; Gift Certificates, iTunes Cards lub iTunes Codes; wykorzystywane do zapewnienia Allowances; wykorzystywane do zakupów w Apple Online Store; ani wykorzystywane w Apple Retail Stores. Niewykorzystane środki nie podlegają przeniesieniu.

Gift Certificates, iTunes Cards, iTunes Codes, Kody Treści i Allowances zakupione w Polsce mogą zostać zrealizowane jedynie w Sklepach w Polsce.

iTunes nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Gift Certificates, iTunes Cards, iTunes Codes, Kody Treści lub Allowances. Ryzyko utraty i tytuł do Gift Certificates, iTunes Cards, iTunes Codes i Allowances przekazywanych elektronicznie przechodzi na nabywcę w Polsce z chwilą transmisji elektronicznej. Ryzyko utraty i tytuł do Kodów Treści przekazywanych elektronicznie przechodzi z iTunes w Luksemburgu z chwilą transmisji elektronicznej.

iTunes zastrzega sobie prawo zamknięcia rachunków i zażądania alternatywnej formy płatności, w przypadku uzyskania Gift Certificate, iTunes Card, iTunes Code, Kodu Treści lub Allowance lub ich wykorzystania w Sklepach w drodze oszustwa.

PREZENTY

Prezenty nabywane za pośrednictwem Sklepów mogą być przeznaczone wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Polski oraz mogą być odbierane wyłącznie przez te osoby. Aby móc korzystać z niektórych prezentów, ich odbiorcy muszą posiadać kompatybilny sprzęt komputerowy oraz ustawienia zabezpieczeń rodzicielskich.

ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć nadwyrężenia mięśni, stawów lub oczu w trakcie korzystania z produktów oferowanych w Sklepach, użytkownik powinien zawsze robić częste przerwy i odpocząć przez dłuższy czas, jeżeli odczuje bóle, zmęczenie, znużenie lub jakikolwiek inny dyskomfort. Bardzo niewielki procent osób może mieć atak lub stracić przytomność na skutek zetknięcia się z błyskającym światłami lub wzorami, w tym w trakcie gier wideo lub oglądania nagrań wideo. Symptomy mogą obejmować zawroty głowy, mdłości, niekontrolowane ruchy, utratę przytomności, zaburzenia widzenia, mrowienie, drętwienie lub dyskomfort innego rodzaju. Użytkownicy, którzy odczuwali te lub podobne objawy powinni zasięgnąć porady lekarza przed przystąpieniem do korzystania z produktu oferowanego w Sklepie oraz niezwłocznie zaprzestać korzystania z takiego produktu i udać się do lekarza w przypadku wystąpienia tych lub podobnych symptomów w czasie korzystania z produktu. Rodzice powinni sprawdzać, czy ich dzieci korzystające z produktów oferowanych w Sklepach nie odczuwają takich symptomów.

ZAMÓWIENIA PRZEDPREMIEROWE

Składając zamówienie przedpremierowe na produkty użytkownik upoważnia Sklepy do automatycznego obciążenia jego konta i, jeśli włączono automatyczne pobieranie, przekazania produktu, gdy stanie się dostępny. Użytkownik może anulować zamówienie przedpremierowe w dowolnym momencie, zanim dany produkt stanie się dostępny, jak określono w naszych zasadach zwrotów powyżej.

FAMILY SHARING

Udostępnianie Rodzinie („Family Sharing”) pozwala użytkownikowi udostępnić maksymalnie sześciu członkom „Rodziny” („Family”) (z uwzględnieniem użytkownika) uprawnione produkty iTunes, App Store, Mac App Store i iBooks Store. Dzięki utworzeniu Rodziny lub dołączeniu do niej można przeglądać uprawnione produkty pozostałych członków Rodziny i pobierać je na kompatybilne urządzenia lub komputery. Użytkownik może jednak wybrać opcję ukrycia zakupów uniemożliwiającą pozostałym członkom Rodziny przeglądanie i pobieranie ich od użytkownika. Użytkownik może dzieli się zdjęciami i filmami wideo za pośrednictwem Photos app, wydarzeniami za pomocą Kalendarza Rodzinnego użytkownika („Family Calendar”), przypomnieniami za pomocą Reminders app, informacjami o miejscu pobytu za pomocą Find My Friends oraz lokalizowaniem urządzenia za pomocą Find My iPhone. Udostępnianie Rodzinie przeznaczone jest wyłącznie do niekomercyjnych celów osobistych. Wymagane są konta na iTunes i iCloud; do założenia Rodziny lub dołączenia do niej wymagany jest iOS 8 i/lub OS X Yosemite. Niektóre transakcje i funkcje mogą być niekompatybilne z wcześniejszym oprogramowaniem, a zatem mogą wiązać się z koniecznością uzyskania jego nowszych wersji. Z chwilą dołączenia do Rodziny funkcje Family Sharing zostaną włączone na kompatybilnym urządzeniu lub komputerze użytkownika automatycznie.

„Organizator” („Organiser”) Rodziny może zapraszać innych członków Rodziny. Organizator musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać zarejestrowaną na iTunes dopuszczalną metodę płatności. Użytkownik będący Organizatorem oświadcza, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym członków Rodziny, którzy nie ukończyli 13 roku życia. Metoda płatności wybrana przez Organizatora będzie stosowana w przypadku zakupów dokonanych przez członków Rodziny, o ile przekroczą one wartość środków zgromadzonych na koncie członka Rodziny, który zainicjował transakcję. Członkowie rodziny działają jako przedstawiciele Organizatora w przypadku, gdy korzystają z jego metody płatności. Produkty są powiązane z kontem tego członka Rodziny, który zainicjował transakcję. ZAPROSZENIE PRZEZ ORGANIZATORA CZŁONKA RODZINY DO DOŁĄCZENIA DO RODZINY JEST RÓWNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM PRZEZ ORGANIZATORA, ŻE WYRAŻA ON ZGODĘ I ODPOWIADA ZA PONIESIENIE WSZELKICH OPŁAT ZA ZAKUPY ZAINICJOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY, NAWET JEŚLI ORGANIZATOR NIE WIEDZIAŁ O DANEJ TRANSAKCJI, CZŁONEK RODZINY PRZEKROCZYŁ UMOCOWANIA NADANE MU PRZEZ ORGANIZATORA LUB JEŚLI RÓŻNI CZŁONKOWIE RODZINY INICJUJĄ ZAKUP TEGO SAMEGO PRODUKTU. ORGANIZATOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DZIAŁANIE ZGODNE Z UMOWĄ ZE SWOIM DOSTAWCĄ METODY PŁATNOŚCI I TO NA NIM SPOCZYWA RYZYKO W PRZYPADKU, JEŚLI UJAWNIENIE DOSTĘPU DO METODY PŁATNOŚCI POWODUJE OGRANICZENIE W DZIAŁANIU OCHRONY PRZECIW NIEAUTORYZOWANYM PŁATNOŚCIOM. Organizator może w dowolnym czasie zmienić odnotwane dane do płatności. Zapis o dokonanym zakupie zostanie przesłany członkowi Rodziny inicjującemu transakcję oraz Organizatorowi, nawet jeżeli zakup zostanie przez członka Rodziny ukryty; w przypadku jeśli użytkownik lub członkowie jego Rodziny nie rozpoznają obciążeń wskazanych na pokwitowaniu lub zestawieniu dokonanych płatności, prosimy o zgłoszenie problemu poprzez link Zgłaszaniu Problemów („Report a Problem”) na pokwitowaniu.

Organizator może korzystać z funkcji Poproś o zakup („Ask to Buy”), dzięki której dzieci (osoby poniżej 18 roku życia) będą musieli uzyskać zgodę Organizatora i/lub innej pełnoletniej osoby wyznaczonej przez Organizatora, aby pobrać nieodpłatne lub odpłatne treści, zanim rozpocznie się zakup lub pobranie danych. Produktów pobieranych od członków Rodziny oraz nabywanych za kody nie można obwarować funkcją Ask to Buy. Organizator oświadcza, że on sam i/lub pełnoletnia osoba wyznaczona przez niego jest rodzicem lub opiekunem prawnym członka Rodziny, dla którego aktywowano funkcję Ask to Buy. Funkcja Ask to Buy jest przeznaczona dla iOS 8 i OS X Yosemite; w przypadku zakupu lub pobrania produktu zainicjowanego ze starszego oprogramowania, użytkownik może podlegać innemu procesowi uzyskania zgody lub zakup taki może być w ogóle niemożliwy oraz może wiązać się z koniecznością uzyskania nowszej wersji oprogramowania. iTunes nie odpowiada za szkody wynikające z opóźnienia powstałego na skutek konieczności uzyskania zgody za pośrednictwem Ask to Buy lub odmowy takiej zgody.

Organizator może usunąć dowolnego członka Rodziny z Rodziny, co spowoduje że osoba ta nie będzie już upoważniona do dokonywania zakupów za pomocą metody płatności wybranej przez Organizatora oraz nie będzie mogła przeglądać i korzystać z produktów i informacji udostępnianych przez innych członków Rodziny. Jeżeli członek Rodziny odejdzie z Rodziny lub zostanie z niej usunięty lub Apple ID Organizatora wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, pozostali członkowie Rodziny nie będą już mogli przeglądać lub pobierać produktów lub informacji tego członka Rodziny, ani uzyskiwać dostępu do produktów uprzednio popranych od tego członka Rodziny, co dotyczy również zakupów dokonanych przy użyciu metody płatności Organizatora w czasie, gdy były członek Rodziny wchodził w skład Rodziny. Również użytkownik, o ile odejdzie z Rodziny, nie będzie mógł dłużej przeglądać lub pobierać produktów lub informacji pozostałych członków Rodziny, a produkty pobrane przez użytkownika od innego członka Rodziny w trakcie bycia jej członkiem mogą już nie być dostępne. W przypadku sprzedaży Produktów Kupowanych w In-App Purchases z aplikacji pierwotnie zakupionej przez osobę, która jest obecnie byłym członkiem Rodziny lub pobranej od członka Rodziny przez użytkownika, który odszedł już z Rodziny, w celu ponownego uzyskania dostępu do takich produktów użytkownik musi sam nabyć aplikację, a następnie przywrócić Produkty Kupowane w In-App Purchases; przed nabyciem Produktów Kupowanych w In-App Purchases należy zapoznać się z zasadami programisty oraz z punktem niniejszej Umowy zatytułowanym „Produkty Kupowane w In-App Purchases”. Ponieważ konta osobiste użytkowników poniżej 13 roku życia mogą być tworzone jedynie w ramach Family Sharing, anulowanie konta w celu usunięcia go z Rodziny skutkować będzie wygaśnięciem identyfikatora Apple ID tego członka Rodziny oraz utratą przez taką osobę dostępu do usług Apple wymagających identyfikatora Apple ID, a także do wszelkich treści związanych z identyfikatorem Apple ID.

W danym czasie użytkownik może należeć tylko do jednej Rodziny, a Rodzinę może zmieniać nie częściej niż dwa razy w roku. Użytkownik może zmieniać konto sklepu związane z Rodziną nie częściej niż raz na 90 dni. Wszyscy członkowie Rodziny muszą posługiwać się tym samym krajem lub regionem iTunes Store. Muzyka, filmy, programy telewizyjne i książki mogą być pobierane w ramach Usługi iTunes na nie więcej niż 10 urządzeń do jednego konta, z czego tylko 5 może być komputerami; uprawnione appsy można pobierać na każde urządzenie należące do lub kontrolowane przez członka Rodziny. Nie wszystkie produkty, w tym Produkty Kupowane w In-App Purchases, treści, które nie mogą być ponownie pobrane, treści podlegające prenumeracie, a także niektóre aplikacje zakupione wcześniej, mogą być udostępnione poprzez Family Sharing. Apple zastrzega sobie prawo rozwiązania Rodziny zgodnie z punktem „Rozwiązanie Umowy” niniejszej Umowy.

UMOWY ZAWIERANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez użytkownika ze Sklepów obejmuje możliwość zawierania umów i/ lub dokonywania transakcji drogą elektroniczną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oświadczenia składane drogą elektroniczną stanowią z jego strony zobowiązanie i zamiar przestrzegania warunków w/w umów i transakcji oraz dokonania opłat z tego tytułu. Zobowiązania i zamiar użytkownika do przestrzegania oświadczeń składanych drogą elektroniczną obejmują wszystkie zapisy dotyczące wszystkich transakcji zawieranych przez niego na niniejszej witrynie, w tym zawiadomienia o unieważnieniu, zasady działalności, umowy i wnioski. W celu uzyskania dostępu do zapisów elektronicznych użytkownika i ich zachowania wymagane może być posiadanie przez użytkownika określonego sprzętu i oprogramowania, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność.

URZĄDZENIA INNE NIŻ APPLE

Jeżeli użytkownik utworzy Konto lub skorzysta z Usług lub Sklepów będących przedmiotem niniejszej Umowy na innym urządzeniu lub komputerze niż Apple, może mieć dostęp jedynie do ograniczonej liczby Kont lub Usług i/lub funkcji Sklepów. Aby móc uzyskać dostęp do swojego Konta lub Usług i/lub Sklepów na innym urządzeniu lub komputerze niż Apple, użytkownik akceptuje wszystkie właściwe warunki określone w niniejszej Umowie, w tym również, bez ograniczeń, wszystkie wymagania dotyczące korzystania z Konta lub Usług i/lub Sklepów, ograniczenia w zakresie korzystania i dostępności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, zasady dotyczące treści i postępowania użytkownika oraz rozwiązania. Określone w niniejszej Umowie warunki dotyczące funkcji lub Usług, które nie są dostępne dla użytkowników innych urządzeń lub komputerów niż Apple, nie będą miały zastosowania do użytkownika. Dotyczy to przykładowo Sklepu App Store. Na wypadek gdyby użytkownik zechciał w późniejszym terminie uzyskać dostęp do swojego Konta lub Usługi z urządzenia lub komputera Apple, akceptuje on, że wszystkie warunki określone w niniejszej Umowie mają zastosowanie do korzystania przez niego z takiego Konta lub Usług i/lub Sklepów. iTunes nie ponosi odpowiedzialności za błędy pisarskie.

B. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU ITUNES STORE

NINIEJSZA UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ITUNES SARL („ITUNES”) REGULUJE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI ITUNES STORE („USŁUGA”).

USŁUGA ITUNES STORE

iTunes jest dostawcą Usługi, dzięki której użytkownik może uzyskiwać od iTunes dostęp do treści cyfrowych, nabywać lub wypożyczać od iTunes licencje na treści cyfrowe („Produkty iTunes”) przeznaczone wyłącznie dla użytkowników końcowych, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. iTunes nie jest dostawcą aplikacji iTunes, nie jest też dostawcą urządzeń iPad, iPod ani iPhone.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI

Konta mogą zakładać jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia. Konto dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia, może założyć rodzic lub opiekun prawny za pomocą funkcji Udostępnianie Rodzinie („Family Sharing”) lub zatwierdzona instytucja oświatowa. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny zapoznać się z niniejszą Umową wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że zarówno taka osoba, jak i jej rodzic lub opiekun prawny rozumieją warunki Umowy.

Usługa jest dostępna dla użytkownika tylko w Polsce. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani podejmować prób korzystania z Usługi spoza tego obszaru. iTunes może sprawdzić przestrzeganie tego zobowiązania przez użytkownika przy użyciu odpowiednich technologii.

W celu korzystania z Usługi wymagany jest kompatybilny sprzęt, dostęp do Internetu oraz określone rodzaje oprogramowania (może to wymagać uiszczania opłat); wymagane może być uzyskiwanie aktualizacji; czynniki te mogą mieć wpływ na możliwość korzystania z Usługi. Do regularnego korzystania jest szczególnie zalecany, a w przypadku Filmów z Wypożyczalni jest nawet wymagany, dostęp do szybkiego łącza internetowego. Do korzystania z Usługi rekomendowana jest najnowsza wersja oprogramowania iTunes, która również może być wymagana w celu realizacji określonych transakcji lub funkcji oraz pobierania Produktów iTunes uprzednio zakupionych lub nabytych za pośrednictwem Usługi. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, które mogą ulegać zmianie. Usługa nie jest częścią żadnego innego produktu ani oferty, a nabycie lub uzyskanie jakiegokolwiek innego produktu nie będzie interpretowane jako umożliwiające lub gwarantujące użytkownikowi dostęp do Usługi.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi użytkownik może utworzyć konto („Konto”). Użytkownik nie powinien ujawniać nikomu informacji dotyczących swego Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszystkie działania mające miejsce na jego Koncie lub odbywające się za pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać iTunes o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Konta. iTunes nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z Konta użytkownika przez osoby nieupoważnione.

