Legal

PODMIENKY

A. PODMIENKY PREDAJA
B. OBCHODNÉ PODMIENKY ITUNES STORE
C. OBCHODNÉ PODMIENKY MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE PRE APPLE TV A IBOOKS STORE
D. OBCHODNÉ PODMIENKY APPLE MUSIC

NIŽŠIE UVEDENÉ ZMLUVY SÚ ZMLUVAMI MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU ITUNES SARL („ITUNES“) A VZŤAHUJÚ SA NA VAŠE POUŽÍVANIE ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE PRE APPLE TV, IBOOKS STORE („OBCHODY“) A APPLE MUSIC. NA VYJADRENIE SÚHLASU S TÝMITO PODMIENKAMI KLIKNITE „SÚHLASÍM“. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, NEKLIKAJTE „SÚHLASÍM“ A NEPOUŽÍVAJTE ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE A IBOOKS STORE. TÁTO ZMLUVA PLATÍ BEZ TOHO, ABY BOLI DOTKNUTÉ SOFTVÉROVÉ LICENCIE, KTORÉ STE MOHLI ZÍSKAŤ NAPRÍKLAD NA POUŽITIE APLIKÁCIE ITUNES.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ O NAŠICH PRODUKTOCH A SLUŽBÁCH NAVŠTÍVTE PROSÍM STRÁNKU https://www.apple.com/support/.

A. PODMIENKY PREDAJA

PLATBY, DANE A PRAVIDLÁ PRE VRÁTENIE PLATIEB

Ak je na transakciu použitá kreditná alebo debetná karta, spoločnosť iTunes môže získať predbežný súhlas na sumu až do výšky objednávky. K zúčtovaniu dochádza v čase Vašej transakcie alebo krátko po nej. Pri uskutočňovaní nákupov budú použité najprv obsahové kredity, nasledované kreditmi Gift Certificate, iTunes Card alebo Allowance Account; zvyšná čiastka Vám bude účtovaná na ťarchu Vašej kreditnej alebo debetnej karty. Zaväzujete sa, že zaplatíte za všetky produkty, ktoré si kúpite prostredníctvom Obchodov a súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes je oprávnená účtovať na ťarchu Vášho platobného prostriedku príslušnú čiastku za dané produkty, ako aj akékoľvek ďalšie čiastky (vrátane prípadných daní, resp. poplatkov za omeškanie), ktoré môžu pribudnúť na Vašom Účte, resp. vzniknúť v súvislosti s ním. Zodpovedáte za včasnú platbu všetkých poplatkov a za to, že poskytnete spoločnosti iTunes platný platobný prostriedok na účely platby všetkých poplatkov. Súhlasíte s prijímaním všetkých faktúr v elektronickom formáte, čo môže zahŕňať aj email.

Konečná cena bude zahŕňať cenu produktu plus príslušnú DPH (platnú v deň stiahnutia). Používaním obchodu na Slovensku určujete Slovensko ako krajinu svojho pobytu na daňové účely.

Ste zodpovedný za akékoľvek ďalšie daňové povinnosti na Slovensku. Akékoľvek platby splatné spoločnosti iTunes nezahŕňajú ďalšie príslušné dane.

Právo na zrušenie: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju objednávku, môžete tak urobiť počas 14 dní od doručenia potvrdenia o platbe, a to aj bez udania dôvodu. To sa nevzťahuje na darčekové karty iTunes Gifts, v prípade ktorých nie je možné po uplatnení kódu objednávku zrušiť.

Ak chcete zrušiť svoju objednávku, musíte nás o tomto rozhodnutí informovať. Ak chcete zaistiť okamžité spracovanie, odporúčame vám použiť odkaz Nahlásiť problém v prípade všetkých položiek s výnimkou Služby Apple Music, funkcie iTunes Match, alebo neuplatnených darčekových kariet iTunes Gifts a Allowances, zakúpených priamo od spoločnosti Apple. Vylúčené položky je možné zrušiť prostredníctvom kontaktovania Podpory služby iTunes. Taktiež máte právo informovať nás pomocou modelového formulára na zrušenie (nájdete ho nižšie) alebo iným jednoznačným prehlásením. Ak použijete odkaz Nahlásiť problém, okamžite vám odošleme potvrdenie o prijatí vašej požiadavky na zrušenie.

Ak nechcete zmeškať termín na zrušenie, musíte nám zaslať informácie o zrušení pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Výsledok zrušenia: Vrátime vám peniaze najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy sme prijali vašu požiadavku na zrušenie. Použijeme rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnej transakcii a s vrátením platby nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.

Výnimky z práva na zrušenie: Nemôžete zrušiť svoju objednávku na doručenie digitálneho obsahu, ak už bolo doručovanie na vašu žiadosť zahájené. V rámci tohto zahájenia ste potvrdili a súhlasili, že strácate právo na zrušenie objednávky.

Modelový formulár na zrušenie:

- Adresát: iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy pre nasledujúcu položku: [DOPLŇTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, INTERPRETA A TYP]

- Objednané dňa: [VLOŽTE DÁTUM] / prijaté dňa [VLOŽTE DÁTUM]

- Meno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Emailová adresa zákazníka (dobrovoľné)

- Dátum

Pokým nie je nákup zrealizovaný, spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny produktov, ktoré ponúka prostredníctvom Obchodov s tým, že neposkytuje žiadnu ochranu ceny alebo vrátenie peňazí v prípade zníženia cien alebo propagačných ponúk, ktoré nasledujú po nákupe.

Ak sa produkt stane nedostupným následne po transakcii, ale pred jeho stiahnutím, Vašou jedinou náhradou bude pravdepodobne vrátenie ceny zaplatenej za nedostupný produkt. Ak technické problémy zabránia dodaniu alebo spôsobia neprimerané oneskorenie dodania Vášho produktu, Vašou výlučnou a jedinou náhradou bude výmena produktu alebo vrátenie zaplatenej ceny, a to podľa rozhodnutia spoločnosti iTunes.

1-Click®

1-Click je registrovaná ochranná známka pre službu (servisná známka) spoločnosti Amazon.com, Inc., používaná na základe licencie. 1-Click je praktická funkcia, ktorá Vám umožňuje uskutočniť nákup z Obchodov pomocou jediného kliknutia myši alebo iného vstupného zariadenia. Pri vstupe do Obchodov na Vašom počítači, funkcia 1-Click môže byť aktivovaná prostredníctvom dialógového okna, ktoré sa zobrazí keď stlačíte tlačidlo „Buy“ (Kúpiť). (Tento výber môžete zrušiť kedykoľvek kliknutím na tlačidlo „Reset Warnings“ (Zrušiť upozornenia) vo Vašich Informáciách o Účte (Account Information)). Pri vstupe do Obchodov na Vašich zariadeniach značky Apple používajúcich systém iOS, ako napríklad iPad, iPod touch alebo iPhone (“iOS Zariadenie”), sa funkcia 1-Click aktivuje pre každú transakciu stlačením tlačidla ukazujúceho cenu produktu, ktoré odkryje tlačidlo „Buy“. Pri aktivovanej funkcii 1-Click sa stlačením alebo kliknutím na tlačidlo „Buy“ okamžite začne sťahovanie a Vaša transakcia bude zrealizovaná bez akýchkoľvek ďalších krokov.

DARČEKOVÉ CERTIFIKÁTY, KARTY A KÓDY ITUNES, PRÍSPEVKY ALLOWANCES A OBSAHOVÉ KÓDY

Gift Certificates, iTunes Cards a Kódy, Obsahové kódy a Allowances, popri nevyužitých zostatkoch, nie je možné zameniť za peňažnú hotovosť a nemôžu byť poskytnuté namiesto peňažnej náhrady (s výnimkou prípadu popísaného vyššie v našich pravidlách pre vrátenie platieb, kedy bola položka zakúpená v obchode iTunes, alebo s výnimkou prípadov, kedy predajca, od ktorého bola položka zakúpená, používa iné pravidlá pre vrátenie platieb). To sa netýka príslušného zákonného nároku na peňažnú náhradu za vadné alebo klamlivo označené darčeky; vymenené; spätne predané; použité na nákup Darčekov (Gifts), Gift Certificates, alebo iTunes Cards alebo Kódov; použité na poskytnutie Allowances; použité na nákupy v Apple Online Store; alebo použité v Apple Retail Stores. Nepoužité zostatky sú neprenosné.

Gift Certificates, iTunes Cards a Kódy, Obsahové kódy a Allowances zakúpené v Slovenskej republike môžu byť použité prostredníctvom Obchodov výhradne v rámci Slovenskej republiky.

Spoločnosť iTunes nie je zodpovedná za stratené alebo ukradnuté Gift Certificates, iTunes Cards a Kódy, Obsahové kódy alebo Allowances. Nebezpečenstvo straty a vlastnícke právo ku Gift Certificates, iTunes Cards a Kódom a Allowances, ktoré sú prevádzané elektronicky, prechádzajú na kupujúceho v Slovenskej republike okamihom ich elektronického prenosu. Nebezpečenstvo straty a vlastnícke právo k Obsahovým kódom, ktoré sú prevádzané elektronicky, prechádzajú z iTunes v Luxembursku okamihom ich elektronického prenosu.

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo zrušiť účty a žiadať alternatívne formy platby v prípade, ak boli Gift Certificate, iTunes Card a Kódy, Obsahový kód alebo Allowance získané alebo použité v Obchodoch podvodným spôsobom.

DARČEKY

Darčeky kúpené z Obchodov v Slovenskej republike možno kúpiť iba pre a môžu byť použité len osobami v Slovenskej republike. Na použitie niektorých darčekov musia mať príjemcovia darčekov kompatibilný hardvér a nastavenia rodičovskej kontroly (parental control settings).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste sa vyhli svalovej, kĺbovej alebo zrakovej námahe počas Vášho používania produktov ponúkaných prostredníctvom Obchodov je potrebné, aby ste robili časté prestávky a dlhšie si oddýchli v prípade, keď budete pociťovať akúkoľvek bolesť, únavu alebo nepohodlie. Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvaty alebo straty vedomia pri vystavení sa blikajúcim svetlám alebo vzorom, vrátane, nie však výlučne, pri hraní video hier alebo sledovaní videa. Symptómy môžu zahŕňať závrate, nevoľnosť, mimovoľné pohyby, straty vedomia, zmeny videnia, tŕpnutie končatín, malátnosť alebo iné nepohodlie. V prípade, ak ste niekedy pociťovali tieto alebo podobné symptómy, poraďte sa s lekárom pred tým, ako začnete používať produkty ponúkané prostredníctvom Obchodov, a okamžite prestaňte používať produkty a vyhľadajte lekára v prípade, že pri používaní produktov budete pociťovať tieto symptómy. Rodičia by mali sledovať, či sa na ich deťoch v priebehu používania produktov ponúkaných prostredníctvom Obchodov neprejavujú známky symptómov.

PREDBEŽNÉ OBJEDNÁVKY

Pri predbežnej objednávke produktov oprávňujete Obchody automaticky účtovať na ťarchu Vášho účtu a (ak ste povolili automatické sťahovanie) stiahnuť produkt, keď bude k dispozícii. Vašu predbežnú objednávku môžete zrušiť kedykoľvek pred tým, ako sa jej predmet stane dostupným, a ako je stanovené v našich pravidlách pre vrátenie platieb vyššie.

RODINNÉ ZDIEĽANIE

Rodinné zdieľanie Vám umožňuje zdieľať voliteľné produkty iTunes, App Store, Mac App Store a iBooks Store s najviac šiestimi členmi (vrátane Vás) „Rodiny“. Ak založíte Rodinu alebo stanete sa jej členom, môžete si prezerať voliteľné produkty iných členov Rodiny a sťahovať uvedené produkty na Vaše kompatibilné zariadenie alebo počítač. Budete si môcť tiež zvoliť, aby Vaše nákupy boli skryté tak, aby ostatní členovia Rodiny ich nemohli pozerať alebo od Vás sťahovať. Môžete zdieľať informácie, ako napríklad fotky a videá prostredníctvom aplikácie Photos, udalosti prostredníctvom Vášho Family Calendar, pripomienky prostredníctvom aplikácie Reminders, informácie o polohe prostredníctvom Find My Friends a polohu zariadenia prostredníctvom Find My iPhone. Rodinné zdieľanie slúži výlučne na osobné, nekomerčné použitie. Vyžadujú sa účty iTunes a iCloud, pričom na založenie Rodiny a vstúpenie do nej sa vyžaduje iOS 8 a/alebo OS X Yosemite. Určité transakcie a funkcie nemusia byť kompatibilné so skoršími softvérmi a môžu si vyžadovať novú verziu (upgrade) sofvéru. Ak sa stanete členom Rodiny, funkcie Rodinného zdieľania Vám budú automaticky sprístupnené na Vašich kompatibilných zariadeniach a počítačoch.

„Organizátor“ Rodiny môže pozvať iných členov, aby vstúpili do Rodiny. Organizátor musí mať 18 alebo viac rokov a musí mať v iTunes registrovaný voliteľný platobný prostriedok. Ak ste Organizátorom, vyhlasujete, že ste rodič alebo zákonný zástupca ktoréhokoľvek člena Rodiny vo veku nižšom ako 13 rokov. Platobný prostriedok Organizátora sa používa na platbu akéhokoľvek nákupu iniciovaného členom Rodiny, ktorého hodnota presiahne akýkoľvek kredit na účte člena Rodiny, ktorý inicioval nákup. Pri použití Organizátorovho platobného prostriedku konajú členovia Rodiny za Organizátora ako jeho splnomocnenci. Produkty sú pridružené účtu člena Rodiny, ktorý transakciu inicioval. POZVANÍM ČLENOV RODINY, ABY SA PRIDALI DO RODINY, ORGANIZÁTOR SÚHLASÍ S TÝM, ŽE VŠETKY POPLATKY ÚČTOVANÉ ZA NÁKUPY INICIOVANÉ ČLENMI RODINY SÚ NÍM SCHVÁLENÉ A JE ZA NE ZODOPOVEDNÝ, A TO AJ V PRÍPADE, AK SI ORGANIZÁTOR NEBOL VEDOMÝ KONKRÉTNEJ TRANSAKCIE, AK ČLEN RODINY PREKROČIL SVOJE OPRÁVNENIE UDELENÉ ZO STRANY ORGANIZÁTORA ALEBO AK VIACERÍ ČLENOVIA RODINY INICIUJÚ NÁKUPY ROVNAKÉHO PRODUKTU. ORGANIZÁTOR JE ZODPOVEDNÝ ZA DODRŽIAVANIE AKEJKOĽVEK ZMLUVY S JEHO POSKYTOVATEĽOM PLATOBNÉHO PROSTRIEDKU A PREBERÁ NA SEBA VŠETKY RIZIKÁ PRE PRÍPAD, ŽE ZDIEĽANIE PRÍSTUPU K TAKÉMUTO PLATOBNÉMU PROSTRIEDKU OBMEDZUJE AKÚKOĽVEK OCHRANU PONÚKANÚ POSKYTOVATEĽOM PLATOBNÉHO PROSTRIEDKU. Organizátor môže kedykoľvek zmeniť zaznamenané informácie o platobnom prostriedku. Záznam o nákupe bude poslaný členovi Rodiny, ktorý inicioval transakciu, a Organizátorovi, a to aj v prípade, ak člen Rodiny skryl nákup; prosím použite funkciu „Oznámte Problém“ („Report a Problem“) vo Vašom potvrdení, ak Vy alebo členovia Vašej Rodiny neviete identifikovať poplatky uvedené na Vašom potvrdení alebo vo výpise Vášho platobného prostriedku.

Organizátor môže použiť funkciu „Spýtať sa pred nákupom“ („Ask to Buy“), a tak požadovať od detí mladších ako 18 rokov, aby získali od Organizátora a/alebo iných plnoletých osôb splnomocnených Organizátorom povolenie na sťahovanie bezplatných alebo platených produktov pred začatím nákupu alebo sťahovania. Pri produktoch stiahnutých od členov Rodiny a produktoch získaných prostredníctvom zamieňacích kódov (redemption codes) sa funkcia „Spýtať sa pred nákupom“ neuplatní. Ak ste Organizátorom, vyhlasujete, že Vy ste a/alebo akákoľvek splnomocnená plnoletá osoba je rodičom alebo zákonným zástupcom akéhokoľvek člena Rodiny, pre ktorého je aktivovaná funkcia „Spýtať sa pred nákupom“. Funkcia „Spýtať sa pred nákupom“ je optimalizované pre iOS 8 a OS X Yosemite, pričom nákup produktov alebo požiadavky na sťahovanie prostredníctvom skorších verzií sofvérov môžu užívateľom predložiť alternatívny schvaľovací proces, prípadne môžu úplne zabrániť nákupom a môžu vyžadovať novú verziu (upgrade) sofvéru. Spoločnosť iTunes nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z omeškania schválení alebo odmietnutí prostredníctvom funkcie „Spýtať sa pred nákupom“.

