Obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services)

Tieto obchodné podmienky tvoria zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Apple („Zmluva”). Prosím, prečítajte si Zmluvu pozorne. Ako potvrdenie toho, že rozumiete tejto Zmluve a prijímate túto Zmluvu, kliknite na „Súhlasím“.

A. ÚVOD DO NAŠICH SLUŽIEB

Táto Zmluva upravuje Vaše používanie služieb spoločnosti Apple („Služby“), prostredníctvom ktorých si môžete zakúpiť, získať, získať licenciu na, prenajať si alebo predplatiť si obsah, aplikácie („Aplikácie“) a iné služby v rámci aplikácií (spoločne „Obsah“). Obsah môže byť ponúkaný cez služby spoločnosti Apple alebo treťou stranou. Vytvorením účtu pre používanie Služieb na Slovensku určujete ho ako krajinu svojho bydliska na daňové účely („Domovská krajina“). Naše Služby sú k dispozícii na Vaše používanie vo Vašej Domovskej krajine, ako aj akomkoľvek inom členskom štáte EÚ, v ktorom sa dočasne nachádzate. Na to, aby ste mohli používať naše Služby, potrebujete kompatibilný hardvér, softvér (odporúča sa a niekedy sa vyžaduje posledná verzia) a prístup k internetu (môže byť spoplatnený). Prevádzka našich Služieb môže byť ovplyvnená týmito faktormi.

B. POUŽÍVANIE NAŠICH SLUŽIEB

PLATBY, DANE A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Obsah v rámci našich Služieb môžete získať zadarmo alebo za poplatok, pričom obe možnosti sa označujú ako „Transakcia“. Každou Transakciou získavate iba licenciu (oprávnenie) na používanie Obsahu. Každá Transakcia je elektronickou zmluvou medzi Vami a spoločnosťou Apple a/alebo Vami a subjektom, ktorý poskytuje Obsah v rámci našich Služieb. Ak ste však zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd. a získate Aplikáciu alebo knihu, spoločnosť Apple Distribution International Ltd. je oficiálnym predajcom; to znamená, že Obsah získavate od spoločnosti Apple Distribution International Ltd. a Obsah je licencovaný Poskytovateľom aplikácie (ako je definovaný nižšie) alebo knižným vydavateľom. Keď uskutočníte Vašu prvú Transakciu, požiadame Vás, aby ste si vybrali, ako často máme požadovať Vaše heslo pre budúce Transakcie. V prípade, ak povolíte Touch ID pre Transakcie, budeme od Vás požadovať, aby ste overili všetky Transakcie odtlačkom Vášho prsta a v prípade, že povolíte Face ID pre Transakcie, požiadame Vás o overenie všetkých Transakcií pomocou rozpoznávania tváre. Spravujte si nastavenia Vášho hesla kedykoľvek podľa týchto pokynov: https://support.apple.com/sk-sk/HT204030. Spoločnosť Apple bude účtovať na ťarchu Vášho zvoleného platobného prostriedku (napr. Vašej kreditnej karty, debetnej karty, darčekovej karty/darčekového kódu alebo iného prostriedku, ktorý je dostupný vo Vašej Domovskej krajine) za akékoľvek spoplatnené Transakcie, vrátane akýchkoľvek príslušných daní. Ak ste pridali Váš platobný prostriedok aj do Apple Wallet, Apple ho môže zaúčtovať pomocou Apple Pay. Ak z akéhokoľvek dôvodu (ako napríklad vypršanie platnosti alebo nedostatok prostriedkov) nemôžeme účtovať na ťarchu Vášho zvoleného platobného prostriedku, nesiete naďalej zodpovednosť za akékoľvek nevybrané čiastky a my sa znova pokúsime účtovať platbu na ťarchu platobného prostriedku v prípade, ak by ste aktualizovali svoje údaje o platobnom prostriedku. Ak si Obsah objednáte v predstihu, budeme Vám účtovať, keď Vám bude Obsah doručený (pokiaľ nezrušíte objednávku ešte pred dostupnosťou Obsahu). V súlade s miestnymi zákonmi môže spoločnosť Apple aktualizovať informácie týkajúce sa vášho zvoleného platobného prostriedku, ak jej ich poskytne vaša finančná inštitúcia. Pre podrobnosti o tom, ako sú Transakcie účtované, navštívte http://support.apple.com/kb/HT5582Súhlasíte s prijímaním všetkých faktúr v elektronickom formáte, ktorý môže zahŕňať emailovú poštu. Ceny Obsahu sa môžu kedykoľvek zmeniť. V prípade, ak technické problémy zabránia doručeniu Obsahu alebo spôsobia neprimerané oneskorenie doručenia Obsahu, Vašou výlučnou a jedinou náhradou bude buď nahradenie Obsahu alebo vrátenie zaplatenej ceny, a to podľa rozhodnutia spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple môže z času na čas zamietnuť žiadosť o vrátenie peňazí, ak získame dôkazy o podvode, zneužívaní možnosti vrátenia peňazí alebo inom manipulatívnom správaní, ktoré spoločnosť Apple oprávňuje na uplatnenie zodpovedajúceho protinároku. Podmienky týkajúce sa kreditu v obchode a darčekových kariet/kódov sú k dispozícii tu: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Právo na zrušenie: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju objednávku, môžete tak urobiť počas 14 dní od doručenia potvrdenia o platbe, a to aj bez udania dôvodu.

