Warunki świadczenia usług Apple Media

Niniejsze warunki stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a Apple („Umowa”). Prosimy o uważne przeczytanie Umowy. W celu potwierdzenia zrozumienia i akceptacji Umowy należy kliknąć przycisk „Akceptuję” („Agree”).

A. WPROWADZENIE DO NASZYCH USŁUG

Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez użytkownika z usług Apple („Usługi” — np. jeśli są dostępne, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, subskrypcje Apple Podcast, Apple TV, Apple TV+, kanały Apple TV, Game Center, iTunes), dzięki którym może on kupować, uzyskiwać, nabywać na podstawie licencji, najmować lub subskrybować Treści, aplikacje („Apps”) (jak zdefiniowano poniżej) i inne usługi In-App (łącznie „Treści”). Treści mogą być oferowane za pośrednictwem usług świadczonych przez Apple lub stron niezależnych. Nasze Usługi są dostępne dla użytkownika w jego kraju lub na terytorium zamieszkania („Kraj Zamieszkania”), a także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w których użytkownik tymczasowo przebywa. Tworząc konto na potrzeby używania Usługi w danym kraju lub na danym terytorium, użytkownik określa go jako swój Kraj Zamieszkania. W celu korzystania z naszych Usług, użytkownik musi posiadać kompatybilny sprzęt komputerowy, oprogramowanie (najnowszą zalecaną, a niekiedy wymaganą, wersję) i dostęp do Internetu (może to wymagać uiszczania opłat). Czynniki te mogą mieć wpływ na świadczenie przez nas Usług.

B. KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG

OPŁATY, PODATKI I ZWROTY

Użytkownik może pozyskiwać Treści w ramach naszych Usług nieodpłatnie albo odpłatnie, co w obu przypadkach określa się mianem „Transakcji”. Z każdą Transakcją użytkownik nabywa licencję na korzystanie wyłącznie z Treści. Każda Transakcja stanowi elektroniczną umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem a Apple i/lub pomiędzy użytkownikiem a dostawcą Treści w ramach naszych Usług. Jeżeli jednak użytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd. Apple Distribution International Ltd. jest sprzedawcą niektórych nabywanych Treści z Apple Books, Apple Podcasts lub App Store, zgodnie z informacją podaną na stronie produktu i/lub podczas procesu nabywania odpowiedniej Usługi. W takim przypadku użytkownik nabywa od Apple Distribution International Ltd. Treści, na które licencji udziela Dostawca Treści (np. Dostawca Aplikacji) zdefiniowany poniżej), wydawca książki, itp.) Przy dokonywaniu pierwszej Transakcji użytkownik zostanie poproszony o wskazanie jak często powinien być pytany o hasło dla potrzeb przyszłych Transakcji. Po aktywowaniu czujnika Touch ID na potrzeby Transakcji, użytkownik zostanie poproszony o uwierzytelnienie wszystkich Transakcji za pomocą odcisku palca, a jeżeli włączył funkcję Face ID dla Transakcji — o uwierzytelnianie wszystkich Transakcji za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami hasła w każdej chwili, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie https://support.apple.com/HT204030.

Apple obciąży podaną przez użytkownika wybraną metodę płatności (karta kredytowa, karta debetowa, karta podarunkowa / kod podarunkowy lub inną dostępną metodę w jego Kraju Zamieszkania) każdą odpłatną Transakcją, z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących podatków. Apple może obciążyć wybraną metodę płatności w portfelu Apple przy użyciu płatności Apple Pay, jeśli użytkownik dodał ją również do swojego portfela Apple. Z kontem Apple ID można skojarzyć kilka form płatności, użytkownik zgadza się, że firma Apple może przechowywać informacje o tych formach płatności i obciążać je kosztami Transakcji. Podstawowa forma płatności użytkownika jest wyświetlana na górze strony płatności w ustawieniach konta.

Jeśli nie można obciążyć podstawowej formy płatności (np. z powodu utraty ważności lub braku środków), użytkownik upoważnia firmę Apple do podjęcia próby obciążenia innych kwalifikujących się form płatności w kolejności od pierwszej do ostatniej zgodnie z kolejnością ich wyświetlania na stronie płatności w ustawieniach konta. Jeśli obciążenie metody płatności będzie niemożliwe, użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie nierozliczone kwoty, a Apple może podejmować kolejne próby obciążenia podanej formy płatności lub zwrócić się o podanie innej formy płatności. Jeżeli użytkownik zamówi Treści w przedsprzedaży, zostanie obciążony kosztami po dostarczeniu Treści (chyba że użytkownik anuluje zamówienie zanim Treści staną się dla niego dostępne). Zgodnie z miejscowymi przepisami Apple może dokonać automatycznej aktualizacji dotyczącej metody płatności użytkownika, w przypadku gdy otrzyma takie informacje od jego sieci płatności lub instytucji finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozliczania Transakcji są dostępne na stronie http://support.apple.com/HT201359. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich faktur w formie elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną. Ceny Treści mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. W przypadku gdy z przyczyn technicznych dostarczanie Treści jest niemożliwe lub bezzasadnie opóźnione, jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi będzie wymiana Treści albo zwrot zapłaconej ceny, wedle uznania Apple. Apple ma prawo zawiesić lub odwołać płatność lub odrzucić wniosek o zwrot w przypadku odkrycia dowodu oszustwa, nadużycia, czy innego bezprawnego lub opartego na manipulacji działania, które uprawnia Apple do roszczenia wzajemnego. Warunki dotyczące kredytu sklepowego oraz kart/kodów podarunkowych dostępne są na stronie https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Prawo do odstąpienia: Użytkownik ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia bez podania przyczyny.

Aby odstąpić od zamówienia, należy poinformować Apple o takiej decyzji. Celem zapewnienia bezzwłocznej realizacji odstąpienia zalecamy skorzystanie z Formularza Zgłaszania Problemów. Formularz ten może być użyty do odstąpienia od wszystkich Usług z wyjątkiem usług Complete My Season i niewykorzystanych iTunes Gifts zakupionych bezpośrednio od Apple, od których można odstąpić po skontaktowaniu się z obsługą wsparcia iTunes. Odstąpienie od usług subskrypcji jest możliwe wyłącznie po początkowym zamówieniu subskrypcji i nie jest możliwe po każdym jej automatycznym odnowieniu. Użytkownik może także poinformować Apple o zamiarze odstąpienia, korzystając z zamieszczonego poniżej wzoru formularza odstąpienia lub innego jednoznacznego oświadczenia. W przypadku skorzystania z formularza Zgłaszania Problemów bezzwłocznie potwierdzimy przyjęcie wniosku o odstąpienie.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, należy wysłać stosowną informację przed wygaśnięciem 14-dniowego okresu.

Skutki odstąpienia: Dokonamy zwrotu płatności nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Skorzystamy z tej samej metody płatności, która została użyta podczas Transakcji i nie pobierzemy żadnych opłat za zwrot.

Wyjątki od prawa do odstąpienia: Nie można odstąpić od zamówienia dotyczącego dostarczania Treści, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną prośbą i zgodą użytkownika, co oznacza utratę prawa do odstąpienia.