Organizátor môže z Rodiny odstrániť ktoréhokoľvek člena Rodiny, čím sa ukončí možnosť tohto člena Rodiny iniciovať oprávnené nákupy prostredníctvom Organizátorovho platobného prostriedku a možnosť tohto člena Rodiny prezerať a zdieľať produkty a informácie ostatných členov Rodiny. Ak člen Rodiny odíde z Rodiny alebo je z nej odstránený alebo ak je Apple ID Organizátora zrušené z akéhokoľvek dôvodu, ostatní členovia Rodiny už nebudú mať viac možnosť prezerať alebo sťahovať produkty a informácie odchádzajúceho člena Rodiny alebo nebudú mať prístup k produktom, ktoré boli predtým stiahnuté od odchádzajúceho člena Rodiny, vrátane nákupov uskutočnených Organizátorovým platobným prostriedkom počas obdobia, kedy bol odchádzajúci člen súčasťou Rodiny. Rovnako, ak odídete z Rodiny, nebudete mať viac možnosť prezerať alebo sťahovať produkty alebo informácie ostatných členov Rodiny a produkty, ktoré ste stiahli od ostatných členov Rodiny počas obdobia, kedy ste boli člen Rodiny, už nebudú viac prístupné. Ak ste vykonali kúpu Predmetov kúpy In-App z aplikácie, ktorú pôvodne kúpil bývalý člen Rodiny alebo ktorú ste si stiahli od člena Rodiny a už viac nepatríte do Rodiny, musíte si uvedenú aplikáciu sami kúpiť a obnoviť Predmety kúpy In-App, aby ste k nim opätovne získali prístup; pred kúpou Predmetov kúpy In-App si prosím pozrite vývojárske podmienky a odsek tejto Zmluvy s názvom „Predmety kúpy In-App“. Keďže osobné účty pre užívateľov mladších ako 13 rokov môžu byť vytvorené len ako súčasť Rodinného zdieľania , vymazanie uvedeného účtu za účelom jeho odstránenia z Rodiny ukončí Apple ID uvedeného člena Rodiny a jeho možnosť mať prístup ku ktorejkoľvek službe Apple, ktorá si vyžaduje Apple ID, alebo ku ktorémukoľvek obsahu, ktorý je pridružený k uvedenému Apple ID.

V rovnakom čase môžete patriť iba do jednej Rodiny a do ktorejkoľvek Rodiny môžete vstúpiť najviac dvakrát za rok. Účet do obchodu (store account), ktorý pridružujete k Rodine, môžete zmeniť najviac jedenkrát každých 90 dní. Všetci členovia Rodiny musia používať iTunes Store v rovnakej krajine alebo regióne. Hudbu, filmy, televízne programy a knihy je možné sťahovať zo Služby iTunes na najviac 10 zariadeniach v rámci jedného účtu, z ktorých môže byť najviac päť počítačov; voliteľné aplikácie je možné sťahovať na akékoľvek zariadenia, ktoré Rodina vlastní alebo spravuje. Nie všetky produkty sú spôsobilé na Rodinné zdieľanie, vrátane Predmetov kúpy In-App, obsahu, ktorý nie je dostupný na opätovné sťahovanie, predplatení a niektorých skôr kúpených aplikácií. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo rozpustiť Rodinu v súlade s odsekom „Ukončenie“ tejto Zmluvy.

ELEKTRONICKÁ ZMLUVA

Vaše používanie Obchodov zahŕňa Vašu schopnosť uzatvárať zmluvy a /alebo vykonávať transakcie v elektronickej forme. Potvrdzujete, že Vaše podania urobené elektronicky predstavujú Váš súhlas a úmysel byť viazaný a zaplatiť podľa príslušných zmlúv a transakcií. Váš súhlas a úmysel byť viazaný elektronickými podaniami sa vzťahuje na všetky záznamy vo vzťahu k všetkým transakciám, ktoré uzatvoríte na tejto stránke, vrátane oznámení o zrušení, pravidiel, zmlúv a aplikácií. Na prístup k elektronickým záznamom, ktoré sa Vás týkajú, resp. na ich uchovanie, môžete potrebovať určitý hardvér a softvér, ktorého zabezpečenie je výlučne Vašou zodpovednosťou.

ZARIADENIA, KTORÉ NIE SÚ ZNAČKY APPLE

Ak si otvoríte Účet alebo používate Služby a/alebo Obchody, ktoré podliehajú tejto Zmluve, na zariadení alebo počítači, ktoré nie sú značky Apple, je možné, že budete mať prístup len k limitovanej sade funkcií v rámci Účtu alebo Služieb a/alebo Obchodov. Podmienkou prístupu k Vášmu Účtu alebo Službám a/alebo Obchodom na zariadení alebo počítači, ktoré nie sú značky Apple, súhlasíte so všetkými príslušnými podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, vrátane, avšak nielen, s požiadavkami pre používanie Účtu alebo Služieb a/alebo Obchodov, s obmedzeniami týkajúcimi sa používania, dostupnosti, s vylúčeniami záruk, s pravidlami týkajúcimi sa obsahu a správania sa, vrátane ukončenia. Podmienky uvedené v tejto Zmluve týkajúce sa funkcií alebo Služieb, ktoré nie sú dostupné pre užívateľov zariadenia alebo počítača, ktoré nie sú značky Apple, sa nebudú na Vás vzťahovať. Tieto zahŕňajú, napríklad, App Store. Ak sa neskôr rozhodnete mať prístup k Vášmu Účtu alebo k Službe zo zariadenia značky Apple alebo počítača značky Apple, súhlasíte s tým, že všetky podmienky uvedené v tejto Zmluve sa budú vzťahovať na Vaše používanie takéhoto Účtu alebo Služieb a/alebo Obchodov.

Spoločnosť iTunes nie je zodpovedná za tlačové chyby.

B. PODMIENKY ITUNES STORE

TOTO JE ZMLUVA MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU ITUNES SARL. („ITUNES“) UPRAVUJÚCA PODMIENKY VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽBY ITUNES STORE („SLUŽBA“).

SLUŽBA ITUNES STORE

Spoločnosť iTunes je poskytovateľom Služby, ktorá Vám umožňuje mať prístup, kúpiť alebo zapožičať si licenciu na digitálny obsah („Produkty iTunes“) výlučne pre použitie koncovým užívateľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Spoločnosť iTunes nie je poskytovateľom aplikácie iTunes, ani zariadení iPad, iPod alebo iPhone.

POŽIADAVKY NA POUŽITIE SLUŽBY

Iba osoby, ktoré majú 13 a viac rokov, môžu vytvárať účty. Účty pre osoby mladšie ako 13 rokov môže s využitím Rodinného zdieľania vytvárať rodič alebo zákonný zástupca . Deti vo veku menej ako 18 rokov sú povinné preštudovať si túto Zmluvu spolu s ich rodičom alebo zákonným zástupcom tak, aby sa zabezpečilo, že dieťa a jeho rodič alebo zákonný zástupca týmto podmienkam rozumejú.

Služba Vám je k dispozícii len v Slovenskej republike. Súhlasíte s tým, že nebudete používať, ani sa nepokúsite používať Službu mimo tohto územia. Spoločnosť iTunes môže použiť technológie na overenie Vášho dodržiavania týchto podmienok.

Používanie Služby vyžaduje kompatibilné zariadenia, prístup na Internet a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený) a priebežne môže byť potrebné získať aktualizácie; a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Pre bežné používanie sa veľmi odporúča, a pre Zapožičanie filmov sa vyžaduje, vysoko rýchlostný prístup na internet. Rovnako sa na prístup k Službe odporúča najnovšia verzia softvéru iTunes, ktorá môže byť vyžadovaná tiež v prípade určitých transakcií a funkcií a na stiahnutie Produktov iTunes predtým zakúpených alebo nadobudnutých prostredníctvom Služby. Týmto súhlasíte s tým, že splnenie týchto požiadaviek, ktoré sa môžu z času na čas meniť, bude vo Vašej zodpovednosti. Služba nie je súčasťou žiadneho iného produktu alebo ponuky a akákoľvek kúpa alebo získanie akéhokoľvek iného produktu nebudú považované za získanie Vášho prístupu k Službe, resp. Vám k nej nebude zaručovať prístup.

VÁŠ ÚČET

Ako registrovaný užívateľ Služby máte právo zriadiť si účet („Účet“). Neposkytujte informácie o Vašom Účte nikomu inému. Ste výlučne zodpovedný za zachovávanie dôvernosti a bezpečnosti Vášho Účtu a za všetky aktivity, ktoré nastanú na alebo prostredníctvom Vášho Účtu a zaväzujete sa okamžite oznámiť spoločnosti iTunes akékoľvek porušenie bezpečnosti Vášho Účtu. Spoločnosť iTunes nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté z neoprávneného použitia Vášho Účtu.

Na zakúpenie a stiahnutie Produktov iTunes prostredníctvom Služby, musíte za účelom autentifikácie Vášho Účtu pre transakcie vložiť Vaše Apple ID a heslo alebo musíte použiť Touch ID. Po autentifikácii Vášho Účtu pomocou Apple ID a hesla ho počas pätnástich minút nebude potrebné opätovne autentifikovať na Vašom počítači alebo iOS Zariadení. Môžete zvoliť, aby si Váš počítač alebo Apple TV pamätali heslo a aby ste tak zostali autentifikovaný. V priebehu tohto času budete môcť nakupovať a sťahovať Produkty iTunes bez potreby znovuzadania hesla. Prostredníctvom zmeny nastavení na Vašom počítači, iOS Zariadení alebo Apple TV môžete vypnúť možnosť uskutočňovania transakcií týkajúcich sa Produktov iTunes alebo môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa pre každú transakciu vyžadovalo heslo. Pre viac informácii navštívte http://support.apple.com/kb/HT1904 a http://support.apple.com/kb/HT4213.

Pri registrácii a používaní Služby sa zaväzujete poskytnúť presné a úplné informácie („Registračné údaje“) a zaväzujete sa aktualizovať Vaše Registračné údaje, aby sa zachovala ich presnosť a úplnosť. Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes je oprávnená uchovávať a využívať Vaše Registračné údaje na účely správy a účtovania poplatkov na Váš Účet.

AUTOMATICKÉ DORUČOVANIE A SŤAHOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH NÁKUPOV

Keď po prvýkrát získate Produkty iTunes - hudbu, kúpený (t.j. nie prenajatý) film, televízny program a hudobné video (spoločne len „Voliteľný obsah iTunes“), môžete si zvoliť automatické prijímanie (ďalej len „automatické sťahovanie“) kópií takéhoto Voliteľného obsahu iTunes na ďalších kompatibilných iOS Zariadeniach (okrem Produktov iTunes - kúpených filmov a televíznych programov) a počítačoch autorizovaných iTunes s kompatibilným softvérom, a to prostredníctvom pridruženia takýchto iOS Zariadení a počítačov pri splnení podmienok pridruženia uvedených nižšie (ďalej jednotlivo len „Pridružené zariadenie“). Pre každé Pridružené zariadenie môžete špecifikovať aký druh Voliteľného obsahu iTunes, ak vôbec nejaký, môže byť doňho automaticky sťahovaný. Na Pridruženom zariadení, ktoré je schopné prijímať „push“ notifikácie (dalej len „Push-odblokované“), vrátane iOS Zariadení, bude Voliteľný obsah iTunes automaticky sťahovaný do tohto Pridruženého zariadenia keď bude pripojené k internetu; na Pridruženom zariadení, ktoré nie je Push-odblokované, sa bude Voliteľný obsah iTunes zobrazovať v poradí na sťahovanie, pričom sťahovanie budete môcť v rámci iTunes zahájiť manuálne.

Pre Vaše pohodlie je Vám po prevzatí Voliteľného obsahu iTunes umožnené si určitý takýto, už predtým nadobudnutý Voliteľný obsah iTunes, stiahnúť do akéhokoľvek Pridruženého zariadenia. Niektoré Voliteľné obsahy iTunes, ktoré ste už predtým nadobudli, nemusia byť vždy k dispozícii na následné stiahnutie, pričom spoločnosť iTunes nenesie voči Vám v takomto prípade žiadnu zodpovednosť. Keďže určité predtým nadobudnuté Voliteľné obsahy iTunes si nebudete môcť následne stiahnuť, po stiahnutí položky Voliteľného obsahu iTunes je Vašou zodpovednosťou nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť ju, pričom zároveň by ste si ju mali zálohovať.

Pridruženie Pridružených zariadení podlieha nasledovným podmienkam:

(i) Môžete automaticky sťahovať Voliteľný obsah iTunes alebo sťahovať predtým nadobudnutý Voliteľný obsah iTunes z Účtu prostredníctvom až 10 Pridružených zariadení za predpokladu, že najviac 5 z nich budú počítače autorizované iTunes.

(ii) Pridružené zariadenie môže byť v ktoromkoľvek okamihu pridružené len k jednému Účtu.

(iii) Pridružené zariadenie môžete preradiť pod iný Účet každých 90 dní len raz.

(iv) Môžete sťahovať predtým nadobudnutý voľný obsah do neobmedzeného počtu zariadení za predpokladu, že je voľne dostupný v Službe iTunes, avšak nie do viac ako 5 počítačov autorizovaných iTunes.

Apple TV nie je „Pridruženým zariadením.“ Kúpené (t.j. nie prenajaté) filmové Produkty iTunes však môžu byť prehrávané na kompatibilných zariadeniach Apple TV za predpokladu, že akýkoľvek takýto film budete môcť prehrať v rovnakom čase len na obmedzenom počte zariadení Apple TV.

Niektoré časti Voliteľného obsahu iTunes môžu byť rozsiahle a ako dôsledok preberania takéhoto Voliteľného obsahu iTunes cez dátove pripojenie môžu vzniknúť významné poplatky za prenos dát.

ITUNES MATCH

iTunes Match Vám povoľuje vzdialený prístup k Vašim skladbám, ku ktorým bola nájdená zhoda, alebo k uploadovaným skladbám a hudobným videám, ktoré ste kúpili prostredníctvom Vášho Účtu, spolu so súvisiacimi metadátami, zoznamami skladieb a ďalšími údajmi o Vašej Knižnici iTunes (ďalej len „Obsah iTunes Match“).

iTunes Match si môžete predplatiť uhradením ročného poplatku. Na účely predplatenia musíte mať v záznamoch v iTunes platnú kreditnú kartu. Predplatné je nevratné (okrem prípadov vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi, alebo prípadov popísaných v našich pravidlách pre vrátenie platieb vyššie) a bude automaticky obnovované v jednoročných obdobiach až kým ho nezrušíte. Predplatné Vám bude účtované na ťarchu Vášho účtu nie skôr ako 24 hodín pred uplynutím aktuálneho predplatného obdobia. Automatické obnovovanie môžete zrušiť úpravou nastavení účtu v iTunes Store na Vašom počítači. Po skončení predplatného obdobia stratíte prístup do Vášho Obsahu iTunes Match.

iTunes Match pracuje s knižnicami obsahujúcimi až do 100.000 skladieb, ktoré sú buď (i) aktuálne nedostupné v Službe iTunes, alebo (ii) neboli zakúpené zo Služby iTunes prostredníctvom Vášho Účtu. Skladby, ktoré nespĺňajú určité požiadavky, alebo skladby, ktoré neboli autorizované pre Váš počítač, sú nespôsobilé pre iTunes Match.

Za účelom založenia a používania iTunes Match, údaje o médiách vo Vašej knižnici iTunes, identifikátory Vášho operačného systému a hardvéru, budú zhromažďované a priradené k Vášmu Účtu na serveroch spoločnosti iTunes. iTunes Match automaticky skenuje súbory skladieb a zhromažďuje ďalšie údaje, ktoré môžu byť použité na identifikáciu médií vo Vašej knižnici iTunes, ako napríklad názvy skladieb, interpreti skladieb alebo trvanie skladieb. iTunes Match použije tieto údaje na nájdenie skladieb zhodných s tými, ktoré sú aktuálne dostupné v iTunes Store, a sprístupní Vám zhodné skladby vo formáte, ktorý je v tom čase dostupný v iTunes Store. Ak nie je k skladbe nájdená zhoda, Vaša kópia skladby bude uploadovaná spoločnosti iTunes v rovnakom formáte alebo vo formáte určenom spoločnosťou iTunes. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo obmedziť druh uploadovaného obsahu (napr. priveľmi rozsiahle súbory). Uploadované skladby alebo skladby, ku ktorým bola nájdená zhoda, a súvisiace metadáta budú sprístupnené pre prístup z Pridruženého zariadenia, ktoré bolo aktivované pre iTunes Match. Pripojenie Pridružených zariadení pre iTunes Match podlieha rovnakým podmienkam ako Automatické Doručovanie a Sťahovanie Predchádzajúcich Nákupov, pričom uploadované skladby alebo skladby, ku ktorým bola nájdená zhoda, a súvisiace údaje sú považované za „Voliteľný obsah iTunes.“ Do Obsahu iTunes Match môžete taktiež vstúpiť z kompatibilných zariadení Apple TV za predpokladu, že tak môžete urobiť len na obmedzenom počte zariadení Apple TV v rovnakom čase.

Pri Vašom používaní iTunes Match, spoločnosť iTunes bude zaznamenávať údaje ako sú napríklad nahrávky, ktoré si prehrávate, zastavíte alebo preskočíte; zariadenia, ktoré používate; ako aj čas a dĺžku prehrávania.

Týmto súhlasíte s tým, že iTunes Match budete využívať len na zákonne získaný obsah. Akékoľvek jeho využívanie na nezákonný obsah je porušením práv iných a môže mať pre Vás občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky za porušenie autorského práva, vrátane možnej povinnosti nahradiť peňažnú škodu.

iTunes Match je poskytované na báze „ako stojí a leží“ a môže obsahovať chyby alebo nepresnosti, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie, poškodenie alebo stratu údajov a/alebo informácií, vrátane hudby, zoznamov skladieb a histórie prehrávaných skladieb z Vášho počítača alebo zariadenia a pripojených vonkajších zariadení (vrátane, bez obmedzení, serverov a iných počítačov). Pred začatím používania iTunes Match by ste si mali zazálohovať všetky údaje obsiahnuté na Vašom počítači alebo zariadení a na akýchkoľvek vonkajších zariadeniach. Týmto výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že iTunes Match používate vždy len na vlastné riziko. V rozsahu povolenom právnymi predpismi nebude spoločnosť iTunes nijakým spôsobom zodpovedná za Vaše používanie iTunes Match, vrátane prípadu nedostupnosti obsahu, ku ktorému bola nájdená zhoda, alebo k uploadnutému obsahu.