W celu dokonania zakupu i pobrania Produktów iTunes przy pomocy Usługi użytkownik musi wprowadzić swój identyfikator Apple ID oraz hasło lub użyć czujnika Touch ID w celu potwierdzenia swojej tożsamości, zalogowania się do swojego Konta i dokonania transakcji. Po zalogowaniu się do swojego Konta za pomocą identyfikatora Apple ID oraz hasła użytkownik nie będzie musiał potwierdzać swojej tożsamości ponownie przez piętnaście minut na komputerze lub urządzeniu z systemem iOS. W celu potwierdzenia tożsamości na stałe można zezwolić na zapamiętanie hasła przez komputer lub urządzenie Apple TV. W tym czasie użytkownik będzie mógł kupować i pobierać Produkty iTunes bez ponownego wpisywania swojego hasła. Użytkownik może wyłączyć możliwość zawierania transakcji dotyczących Produktów iTunes lub zmienić ustawienia tak, by podczas każdej transakcji wymagane było hasło, zmieniając ustawienia swojego komputera, Urządzenia iOS lub urządzenia Apple TV. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać na stronie: http://support.apple.com/kb/HT1904 oraz http://support.apple.com/kb/HT4213.

Przy rejestrowaniu się dla potrzeb Usługi oraz korzystaniu z niej użytkownik zobowiązuje się podawać dokładne i pełne informacje („Dane Rejestracyjne”) oraz zobowiązuje się aktualizować swoje Dane Rejestracyjne, tak aby były zawsze dokładne i pełne. Użytkownik zgadza się, że iTunes może przechowywać podane przez niego Dane Rejestracyjne i korzystać z nich w celu prowadzenia Konta użytkownika i obciążania go opłatami.

AUTOMATYCZNA DOSTAWA I PONOWNE POBRANIE WCZEŚNIEJ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

W momencie pierwszego zakupu Produktów iTunes w formie plików muzycznych, zakupionego filmu (chodzi o sprzedaż w odróżnieniu od wypożyczenia), programu telewizyjnego lub plików wideo z muzyką (łącznie „ Uprawnione Treści iTunes”), użytkownik może skorzystać z możliwości automatycznego otrzymywania („automatyczne pobranie”) kopii takich Uprawnionych Treści iTunes na dodatkowych kompatybilnych Urządzeniach iOS (poza produktami iTunes w formie zakupionych filmów i programów telewizyjnych) i autoryzowanych przez iTunes komputerach zawierających kompatybilne oprogramowanie poprzez połączenie takich Urządzeń iOS i komputerów zgodnie z zasadami łączenia opisanymi poniżej (każde z osoba zwane „Połączone Urządzenie”). Użytkownik może określić dla każdego Połączonego Urządzenia, jakie ewentualne rodzaje Uprawnionych Treści iTunes mogą być automatycznie na nie pobrane. W przypadku Połączonych Urządzeń umożliwiających otrzymywanie zawiadomień „push” o wysłaniu do nich wiadomości z serwera („odbierające zawiadomienia typu 'push'”), w tym Urządzeń iOS, Uprawnione Treści iTunes będą pobierane automatycznie na takie Połączone Urządzenie w przypadku podłączenia go do Internetu; w przypadku Połączonego Urządzenia, które nie odbiera zawiadomień typu „push”, Uprawnione Treści iTunes automatycznie pojawią się w kolejce treści do pobrania i użytkownik będzie mógł ręcznie zainicjować proces ich pobierania w ramach iTunes.

Dla wygody użytkownika, po zakupie Uprawnionych Treści iTunes może on pobrać niektóre z wcześniej nabytych Uprawnionych Treści iTunes na dowolne Połączone Urządzenie. Niektóre Uprawnione Treści iTunes, które zostały wcześniej nabyte przez użytkownika, mogą nie być dostępne do ponownego pobrania w danym czasie; w takim przypadku iTunes nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności. Ponieważ użytkownik może nie być w stanie ponownie pobrać pewnych wcześniej nabytych Uprawnionych Treści iTunes, po pobraniu określonej Uprawnionej Treści iTunes użytkownik ma obowiązek zadbać o to, aby nie zgubić, zniszczyć ani uszkodzić takiej treści, i w tym celu zaleca się stworzenie kopii zapasowej takiej treści.

Łączenia urządzeń w Połączone Urządzenia należy dokonywać zgodnie z następującymi warunkami:

(i) Użytkownik może automatycznie pobrać Uprawnione Treści iTunes lub pobrać wcześniej nabyte Uprawnione Treści iTunes z Konta na maksymalnie 10 Połączonych Urządzeń, z których maksymalnie 5 może być komputerami autoryzowanymi przez iTunes.

(ii) Połączone Urządzenie może być połączone w dowolnym momencie tylko z jednym Kontem.

(iii) Użytkownik może przełączyć Połączone Urządzenie na inne Konto raz na 90 dni.

(iv) Użytkownik może pobrać wcześniej nabyte nieodpłatne treści na nieograniczoną liczbę urządzeń dopóki są one nieodpłatne w Usłudze iTunes, przy czym maksymalnie 5 z takich urządzeń może być komputerami autoryzowanymi przez iTunes.

Apple TV nie jest „Połączonym Urządzeniem”.

Niektóre Uprawnione Treści iTunes mogą mieć znaczne rozmiary, stąd dostarczenie takich Uprawnionych Treści iTunes za pośrednictwem łącza internetowego może wiązać się ze znacznymi opłatami.

iTUNES MATCH

iTunes Match umożliwia użytkownikowi zdalny dostęp do zgodnych lub pobranych piosenek i teledysków, nabytych przez użytkownika za pomocą Konta, wraz z powiązanymi z nimi meta danymi, listami utworów oraz innymi informacjami na temat biblioteki iTunes użytkownika ("Treści iTunes Match”).

Użytkownik może wykupić usługę iTunes Match w zamian za roczną opłatę. Aby wykupić usługę, użytkownik musi posiadać ważną kartę kredytową używaną dla celów iTunes. Opłata jest bezzwrotna (o ile jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub określonymi wyżej zasadami zwrotów) i będzie automatycznie pobierana na okres jednego roku do czasu zgłoszenia rezygnacji przez użytkownika. Rachunek użytkownika zostanie obciążony nie później niż na 24 godziny przed wygaśnięciem okresu, za który została wniesiona bieżąca opłata. Użytkownik może zrezygnować z automatycznego pobierania opłaty na kolejny rok poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień konta iTunes Store użytkownika na swoim komputerze. Po upływie okresu, za który została wniesiona opłata, użytkownik przestanie mieć dostęp do swoich Treści iTunes Match z iTunes Match.

Usługa iTunes Match działa z bibliotekami, które zawierają do 100.000 utworów, które albo (i) nie są obecnie dostępne w Serwisie iTunes, albo (ii) nie zostały wykupione w Serwisie iTunes za pomocą Konta użytkownika. Utwory, które nie spełniają pewnych wymogów lub nie są autoryzowane do użytkowania na komputerze użytkownika nie mogą być wykorzystywane w iTunes Match.

W celu utworzenia i korzystania z iTunes Match, informacje o mediach zapisanych w bibliotece iTunes użytkownika oraz identyfikatory systemu operacyjnego i sprzętu użytkownika będą gromadzone i kojarzone z Kontem użytkownika na serwerach iTunes. Usługa iTunes Match automatycznie skanuje pliki z piosenkami oraz gromadzi inne informacje, które mogą być wykorzystywane do identyfikowania mediów w bibliotece iTunes użytkownika, takich jak tytuły utworów, wykonawcy i czas trwania utworów. Usługa iTunes Match będzie korzystała z tych informacji w celu dopasowania utworów do utworów dostępnych w danym czasie w iTunes Store i udostępniała użytkownikowi zgodne utwory w formacie dostępnym w danym czasie w iTunes Store. W przypadku, w którym nie uda się dopasować utworu, iTunes pobierze kopię utworu użytkownika w formacie, w którym utwór jest zapisany lub w formacie określonym przez iTunes. iTunes zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzajów pobieranej treści (na przykład, nadmiernie duże pliki). Dostęp do zgodnych lub pobranych utworów i związanych z nimi meta danych można uzyskać z Połączonego Urządzenia obsługującego iTunes Match. Skojarzenie Połączonych Urządzeń dla celów iTunes Match podlega tym samym warunkom, co Automatyczne Przesłanie i Pobieranie Poprzednich Zakupów, a pobrane lub zgodne utwory oraz związane z nimi informacje będą uznawane za “Treści Spełniające Warunki iTunes.” Użytkownik może również uzyskiwać dostęp do Treści iTunes Match z kompatybilnych urządzeń Apple TV, z tym jednak zastrzeżeniem, że użytkownik może uzyskiwać taki dostęp tylko z ograniczonej liczby urządzeń Apple TV w tym samym czasie.

Podczas korzystania z iTunes Match, iTunes będzie logować pewne informacje, takie jak nazwy utworów odtwarzanych, zatrzymywanych lub pomijanych przez użytkownika, informacje o urządzeniach używanych przez użytkownika oraz kiedy i jak długo utwory były odtwarzane przez użytkownika.

Użytkownik niniejszym zobowiązuje się korzystać z iTunes Match tylko w odniesieniu do treści pozyskanych zgodnie z prawem. Wszystkie przypadki korzystania z treści niezgodnych z prawem naruszają prawa innych osób i mogą narazić użytkownika na przewidziane prawem cywilnym i karnym kary za naruszenie praw autorskich, w tym ewentualne odszkodowanie pieniężne.

Funkcja iTunes Match jest dostarczana na zasadzie “TAK JAK JEST” i może zawierać błędy i nieścisłości powodujące awarie, zniszczenie lub utratę danych i/lub informacji, w tym muzyki, list utworów i historii utworów odtwarzanych z komputera lub urządzenia i z urządzeń zewnętrznych (w tym, między innymi, z serwerów i z innych komputerów) podłączonych do komputera lub urządzenia. Przed skorzystaniem z iTunes Match użytkownik powinien sporządzić kopie zapasowe wszystkich danych i informacji ze swojego komputera lub urządzenia i urządzeń peryferyjnych. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzysta z iTunes Match na swoje wyłączne ryzyko. W dopuszczonym prawem zakresie, iTunes nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z iTunes Match, w tym za niemożność uzyskania dostępu do zgodnej lub pobranej treści.

PRYWATNOŚĆ

Usługa podlega zasadom Polityki Prywatności Apple zamieszczonej pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

Jeżeli użytkownik wybierze funkcję Genius, Apple będzie automatycznie zbierał informacje, przy pomocy których można określić media w bibliotece iTunes użytkownika na jakimkolwiek urządzeniu z włączoną funkcją Genius, takie jak historia odsłuchiwanych tytułów i playlisty. Dotyczy to zarówno mediów kupionych lub nabytych za pośrednictwem iTunes, jak i mediów uzyskanych z innych źródeł. Informacje te będą przechowywane anonimowo i nie będą powiązane z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani z jego Kontem. Podczas korzystania przez użytkownika z funkcji Genius, Apple będzie korzystał z tych informacji oraz z zawartości biblioteki iTunes użytkownika, a także z innych informacji w celu przekazywania mu spersonalizowanych rekomendacji.

Apple może korzystać z tych informacji i łączyć je z zebranymi informacjami pochodzącymi z bibliotek iTunes innych użytkowników, którzy zdecydowali się korzystać z tej funkcji, danymi dotyczącymi historii zakupów dokonywanych przez użytkownika w sklepie iTunes Store, zebranymi danymi dotyczącymi historii zakupów dokonywanych przez innych użytkowników w sklepie iTunes Store oraz innymi informacjami uzyskanymi od osób trzecich, w celu:

• Tworzenia spersonalizowanych playlist dla użytkownika z jego biblioteki iTunes.

• Przekazywania użytkownikowi rekomendacji dotyczących mediów oraz innych produktów i usług, których zakupem lub nabyciem użytkownik może być zainteresowany.

• Przekazywania rekomendacji dotyczących produktów i usług innym użytkownikom.

Informacje dotyczące użytkownika będą zawsze traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Apple.

Z chwilą, gdy użytkownik zdecyduje się na korzystanie z funkcji Genius, będzie mógł tworzyć playlisty Genius na urządzeniach obsługujących funkcję Genius.

Jeżeli użytkownik woli, abyśmy nie zbierali i nie używali w ten sposób informacji pochodzących z biblioteki iTunes, nie powinien uruchamiać funkcji Genius. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z funkcji Genius, wyłączając ją z menu Sklepu w iTunes na komputerze użytkownika lub wyłączając ją w Ustawieniach urządzenia użytkownika. Gdy użytkownik już zrezygnuje, iTunes zaprzestanie wysyłania informacji o bibliotece iTunes użytkownika do Apple. Jeżeli użytkownik postanowił korzystać z biblioteki przy pomocy kilku urządzeń, wówczas powinien wyłączyć funkcję Genius w każdym z nich.

DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI

iTunes zastrzega sobie prawo zmiany opcji treści (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji) bez konieczności powiadamiania użytkownika.

KORZYSTANIE Z TREŚCI

Użytkownik uznaje, że Produkty iTunes są mu udostępniane wyłącznie na zasadzie licencji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa i pewne Produkty iTunes posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczający korzystanie przez użytkownika z Produktów iTunes według określonych zasad („System Bezpieczeństwa”) wprowadzony przez iTunes i jego licencjodawców oraz że – niezależnie od tego, czy Produkty iTunes podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z właściwymi zasadami korzystania określonymi przez iTunes i jego licencjodawców („Zasady Korzystania”) oraz że korzystanie z Produktów iTunes w inny sposób może stanowić naruszenie praw autorskich. Wszelkie zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Produktów iTunes. iTunes zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie Zasad Korzystania w odniesieniu do zakupów dokonywanych w przyszłości za pośrednictwem Usługi. Zmiany te nie będą jednak miały zastosowania do Produktów iTunes, które zostały już nabyte przez użytkownika. Użytkownik będzie zawiadamiany o wszelkich zmianach Zasad Korzystania. W przypadku odmowy zaakceptowania nowych Zasad Korzystania użytkownik nie będzie mógł dokonywać dalszych zakupów Produktów iTunes za pośrednictwem Usługi.

ZASADY KORZYSTANIA

(i) Produkty iTunes są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane przez użytkownika w celach komercyjnych. Szczegółowe informacje o prawach i ograniczeniach praw użytkownika w zakresie korzystania z Produktów iTunes są dostępne na następujących stronach:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.zaiks.org.pl

(ii) Użytkownik, w dowolnym czasie, będzie uprawniony do korzystania z Produktów iTunes na pięciu komputerach z zainstalowaną aplikacją iTunes, z wyłączeniem Filmów z Wypożyczalni (patrz poniżej).

(iii) Użytkownik będzie mógł w jednym czasie przechowywać Produkty iTunes, pochodzące z nie więcej niż pięciu różnych Kont, na urządzeniach przenośnych takich jak iPad, iPod, iPhone i Apple TV, przy czym w danym czasie każdy iPhone można synchronizować tylko z jednym autoryzowanym przez iTunes urządzeniem, a synchronizowanie urządzenia iPhone z innym autoryzowanym przez iTunes urządzeniem spowoduje wykasowanie Produktów iTunes zapisanych na tym urządzeniu iPhone w wyniku synchronizacji.

(iv) Użytkownik będzie uprawniony do wypalenia jednej playlisty audio do siedmiu razy. Użytkownik może korzystać z płyty audio CD, na której wypalił Produkty iTunes, w taki sam sposób jak z płyty audio CD zakupionej w sklepie detalicznym, z zastrzeżeniem polskiego prawa autorskiego.

(v) Użytkownik nie będzie uprawniony do wypalania Produktów iTunes w formie video ani Produktów iTunes zapisanych w wyniku synchronizacji w celach innych niż tworzenie kopii zapasowej, przy czym takie kopie zapasowe Produktów iTunes w formie video będą odtwarzane przy pomocy aplikacji iTunes.

(vi) Produkty iTunes Plus nie zawierają zabezpieczeń ograniczających korzystanie z Produktów iTunes, w związku z czym do Produktów iTunes Plus nie stosują się Zasady Korzystania (ii) – (v). Użytkownik może kopiować, przechowywać i wypalać Produkty iTunes Plus stosownie do uzasadnionych osobistych, niekomercyjnych potrzeb.