Wzór formularza odstąpienia:

- Do Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia:

- Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy dotyczącej:

[WSTAWIĆ IDENTYFIKATOR ZAMÓWIENIA, POZYCJĘ, WYKONAWCĘ I TYP]

- Zamówienie z dnia [WSTAWIĆ DATĘ] / otrzymane w dniu [WSTAWIĆ DATĘ]

- Imię i nazwisko klienta

- Adres klienta

- Adres e-mail klienta (opcjonalnie)

- Data

KONTO

Korzystanie z naszych Usług i dostęp do własnych Treści może wymagać identyfikatora Apple ID. Identyfikator Apple ID jest kontem, którym użytkownik posługuje się w środowisku Apple. Korzystanie z usługi Game Center podlega postanowieniom niniejszej Umowy i również wymaga posiadania konta usługi Game Center. Identyfikator konta użytkownika jest cenny i na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zachowanie jego poufności i bezpieczeństwa. Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty spowodowane nieuprawnionym korzystaniem z konta. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że dostęp do jego konta uzyskały niepowołane osoby, powinien skontaktować się z Apple.

Aby utworzyć konto i korzystać z naszych Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat (albo spełniać minimalne kryterium wieku w swoim Kraju Zamieszkania określone w procesie rejestracji). Identyfikator Apple ID dla osób, które nie spełniają tego kryterium może zostać utworzony przez rodzica albo opiekuna prawnego za pomocą funkcji Chmura rodzinna („Family Sharing”) lub przez zatwierdzoną instytucję oświatową. Rodzic lub opiekun prawny, który tworzy konto niepełnoletniego dziecka powinien zapoznać się z niniejszą Umową wraz z dzieckiem, aby obie strony rozumiały jej treść.

Użytkownik może dodać, powiadomić lub usunąć Kontakty opiekunów prawnych konta Apple ID zgodnie z opisem zawartym na stronie http://support.apple.com/HT212360. Dostęp Kontaktu opiekuna prawnego do konta Apple ID użytkownika jest ograniczony zgodnie z opisem na stronie http://support.apple.com/HT212361.

PRYWATNOŚĆ

Usługa podlega zasadom Polityki Prywatności Apple zamieszczonej pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG I TREŚCI

Korzystając z Usług i Treści, użytkownik musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym punkcie („Zasady Korzystania”). Korzystanie z Usług i Treści w każdy inny sposób stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy. Apple może monitorować sposób korzystania z Usług i Treści przez użytkownika, aby upewnić się, że użytkownik przestrzega Zasad Korzystania.

Wszystkie Usługi:

- Użytkownik może korzystać z Usług i Treści wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych (z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Treści ze sklepu App Store” poniżej).

- Dostarczanie Usług lub Treści przez Apple nie powoduje przeniesienia na użytkownika żadnych praw do korzystania z Treści na zasadach komercyjnych lub promocyjnych i nie stanowi przyznania ani zrzeczenia się praw przysługującym właścicielom praw autorskich.

- Użytkownik może korzystać z Treści z maksymalnie pięciu różnych identyfikatorów Apple ID na każdym urządzeniu.

– W przypadku dowolnej Usługi użytkownik może mieć do 10 urządzeń (ale tylko maksymalnie 5 komputerów) zalogowanych jednocześnie z wykorzystaniem swojego identyfikatora Apple ID, chociaż jednoczesne strumieniowanie lub pobieranie Treści może być ograniczone do mniejszej liczby urządzeń, jak określono poniżej w punkcie Apple Music i Apple TV. Każdy komputer musi być również zarejestrowany przy użyciu tego samego identyfikatora Apple ID (więcej informacji na temat rejestrowania komputerów można znaleźć na stronie https://support.apple.com/HT201251). Urządzenia mogą być kojarzone z innym identyfikatorem Apple ID raz na 90 dni.

– Manipulowanie liczbą odtworzeń, pobrań, ocen lub recenzji z wykorzystaniem jakichkolwiek środków – takie jak (i) użycie bota, skryptu lub automatycznego procesu; albo (ii) zapewnianie bądź przyjmowanie jakiegokolwiek rodzaju wynagrodzenia lub zachęty – jest zabronione.

- Użytkownik ma obowiązek zadbać o to, aby nie zagubić, nie zniszczyć ani nie uszkodzić pobranych już Treści. W tym celu zaleca się regularne tworzenie ich kopii zapasowych.

- Użytkownik nie może modyfikować ani obchodzić technologii zabezpieczających zapewnionych w ramach Usług.

- Użytkownik może uzyskać dostęp do świadczonych przez nas Usług wyłącznie za pomocą oprogramowania Apple i nie może modyfikować ani korzystać ze zmodyfikowanych wersji tego oprogramowania.

- Treści filmowe wymagają połączenia HDCP.

Sprzedaż i wynajem treści audio i wideo:

- Użytkownik może korzystać z Treści nieposiadających zabezpieczeń DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi) na ograniczonej liczbie kompatybilnych urządzeń należących do użytkownika albo przez niego kontrolowanych. Z Treści posiadających zabezpieczenia DRM można korzystać na maksymalnie pięciu komputerach i dowolnej liczbie urządzeń, które użytkownik zsynchronizuje z takich komputerów.

- Treści z wypożyczalni można oglądać tylko na jednym urządzeniu w danym czasie i należy je odtworzyć w ciągu 30 dni i obejrzeć w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia oglądania (zatrzymanie, wstrzymanie lub ponowne uruchomienie nie spowoduje przedłużenia wskazanego czasu).

- Użytkownik może nagrać playlistę audio zakupionej muzyki na dysk maksymalnie siedem razy; ograniczenie to nie stosuje się do Treści nieposiadających zabezpieczeń DRM. Inne treści nie mogą być nagrywane na dysk. Użytkownik może korzystać z płyty audio CD, na którą nagrał swoje Treści w taki sam sposób jak z płyty audio CD zakupionej w sklepie detalicznym, z zastrzeżeniem lokalnych praw autorskich.

- Kupione treści zazwyczaj będą dostępne dla użytkownika do pobrania, ponownego pobrania lub uzyskania dostępu w inny sposób z platformy Apple. Jest to mało prawdopodobne, ale Treść po zakupie może zostać usunięta z Usług (np. z powodu jej usunięcia przez dostawcę) i pobranie jej lub uzyskanie do niej dostępu z platformy Apple może być niemożliwe. Aby umożliwić sobie dalsze korzystanie z Treści, zachęcamy użytkowników do pobrania całej zakupionej Treści na urządzenie należące do użytkownika i stworzenia kopii zapasowej Treści.

Treści ze sklepu App Store:

- Termin „Aplikacje” obejmuje aplikacje i wycinki aplikacji na dowolną platformę i/lub system operacyjny Apple, w tym zakupy w aplikacjach (In-App Purchases), rozszerzenia (takie jak klawiatury), naklejki i subskrypcje udostępniane w ramach takich aplikacji lub wycinków aplikacji.

- Osoby występujące w imieniu przedsiębiorstwa handlowego, organizacji rządowej lub instytucji oświatowej („Przedsiębiorstwo”) mogą pobierać i synchronizować aplikacje spoza Arcade Apps na potrzeby (i) pojedynczej osoby na co najmniej jednym urządzeniu należącym do Przedsiębiorstwa albo przez nie kontrolowanym; albo (ii) wielu osób na jednym wspólnym urządzeniu należącym do Przedsiębiorstwa albo przez nie kontrolowanym. Oznacza to, że każde urządzenie użytkowane seryjnie albo współdzielone przez wielu użytkowników wymaga osobnej licencji.

Apple Music:

- Indywidualna subskrypcja Apple Music umożliwia użytkownikowi strumieniowanie na jednym urządzeniu w danym czasie; Subskrypcja Rodzinna umożliwia użytkownikowi i członkom jego Rodziny strumieniowanie na maksymalnie sześciu urządzeniach jednocześnie.

Apple Arcade:

- Aplikacje Apple Arcade mogą być pobierane lub ponownie pobierane tylko z ważną wersją próbną lub subskrypcją Apple Arcade.