OCHRANA SÚKROMIA

Služba podlieha Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple (Apple’s Privacy Policy) uvedených na https://www.apple.com/legal/privacy/.

Keď si zvolíte funkciu Genius, spoločnosť Apple bude z času na čas automaticky zhromažďovať informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu médií vo Vašej knižnici iTunes na akomkoľvek zariadení, na ktorom je sprístupnená funkcia Genius, akými sú napríklad história prehrávania a zoznamy skladieb (playlists). Uvedené zahŕňa médiá zakúpené alebo nadobudnuté cez iTunes a média získané z iných zdrojov. Tieto informácie budú uložené anonymným spôsobom a nebudú spájané s Vaším menom alebo Účtom. Ak budete používať funkciu Genius, spoločnosť Apple bude používať tieto informácie a obsah Vašej knižnice iTunes spolu s ďalšími informáciami, aby Vám mohla dať personalizované odporúčania.

Spoločnosť Apple bude môcť využívať tieto informácie a kombinovať ich so súhrnnými informáciami obdržanými z knižníc iTunes iných užívateľov, ktorí si tiež zvolili túto funkciu, údajmi Vašej histórie nákupov cez iTunes Store, súhrnnými údajmi histórie nákupov iných užívateľov iTunes Store a ďalšími informáciami získanými od tretích strán, a to výlučne za účelom:

• Vytvorenia personalizovaných zoznamov skladieb pre Vás z Vašej knižnice iTunes.

• Poskytnutia odporúčaní o médiách a ďalších produktoch a službách, o ktorých kúpu alebo nadobudnutie by ste mohli mať záujem.

• Poskytnutia odporúčaní o produktoch a službách iným užívateľom.

S Vašimi informáciami sa vždy bude zaobchádzať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

Akonáhle si zvolíte funkciu Genius, budete si môcť vytvárať zoznamy skladieb Genius na zariadeniach podporujúcich funkciu Genius.

Ak si neželáte, aby sme týmto spôsobom zhromažďovali a používali informácie z Vašej knižnice iTunes, nemali by ste si zapnúť funkciu Genius. Svoje rozhodnutie zvoliť si funkciu Genius môžete kedykoľvek zrušiť tým, že ju vypnete v menu iTunes Store na Vašom počítači alebo ju vypnete v Nastaveniach Vášho zariadenia. Po vypnutí funkcie Genius, spoločnosť iTunes už ďalej nebude spoločnosti Apple zasielať informácie o Vašej knižnici iTunes. Ak ste si zvolili zdieľanie Vašej knižnice z viacerých zariadení, je potrebné, aby ste vypli funkciu Genius na každom zariadení.

DOSTUPNOSŤ OBSAHU

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť možnosti obsahu (vrátane možnosti vybrať si jednotlivé funkcie).

POUŽÍVANIE OBSAHU

Súhlasíte s tým, že Produkty iTunes sú Vám poskytnuté len na základe licencie. Týmto beriete na vedomie, že Služba a určité Produkty iTunes obsahujú bezpečnostný mechanizmus používajúci technológiu, ktorá chráni digitálne informácie a obmedzuje Vaše používanie Produktov iTunes podľa určitých pravidiel používania („Bezpečnostný mechanizmus“) stanovených spoločnosťou iTunes a osobami, ktoré jej poskytujú licencie, a že, bez ohľadu na to, či Produkty iTunes sú alebo nie sú obmedzené bezpečnostnými technológiami, budete používať Produkty iTunes v súlade s príslušnými pravidlami používania stanovenými spoločnosťou iTunes a osobami, ktoré jej poskytujú licencie („Pravidlá používania“), a že používanie Produktov iTunes akýmkoľvek iným spôsobom môže predstavovať porušenie autorských práv. Akákoľvek bezpečnostná technológia je neoddeliteľnou súčasťou Produktov iTunes. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Pravidlá používania pre budúce nákupy prostredníctvom Služby. Avšak tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na Produkty iTunes, ktoré už boli kúpené. Akékoľvek zmeny v Pravidlách používania Vám budú oznámené. V prípade, že odmietnete prijať nové Pravidlá používania, nebudete ďalej oprávnený získavať Produkty iTunes prostredníctvom Služby.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

(i) Máte oprávnenie používať Produkty iTunes len pre Vaše osobné, neobchodné (nekomerčné) použitie. Pre podrobnosti o Vašich právach a obmedzeniach Vašich práv pri používaní Produktov iTunes, navštívte:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.soza.sk

(ii) Máte oprávnenie používať Produkty iTunes na piatich počítačoch, na ktorých sa kedykoľvek nachádza nainštalovaná aplikácia iTunes, okrem prípadov Zapožičania filmov (viď nižšie).

(iii) Je Vám umožnené naraz uložiť Produkty iTunes až z piatich odlišných Účtov na kompatibilných zariadeniach, akými sú napríklad iPad, iPod, iPhone a Apple TV, a to za predpokladu, že každé zariadenie iPhone môže synchronizovať tónové Produkty iTunes naraz len s jedným zariadením autorizovaným iTunes, pričom synchronizácia zariadenia iPhone s odlišným zariadením autorizovaným iTunes spôsobí, že tónové Produkty iTunes uložené na takomto zariadení iPhone budú vymazané.

(iv) Máte oprávnenie napáliť zvukový zoznam skladieb až sedemkrát. Zvukové CD, na ktoré ste si napálili Vaše Produkty iTunes, môžete používať rovnakým spôsobom, akým môžete používať zvukové CD zakúpené v maloobchodnej predajni; tým nie sú dotknuté ustanovenia slovenského autorského práva.

(v) Nie ste oprávnený napaľovať obrazové Produkty iTunes alebo tónové Produkty iTunes na iné účely, ako sú účely ich zálohovania, pričom zálohované obrazové Produkty iTunes budú prehrávané prostredníctvom aplikácie iTunes.

(vi) Produkty iTunes Plus neobsahujú bezpečnostnú technológiu, ktorá by obmedzovala Vaše používanie takýchto Produktov iTunes, pričom Pravidlá používania uvedené v bodoch (ii) – (v) sa nevzťahujú na Produkty iTunes Plus. Tieto Produkty iTunes Plus môžete kopírovať, ukladať a napaľovať, ako to bude primerane nevyhnutné pre osobné, neobchodné (nekomerčné) použitie.

(vii) Môžete manuálne synchronizovať film z najmenej jedného zariadenia autorizovaného iTunes na zariadenia, ktoré majú manuálny režim synchronizácie, a to za predpokladu, že film je pridružený k Účtu na primárnom zariadení autorizovanom iTunes, pričom za primárne zariadenie autorizované iTunes sa považuje zariadenie, ktoré bolo prvýkrát zosynchronizované so zariadením, alebo zariadenie, ktoré ste prostredníctvom aplikácie iTunes následne určili ako primárne.

(viii) Na pozeranie filmov prenášaných prostredníctvom HDMI sa vyžaduje HDCP pripojenie.

(ix) Zapožičanie filmov

(a) Zapožičané filmy je možné pozerať naraz len na jednom zariadení. Pri premiestňovaní zapožičaných filmov musíte byť pripojený k Službe, pričom premiestňovať zapožičané filmy môžete len medzi Vašim počítačom a inými kompatibilnými zariadeniami. Filmy zapožičané prostredníctvom Vášho zariadenia Apple TV alebo iPad, iPhone 4 alebo iPod touch nemôžu byť premiestňované. V prípade, ak premiestníte film do kompatibilného zariadenia a potom použijete Službu na obnovu takéhoto zariadenia, alebo vyberiete Nastavenia > Resetovať > Vymazať všetok obsah a nastavenia daného zariadenia, film bude natrvalo vymazaný.

(b) Akonáhle si kúpite započižanie, zapožičaný film si musíte v celom rozsahu stiahnuť do tridsať (30) dní. Máte tridsať (30) dní po stiahnutí filmu na to, aby ste film začali pozerať. Akonáhle začnete film pozerať, máte štyridsaťosem (48) hodín na to, aby ste film dopozerali. Prerušenie, zastavenie alebo opakované spustenie filmu nepredĺži čas dostupný na pozretie si filmu.

Niektoré Produkty iTunes, vrátane, okrem iného, aj Zapožičania filmov, môžu byť stiahnuté len raz a nemôžu byť nahradené, ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k ich strate; je vo Vašej zodpovednosti, aby ste nestratili, nezničili ani nepoškodili Produkty iTunes po ich stiahnutí, a aby ste ich zálohovali.

Dodaním Produktov iTunes sa na Vás neprevádzajú žiadne práva spojené s obchodným alebo reklamným využitím Produktov iTunes. Akékoľvek napaľovacie alebo exportné možnosti sú dostupné výlučne len pre Vaše pohodlie a nepredstavujú poskytnutie, vzdanie sa alebo iné obmedzenie akýchkoľvek práv držiteľov autorského práva k akémukoľvek obsahu zahrnutému v akomkoľvek Produkte iTunes.

Beriete na vedomie, že niektoré aspekty Služby, Produktov iTunes a správy Pravidiel používania zahŕňajú pokračujúcu účasť spoločnosti iTunes.

ZABEZPEČENIE OBSAHU

Zaväzujete sa, že neporušíte, nebudete obchádzať, spätne prekladať, dekompilovať, rozkladať alebo inak nedovolene manipulovať s akoukoľvek časťou Bezpečnostného mechanizmu a ani sa o to nebudete pokúšať ani s tým nebudete napomáhať akejkoľvek inej osobe. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, ste oprávnený napaľovať zvukové Produkty iTunes na CD, a to v rámci obmedzení Pravidiel používania. Pravidlá používania môžu byť kontrolované a monitorované spoločnosťou iTunes na účely zabezpečenia ich dodržiavania a spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo vynucovať dodržiavanie Pravidiel používania bez Vášho informovania.

BEZPEČNOSŤ SLUŽBY

Zaväzujete sa, že nebudete pristupovať do Služby prostredníctvom iných prostriedkov ako je použitie softvéru poskytnutého spoločnosťou Apple Inc., resp. jej pridruženými spoločnosťami („Apple“) slúžiaceho na prístup k Službe. Zaväzujete sa, že žiadnym spôsobom a v žiadnej forme nebudete upravovať softvér, ktorý bol poskytnutý spoločnosťou Apple na prístup k Službe, alebo používať upravené verzie tohto softvéru na akékoľvek účely, vrátane získania neoprávneného prístupu k Službe. Nesmiete vstupovať alebo sa pokúšať o vstup na Účet, ku ktorému nemáte oprávnený prístup. Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

PRODUKTY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM (HD PRODUKTY)

HD Produkty môžu byť sledované len na zariadeniach podporujúcich HD; zakúpené (nie zapožičané) HD Produkty však obsahujú verziu so štandardným rozlíšením pre použitie na zariadeniach nepodporujúcich HD.

PRÍSPEVKY DO SLUŽBY

Služba môže ponúkať interaktívne funkcie, ktoré Vám umožnia okrem iného predložiť materiály (vrátane odkazov na obsah tretích strán) v častiach Služby, ktoré sú prístupné a viditeľné pre verejnosť. Zaväzujete sa, že akékoľvek Vaše používanie takýchto funkcií vrátane akýchkoľvek materiálov, ktoré boli Vami predložené bude na Vašu výlučnú zodpovednosť, a že nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva akýchkoľvek iných osôb alebo porušovať akékoľvek právne predpisy, nebude prispievať k alebo podnecovať porušovanie alebo inak nezákonné správanie, ani nebude obscénne. Zároveň potvrdzujete, že ste získali všetky potrebné práva a licencie. Ďalej sa zaväzujete, že poskytnete presné a úplné informácie v súvislosti s Vami poskytnutými materiálmi do Služby. Týmto udeľujete spoločnosti iTunes celosvetovú, časovo neobmedzenú, bezodplatnú a nevýhradnú licenciu na použitie týchto materiálov ako súčasti Služby alebo v súvislosti s Produktami iTunes bez toho, aby Vám bola spoločnosť iTunes povinná poskytnúť akúkoľvek odplatu alebo mala voči Vám akúkoľvek inú povinnosť. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo neumiestňovať alebo nepublikovať akékoľvek materiály a odstrániť alebo upraviť akékoľvek materiály, kedykoľvek na základe vlastného uváženia bez oznámenia a akejkoľvek zodpovednosti.

Spoločnosť iTunes je oprávnená, avšak nie povinná, monitorovať akékoľvek materiály, ktoré budú Vami predložené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom Služby, aby vyšetrila akékoľvek oznámené alebo zrejmé porušenia tejto Zmluvy a vykonala akékoľvek úkony, ktoré spoločnosť iTunes považuje podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane, bez obmedzenia, ukončenia podľa tejto Zmluvy alebo podľa Pravidiel ochrany autorských práv spoločnosti Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, Produkty iTunes a služby dostupné prostredníctvom Služby môžu obsahovať materiály tretích strán. Spoločnosť iTunes môže pre Vaše pohodlie poskytnúť odkazy na webové stránky tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes nezodpovedá za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo správnosti ani nezaručuje a nebude mať žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Zaväzujete sa, že nebudete používať akékoľvek materiály tretích strán spôsobom, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do alebo porušeniu práv akejkoľvek inej osoby a súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes v žiadnom prípade nezodpovedá za takéto Vaše používanie materiálov tretích strán.

NEVHODNÝ MATERIÁL

Ste uzrozumený s tým, že pri používaní Služby môžete prísť do kontaktu s materiálmi, ktoré môžete považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné, pričom ich obsah môže, ale nemusí byť označený ako obsahujúci nevhodný materiál. Napriek tomu súhlasíte s tým, že budete používať Službu na svoje výlučné riziko a že spoločnosť iTunes voči Vám nebude zodpovedať za materiály, ktoré je možné považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné. Súhlasíte s tým, že typy produktov a ich popisy sú poskytované pre lepšiu orientáciu a spoločnosť iTunes nezodpovedá za ich správnosť.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Beriete na vedomie, že Služba, vrátane, avšak nielen, Produktov iTunes, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, audioklipov, videoklipov, redakčného obsahu a zdrojové kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu Služby, obsahuje chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je spoločnosť iTunes a/alebo jej poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Beriete na vedomie, že budete používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Služby v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Služby nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to tieto podmienky výslovne nedovoľujú. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, rozširovať alebo vytvárať odvodené diela na základe Služby a nebudete používať Službu akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu alebo preťažovania sieťovej kapacity.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, spoločnosť iTunes a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú právo zmeniť, prerušiť, odstrániť alebo znemožniť prístup k akýmkoľvek Produktom iTunes, obsahu alebo iným materiálom ponúkaným prostredníctvom Služby, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť iTunes v žiadnom prípade nezodpovedá za vykonanie takýchto zmien. Spoločnosť iTunes môže tiež stanoviť obmedzenia na používanie a prístup k určitým funkciám alebo častiam Služby, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Odstránenie obsahu zo Služby neovplyvní produkty, ktoré ste už prostredníctvom Služby získali.

Autorské práva prislúchajúce k Službe, vrátane kompilácie obsahu, informácií umiestnených užívateľmi Služby, odkazov na iné internetové zdroje a opisov týchto zdrojov sú vlastníctvom spoločnosti iTunes a poskytovateľov licencií spoločnosti iTunes. Používanie akejkoľvek časti Služby akýmkoľvek iným spôsobom než na účely používania Služby v súlade s podmienkami tu ustanovenými, je prísne zakázané a porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb a môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky, vrátane prípadnej peňažnej náhrady škody za porušenie autorského práva.

Apple, logo Apple, iTunes a iné ochranné známky, servisné značky, grafické zobrazenia a logá Apple používané v súvislosti so Službou sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami, ktorých majiteľom v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách je spoločnosť Apple Inc. Iné ochranné známky, ochranné známky pre služby (servisné známky), grafické zobrazenia a logá používané v súvislosti so Službou môžu byť ochrannými známkami ich príslušných majiteľov. Nie je Vám udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným ochranným známkam alebo k akémukoľvek použitiu týchto ochranných známok.

Ako majiteľovi Účtu Služby dodržujúcemu všetky svoje povinnosti Vám môže byť poskytnutý obmedzený prístup na to, aby ste si stiahli obal albumu pre hudbu uloženú v iTunes Library Vašej iTunes aplikácie. Takýto prístup je poskytnutý len pre účely Vášho pohodlia, pričom spoločnosť iTunes negarantuje, ani nebude žiadnym spôsobom zodpovedať za takýto obal albumu alebo to, akým spôsobom ho budete využívať. Prístupné Vám budú obaly len tých albumov, ktorých legálnu kópiu hudby právoplatne vlastníte. Obal albumu je poskytovaný len pre osobné, neobchodné použitie. Týmto súhlasíte, že obal albumu nebudete využívať žiadnym spôsobom, ktorý by porušoval túto Zmluvu alebo zasahoval do alebo porušoval práva akejkoľvek tretej strany, a že spoločnosť iTunes nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za akékoľvek takéto Vaše použitie.

UKONČENIE

V prípade, že porušíte alebo spoločnosť iTunes bude mať dôvodné podozrenie, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, je spoločnosť iTunes oprávnená, podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, (i) ukončiť túto Zmluvu a/alebo zrušiť Váš Účet, pričom v takom prípade zostanete naďalej povinný uhradiť všetky peňažné záväzky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s Vaším Účtom do dňa ukončenia Zmluvy, resp. zrušenia Vášho Účtu, vrátane tohto dňa; a/alebo (ii) ukončiť príslušnú licenciu na softvér; a/alebo (iii) zamedziť Vám prístup k Službe (alebo k jej ktorejkoľvek časti).