Ak chcete zrušiť svoju objednávku, musíte nás o tomto rozhodnutí informovať. Ak chcete zaistiť okamžité spracovanie, odporúčame Vám použiť odkaz Nahlásiť problém v prípade všetkých položiek s výnimkou predplatených služieb v Aplikáciách tretích strán, Apple Music, iTunes Match, Sezónny Pas, Multi-pas a nevyužité Darčeky iTunes, zakúpené priamo od spoločnosti Apple. Tieto položky je možné zrušiť kontaktovaním podpory iTunes. Predplatené služby je možné zrušiť len po pôvodnom období predplatného, a nie po každom automatickom obnovení. Taktiež máte právo informovať nás pomocou modelového formulára na zrušenie (nájdete ho nižšie) alebo iným jednoznačným prehlásením. Ak použijete odkaz Nahlásiť problém, okamžite Vám odošleme potvrdenie o prijatí Vašej požiadavky na zrušenie.

Ak nechcete zmeškať termín na zrušenie, musíte nám zaslať informácie o zrušení pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Výsledok zrušenia: Vrátime Vám peniaze najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy sme prijali Vašu požiadavku na zrušenie. Použijeme rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnej Transakcii, pričom s vrátením platby nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.

Výnimky z práva na zrušenie: Nemôžete zrušiť svoju objednávku na doručenie Obsahu, ak bolo doručovanie na Vašu žiadosť už zahájené a ste vzali na vedomie, že strácate právo na zrušenie objednávky.

Modelový formulár na zrušenie:

- Adresát: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

- Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy pre nasledujúcu položku: [DOPLŇTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, INTERPRETA A TYP]

- Objednané dňa: [VLOŽTE DÁTUM] / prijaté dňa [VLOŽTE DÁTUM]

- Meno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Emailová adresa zákazníka (nepovinné)

- Dátum

APPLE ID

Na používanie našich Služieb a prístup k Vášmu Obsahu môže byť potrebný Apple ID. Apple ID je účet, ktorý používate v rámci ekosystému spoločnosti Apple. Váš Apple ID je hodnotný a zodpovedáte za dodržiavanie jeho dôvernosti a bezpečnosti. Spoločnosť Apple nezodpovedá za akékoľvek straty, ktoré vzniknú z dôvodu neoprávneného používania Vášho Apple ID. Kontaktujte prosím spoločnosť Apple, ak máte podozrenie, že Vaše Apple ID bolo zneužité.

Na to, aby ste si mohli vytvoriť Apple ID a používať naše Služby, musíte mať aspoň 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny počet rokov vo Vašej Domovskej krajine, ako je to uvedené pri registračnom procese). Pre mladšie osoby môže byť Apple ID vytvorený rodičom alebo zákonným zástupcom prostredníctvom Rodinného zdieľania alebo schválenou vzdelávacou inštitúciou.

OCHRANA SÚKROMIA

Vaše používanie našich Služieb podlieha Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple (Apple’s Privacy Policy), ktoré sú dostupné na https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SLUŽIEB A OBSAHU

Vaše používanie Služieb a Obsahu sa musí riadiť pravidlami, ktoré sú stanovené v tejto časti („Pravidlá používania“). Akékoľvek iné používanie Služieb a Obsahu je podstatným porušením tejto Zmluvy. Spoločnosť Apple môže monitorovať Vaše používanie Služieb a Obsahu s cieľom zabezpečiť, že tieto Pravidlá používania dodržiavate.