- W przypadku zakończenia subskrypcji aplikacje pobrane za pośrednictwem Apple Arcade nie będą już dostępne dla użytkownika.

Treści Apple TV

- W przypadku większości kanałów można jednocześnie przesyłać strumieniowo zawartość z maksymalnie trzech urządzeń.

- Więcej informacji na temat zasad korzystania z Treści Apple TV można znaleźć na stronie https://support.apple.com/en-us/HT210074.

POBIERANIE

- Ilość pobranej Treści może być ograniczona, a niektóre pobrane Treści mogą wygasnąć po upływie określonego czasu od pobrania lub pierwszego odtworzenia. Niektóre Treści mogą nie być w ogóle dostępne do pobrania.

Użytkownik ma możliwość ponownego pobrania nabytych wcześniej Treści („Ponowne Pobranie”) na swoje urządzenia, które są zarejestrowane za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID („Urządzenia Powiązane”). Użytkownik może wyświetlić rodzaje Treści udostępnione do Ponownego Pobrania w swoim Kraju Zamieszkania na stronie https://support.apple.com/HT204632. Treści mogą nie być udostępnione do Ponownego Pobrania, jeżeli nie znajdują się już w ofercie dostępnej w ramach naszych Usług.

Treść może również zostać w dowolnej chwili usunięta z naszych Usług, po jej usunięciu nie będzie można jej pobrać, pobrać ponownie ani uzyskać do niej dostępu w inny sposób z platformy Apple.

SUBSKRYPCJE

Usługi i niektóre aplikacje mogą umożliwić użytkownikowi zakup dostępu do Treści lub usług na zasadzie subskrypcji („Płatne Subskrypcje”). Płatne Subskrypcje odnawiają się automatycznie do czasu, gdy nie zostaną anulowane w opcji Zarządzaj Subskrypcjami (Manage Subscriptions) w ustawieniach konta użytkownika. Aby dowiedzieć się jak anulować swoją subskrypcję, należy odwiedzić stronę https://support.apple.com/HT202039. Użytkownik zostanie powiadomiony o wzroście ceny Płatnej Subskrypcji oraz, w razie potrzeby, poproszony o zgodę na jej kontynuowanie. Użytkownik zostanie obciążony opłatą nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem ostatniego okresu Płatnej Subskrypcji. Jeśli podana przez użytkownika metoda płatności z jakiegokolwiek powodu nie będzie mogła zostać obciążona (np. wygaśnięcie lub niedostateczny poziom środków), a użytkownik nie anulował wcześniej Płatnej Subskrypcji, odpowiada on za wszelkie nierozliczone kwoty; w razie zaktualizowania metody płatności próba jej obciążenia zostanie powtórzona. Działanie to może spowodować zmianę daty rozpoczęcia kolejnego okresu Płatnej Subskrypcji i terminu rozliczania poszczególnych okresów. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania opłaconej subskrypcji użytkownika, jeśli nie będziemy w stanie skutecznie obciążyć sposobu płatności użytkownika w celu odnowienia subskrypcji. Niektóre Płatne Subskrypcje mogą oferować bezpłatny okres próbny przed obciążeniem podanej przez użytkownika metody płatności. Subskrypcja powinna zostać anulowana co najmniej 24 godziny przed upływem bezpłatnego okresu próbnego, jeśli użytkownik postanowi anulować Płatną Subskrypcję przed rozpoczęciem obciążania podanej przez niego metody płatności.

Jeśli użytkownik rozpocznie bezpłatną wersję próbną Płatnej Subskrypcji oferowaną przez Apple jako dostawcę Treści („Płatna Subskrypcja Apple”) i anuluje ją przed jej zakończeniem, użytkownik nie może ponownie aktywować bezpłatnej wersji próbnej.

Bezpłatnych wersji próbnych ani bezpłatnych ofert Płatnych Subskrypcji Apple, z wyłączeniem iCloud+, nie można łączyć z żadnymi bezpłatnymi wersjami próbnymi ani ofertami Apple One. Jeśli użytkownik korzysta z bezpłatnego okresu próbnego lub bezpłatnej oferty dowolnych Płatnych Subskrypcji Apple i subskrybuje Apple One, bezpłatne wersje próbne lub oferty przeznaczone dla użytkownika nie zostaną wstrzymane, nawet jeśli użytkownik ma dostęp do takich Płatnych Subskrypcji Apple w ramach subskrypcji Apple One.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bezpłatny okres próbny lub bezpłatna oferta może wygasnąć, gdy użytkownik jest Płatnym Subskrybentem Apple One, a Apple nie ma obowiązku przywrócenia konta, zwrotu kosztów ani udzielenia jakiejkolwiek innej rekompensaty za jakąkolwiek część wygasłego bezpłatnego okresu próbnego lub bezpłatnej oferty.

Po wygaśnięciu Płatnej Subskrypcji dowolnej Usługi lub Treści użytkownik utraci dostęp do wszelkich funkcji lub Treści tej Usługi, która wymaga Płatnej Subskrypcji.

DOSTĘPNOŚĆ TREŚCI I USŁUG

Warunki przewidziane w niniejszej Umowie w zakresie Usług, rodzajów Treści, funkcji lub funkcjonalności, które nie są dostępne w Kraju Zamieszkania użytkownika, stosuje się wyłącznie wtedy, gdy staną się dostępne dla użytkownika. Aby wyświetlić rodzaje Treści dostępnych dla użytkownika w jego Kraju Zamieszkania, należy przejść do Usług albo na stronę https://support.apple.com/HT204411. Niektóre Usługi i Treści dostępne dla użytkownika w kraju ojczystym mogą nie być dostępne dla użytkownika w czasie podróży poza kraj ojczysty, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

SPRZĘT I URZĄDZENIA STRON TRZECICH

Użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji i Usług podczas próby uzyskiwania do nich dostępu z urządzenia innej firmy niż Apple. Ponadto niektóre Usługi mogą wymagać, kierować użytkownika lub sugerować korzystanie ze sprzętu stron trzecich w pewnych okolicznościach i/lub dla określonych czynności; takie użytkowanie podlega warunkom takiego sprzętu i powinno być zgodne z odpowiednimi instrukcjami producenta. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się, że Apple może czasami automatycznie pobrać i zainstalować niewielkie aktualizacje oprogramowania na sprzęcie stron trzecich.

C. PRZESYŁANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA MATERIAŁÓW DO NASZYCH USŁUG

Nasze Usługi mogą umożliwić użytkownikowi przesyłanie lub zamieszczanie materiałów, takich jak komentarze, oceny i recenzje, obrazy, filmy i podcasty (w tym powiązane metadane i grafikę). Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji musi być zgodne z poniższymi Wytycznymi dotyczącymi Przesyłania, które mogą być okresowo aktualizowane, a jeżeli dostrzeżemy, że wybrane materiały naruszają nasze Wytyczne dotyczące Przesyłania, usuniemy takie materiały. Jeżeli użytkownik zauważy materiały, które są niezgodne z Wytycznymi dotyczącymi Przesyłania, powinien skorzystać z funkcji Zgłoszenia Problemu (Report a Concern). Użytkownik w sytuacjach dozwolonych przez prawo niniejszym przyznaje Apple obowiązującą na całym świecie, nieodpłatną, bezterminową, niewyłączną licencję na korzystanie z materiałów przesłanych przez użytkownika w ramach Usług i związanego z nimi marketingu oraz do celów wewnętrznych Apple. Apple może monitorować przesłane materiały i zdecydować o ich usunięciu albo edycji.