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo skončiť poskytovanie Služby (alebo akejkoľvek jej časti alebo obsahu) bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Pokiaľ to bude možné, spoločnosť iTunes Vás čo najskôr upozorní na akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo skončenie Služby. Skončenie Služby nebude mať vplyv na Produkty iTunes, ktoré ste už získali. Nie je však vylúčené, že nebudete môcť autorizovať ďalšie počítače na používanie Produktov iTunes.

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť iTunes bude poskytovať Službu s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Spoločnosť iTunes neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služby, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Služby bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes môže z času na čas odstrániť Službu na neurčitý čas alebo kedykoľvek Službu zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;

(ii) Služba bude poskytovaná bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť iTunes nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akýchkoľvek Produktov iTunes zakúpených, nadobudnutých alebo prenajatých prostredníctvom Služby.

b. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (d) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvej zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť iTunes, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou iTunes, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči Vám spoločnosť iTunes alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti iTunes odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, upozorniť Vás, pozastaviť alebo zrušiť Vám Váš prístup k Službe alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti iTunes, že táto Zmluva bola porušená; alebo

(v) vzťahuje sa na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Služby.

c. Spoločnosť iTunes vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službou, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

d. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti iTunes za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

e. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti iTunes, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Vášho porušenia tejto Zmluvy. Zodpovedáte taktiež za úkony uskutočnené spoločnosťou iTunes v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti iTunes, že táto Zmluva bola porušená.

ZMENY

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť túto Zmluvu a stanoviť nové alebo doplňujúce pravidlá a podmienky týkajúce sa Vášho používania Služby. Takéto úpravy a doplňujúce pravidlá a podmienky Vám budú oznámené a v prípade, že ich odsúhlasíte, nadobudnú okamžite účinnosť a stanú sa súčasťou tejto Zmluvy. Ak odmietnete odsúhlasiť takéto zmeny, spoločnosť iTunes má právo ukončiť túto Zmluvu.

RÔZNE

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou iTunes a upravuje Vaše používanie Služby, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Vami a spoločnosťou iTunes. Môžu sa na Vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa uplatnia v prípade, že budete používať pridružené služby, niektoré Produkty iTunes, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne ako je to možné pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti iTunes nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť iTunes nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.

Služba je prevádzkovaná spoločnosťou iTunes z jej sídla v Luxemburgu. Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Služby. Táto Zmluva a použitie Služby sa spravujú slovenským právom.

Spoločnosť iTunes Vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služby prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v informáciách Vášho Účtu alebo prostredníctvom poštovej listovej zásielky zaslanej na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktných informáciách Vášho Účtu alebo umiestnením oznámenia na stránky Služby. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite.

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré odôvodnene považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť iTunes niesla za to voči Vám zodpovednosť, má spoločnosť iTunes právo sprístupniť akékoľvek Registračné údaje a/alebo informácie týkajúce sa Vášho Účtu príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť iTunes považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti iTunes spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa Vášho používania Služby a/alebo Produktov iTunes a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že Vaše používanie Služby a/alebo Produktov iTunes je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

O spoločnosti iTunes: Naše registračné číslo je RCS Luxembourg B 101 120 a naše sídlo je 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.

C. OBCHODNÉ PODMIENKY MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE PRE APPLE TV A IBOOKS STORE

TOTO JE ZMLUVA MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU ITUNES SARL (ĎALEJ LEN „ITUNES“) UPRAVUJÚCA PODMIENKY VÁŠHO POUŽÍVANIA MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE PRE APPLE TV A IBOOKS STORE („OBCHODY“) A KÚPU LICENCIÍ, KTORÉ VÁM PREDÁ SPOLOČNOSŤ ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE PRE APPLE TV A IBOOKS STORE

Spoločnosť iTunes je poskytovateľom Obchodov, ktoré Vám umožňujú kúpiť si od iTunes softvérové produkty z App Store a Mac App Store (spoločne ďalej len „Produkty App Store”) a digitálny obsah kníh (ďalej len „Produkty iBooks Store“) výlučne pre použitie koncovým užívateľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Čo sa týka Produktov App Store, koncovými užívateľmi môžu byť fyzické osoby spôsobilé konať vo vlastnom mene alebo obchodné spoločnosti alebo vzdelávacie inštitúcie. Produkty App Store a Produkty iBooks Store sa budú ďalej spoločne označovať len „Produkty”.

POŽIADAVKY NA POUŽITIE OBCHODOV

Iba osoby, ktoré majú 13 a viac rokov, môžu vytvárať účty. Účty pre osoby mladšie ako 13 rokov môže vytvárať s využitím Rodinného zdieľania rodič alebo zákonný zástupca . Deti vo veku menej ako 18 rokov sú povinné preštudovať si túto Zmluvu spolu s ich rodičom alebo zákonným zástupcom tak, aby sa zabezpečilo, že dieťa a jeho rodič alebo zákonný zástupca týmto podmienkam rozumejú.

Obchody sú Vám k dispozícii len v Slovenskej republike. Súhlasíte, že nebudete používať, ani sa nepokúsite používať Obchody mimo tohto územia. Spoločnosť iTunes môže použiť technológie na overenie Vášho dodržiavania týchto podmienok.

Používanie Obchodov vyžaduje kompatibilné zariadenia, prístup na Internet a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený) a priebežne môže byť potrebné získať aktualizácie a / alebo stiahnutie obsahu na vyžiadanie založeného na použití aplikácie a obmedzení zdrojov (môžu byť využité mobilné údaje); a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Mimoriadne sa odporúča vysoko rýchlostný prístup na Internet. Rovnako sa k prístupu k Obchodom odporúčajú najnovšie verzie potrebného softvéru (vrátane, avšak nielen, softvéru iOS, iTunes a Mac App Store), ktoré môžu byť vyžadované tiež v prípade určitých transakcií a funkcií a na stiahnutie Produktov predtým zakúpených alebo nadobudnutých prostredníctvom Obchodov. Týmto súhlasíte s tým, že tieto požiadavky, ktoré sa môžu z času na čas meniť, budú vo Vašej zodpovednosti. Obchody nie sú súčasťou žiadneho iného produktu alebo ponuky a akákoľvek kúpa alebo získanie akéhokoľvek iného produktu nebudú považované za získanie Vášho prístupu k Obchodom, resp. Vám k nim nebude zaručovať prístup.

VÁŠ ÚČET

Ako registrovaný užívateľ Obchodov máte právo zriadiť si účet („Účet“). Neposkytujte informácie o Vašom Účte nikomu inému. Ste výlučne zodpovedný za zachovávanie dôvernosti a bezpečnosti Vášho Účtu a za všetky aktivity ktoré nastanú na alebo prostredníctvom Vášho Účtu a zaväzujete sa okamžite oznámiť spoločnosti iTunes akékoľvek porušenie bezpečnosti Vášho Účtu. Spoločnosť iTunes nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté z neoprávneného použitia Vášho Účtu.

Na zakúpenie a stiahnutie Produktov App Store z Obchodov musíte za účelom autentifikácie Vášho Účtu pre transakcie vložiť Vaše Apple ID a heslo alebo musíte použiť Touch ID. Po autentifikácii Vášho Účtu pomocou svojho Apple ID a hesla ho nebude potrebné opätovne autentifikovať počas pätnástich minút. V priebehu tohto času budete môcť nakupovať a sťahovať Produkty App Store bez potreby znovuzadania hesla. Môžete tiež zvoliť, aby zadanie Vášho hesla bolo vyžadované pre každú transakciu a osobitne aby si Vaše zariadenie pamätalo Vaše heslo iba pre bezplatné transakcie. Prostredníctvom zmeny nastavení na Vašom zariadení môžete vypnúť možnosť uskutočňovania transakcií týkajúcich sa Produktov App Store alebo môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa pre každú transakciu s Produktom App a Book vyžadovalo heslo. Pre viac informácii navštívte http://support.apple.com/kb/HT1904 a http://support.apple.com/kb/HT4213.

Pri registrácii a používaní Obchodov sa zaväzujete poskytnúť presné a úplné informácie („Registračné údaje“) a zaväzujete sa aktualizovať Vaše Registračné údaje, aby sa zachovala ich presnosť a úplnosť. Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes je oprávnená uchovávať a využívať Vaše Registračné údaje na účely správy a účtovania poplatkov na Váš Účet.

AUTOMATICKÉ DORUČOVANIE A SŤAHOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH NÁKUPOV

Keď po prvýkrát získate Produkty (okrem produktov získaných z Mac App Store) prostredníctvom Obchodov (spoločne len „Voliteľný obsah“), môžete si zvoliť automatické prijatie („automatické sťahovanie“) kópií takéhoto Voliteľného obsahu na ďalšom kompatibilnom hardvéri značky Apple s kompatibilným softvérom, prostredníctvom pridruženia takéhoto hardvéru podľa pravidiel pridruženia uvedených nižšie (ďalej jednotlivo len „Pridružené zariadenie“). Pre každé Pridružené zariadenie môžete špecifikovať aký druh Voliteľného obsahu, ak vôbec, má byť doňho automaticky sťahovaný. Na Pridruženom zariadení, ktoré je schopné prijímať „push“ notifikácie (ďalej len „Push-odblokované“), vrátane iOS Zariadení, budú Produkty automaticky sťahované do tohto Pridruženého zariadenia za predpokladu, že má internetové pripojenie; na Pridruženom zariadení, ktoré nie je Push-odblokované, vrátane tých, ktoré fungujú na operačnom systéme Windows, sa bude Voliteľný obsah zobrazovať v poradí na sťahovanie, pričom sťahovanie budete môcť v rámci iTunes zahájiť manuálne.

Pre Vaše pohodlie je Vám po prevzatí Voliteľného obsahu umožnené si určitý takýto, už predtým nadobudnutý Voliteľný obsah stiahnúť do akéhokoľvek Pridruženého zariadenia. Niektoré Voliteľné obsahy, ktoré ste už predtým nadobudli, nemusia byť vždy k dispozícii na následné stiahnutie, pričom spoločnosť iTunes nemá voči Vám v takomto prípade žiadnu zodpovednosť. Keďže určité, predtým nadobudnuté Voliteľné obsahy si nebudete môcť potom stiahnuť, po stiahnutí položky Voliteľného obsahu je vašou zodpovednosťou nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť ju, a zároveň by ste si ju mali zálohovať.

Pripojenie Pridružených zariadení je možné za nasledovných podmienok:

(i) Môžete automaticky sťahovať Voliteľný obsah alebo sťahovať predtým nadobudnutý Voliteľný obsah z Účtu prostredníctvom až 10 Pridružených zariadení za predpokladu, že najviac 5 z nich budú počítače autorizované iTunes.

(ii) Pridružené zariadenie môže byť v ktoromkoľvek okamihu pridružené len k jednému Účtu.

(iii) Pridružené zariadenie môžete preradiť pod iný Účet každých 90 dní len raz.

(iv) Môžete sťahovať predtým nadobudnutý voľný obsah do neobmedzeného počtu zariadení za predpokladu, že je voľne dostupný v Obchodoch, avšak nie do viac ako 5 počítačov autorizovaných iTunes.

Vyššie uvedené podmienky (i) až (iv) sa nevzťahujú na Produkty App Store.

Niektoré časti Voliteľného obsahu môžu byť rozsiahle alebo môžu spustiť pokračujúce poskytovanie obsahu založeného na používaní a na obmedzení zdrojov a ako dôsledok preberania takéhoto Voliteľného obsahu cez dátove pripojenie môžu vzniknúť významné poplatky.

AUTOMATICKÉ DORUČOVANIE AKTUALIZÁCIÍ

Vaše zariadenie alebo počítač bude v obchode App Store, obchode App Store pre Apple TV a obchode Mac App Store pravidelne zisťovať dostupnosť aktualizácií pre aplikácie vo vašom počítači alebo zariadení a ak je k dispozícii daná možnosť, aktualizácia sa môže automaticky prevziať a nainštalovať. Niektoré Produkty App Store môžu tiež stiahnuť ďalší obsah, napríklad herné úrovne alebo kapitoly, na pokračujúcom princípe, ktorý je založený na používaní a na obmedzení zdrojov. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple, môže prostredníctvom obchodov App Store, App Store pre Apple TV a Mac App Store automaticky preberať a inštalovať aktualizácie a obsah do vášho zariadenia (zariadení) a počítača. Automatické aktualizácie môžete kedykoľvek vypnúť zmenou nastavení automatických aktualizácií na vašom zariadení alebo počítači. Ak chcete zabrániť sťahovaniu obsahu na vyžiadanie v rámci Produktu App Store, odstráňte tento Produkt App Store z Vášho zariadenia.

BALÍKY APLIKÁCIÍ

Niektoré Produkty App Store môžu obsahovať viaceré položky („Balíky aplikácií“). Cena uvedená pri Balíku aplikácií je cena, ktorá Vám bude účtovaná pri kúpe Balíka aplikácií. Cenu Balíka aplikácií je možné znížiť tak, že bude zaúčtovaná cena už Vami kúpených alebo nadobudnutých Produktov App Store, avšak môže obsahovať minimálny poplatok za kompletizáciu Balíka aplikácií.

OSOBNÉ ÚDAJE

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, Obchody podliehajú Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple (Apple’s Privacy Policy) uvedených na https://www.apple.com/legal/privacy/.

POUŽITIE PRODUKTOV A OBCHODOV

Spoločnosť iTunes Vám predáva licenciu na používanie Produktov. Akonáhle je zakúpená od spoločnosti iTunes, licencia predstavuje záväznú zmluvu priamo medzi Vami a vydavateľom tohto Produktu („Vydavateľ“), ktorá upravuje Vaše používanie Produktu. Týmto beriete na vedomie, že Obchody a určité Produkty obsahujú bezpečnostný mechanizmus používajúci technológiu, ktorá chráni digitálne informácie a obmedzuje Vaše používanie Produktov podľa určitých pravidiel používania („Bezpečnostný mechanizmus“) stanovených spoločnosťou iTunes a Vydavateľmi a že, bez ohľadu na to, či Produkty sú alebo nie sú obmedzené bezpečnostnými technológiami, budete používať Produkty v súlade s príslušnými pravidlami používania stanovenými spoločnosťou iTunes a Vydavateľmi („Pravidlá používania“), a že používanie Produktov akýmkoľvek iným spôsobom môže predstavovať porušenie autorských práv. Akákoľvek bezpečnostná technológia je neoddeliteľnou súčasťou Produktov. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Pravidlá používania pre budúce nákupy z Obchodov. Avšak tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na Produkty, ktoré už boli kúpené. Akékoľvek zmeny v Pravidlách používania Vám budú oznámené. V prípade, že odmietnete prijať nové Pravidlá používania, nebudete ďalej oprávnený získavať Produkty z Obchodov.

ZABEZPEČENIE OBSAHU

Zaväzujete sa, že neporušíte, nebudete obchádzať, spätne prekladať, dekompilovať, rozkladať alebo inak nedovolene manipulovať s akoukoľvek časťou Bezpečnostného mechanizmu a ani sa o to nebudete pokúšať ani s tým nebudete napomáhať akejkoľvek inej osobe. Pravidlá používania môžu byť kontrolované a monitorované spoločnosťou iTunes na účely zabezpečenia ich dodržiavania a spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo vynucovať dodržiavanie Pravidiel používania bez Vášho informovania.

BEZPEČNOSŤ OBCHODOV

Zaväzujete sa, že nebudete pristupovať do Obchodov prostredníctvom iných prostriedkov ako je použitie softvéru poskytnutého spoločnosťou Apple Inc., resp. jej pridruženými spoločnosťami („Apple“) slúžiaceho na prístup k Obchodom. Zaväzujete sa, že žiadnym spôsobom a v žiadnej forme nebudete upravovať softvér, ktorý bol poskytnutý spoločnosťou Apple na prístup k Obchodom, alebo používať upravené verzie tohto softvéru na akékoľvek účely, vrátane získania neoprávneného prístupu k Obchodom. Nesmiete vstupovať alebo sa pokúšať o vstup na Účet, ku ktorému nemáte oprávnený prístup. Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže viesť k občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti.

Dodaním Produktu neprechádzajú na Vás žiadne práva na použitie daného Produktu na propagačné účely.

Potvrdzujete, že určité aspekty Obchodov, Produktov a správy Pravidiel používania sú spojené s nepretržitou účasťou spoločnosti iTunes napriek tomu, že spoločnosť iTunes nie je zmluvnou stranou licencie medzi Vami a Vydavateľom Produktov.

PRÍSPEVKY DO OBCHODOV

Obchody môžu ponúkať interaktívne funkcie, ktoré Vám umožnia okrem iného predložiť materiály (vrátane odkazov na obsah tretích strán) v častiach Obchodov, ktoré sú prístupné a viditeľné pre iných užívateľov Obchodov a verejnosť. Zaväzujete sa, že akékoľvek Vaše používanie takýchto funkcií vrátane akýchkoľvek materiálov, ktoré boli Vami predložené bude na Vašu výlučnú zodpovednosť, a že nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva akýchkoľvek iných osôb alebo porušovať akékoľvek právne predpisy, nebude prispievať k alebo podnecovať porušovanie alebo inak nezákonné správanie, a ani nebude obscénne. Zároveň potvrdzujete, že ste získali všetky potrebné práva a licencie. Ďalej sa zaväzujete, že poskytnete presné a úplné informácie v súvislosti s Vami poskytnutými materiálmi do Obchodov. Týmto udeľujete spoločnosti iTunes celosvetovú, časovo neobmedzenú, bezodplatnú a nevýhradnú licenciu na použitie týchto materiálov ako súčasti Obchodov alebo v súvislosti s Produktami bez toho, aby Vám bola spoločnosť iTunes povinná poskytnúť akúkoľvek odplatu alebo mala voči Vám akúkoľvek inú povinnosť. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo neumiestňovať alebo nepublikovať akékoľvek materiály a odstrániť alebo upraviť akékoľvek materiály, kedykoľvek na základe vlastného uváženia bez oznámenia a akejkoľvek zodpovednosti. Nemôžete poskytovať recenzie alebo hodnotenia na Produkty App Store stiahnuté prostredníctvom propagačného Obsahového kódu.