(vii) Użytkownik będzie mógł ręcznie synchronizować film z przynajmniej jednego autoryzowanego urządzenia iTunes na urządzenia, które mają ręczny tryb synchroniczny, pod warunkiem, że film będzie powiązany z Kontem na podstawowym autoryzowanym urządzeniu iTunes, w którym to przypadku podstawowe autoryzowane urządzenie iTunes jest urządzeniem, które pierwsze zostało zsynchronizowane z tym urządzeniem lub urządzeniem, które użytkownik, korzystając z aplikacji iTunes, oznaczy później jako podstawowe.

(viii) Do oglądania filmów transmitowanych za pomocą HDMI wymagane jest łącze HDCP.

(ix) Filmy z wypożyczalni

(a) Filmy z wypożyczalni można oglądać tylko na jednym urządzeniu w danym czasie. Przenosząc film, użytkownik musi być podłączony do Usługi, a przeniesienia może dokonać jedynie pomiędzy swoim komputerem a innym kompatybilnym urządzeniem. Filmy wypożyczone przy pomocy Apple TV lub urządzenia iPad, iPhone 4 lub iPod touch użytkownika nie mogą być przenoszone. Jeżeli użytkownik przeniesie film na kompatybilne urządzenie, a następnie skorzysta z Usługi do przywrócenia ustawień pierwotnych tego urządzenia lub wybierze Settings > Reset > Erase all content and settings na takim urządzeniu, film zostanie trwale wykasowany.

(b) Po nabyciu filmu z wypożyczalni, użytkownik musi pobrać w całości film z wypożyczalni w terminie trzydziestu (30) dni. Użytkownik ma trzydzieści (30) dni od pobrania filmu na rozpoczęcie jego oglądania. Po rozpoczęciu oglądania filmu użytkownik ma czterdzieści osiem (48) godzin na obejrzenie filmu. Wyłączenie filmu, włączenie pauzy lub ponowne uruchomienie filmu nie spowoduje przedłużenia czasu przyznanego na jego obejrzenie.

Niektóre Produkty iTunes, w tym m.in. Filmy z wypożyczalni, można pobrać tylko raz i nie można uczynić tego ponownie w razie utraty produktu z jakiegokolwiek powodu; po pobraniu Produktu iTunes użytkownik staje się odpowiedzialny za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie, to także do użytkownika należy stworzenie jego kopii zapasowej.

Dostawa Produktów nie powoduje przeniesienia na użytkownika żadnych praw komercyjnych do Produktów iTunes ani praw do używania Produktów iTunes na zasadach promocyjnych. Możliwość wypalenia lub wyeksportowania jest oferowana jedynie dla wygody użytkownika i nie stanowi darowizny, zrzeczenia się lub innego ograniczenia praw właścicieli praw autorskich do jakiejkolwiek treści zawartej w Produktach iTunes.

Użytkownik uznaje, że niektóre aspekty Usług, Produktów iTunes i stosowania Zasad Korzystania wymagają stałego zaangażowania iTunes.

BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie obchodzić, nie stosować technik inżynierii wstecznej, nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w jakiekolwiek części Systemu Bezpieczeństwa – jak również usiłować tego dokonać oraz nie pomagać w tym innej osobie. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień użytkownik może wypalać Produkty iTunes audio na płytach CD, w granicach określonych w Zasadach Korzystania. iTunes może kontrolować i monitorować przestrzeganie Zasad Korzystania i zastrzega sobie prawo egzekwowania przestrzegania Zasad Korzystania nie zawiadamiając o tym Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usługi w inny sposób niż za pomocą oprogramowania zapewnionego przez Apple Inc. lub jego spółki powiązane należące do tej samej grupy („Apple”), umożliwiającego dostęp do Usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować oprogramowania zapewnionego przez Apple w celu uzyskiwania dostępu do Usługi w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie i nie używać zmienionych wersji oprogramowania – w żadnych celach, w tym w celu uzyskania dostępu do Usługi bez upoważnienia. Użytkownik nie powinien uzyskiwać dostępu ani starać się uzyskać dostępu do Konta, jeśli nie jest do tego upoważniony. Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

PRODUKTY HIGH-DEFINITION (HD)

Produkty HD można oglądać jedynie na urządzeniach obsługujących HD; jednakże kupowane Produkty HD (w odróżnieniu od produktów wypożyczanych) zawierają wersję w standardowej rozdzielczości, którą można oglądać na urządzeniach nie obsługujących HD.

ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W USŁUDZE

W ramach Usługi mogą być oferowane funkcje interaktywne pozwalające użytkownikowi na przekazywanie materiałów (w tym linków do treści osób trzecich) w publicznie dostępnych lub możliwych do oglądania obszarach Usługi. Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez niego z takich funkcji, w tym z materiałów przez niego zamieszczonych, będzie odbywało się na jego własną odpowiedzialność, nie będzie naruszało praw innych osób ani żadnych przepisów prawa, nie będzie przyczyniało się lub zachęcało do zachowań naruszających prawo lub niezgodnych z prawem, nie będzie nieprzyzwoite. Ponadto użytkownik potwierdza, że uzyskał wszystkie konieczne prawa i licencje. Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje w związku z zamieszczeniem przez niego materiałów w Usłudze. Użytkownik niniejszym przyznaje iTunes obowiązującą na całym świecie, bezpłatną, niewyłączną licencję na czas nieokreślony, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i 74 Prawa Autorskiego, na korzystanie z tych materiałów w ramach Usługi lub w odniesieniu do Produktów iTunes, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika lub zobowiązań wobec niego. iTunes zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i niepublikowania jakichkolwiek materiałów oraz do usuwania lub edytowania wszelkich materiałów w dowolnym czasie wedle własnego uznania bez wystosowywania zawiadomień i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

iTunes ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszelkie materiały zamieszczone przez użytkownika lub w inny sposób dostępne w ramach Usługi, w celu zbadania wszelkich zgłoszonych lub oczywistych naruszeń niniejszej Umowy oraz podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym między innymi rozwiązanie niniejszej Umowy lub na podstawie Zasad dotyczących Praw Autorskich stosowanych przez Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Pewne treści, Produkty iTunes i usługi dostępne w ramach Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Dla wygody użytkownika iTunes może zamieszczać linki do witryn osób trzecich. Użytkownik uznaje, że iTunes nie jest zobowiązany do badania ani oceny treści lub zgodności z prawdą, jak również, że iTunes nie gwarantuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów osób trzecich w sposób, który naruszałby prawa jakiejkolwiek innej strony oraz uznaje, że iTunes nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za korzystanie z nich przez Użytkownika w taki sposób.

NIESTOSOWNE MATERIAŁY

Użytkownik uznaje, że korzystając z Usługi może napotkać materiały, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw oraz, że treści te mogą, lecz nie muszą zostać określone jako drastyczne. Użytkownik wyraża jednak zgodę na korzystanie z Usługi na własne ryzyko, a iTunes nie będzie ponosić wobec niego odpowiedzialności za materiały, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne. Rodzaje i opisy Produktów zostały zamieszczone dla wygody, a Użytkownik uznaje, że iTunes nie gwarantuje, że są one dokładne.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa, w tym, między innymi, Produkty iTunes, grafika, interfejsy użytkownika, klipy dźwiękowe, wideoklipy, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usługi, zawierają informacje i materiały zastrzeżone, stanowiące własność iTunes i/lub licencjodawców, oraz są chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, w tym praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji lub materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania z Usługi zgodnie z niniejszą Umową. Żadnej części Usługi nie można w jakikolwiek sposób powielić, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszych warunkach. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie modyfikować Usługi ani jej nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł zależnych na jej podstawie, jak również użytkownik nie będzie użytkował Usługi w jakikolwiek niedozwolony sposób, w tym, między innymi, poprzez naruszenie własności lub obciążenie przepustowości sieci.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, iTunes i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Produktów iTunes, treści lub innych materiałów stanowiących część Usługi w każdym czasie i bez powiadomienia. W takiej sytuacji użytkownik ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę. W żadnym wypadku iTunes nie będzie ponosił odpowiedzialności za dokonanie tych zmian. iTunes może również nałożyć ograniczenia na korzystanie z pewnych funkcji lub części Usługi lub dostęp do niej, w każdym wypadku bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Usunięcie treści z Usługi pozostanie bez wpływu na produkty nabyte uprzednio przez użytkownika za pośrednictwem Usługi.

Prawa autorskie do Usługi, w tym do kompilacji treści, ogłoszeń, linków do innych zasobów internetowych oraz do opisów tych zasobów należą do iTunes i/lub jego licencjodawców. Korzystanie z jakiejkolwiek części Usługi, z wyjątkiem korzystania z Usługi w sposób dopuszczony w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione, narusza prawa własności intelektualnej innych osób oraz może spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z zapłatą odszkodowań pieniężnych – za naruszenie praw autorskich.

Apple, logo Apple, iTunes, oraz inne znaki towarowe Apple, znaki usługowe, grafika oraz logo używane w związku z Usługą są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku z Usługą mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Użytkownikowi nie przyznaje się jakichkolwiek praw ani licencji na znaki towarowe wskazane powyżej ani na ich używanie.

Użytkownik, o ile ma nieposzlakowaną opinię jako posiadacz Konta w Usłudze, może otrzymać ograniczony dostęp do projektów graficznych okładek albumów z muzyką przechowywaną w bibliotece iTunes aplikacji iTunes należącej do użytkownika. Treści takie są udostępniane jedynie dla wygody użytkownika, a iTunes nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu projektów graficznych okładek albumów, ani korzystania z nich przez użytkownika. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do projektów graficznych okładek albumów, tylko gdy jest właścicielem legalnej kopii muzyki z danego albumu. Projekt graficzny okładki albumu jest udostępniany do użytku osobistego, nie komercyjnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z projektu graficznego okładki albumu w sposób, który byłby naruszeniem lub pogwałceniem niniejszej Umowy lub praw jakiejkolwiek innej osoby oraz uznaje, że iTunes nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z projektu graficznego okładki albumu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeżeli użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy – lub iTunes ma poważne podstawy, by tak sądzić –wówczas iTunes, wedle własnego uznania i bez wypowiedzenia może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę i/lub zlikwidować Konto użytkownika, przy czym użytkownik pozostanie zobowiązany do uregulowania wszelkich należności z tytułu swojego Konta do dnia rozwiązania Umowy włącznie; i/lub (ii) spowodować rozwiązanie umowy licencyjnej na oprogramowanie; i/lub (iii) uniemożliwić dostęp do Usługi (lub jakiejkolwiek jej części).

iTunes zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania udostępniania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Usługi) w każdym czasie, przy czym w przypadku wykonania tego prawa nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich. W zakresie, w jakim będzie to możliwe, iTunes będzie z wyprzedzeniem ostrzegać użytkownika o wszelkich modyfikacjach, zawieszeniach lub przerwach w udostępnianiu Usługi. Likwidacja Usługi pozostanie bez wpływu na Produkty iTunes nabyte uprzednio przez użytkownika. Użytkownik może jednak nie być w stanie przeprowadzić autoryzacji dodatkowych komputerów w celu korzystania z Produktów iTunes.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Udostępniając Usługę iTunes będzie postępował z należytą starannością i biegłością. iTunes nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usługi, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) Korzystanie przez użytkownika z Usługi będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów. Użytkownik uznaje, że iTunes może usuwać Usługę na czas nieokreślony lub w dowolnym czasie zlikwidować ją ze względów technicznych lub operacyjnych oraz, że – na ile będzie to praktycznie możliwe – poinformuje o tym użytkownika;

(ii) Usługa będzie wolna od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym iTunes wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Użytkownik będzie odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym Produktów iTunes zakupionych, nabytych lub wypożyczonych za pośrednictwem Usługi.

b. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie (d) poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku iTunes, jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez iTunes, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

(i) nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec użytkownika przez iTunes lub naszych pracowników czy agentów;

(ii) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(iii) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji iTunes o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu użytkownikowi dostępu do Usługi lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez iTunes, że nastąpiło naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, pogorszeniem możliwości prowadzenia interesów lub utratą zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem z Usługi przez użytkownika.

c. iTunes dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez użytkownika w związku z Usługą, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

d. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności iTunes za oszustwo, rażące niedbalstwo, niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

e. W przypadku naruszenia Umowy przez użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec iTunes, jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez iTunes w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez iTunes, że naruszenie Umowy miało miejsce.

ZMIANY

iTunes zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie modyfikacji do niniejszej Umowy oraz do ustanawiania nowych lub dodatkowych warunków w zakresie korzystania przez użytkownika z Usługi. Użytkownik zostanie poinformowany o takich modyfikacjach i dodatkowych warunkach, które w przypadku ich zaakceptowania, wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym oraz zostaną włączone do niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik odmówi przyjęcia tych zmian, iTunes będzie przysługiwało prawo rozwiązania niniejszej Umowy.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a iTunes i reguluje korzystanie przez użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a iTunes. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, określonych Produktów iTunes, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niedochodzenie przez iTunes któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. iTunes nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn, na które nie miał wpływu.

Usługa jest dostarczana przez iTunes z siedzibą w Luksemburgu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów prawa miejscowego, stanowego, federalnego i krajowego, wszelkich regulaminów, rozporządzeń i regulacji, które mają zastosowanie do korzystania przez niego z Usługi. Niniejsza Umowa oraz korzystanie z Usługi podlegają przepisom prawa polskiego.

iTunes może przesyłać użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Konta lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres podany na Koncie lub za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w ramach Usługi. Powiadomienia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

iTunes zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków, jakie uzna za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik uznaje, że iTunes przysługuje prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika, do ujawnienia Danych Rejestracyjnych i/lub informacji na temat Konta przedstawicielom prawa, urzędnikom administracji państwowej i/lub osobom trzecim, jeżeli iTunes uzna takie ujawnienie za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy (co obejmuje między innymi prawo uczestniczenia przez iTunes we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usługi i/lub Produktów iTunes, i/lub roszczeniach zgłoszonych przez osobę trzecią, jakoby użytkownik korzystał z Usługi i/lub z Produktów iTunes niezgodnie z prawem i/lub z naruszeniem jej praw).

O iTunes: Nasza spółka jest zarejestrowana pod numerem RCS Luxembourg B 101 120, a jej siedziba znajduje się pod adresem 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburg.

C. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPÓW MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE DLA APPLE TV I IBOOKS STORE

NINIEJSZA UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ITUNES SARL („ITUNES”) REGULUJE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SKLEPÓW MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE DLA APPLE TV I IBOOKS STORE („SKLEPY”) ORAZ NABYWANIE ZA ICH POŚREDNICTWEM LICENCJI SPRZEDAWANYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ ITUNES.

SKLEPY MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE DLA APPLE TV I IBOOKS STORE

iTunes jest dostawcą Sklepów, dzięki którym użytkownik może nabywać od iTunes licencje na oprogramowanie w sklepach App Store i Mac App Store (łącznie zwane „Produktami App Store”) i cyfrowe treści książek („Produkty iBooks Store”) przeznaczone wyłącznie dla użytkowników końcowych, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Użytkownikiem końcowym Produktów App Store mogą być osoby fizyczne działające we własnym imieniu, przedsiębiorstwa lub instytucje oświatowe. Produkty App Store i Produkty iBooks Store będą łącznie nazywane „Produktami”.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE SKLEPÓW

Konta mogą zakładać jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia. Konto dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia, może założyć rodzic lub opiekun prawny za pomocą funkcji Udostępnianie Rodzinie („Family Sharing”). Osoby poniżej 18 roku życia powinny zapoznać się z niniejszą Umową wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że zarówno taka osoba, jak i jej rodzic lub opiekun prawny rozumieją warunki Umowy.

Sklepy są dostępne dla użytkownika tylko w Polsce. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani podejmować prób korzystania ze Sklepów spoza tego obszaru. iTunes może sprawdzić przestrzeganie tego zobowiązania przez użytkownika przy użyciu odpowiednich technologii.