Wytyczne dotyczące Przesyłania: Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu:

- zamieszczania materiałów, na których wykorzystanie użytkownik nie ma pozwolenia, prawa ani licencji, lub (ii) naruszanie prawa jakiejkolwiek strony trzeciej;

- zamieszczania niestosownych, obraźliwych, niezgodnych z prawem, niedokładnych lub szkodliwych treści;

- zamieszczania danych osobowych, informacji prywatnych lub poufnych należących do innych osób;

- pozyskiwania danych osobowych od osoby małoletniej;

- podawania się za kogoś innego lub podszywania się pod inną osobę lub podmiot;

- zamieszczania lub wysyłania spamu, w tym między innymi niezamawianych lub wysyłanych bez upoważnienia reklam, materiałów promocyjnych lub ogłoszeń informacyjnych;

– zamieszczania, modyfikowania lub usuwania oceny albo recenzji w zamian za jakąkolwiek rekompensatę lub zachętę; 

– zamieszczania nieuczciwej, obraźliwej, szkodliwej, mylącej oceny lub recenzji lub zamieszczania ocen lub recenzji w złej wierze lub niedotyczącej Treści, której dotyczy recenzja;

- planowania lub prowadzenia jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, stanowiącym oszustwo lub manipulację.

D. CHMURA RODZINNA (FAMILY SHARING)

Organizator rodziny („Organizer”) musi mieć ukończone 18 lat i być rodzicem lub opiekunem prawnym członków Rodziny, którzy nie ukończyli 13 roku życia albo równoważnego minimalnego wieku obowiązującego w danym Kraju Zamieszkania (określonego w procesie rejestracji). Do dostępu do wszystkich funkcji Chmury rodzinnej (Family Sharing) niezbędne są urządzenia Apple.

Udostępnianie zakupów: Funkcja Udostępnianie zakupów (Purchase Sharing) w ramach Chmury rodzinnej pozwala udostępnić uprawnione Treści maksymalnie sześciu członkom Rodziny. Organizator zaprasza innych członków Rodziny i zobowiązuje się opłacać wszystkie zainicjowane przez nich Transakcje. Kwalifikujący się sposób płatności wybrany przez Organizatora stosowany jest do opłacenia każdej Transakcji zainicjowanej przez członka Rodziny (z wyjątkiem sytuacji, gdy na koncie członka Rodziny jest kredyt sklepowy, który zawsze wykorzystywany jest w pierwszej kolejności). Członkowie Rodziny działają jako przedstawiciele Organizatora w przypadku korzystania z jego kwalifikującej się metody płatności. Organizator niniejszym zgadza się na (1) opłacanie takich Transakcji, (2) autoryzowanie Transakcji zainicjowanych przez członków Rodziny, (3) obciążanie kwalifikujących się metod płatności kwotą za Transakcje w sposób opisany w Sekcji B powyżej. Organizatorzy mają obowiązek przestrzegania swojej umowy dotyczącej kwalifikującego się sposobu płatności i ponoszenia całego ryzyka związanego z udostępnianiem sposobu płatności członkom Rodziny. Paragon albo fakturę za każdą Transakcję członka Rodziny wysyła się do członka rodziny, który ją zainicjował oraz do Organizatora.

Poproś o zakup: Poproś o zakup (Ask to Buy) to wygodna funkcja pozwalająca Organizatorowi na zatwierdzenie Transakcji zainicjowanych przez członka Rodziny, który nie ukończył 18 roku życia (albo nie osiągnął równoważnego wieku pełnoletności w Kraju Zamieszkania użytkownika). Organizator musi być rodzicem albo opiekunem prawnym każdego członka Rodziny, dla którego aktywowano funkcję Poproś o zakup (Ask to Buy). Treści udostępnianych przez członków Rodziny lub nabywanych za kody nie można obwarować funkcją Poproś o zakup (Ask to Buy).

Zmiany członków Rodziny: W przypadku gdy członek Rodziny odejdzie albo zostanie usunięty z Rodziny, pozostali członkowie Rodziny mogą nie mieć już dostępu do Treści byłego członka Rodziny, w tym Treści nabytych przy użyciu sposobu płatności Organizatora.

Zasady funkcji Chmura rodzinna (Family Sharing): W danym czasie użytkownik może należeć tylko do jednej Rodziny, a Rodzinę może zmieniać nie częściej niż dwa razy w roku. Użytkownik może zmieniać identyfikator Apple ID związany z Rodziną nie częściej niż raz na 90 dni. Wszyscy członkowie Rodziny muszą być z tego samego Kraju Zamieszkania. Nie wszystkie Treści, w tym Produkty Kupowane w ramach Zakupów w aplikacji (In-App Purchases), a także niektóre aplikacje zakupione wcześniej, mogą być udostępnione poprzez Udostępnianie zakupów (Purchase Sharing). Subskrypcje Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ i Apple Fitness+ są automatycznie włączane w celu udostępniania w Rodzinie. Subskrypcje, z których korzystają członkowie rodziny mogą podlegać ograniczeniom w korzystaniu z Treści na zasadzie subskrypcji.

E. SPERSONALIZOWANA FUNKCJA REKOMENDACJI

Usługi mogą rekomendować użytkownikowi Treści na podstawie jego pobrań, zakupów i innych czynności. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich spersonalizowanych rekomendacji niektórych Usług w ustawieniach swojego konta.

F. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU ITUNES STORE

SEASON PASS I MULTI-PASS

Funkcja Pass umożliwia użytkownikowi zakup i odbiór Treści telewizyjnych w chwili ich udostępnienia. Season Pass (Bilet serii) stosuje się do Treści telewizyjnych o ograniczonej liczbie odcinków w sezonie; Multi-Pass (Karnet) stosuje się do Treści telewizyjnych dostępnych na bieżąco. Pełna opłata za funkcję Season Pass lub Multi-Pass pobierana jest w chwili dokonywania Transakcji. Treści w ramach Season Pass lub Multi-Pass można pobrać w ciągu 90 dni od udostępnienia ostatniego odcinka. W przypadku wybrania automatycznego odnawiania w chwili uzyskania funkcji Multi-Pass, użytkownik zostanie obciążony pełną ceną za każdy kolejny cykl Multi-Pass. Użytkownik może wyłączyć automatyczne odnawianie co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego cyklu Multi-Pass w swoich ustawieniach konta. W przypadku, gdy dostawca Treści dostarczy Apple mniej odcinków telewizyjnych niż było w planach w chwili zakupu funkcji Season Pass przez użytkownika, wartość detaliczna odpowiadająca liczbie odcinków, które nie zostały dostarczone Apple, zostanie uwzględniona jako kredyt w identyfikatorze Apple ID użytkownika.

G. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE SKLEPU APP STORE (Z WYŁĄCZENIEM APLIKACJI APPLE ARCADE)

LICENCJA NA TREŚCI W SKLEPIE APP STORE

Licencje na aplikacje udzielane są użytkownikowi przez Apple albo wykonawcę zewnętrznego („Dostawca Aplikacji”). Jeżeli użytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., ostatecznym sprzedawcą jest Apple Distribution International Ltd., co oznacza, że użytkownik nabywa licencję na aplikacje od Apple Distribution International Ltd., przy czym licencji na aplikację udziela Dostawca Aplikacji. Aplikacja, na którą licencji udziela Apple, to “Aplikacja Apple” („Apple App”), a aplikacja, na którą licencji udziela Dostawca Aplikacji, to „Aplikacja Zewnętrzna” („Third Party App”). Apple działa jako pośrednik Dostawców Aplikacji, udostępniając sklep App Store, i nie jest stroną umowy sprzedaży ani umowy użytkownika zawartej pomiędzy użytkownikiem a Dostawcą Aplikacji. Każda aplikacja, którą użytkownik nabywa, podlega Umowie Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym („Standardowa Umowa EULA”) opisanej poniżej, chyba że Apple albo Dostawca Aplikacji dostarczy nadrzędną indywidualną umowę licencyjną („Indywidualna Umowa EULA”). Dostawca Aplikacji Zewnętrznych ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość, gwarancje i roszczenia, jakie przysługują użytkownikowi w związku z Aplikacją Zewnętrzną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Apple jest osobą trzecią, na rzecz której zawarto Standardową Umowę EULA lub Indywidualną Umowę EULA obowiązującą w przypadku każdej Aplikacji Zewnętrznej i z tego tytułu może taką umowę egzekwować. Niektóre aplikacje, takie jak naklejki i aplikacje iMessage, nie mogą pojawiać się na wyświetlaczu ("Springboard") urządzenia, ale można uzyskać dostęp do nich i skorzystać z nich dzięki szufladzie na aplikacje (App drawer Messages).

PRODUKTY KUPOWANE W IN-APP PURCHASES

Aplikacje mogą oferować treści, usługi lub funkcjonalności, z których można korzystać w ramach takich aplikacji („Produkty Kupowane w In-App Purchases”). Zakupy w aplikacjach, które podlegają zużyciu podczas korzystania z aplikacji (na przykład wirtualne klejnoty), nie mogą być przenoszone pomiędzy urządzeniami i mogą zostać pobrane tylko jednorazowo. Użytkownik musi uwierzytelnić swoje konto przed dokonaniem zakupu w aplikacjach – niezależnie od uwierzytelnienia na potrzeby otrzymania innych Treści – wpisując swoje hasło albo używając czujnika Touch ID lub funkcji Face ID. Użytkownik będzie mógł dokonać dodatkowego zakupu w aplikacjach w ciągu piętnastu minut bez ponownego uwierzytelnienia, chyba że wystąpił o żądanie hasła przy każdym zakupie albo aktywował czujnik Touch ID lub funkcję Face ID. Użytkownik może wyłączyć możliwość dokonywania zakupów w aplikacjach, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie https://support.apple.com/HT201304.

UTRZYMANIE I WSPARCIE APLIKACJI

Apple odpowiada wyłącznie za zapewnienie utrzymania i wsparcia aplikacji Apple lub zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa. Dostawcy Aplikacji odpowiadają za zapewnienie utrzymania i wsparcia Aplikacji Zewnętrznych.

PAKIETY APLIKACJI

Niektóre Aplikacje mogą być sprzedawane razem jako pakiet („Pakiet Aplikacji”). Wyświetlana cena Pakietu Aplikacji to cena, jaką Apple obciąży użytkownika w momencie zakupu Pakietu Aplikacji. Cena Pakietu Aplikacji może zostać obniżona, aby uwzględnić Aplikacje, które użytkownik już zakupił lub pozyskał, ale może zawierać minimalną opłatę za skompletowanie Pakietu Aplikacji.

UMOWA LICENCYJNA NA APLIKACJĘ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

Na aplikacje dostępne w sklepie użytkownikowi udzielana jest licencja - nie są mu one sprzedawane. Licencja użytkownika jest uzależniona od uprzedniej akceptacji przez niego niniejszej Umowy Licencyjnej na Aplikację z Użytkownikiem Końcowym („Standardowa Umowa EULA”) albo indywidualnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym zawartej pomiędzy użytkownikiem a Dostawcą Aplikacji („Indywidualna Umowa EULA”), o ile taka istnieje. Licencja użytkownika na aplikację Apple zgodnie z niniejszą Standardową Umową EULA albo Indywidualną Umową EULA została udzielona przez Apple, a licencja użytkownika na dowolną Aplikację Zewnętrzną zgodnie z niniejszą Standardową Umową EULA albo Indywidualną Umową EULA została udzielona przez Dostawcę tej Aplikacji Zewnętrznej. Każda aplikacja objęta niniejszą Standardową Umową EULA jest określona w niniejszym dokumencie jako „Aplikacja Objęta Licencją”. Odpowiednio Dostawca Aplikacji albo Apple („Licencjodawca”) zastrzega sobie wszystkie prawa z Aplikacji Objętej Licencją i do Aplikacji Objętej Licencją, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Standardowej Umowy EULA.

a. Zakres Licencji: Licencjodawca udziela użytkownikowi niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji Objętej Licencją na dowolnych produktach marki Apple należących do niego lub przez niego kontrolowanych, zgodnie z Zasadami Korzystania. Warunki niniejszej Standardowej Umowy EULA obowiązują wszystkie treści, materiały i usługi dostępne lub zakupione w ramach Aplikacji Objętej Licencją oraz uaktualnień zapewnianych przez Licencjodawcę, które zastępują albo uzupełniają oryginalną Aplikację Objętą Licencją, chyba że uaktualnieniu temu towarzyszy Indywidualna Umowa EULA. Poza przypadkami przewidzianymi w Zasadach Korzystania, użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać ani udostępniać Aplikacji Objętej Licencją za pośrednictwem sieci w sposób umożliwiający jednoczesne korzystanie z niej na wielu urządzeniach. Użytkownikowi nie wolno przekazywać, redystrybuować ani udzielać dalszej licencji na Aplikację Objętą Licencją (poza sytuacjami, w których wyraźnie wyrażono na to zgodę w niniejszej Umowie), a w przypadku sprzedaży Urządzenia Apple na rzecz osoby trzeciej, przed dokonaniem takiej transakcji, użytkownik będzie zobowiązany usunąć Aplikację Objętą Licencją ze sprzedawanego Urządzenia Apple. Zabronione jest kopiowanie (z zastrzeżeniem przypadków dopuszczonych przez niniejszą licencję oraz Zasady Korzystania), inżynieria odwrotna, dezasemblacja, podejmowanie prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikowanie i tworzenie utworów zależnych Aplikacji Objętej Licencją, jakichkolwiek aktualizacji, lub dowolnych ich części (z wyjątkiem oraz jedynie w zakresie, w jakim powyższe ograniczenie jest zakazane przez obowiązujące przepisy prawa albo w zakresie dozwolonym przez warunki licencyjne regulujące sposób korzystania z komponentów typu open source znajdujących się w Aplikacji Objętej Licencją).

b. Zgoda na wykorzystywanie danych: Użytkownik wyraża zgodę, aby Licencjodawca gromadził i wykorzystywał dane techniczne oraz powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne na temat urządzenia, systemu i aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych użytkownika, które są okresowo gromadzone w celu ułatwienia aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktów oraz świadczenia użytkownikowi ewentualnych innych usług związanych z Aplikacją Objętą Licencją. Licencjodawca może wykorzystywać takie informacje pod warunkiem, że ich postać uniemożliwia identyfikację tożsamości użytkownika, w celu udoskonalenia swoich produktów lub udostępnienia użytkownikowi usług lub technologii.

c. Wypowiedzenie. Niniejsza Standardowa Umowa EULA pozostaje w mocy do chwili jej wypowiedzenia przez użytkownika albo Licencjodawcę. Prawa użytkownika z tytułu niniejszej Standardowej Umowy EULA wygasają automatycznie, jeżeli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z jej postanowień.