Spoločnosť iTunes je oprávnená, avšak nie povinná, monitorovať akékoľvek materiály, ktoré budú Vami predložené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom Obchodov, aby vyšetrila akékoľvek oznámené alebo zrejmé porušenia tejto Zmluvy a vykonala akékoľvek úkony, ktoré spoločnosť iTunes považuje podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane, bez obmedzenia, ukončenia podľa tejto Zmluvy alebo podľa Pravidiel ochrany autorských práv spoločnosti Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, Produkty a služby dostupné prostredníctvom Obchodov môžu obsahovať materiály tretích strán. Spoločnosť iTunes môže pre Vaše pohodlie poskytnúť odkazy na webové stránky tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes nezodpovedá za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo správnosti ani nezaručuje a nebude mať žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Zaväzujete sa, že nebudete používať akékoľvek materiály tretích strán spôsobom, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do alebo porušeniu práv akejkoľvek inej osoby a súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes v žiadnom prípade nezodpovedá za takéto Vaše používanie materiálov tretích strán.

NEVHODNÝ MATERIÁL

Ste uzrozumený s tým, že pri používaní Obchodov môžete prísť do kontaktu s materiálmi, ktoré môžete považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné, pričom ich obsah môže, ale nemusí byť označený ako obsahujúci nevhodný materiál. Napriek tomu súhlasíte s tým, že budete používať Obchody na svoje výlučné riziko a že spoločnosť iTunes voči Vám nebude zodpovedať za materiály, ktoré je možné považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné. Súhlasíte s tým, že typy produktov a ich popisy sú poskytované pre lepšiu orientáciu a spoločnosť iTunes nezodpovedá za ich správnosť.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Beriete na vedomie, že Obchody, vrátane, avšak nielen, Produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, audioklipov, redakčného obsahu a zdrojové kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu Obchodov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je spoločnosť iTunes a/alebo Vydavatelia, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Beriete na vedomie, že budete používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Obchodov v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Obchodov nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to tieto podmienky výslovne nedovoľujú. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, rozširovať alebo vytvárať odvodené diela na základe Obchodov a nebudete používať Obchody akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu alebo preťažovania sieťovej kapacity.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, spoločnosť iTunes a Vydavatelia si vyhradzujú právo zmeniť, prerušiť, odstrániť alebo znemožniť prístup k akýmkoľvek Produktom, obsahu alebo iným materiálom tvoriacim súčasť Obchodov, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť iTunes v žiadnom prípade nezodpovedá za vykonanie takýchto zmien. Spoločnosť iTunes môže tiež stanoviť obmedzenia na používanie a prístup k určitým funkciám alebo častiam Obchodov, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Odstránenie Produktov z Obchodov neovplyvní Produkty, ktoré ste už prostredníctvom Obchodov získali.

Autorské práva prislúchajúce k Obchodom, vrátane kompilácie obsahu, informácií umiestnených užívateľmi Obchodov, odkazov na iné internetové zdroje a opisov týchto zdrojov sú vlastníctvom spoločnosti iTunes a poskytovateľov licencií spoločnosti iTunes. Používanie akejkoľvek časti Obchodov akýmkoľvek iným spôsobom než na účely používania Obchodov v súlade s podmienkami tu ustanovenými, je prísne zakázané a porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb a môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky, vrátane prípadnej peňažnej náhrady škody za porušenie autorského práva.

Apple, logo Apple, iTunes, App Store a iné ochranné známky, ochranné známky pre službu (servisné známky), grafické zobrazenia a logá Apple používané v súvislosti s Obchodmi sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami, ktorých majiteľom v Spojených štátoch amerických a/alebo iných krajinách je spoločnosť Apple Inc. Iné ochranné známky, ochranné známky pre službu (servisné známky), grafické zobrazenia a logá používané v súvislosti s Obchodmi môžu byť ochrannými známkami ich príslušných majiteľov. Nie je Vám udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným ochranným známkam alebo k akémukoľvek použitiu týchto ochranných známok.

UKONČENIE

V prípade, že porušíte alebo spoločnosť iTunes bude mať dôvodné podozrenie, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, je spoločnosť iTunes oprávnená, podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, (i) ukončiť túto Zmluvu a/alebo zrušiť Váš Účet, pričom v takom prípade zostanete naďalej povinný uhradiť všetky peňažné záväzky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s Vašim Účtom do dňa ukončenia Zmluvy, resp. zrušenia Vášho Účtu, vrátane tohto dňa; a/alebo (ii) ukončiť príslušnú licenciu na softvér; a/alebo (iii) zamedziť Vám prístup k Obchodom (alebo k ich ktorejkoľvek časti).

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo skončiť poskytovanie Obchodov (alebo akejkoľvek ich časti alebo obsahu) bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Pokiaľ to bude možné, spoločnosť iTunes Vás čo najskôr upozorní na akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo skončenie Obchodov. Skončenie Obchodov nebude mať vplyv na Produkty, ktoré ste už získali. Nie je však vylúčené, že nebudete môcť autorizovať ďalšie počítače na používanie Produktov.

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť iTunes bude poskytovať Obchody s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Spoločnosť iTunes neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Obchodov, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Obchodov bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes môže z času na čas odstrániť Obchody na neurčitý čas alebo kedykoľvek Obchody zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;

(ii) Obchody budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť iTunes nebude zodpovedať za takéto prípady. Niektoré Produkty môžu byť stiahnuté len raz; potom čo budú stiahnuté ich nemožno nahradiť v prípade ak budú z akéhokoľvek dôvodu stratené. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akýchkoľvek Produktov zakúpených alebo nadobudnutých prostredníctvom Obchodov.

b. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (d) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvej zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť iTunes, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou iTunes, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči Vám spoločnosť iTunes alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti iTunes odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, upozorniť Vás, pozastaviť alebo zrušiť Vám Váš prístup k Obchodom alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti iTunes, že táto Zmluva bola porušená; alebo

(v) vzťahuje sa na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Obchodov.

c. Spoločnosť iTunes vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti s Obchodmi, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

d. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti iTunes za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

e. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti iTunes, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Vášho porušenia tejto Zmluvy. Zodpovedáte taktiež za úkony uskutočnené spoločnosťou iTunes v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti iTunes, že táto Zmluva bola porušená.

ZMENY

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť túto Zmluvu a stanoviť nové alebo doplňujúce pravidlá a podmienky týkajúce sa Vášho používania Obchodov. Takéto úpravy a doplňujúce pravidlá a podmienky Vám budú oznámené a v prípade, že ich odsúhlasíte, nadobudnú okamžite účinnosť a stanú sa súčasťou tejto Zmluvy. Ak odmietnete odsúhlasiť takéto zmeny, spoločnosť iTunes má právo ukončiť túto Zmluvu.

RÔZNE

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou iTunes a upravuje Vaše používanie Obchodov, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Vami a spoločnosťou iTunes. Môžu sa na Vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa uplatnia v prípade, že budete používať pridružené služby, niektoré Produkty, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala, tak presne ako je to možné, pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti iTunes nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť iTunes nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.

Obchody sú prevádzkované spoločnosťou iTunes z jej sídla v Luxemburgu. Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Obchodov. Táto Zmluva a použitie Obchodov sa spravujú slovenským právom.

Spoločnosť iTunes Vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Obchodov prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v informáciách Vášho Účtu alebo prostredníctvom poštovej listovej zásielky zaslanej na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktných informáciách Vášho Účtu alebo umiestnením oznámenia na stránky Obchodov. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite.

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré odôvodnene považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť iTunes niesla za to voči Vám zodpovednosť, má spoločnosť iTunes právo sprístupniť akékoľvek Registračné údaje a/alebo informácie týkajúce sa Vášho Účtu príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť iTunes považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti iTunes spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa Vášho používania Obchodov a/alebo Produktov a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že Vaše používanie Obchodov a/alebo Produktov je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

O spoločnosti iTunes: Naše registračné číslo je RCS Luxembourg B 101 120 a naše sídlo je 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.

ĎALŠIE PODMIENKY MAC APP STORE A APP STORE

LICENCIA NA PRODUKTY MAC APP STORE A APP STORE

Spoločnosť iTunes Vám predáva licenciu na používanie počítačových programov (softvérových produktov) sprístupňovaných prostredníctvom Mac App Store a App Store (ďalej spoločne len „Produkty App Store“). Produkty App Store sa delia na dve (2) nasledovné kategórie: (i) Produkty App Store, ktoré boli vyvinuté spoločnosťou Apple a na ktoré Vám poskytuje licenciu spoločnosť iTunes (ďalej len „Produkty Apple“), a (ii) Produkty App Store, ktoré boli vyvinuté tretími stranami a na ktoré Vám poskytujú licencie tieto tretie strany (ďalej len „Produkty Tretích Strán“). Kategória príslušného Produktu App Store (t.j. Produkt Apple alebo Produkt Tretích Strán) je určená na aplikácii Mac App Store alebo na aplikácii App Store.

Licencia, ktorá je Vám poskytnutá na každý Produkt App Store podlieha Vášmu súhlasu s Licenčnou zmluvou pre koncového užívateľa Licencovanej aplikácie, ktorej znenie je uvedené nižšie, pričom súhlasíte s tým, že takéto podmienky sa budú aplikovať, ibaže tento Produkt App Store podlieha platnej licenčnej zmluve pre koncového užívateľa uzatvorenej medzi Vami a vydavateľom takého Produktu App Store (ďalej len „Vydavateľ“), pričom v takom prípade sa na užívanie takéhoto Produktu bude vzťahovať licenčná zmluva pre koncového užívateľa príslušného Vydavateľa. Vydavateľ si vyhradzuje všetky práva k Produktu App Store, ktoré Vám neboli výslovne udelené.

Týmto beriete na vedomie, že licencia na každý Produkt Apple, ktorý získate prostredníctvom Mac App Store alebo App Store alebo ktorý pridružujete k Vašemu Účtu, je záväznou zmluvou medzi Vami a iTunes. Beriete na vedomie, že akonáhle nadobudnete Produkt Tretích Strán od iTunes, uzatvárate záväznú zmluvu priamo s Vydavateľom takéhoto Produktu Tretích Strán, ktorou sa bude spravovať Vaše používanie Produktu tretích strán a spoločnosť iTunes nebude zmluvnou stranou licenčnej zmluvy medzi Vami a Vydavateľom v súvislosti s týmto Produktom Tretích Strán. Vydavateľ každého Produktu Tretích Strán je výlučne zodpovedný za tento Produkt Tretích Strán, jeho obsah, akékoľvek záruky v rozsahu, v akom ich poskytuje, a akékoľvek nároky, ktoré môžete Vy alebo akákoľvek tretia osoba mať v súvislosti s Produktom Tretích Strán.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes, ako aj jej pridružené spoločnosti, sú tretími osobami oprávnenými z Licenčnej zmluvy pre koncového užívateľa Licencovanej aplikácie alebo licenčnej zmluvy Vydavateľa pre koncového užívateľa na každý Produkt Tretích Strán. Taktiež beriete na vedomie, že Vašim súhlasom s podmienkami licencie k akémukoľvek takému Produktu Tretích Strán, bude spoločnosť iTunes oprávnená (pričom sa má za to, že spoločnosť iTunes prejavila súhlas s nadobudnutím takéhoto práva) vynucovať od Vás plnenie takejto licenčnej zmluvy ako z tejto zmluvy oprávnená tretia osoba.

PREDMETY KÚPY IN-APP

Určité Produkty App Store môžu obsahovať funkciu, ktorá Vám umožní prijať dodatočné služby alebo licencie na dodatočné funkcie alebo obsah na používanie v rámci daného Produktu App Store (ďalej len „Predmety kúpy In-App“). Predmety kúpy In-App, ktoré budú spotrebované v rámci užívania Produktu App Store (napr. virtuálna munícia), nie je možné prenášať medzi zariadeniami, môžu byť stiahnuté len raz a po tom, čo budú stiahnuté, ich nemožno nahradiť. Akonáhle nadobudnete a obdržíte spotrebovateľný Predmet kúpy In-App, spoločnosť iTunes nebude voči Vám zodpovedať za akúkoľvek jeho stratu, zničenie alebo poškodenie. Na účely týchto podmienok sa budú všetky Predmety kúpy In-App považovať za Produkty App Store a všetky Predmety kúpy In-App prijaté v rámci Produktov Tretích Strán za Produkty Tretích Strán a bude s nimi takto nakladané.

Musíte sa autentifikovať na nadobudnutie Predmetov kúpy In-App samostatne od akýchkoľvek autentifikácií na získanie Produktov App Store prostredníctvom zadania vášho hesla na požiadanie, avšak akonáhle ste sa autentifikovali na nadobudnutie Predmetu kúpy In-App, budete môcť nadobudnúť ďalšie Predmety kúpy In-App v priebehu pätnástich minút bez toho, aby ste museli znovu zadať Vaše heslo. Možnosť nadobúdať Predmety kúpy In-App môžete na Vašom iOS Zariadení vypnúť tak, že pôjdete do vašich Nastavení (Settings), vyberiete „Všeobecné” (General) a potom záložku „Obmedzenia” (Restrictions), tak ako je vysvetlené na http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP PREDPLATENIA

Niektoré Produkty App Store môžu obsahovať funkciu, ktorá Vám umožní nadobudnúť obsah na základe predplatenia („In-App Predplatenia“). In-App Predplatenia sa automaticky obnovia pre časové obdobie, ktoré ste si vybrali, a tam, kde je to možné Vám budú spoplatnené na ťarchu Vášho Účtu nie skôr ako 24 hodín pred uplynutím doby aktuálneho In-App Predplatenia. Automatické obnovovanie platených In-App Predplatení môžete zrušiť, ak si vyberiete "Manage App Subscriptions" (Spravovanie App Predplatenia) na Vašom Účte a vyberiete si predplatenie, ktoré chcete zmeniť. Funkcia automatického obnovovania predplatenia bude vypnutá, ak Vydavateľ zvýši cenu predplatenia. Bezplatné In-App Predplatenia môžete zrušiť tak, že vymažete Produkt App Store z Vášho zariadenia. Niektoré platené In-App Predplatenia môžu ponúknuť lehotu na vyskúšanie zdarma predtým, ako bude príslušná čiastka účtovaná na ťarchu Vášho Účtu. Ak sa rozhodnete, že In-App Predplatenie nechcete kúpiť, vypnite automatické obnovovanie v nastaveniach Vášho Účtu počas lehoty na vyskúšanie zdarma. Určité In-App Predplatenia môžu byť označené ako časopisové a novinové produkty. Mali by ste si pozrieť ďalšie informácie o ponuke predplatenia časopisov a novín na mieste predaja v rámci Produktu App Store. Môžeme Vás požiadať o povolenie poskytnúť Vaše meno, e-mailovú adresu a poštové smerovacie číslo vedené na Vašom Účte Vydavateľovi takýchto predplatení časopisov a novín z dôvodu, aby Vám Vydavateľ mohol poslať maketingové správy o svojich vlastných produktoch v súlade so zásadami ochrany údajov. Akonáhle Vydavateľ bude mať tieto informácie, bude sa s nimi nakladať v súlade s Vydavateľovými zverejnenými zásadami ochrany údajov. Odporúčame Vám, aby ste sa oboznámili s postupmi ochrany údajov Vydavateľa pred tým, ako mu odsúhlasíte poskytnutie Vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete vo Vydavateľových zásadách ochrany údajov alebo kontaktujte priamo Vydavateľa. O vrátenie platieb je možné požiadať tak, ako je stanovené v našich pravidlách pre vrátenie platieb. Nie sú možné žiadne iné vrátenia platieb, náhrady alebo ukončenia po kúpe.

FUNKCIA POPULÁRNE V MOJEJ BLÍZKOSTI

V prípade, že si zvolíte funkciu Populárne v mojej blízkosti zapnutím Lokalizačných služieb, spoločnosť Apple bude z času na čas automaticky vykonávať zber informácií súvisiacich s určitými Vašimi Produktami App Store, ako napríklad čas, ktorý strávite s každým Produktom App Store, a počet spustení každého Produktu App Store. Tieto informácie sú uložené anonymne bez toho, aby boli spájané s Vaším menom alebo Účtom. Spoločnosť Apple použije tieto informácie, spolu s inými informáciami, ako napr. Vašou históriou stiahnutých Produktov App Store, za účelom poskytnutia odporúčaní prispôsobených pre Vás.

Spoločnosť Apple môže použiť tieto informácie a skombinovať ich so súhrnnými informáciami od ostatných užívateľov, ktorí si zvolili túto funkciu, s údajmi o Vašich predchádzajúcich nákupoch v iTunes Store, s údajmi o Vašich sťahovaniach na App Store, so súhrnnými údajmi o sťahovaní Produktov App Store ostatnými užívateľmi a inými informáciami, ako napr. zákazníckymi hodnoteniami Produktov App Store, za účelom:

• poskytnutia odporúčaní týkajúcich sa Produktov App Store, médií a iných produktov a služieb, o ktorých kúpu, stiahnutie alebo použitie by ste mohli mať záujem,

• poskytnutia odporúčaní ostatným užívateľom.