Všetky Služby:

- Služby a Obsah môžete používať len pre osobné, neobchodné (nekomerčné) účely (s výnimkou ako je uvedené v časti Obsah App Store nižšie).

- Tým, že spoločnosť Apple doručí Obsah, sa na Vás neprevádzajú žiadne práva na komerčné alebo reklamné používanie, a doručenie Obsahu ani nezakladá poskytnutie alebo vzdanie sa akýchkoľvek práv držiteľov autorských práv.

- Obsah môžete využívať z najviac piatich rôznych Apple ID na každom zariadení.

- Zodpovedáte za to, že Obsah nebude po stiahnutí stratený, zničený alebo poškodený. Odporúčame Vám pravidelne si Váš Obsah zálohovať.

- Nesmiete manipulovať s alebo obchádzať akúkoľvek bezpečnostnú technológiu, ktorá je zahrnutá v Službách.

- K našim Službám môžete pristupovať len vtedy, ak používate softvér spoločnosti Apple, a nesmiete meniť alebo používať pozmenené verzie tohto softvéru.

- Video Obsah si vyžaduje HDCP pripojenie.

Prenájom a predaj Audio a Video obsahu:

- Obsah, ktorý nepodlieha správe digitálnych práv (Digital Rights Management; „DRM“), môžete používať na primeranom počte kompatibilných zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate. Obsah, ktorý podlieha ochrane DRM, môže byť používaný na najviac piatich počítačoch a akomkoľvek počte zariadení, na ktoré sa synchronizujete z týchto počítačov.

- Výpožičky Obsahu je možné si prezrieť v daný čas len na jednom zariadení a musia byť prehraté do 30 dní a skončené do 48 hodín od začiatku ich prehratia (zastavenie, prerušenie alebo opätovné spustenie nepredlžuje túto lehotu).

- Pre účely počúvania si môžete napáliť zvukový playlist zakúpenej hudby na disk najviac sedem krát, toto obmedzenie sa nevzťahuje na Obsah, ktorý nepodlieha DRM. Iný Obsah nemôže byť na disk napálený. Zvukové CD, na ktoré ste si napálili Váš Obsah, môžete používať rovnakými spôsobmi, ako môžete používať zvukové CD zakúpené v maloobchode a pri dodržaní miestnych právnych predpisov na ochranu autorských práv.

Obsah App Store:

- Pojem „Aplikácia“ zahŕňa aplikácie pre akúkoľvek platformu a/alebo operačný systém Apple, predmety kúpy in-app, rozšírenia (ako napr. klávesnice), nálepky a predplatenia sprístupnené v aplikácii.

- Aplikácie môžete používať na akomkoľvek zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate.

- Osoby, ktoré konajú v mene obchodného subjektu, vládnej organizácie alebo vzdelávacej inštitúcie („Subjekt“), si môžu stiahnuť a synchronizovať Aplikácie, okrem Arcade aplikácií, pre používanie buď (i) jednou osobou na jednom alebo viacerých zariadeniach, ktoré Subjekt vlastní alebo ovláda; alebo (ii) viacerými osobami na jednom zdieľanom zariadení, ktoré Subjekt vlastní alebo ovláda. Pre upresnenie, každé zariadenie, ktoré sa používa opätovne alebo spoločne viacerými používateľmi, si vyžaduje osobitnú licenciu.

Apple Music:

- Individuálne členstvo Apple Music môžete používať na najviac 10 zariadeniach (z ktorých len päť môžu byť počítače).

- Individuálne členstvo Apple Music Vám umožňuje streamovanie v daný čas len na jednom zariadení; Rodinné členstvo umožňuje Vám alebo členom Vašej rodiny streamovanie v daný čas až na šiestich zariadeniach súčasne.

Apple Arcade:

- Aplikácie Apple Arcade môžu byť stiahnuté alebo opätovne stiahnuté s platnou skúšobnou verziou Apple Arcade alebo predplatným.