W celu korzystania ze Sklepów wymagany jest kompatybilny sprzęt, dostęp do Internetu oraz określone rodzaje oprogramowania (może to wymagać uiszczania opłat); wymagane może być uzyskiwanie aktualizacji i/lub pobieranie na żądanie treści w zależności od korzystania z aplikacji i ograniczenia zasobów (które mogą korzystać z danych komórkowych); czynniki te mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze Sklepów. Szczególnie zalecany jest dostęp do szybkiego łącza internetowego. Do korzystania ze Sklepów rekomendowane są najnowsze wersje wymaganego oprogramowania (w szczególności ale nie wyłącznie oprogramowanie iOS, iTunes i Mac App Store), które również mogą być wymagane do realizacji określonych transakcji lub funkcji oraz pobierania Produktów uprzednio zakupionych lub nabytych za pośrednictwem Sklepów. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, które mogą ulegać zmianie. Sklepy nie są częścią żadnego innego produktu ani oferty, a nabycie lub uzyskanie jakiegokolwiek innego produktu nie będzie interpretowane jako umożliwiające lub gwarantujące użytkownikowi dostęp do nich.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Jako zarejestrowany użytkownik Sklepów użytkownik może utworzyć konto („Konto”). Użytkownik nie powinien ujawniać nikomu informacji dotyczących swego Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszystkie działania mające miejsce na jego Koncie lub odbywające się za pośrednictwem jego Konta, jak również zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać iTunes o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Konta. iTunes nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z Konta użytkownika przez osoby nieupoważnione.

W celu dokonania zakupu i pobrania Produktów App Store ze Sklepów użytkownik musi wprowadzić swój identyfikator Apple ID oraz hasło lub użyć czujnika Touch ID w celu potwierdzenia swojej tożsamości pozwalającego na zalogowanie się do swojego Konta i dokonania transakcji. Po zalogowaniu się do swojego Konta za pomocą identyfikatora Apple ID oraz hasła użytkownik nie będzie musiał potwierdzać swojej tożsamości ponownie przez piętnaście minut. W tym czasie użytkownik będzie mógł kupować i pobierać Produkty takie jak aplikacje i książki bez ponownego wpisywania swojego hasła. Użytkownik może również dokonać wyboru konieczności wprowadzania hasła dla każdej transakcji oraz, odrębnie, zapamiętania przez urządzenie hasła użytkownika wyłącznie w odniesieniu do transakcji bezpłatnych. Użytkownik może wyłączyć możliwość zawierania transakcji dotyczących Produktów App Store lub zmienić ustawienia tak, by podczas każdej transakcji związanej z Produktami, takimi jak aplikacje i książki, wymagane było hasło, zmieniając ustawienia swojego urządzenia. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać na stronie http://support.apple.com/kb/HT1904 oraz http://support.apple.com/kb/HT4213.

Przy rejestrowaniu się w Sklepach oraz korzystaniu z nich użytkownik zobowiązuje się podawać dokładne i pełne informacje („Dane Rejestracyjne”) oraz zobowiązuje się aktualizować swoje Dane Rejestracyjne, tak aby były zawsze dokładne i pełne. Użytkownik zgadza się, że iTunes może przechowywać podane przez niego Dane Rejestracyjne i korzystać z nich w celu prowadzenia Konta użytkownika i obciążania go opłatami.

AUTOMATYCZNA DOSTAWA I PONOWNE POBRANIE WCZEŚNIEJ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

W momencie zakupu Produktów po raz pierwszy (wyłączając produkty zakupione ze sklepu Mac App Store) za pośrednictwem Sklepów (zwanych łącznie „Uprawnionymi Treściami”), użytkownik może skorzystać z możliwości automatycznego otrzymywania („automatyczne pobranie”) kopii takich Uprawnionych Treści na dodatkowym kompatybilnym sprzęcie marki Apple zawierającym kompatybilne oprogramowanie poprzez połączenie tego sprzętu zgodnie z zasadami łączenia opisanymi poniżej (każde z osobna zwane „Połączonym Urządzeniem”). Użytkownik może określić dla każdego Połączonego Urządzenia, jakie ewentualne rodzaje Uprawnionych Treści mogą być automatycznie na nie pobrane. W przypadku Połączonych Urządzeń umożliwiających otrzymywanie zawiadomień „push” o wysłaniu do nich wiadomości z serwera („odbierające zawiadomienia typu 'push'”), w tym Urządzeń iOS, Produkty będą pobierane automatycznie na takie Połączone Urządzenie w przypadku podłączenia go do Internetu; w przypadku Połączonego Urządzenia, które nie odbiera zawiadomień typu „push”, w tym urządzeń działających w oparciu o system operacyjny Windows, Uprawnione Treści automatycznie pojawią się w kolejce treści do pobrania i użytkownik będzie mógł ręcznie zainicjować proces ich pobierania w ramach iTunes.

Dla wygody użytkownika, po zakupie Uprawnionych Treści może on pobrać niektóre z wcześniej nabytych Uprawnionych Treści na dowolne Połączone Urządzenie. Niektóre Uprawnione Treści, które zostały wcześniej nabyte przez użytkownika, mogą nie być dostępne do ponownego pobrania w danym czasie; w takim przypadku iTunes nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności. Ponieważ użytkownik może nie być w stanie ponownie pobrać pewnych wcześniej nabytych Uprawnionych Treści, po pobraniu określonej Uprawnionej Treści użytkownik ma obowiązek zadbać o to, aby nie zgubić, zniszczyć ani uszkodzić takiej treści, i w tym celu zaleca się stworzenie kopii zapasowej takiej treści.

Łączenia urządzeń w Połączone Urządzenia należy dokonywać zgodnie z następującymi warunkami:

(i) Użytkownik może automatycznie pobrać lub pobrać wcześniej nabyte Uprawnione Treści z Konta na maksymalnie 10 Połączonych Urządzeń, z których maksymalnie 5 może być komputerami autoryzowanymi przez iTunes.

(ii) Połączone Urządzenie może być połączone w dowolnym momencie tylko z jednym Kontem.

(iii) Użytkownik może przełączyć Połączone Urządzenie na inne Konto raz na 90 dni.

(iv) Użytkownik może pobrać wcześniej nabyte nieodpłatne treści na nieograniczoną liczbę urządzeń dopóki są one nieodpłatne w Sklepach, przy czym maksymalnie 5 z takich urządzeń może być komputerami autoryzowanymi przez iTunes.

Powyższe warunki przedstawione w pkt (i) do (iv) nie mają zastosowania do Produktów App Store.

Niektóre Uprawnione Treści mogą mieć znaczne rozmiary lub mogą inicjować bieżące dostarczanie treści w zależności od użytkowania i ograniczenia zasobów, stąd dostarczenie takich Uprawnionych Treści za pośrednictwem łącza internetowego może wiązać się ze znacznymi opłatami.

AUTOMATYCZNA DOSTAWA AKTUALIZACJI

Urządzenie lub komputer będzie co jakiś czas sprawdzać, czy w sklepie App Store, App Store dla Apple TV lub Mac App Store dostępne są aktualizacje aplikacji zainstalowanych na urządzeniu lub komputerze i w przypadku ich dostępności aktualizacje mogą zostać automatycznie pobrane i zainstalowane. Niektóre Produkty App Store mogą również na bieżąco pobierać dodatkowe treści, takie jak poziomy gier lub rozdziały, w zależności od użytkowania i ograniczenia zasobów. Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma Apple za pośrednictwem sklepu App Store, App Store dla Apple TV oraz Mac App Store automatycznie pobierała i instalowała aktualizacje i treści na urządzeniu lub komputerze użytkownika. Automatyczne aktualizacje można całkowite wyłączyć, zmieniając ustawienia aktualizacji automatycznych na urządzeniu lub komputerze. Aby uniemożliwić pobieranie treści na żądanie w ramach Produktu App Store, należy dany Produkt App Store usunąć z urządzenia.

APP BUNDLES

Niektóre Produkty App Store mogą składać się z więcej niż jednego elementu („App Bundles”). Cena widniejąca przy App Bundle jest ceną jaką użytkownik zostanie obciążony w chwili zakupu App Bundle. Cena App Bundle może zostać pomniejszona o cenę Produktów App Store wcześniej zakupionych lub nabytych przez użytkownika, jednakże może obejmować minimalną opłatę za skompletowanie App Bundle.

PRYWATNOŚĆ

O ile w niniejszej Umowie nie postanowiono inaczej, Sklepy podlegają zasadom Polityki Prywatności Apple zamieszczonej pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I SKLEPÓW

iTunes sprzedaje użytkownikowi licencję na korzystanie z Produktów. Po nabyciu licencji od iTunes stanowi ona wiążącą umowę zawartą bezpośrednio pomiędzy użytkownikiem a wydawcą danego Produktu („Wydawca”), która reguluje korzystanie przez użytkownika z tego Produktu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklepy i niektóre Produkty posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczający korzystanie przez użytkownika z Produktów według określonych zasad („System Bezpieczeństwa”) wprowadzony przez iTunes i Wydawców oraz, że – niezależnie od tego, czy Produkty podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z właściwymi zasadami korzystania określonymi przez iTunes i Wydawców („Zasady Korzystania”) oraz, że korzystanie z Produktów w inny sposób może stanowić naruszenie praw autorskich. Ewentualne zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Produktów. iTunes zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie Zasad Korzystania w odniesieniu do zakupów dokonywanych w przyszłości za pośrednictwem Sklepów. Zmiany te nie będą jednak miały zastosowania do Produktów, które zostały już nabyte przez użytkownika. Użytkownik będzie zawiadamiany o wszelkich zmianach Zasad Korzystania. W przypadku odmowy zaakceptowania nowych Zasad Korzystania użytkownik nie będzie mógł dokonywać dalszych zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepów.

BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie obchodzić, nie modyfikować, nie stosować technik inżynierii wstecznej, nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w jakiekolwiek części Systemu Bezpieczeństwa – jak również usiłować tego dokonać oraz nie pomagać w tym innej osobie. iTunes może kontrolować i monitorować przestrzeganie Zasad Korzystania i zastrzega sobie prawo egzekwowania przestrzegania Zasad Korzystania nie zawiadamiając o tym użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO SKLEPU

Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Sklepów w inny sposób niż za pomocą korzystania z oprogramowania zapewnionego przez Apple Inc. lub jego spółki powiązane należące do tej samej grupy („Apple”), umożliwiającego dostęp do Sklepów. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować oprogramowania zapewnionego przez Apple w celu uzyskiwania dostępu do Sklepów w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie i nie używać zmienionych wersji oprogramowania – w żadnych celach, w tym w celu uzyskania dostępu do Sklepów bez upoważnienia. Użytkownik nie powinien uzyskiwać dostępu ani starać się uzyskać dostępu do Konta, jeśli nie jest do tego upoważniony. Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Dostawa Produktów nie powoduje przeniesienia na użytkownika żadnych praw do używania Produktów na zasadach promocyjnych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre aspekty Sklepów, Produktów oraz stosowania Zasad Korzystania wymagają stałego zaangażowania iTunes niezależnie od faktu, że iTunes nie jest stroną licencji pomiędzy użytkownikiem a Wydawcami Produktów.

ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W USŁUGACH

Sklepy mogą oferować funkcje interaktywne pozwalające użytkownikowi na przekazywanie materiałów (w tym linków do treści osób trzecich) w obszarach Sklepów dostępnych lub możliwych do oglądania przez innych użytkowników Sklepów oraz przez wszystkich. Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez niego z takich funkcji, w tym z materiałów przez niego zamieszczonych, będzie odbywało się na jego własną odpowiedzialność, nie będzie naruszało praw innych osób ani żadnych przepisów prawa, nie będzie przyczyniało się lub zachęcało do zachowań naruszających prawo lub niezgodnych z prawem, nie będzie również z innych powodów nieprzyzwoite. Ponadto użytkownik potwierdza, że uzyskał wszystkie konieczne prawa i licencje. Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje w związku z zamieszczeniem przez niego materiałów w Sklepach. Użytkownik niniejszym przyznaje iTunes obowiązującą na całym świecie, bezpłatną, niewyłączną licencję na czas nieokreślony, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i 74 Prawa Autorskiego, na korzystanie z tych materiałów w ramach Sklepów lub w odniesieniu do Produktów, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika lub zobowiązań wobec niego. iTunes zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i niepublikowania żadnych materiałów oraz do usuwania lub edytowania wszelkich materiałów w dowolnym czasie wedle własnego uznania bez wystosowywania zawiadomień i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Użytkownik nie może przesyłać opinii ani ocen Produktów App Store pobranych przy użyciu promocyjnego Kodu Treści.

iTunes ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszelkie materiały zamieszczone przez użytkownika lub w inny sposób dostępne w Sklepach, w celu zbadania wszelkich zgłoszonych lub oczywistych naruszeń niniejszej Umowy oraz podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym między innymi rozwiązanie na podstawie niniejszej Umowy lub na podstawie Zasad dotyczących Praw Autorskich stosowanych przez Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Pewne treści, Produkty i usługi dostępne za pośrednictwem Sklepów mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Dla wygody użytkownika iTunes może zamieszczać linki do witryn osób trzecich. Użytkownik uznaje, że iTunes nie jest zobowiązany do badania ani oceny treści lub zgodności z prawdą, jak również, że iTunes nie gwarantuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów osób trzecich w sposób, który naruszałby prawa jakiejkolwiek innej strony oraz uznaje, że iTunes nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za korzystanie z nich przez użytkownika w taki sposób.

NIESTOSOWNE MATERIAŁY

Użytkownik uznaje, że korzystając ze Sklepów może napotkać materiały, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw oraz, że treści te mogą, lecz nie muszą zostać określone jako drastyczne. Użytkownik wyraża jednak zgodę na korzystanie ze Sklepów na własne ryzyko, a iTunes nie będzie ponosić wobec niego odpowiedzialności za materiały, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne. Rodzaje i opisy Produktów zostały zamieszczone dla wygody, a użytkownik uznaje, że iTunes nie gwarantuje, że są one dokładne.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sklepy, w tym, między innymi, Produkty, grafika, interfejsy użytkownika, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Sklepów, zawierają informacje i materiały zastrzeżone, stanowiące własność iTunes i/lub Wydawców, oraz są chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, w tym praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji lub materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania ze Sklepów zgodnie z niniejszą Umową. Żadnej części Sklepów nie można w jakikolwiek sposób powielić, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszych warunkach. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie modyfikować Sklepów ani ich nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł zależnych na ich podstawie, jak również użytkownik nie będzie użytkował Sklepów w jakikolwiek niedozwolony sposób, w tym, między innymi, poprzez naruszenie lub obciążenie przepustowości sieci.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, iTunes i Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Produktów, treści lub innych materiałów stanowiących część Sklepów w każdym czasie i bez powiadomienia. W żadnym wypadku iTunes nie będzie ponosił odpowiedzialności za dokonanie tych zmian. iTunes może również nałożyć ograniczenia na korzystanie z pewnych funkcji lub części Sklepów lub dostęp do nich, w każdym wypadku bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Usunięcie Produktów ze Sklepów pozostanie bez wpływu na Produkty nabyte uprzednio przez użytkownika za pośrednictwem Sklepów.

Prawa autorskie do Sklepów, w tym do kompilacji treści, ogłoszeń, linków do innych zasobów internetowych oraz do opisów tych zasobów należą do iTunes i/lub jego licencjodawców. Korzystanie z jakiejkolwiek części Sklepów, z wyjątkiem korzystania ze Sklepów w sposób dopuszczony w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione, narusza prawa własności intelektualnej innych osób oraz może spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z zapłatą odszkodowań pieniężnych – za naruszenie praw autorskich.