S Vašimi informáciami sa bude za každých okolností zaobchádzať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

V prípade, ak si neželáte, aby sme týmto spôsobom vykonávali zber informácií z Vášho zariadenia alebo systému a tieto informácie používali, funkciu Lokalizačných služieb by ste si nemali zapnúť alebo funkciu Populárne v mojej blízkosti by ste nemali používať. Zrušiť funkciu Populárne v mojej blízkosti môžete kedykoľvek jej vypnutím v menu Systémových služieb v nastaveniach Lokalizačných služieb na Vašom zariadení.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PRODUKTOV MAC APP STORE

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak,

(i) Ak ste fyzickou osobou spôsobilou konať vo vlastnom mene, môžete sťahovať a používať aplikáciu z Mac App Store („Produkt Mac App Store”) na osobné, neobchodné využitie na akýchkoľvek výrobkoch značky Apple fungujúcich na systéme Mac OS X („Mac Počítač”), ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou.

(ii) Ak ste obchodnou spoločnosťou alebo vzdelávacou inštitúciou, môžte sťahovať Produkt Mac App Store na používanie (a) jednou osobou na každom z Mac Počítačov používaným touto osobou, ktoré vlastníte alebo máte pod kotrolou alebo (b) viacerými osobami na jednom zdieľanom Mac Počítači, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou. Napríklad, jeden zamestnanec môže využívať Produkt Mac App Store na svojom stolovom Mac Počítači aj na svojom laptope Mac Počítači, alebo viacerí študenti môžu opakovane využívať Produkt Mac App Store na jedinom Mac Počítači umiestnenom v študentskom centre alebo v knižnici. Pre vylúčenie nejasností, každý Mac Počítač používaný sériovo viacerými používateľmi musí mať samostatnú licenciu.

(iii) Na použitie Produktov Mac App Store môže byť požadované prihlásenie sa prostredníctvom Apple ID použitom na stiahnutie Produktu Mac App Store z Mac App Store. Produkty Mac App Store môžu byť aktualizované len prostredníctvom Mac App Store.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PRODUKTOV APP STORE A APP STORE PRE APPLE TV

(i) Ak ste fyzickou osobou spôsobilou konať vo vlastnom mene, môžete sťahovať a synchronizovať Produkty App Store na osobné, neobchodné využitie na akomkoľvek iOS alebo tvOS Zariadení, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou.

(ii) Ak ste obchodnou spoločnosťou alebo vzdelávacou inštitúciou, môžte sťahovať alebo synchronizovať Produkt App Store na používanie (a) jednou osobou na jednom alebo viacerých iOS alebo tvOS Zariadeniach používaných touto osobou, ktoré vlastníte alebo máte pod kotrolou alebo (b) viacerými osobami na jednom zdieľanom iOS alebo tvOS Zariadení, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou. Napríklad, jeden zamestnanec môže využívať Produkt App Store na oboch jeho zariadeniach iPhone a iPad alebo viacerí študenti môžu opakovane využívať Produkt App Store na jedinom zariadení iPad umiestnenom v študentskom centre alebo v knižnici. Pre vylúčenie nejasností, každé iOS alebo tvOS Zariadenie používané sériovo alebo kolektívne viacerými používateľmi musí mať samostatnú licenciu.

(iii) Môžete ukladať Produkty App Store súčasne z maximálne piatich rôznych Účtov na kompatibilné iOS alebo tvOS Zariadenie.

(iv) Môžete manuálne synchronizovať Produkty App Store najmenej z jedného zariadenia autorizovaného iTunes na iOS Zariadenia, ktoré majú režim manuálnej synchronizácie (manual sync mode), za podmienky, že daný Produkt App Store je pridružený k Účtu na primárnom zariadení autorizovanom iTunes, pričom za primárne zariadenie autorizované iTunes sa považuje také zariadenie, ktoré bolo zosynchronizované s iOS Zariadením ako prvé, alebo také, ktoré ste následne označili za primárne s použitím aplikácie iTunes.

ÚDRŽBA A PODPORA PRODUKTOV MAC APP STORE A APP STORE

Spoločnosť iTunes bude zodpovedná iba za poskytovanie služieb akejkoľvek údžby a podpory v súvislosti s Produktami Apple, tak ako je to ustanovené v Licenčnej zmluve pre koncového užívateľa Licencovanej aplikácie alebo v samostanej licenčnej zmluve pre koncového užívateľa, alebo tak ako je to vyžadované podľa platného práva. Vydavateľ akéhokoľvek Produktu Tretích Strán bude výlučne zodpovedný za poskytovanie služieb údržby a podpory v súvislosti s takýmto Produktom, tak ako je to ustanovené v Licenčnej zmluve pre koncového užívateľa Licencovanej aplikácie alebo licenčnej zmluve Vydavateľa pre koncového užívateľa, alebo tak ako je to vyžadované podľa platného práva.

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE

Na Produkty Mac App Store, Produkty App Store a Produkty App Store pre Apple TV (ďalej spoločne len „Produkty App Store“) sprístupnené cez Mac App Store, App Store a App Store pre Apple TV (ďalej spoločne len „App Store“) je Vám poskytovaná licencia a nie sú Vám predávané. Vaša licencia na každý Produkt App Store získaný prostredníctvom App Store alebo pridružený k Vašemu Účtu, podlieha Vášmu predchádzajúcemu súhlasu s touto Licenčnou zmluvou koncového užívateľa Licencovanej aplikácie (ďalej len „Štandardná licenčná zmluva“) a súhlasíte s tým, že podmienky stanovené touto Štandardnou licenčnou zmluvou sa budú vzťahovať na každý Produkt App Store, ktorý si licencujete cez App Store, ibaže sa na tento Produkt App Store vzťahuje platná licenčná zmluva uzatvorená medzi Vami a Vydavateľom tohto Produktu App Store, pričom v takom prípade sa uplatnia podmienky takejto samostatnej licenčnej zmluvy koncového užívateľa. Vaša licencia na akýkoľvek Produkt Apple na základe tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo samostatnej licenčnej zmluvy koncového užívateľa je poskytovaná spoločnosťou iTunes a Vaša licencia na akýkoľvek Produkt Tretích Strán na základe tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo samostatnej licenčnej zmluvy koncového užívateľa je poskytovaná Vydavateľom Produktu Tretích Strán. Akýkoľvek Produkt App Store, ktorý podlieha licencii udelenej na základe tejto Štandardnej licenčnej zmluvy je označovaný ako „Licencovaná aplikácia“. Vydavateľ prípadne spoločnosť iTunes (ďalej len „Poskytovateľ licencie“) si vyhradzuje všetky práva k Licencovanej aplikácii, ktoré Vám neboli výslovne udelené na základe tejto Štandardnej licenčnej zmluvy.

a. Rozsah Licencie: Licencia, ktorá je Vám vo vzťahu k Licencovanej aplikácii udelená Poskytovateľom licencie predstavuje (a je obmedzená na) neprevoditeľnú licenciu na používanie Licencovanej aplikácie na akýchkoľvek výrobkoch značky Apple fungujúcich na systéme iOS (vrátane, bez obmedzenia na iPad, iPhone a iPod touch) („iOS Zariadenia”), na systéme Mac OS X („Mac Počítače”), Apple Watch a Apple TV (spolu ďalej len „Zariadenia Apple“), ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou, a to v rozsahu povolenom Pravidlami používania stanovenými v Podmienkach Mac App Store, App Store a iBooks Store (ďalej len „Pravidlá používania“). Táto licencia Vás neoprávňuje na používanie Licencovanej aplikácie na akomkoľvek Zariadení Apple, ktoré nevlastníte alebo nemáte pod kontrolou, a pokiaľ nie je v Pravidlách používania stanovené inak, nie ste oprávnený Licencovanú aplikáciu rozširovať alebo sprístupňovať prostredníctvom siete, v rámci ktorej by mohla byť použitá zároveň na viacerých rôznych zariadeniach. Nie ste oprávnený požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, prevádzať, rozširovať alebo sublicencovať Licencovanú aplikáciu a, v prípade, že predáte svoje Zariadenie Apple tretej osobe, musíte odstrániť Licencovanú aplikáciu zo Zariadenia Apple predtým, ako tak urobíte. Nie ste oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Licencovanej aplikácie (okrem prípadov vyslovene povolených touto licenciou alebo Pravidlami používania), dekompilovať, spätne prekladať alebo rozkladať, snažiť sa odvodiť zdrojový kód, upravovať alebo vytvoriť diela odvodené z Licencovanej aplikácie, resp. akejkoľvek jej aktualizácie alebo akejkoľvek ich časti (okrem a výlučne v rozsahu, v ktorom je vyššie uvedené obmedzenie zakázané podľa príslušných právnych predpisov alebo v rozsahu, v akom sú činnosti, ktoré sú predmetom vyššie uvedených obmedzení, povolené licenčnými podmienkami upravujúcimi používanie ktorejkoľvek open-source súčasti obsiahnutej v Licencovanej aplikácii). Akýkoľvek pokus uskutočniť niektorú z uvedených činností predstavuje porušenie práv Poskytovateľa licencie a jeho poskytovateľov licencie. Ak porušíte vyššie uvedené obmedzenia, vystavujete sa trestnému stíhaniu a zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Podmienkami tejto licencie sa budú tiež riadiť akékoľvek nové verzie (upgrady) poskytnuté Poskytovateľom licencie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú Licencovanú aplikáciu, pokiaľ takáto nová verzia (upgrade) nie je pokrytá samostatnou licenciou, kedy sa uplatnia podmienky tejto licencie.

b. Súhlas s použitím údajov: Súhlasíte s tým, že Poskytovateľ licencie je oprávnený zhromažďovať a využívať technické údaje a s nimi súvisiace informácie - vrátane, avšak nielen, technických informácií o Vašom zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a vonkajších zariadeniach - ktoré sa pravidelne zhromažďujú na zabezpečenie poskytnutia softvérových aktualizácií, produktovej podpory a iných Vám určených služieb (ak budú poskytované) týkajúcich sa Licencovanej aplikácie. Poskytovateľ licencie je oprávnený použiť tieto informácie, pokiaľ sú vo forme, ktorá Vás osobne neidentifikuje, na zlepšenie svojich produktov alebo na to, aby Vám poskytol služby alebo technológie.

c. Ukončenie. Licencia udelená touto licenčnou zmluvou je platná a účinná až do jej ukončenia výpoveďou z Vašej strany alebo zo strany Poskytovateľa licencie. Vaše práva podľa tejto licenčnej zmluvy automaticky zanikajú bez toho, aby Vám to Poskytovateľ aplikácie bol povinný oznámiť, v prípade, ak nedodržíte akékoľvek podmienky tejto licenčnej zmluvy. Ihneď po ukončení licencie ste povinný prestať používať Licencovanú aplikáciu a zničiť akékoľvek kópie Licencovanej aplikácie, či už úplné alebo čiastočné.

d. Služby; Materiály Tretích Strán. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam Poskytovateľa licencie a/alebo tretích strán (ďalej spoločne a samostatne len „Externé Služby“). Používanie Externých Služieb vyžaduje prístup na Internet a používanie určitých Externých Služieb vyžaduje Váš súhlas s dodatočnými podmienkami.

Ste uzrozumený s tým, že pri používaní akýchkoľvek Externých Služieb sa môžete dostať do kontaktu s obsahom, ktorý môže byť považovaný za urážlivý, neslušný alebo nevhodný, pričom takýto obsah môže, ale nemusí byť označený ako obsahujúci nevhodné slová, a ďalej ste uzrozumený s tým, že výsledky akéhokoľvek vyhľadávania alebo zadania určitého URL môžu automaticky a neúmyselne vygenerovať prepojenia alebo odkazy na nevhodný materiál. Napriek tomu súhlasíte s tým, že budete používať Externé Služby na svoje výlučné nebezpečenstvo a že ani Poskytovateľ licencie ani jeho zástupcovia nebudú mať voči Vám akúkoľvek zodpovednosť za obsah, ktorý je možné považovať za urážlivý, neslušný alebo nevhodný.

Určité Externé Služby môžu zobraziť, obsahovať alebo sprístupniť obsah, údaje, informácie, aplikácie alebo materiály tretích strán („Materiály Tretích Strán“) alebo poskytovať odkazy na určité webové stránky tretích strán. Používaním Služieb potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ani Poskytovateľ licencie ani jeho zástupcovia nezodpovedajú za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu, presnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo iných aspektov takýchto Materiálov Tretích Strán alebo webových stránok. Poskytovateľ licencie, jeho zástupcovia, funkcionári, pridružené osoby alebo dcérske spoločnosti neposkytujú žiadnu záruku ani nepotvrdzujú ani nepreberajú a ani nenesú voči Vám alebo akejkoľvek inej osobe žiadnu zodpovednosť za akékoľvek Externé Služby, Materiály Tretích Strán alebo webové stránky alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Materiály Tretích Strán a odkazy na iné webové stránky sú poskytnuté len pre Váš komfort.

Finančné informácie zobrazované akoukoľvek Externou Službou sú určené len na všeobecné informačné účely a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na investičné odporúčania. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie týkajúcej sa cenných papierov na základe informácií získaných prostredníctvom Externých Služieb by ste sa mali poradiť s odborníkom na finančné investície alebo investície do cenných papierov, ktorý je podľa príslušných právnych predpisov platných vo Vašej krajine alebo regióne oprávnený poskytovať poradenstvo týkajúce sa finančných investícií alebo investícií do cenných papierov. Medicínske informácie zobrazené prostredníctvom akéhokoľvek Produktu App Store alebo Externej Služby sú určené iba na všeobecné informatívne účely a nemá sa na ne spoliehať na účely medicínskej diagnostiky alebo na liečebné poradenstvo, s výnimkou ak tak určí lekár. Konzultujte s odborníkom v oblasti medicíny predtým, ako sa spoľahnete na medicínske informácie dostupné cez Produkt App Store. Lokalizačné údaje poskytované akoukoľvek Externou Službou sú určené len na základné navigačné účely a nie sú určené na to, aby ste sa na ne spoliehali v situáciách, kedy sú potrebné presné lokalizačné informácie alebo kde by chybné, nepresné, oneskorené alebo neúplné lokalizačné údaje mohli spôsobiť smrť, poškodenie zdravia, majetku alebo škodu na životnom prostredí. Ani Poskytovateľ licencie, jeho zástupcovia a ani žiaden z jeho poskytovateľov obsahu nepreberá a neposkytuje žiadnu záruku za dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo včasnosť burzových informácií alebo lokalizačných alebo akýchkoľvek iných údajov zobrazovaných akýmikoľvek Externými Službami.

Súhlasíte s tým, že Externé Služby obsahujú chránený obsah, informácie a materiály, ktoré sú vlastnené Poskytovateľom licencie a/alebo jeho zástupcami alebo poskytovateľmi licencií a sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva, a zároveň sa zaväzujete, že nebudete používať takýto chránený obsah, informácie alebo materiály iným spôsobom, ako je dovolené používanie Externých Služieb, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami tejto Štandardnej licenčnej zmluvy, alebo ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích osôb, spoločnosti iTunes alebo spoločnosti Apple. Žiadna časť Externých Služieb nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou a akýmkoľvek spôsobom. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, rozširovať alebo vytvárať diela odvodené na základe Externých Služieb a nebudete používať Externé Služby akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, na prenos počítačových vírusov, samoreplikačného škodlivého softvéru (worms), softvérových trójskych koní (Trojan horses) alebo iného škodlivého softvéru, na neoprávnený vstup do sietí alebo preťažovania sieťovej kapacity. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete používať Externé Služby akýmkoľvek spôsobom na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, vyhrážanie sa, ohováranie alebo iné neoprávnené zasahovanie do alebo porušovanie práv akejkoľvek inej osoby a súhlasíte s tým, že ani Poskytovateľ licencie ani jeho zástupcovia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek takéto Vaše používanie Externých Služieb a ani za obťažujúce, výhražné, ohovárajúce, urážlivé, práva porušujúce alebo nezákonné správy alebo prenášané informácie, ktoré môžete obdržať v dôsledku používania akýchkoľvek Externých Služieb.

Okrem toho, Externé Služby a Materiály Tretích Strán, ku ktorým môže byť prístup alebo ktoré môžu byť zobrazené alebo na ktoré sa možno pripojiť prostredníctvom Zariadení Apple, nie sú dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadne vyhlásenie, že takéto Externé Služby a Materiály sú vhodné alebo prístupné na použitie na akomkoľvek konkrétnom mieste. Pokiaľ sa rozhodnete pre použitie alebo prístup k takýmto Externým Službám a Materiálom, konáte z vlastnej iniciatívy a zodpovedáte za dodržiavanie príslušných právnych predpisov, vrátane, avšak nielen, miestnych právnych predpisov. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie, odstránenie alebo znemožnenie prístupu k akýmkoľvek Externým Službám a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ licencie nebude v žiadnom prípade zodpovedný za odstránenie alebo znemožnenie prístupu k akýmkoľvek takýmto Externým Službám. Poskytovateľ licencie je tiež oprávnený kedykoľvek stanoviť obmedzenia na používanie alebo prístup k určitým Externým Službám, a to bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby za to niesol zodpovednosť.

e. VYLÚČENIE ZÁRUK: Poskytovateľ licencie vynaloží primeranú starostlivosť a odbornosť pri poskytovaní Licencovanej aplikácie a akýchkoľvek Externých Služieb, ktoré budú uskutočňované alebo Vám budú poskytované na základe Licencovanej aplikácie. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Externých Služieb, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Externých Služieb bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb;

(ii) Externé Služby budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, pričom Poskytovateľ licencie nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akejkoľvek Licencovanej aplikácie, ktorá je uložená vo Vašom systéme.

f. Obmedzenie zodpovednosti

(i) Okrem prípadov uvedených v článku (ii) nižšie, Poskytovateľ licencie, jeho riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri, splnomocnenci alebo poskytovatelia licencie v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú Poskytovateľom licencie, jeho zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ

(1) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť starostlivosť, ktorú má voči Vám Poskytovateľ licencie alebo ktorýkoľvek jeho zamestnanec alebo zástupca;

(2) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(3) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Licenčnej zmluvy pre koncového užívateľa (ďalej len „Zmluva“);

(4) je dôsledkom rozhodnutia Poskytovateľa licencie upozorniť Vás, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k Externým Službám alebo uskutočniť akýkoľvek iný úkon v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru Poskytovateľa licencie, že táto Zmluva bola porušená;

(5) vzťahuje sa na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Licencovanej aplikácie.