- Ak Vaše predplatné skončí, nebudete mať prístup k  aplikáciám stiahnutým cez Apple Arcade

Obsah Apple TV

- U väčšiny kanálov môžete streamovať Obsah až na troch zariadeniach zároveň.

- Množstvo Obsahu, ktoré môžete stiahnuť, môže byť obmedzené a určitý stiahnutý Obsah môže exspirovať po určitom čase po stiahnutí alebo po prvom prehraní. Určitý Obsah nemusí byť vôbec dostupný na stiahnutie.

- Viac o právach používania Obsahu Apple TV sa dozviete na: https://support.apple.com/en-us/HT210074

OPÄTOVNÉ STIAHNUTIA

Môžete mať možnosť si opätovne stiahnuť Obsah, ktorý ste už predtým získali („Opätovné stiahnutie“), do Vašich zariadení, do ktorých ste sa prihlásili s rovnakým Apple ID („Pridružené zariadenia“). Typy Obsahu, ktoré sú k dispozícii pre Opätovné stiahnutie vo Vašej Domovskej krajine, si môžete pozrieť na https://support.apple.com/sk-sk/HT204632. Obsah nemusí byť k dispozícii pre Opätovné stiahnutike, ak tento Obsah už nie je ďalej ponúkaný v rámci našich Služieb.

Pravidlá pre Pridružené zariadenia (okrem Apple Arcade): Môžete mať až 10 zariadení (ale len najviac 5 počítačov), do ktorých ste sa prihlásili s Vaším Apple ID súčasne v daný čas. Každý počítač tiež musí byť autorizovaný použitím rovnakého Apple ID (ak sa chcete dozvedieť viac o autorizácii počítačov, navštívte https://support.apple.com/sk-sk/HT201251). Zariadenia môžu byť pridružené k inému Apple ID raz za každých 90 dní.

Pravidlá pre Pridružené zariadenia pre Apple Arcade: Súčasne môžete mať Appple Arcade prihlásených do až 10 zariadení na člena rodiny. Zariadenia môžu byť pripojené k inému Apple ID jedenkrát za každých 90 dní.

PREDPLATENIA

Služby a určité Aplikácie Vám môžu umožniť zakúpiť si prístup k Obsahu alebo službám na báze predplatenia („Spoplatnené predplatenie“). Spoplatnené predplatenia sa automaticky obnovujú až dovtedy, kým nie sú zrušené v časti Spravovanie predplatení (Manage Subscriptions) v nastaveniach Vášho účtu. Pre viac informácii ohľadom zrušenia Vašich predplatení navštívte https://support.apple.com/en-us/HT202039. Ak sa cena Spoplatneného predplatenia zvýši, budeme Vás o tom informovať a, ak to bude potrebné, vyžiadame si Váš súhlas pre pokračovanie. Spoplatnené predplatenie Vám nebudeme účtovať skôr ako 24 hodín pred začiatkom najnovšieho obdobia Spoplatneného predplatenia. Ak ho nebude možné z nejakého dôvodu (napríklad pre vypršanie platnosti alebo nedostatočné prostriedky) zaúčtovať na Váš platobný prostriedok a nezrušíte Spoplatnené predplatenie, budete naďalej zodpovedať za všetky nezaplatené sumy. Zároveň sa ho pokúsime znova naúčtovať na príslušný platobný prostriedok pre prípad, že by ste aktualizovali informácie o platobnom prostriedku. Môže to mať za následok zmenu začiatku ďalšieho obdobia Spoplatneného predplatenia a tiež dátum, kedy vám fakturujeme za jednotlivé obdobia. Ak nie je možné účtovať Váš platobný prostriedok na obnovu predplatenia, vyhradzujeme si právo zrušiť Vaše Spoplatnené predplatenie. Niektoré Spoplatnené predplatenia môžu ponúknuť bezplatné vyskúšanie pred tým, ako bude príslušná čiastka účtovaná na ťarchu Vášho platobného prostriedku. Ak sa rozhodnete Spoplatnené predplatenie zrušiť pred tým, než začneme príslušnú čiastku účtovať na ťarchu Vášho platobného prostriedku, zrušte predplatenie najmenej 24 hodín pred tým, ako skončí bezplatné vyskúšanie.