d. Usługi Zewnętrzne. Aplikacja Objęta Licencją może umożliwiać uzyskanie dostępu do usług zewnętrznych oraz witryn internetowych Licencjodawcy i/lub osób trzecich (zwanych łącznie i każde z osobna „Usługami Zewnętrznymi”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług Zewnętrznych na swoje wyłączne ryzyko. Licencjodawca nie ma obowiązku badania ani oceny treści ani dokładności jakichkolwiek Usług Zewnętrznych osób trzecich, ani nie ponosi odpowiedzialności za te Usługi Zewnętrzne osób trzecich. Dane wyświetlane w ramach jakiejkolwiek Aplikacji Objętej Licencją lub Usług Zewnętrznych, w tym między innymi informacje finansowe, medyczne i lokalizacyjne, służą jedynie ogólnym celom informacyjnym i nie są gwarantowane przez Licencjodawcę ani jego pośredników. Użytkownik nie będzie korzystał z Usług Zewnętrznych w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Standardowej Umowy EULA lub naruszający prawa własności intelektualnej Licencjodawcy lub osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Usług Zewnętrznych w celu nękania, wykorzystywania, prześladowania, grożenia, ani zniesławiania jakiejkolwiek osoby ani podmiotu, oraz że Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie ich wykorzystanie. Usługi Zewnętrzne mogą nie być dostępne we wszystkich językach albo w Kraju Zamieszkania użytkownika i mogą nie być odpowiednie albo dostępne do wykorzystania w danym miejscu. W zakresie, w jakim użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich Usług Zewnętrznych, będzie ponosił on wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia, usunięcia, wyłączenia albo ograniczenia dostępu do jakichkolwiek Usług Zewnętrznych w dowolnym momencie bez uprzedzenia i nie ponosząc odpowiedzialności wobec użytkownika.

e. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Udostępniając Usługi Apple będzie postępował z należytą starannością i biegłością. Apple nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usługi, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) Korzystanie przez użytkownika z Usług będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów. Użytkownik uznaje, że Apple może usuwać Usługi na czas nieokreślony lub w dowolnym czasie zlikwidować ją ze względów technicznych lub operacyjnych oraz, że – na ile będzie to praktycznie możliwe – poinformuje o tym użytkownika;

(ii) Usługi będą wolne od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym Apple wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Użytkownik będzie odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym Produktów Apple zakupionych, nabytych lub wypożyczonych za pośrednictwem Usług.

b. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie (d) poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku Apple, jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Apple, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

(i) nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec użytkownika przez Apple lub naszych pracowników czy agentów;

(ii) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(iii) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji Apple o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu użytkownikowi dostępu do Usług lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Apple, że nastąpiło naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, pogorszeniem możliwości prowadzenia interesów lub utratą zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem z Usług przez użytkownika.

c. Apple dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez użytkownika w związku z Usługami, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

d. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Apple za oszustwo, rażące niedbalstwo, niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

e. W przypadku naruszenia Umowy przez użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec Apple, jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez Apple w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez Apple, że naruszenie Umowy miało miejsce.

g. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ani w inny sposób eksportować ani reeksportować Aplikacji Objętej Licencją, chyba że dopuszcza to prawo USA oraz przepisy prawa jurysdykcji, w której pozyskano Aplikację Objętą Licencją. Między innymi, Aplikacji Objętej Licencją nie wolno eksportować ani reeksportować (a) do żadnego państwa, na które Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły embargo, ani (b) do żadnej osoby lub podmiotu znajdujących się na specjalnej liście osób i podmiotów objętych zakazem eksportowym, prowadzonej przez Departament Skarbu lub Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki („List of Specially Designated Nationals List or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List”). Korzystając z Aplikacji Objętej Licencją, użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie przebywa w żadnym z takich państw oraz nie jest umieszczony na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie wykorzystywać takich produktów w żadnym celu zakazanym przez przepisy prawa USA, w tym między innymi w celu tworzenia, projektowania, produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

h. Użytkownicy Końcowi Rządu USA. Aplikacja Objęta Licencją oraz powiązana dokumentacja stanowią „Towary Komercyjne” („Commercial Items”) w rozumieniu punktu 48 C.F.R. §2.101 amerykańskiego Kodeksu Przepisów Federalnych („C.F.R.”), obejmujące „Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe” („Commercial Computer Software”) oraz „Dokumentację Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” („Commercial Computer Software Documentation”), w rozumieniu, odpowiednio, punktów 48 §12.212 lub 48 §227.7202 C.F.R. Zgodnie z Punktem 48 §12.212 lub 48 §227.7202-1 do 227.7202-4 C.F.R., licencji na korzystanie z Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego oraz Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego udziela się użytkownikom końcowym rządu USA (a) jedynie jako Towary Komercyjne oraz (b) jedynie z takimi prawami, które są udzielane wszystkim innym użytkownikom końcowym zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy. Niezgłoszone prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowiązującego w USA.

i. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w treści kolejnego akapitu, niniejsza Umowa oraz stosunek pomiędzy użytkownikiem a Apple podlegają przepisom prawa Kalifornii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Apple poddają się jurysdykcji osobowej i wyłącznej sądów w okręgu Santa Clara, w Kalifornii, na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik (a) nie jest obywatelem USA; (b) nie mieszka na terenie USA; (c) nie uzyskuje dostępu do Usług z terenu USA; oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wymienionych poniżej, niniejszym użytkownik akceptuje, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą podlegały obowiązującym przepisom prawa określonym poniżej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, a także użytkownik niniejszym nieodwołalnie poddaje się niewyłącznej właściwości sądów w stanie, prowincji lub kraju podanym poniżej, których prawo obowiązuje:

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, albo Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii bądź Islandii, prawem właściwym i sądem właściwym będą przepisy prawa i sądy kraju stałego zamieszkania użytkownika.

Z zakresu stosowania niniejszej Umowy wyłącza się prawa znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

H. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE PEWNYCH TREŚCI NABYWANYCH OD ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW

Niektóre Treści dostępne w Apple Books, App Store i Apple Podcasts (w tym subskrypcjach Apple Podcasts) są nabywane przez użytkownika od zewnętrznego dostawcy tych Treści (wskazanego na stronie produktu i/lub podczas procesu nabywania danej Treści), a nie od Apple. Na przykład, Treść Apple Books jest nabywana od wydawców książek, a nie od Apple. Apple występuje jako pośrednik dostawcy Treści w zakresie dostarczania użytkownikowi Treści i stąd Apple nie jest stroną Transakcji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą Treści. Jednak, jeżeli użytkownik jest klientem Apple Distribution International Ltd., Apple Distribution International Ltd. jest sprzedawcą Treści nabywanych przez użytkownika, lecz licencji na te Treści udziela dostawca Treści. Dostawca Treści zastrzega sobie prawo do egzekwowania warunków korzystania z Treści. Dostawca Treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Apple Books, wszelkie gwarancje w zakresie w jakim nie zostały wyłączone, oraz za wszelkie roszczenia, które użytkownik lub inna strona może mieć w związku z tymi Treściami.

I. DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG APPLE MUSIC

Biblioteka iCloud Music to funkcja Apple Music, która umożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do piosenek, playlist i teledysków dopasowanych lub pobranych przez niego z Apple Music, iTunes Store albo od innego źródła („Treści z Biblioteki iCloud Music” – „iCloud Music Library Content”) na swoje urządzenia z włączoną funkcją Apple Music. Biblioteka iCloud Music włącza się automatycznie w momencie ustawienia przez użytkownika własnej Subskrypcji Apple Music. Biblioteka iCloud Music Library gromadzi informacje na temat Treści z Biblioteki iCloud Music użytkownika. Informacje te są powiązane z identyfikatorem Apple ID użytkownika i porównywane z Treściami z Biblioteki iCloud Music dostępnymi aktualnie w Apple Music. Treści z Biblioteki iCloud Music, które nie zostały dopasowane, wysyłane są na serwery Biblioteki iCloud Music Apple (w formacie określonym przez Apple). Użytkownik może pobrać do 100 tys. piosenek. Piosenki nabyte w Sklepie iTunes Store nie są uwzględnianie w tym limicie. Piosenki, które nie spełniają określonych kryteriów (np. zbyt duże pliki) lub które nie zostały zatwierdzone dla urządzenia użytkownika, nie mogą zostać zapisane w bibliotece iCloud Music. Kiedy użytkownik korzysta z Biblioteki iCloud Music, Apple rejestruje informacje takie jak odtwarzane, zatrzymywane i pomijane ścieżki, używane urządzenia oraz moment i czas odtwarzania. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Biblioteki iCloud Music jedynie na potrzeby treści nabytych zgodnie z prawem. Biblioteka iCloud Music jest dostarczana na zasadzie „TAK JAK JEST” i może zawierać błędy lub niedokładności. Przed skorzystaniem z Biblioteki iCloud Music użytkownik powinien wykonać kopię zapasową swoich danych i informacji. Jeżeli użytkownik nie jest subskrybentem Apple Music, może zakupić subskrypcję iTunes Match, która korzysta z biblioteki iCloud Music Library. Po wygaśnięciu członkostwa w Apple Music użytkownik utraci dostęp do swojej Biblioteki iCloud Music, w tym do Treści Biblioteki iCloud Music przesłanej na serwery iCloud Music Library.

J. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APPLE FITNESS+

Apple Fitness + służy wyłącznie do celów rozrywkowych i/lub informacyjnych i nie ma na celu udzielania porad medycznych. Zawsze należy zasięgnąć porady odpowiednio wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia w sprawie (a) bezpieczeństwa i celowości wykonywania jakiejkolwiek czynności lub (b) jakiegokolwiek konkretnego schorzenia bądź objawów.

K. SUBSKRYPCJA OPERATORA

Użytkownikowi może zostać zaproponowany zakup Usługi od jego operatora sieci bezprzewodowej („Subskrypcja Operatora”), jeżeli jest dostępna. Jeżeli użytkownik zakupi Subskrypcję Operatora, jego operator jest sprzedawcą, co oznacza, że użytkownik nabywa licencję na Usługę od swojego operatora, który obciąży użytkownika kosztem subskrypcji Usługi, ale Usługa jest licencjonowana i świadczona przez Apple. Stosunek pomiędzy użytkownikiem a operatorem w zakresie rozliczeń podlega warunkom operatora, nie zaś postanowieniom niniejszej Umowy, a wszelkie spory dotyczące rozliczeń Subskrypcji Operatora muszą być kierowane do swojego operatora, a nie do Apple. Korzystając z Usługi poprzez Subskrypcję Operatora, użytkownik akceptuje fakt, że jego operator może wymienić się z Apple informacjami na temat jego konta u operatora, numerem telefonu i informacjami na temat subskrypcji oraz że Apple może wykorzystać te informacje do określenia statusu jego Subskrypcji Operatora.

L. RÓŻNE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH USŁUG

DEFINICJA APPLE

W zależności od Kraju Zamieszkania użytkownika „Apple” oznacza:

Apple Inc., z siedzibą przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, wraz z Portoryko;

Apple Canada Inc., z siedzibą przy 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada dla użytkowników w Kanadzie;

Apple Services LATAM LLC, z siedzibą przy 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Floryda, w przypadku użytkowników w Meksyku, Ameryce Środkowej lub Południowej bądź w dowolnym z krajów albo terytoriów na Karaibach (z wyłączeniem Portoryko);

iTunes K.K., z siedzibą przy Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio dla użytkowników w Japonii;

Apple Pty Limited, z siedzibą przy Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, dla użytkowników w Australii lub Nowej Zelandii, w tym na dowolnych ich terytoriach zależnych lub w powiązanych jurysdykcjach; oraz

Apple Distribution International Ltd., z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, dla pozostałych użytkowników.

ZMIANY UMOWY

Apple zastrzega sobie prawo każdoczesnej modyfikacji niniejszej Umowy oraz wprowadzania nowych lub dodatkowych warunków korzystania z Usług przez użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o takich modyfikacjach i dodatkowych warunkach, które w przypadku ich zaakceptowania wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym oraz zostaną włączone do niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik odmówi przyjęcia tych zmian, Apple będzie przysługiwało prawo rozwiązania niniejszej Umowy.

MATERIAŁY OSÓB TRZECICH

Apple nie ponosi odpowiedzialności za materiały osób trzecich, które zostały umieszczone albo do których odnośnik znajduje się w Treściach lub Usługach.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik akceptuje, że Usługi, w tym między innymi Treści, grafika, interfejs użytkownika, treści dźwiękowe, treści wizualne, treści redakcyjne oraz skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usług, zawierają informacje i materiały zastrzeżone, stanowiące własność Apple i/lub licencjodawców Apple oraz są chronione na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, w tym praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji ani materiałów zastrzeżonych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania z Usług na potrzeby własne, niekomercyjne, zgodnie z niniejszą Umową. Żadnej części Treści lub Usług nie można przenosić ani powielać w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone w niniejszej Umowie. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie modyfikować Usług ani Treści, ani ich nie wynajmować, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie udostępniać, nie rozprowadzać oraz nie użytkować Usług w jakikolwiek sposób, który nie został jednoznacznie uprawniony.

Nazwa Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ oraz inne znaki towarowe Apple, znaki usługowe, grafika oraz logo używane w związku z Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple w USA i w innych krajach na całym świecie. Użytkownikowi nie przyznaje się jakichkolwiek praw ani licencji na znaki towarowe wskazane powyżej.

PRAWA AUTORSKIE

O ile nie określono inaczej, Usługi i Treści dostarczane przez Apple podlegają prawom autorskim Apple Inc. i jej spółek zależnych.

Jeżeli w opinii użytkownika jakiekolwiek Treści dostępne za pośrednictwem Usług naruszają przysługujące użytkownikowi prawo autorskie, powinien on skontaktować się z Apple za pośrednictwem następujących miejsc:

- Aplikacje zewnętrzne: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ i Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Wszystkie inne Usługi (w tym między innymi iTunes Store, Apple Music i Apple Podcasts:): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZAWIESZENIE USŁUG

Jeżeli użytkownik naruszył lub jeżeli Apple podejrzewa, że użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy, Apple może bez uprzedzenia: (i) wypowiedzieć niniejszą Umowę i/lub zlikwidować identyfikator Apple ID użytkownika, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne z tytułu jego identyfikatora Apple ID do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub (ii) wypowiedzieć umowę licencyjną na oprogramowanie; i/lub (iii) uniemożliwić dostęp do Usług.