(ii) Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa licencie za podvod, hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia spôsobené jeho nedbanlivosťou.

g. Nie ste oprávnený používať alebo vyvážať alebo spätne vyvážať Licencovanú aplikáciu okrem prípadov, keď je to povolené právnym poriadkom Spojených štátov amerických alebo právnym poriadkom štátu, v ktorom bola Licencovaná aplikácia získaná. Licencovaná aplikácia nesmie byť vyvážaná alebo spätne vyvážaná najmä, avšak nielen, (a) do akejkoľvek krajiny, na ktorú Spojené štáty americké uvalili embargo, alebo (b) akejkoľvek osobe, ktorá je uvedená na Zozname osobitne určených štátnych príslušníkov vydanom Ministerstvom financií Spojených štátov amerických (U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List) alebo na Zozname odmietnutých osôb vydanom Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických (U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List). Používaním Licencovanej aplikácie potvrdzujete a zaväzujete sa, že sa nenachádzate v žiadnej z vyššie uvedených krajín a ani nie ste uvedený na žiadnom z vyššie uvedených zoznamov. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete používať tieto produkty na akýkoľvek účel, ktorý je zakázaný právnym poriadkom Spojených štátov amerických, vrátane, avšak nielen, na účely vývoja, navrhovania a výroby jadrových, balistických, chemických alebo biologických zbraní.

h. Licencovaná aplikácia a príslušná dokumentácia sú „Obchodnými položkami“ (Commercial Items) v zmysle definície obsiahnutej v ustanovení 48 C.F.R. §2.101, ktoré pozostávajú z nasledujúcich častí: „Obchodný počítačový program“ (Commercial Computer Software) a „Dokumentácia obchodného počítačového programu“ (Commercial Computer Software Documentation) v zmysle definícií obsiahnutých v ustanoveniach 48 C.F.R. §12.212, resp. v 48 C.F.R. §227.7202. V súlade s ustanoveniami 48 C.F.R. §12.212, resp. 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, licencie k Obchodnému počítačovému programu a Dokumentácii obchodného počítačového programu budú poskytované koncovým užívateľom v rámci štátnej správy Spojených štátov amerických (a) len ako Obchodné položky a (b) len v rozsahu tých práv, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncovým užívateľom za podmienok tu stanovených. Nezverejnené práva sú vyhradené podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických upravujúcich autorské práva.

i. Táto licenčná zmluva a Vaše používanie Licencovanej aplikácie sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vaše používanie Licencovanej aplikácie sa môže tiež spravovať inými miestnymi, štátnymi, národnými alebo medzinárodnými právnymi predpismi.

ĎALŠIE PODMIENKY POUŽÍVANIA IBOOKS STORE

LICENCIA NA PRODUKTY IBOOKS STORE

Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes Vám predáva licenciu na používanie obsahu sprístupneného prostredníctvom iBooks Store (ďalej len „Produkty iBooks Store“). Po zakúpení licencie od spoločnosti iTunes predstavuje takáto licencia právne záväznú dohodu priamo medzi Vami a treťou stranou ako poskytovateľom Produktu iBooks Store (ďalej len „Vydavateľ“) upravujúcu Vaše používanie takéhoto Produktu iBooks Store; spoločnosť iTunes nie je zmluvnou stranou licenčnej zmluvy medzi Vami a Vydavateľom v súvislosti s týmto Produktom iBooks Store a Vydavateľ každého Produktu iBooks Store si vyhradzuje právo vynucovať pravidlá používania týkajúcich sa tohto Produktu iBooks Store. Vydavateľ každého Produktu iBooks Store je výlučne zodpovedný za tento Produkt iBooks Store, jeho obsah, akékoľvek záruky v rozsahu, v akom ich poskytuje, a akékoľvek nároky, ktoré môžete Vy alebo akákoľvek tretia osoba mať v súvislosti s Produktom iBooks Store alebo v súvislosti s používaním Produktu iBooks Store.

Beriete na vedomie, že akékoľvek Produkty iBooks Store zakúpené na počítači nebudú môcť byť prezerané na akomkoľvek počítači, ale budú môcť byť prezerané len na zariadení iOS obsahujúcom kompatibilný softvér.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PRODUKTU iBOOKS STORE

(i) Ste oprávnený používať Produkty iBooks Store výlučne na osobné, neobchodné použitie.

(ii) Môžete ukladať Produkty iBooks Store súčasne z maximálne piatich rôznych Účtov na určitých zariadenia na báze iOS, ako iPad, iPod touch alebo iPhone.

(iii) Môžete kedykoľvek uložiť Produkty iBooks Store na piatich autorizovaných iTunes zariadeniach (ako napríklad počítač).

(iv) Dodaním Produktu iBooks Store neprechádzajú na Vás žiadne práva na použitie daného Produktu iBooks Store na propagačné účely ani žiadne práva na napaľovanie Produktu iBooks Store na disk.

(v) Môžete manuálne synchronizovať Produkty iBooks Store najmenej z jedného zariadenia autorizovaného iTunes na zariadenia, ktoré majú režim manuálnej synchronizácie (manual sync mode), za podmienky, že daný Produkt iBooks Store je pridružený k Účtu na primárnom zariadení autorizovanom iTunes, pričom za primárne zariadenie autorizované iTunes sa považuje také zariadenie, ktoré bolo zosynchronizované s daným zariadením ako prvé, alebo také, ktoré ste následne označili za primárne s použitím aplikácie iTunes.

D. OBCHODNÉ PODMIENKY APPLE MUSIC

TOTO JE ZMLUVA MEDZI VAMI A SPOLOČNOSŤOU ITUNES SARL. („ITUNES“) UPRAVUJÚCA PODMIENKY VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽBY APPLE MUSIC A AKÝCHKOĽVEK FUNKCIÍ, KTORÉ SÚ PRÍSTUPNÉ Z TEJTO SLUŽBY („SLUŽBA APPLE MUSIC“).

SLUŽBA APPLE MUSIC

Spoločnosť iTunes je poskytovateľom Služby Apple Music, ktorá Vám umožňuje prístup k digitálnej hudbe a inému obsahu („Produkty Apple Music“) výlučne pre použitie koncovým užívateľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

POŽIADAVKY NA POUŽITIE SLUŽBY APPLE MUSIC

Služba Apple Music je prístupná len osobám, ktoré majú aspoň 13 rokov, ibaže Váš Apple ID Vám bol poskytnutý na základe žiadosti schválenou vzdelávacou inštitúciou alebo bol založený v rámci funkcie Rodinné zdieľanie Vaším rodičom alebo zákonným zástupcom. Deti vo veku menej ako 18 rokov sú povinné preštudovať si túto Zmluvu s ich rodičom alebo zákonným zástupcom tak, aby sa zabezpečilo, že dieťa a jeho rodič alebo zákonný zástupca týmto podmienkam rozumejú. Vedome nezhromažďujeme, nepoužívame ani neposkytujeme osobné údaje od detí vo veku menej ako 13 rokov bez overiteľného rodičovského súhlasu. Rodičia a zákonní zástupcovia by mali upozorniť akékoľvek maloleté osoby, že rozprávanie sa s neznámymi osobami cez internet môže byť nebezpečné a mali by prijať vhodné opatrenia na ochranu detí, vrátane monitorovania používania Služby Apple Music deťmi.

Služba Apple Music Vám je k dispozícii len v Slovenskej republike. Súhlasíte s tým, že nebudete používať, ani sa nepokúsite používať Službu mimo tohto územia. Spoločnosť iTunes môže použiť technológie na overenie Vášho dodržiavania týchto podmienok.

Používanie Služby Apple Music vyžaduje kompatibilné zariadenie, prístup na internet a určitý softvér; môže vyžadovať pravidelné aktualizácie; a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Pre bežné používanie sa veľmi odporúča a pre video sa vyžaduje prístup na vysoko rýchlostný internet; prístup alebo mobilné dáta môžu byť spoplatnené. Vyžadujú sa verzie iOS 8.4, iTunes 12.2 alebo Android 4.1 alebo novšie verzie. Odporúča sa najnovšia verzia požadovaného softvéru, ktorá môže byť nevyhnutná v prípade určitých transakcií a funkcií. Súhlasíte s tým, že splnenie týchto požiadaviek, ktoré sa môžu z času na čas meniť, bude vo Vašej zodpovednosti.

VÁŠ ÚČET APPLE MUSIC

Ako registrovaný užívateľ Služby Apple Music máte právo založiť si Účet tak, ako to je uvedené a za podmienok v časti „Váš účet“ v Obchodných podmienkach iTunes Store. Na používanie určitých funkcií Služby Apple Music musíte vložiť Vaše Apple ID a heslo alebo musíte použiť Touch ID za účelom overenia Vášho Účtu. Zaväzujete sa poskytnúť presné a úplné Registračné údaje spoločnosti iTunes pri registrácií a pri používaní Služby Apple Music.

Spoločnosť iTunes zaznamenáva údaje o Vašom používaní Služby Apple Music. Tieto údaje zahŕňajú, avšak nie výlučne, Produkty Apple Music, ktoré počúvate (vrátane toho či preskočíte alebo zastavíte) a dĺžku doby Vášho počúvania. Spoločnosť iTunes môže taktiež zhromažďovať údaje o zariadení, ako je napríklad IP adresa, druh zariadenia, verzia a druh operačného systému a jedinečné identifikátory zariadenia. Rovnako budú uložené v súvislosti s Vaším účtom akékoľvek údaje o Vašich hudobných preferenciách, ktoré poskytnete spoločnosti iTunes. Tieto údaje budú použité spoločnosťou iTunes na účely, akými sú poskytovanie Služby Apple Music; personalizácia našich odporúčaní pre Vás; podávanie správ osobám, ktoré nám poskytujú licencie, a platenie licenčných poplatkov; upravovanie a zlepšovanie produktov spoločnosti Apple a Služieb, vrátane Služby Apple Music; poskytovanie relevantnej reklamy; ochrana proti podvodom a presadzovanie tejto Zmluvy.

APPLE MUSIC PREDPLATENIA

Ak si predplatíte Službu Apple Music („Apple Music Predplatenie“), spoločnosť Apple automaticky použije na platbu platobný prostriedok spojený s Vaším Apple ID alebo platobný prostriedok spojený s účtom Organizátora Rodinného zdieľania, a to opakovane až dovtedy, kým si nezrušíte automatické obnovovanie. Automatické obnovovanie Vášho Apple Music Predplatenia môžete zrušiť kedykoľvek v menu Nastavenia Účtu na Vašom zariadení alebo počítači, alebo v aplikácii Nastavenia na Vašom zariadení. V prípade, ak si zrušíte automatické obnovovanie, budete mať prístup k Službe Apple Music do konca obdobia Apple Music Predplatenia. Keď sa Vaše Apple Music Predplatenie skončí, stratíte prístup k akejkoľvek funkcii Služby Apple Music, pre ktorú je vyžadované Apple Music Predplatenie, vrátane, avšak nielen, prístupu k Produktom Apple Music, ktoré sú dostupné prostredníctvom Služby Apple Music alebo uložené na Vašom zariadení ako aj akýchkoľvek skladieb uložených vo Vašej Knižnici iCloud Music. Nákupy Apple Music Predplatenia sú konečné (okrem prípadov stanovených v našich pravidlách pre vrátenie platieb uvedených vyššie). Predplatné Vám bude účtované na ťarchu Vášho platobného prostriedku nie skôr ako 24 hodín pred uplynutím aktuálneho obdobia Apple Music Predplatenia.

Ak chcete mať nárok na rodinnú sadzbu za Apple Music Predplatenie (v prípade dostupnosti), musíte byť registrovaný v službe Rodinné zdieľanie. Ak ste Organizátorom Rodiny, súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes Vám bude opakovane automaticky účtovať na ťarchu Vášho platobného prostriedku za akékoľvek nákupy Apple Music Predplatenia, ktoré boli uskutočnené členmi Vašej Rodiny, a to až dovtedy, kým nebude zrušené automatické obnovovanie na príslušnom zariadení alebo počítači člena Rodiny.

ZODPOVEDÁTE ZA VČASNÚ PLATBU VŠETKÝCH POPLATKOV ZA APPLE MUSIC PREDPLATENIE A ZA TO, ŽE POSKYTNETE SPOLOČNOSTI ITUNES PLATNÝ PLATOBNÝ PROSTRIEDOK. V prípade, ak spoločnosť iTunes nebude môcť úspešne účtovať na ťarchu Vášho platobného prostriedku poplatky za Apple Music Predplatenie, ktoré sú splatné, spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo zrušiť Vaše Apple Music Predplatenie. Ak Vaše Apple Music Predplatenie bude zrušené, stratíte prístup k akejkoľvek funkcii Služby Apple Music, pre ktorú sa vyžaduje Apple Music Predplatenie.

V prípade, ak si želáte určiť iný platobný prostriedok alebo v prípade, ak nastala zmena v stave Vášho platobného prostriedku, ste povinný zmeniť Vaše údaje v menu Nastavenia Účtu na Vašom zariadení alebo počítači; toto môže spôsobiť dočasné prerušenie Vášho prístupu k Službe Apple Music zatiaľ čo spoločnosť iTunes preveruje Vaše nové platobné údaje.

Môžeme Vás kontaktovať prostredníctvom emailu alebo „push“ notifikácií ohľadne Vášho účtu alebo funkcie Služby Apple Music, z dôvodov vrátane, avšak nielen, oznámenia Vám, že Vaše Apple Music Predplatenie sa neobnoví automaticky alebo bude zrušené.

V prípade dostupnosti Vám môže byť Apple Music Predplatenie ponúknuté prostredníctvom Vášho operátora („Predplatenie u operátora“). Ak si zakúpite Predplatenie u operátora, Váš operátor Vám bude účtovať cenu Vášho Apple Music Predplatenia. Váš vzťah s operátorom sa riadi obchodnými podmienkami operátora, nie touto Zmluvou, a akékoľvek spory v súvislosti s Predplatením u operátora musia byť adresované Vášmu operátorovi a nie spoločnosti iTunes. Používaním Služby Apple Music súhlasíte s tým, že Váš operátor si môže vymieňať so spoločnosťou iTunes údaje o Vašom účte u operátora, telefónne číslo a údaje o Vašom predplatení, a spoločnosť iTunes môže používať tieto údaje na určenie stavu Vášho Predplatenia u operátora.

KNIŽNICA ICLOUD MUSIC

Funkcia Knižnica iCloud Music je prístupná predplatiteľom Služby Apple Music, ktorí sa prihlásia s Apple ID. Knižnica iCloud Music ukladá a umožňuje Vám vzdialený prístup k skladbám a hudobným videám, ktoré boli zakúpené v iTunes Store a k iným skladbám, ako aj k súvisiacim metadátam, zoznamom skladieb, a ďalším údajom z Vašich ďalších zariadení s aktivovanou Službou Apple Music. Knižnica iCloud Music sa zapne automaticky pri založení Vášho Predplatenia Apple Music. Pri prihlásení sa do Služby Apple Music na ďalších zariadeniach budete vyzvaný k tomu, aby ste si aktivovali Knižnicu iCloud Music. Knižnicu iCloud Music si môžete aktivovať v nastaveniach aplikácie Apple Music na Vašom zariadení vo Všeobecných predvoľbách iTunes na Vašom počítači. V Knižnici iCloud Music môžete mať uložených až 100,000 skladieb. Skladby zakúpené v iTunes Store sa nezapočítavajú do tohto limitu. Skladby, ktoré nespĺňajú určité kritéria alebo ktoré nie sú povolené pre Vaše zariadenie alebo počítač, nie sú spôsobilé ani pre Knižnicu iCloud Music. Keď sa Vaše Predplatenie Apple Music skončí, Váš prístup k obsahu, ktorý je uložený v Knižnici iCloud Music, nebude možný, avšak môžete si stiahnuť skladby, ktoré ste predtým získali z iTunes Store v súlade a za podmienok uvedených v odstavci „Automatické doručovanie a sťahovanie predchádzajúcich nákupov“ v Obchodných podmienkach iTunes Store. Týmto súhlasíte s tým, že Knižnicu iCloud Music budete využívať len na zákonne získaný obsah. Akékoľvek jeho využívanie na nezákonný obsah je porušením práv iných a môže mať pre Vás občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky za porušenie autorského práva, vrátane možnej povinnosti nahradiť peňažnú škodu.

Pri založení Predplatenia Apple Music alebo aktivovaní Knižnice iCloud Music, Služba Apple Music preskenuje súbory so skladbami na Vašom zariadení alebo počítači a zhromaždí ďalšie údaje, ktoré môžu byť použité pre identifikáciu médií vo Vašej Knižnici Music , ako sú názvy skladieb, hudobní umelci alebo dĺžky skladieb. Knižnica iCloud Music použije tieto údaje pre identifikáciu skladieb, ktoré sú v danom čase dostupné v Službe Apple Music a identifikované skladby Vám sprístupní vo formáte, ktorý bude v tom čase dostupný v Službe Apple Music. Neidentifikované skladby na Vašom zariadení zostanú v lokálnom úložnom priestore a neidentifikované skladby budú nahrané do Knižnice iCloud Music v rovnakom formáte alebo vo formáte určenom spoločnosťou iTunes. Pred nastavením Predplatenia Apple Music alebo aktivovaním Knižnice iCloud Music by ste si mali zálohovať Vašu Knižnicu Music. Spoločnosť Apple nebude niesť žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý sa stratí v súvislosti s Knižnicou iCloud Music. Knižnica iCloud Music by nemala byť využívaná ako zálohovací úložný priestor pre obsah. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo obmedziť druhy nahraného obsahu (napríklad príliš veľké súbory). Identifikované alebo nahrané skladby a príslušné metadáta budú prístupné zo zariadenia, ktoré je kompatibilné s Apple Music, do ktorého ste sa prihlásili prostredníctvo Vášho Účtu a v ktorom bola aktivovaná Knižnica iCloud Music.