DOSTUPNOSŤ OBSAHU A SLUŽIEB

Podmienky uvedené v tejto Zmluve, ktoré sa vzťahujú na Služby, druhy Obsahu, vlastnosti/funkcie alebo funkcionality, ktoré nie sú dostupné vo Vašej Domovskej krajine, sa na Vás nevzťahujú, pokiaľ a dokým Vám nebudú sprístupnené. Druhy Obsahu, ktoré sú Vám dostupné vo Vašej Domovskej krajine, si môžete pozrieť v Službách alebo navštívte https://support.apple.com/sk-sk/HT204411. Určité Služby a Obsah, ktoré sú vám dostupné vo Vašej Domovskej krajine, nemusia byť dostupné, keď cestujete za hranice Vašej Domovskej krajiny.

ZARIADENIA, KTORÉ NIE SÚ ZNAČKY APPLE

Ak používate naše Služby na zariadení, ktoré nie je značky Apple, je možné, že nebudete mať prístup ku všetkým vlastnostiam/funkciám alebo druhom Obsahu. Podmienky tejto Zmluvy týkajúce sa nedostupných vlastností/funkcií alebo druhov Obsahu, sa na Vás nevzťahujú. Ak sa neskôr rozhodnete pristupovať k našim Službám zo zariadenia, ktoré je značky Apple, súhlasíte s tým, že na Vaše používanie na takomto zariadení sa budú vzťahovať všetky podmienky tejto Zmluvy.

C. VKLADANIE VÁŠHO MATERIÁLU DO NAŠICH SLUŽIEB

Naše Služby Vám môžu umožniť vkladať materiály, akými sú komentáre, obrázky, videá a podcasty (vrátane súvisiacich metadát a obrazových diel). Vaše používanie takýchto funkcií musí byť v súlade s nižšie uvedenými Pravidlami pre vkladanie materiálu (Submissions Guidelines), ktoré môžu byť z času na čas aktualizované. Ak uvidíte materiály, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami pre vkladanie materiálu, prosím, použite funkciu Nahlásiť podozrenie (Report a Concern). Týmto udeľujete spoločnosti Apple celosvetovú, bezodplatnú, časovo neobmedzenú, nevýhradnú licenciu na používanie a upravovanie materiálov, ktoré vložíte v rámci Služieb, a súvisiaci marketing (reklamu) a interné účely spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple smie monitorovať a rozhodnúť o odstránení alebo upravení akéhokoľvek vloženého materiálu.

Pravidlá pre vkladanie materiálu: Nesmiete používať Služby na:

- umiestňovanie akýchkoľvek materiálov, ak nemáte povolenie, právo alebo licenciu tieto materiály používať;

- umiestňovanie neprípustného, urážlivého, nezákonného, klamného alebo škodlivého obsahu;

- umiestňovanie osobných, súkromných alebo dôverných údajov, ktoré patria iným osobám;

- požadovanie osobných údajov od maloletej osoby;

- vydávanie sa za inú osobu alebo klamlivé vzbudzovanie dojmu, že ste pridružený k inej fyzickej alebo právnickej osobe;

- umiestňovanie alebo rozširovanie spamu, vrátane, avšak nielen, nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, reklamných materiálov alebo informačných oznámení;

- plánovanie alebo zúčastňovanie sa na akejkoľvek nezákonnej, podvodnej alebo manipulatívnej činnosti.

D. RODINNÉ ZDIEĽANIE

Organizátor Rodiny („Organizátor“) musí mať aspoň 18 rokov a musí byť rodičom alebo zákonným zástupcom ktoréhokoľvek člena Rodiny, ktorý má menej ako 13 rokov alebo ekvivalentný minimálny vek vo svojej Domovskej krajine (ako je to uvedené pri registračnom procese). Na prístup k všetkým funkciám Rodinného zdieľania sú potrebné zariadenia značky Apple.