Apple ponadto zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania świadczenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części lub Treści) w każdej chwili za zawiadomieniem lub bez zawiadamiania użytkownika, przy czym w przypadku wykonania tego prawa Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich. W zakresie, w jakim będzie to możliwe, Apple będzie z wyprzedzeniem ostrzegać użytkownika o wszelkich modyfikacjach, zawieszeniach lub przerwach w świadczeniu Usługi. Zakończenie Usługi nie wpływa na Treści nabyte uprzednio przez użytkownika. Użytkownik może jednak nie być w stanie przeprowadzić autoryzacji dodatkowych komputerów w celu korzystania z Treści.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Udostępniając Usługi Apple będzie postępował z należytą starannością i biegłością. Apple nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Usług, a w szczególności nie gwarantuje, że:

(i) Korzystanie przez użytkownika z Usług będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów. Użytkownik uznaje, że Apple może usuwać Usługi na czas nieokreślony lub w dowolnym czasie zlikwidować ją ze względów technicznych lub operacyjnych oraz że – na ile będzie to praktycznie możliwe – poinformuje o tym użytkownika;

(ii) Usługi będą wolne od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym Apple wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Użytkownik będzie odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowej swojego systemu, w tym Produktów Apple zakupionych, nabytych lub wypożyczonych za pośrednictwem Usług.

b. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE POZWALA NA TO, ABY FIRMA APPLE NIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DALSZE UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG. FIRMA APPLE NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM, JEŚLI TREŚĆ, W TYM KUPIONA TREŚĆ, BĘDZIE NIEDOSTĘPNA NA POTRZEBY POBRANIA LUB STRUMIENIOWANIA.

c. Poza wyjątkami opisanymi w punkcie (e) poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku Apple, jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Apple, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

(i) nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec użytkownika przez Apple lub naszych pracowników czy agentów;

(ii) nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;

(iii) zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;

(iv) strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji Apple o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu użytkownikowi dostępu do Usług lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Apple, że nastąpiło naruszenie Umowy; lub

(v) strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, pogorszeniem możliwości prowadzenia interesów lub utratą zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem z Usług przez użytkownika.

d. Apple dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez użytkownika w związku z Usługą, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

e. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Apple za oszustwo, rażące niedbalstwo, niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała.

f. W przypadku naruszenia Umowy przez użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec Apple, jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez Apple w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez Apple, że naruszenie Umowy miało miejsce.

g. FIRMA APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPŁATY ZA PRZESYŁANIE DANYCH PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z USŁUG.

ZRZECZENIE SIĘ I ZABEZPIECZENIE

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ SPÓŁKĘ APPLE, JEJ DYREKTORÓW, CZŁONKÓW JEJ ORGANÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, POŚREDNIKÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY, KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z USŁUG ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ APPLE W RAMACH DOCHODZENIA W SPRAWIE PODEJRZEWANEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB W WYNIKU POWZIĘCIA WIADOMOŚCI LUB WYDANIA ORZECZENIA, ŻE NASTĄPIŁO NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE WYSTĘPOWAĆ PRZECIWKO ORAZ NIE WYSTĘPOWAĆ O ODSZKODOWANIE OD SPÓŁKI APPLE, JEJ DYREKTORÓW, CZŁONKÓW JEJ ORGANÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, POŚREDNIKÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW W WYNIKU JEJ DECYZJI O USUNIĘCIU LUB ODMOWIE PRZETWARZANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TREŚCI, OSTRZEŻENIU UŻYTKOWNIKA, ZAWIESZENIU LUB ZAKOŃCZENIU DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG, LUB PODJĘCIU INNYCH DZIAŁAŃ PODCZAS DOCHODZENIA W SPRAWIE PODEJRZEWANEGO NARUSZENIA LUB W WYNIKU USTALENIA PRZEZ APPLE, ŻE NASTĄPIŁO NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZE POSTANOWIENIE O ZRZECZENIU SIĘ I ZABEZPIECZENIU STOSUJE SIĘ DO WSZYSTKICH PRZYPADKÓW NARUSZENIA OPISANYCH LUB PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

USTAWOWE WYJĄTKI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Jeżeli użytkownik jest kwalifikowaną publiczną instytucją oświatową lub rządową i jakakolwiek część niniejszej Umowy, na przykład całość albo część punktu zawierającego postanowienia dotyczące zabezpieczenia, jest nieważna lub niewykonalna w jego przypadku z powodu obowiązujących przepisów prawa lokalnego, krajowego, stanowego lub federalnego, wówczas tę część uznaje się za, odpowiednio, nieważną lub niewykonalną i interpretuje w sposób możliwie najbardziej zgodny z właściwymi przepisami prawa.

PRAWO WŁAŚCIWE

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w następnym akapicie, niniejsza Umowa oraz stosunek pomiędzy użytkownikiem a Apple oraz wszystkie Transakcje dotyczące Usług podlegają przepisom prawa Kalifornii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Apple zobowiązują się poddać się jurysdykcji, personalnej i wyłącznej, sądów w okręgu Santa Clara, w Kalifornii, na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku, gdy użytkownik (a) nie jest obywatelem USA, (b) nie mieszka na terenie USA, (c) nie uzyskuje dostępu do Usług z terenu USA, oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wymienionych poniżej, niniejszym użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą podlegały obowiązującym przepisom prawa określonym poniżej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz użytkownik niniejszym nieodwołalnie poddaje się niewyłącznej właściwości sądów w stanie, prowincji lub kraju podanych poniżej, których prawo obowiązuje:

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej, albo Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem właściwym i sądem właściwym będą przepisy prawa i sądy kraju stałego zamieszkania użytkownika.

Z zakresu stosowania niniejszej Umowy wyłącza się prawa znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Apple i reguluje korzystanie przez użytkownika z Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy w tym zakresie pomiędzy użytkownikiem a Apple. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania przez niego z powiązanych usług, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich, lub dodatkowych usług, takich jak Volume Purchase Program. Jeżeli którakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, będzie ona interpretowana w sposób zgodny z prawem właściwym tak, aby możliwie wiernie oddać pierwotną intencję stron, zaś pozostałe części Umowy pozostaną w pełni ważne i wykonalne. Niewykonanie przez Apple któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Apple nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań z przyczyn, na które nie ma wpływu.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich przepisów prawa miejscowego, stanowego, federalnego i krajowego, statutów, zarządzeń i rozporządzeń, które obowiązują dla korzystania przez niego z Usług. Korzystanie przez użytkownika z Usług może podlegać również innym przepisom prawa. Ryzyko utraty wszystkich Transakcji dokonywanych elektronicznie przechodzi na nabywcę z chwilą transmisji elektronicznej do odbiorcy. Pracownicy ani pośrednicy Apple nie są upoważnieni do zmiany niniejszej Umowy.

Apple może przesyłać użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres użytkownika bądź za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych w ramach Usług. Powiadomienia wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Apple może kontaktować się z użytkownikiem również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień typu „push”, aby przesłać mu dodatkowe informacje na temat Usług.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution). UE prowadzi dobrowolną platformę na potrzeby rozwiązywania sporów drogą internetową, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr, do której spółka Apple Distribution International Ltd. postanowiła nie przystępować. W razie problemów, prosimy o kontakt z obsługą iTunes Support https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Użytkownik niniejszym udziela Apple prawa do podjęcia kroków, jakie Apple uzna za zasadnie niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub zweryfikowania przestrzegania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy. Użytkownik akceptuje, że Apple przysługuje prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika, do ujawnienia wszelkich danych i/lub informacji organom ścigania, urzędnikom administracji państwowej i/lub osobom trzecim, jeżeli Apple uzna takie ujawnienie za niezbędne lub właściwe w celu wyegzekwowania i/lub zweryfikowania przestrzegania którejkolwiek części niniejszej Umowy (co obejmuje między innymi prawo Apple do uczestniczenia we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usług i/lub Treści, i/lub roszczeniach zgłoszonych przez osobę trzecią, jakoby użytkownik korzystał z Usług i/lub z Treści niezgodnie z prawem i/lub z naruszeniem praw takiej osoby trzeciej).

Data ostatniej aktualizacji: 20 września 2021 r.