Pri založení Vášho Predplatenia Apple Music alebo aktivovaní Knižnice iCloud Music, spoločnosť iTunes zaznamenáva údaje, ako sú napríklad nahrávky, ktoré si prehrávate, zastavíte alebo preskočíte; zariadenia, ktoré používate; ako aj čas a dĺžku prehrávania.

PRÍSPEVKY DO SLUŽBY APPLE MUSIC

Služba Apple Music môže ponúkať interaktívne funkcie, ktoré Vám umožnia predložiť materiály (vrátane, avšak nielen, Vášho mena, fotky, obsahu, údajov a obsahu tretích strán) v častiach Služby Apple Music, ktoré sú prístupné a viditeľné pre verejnosť. Súhlasíte s tým, že akékoľvek Vaše používanie takýchto funkcií vrátane akýchkoľvek materiálov, ktoré boli Vami predložené bude na Vašu výlučnú zodpovednosť, a že nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva akýchkoľvek iných osôb alebo porušovať akékoľvek právne predpisy, nebude prispievať k alebo podnecovať porušovanie alebo inak nezákonné správanie, ani nebude obscénne, nežiadúce alebo nevkusné. Zároveň potvrdzujete, že ste získali všetky potrebné práva a licencie týkajúce sa takýchto materiálov a ich distribúcie. Ďalej sa zaväzujete, že poskytnete presné a úplné informácie v súvislosti s Vami predloženými materiálmi do Služby Apple Music. Týmto udeľujete spoločnosti iTunes celosvetovú, bezodplatnú a nevýhradnú licenciu na použitie týchto materiálov ako súčasti Služby Apple Music a v súvislosti s Produktami Apple Music a marketingom Služby Apple Music, bez toho, aby Vám bola spoločnosť iTunes povinná poskytnúť akúkoľvek odplatu alebo mala voči Vám akúkoľvek inú povinnosť. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo neumiestňovať alebo nepublikovať akékoľvek materiály a odstrániť alebo upraviť akýkoľvek materiál, kedykoľvek na základe vlastného uváženia bez oznámenia a akejkoľvek zodpovednosti.

Spoločnosť iTunes je oprávnená, avšak nie povinná, monitorovať akékoľvek materiály, ktoré budú Vami predložené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom Služby Apple Music, aby vyšetrila akékoľvek oznámené alebo zrejmé porušenia tejto Zmluvy a vykonala akékoľvek úkony, ktoré spoločnosť iTunes považuje podľa vlastného uváženia za vhodné, vrátane, bez obmedzenia, ukončenia podľa tejto Zmluvy alebo podľa Pravidiel ochrany autorských práv spoločnosti Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

 

POKYNY PRE VKLADANIE MATERIÁLU DO APPLE MUSIC

Obsah predložený v rámci Služby Apple Music podlieha nasledujúcim pokynom („Pokyny“), ktoré môžu byť z času na čas aktualizované. Ak uvidíte obsah predložený v rámci Služby Apple Music, ktorý nie je v súlade s týmito Pokynmi, prosím použite funkciu Nahlásiť problém.

Službu Apple Music nesmiete používať na

- umiestňovanie nevhodného, urážlivého alebo škodlivého obsahu, vrátane, avšak nie výlučne, obsahu, ktorý je nezákonný, obťažujúci, výhražný, ohováračský, urážlivý, hanlivý, násilný, obscénny, vulgárny, zasahujúci do súkromia inej osoby, nenávistný, rasovo či etnicky urážlivý, či inak nežiadúci;

- umiestňovanie osobných, súkromných alebo dôverných údajov patriacich iným osobám, vrátane, avšak nie výlučne, telefónnych čísel, adries, fakturačných údajov alebo fotografií alebo videí, ktoré boli urobené alebo šírené bez povolenia dotknutej osoby;

- vyžiadanie si údajov od maloletých;

- vydávanie sa za inú osobu alebo vzbudzovať dojem, že ste iná osoba, umelec, subjekt, iný užívateľ služby Apple Music, zamestnanec spoločnosti Apple, občiansky alebo štátny vysokopostavený predstaviteľ, alebo inak skresľovať Váš vzťah s osobou alebo subjektom (spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť, žiadať späť, upraviť alebo zablokovať akékoľvek Apple ID, užívateľské meno, user handle alebo iný identifikátor, ktorý by mohol byť považovaný za zosobnenie alebo skresľovanie Vašej identity, alebo zneužitie mena alebo identity inej osoby, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu na základe vlastného uváženia spoločnosti iTunes);

- zúčastňovanie sa na porušovaní autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva (vrátanie umiestňovania obsahu, ktorý nevlastníte alebo pre ktorý nemáte povolenie ho umiestňovať), alebo na zverejnenie akéhokoľvek obchodného tajomstva alebo dôvernej informácie v rozpore s dohodou o zachovaní mlčanlivosti, pracovnou zmluvou alebo dohodou o nezverejňovaní;

- umiestňovať alebo prenášať spam, vrátane, avšak nielen, nevyžiadanej alebo neoprávnenej inzercie, reklamných materiálov alebo informačných oznámení;

- plánovanie alebo zúčastňovanie sa na akejkoľvek nezákonnej činnosti.

 

DOSTUPNOSŤ OBSAHU

Spoločnosť iTunes a osoby, ktoré jej poskytujú licencie, si vyhradzujú právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť, pozastaviť, odstrániť, ukončiť alebo deaktivovať prístup k Službe Apple Music a k akýmkoľvek Produktom Apple Music, obsahu alebo iným materiálom, ktoré tvoria súčasť Služby Apple Music. Spoločnosť iTunes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za škodu spôsobenú urobením týchto zmien. Spoločnosť iTunes môže taktiež stanoviť obmedzenia pre používanie alebo prístup k určitým funkciám alebo častiam Služby Apple Music, v akomkoľvek prípade a bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti.

POUŽÍVANIE OBSAHU

Súhlasíte s tým, že Služba Apple Music obsahuje bezpečnostnú technológiu, ktorá obmedzuje Vaše používanie Produktov Apple Music a že, bez ohľadu na to či Produkty Apple Music sú obmedzené bezpečnostnou technológiou, budete používať Produkty Apple Music v súlade s pravidlami stanovených spoločnosťou iTunes a osobami, ktoré jej poskytujú licencie („Pravidlá používania Apple Music“), a že používanie Produktov Apple Music akýmkoľvek iným spôsobom môže predstavovať porušenie autorských práv. Akákoľvek bezpečnostná technológia je neoddeliteľnou súčasťou Produktov Apple Music a Služby Apple Music. Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá používania Apple Music. Zaväzujete sa, že neporušíte, nebudete obchádzať, spätne prekladať, dekompilovať, rozkladať alebo inak nedovolene manipulovať s akoukoľvek časťou bezpečnostnej technológie týkajúcej sa takých Produktov Apple Music z akéhokoľvek dôvodu, a ani sa o to nebudete pokúšať ani s tým nebudete napomáhať akejkoľvek inej osobe. Pravidlá používania Apple Music môžu byť kontrolované a monitorované spoločnosťou iTunes na účely zabezpečenia ich dodržiavania a spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo vynucovať dodržiavanie Pravidiel používania Apple Music bez toho, aby Vás o tom informovala. Zaväzujete sa nepristupovať k Službe Apple Music prostredníctvom akéhokoľvek iného prostriedku než je softvér, ktorý je poskytnutý spoločnosťou iTunes pre prístup k Službe Apple Music. Nebudete pristupovať alebo sa pokúšať pristupovať na Účet, ku ktorému nie ste oprávnený pristupovať. Zaväzujete sa, že nebudete meniť softvér akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo používať pozmenené verzie softvéru, na akékoľvek účely, vrátane získavania nepovoleného prístupu do Služby Apple Music. Porušovanie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA APPLE MUSIC

- Ste oprávnený používať Službu Apple Music a produkty Apple Music výlučne na osobné, neobchodné použitie, pokiaľ nie je povolené spoločnosťou iTunes inak.

- Ste oprávnený používať Službu Apple Music na desiatich zariadeniach priradených k Vášmu Účtu, z ktorých len päť môžu byť počítače. Individuálne Predplatenie Apple Music Vám umožňuje prehrávať Produkty Apple Music len na jednom zariadení v danom čase; Rodinné Predplatenie Apple Music umožňuje Vám a členom Vašej Rodiny prehrávať Produkty Apple Music na maximálne šiestich zariadeniach v danom čase.

- Nie ste oprávnený napaľovať Produkty Apple Music.

- Poskytnutím Služby Apple Music alebo Produktov Apple Music Vám nebudú prevedené akékoľvek obchodné alebo reklamné užívateľské práva na Službu Apple Music alebo Produkty Apple Music.

MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Určité Produkty Apple Music, obsah a služby dostupné prostredníctvom Služby Apple Music môžu obsahovať materiály tretích strán. Spoločnosť iTunes môže pre Vaše pohodlie poskytnúť odkazy na webové stránky, produkty alebo služby tretích strán. Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes nezodpovedá za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo správnosti ani nezaručuje a nebude mať žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály, webové stránky, produkty alebo služby tretích strán. Zaväzujete sa, že nebudete používať akékoľvek materiály tretích strán spôsobom, ktorým by došlo k neoprávnenému zásahu do alebo porušeniu práv akejkoľvek inej osoby a súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes v žiadnom prípade nezodpovedá za takéto Vaše používanie materiálov tretích strán.

NEVHODNÝ MATERIÁL

Ste uzrozumený s tým, že pri používaní Služby Apple Music môžete prísť do kontaktu s materiálom, ktorý môžete považovať za urážlivý, neslušný alebo nevhodný, pričom jeho obsah môže, ale nemusí byť označený ako obsahujúci nevhodný materiál. Súhlasíte s tým, že budete používať Službu Apple Music na svoje výlučné riziko a že spoločnosť iTunes voči Vám nebude zodpovedať za materiál, ktorý je možné považovať za urážlivý, neslušný alebo nevhodný. Súhlasíte s tým, že typy Produktov Apple Music a ich popisy sú poskytované pre lepšiu orientáciu a spoločnosť iTunes nezodpovedá za ich správnosť.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Beriete na vedomie, že Služba Apple Music, vrátane, avšak nielen, Produktov Apple Music, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, audioklipov, videoklipov, redakčného obsahu a zdrojových kódov (skripty) a softvéru použitého na realizáciu Služby Apple Music, obsahuje chránené informácie a materiál, ktorých vlastníkom je spoločnosť iTunes a/alebo jej poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorských práv. Súhlasíte s tým, že budete používať takéto chránené informácie alebo materiál výlučne na účely používania Služby Apple Music v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Služby Apple Music nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to tieto podmienky výslovne nedovoľujú. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, rozširovať alebo vytvárať odvodené diela na základe Služby Apple Music a nebudete zneužívať Službu Apple Music akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneným vstupom alebo preťažovaním sieťovej kapacity.

Všetky autorské práva prislúchajúce k Službe Apple Music (vrátane kompilácie obsahu, informácií umiestnených užívateľmi Služby, odkazov na iné internetové zdroje a opisov týchto zdrojov) a súvisiaci softvér sú vlastníctvom spoločnosti iTunes a/alebo poskytovateľov licencií spoločnosti iTunes, ktorí si vyhradzujú všetky svoje práva podľa právneho poriadku a zásad spravodlivosti (equity). POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY APPLE MUSIC AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM NEŽ NA ÚČELY POUŽÍVANIA SLUŽBY APPLE MUSIC V SÚLADE S PODMIENKAMI TU USTANOVENÝMI, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ A PORUŠUJE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA INÝCH OSÔB A MÔŽE MAŤ OBČIANSKOPRÁVNE ALEBO TRESTNOPRÁVNE NÁSLEDKY, VRÁTANE PRÍPADNEJ PEŇAŽNEJ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENIE AUTORSKÉHO PRÁVA.

Ako užívateľovi Služby Apple Music dodržujúcemu všetky svoje povinnosti Vám môže byť poskytnutý obmedzený prístup na to, aby ste si stiahli obal albumu pre hudbu uloženú v zariadení. Takýto prístup je poskytnutý len pre účely Vášho pohodlia, pričom spoločnosť iTunes negarantuje, ani nebude žiadnym spôsobom zodpovedať za takýto obal albumu alebo to, akým spôsobom ho budete využívať. Prístupné Vám budú obaly len v súvislosti so Službou Apple Music. Obal albumu je poskytovaný len pre osobné, neobchodné použitie. Týmto súhlasíte, že obal albumu nebudete využívať žiadnym spôsobom, ktorý by porušoval túto Zmluvu alebo zasahoval do alebo porušoval práva akejkoľvek inej strany, a že spoločnosť iTunes nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za akékoľvek takéto Vaše použitie.

UKONČENIE

V prípade, že porušíte alebo spoločnosť iTunes bude mať podozrenie, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, je spoločnosť iTunes oprávnená, podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, pričom v takom prípade zostanete naďalej povinný uhradiť všetky peňažné záväzky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s Vaším Účtom, (i) ukončiť túto Zmluvu a/alebo zrušiť Váš Účet; a/alebo (ii) ukončiť príslušnú licenciu na softvér; a/alebo (iii) zamedziť Vám prístup k Službe Apple Music (alebo k jej ktorejkoľvek časti).

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť iTunes bude poskytovať Službu Apple Music s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Spoločnosť iTunes neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služby Apple Music, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Služby Apple Music bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť iTunes môže z času na čas odstrániť Službu Apple Music na neurčitý čas alebo kedykoľvek Službu Apple Music zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;

(ii) Služba Apple Music bude poskytovaná bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť iTunes nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému pred používaním, počas používania a po používaní Služby Apple Music, vrátane akéhokoľvek obsahu alebo dát použitých v súvislosti so Službou Apple Music alebo nadobudnutých prostredníctvom Služby Apple Music.

b. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (d) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvej zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť iTunes, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou iTunes, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči Vám spoločnosť iTunes alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti iTunes odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, upozorniť Vás, pozastaviť alebo zrušiť Vám Váš prístup k Službe Apple Music alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti iTunes, že táto Zmluva bola porušená; alebo

(v) vzťahuje sa na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Služby Apple Music.

c. Spoločnosť iTunes vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službou Apple Music, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

d. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti iTunes za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

e. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti iTunes, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Vášho porušenia tejto Zmluvy. Zodpovedáte taktiež za úkony uskutočnené spoločnosťou iTunes v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti iTunes, že táto Zmluva bola porušená.

ZMENY

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť túto Zmluvu a stanoviť nové alebo doplňujúce pravidlá a podmienky týkajúce sa Vášho používania Služby Apple Music. Takéto úpravy a doplňujúce pravidlá a podmienky Vám budú oznámené a v prípade, že ich odsúhlasíte, nadobudnú okamžite účinnosť a stanú sa súčasťou tejto Zmluvy. Ak odmietnete odsúhlasiť takéto zmenené podmienky, spoločnosť iTunes má právo ukončiť túto Zmluvu.

OZNÁMENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Ak sa domnievate, že akýkoľvek Produkt Apple Music alebo akýkoľvek iný obsah dostupný prostredníctvom Služby Apple Music porušuje Vaše autorské právo, prosím, kontaktujte Zástupcu spoločnosti Apple, ktorý má na starosti autorské práva (Copyright Agent), tak ako je popísané v našich Pravidlách ochrany autorských práv na https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Spoločnosť iTunes môže, na základe vlastného uváženia, pozastaviť a/alebo ukončiť Účty užívateľov, u ktorých bolo zistené opakované porušovanie.

RÔZNE

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou iTunes a upravuje Vaše používanie Služby Apple Music, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Vami a spoločnosťou iTunes. Môžu sa na Vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa uplatnia v prípade, že budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne ako je to možné pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti iTunes nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť iTunes nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.

Služba je prevádzkovaná spoločnosťou iTunes z jej sídla v Luxemburgu. Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Služby Apple Music. Všetky transakcie v rámci Služby Apple Music sa riadia slovenským právom, bez ohľadu na pravidlá o kolízii právnych noriem. Na Vaše používanie Služby Apple Music sa môžu taktiež vzťahovať ďalšie právne predpisy. Výslovne súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor so spoločnosťou iTunes alebo ktorý sa akýmkoľvek spôsobom vťahuje na Vaše používanie Služby Apple Music bude riešený výhradne vecne a miestne príslušnými súdmi na Slovensku. Riziko straty a vlastníctvo všetkých elektronicky doručených transakcií prechádzajú na kupujúceho na Slovensku v momente uskutočnenia elektronického prenosu príjemcovi. Žiaden zamestnanec alebo zástupca spoločnosti iTunes nemá právomoc meniť túto Zmluvu.

Spoločnosť iTunes Vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služby Apple Music prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom poštovej listovej zásielky zaslanej na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktných informáciách Vášho Účtu alebo umiestnením oznámenia na stránky Služby Apple Music. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite.

Spoločnosť iTunes si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť iTunes niesla za to voči Vám zodpovednosť, má spoločnosť iTunes právo sprístupniť akékoľvek informácie týkajúce sa Vášho Účtu príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť iTunes považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti iTunes spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa Vášho používania Služby Apple Music a/alebo Produktov Apple Music a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že Vaše používanie Služby a/alebo Produktov iTunes je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

Posledná aktualizácia: 21. október 2015