Zdieľanie nákupov: Funkcia Zdieľania nákupov Rodinného zdieľania umožňuje zdieľať Obsah spĺňajúci podmienky až so šiestimi členmi Rodiny. Organizátor pozýva ďalších členov, aby sa pridali, a súhlasí s tým, že zaplatí za všetky Transakcie členov Rodiny. Platobný prostriedok Organizátora sa používa na platbu za akúkoľvek Transakciu iniciovanú členom Rodiny (okrem prípadu, keď účet člena Rodiny má kredit do obchodu (store credit), ktorý sa vždy použije ako prvý). Pri použití platobného prostriedku Organizátora konajú členovia Rodiny za Organizátora ako jeho zástupcovia. Organizátor týmto súhlasí, že (1) zaplatí za takéto Transakcie a (2) Transakcie, ktoré sú iniciované členmi Rodiny, sú schválené. Organizátori sú zodpovední za dodržiavanie ich zmluvy o platobnom prostriedku a preberajú akékoľvek riziko spojené so zdieľaním prístupu k platobnému prostriedku s členmi Rodiny. Doklad o zaplatení alebo faktúra za akúkoľvek Transakciu uskutočnenú členom Rodiny je zasielaná členovi Rodiny, ktorý Transakciu inicioval, a Organizátorovi.

Potvrdiť nákup (Ask to Buy): Potvrdiť nákup je užitočná funkcia, ktorá umožňuje Organizátorovi schváliť každú Transakciu iniciovanú členom Rodiny, ktorý má menej ako 18 rokov (alebo ekvivalentný vek plnoletosti vo Vašej Domovskej krajine). Organizátor musí byť rodičom alebo zákonným zástupcom akéhokoľvek člena Rodiny, pre ktorého je funkcia Potvrdiť nákup aktivovaná. Funkcia Potvrdiť nákup sa nevzťahuje na Obsah, ktorý je stiahnutý od členov Rodiny alebo je získaný uplatnením kódov.

Zmeny členov Rodiny: V prípade, ak člen Rodiny opustí Rodinu alebo je z nej vylúčený, zostávajúci členovia Rodiny už nemusia mať ďalej prístup k Obsahu bývalého člena Rodiny, vrátane Obsahu získaného prostredníctvom platobného prostriedku Organizátora.

Pravidlá Rodinného zdieľania: V daný čas môžete patriť len do jednej Rodiny a k akejkoľvek Rodine sa môžete pripojiť nie viac ako dva krát za rok. Apple ID, ktorý asociujete s Rodinou, si nemôžete zmeniť viac než jeden krát za každých 90 dní. Všetci členovia Rodiny musia zdieľať tú istú Domovskú krajinu. Nie celý Obsah, vrátane Predmetov kúpy In-App, predplatení a niektorých už skôr získaných Aplikácií, je spôsobilý pre Zdieľanie nákupov. Predplatenia Apple Arcade a Apple News+ sú automaticky povolené v Zdieľaní nákupov. Predplatenia zdieľané v Rodine môžu podliehať obmedzeniam používania Obsahu na základe predplatenia.

E. PERSONALIZOVANÉ FUNKCIE ODPORÚČANIA

Na základe Vašich sťahovaní, nákupov a iných aktivít Vám Služby môžu odporúčať Obsah. Prijímanie takýchto personalizovaných odporúčaní si pre niektoré Služby môžete vypnúť vo Vašich nastaveniach účtu.

Niektoré funkcie odporúčania si môžu vyžiadať Vaše povolenie pred tým, ako sú zapnuté. Ak tieto funkcie zapnete, požiadame Vás, aby ste dali spoločnosti Apple súhlas so zhromažďovaním a ukladaním určitých údajov, vrátane, avšak nielen, údajov o činnosti, mieste a používaní Vášho zariadenia. Pozorne si prečítajte informácie, ktoré Vám budú predložené pri zapnutí týchto funkcií.

F. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE ITUNES STORE

SEZÓNNY PAS A MULTI-PAS

Pas (Pass) Vám umožňuje zakúpiť si a prijímať televízny Obsah hneď, ako bude k dispozícii. Sezónny pas (Season Pass) je určený pre televízny Obsah, ktorý má obmedzený počet epizód v sezóne; Multi-pas (Multi-Pass) je určený pre televízny Obsah, ktorý je k dispozícii priebežne. Celková cena za Sezónny pas alebo Multi-pas je účtovaná v čase Transakcie. Obsah zakúpený prostredníctvom Sezónneho pasu alebo Multi-pasu je k dispozícii na stiahnutie až do 90 dní po tom, ako sa stane dostupnou posledná epizóda. Ak pri získaní Multi-pasu je nastavené automatické obnovenie, budeme Vám účtovať plnú cenu každého nasledujúceho cyklu Multi-pas. Automatické obnovenie si môžete vypnúť vo Vašich nastaveniach účtu aspoň 24 hodín pred začatím ďalšieho cyklu Multi-pas. V prípade, ak poskytovateľ Obsahu dodá spoločnosti Apple menší počet TV epizód, než bolo plánované, keď ste si zakúpili Sezónny pas, vrátime na Váš Apple ID maloobchodnú hodnotu príslušného počtu epizód, ktoré neboli spoločnosti Apple dodané.

G. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APP STORE (OKREM APLIKÁCIÍ APPLE ARCADE)

LICENCIA NA OBSAH APP STORE

Licencie na Aplikácie sú Vám poskytnuté spoločnosťou Apple alebo treťou osobou – externým vývojárom („Poskytovateľ aplikácie“). Ak ste zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., oficiálnym predajcom je spoločnosť Apple Distribution International Ltd., čo znamená, že licenciu na Aplikáciu získate od spoločnosti Apple Distribution International Ltd., avšak Aplikácia je licencovaná Poskytovateľom aplikácie. Aplikácia licencovaná spoločnosťou Apple je „Aplikácia Apple“; Aplikácia licencovaná Poskytovateľom aplikácie je „Externá aplikácia“. Spoločnosť Apple koná ako zástupca pre Poskytovateľov aplikácií pri poskytovaní App Store a nie je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy alebo používateľskej dohody medzi Vami a Poskytovateľom aplikácie. Akákoľvek Aplikácia, ktorú získate, podlieha Licenčnej zmluve koncového používateľa Licencovanej aplikácie (Licensed Application End User License Agreement) („Štandardná licenčná zmluva“) uvedenej nižšie, ibaže spoločnosť Apple alebo Poskytovateľ aplikácie poskytne osobitnú licenčnú zmluvu („Osobitná licenčná zmluva“), ktorá má mať prednosť. Iba Poskytovateľ aplikácie akejkoľvek Externej aplikácie je výhradne zodpovedný za jej obsah, záruky a nároky, ktoré môžete mať vo vzťahu k Externej aplikácii. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple je oprávnenou treťou osobou zo Štandardnej licenčnej zmluvy alebo Osobitnej licenčnej zmluvy vzťahujúcej sa na každú Externú aplikáciu, a preto môže presadiť vykonanie takej zmluvy. Určité Aplikácie, akými sú napríklad nálepky a iMessage aplikácie, sa nemusia objaviť na základnej obrazovke (springboard) zariadenia, ale je možné mať k nim prístup a používať ich v ponuke aplikácie na zasielanie správ (Messages app drawer).

NÁKUPY V APLIKÁCIÁCH

Aplikácie môžu ponúkať obsah, služby alebo funkcie na používanie v rámci týchto Aplikácií („Nákupy v aplikáciách“). Nákupy v aplikáciách, ktoré sú spotrebované počas používania Aplikácie (napr. virtuálne drahé kamene), nie je možné prenášať medzi zariadeniami a môžu byť stiahnuté len raz. Pred uskutočnením Nákupu v aplikácii musíte overiť Váš účet – samostatne od akéhokoľvek overenia na získanie iného Obsahu – zadaním Vášho hesla alebo použitím Touch ID alebo Face ID. Počas nasledujúcich 15 minút budete môcť uskutočniť dodatočné Nákupy v aplikácii bez opätovného overenia, ibaže ste nás požiadali, aby sme si vyžiadali heslo pre každý nákup alebo ste umožnili Touch ID alebo Face ID. Možnosť uskutočňovať Nákupy v aplikáciách môžete vypnúť dodržaním týchto pokynov: https://support.apple.com/sk-sk/HT201304.

ÚDRŽBA A PODPORA APLIKÁCIÍ

Spoločnosť Apple je zodpovedná za poskytovanie údržby a podpory len pre Aplikácie Apple, alebo tak, ako to požadujú príslušné právne predpisy. Poskytovatelia aplikácií sú zodpovední za poskytovanie údržby a podpory Externých aplikácií.

BALÍKY APLIKÁCIÍ

Niektoré Aplikácie môžu byť predávané spoločne ako balík („Balík aplikácií“). Zobrazená cena Balíka aplikácií je cena, ktorá vám bude účtovaná po nákupe Balíka aplikácií. Cena Balíka aplikácií môže byť znížená, aby sa zohľadnili Aplikácie, ktoré ste si už zakúpili alebo získali, ale môže zahŕňať minimálny poplatok za doplnenie Balíka aplikácií.