Apple, logo Apple, iTunes, sklep App Store oraz inne znaki towarowe Apple, znaki usługowe, grafika oraz logo używane w związku ze Sklepami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku ze Sklepami mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw ani licencji na znaki towarowe wskazane powyżej ani na ich używanie.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeżeli użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy – lub iTunes ma poważne podstawy, by tak sądzić –wówczas iTunes, wedle własnego uznania i bez wypowiedzenia może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę i /lub zlikwidować Konto użytkownika, przy czym użytkownik pozostanie zobowiązany do uregulowania wszelkich należności z tytułu swojego Konta do dnia rozwiązania Umowy włącznie; i/lub (ii) spowodować rozwiązanie umowy licencyjnej na oprogramowanie; i/lub (iii) uniemożliwić dostęp do Sklepów (lub jakiejkolwiek ich części).

iTunes zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania udostępniania Sklepów (lub jakiejkolwiek ich części lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Sklepów) w każdym czasie, przy czym w przypadku wykonania tego prawa nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich. W zakresie, w jakim będzie to możliwe, iTunes będzie z wyprzedzeniem ostrzegać użytkownika o wszelkich modyfikacjach, zawieszeniach lub przerwach w udostępnianiu Sklepów. Likwidacja Sklepów pozostanie bez wpływu na Produkty nabyte uprzednio przez użytkownika. Użytkownik może jednak nie być stanie przeprowadzić autoryzacji dodatkowych komputerów w celu korzystania z Produktów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Udostępniając Sklepy iTunes będzie postępował z należytą starannością i biegłością. iTunes nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Sklepów, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) Korzystanie przez użytkownika ze Sklepów będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów. Użytkownik uznaje, że iTunes może usuwać Sklepy na czas nieokreślony lub w dowolnym czasie zlikwidować je ze względów technicznych lub operacyjnych oraz, że – na ile będzie to praktycznie możliwe – poinformuje o tym użytkownika;

(ii) Sklepy będą wolne od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym iTunes wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Niektóre Produkty mogą być pobrane tylko jednorazowo; po pobraniu nie podlegają wymianie w przypadku ich utraty z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym Produktów kupionych lub nabytych za pośrednictwem Sklepów.

b. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie (d) poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku iTunes, jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez iTunes, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

(i) nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec użytkownika przez iTunes lub naszych pracowników czy agentów;

(ii) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(iii) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji iTunes o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu użytkownikowi dostępu do Sklepów lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez iTunes, że nastąpiło naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, przedsiębiorstwa lub zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem ze Sklepów przez użytkownika.

c. iTunes dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez użytkownika w związku ze Sklepami, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

d. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności iTunes za oszustwo, rażące niedbalstwo lub niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

e. W przypadku naruszenia Umowy przez użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec iTunes, jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez iTunes w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez iTunes, że naruszenie Umowy miało miejsce.

ZMIANY

iTunes zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie modyfikacji do niniejszej Umowy oraz do ustanawiania nowych lub dodatkowych warunków w zakresie korzystania przez użytkownika ze Sklepów. Użytkownik zostanie poinformowany o takich modyfikacjach i dodatkowych warunkach, które w przypadku ich zaakceptowania, wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym oraz zostaną włączone do niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik odmówi przyjęcia tych zmian, iTunes będzie przysługiwało prawo rozwiązania niniejszej Umowy.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a iTunes i reguluje korzystanie przez użytkownika ze Sklepów, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a iTunes. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, niektórych Produktów, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niedochodzenie przez iTunes któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. iTunes nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn, na które nie miał wpływu.

Sklepy są prowadzone przez iTunes z siedzibą w Luksemburgu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów prawa miejscowego, stanowego, federalnego i krajowego, wszelkich regulaminów, rozporządzeń i regulacji, które mają zastosowanie do korzystania przez niego ze Sklepów. Niniejsza Umowa oraz korzystanie ze Sklepów podlegają przepisom prawa polskiego.

iTunes może przesyłać użytkownikowi powiadomienia dotyczące Sklepów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Konta podany w danych użytkownika, tradycyjnej poczty na adres podany w danych kontaktowych na Koncie lub za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w ramach Sklepów. Powiadomienia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

iTunes zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków, jakie uzna za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik uznaje, że iTunes przysługuje prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika, do ujawnienia Danych Rejestracyjnych i/lub informacji na temat Konta organom ścigania, urzędnikom administracji państwowej i/lub osobom trzecim, jeżeli iTunes uzna takie ujawnienie za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy (co obejmuje między innymi prawo uczestniczenia przez iTunes we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z korzystaniem przez użytkownika ze Sklepów i/lub Produktów, i/lub roszczeniach zgłoszonych przez osobę trzecią, jakoby użytkownik korzystał ze Sklepów i/lub z Produktów niezgodnie z prawem i/lub z naruszeniem jej praw).

O iTunes: Nasza spółka jest zarejestrowana pod numerem RCS Luxembourg B 101 120, a jej siedziba znajduje się pod adresem 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburg.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU MAC APP STORE I APP STORE

LICENCJA NA PRODUKTY MAC APP STORE I APP STORE

iTunes sprzedaje użytkownikowi licencję na korzystanie z oprogramowania udostępnionego za pośrednictwem sklepu Mac App Store i App Store (łącznie zwane jako „Produkty App Store”). Produkty App Store dzielą się na następujące dwie (2) kategorie: (i) Produkty App Store, które zostały opracowane przez Apple i na które użytkownik uzyskał licencję od iTunes („Produkty Apple”); oraz (ii) Produkty App Store, które zostały opracowane przez podmiot zewnętrzny, od którego użytkownik uzyskał na nie licencję („Produkty Zewnętrzne”). Kategoria danego Produktu App Store (Produkt Apple lub Produkt Zewnętrzny) jest podana w aplikacji Mac App Store lub aplikacji App Store.

Posiadana przez użytkownika licencja na poszczególne Produkty App Store podlega postanowieniom przedstawionej poniżej Umowy Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym. Użytkownik uznaje, że postanowienia Umowy Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym mają zastosowanie, chyba że dany Produkt App Store jest objęty ważną umową licencyjną z użytkownikiem końcowym zawartą pomiędzy użytkownikiem a wydawcą danego Produktu App Store („Wydawca”), w którym to przypadku do tego Produktu App Store będzie miała zastosowanie umowa licencyjna Wydawcy z użytkownikiem końcowym. Wydawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Produktu App Store, które nie zostały przyznane w sposób wyraźny użytkownikowi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencja na każdy z Produktów Apple, który otrzyma za pośrednictwem sklepu Mac App Store lub App Store, lub który połączy ze swoim Kontem, stanowi ważną umowę pomiędzy nim a iTunes. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: z chwilą nabycia Produktu Zewnętrznego od iTunes zawiera wiążącą umowę bezpośrednio z Wydawcą danego Produktu Zewnętrznego, która będzie regulowała korzystanie przez niego z tego Produktu Zewnętrznego; przy czym iTunes nie jest stroną licencji pomiędzy użytkownikiem a Wydawcą w odniesieniu do tego Produktu Zewnętrznego. Wyłączną odpowiedzialność za każdy z Produktów Zewnętrznych, zawarte w nim treści, gwarancje - o ile odpowiedzialność z ich tytułu nie została wyłączona - oraz wszelkie roszczenia użytkownika lub innej osoby związane z danym Produktem Zewnętrznym – ponosi jego Wydawca.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że iTunes i jego podmioty powiązane są beneficjentami (będącymi osobami trzecimi) Umowy Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym lub umowy licencyjnej Wydawcy z użytkownikiem końcowym, w zależności od przypadku, dla każdego z Produktów Zewnętrznych. Ponadto użytkownik uznaje, że po zaakceptowaniu przez niego warunków licencji na dany Produkt Zewnętrzny, iTunes będzie miał - jako beneficjent tej licencji będący osobą trzecią - prawo (i uznaje się, że to prawo przyjmie) egzekwowania wykonania warunków licencji wobec użytkownika.

PRODUKTY KUPOWANE W IN-APP PURCHASES

Niektóre Produkty App Store mogą zawierać funkcje pozwalające użytkownikowi na otrzymywanie dodatkowych usług, bądź licencje na dodatkowe funkcje lub treści przeznaczone do używania w ramach danego Produktu App Store („Produkty Kupowane w In-App Purchases”). Produkty Kupowane w In-App Purchases, które są zużywane podczas korzystania z Produktu App Store (na przykład wirtualna amunicja), nie mogą być przenoszone pomiędzy urządzeniami; mogą zostać pobrane tylko jednorazowo; a po pobraniu nie podlegają wymianie. Z chwilą nabycia i otrzymania przez użytkownika Produktu Kupowanego w In-App Purchases podlegającego zużyciu, iTunes nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Wszystkie Produkty Kupowane w In-App Purchases są uznawane za Produkty App Store, a Produkty Kupowane w In-App Purchases otrzymane w Produktach Zewnętrznych są uznawane za Produkty Zewnętrzne i traktowane jako takie dla potrzeb niniejszych warunków.

W celu nabycia Produktów Kupowanych w In-App Purchases użytkownik jest zobowiązany do zatwierdzenia takiego nabycia odrębnie od zatwierdzenia nabycia Produktów App Store poprzez wprowadzenie swojego hasła z chwilą wywołania, lecz z chwilą zatwierdzenia nabycia Produktu Kupowanego w In-App Purchases użytkownik będzie mógł dokonać dodatkowego nabycia Produktów Kupowanych w In-App Purchases przez piętnaście minut bez ponownego wprowadzania hasła. Użytkownik może wyłączyć możliwość nabycia Produktów Kupowanych w In-App Purchases na urządzeniu iOS Device przechodząc do Settings (Ustawienia), wybierając „General” („Ogólne”) i następnie wybierając tabulator „Restrictions” (“Ograniczenia”), zgodnie z opisem zamieszczonym pod adresem http://support.apple.com/kb/HT4213.

SUBSKRYPCJE IN-APP

Niektóre Produkty App Store mogą zawierać funkcjonalność umożliwiającą nabywanie subskrypcji treści („Subskrypcje In-App”). Subskrypcja In-App będzie automatycznie przedłużana na wybrany przez użytkownika okres a w stosownych przypadkach, Konto użytkownika będzie obciążane kosztem takiego odnowienia nie wcześniej niż na 24 godziny przed wygaśnięciem bieżącego okresu Subskrypcji In-App. W celu anulowania automatycznego przedłużania płatnej Subskrypcji In-App należy wybrać przycisk Manage App Subscriptions („Zarządzaj Subskrypcjami App”) w ustawieniach Konta użytkownika, następnie wybrać subskrypcję, której ma dotyczyć zmiana. Funkcja automatycznego przedłużania subskrypcji zostanie wyłączona w razie podniesienia jej ceny przez Wydawcę. W celu anulowania bezpłatnej Subskrypcji In-App należy usunąć Produkt App Store z urządzenia. W związku z niektórymi płatnymi Subskrypcjami In-App użytkownikowi może przysługiwać bezpłatny okres próbny, przed upływem którego Konto użytkownika nie zostanie obciążone kosztem subskrypcji. Jeżeli użytkownik nie będzie zainteresowany zakupem Subskrypcji In-App, powinien przed upływem bezpłatnego okresu próbnego wyłączyć automatyczne przedłużania subskrypcji w ustawieniach swojego Konta. Niektóre Subskrypcje In-App mogą być oznaczone jako produkty będące czasopismami lub gazetami. Dodatkowe informacje na temat oferty czasopism i gazet są dostępne w punkcie sprzedaży w ramach Produktu App Store. Użytkownik może zostać poproszony o zgodę na przekazanie Wydawcy danego subskrybowanego czasopisma lub gazety nazwiska, adresu poczty elektronicznej i kodu pocztowego podanych na jego Koncie w celu umożliwienia Wydawcy kierowania do użytkownika informacji marketingowych o produktach Wydawcy, zgodnie z jego polityką prywatności. Dane osobowe, po ich przekazaniu Wydawcy, będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Wydawcy, podaną do wiadomości publicznej. Zachęcamy, aby użytkownicy przed wyrażeniem zgody na przekazanie ich danych osobowych Wydawcy, zapoznali się z jego praktykami w zakresie ochrony prywatności. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z treścią polityki prywatności Wydawcy lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą. Zwroty są możliwe wyłącznie w sytuacjach określonych powyżej w naszych zasadach zwrotów. Nie będą możliwe inne zwroty pieniężne, zwroty rzeczowe ani anulowanie transakcji.

FUNKCJA POPULAR NEAR ME

Jeżeli użytkownik wybierze funkcję Popular Near Me, włączając usługi lokalizacji, Apple będzie automatycznie zbierał informacje dotyczące pewnych Produktów App Store użytkownika, takie jak czas spędzony przez użytkownika na korzystaniu z danego Produktu App Store oraz liczba uruchomień danego Produktu App Store. Informacje te są przechowywane anonimowo i nie będą powiązane z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani z jego Kontem. Apple będzie korzystał z tych informacji oraz innych informacji, takich jak historia pobierania Produktu App Store przez użytkownika, w celu przekazywania mu spersonalizowanych rekomendacji.

Apple może korzystać z tych informacji i łączyć je z zebranymi informacjami pochodzącymi od innych użytkowników, którzy zdecydowali się korzystać z tej funkcji, danymi dotyczącymi historii zakupów dokonywanych przez użytkownika w sklepie iTunes Store, danymi dotyczącymi produktów pobieranych przez użytkownika ze sklepu App Store, zebranymi danymi dotyczącymi pobierania Produktów App Store pochodzącymi od innych użytkowników oraz innymi informacjami, takimi jak oceny Produktów App Store przez użytkowników, w celu:

• Przekazywania użytkownikowi rekomendacji dotyczących Produktów App Store, mediów oraz innych produktów i usług, których nabyciem, pobraniem lub używaniem mógłby być zainteresowany.

• Przekazywania rekomendacji innym użytkownikom.

Informacje dotyczące użytkownika będą zawsze traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Apple.

Jeżeli użytkownik woli, abyśmy nie zbierali i nie używali w ten sposób informacji pochodzących z jego urządzeń lub systemu, nie powinien uruchamiać usług lokalizacji ani korzystać z funkcji Popular Near Me. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z funkcji Popular Near Me wyłączając ją w menu Usług Systemowych ustawień usług lokalizacji na swoim urządzeniu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU MAC APP STORE

O ile niniejszym nie postanowiono inaczej,

(i) Użytkownik będący osobą fizyczną działającą we własnym imieniu może pobrać aplikację ze sklepu Mac App Store („Produkt Mac App Store”) i korzystać z niej z przeznaczeniem do użytku osobistego, nie komercyjnego, na dowolnych należących do niego lub przez niego kontrolowanych produktach marki Apple pracujących na systemie operacyjnym Mac OS X („Komputer Mac”).

(ii) Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorstwem handlowym lub instytucją oświatową, może pobrać Produkt Mac App Store do użytku przez (a) osobę fizyczną na poszczególnych Komputerach Mac należących do użytkownika lub przez niego kontrolowanych, albo (b) szereg osób na pojedynczym współużytkowanym Komputerze Mac, należącym do użytkownika lub przez niego kontrolowanym. Na przykład, jeden pracownik może korzystać z Produktu Mac App Store zarówno na Komputerze Mac będącym desktopem pracownika jak i na Komputerze Mac będącym jego laptopem, lub wielu studentów może kolejno korzystać z Produktu Mac App Store na pojedynczym Komputerze Mac zainstalowanym w ośrodku informacji lub bibliotece. Dla jasności, każdy Komputer Mac użytkowany seryjnie przez szereg użytkowników wymaga osobnej licencji.

(iii) Korzystanie z Produktów Mac App Store może wymagać rejestracji przy użyciu Identyfikatora Apple służącego do pobierania Produktu Mac App Store ze sklepu Mac App Store. Aktualizacji Produktów Mac App Store można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem sklepu Mac App Store.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW APP STORE I APP STORE DLA APPLE TV

(i) Użytkownik będący osobą fizyczną działającą we własnym imieniu może pobrać i zsynchronizować Produkt App Store z przeznaczeniem do użytku osobistego, nie komercyjnego, na dowolnych należących do niego lub przez niego kontrolowanych Urządzeniach iOS lub tvOS.

(ii) Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorstwem handlowym lub instytucją oświatową, może pobrać i zsynchronizować Produkt App Store do użytku przez (a) osobę fizyczną na Urządzeniach iOS lub tvOS należących do użytkownika lub przez niego kontrolowanych, albo (b) szereg osób na pojedynczym współużytkowanym Urządzeniu iOS lub tvOS należącym do użytkownika lub przez niego kontrolowanym. Na przykład, jeden pracownik może korzystać z Produktu App Store zarówno na urządzeniu pracownika iPhone i iPad, lub wielu studentów może kolejno korzystać z Produktu App Store na pojedynczym urządzeniu iPad zainstalowanym w ośrodku informacji lub bibliotece. Dla jasności, każde Urządzenie iOS lub tvOS użytkowane seryjnie lub wspólnie przez szereg użytkowników wymaga osobnej licencji.

(iii) Użytkownik będzie mógł przechowywać w pamięci Produkty App Store używając nie więcej niż pięć różnych Kont w dowolnym czasie na kompatybilnych Urządzeniach iOS lub tvOS.

(iv) Użytkownik będzie mógł ręcznie synchronizować Produkty App Store z przynajmniej jednego autoryzowanego urządzenia iTunes na Urządzenia iOS, które mają ręczny tryb synchroniczny, pod warunkiem, że Produkt App Store jest połączony z Kontem na podstawowym autoryzowanym urządzeniu iTunes, w którym to przypadku podstawowe autoryzowane urządzenie iTunes jest urządzeniem, które pierwsze zostało zsynchronizowane z Urządzeniem iOS lub urządzeniem, które użytkownik przy pomocy aplikacji iTunes oznaczy później jako podstawowe.

