WARUNKI SALDA RACHUNKU APP STORE I ITUNES, ORAZ MUZYCZNYCH KUPONÓW PREZENTOWYCH I KODÓW ITUNES, APP STORE I ITUNES, ORAZ APPLE, ORAZ KODÓW TREŚCI

Kupony prezentowe; Saldo rachunku App Store i iTunes; Realizacja; Dodawanie środków pieniężnych

Muzyczne Kupony Prezentowe i Kody iTunes, App Store iTunes, oraz Apple (zwane łącznie „Kuponami App Store i iTunes”) są wydawane i zarządzane przez spółkę Apple Distribution International Ltd. („Apple”), i obejmują Kody Prezentowe App Store i iTunes (zwane łącznie „Punktami Zakupowymi”), które są automatycznie dodawane do salda rachunku punktów zakupowych użytkownika („Rachunek”) w momencie dokonania przez użytkownika bezpośredniego zakupu w iTunes Store, App Store, Apple Books lub Apple Music („Serwisy”). Saldo Rachunku użytkownika stanowi saldo wszystkich Punktów Zakupowych, które zostały zrealizowane i dopisane do Rachunku użytkownika. Jeżeli użytkownik posiada saldo Punktów Zakupowych na swoim Rachunku, w przypadku dokonania zakupu w jednym z Serwisów, należność za zakupy zostanie w pierwszej kolejności potrącona z Rachunku użytkownika. Niewykorzystane saldo pozostanie związane z Rachunkiem użytkownika. W przypadku gdy wartość zakupu przekroczy wartość salda Rachunku użytkownika, użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności przy użyciu innej metody płatności. Jeżeli nowa metoda płatności użytkownika nie będzie w stanie pokryć brakującej kwoty, transakcja zostanie anulowana.

IDENTYFIKATOR APPLE ID: Korzystanie z Punktów Zakupowych lub Kodów Treści zakupionych w Polska wymaga Identyfikatora Apple ID oraz zaakceptowania warunków korzystania z Serwisów. Identyfikator Apple ID jest rachunkiem, którym użytkownik posługuje się w celu uzyskania dostępu do Serwisów.

Zasady korzystania z Salda Rachunku: Użytkownik może wgrać Punkty Zakupowe na swój rachunek, realizując fizyczne lub cyfrowe karty prezentowe i dopisując je do salda swojego Rachunku lub wpłacając środki pieniężne na swój Rachunek za pośrednictwem Serwisów.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Punktów Zakupowych w sposób wprowadzający w błąd, mylący, nieuczciwy lub w inny sposób szkodliwy dla Apple lub klientów Apple. Jeżeli Apple podejrzewa, że Punkty Zakupowe zostały uzyskane, wykorzystane lub przypisane do Identyfikatora Apple ID w drodze oszustwa, niezgodnie z prawem lub w inny sposób z naruszeniem niniejszych warunków, Apple zastrzega sobie, bez powiadamiania o tym użytkownika, prawo unieważnienia lub dezaktywacji Punktów Zakupowych (w tym również części salda Rachunku użytkownika) bez refundacji, prawo zawieszenia lub zamknięcia rachunków klienta, prawo zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania z Serwisów, prawo anulowania lub ograniczenia zamówień i zażądania innych form płatności.

W przypadku gdy użytkownik korzysta z metody płatności oficjalnie zarejestrowanej w Serwisach w celu dodania środków pieniężnych do salda swojego Rachunku, przed skorzystaniem z metody płatności oficjalnie zarejestrowanej w Rachunku, użytkownik zostanie poproszony o autoryzowanie kwoty swojego zakupu lub transakcji ponownego wgrania.

Ograniczenia: Punkty Zakupowe nie podlegają zamianie na gotówkę oraz nie mogą zostać oddane w zamian za zwrot gotówki (za wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo); wymienianie; odsprzedawane; wykorzystywane do zakupu Prezentów lub Kuponów Prezentowych; wykorzystywane do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Apple Online Store; ani wykorzystywane w sklepie Apple Retail Stores. Punkty Zakupowe i Kody Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do zakupu treści w Serwisach. Niewykorzystane salda nie podlegają przeniesieniu. Apple może poinformować użytkownika o statusie realizacji Punktów Zakupowych zakupionych przez użytkownika.

Punkty Zakupowe oraz kody Treści zakupione w Polska mogą zostać zrealizowane i dopisane jedynie do Rachunku w Polska.

Jeżeli użytkownik podejmie decyzję o usunięciu swojego Identyfikatora Apple ID, musi on wydać całe saldo swojego Rachunku przed zamknięcie rachunku.

Ryzyko utraty: Apple nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Punkty Zakupowe lub Kody Treści. Ryzyko utraty oraz tytuł do Punktów Zakupowych i Kodów Treści przechodzi na kupującego w Irlandii z chwilą transmisji elektronicznej do odbiorcy.

Apple zastrzega sobie prawo zamknięcia rachunków i zażądania alternatywnej formy płatności w przypadku uzyskania lub wykorzystywania Punktów Zakupowych lub Kodów Treści w Serwisach w drodze oszustwa.

Ograniczenie odpowiedzialności; Zrzeczenie się odpowiedzialności APPLE ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY, PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO PUNKTÓW ZAKUPOWYCH, KODÓW TREŚCI, ITUNES STORE, APP STORE, APPLE MUSIC ANI APPLE BOOKS, W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZ OGRANICZEŃ, ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W PRZYPADKU GDY KUPON PREZENTOWY LUB KOD TREŚCI OKAŻE SIĘ BYĆ NIEFUNKCJONALNY, WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI, ORAZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APPLE, BĘDZIE PRAWO I OBOWIĄZEK WYMIANY TAKICH PUNKTÓW ZAKUPOWYCH LUB KODÓW TREŚCI. POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE PRZEWIDUJĄ OGRANICZENIA RĘKOJMI ANI WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ. JEŻELI UŻYTKOWNIK PODLEGA PRAWOM TAKICH JURYSDYKCJI, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ZRZECZEŃ SIĘ, WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

Zrzeczenie się i zabezpieczenie KORZYSTAJĄC Z PUNKTÓW ZAKUPOWYCH LUB SERWISÓW, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, ZABEZPIECZYĆ I ZWOLNIĆ SPÓŁKĘ APPLE, JEJ DYREKTORÓW, CZŁONKÓW JEJ ORGANÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTY POWIĄZANE, POŚREDNIKÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY, KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PUNKTÓW ZAKUPOWYCH LUB SERWISÓW ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ APPLE W RAMACH DOCHODZENIA W SPRAWIE PODEJRZEWANEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB W WYNIKU POWZIĘCIA WIADOMOŚCI LUB WYDANIA ORZECZENIA, ŻE NASTĄPIŁO NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE WYSTĘPOWAĆ PRZECIWKO ORAZ NIE WYSTĘPOWAĆ O ODSZKODOWANIE OD SPÓŁKI APPLE, JEJ DYREKTORÓW, CZŁONKÓW JEJ ORGANÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, POŚREDNIKÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW W WYNIKU JEJ DECYZJI O USUNIĘCIU LUB ODMOWIE PRZETWARZANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TREŚCI, OSTRZEŻENIU UŻYTKOWNIKA, ZAWIESZENIU LUB ZAKOŃCZENIU DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO SERWISÓW, LUB PODJĘCIU INNYCH DZIAŁAŃ PODCZAS DOCHODZENIA W SPRAWIE PODEJRZEWANEGO NARUSZENIA LUB W WYNIKU USTALENIA PRZEZ APPLE, ŻE NASTĄPIŁO NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZE POSTANOWIENIE O ZRZECZENIU SIĘ I ZABEZPIECZENIU STOSUJE SIĘ DO WSZYSTKICH PRZYPADKÓW NARUSZENIA OPISANYCH LUB PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Prawo właściwe: O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w następnym akapicie, niniejsza Umowa oraz stosunek pomiędzy użytkownikiem a Apple podlegają przepisom prawa Kalifornii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Użytkownik i Apple zobowiązują się poddać się jurysdykcji, personalnej i wyłącznej, sądów w hrabstwie Santa Clara, w Kalifornii, na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku, gdy użytkownik (a) nie jest obywatelem USA, (b) nie mieszka na terenie USA, (c) nie uzyskuje dostępu do Serwisu z terenu USA, oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wymienionych poniżej, niniejszym użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy podlegały obowiązującym przepisom prawa określonym poniżej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, oraz użytkownik niniejszym nieodwołalnie poddaje się niewyłącznej właściwości sądów w stanie, prowincji lub kraju podanych poniżej, których prawo obowiązuje.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej albo Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawem właściwym i sądem właściwym będą przepisy prawa i sądy kraju stałego zamieszkania użytkownika.

Z zakresu stosowania niniejszej Umowy wyłącza się prawa znane jako Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.


Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2018 r.