UTRZYMANIE I OBSŁUGA PRODUKTU MAC APP STORE I APP STORE

iTunes odpowiada wyłącznie za zapewnienie usług w zakresie utrzymania i obsługi Produktów Apple, odpowiednio, zgodnie z Umową Licencyjną na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym lub odrębną umową licencyjną z użytkownikiem końcowym lub zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa. Wydawca Produktu Zewnętrznego ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie usług w zakresie utrzymania i obsługi tego Produktu zgodnie z Umową Licencyjną na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym lub umową licencyjną zawartą pomiędzy Wydawcą i użytkownikiem końcowym lub zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa.

UMOWA LICENCYJNA NA APLIKACJĘ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

Na Produkty Mac App Store, Produkty App Store i Produkty App Store dla Apple TV (łącznie zwane „Produktami App Store”) udostępnione w ramach sklepu Mac App Store, App Store i App Store dla Apple TV (łącznie zwane „App Stores”) użytkownikowi udzielana jest licencja - nie są mu one sprzedawane. Nabycie przez użytkownika w ramach sklepów App Stores, lub połączenie z Kontem użytkownika licencji na poszczególne Produkty App Store jest uzależnione od uprzedniego zaakceptowania przez niego niniejszej Umowy Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym ("Standardowa Umowa EULA”). Użytkownik wyraża zgodę, że postanowienia Standardowej Umowy EULA będą miały zastosowanie do każdego Produktu App Store, na który udzielono użytkownikowi licencji w ramach sklepów App Stores, chyba że dany Produkt App Store jest objęty ważną, odrębną umową licencyjną z użytkownikiem końcowym, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Wydawcą danego Produktu App Store. W takim wypadku, warunki tej odrębnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym będą wiążące. Licencja użytkownika na dowolny Produkt Apple zgodnie z niniejszą Standardową Umową EULA lub odrębną umową licencyjną z użytkownikiem końcowym została udzielona przez iTunes, a licencja użytkownika na dowolny Produkt Zewnętrzny zgodnie z niniejszą Standardową Umową EULA lub odrębną umową licencyjną z użytkownikiem końcowym została udzielona przez Wydawcę danego Produktu Zewnętrznego. Każdy Produkt App Store, który jest objęty licencją udzieloną zgodnie z niniejszą Standardową Umową EULA jest niniejszym określony jako „Aplikacja Objęta Licencją”. Wydawca lub w stosownych przypadkach iTunes („Licencjodawca”) zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji Objętej Licencją, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszą Standardową Umową EULA.

a. Zakres Licencji: Niniejsza licencja udzielona przez Licencjodawcę użytkownikowi na Aplikację Objętą Licencją stanowi niezbywalną licencję na korzystanie z Aplikacji Objętej Licencją na dowolnych produktach marki Apple pracujących na systemie operacyjnym iOS (w tym m.in. iPad, iPhone i iPod touch) („Urządzenia iOS”), Mac OS X („Komputery Mac”), Apple Watch i Apple TV, w zależności od przypadku (łącznie zwanych „Urządzeniami Apple”) będących własnością lub kontrolowanych przez użytkownika, zgodnie z Zasadami Korzystania określonymi w Warunkach Korzystania ze Sklepu Mac App Store, App Store i iBooks Store („Zasady Korzystania”). Niniejsza licencja nie upoważnia użytkownika do korzystania z Aplikacji Objętej Licencją na jakimkolwiek Urządzeniu Apple, które nie jest własnością lub nie jest kontrolowane przez użytkownika oraz, poza przypadkami przewidzianymi w Zasadach Korzystania, użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać ani udostępniać Aplikacji Objętej Licencją za pośrednictwem sieci w sposób umożliwiający jednoczesne korzystanie z Aplikacji Objętej Licencją na wielu urządzeniach. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, sprzedawać, przekazywać, redystrybuować ani udzielać dalszej licencji na Aplikację Objętą Licencją, a w przypadku sprzedaży Urządzenia Apple na rzecz osoby trzeciej, przed dokonaniem takiej transakcji, użytkownik będzie zobowiązany usunąć Aplikację Objętą Licencją ze sprzedawanego Urządzenia Apple. Użytkownikowi nie wolno kopiować (z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez niniejszą licencję oraz Zasady Korzystania), dekompilować, stosować technik inżynierii wstecznej, demontować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować ani tworzyć utworów zależnych Aplikacji Objętej Licencją, jakichkolwiek aktualizacji, lub dowolnych ich części (z wyjątkiem oraz jedynie w zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest zakazane przez stosowne przepisy prawa lub w zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujące sposób korzystania z komponentów typu open source stanowiących część Aplikacji Objętej Licencją). Każda próba przeprowadzenia którejkolwiek z ww. czynności będzie stanowiła naruszenie praw Licencjodawcy oraz jego licencjodawców. Użytkownik, który naruszy postanowienia niniejszego ograniczenia, może podlegać odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej.

Warunki niniejszej licencji będą miały zastosowanie do wszystkich wersji ulepszonych dostarczonych przez Licencjodawcę, które zastąpią i/lub uzupełnią oryginalną Aplikację Objętą Licencją, chyba że taka wersja ulepszona zostanie dostarczona z odrębną licencją, w którym to przypadku zastosowanie będą miały warunki takiej odrębnej licencji.

b. Zgoda na wykorzystywanie danych: użytkownik zgadza się, aby Licencjodawca gromadził i wykorzystywał dane techniczne oraz związane z nimi informacje, w tym m.in. informacje techniczne na temat urządzenia, systemu i oprogramowania użytkowego oraz urządzeń peryferyjnych, które są okresowo gromadzone w celu ułatwienia dostawy uaktualnień oprogramowania, serwisowania produktów oraz udostępniania ewentualnych innych usług użytkownikowi, związanych z Aplikacją Objętą Licencją. Licencjodawca może wykorzystywać takie informacje pod warunkiem, że informacje takie będą sporządzone w formie uniemożliwiającej identyfikację tożsamości użytkownika, w celu udoskonalenia swoich produktów lub udostępnienia użytkownikowi usług lub rozwiązań technologicznych.

c. Wypowiedzenie licencji. Licencja pozostaje ważna do momentu jej wypowiedzenia przez użytkownika lub Licencjodawcę. Prawa użytkownika z tytułu niniejszej licencji wygasną automatycznie bez zawiadomienia ze strony Licencjodawcy, jeżeli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji. Po wypowiedzeniu licencji użytkownik jest zobowiązany zaprzestać wszelkiego korzystania z Aplikacji Objętej Licencją oraz zniszczyć wszystkie kopie, pełne lub częściowe, Aplikacji Objętej Licencją.

d. Usługi Zewnętrzne. Materiały osób trzecich. Aplikacja Objęta Licencją może umożliwiać uzyskanie dostępu do usług zewnętrznych oraz witryn internetowych Licencjodawcy i/lub osób trzecich (zwanych łącznie i każde z osobna „Usługami Zewnętrznymi”). Korzystanie z Usług Zewnętrznych wymaga posiadania dostępu do internetu i korzystanie z pewnych Usług Zewnętrznych wiąże się z koniecznością akceptacji przez użytkownika dodatkowych warunków.

Użytkownik rozumie, iż korzystając z jakichkolwiek Usług Zewnętrznych może napotkać treści, które można uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw, i które mogą być oznaczone jako zawierające drastyczny język, lub nie, oraz że wyniki dowolnego wyszukania lub wejścia na dany adres internetowy URL mogą automatycznie i niecelowo wygenerować odnośniki lub odwołania do materiałów budzących sprzeciw. Pomimo tego użytkownik zgadza się korzystać z Usług Zewnętrznych na swoje wyłączne ryzyko, oraz zgadza się z tym, że ani Licencjodawca, ani jego agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw.

Niektóre Usługi Zewnętrzne mogą obejmować wyświetlanie, zawieranie lub udostępnianie treści, danych, informacji, aplikacji lub materiałów osób trzecich („Materiały Osób Trzecich”) lub w ramach takich usług mogą być zawarte odnośniki do określonych witryn internetowych osób trzecich. Korzystając z Usług użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani Licencjodawca, ani jego agenci nie mają obowiązku analizy oceny treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawami autorskimi, legalności, stosowności, jakości lub innych aspektów takich Materiałów Osób Trzecich lub witryn internetowych. Licencjodawca, a także jego agenci, członkowie zarządu, podmioty powiązane i zależne nie gwarantują, nie aprobują ani nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie przyjmą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności ani posiadać zobowiązań w stosunku do użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby z tytułu jakichkolwiek Usług Zewnętrznych, Materiałów Osób Trzecich lub witryn internetowych, ani jakichkolwiek innych materiałów, produktów lub usług osób trzecich. Materiały Osób Trzecich oraz odnośniki do innych witryn internetowych dostarczane są wyłącznie jako ułatwienie dla użytkownika.

Informacje finansowe wyświetlane w ramach Usług Zewnętrznych służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako źródła informacji do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji dotyczącej papierów wartościowych w oparciu o informacje uzyskane w ramach Usług Zewnętrznych użytkownik powinien skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub specjalistą z zakresu papierów wartościowych, uprawnionym zgodnie z prawem do udzielania porad z zakresu finansów i papierów wartościowych w kraju lub regionie użytkownika. Informacje medyczne wyświetlane przez jakikolwiek Produkt App Store lub w ramach Usług Zewnętrznych służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako źródła informacji do stawiania diagnozy medycznej lub udzielania porady lekarskiej, chyba że w zakresie wskazanym przez lekarza. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w oparciu o informacje medyczne dostępne w Produkcie App Store użytkownik powinien skonsultować się z lekarzem. Informacje na temat lokalizacji określonych obiektów udostępniane w ramach Usług Zewnętrznych służą jedynie do podstawowej nawigacji i nie należy na nich polegać w sytuacji, gdy konieczne są precyzyjne informacje na temat lokalizacji jakiegoś obiektu, lub gdy błędne, niedokładne, spóźnione lub niekompletne dane na temat lokalizacji obiektu mogą prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała, wyrządzenia szkody w majątku lub zanieczyszczenia środowiska. Ani Licencjodawca, ani żaden z jego agentów lub dostawców treści nie gwarantuje dostępności, dokładności, kompletności, wiarygodności ani aktualności informacji o akcjach, lokalizacji obiektów lub jakichkolwiek innych informacji wyświetlanych w ramach jakichkolwiek Usług Zewnętrznych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usług Zewnętrznych zawarte są zastrzeżone treści, informacje i materiały, należące do Licencjodawcy i/lub jego agentów, licencjodawców, podlegające ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych praw, w tym m.in. prawa autorskiego oraz zobowiązuje się, iż nie będzie w żaden sposób wykorzystywał takich treści, informacji ani materiałów, z zastrzeżeniem dozwolonego korzystania z Usług Zewnętrznych oraz korzystał z nich w jakikolwiek sposób niezgodny z warunkami niniejszej Standardowej Umowy EULA lub naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich, iTunes lub Apple. Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać w żadnej formie, za pomocą żadnych środków, Usług Zewnętrznych. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać i nie tworzyć w jakikolwiek sposób dzieł zależnych na podstawie Usług Zewnętrznych. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał Usług Zewnętrznych w żaden niedozwolony sposób, w szczególności poprzez wykorzystywanie Usług Zewnętrznych do przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub poprzez niewłaściwe wykorzystywanie lub nadmierne obciążanie przepustowości sieci. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywał Usług Zewnętrznych w celu nękania, lżenia, prześladowania, grożenia, zniesławiania lub naruszania w inny sposób praw jakiejkolwiek innej osoby oraz zgadza się, aby ani Licencjodawca, ani jego agenci nie ponosili w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek takie wykorzystanie Usług Zewnętrznych przez użytkownika ani za jakiekolwiek nękające, zawierające pogróżki, zniesławiające, obraźliwe, naruszające prawa lub nielegalne wiadomości lub przesłane dane, które użytkownik może otrzymać wskutek korzystania z jakichkolwiek Usług Zewnętrznych.

Ponadto, Usługi Zewnętrzne oraz Materiały Osób Trzecich, do których można uzyskać dostęp, które są wyświetlane lub z którymi można się połączyć za pośrednictwem odnośników przy użyciu Urządzeń Apple nie są dostępne we wszystkich językach ani we wszystkich krajach lub regionach. Licencjodawca nie gwarantuje, że takie Usługi Zewnętrzne i Materiały są stosowne lub możliwe do wykorzystania w jakimkolwiek konkretnym miejscu. W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się skorzystać z lub uzyskać dostęp do takich Usług Zewnętrznych i Materiałów, użytkownik zrobi to z własnej inicjatywy i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności właściwych przepisów prawa lokalnego. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zamknięcia dostępu do jakichkolwiek Usług Zewnętrznych, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. W żadnym wypadku Licencjodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za usunięcie lub zamknięcie dostępu do jakichkolwiek Usług Zewnętrznych. Licencjodawca może również nałożyć ograniczenia w zakresie korzystania lub dostępu do określonych Usług Zewnętrznych, w dowolnym przypadku oraz bez wypowiedzenia oraz żadnej odpowiedzialności.

e. WYŁĄCZENIE RĘKOJMI: Licencjodawca będzie postępował z należytą starannością i biegłością w trakcie dostarczania Aplikacji Objętej Licencją oraz realizacji lub dostarczania użytkownikowi jakichkolwiek Usług Zewnętrznych za pośrednictwem Aplikacji Objętej Licencją. Licencjodawca nie składa żadnych obietnic ani gwarancji odnośnie Usług Zewnętrznych, a w szczególności nie gwarantuje, iż:

(i) korzystanie przez użytkownika z Usług Zewnętrznych będzie niezakłócone i wolne od błędów;

(ii) Usługi Zewnętrzne będą wolne od strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, a Licencjodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym Aplikacji Objętej Licencją przechowywanej w systemie użytkownika.

f. Ograniczenia odpowiedzialności

(i) Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w punkcie (ii) poniżej, w żadnym przypadku Licencjodawca, dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, zleceniodawcy ani licencjodawcy Licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Licencjodawcę, jego pracowników lub agentów w sytuacji, jeżeli:

(1) nie nastąpiło naruszenie obowiązku zachowania ostrożności wobec użytkownika przez Licencjodawcę lub pracowników czy agentów Licencjodawcy;

(2) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(3) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym („Umowy”);

(4) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji Licencjodawcy o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu dostępu do Usług Zewnętrznych lub o podjęciu jakichkolwiek innych działań w ramach postępowania dotyczącego podejrzenia naruszenia lub w wyniku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia niniejszej Umowy.

(5) dotyczy to utraty dochodu, przedsiębiorstwa lub zysku lub utraty lub przekłamania danych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Aplikacji Objętej Licencją.

(ii) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Licencjodawcy za oszustwo, rażące niedbalstwo lub niedozwolone czyny umyślne, lub za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane niedbalstwem Licencjodawcy.

g. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać oraz w inny sposób eksportować lub reeksportować Aplikacji Objętej Licencją z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez przepisy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której Aplikacja Objęta Licencją została uzyskana. W szczególności, ale nie jedynie, Aplikacja Objęta Licencją nie może być eksportowana ani reeksportowana (a) do jakiegokolwiek państwa objętego embargiem przez Stany Zjednoczone Ameryki, ani (b) do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu znajdującego się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”). Korzystając z Aplikacji Objętej Licencją użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się w żadnym z takich państw oraz na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, iż nie będzie wykorzystywać takich produktów w żadnym celu zakazanym przez przepisy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w szczególności w celu tworzenia, projektowania, produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

h. Aplikacja Objęta Licencją oraz związana z nią dokumentacja stanowią „Towary Komercyjne” („Commercial Items”) w rozumieniu punktu 48 §2.101 Kodeksu Przepisów Federalnych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki („C.F.R.”), obejmujące „Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe” („Commercial Computer Software”) oraz „Dokumentację Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” („Commercial Computer Software Documentation”), w rozumieniu, odpowiednio, punktów 48 §12.212 lub 48 §227.7202 Kodeksu Przepisów Federalnych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z Punktem 48 §12.212 lub 48 §227.7202-1 do 227.7202-4, odpowiednio, licencje na korzystanie z Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego oraz Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego udzielane są użytkownikom końcowym będącym podmiotami rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (a) jedynie jako Towary Komercyjne oraz (b) jedynie z takimi prawami, które są udzielane wszystkim, innym użytkownikom końcowym na podstawie warunków niniejszej Umowy. Niezgłoszone prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

i. Niniejsza licencja oraz korzystanie przez użytkownika z Aplikacji Objętej Licencją podlegają przepisom prawa polskiego. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji Objętej Licencją może również podlegać przepisom innych praw lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych.

DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU IBOOKS STORE

LICENCJA NA PRODUKTY IBOOKS STORE

Użytkownik potwierdza, że iTunes sprzedaje mu licencję na korzystanie z treści udostępnionej za pośrednictwem sklepu iBooks Store („Produkty iBooks Store”). Z chwilą nabycia licencji od iTunes stanowi ona ważną umowę wiążącą bezpośrednio użytkownika i zewnętrznego dostawcę danego Produktu iBooks Store („Wydawca”), określającą zasady korzystania przez użytkownika z danego Produktu iBooks Store; iTunes nie jest stroną umowy licencyjnej zawartej pomiędzy użytkownikiem i Wydawcą w związku z Produktem iBooks Store; Wydawca każdego Produktu iBooks Store zastrzega sobie prawo do egzekwowania warunków korzystania z danego Produktu iBooks Store. Wydawca każdego Produktu iBooks Store ponosi wyłączną odpowiedzialność za Produkt iBooks Store, zawarte w nim treści, wszelkie gwarancje, o ile nie zostały wyłączone, oraz za wszelkie roszczenia, które użytkownik lub inna strona może mieć w związku z danym Produktem iBooks Store lub korzystaniem z Produktu iBooks Store.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeglądanie dowolnego Produktu iBooks Store zakupionego na komputerze nie będzie możliwe na jakimkolwiek komputerze, lecz tylko na urządzeniu iOS z kompatybilnym oprogramowaniem.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU IBOOKS STORE

(i) Produkty iBooks Store są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane przez użytkownika w celach komercyjnych.

(ii) Użytkownik będzie mógł przechowywać w pamięci Produkty iBooks Store używając nie więcej niż pięć różnych Kont w dowolnym czasie na niektórych urządzeniach iOS takich jak iPad, iPod touch lub iPhone.

(iii) Użytkownik będzie mógł w każdym czasie przechowywać w pamięci Produkty iBooks Store na pięciu autoryzowanych urządzeniach iTunes (takich jak komputer).

(iv) Przekazanie użytkownikowi Produktów iBooks Store nie oznacza przeniesienia na niego praw do promocyjnego korzystania z Produktów iBooks Store lub innych praw do wypalenia Produktów iBooks Store na płytę.

(v) Użytkownik będzie mógł ręcznie synchronizować Produkty iBooks Store z przynajmniej jednego autoryzowanego urządzenia iTunes na urządzenia, które mają ręczny tryb synchroniczny, pod warunkiem, że Produkt iBooks Store jest połączony z Kontem na podstawowym autoryzowanym urządzeniu iTunes, w którym to przypadku podstawowe autoryzowane urządzenie iTunes jest urządzeniem, które pierwsze zostało zsynchronizowane z tym urządzeniem lub urządzeniem, które użytkownik przy pomocy iTunes oznaczy później jako podstawowe.

D. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI APPLE MUSIC

NINIEJSZA UMOWA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ITUNES SARL („ITUNES”) REGULUJE ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI APPLE MUSIC ORAZ WSZYSTKICH FUNKCJI DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM („USŁUGA APPLE MUSIC”).

USŁUGA APPLE MUSIC

iTunes jest dostawcą Usługi Apple Music, dzięki której użytkownik może uzyskiwać od iTunes dostęp do muzyki i innych treści cyfrowych („Produkty Apple Music”) przeznaczone wyłącznie dla użytkowników końcowych, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI APPLE MUSIC

Usługa Apple Music jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy mają co najmniej 13 lat, chyba że identyfikator Apple ID został udostępniony użytkownikowi na wniosek zatwierdzonej instytucji oświatowej lub zostanie założony za pomocą funkcji Udostępnianie Rodzinie („Family Sharing”) przez rodzica lub opiekuna prawnego użytkownika. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny zapoznać się z niniejszą Umową wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że zarówno taka osoba, jak i jej rodzic lub opiekun prawny rozumieją warunki Umowy. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy oraz nie ujawniamy świadomie informacji osobowych uzyskanych od dzieci poniżej 13 roku życia bez uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica. Rodzice i opiekunowie prawni powinni również przypominać wszystkim niepełnoletnim, że prowadzenie rozmów z nieznajomymi za pośrednictwem Internetu może być niebezpieczne oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony dzieci, w tym monitorować sposób korzystania przez nich z Usługi Apple Music.

Usługa Apple Music jest dostępna dla użytkownika tylko w Polsce. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani podejmować prób korzystania z Usługi Apple Music spoza tego obszaru. iTunes może sprawdzić przestrzeganie tego zobowiązania przez użytkownika przy użyciu odpowiednich technologii.

W celu korzystania z Usługi Apple Music wymagany jest kompatybilny sprzęt, dostęp do Internetu oraz określone rodzaje oprogramowania; wymagane może być uzyskiwanie okresowych aktualizacji; czynniki te mogą mieć wpływ na możliwość korzystania z Usługi Apple Music. Do regularnego korzystania jest szczególnie zalecany, a w przypadku filmów jest nawet wymagany, dostęp do szybkiego łącza internetowego; może to wymagać uiszczania opłat za uzyskanie dostępu lub pobieranie danych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Wymaga wersji iOS 8.4, iTunes 12.2 lub Android 4.1, lub późniejszych. Najnowsza wersja wymaganego oprogramowania jest rekomendowana i może być wymagana w celu realizacji określonych transakcji lub funkcji. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, które mogą ulegać zmianie.

KONTO APPLE MUSIC UŻYTKOWNIKA

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi Apple Music użytkownik może utworzyć Konto w sposób opisany oraz zgodnie z warunkami określonymi w punkcie „Konto Użytkownika” Warunków korzystania ze sklepu iTunes. W celu korzystania z niektórych funkcji Usługi Apple Music użytkownik musi wprowadzić swój identyfikator Apple ID oraz hasło lub użyć czujnika Touch ID w celu potwierdzenia swojej tożsamości i zalogowania się do swojego Konta. Przy rejestrowaniu się dla potrzeb Usługi Apple Music oraz korzystaniu z niej użytkownik zobowiązuje się podawać dokładne i pełne Dane Rejestracyjne iTunes.

iTunes loguje informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z Usługi Apple Music. Informacje te obejmują w szczególności, ale nie jedynie, nazwy Produktów Apple Music, których użytkownik słucha (również te pomijane lub zatrzymywane), oraz długość sesji odsłuchowych. iTunes może również gromadzić informacje o urządzeniach takie jak adres IP, rodzaj urządzenia, wersja i typ systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory urządzenia. Wszystkie informacje o preferencjach muzycznych, które użytkownik przekazuje iTunes, również będą przechowywane w skojarzeniu z Kontem użytkownika. Informacje te będą wykorzystywane przez iTunes np. w celu świadczenia Usługi Apple Music, personalizowania naszych rekomendacji dla użytkownika, wysyłania sprawozdań do licencjodawców oraz uiszczania opłat licencyjnych, dopasowywania do indywidualnych potrzeb i udoskonalania produktów i Usług Apple, w tym m.in. Usługi Apple Music, przedstawiania właściwych reklam, ochrony przed oszustwami oraz egzekwowania postanowień niniejszej Umowy.

SUBSKRYPCJE APPLE MUSIC

Jeżeli użytkownik wykupi subskrypcję Usługi Apple Music („Subskrypcja Apple Music”), iTunes będzie automatycznie okresowo naliczać opłaty zgodnie ze sposobem płatności skojarzonym z identyfikatorem Apple ID użytkownika lub sposobem płatności skojarzonym z kontem Organizatora funkcji Family Sharing, dopóki użytkownik nie wyłączy funkcji automatycznego odnawiania. Użytkownik może wyłączyć automatyczne odnawianie swojej Subskrypcji Apple Music w dowolnym momencie w menu Ustawień Konta na swoim urządzeniu lub komputerze, lub w aplikacji Ustawienia na swoim urządzeniu. Jeżeli użytkownik wyłączy automatyczne odnawianie, będzie nadal miał dostęp do Usługi Apple Music przez resztę okresu swojej Subskrypcji Apple Music. Po upływie okresu Subskrypcji Apple Music użytkownik utraci dostęp do wszystkich funkcji Usługi Apple Music, które wymagają Subskrypcji Apple Music, w tym m.in. dostęp do Produktów Apple Music dostępnych za pośrednictwem Usługi Apple Music lub zapisanych w pamięci urządzenia użytkownika, oraz wszystkich piosenek zapisanych w bibliotece iCloud Music użytkownika. Zakupy Subskrypcji Apple Music są ostateczne (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w naszej polityce zwrotów powyżej). Użytkownik zostanie obciążony opłatą zgodnie z jego sposobem płatności najwcześniej 24 godziny przed wygaśnięciem aktualnego okresu Subskrypcji Apple Music.

Aby uzyskać uprawnienie do Subskrypcji Apple Music według stawki rodzinnej (w przypadku gdy jest to możliwe), użytkownik musi być wpisany do funkcji Family Sharing. Użytkownik będący Organizatorem Rodziny akceptuje, że iTunes będzie automatycznie okresowo naliczać opłaty zgodnie ze sposobem płatności użytkownika za wszystkie zakupy Subskrypcji Apple Music zainicjowane przez członków Rodziny użytkownika, dopóki nie zostanie wyłączone automatyczne odnawianie na właściwym urządzeniu lub komputerze członka Rodziny.

UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO TERMINOWEGO UISZCZENIA WSZYSTKICH OPŁAT ZA SUBSKRYPCJE APPLE MUSIC ORAZ DO PODANIA ITUNES W TYM CELU WAŻNEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI. Jeżeli iTunes nie uda się obciążyć użytkownika zgodnie ze sposobem płatności użytkownika należnymi opłatami za Subskrypcję Apple Music, iTunes zastrzega sobie prawo anulowania Subskrypcji Apple Music użytkownika. W przypadku anulowania Subskrypcji Apple Music użytkownika, użytkownik utraci dostęp do wszystkich funkcji Usługi Apple Music, które wymagają Subskrypcji Apple Music.

Jeżeli użytkownik zechce wskazać inny sposób płatności lub w przypadku zmiany statusu jego sposobu płatności, użytkownik musi zmienić swoje informacje w menu Ustawień Konta na swoim urządzeniu lub komputerze; może to czasowo zakłócić dostęp użytkownika do Usługi Apple Music podczas gdy iTunes będzie weryfikować informacje o nowym sposobie płatności użytkownika.

Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień push w sprawie Konta użytkownika lub dowolnych funkcji Usługi Apple Music z różnych powodów, w tym m.in. w celu poinformowania, że Subskrypcja Apple Music użytkownika nie zostanie automatycznie odnowiona lub zostanie anulowana.

O ile to możliwe użytkownikowi może zostać zaoferowana Subskrypcja Apple Music przez jego dostawcę usług telekomunikacyjnych („Subskrypcja Oferowana Przez Dostawcę Usług Telekomunikacyjnych”). W przypadku nabycia Subskrypcji Oferowanej przez Dostawcę Usług Telekomunikacyjnych dostawca usług telekomunikacyjnych będzie obciążał użytkownika opłatami za jego Subskrypcję Apple Music. Stosunek łączący użytkownika z dostawcą usług telekomunikacyjnych regulują warunki świadczenia usług przez dostawcę, a nie niniejsza Umowa, a wszystkie spory dotyczące Subskrypcji Oferowanej Przez Dostawcę Usług Telekomunikacyjnych będą musiały być kierowane do dostawcy usług telekomunikacyjnych użytkownika, a nie do iTunes. Korzystając z Usługi Apple Music, użytkownik akceptuje, że jego dostawca usług telekomunikacyjnych może udostępniać iTunes informacje o koncie użytkownika, numer jego telefonu oraz informacje o subskrypcji oraz że iTunes może wykorzystywać te informacje do ustalenia statusu Subskrypcji Oferowanej Przez Dostawcę Usług Telekomunikacyjnych.

BIBLIOTEKA ICLOUD MUSIC

Funkcja biblioteki iCloud Music jest dostępna dla subskrybentów Usługi Apple Music, którzy zalogują się wprowadzając swój identyfikator Apple ID. W bibliotece iCloud Music Library są zapisane i udostępniane zdalnie użytkownikowi piosenki i wideoklipy zakupione w sklepie iTunes Store oraz inne piosenki, wraz z metadanymi, listami utworów oraz innymi informacjami z pozostałych urządzeń zatwierdzonych przez użytkownika do korzystania z Usługą Apple Music. Biblioteka iCloud Music włącza się automatycznie w momencie ustawienia przez użytkownika swojej Subskrypcji Apple Music. Użytkownik zostanie wywołany do uaktywnienia biblioteki iCloud Music w momencie zalogowania się do Usługi Apple Music na dodatkowych urządzeniach. Użytkownik może uaktywnić bibliotekę iCloud Music w ustawieniach aplikacji Apple Music na swoim urządzeniu oraz w Ogólnych Preferencjach iTunes na swoim komputerze. Użytkownik może zapisać do 100.000 piosenek w bibliotece iCloud Music. Piosenki zakupione w Sklepie iTunes Store nie są uwzględnianie w tym limicie. Piosenki, które nie spełniają określonych kryteriów lub które nie zostały zatwierdzone dla urządzenia lub komputera użytkownika, nie mogą zostać zapisane w bibliotece iCloud Music. Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do treści zapisanych w jego bibliotece iCloud Music po wygaśnięciu jego Subskrypcji Apple Music, ale będzie mógł pobrać piosenki, które zostały wcześniej zakupione ze sklepu iTunes Store w sposób opisany oraz zgodnie z warunkami określonymi w punkcie „Automatyczna dostawa i ponowne pobranie wcześniej zakupionych produktów” Warunków korzystania ze sklepu iTunes Store. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się korzystać z biblioteki iCloud Music wyłącznie na potrzeby legalnie nabytych treści. Każde wykorzystanie na potrzeby treści bezprawnych narusza prawa innych i może narazić użytkownika na sankcje przewidziane prawem cywilnym i karnym, w tym potencjalnie odszkodowanie pieniężne, z tytułu naruszenia praw autorskich.

Z chwilą ustawienia przez użytkownika Subskrypcji Apple Music lub uaktywnienia biblioteki iCloud Music - Usługa Apple Music będzie skanowała pliki z utworami na urządzeniu lub komputerze użytkownika oraz gromadziła inne informacje, które mogą być wykorzystywane do identyfikowania mediów w bibliotece muzyki użytkownika, takich jak tytuły utworów, wykonawcy lub czas trwania utworów. Biblioteka iCloud Music będzie korzystała z tych informacji w celu identyfikowania utworów dostępnych w danym czasie w Usłudze Apple Music i udostępniała użytkownikowi zidentyfikowane utwory w formacie dostępnym w danym czasie w Usłudze Apple Music. Znajdujące się na urządzeniu użytkownika niezidentyfikowane utwory pozostaną zachowane lokalnie, zaś niezidentyfikowane utwory na komputerze użytkownika zostaną pobrane do biblioteki iCloud Music w formacie, w jakim są zapisane, lub w formacie określonym przez iTunes. Przed ustawieniem Subskrypcji Apple Music lub uaktywnieniem biblioteki iCloud Music użytkownik powinien wykonać kopię zapasową swojej biblioteki muzyki. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści utracone w związku z biblioteką iCloud Music. Biblioteki iCloud Music nie należy używać jako przestrzeni na kopie zapasowe treści. iTunes zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzajów pobieranej treści (na przykład zbyt dużych plików). Dostęp do zidentyfikowanych lub pobranych utworów i związanych z nimi meta danych można uzyskać z urządzenia kompatybilnego z Apple Music, na którym użytkownik zaloguje się przez swoje Konto, i które obsługuje bibliotekę iCloud Music.

Z chwilą ustawienia przez użytkownika Subskrypcji Apple Music lub uaktywnienia biblioteki iCloud Music iTunes loguje pewne informacje, takie jak nazwy utworów odtwarzanych, zatrzymywanych lub pominiętych przez użytkownika, informacje o używanych przez niego urządzeniach oraz o tym, kiedy i jak długo utwory były odtwarzane przez użytkownika.

ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W USŁUDZE APPLE MUSIC

W ramach Usługi Apple Music mogą być oferowane funkcje interaktywne pozwalające użytkownikowi na przekazywanie materiałów (w tym jego imienia i nazwiska, zdjęcia, treści, informacji i treści osób trzecich) w publicznie dostępnych i możliwych do oglądania obszarach Usługi Apple Music. Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez niego z takich funkcji, w tym z materiałów przez niego zamieszczonych, będzie odbywało się na jego własną odpowiedzialność, nie będzie naruszało praw innych osób ani żadnych przepisów prawa, nie będzie przyczyniało się lub zachęcało do zachowań naruszających prawo lub niezgodnych z prawem, nie będzie nieprzyzwoite, niestosowne ani w złym guście. Ponadto użytkownik potwierdza, że uzyskał wszystkie konieczne prawa i licencje dotyczące tych materiałów i ich rozpowszechniania. Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje w związku z zamieszczeniem przez niego materiałów w Usłudze Apple Music. Użytkownik niniejszym przyznaje iTunes obowiązującą na całym świecie, bezpłatną, niewyłączną licencję na korzystanie z tych materiałów w ramach Usługi Apple Music lub w odniesieniu do Produktów Apple Music, oraz marketingu Usługi Apple Music, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika lub zobowiązań wobec niego. iTunes zastrzega sobie prawo do niezamieszczania i niepublikowania jakichkolwiek materiałów oraz do usuwania lub edytowania wszelkich materiałów w dowolnym czasie wedle własnego uznania bez wystosowywania zawiadomień i bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

iTunes ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszelkie materiały zamieszczone przez użytkownika lub w inny sposób dostępne w ramach Usługi Apple Music, w celu zbadania wszelkich zgłoszonych lub oczywistych naruszeń niniejszej Umowy oraz podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w tym między innymi rozwiązanie niniejszej Umowy lub na podstawie Zasad dotyczących Praw Autorskich stosowanych przez Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW W APPLE MUSIC

Treści zamieszczane w Usłudze Apple Music podlegają poniższym wytycznym („Wytyczne”), które mogą być co pewien czas aktualizowane. W przypadku zauważenia przez użytkownika zamieszczonych w Usłudze Apple Music treści niezgodnych z niniejszymi Wytycznymi użytkownik proszony jest o skorzystanie z funkcji Zgłoszenia Problemu (Report a Concern).

Użytkownik nie może korzystać z Usługi Apple Music w celu:

- zamieszczania niestosownych, obraźliwych lub szkodliwych treści, w tym między innymi treści sprzecznych z prawem, napastliwych, zawierających groźby, zniesławiających, oszczerczych, obelżywych, pełnych przemocy, obscenicznych, wulgarnych, naruszających prywatność osób trzecich, nienawistnych, obraźliwych ze względów rasowych lub etnicznych, bądź w inny sposób niestosownych;

- zamieszczania danych osobowych, informacji prywatnych lub poufnych należących do innych osób, w tym między innymi numerów telefonu, adresów, danych służących do wystawiania faktur, bądź zdjęć lub filmów wykonanych lub rozpowszechnianych bez zgody fotografowanej osoby;

- pozyskiwania danych osobowych od osoby małoletniej;

- udawania, że jest kimś innym lub podszywania się pod inną osobę, artystę, podmiot, innego użytkownika Apple Music, pracownika Apple, bądź lidera organizacji obywatelskiej lub organu władzy publicznej, ani też innego rodzaju przedstawiania w nieprawdziwym świetle swoich relacji z jakąś osobą lub podmiotem (iTunes zastrzega sobie prawo do odrzucenia, odebrania, zmiany lub zablokowania w dowolnym momencie jakiegokolwiek Apple ID, nazwy użytkownika, identyfikatora użytkownika lub innego identyfikatora, które mogłyby zostać uznane za próbę podania się za inną osobę lub nieprawdziwego przedstawienia tożsamości użytkownika, lub za przywłaszczenie nazwiska lub tożsamości innej osoby, bądź z innej przyczyny wedle uznania iTunes);

- naruszania praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej (w tym zamieszczania treści niebędących własnością użytkownika lub do których zamieszczania użytkownik nie jest upoważniony), lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji poufnych z naruszeniem umowy o zachowaniu poufności, umowy o pracę lub umowy o nieujawnianiu informacji;

- zamieszczania lub przekazywania spamu, w tym między innymi niezamawianych lub wysyłanych bez upoważnienia reklam, materiałów promocyjnych lub ogłoszeń informacyjnych;

- planowania lub prowadzenia jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI

iTunes i jego licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji, przerwania lub uniemożliwienia dostępu do Usługi Apple Music oraz dowolnych Produktów Apple Music, treści lub innych materiałów stanowiących część Usługi Apple Music - w każdym czasie i bez powiadomienia. iTunes nie będzie w żadnym przypadku ponosił odpowiedzialności za dokonanie tych zmian. iTunes może również nałożyć ograniczenia w zakresie korzystania z pewnych funkcji lub części Usługi Apple Music, lub w zakresie dostępu do nich, w każdym przypadku bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

KORZYSTANIE Z TREŚCI

Użytkownik uznaje, że Usługa Apple Music zawiera zabezpieczenia ograniczające korzystanie przez niego z Produktów Apple Music oraz że, niezależnie od tego, czy Produkty Apple Music podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z właściwymi zasadami korzystania określonymi przez Apple i jego licencjodawców („Zasady Korzystania z Apple Music”) oraz że korzystanie z Produktów Apple Music w inny sposób może stanowić naruszenie praw autorskich. Wszelkie zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Produktów Apple Music i Usługi Apple Music. iTunes zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie Zasad Korzystania z Apple Music. Użytkownik zobowiązuje się z żadnej przyczyny nie naruszać, nie obchodzić, nie stosować technik inżynierii wstecznej, nie dekompilować, nie dezasemblować ani w inny sposób nie ingerować w żadne zabezpieczenia związane z takimi Produktami Apple Music, ani nie usiłować tego dokonać oraz nie pomagać w tym innej osobie. iTunes może kontrolować i monitorować przestrzeganie Zasad Korzystania z Apple Music i zastrzega sobie prawo egzekwowania ich przestrzegania nie zawiadamiając o tym użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usługi Apple Music w inny sposób niż za pomocą oprogramowania zapewnionego przez iTunes, umożliwiającego dostęp do Usługi Apple Music. Użytkownik nie powinien uzyskiwać dostępu ani starać się uzyskać dostępu do Konta, jeśli nie jest do tego upoważniony. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować oprogramowania w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie i nie używać zmienionych wersji oprogramowania – w żadnych celach, w tym w celu uzyskania dostępu do Usługi Apple Music bez upoważnienia. Naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

ZASADY KORZYSTANIA Z APPLE MUSIC

- Usługa Apple Music i Produkty Apple Music są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane przez użytkownika w celach komercyjnych, chyba że iTunes wyrazi na to zgodę.

- Użytkownik upoważniony jest do korzystania z Usługi Apple Music na dziesięciu urządzeniach powiązanych z jego Kontem, z których tylko pięć mogą stanowić komputery. Pojedyncza Subskrypcja Apple Music pozwala użytkownikowi przesyłać strumieniowo Produkty Apple Music na jedno urządzenie w danym czasie; Subskrypcja Rodzinna Apple Music pozwala użytkownikowi i członkom jego Rodziny przesyłać strumieniowo Produkty Apple Music na maksymalnie sześć urządzeń jednocześnie.

- Użytkownik nie jest uprawniony do wypalania Produktów Apple Music.

- Dostarczenie Usługi Apple Music lub Produktów Apple Music nie powoduje przeniesienia na użytkownika żadnych praw komercyjnych do Usługi Apple Music lub Produktów Apple Music ani praw do używania Usługi Apple Music lub Produktów Apple Music na zasadach promocyjnych.

MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Pewne Produkty Apple Music, treści i usługi dostępne w ramach Usługi Apple Music mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. Dla wygody użytkownika iTunes może zamieszczać linki do witryn, produktów lub usług osób trzecich. Użytkownik uznaje, że iTunes nie jest zobowiązany do badania ani oceny treści lub zgodności z prawdą, jak również, że iTunes nie gwarantuje i nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za materiały, witryny, produkty lub usługi osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów osób trzecich w sposób, jaki naruszałby prawa jakiejkolwiek innej strony, oraz uznaje, że iTunes nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za korzystanie z nich przez Użytkownika w taki sposób.

NIESTOSOWNE MATERIAŁY

Użytkownik uznaje, że korzystając z Usługi Apple Music może napotkać materiały, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne, oraz, że treści te mogą, lecz nie muszą zostać określone jako drastyczne. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi Apple Music na własne ryzyko, a iTunes nie będzie ponosić wobec niego odpowiedzialności za materiały, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne. Rodzaje i opisy Produktów Apple Music zostały zamieszczone dla wygody, a Użytkownik uznaje, że iTunes nie gwarantuje, że są one dokładne.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa Apple Music, w tym, między innymi, Produkty Apple Music, grafika, interfejsy użytkownika, treści dźwiękowe, treści wizualne, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usługi Apple Music, zawierają informacje i materiały zastrzeżone, stanowiące własność iTunes i/lub licencjodawców oraz są chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, w tym praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji lub materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania z Usługi Apple Music zgodnie z niniejszą Umową. Żadnej części Usługi Apple Music nie można w jakikolwiek sposób powielić, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszych warunkach. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie modyfikować Usługi Apple Music ani jej nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł zależnych na jej podstawie, jak również użytkownik nie będzie użytkował Usługi Apple Music w jakikolwiek niedozwolony sposób, w tym, między innymi, poprzez naruszenie lub obciążenie przepustowości sieci.

Wszystkie prawa autorskie do Usługi Apple Music (w tym do kompilacji treści, ogłoszeń, linków do innych zasobów internetowych oraz do opisów tych zasobów) należą do iTunes i/lub jego licencjodawców, którzy zastrzegają wszystkie przysługujące im prawa na podstawie prawa stanowionego i prawa słuszności. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI APPLE MUSIC, Z WYJĄTKIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI APPLE MUSIC W SPOSÓB DOPUSZCZONY W NINIEJSZYCH WARUNKACH, JEST SUROWO ZABRONIONE, NARUSZA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB ORAZ MOŻE SPOWODOWAĆ POCIĄGNIĘCIE UŻYTKOWNIKA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KARNEJ – WŁĄCZNIE Z ZAPŁATĄ ODSZKODOWAŃ PIENIĘŻNYCH – ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

Użytkownik, o ile ma nieposzlakowaną opinię jako użytkownik Usługi Apple Music, może otrzymać ograniczony dostęp do projektów graficznych okładek albumów z muzyką przechowywaną w bibliotece iTunes aplikacji iTunes należącej do użytkownika. Treści takie są udostępniane jedynie dla wygody użytkownika, a iTunes nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu projektów graficznych okładek albumów, ani korzystania z nich przez użytkownika. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do projektów graficznych okładek albumów jedynie w powiązaniu z Usługą Apple Music. Projekt graficzny okładki albumu jest udostępniany do użytku osobistego, nie komercyjnego. Użytkownik zgadza się nie korzystać z projektu graficznego okładki albumu w sposób, który byłby naruszeniem lub pogwałceniem niniejszej Umowy lub praw jakiejkolwiek innej osoby oraz uznaje, że iTunes nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z projektu graficznego okładki albumu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Jeżeli użytkownik naruszył lub jeżeli iTunes podejrzewa, że użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy, wówczas iTunes, wedle własnego uznania i bez powiadomienia, a także nie zwalniając użytkownika ze zobowiązania do uregulowania wszelkich należności z tytułu Konta użytkownika, może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę i/lub zlikwidować Konto użytkownika; i/lub (ii) wypowiedzieć umowę licencyjną na oprogramowanie; i/lub (iii) uniemożliwić dostęp do Usługi Apple Music (lub jakiejkolwiek jej części).

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Udostępniając Usługę Apple Music iTunes będzie postępował z należytą starannością i biegłością. iTunes nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usługi Apple Music, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) Korzystanie przez użytkownika z Usługi Apple Music będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów. Użytkownik uznaje, że iTunes może usuwać Usługę Apple Music na czas nieokreślony lub w dowolnym czasie zlikwidować ją ze względów technicznych lub operacyjnych oraz, że – na ile będzie to praktycznie możliwe – poinformuje o tym użytkownika;

(ii) Usługa Apple Music będzie wolna od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym iTunes wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Użytkownik będzie odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowej swojego systemu przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi Apple Music, w tym treści lub danych używanych w związku z Usługą Apple Music lub nabytych za pośrednictwem Usługi Apple Music.

b. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie (d) poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku iTunes, jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez iTunes, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

(i) nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec użytkownika przez iTunes lub naszych pracowników czy agentów;

(ii) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(iii) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji iTunes o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu użytkownikowi dostępu do Usługi Apple Music lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez iTunes, że nastąpiło naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, pogorszeniem możliwości prowadzenia interesów lub utratą zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem z Usługi Apple Music przez użytkownika.

c. iTunes dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez użytkownika w związku z Usługą Apple Music, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

d. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności iTunes za oszustwo, rażące niedbalstwo, niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

e. W przypadku naruszenia Umowy przez użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec iTunes, jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez iTunes w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez iTunes, że naruszenie Umowy miało miejsce.

ZMIANY

iTunes zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie modyfikacji do niniejszej Umowy oraz do ustanawiania nowych lub dodatkowych warunków w zakresie korzystania przez użytkownika z Usługi Apple Music. Użytkownik zostanie poinformowany o takich modyfikacjach i dodatkowych warunkach, które w przypadku ich zaakceptowania, wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym oraz zostaną włączone do niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik odmówi przyjęcia tych zmian, iTunes będzie przysługiwało prawo rozwiązania niniejszej Umowy.

ZAWIADOMIENIE O PRAWACH AUTORSKICH

 

Jeżeli użytkownik uważa, że jakiekolwiek Produkty Apple Music lub jakiekolwiek inne treści dostępna za pośrednictwem Usługi Apple Music naruszają przysługujące użytkownikowi prawo autorskie, powinien skontaktować się z Agentem Apple ds. Praw Autorskich pod adresem: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. iTunes może, wedle własnego uznania, zawiesić korzystanie z Konta i/lub zlikwidować Konto użytkownikowi, który zostanie uznany za osobę dopuszczającą się wielokrotnych naruszeń.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a iTunes i reguluje korzystanie przez użytkownika z Usługi Apple Music, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a iTunes. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niedochodzenie przez iTunes któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. iTunes nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn, na które nie miał wpływu.

Usługa Apple Music jest dostarczana przez iTunes z siedzibą w Luksemburgu. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów prawa miejscowego, stanowego, federalnego i krajowego, wszelkich regulaminów, rozporządzeń i regulacji, które mają zastosowanie do korzystania przez niego z Usługi Apple Music. Transakcje zawierane przy pomocy Usługi Apple Music podlegają przepisom prawa polskiego, z pominięciem zasady kolizji praw. Korzystanie przez użytkownika z Usługi Apple Music może podlegać również przepisom innych praw. Użytkownik w sposób wyraźny uznaje, że wyłącznymi sądami właściwymi do rozstrzygania powództw i sporów z iTunes lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usługi Apple Music są sądy polskie. Ryzyko utraty a także tytuł w przypadku wszystkich transakcji dokonywanych elektronicznie przechodzi na nabywcę w Polsce z chwilą transmisji elektronicznej do odbiorcy. Pracownicy iTunes ani osoby działające w imieniu iTunes nie są władni zmienić niniejszej Umowy.

iTunes może przesyłać użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usługi Apple Music za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Konta lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres podany na Koncie lub za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w ramach Usługi Apple Music. Powiadomienia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

iTunes zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków, jakie uzna za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik uznaje, że iTunes przysługuje prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika, do ujawnienia informacji na temat Konta przedstawicielom prawa, urzędnikom administracji państwowej i/lub osobom trzecim, jeżeli iTunes uzna takie ujawnienie za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia wykonania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy (co obejmuje między innymi prawo uczestniczenia przez iTunes we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usługi Apple Music i/lub Produktów Apple Music, i/lub roszczeniach zgłoszonych przez osobę trzecią, jakoby użytkownik korzystał z Usługi i/lub z Produktów Apple Music niezgodnie z prawem i/lub z naruszeniem jej praw).

Data ostatniej aktualizacji: 21 października 2015 r.