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE

Aplikácie, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom App Store, sú Vám licencované a nie predávané. Vaša licencia na každú Aplikáciu podlieha Vášmu predchádzajúcemu prijatiu buď tejto Licenčnej zmluvy koncového používateľa Licencovanej aplikácie („Štandardná licenčná zmluva“) alebo osobitnej licenčnej zmluvy koncového používateľa medzi Vami a Poskytovateľom aplikácie („Osobitná licenčná zmluva“), ak takáto zmluva je poskytnutá. Vaša licencia na akúkoľvek Aplikáciu Apple podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo Osobitnej licenčnej zmluvy Vám je udelená spoločnosťou Apple a Vaša licencia na akúkoľvek Externú aplikáciu podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo Osobitnej licenčnej zmluvy Vám je udelená Poskytovateľom aplikácie tejto Externej aplikácie. Akákoľvek Aplikácia, ktorá podlieha tejto Štandardnej licenčnej zmluve, sa v tomto dokumente nazýva „Licencovaná aplikácia“. Poskytovateľ aplikácie resp. spoločnosť Apple („Poskytovateľ licencie“) si vyhradzuje všetky práva k Licencovanej aplikácii a na Licencovanú aplikáciu, ktoré Vám nie sú výslovne udelené podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy.

a. Rozsah licencie: Poskytovateľ licencie Vám udeľuje neprevoditeľnú licenciu na používanie Licencovanej aplikácie na akýchkoľvek výrobkoch značky Apple, ktoré vlastníte alebo ovládate, a to v rozsahu povolenom Pravidlami používania. Podmienky tejto Štandardnej licenčnej zmluvy budú upravovať akýkoľvek obsah, materiály alebo služby dostupné z alebo zakúpené v rámci Licencovanej aplikácie, ako aj nové verzie (upgrady) poskytnuté Poskytovateľom licencie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú Licencovanú aplikáciu, pokiaľ takáto nová verzia (upgrade) nie je sprevádzaná Osobitnou licenčnou zmluvou. Pokiaľ nie je v Pravidlách používania stanovené inak, nie ste oprávnený Licencovanú aplikáciu rozširovať alebo sprístupňovať prostredníctvom siete, v rámci ktorej by mohla byť použitá zároveň na viacerých rôznych zariadeniach. Nemáte právo prevádzať, rozširovať alebo sublicencovať Licencovanú aplikáciu, a v prípade, že predáte svoje Zariadenie Apple tretej osobe, musíte odstrániť Licencovanú aplikáciu zo Zariadenia Apple predtým, ako tak urobíte. Nemáte právo vyhotovovať kópie Licencovanej aplikácie (okrem prípadov vyslovene povolených touto licenciou alebo Pravidlami používania), podrobovať ju reverznému inžinierstvu alebo ju rozoberať na časti, snažiť sa odvodiť zdrojový kód, upravovať alebo vytvoriť diela odvodené z Licencovanej aplikácie, resp. akejkoľvek jej aktualizácie alebo akejkoľvek jej časti (okrem a výlučne v rozsahu, v ktorom je vyššie uvedené obmedzenie zakázané podľa príslušných právnych predpisov alebo v rozsahu, v akom sú činnosti, ktoré sú predmetom vyššie uvedených obmedzení, povolené licenčnými podmienkami upravujúcimi používanie ktorejkoľvek open-source súčasti obsiahnutej v Licencovanej aplikácii).

b. Súhlas s použitím údajov: Súhlasíte s tým, že Poskytovateľ licencie je oprávnený zhromažďovať a využívať technické údaje a s nimi súvisiace informácie - vrátane, avšak nielen, technických informácií o Vašom zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a vonkajších zariadeniach - ktoré sa pravidelne zhromažďujú na zabezpečenie poskytnutia softvérových aktualizácií, produktovej podpory a iných Vám určených služieb (ak budú poskytované) týkajúcich sa Licencovanej aplikácie. Poskytovateľ licencie je oprávnený použiť tieto informácie, pokiaľ sú vo forme, ktorá Vás osobne neidentifikuje, na zlepšenie svojich produktov alebo na to, aby Vám poskytol služby alebo technológie.

c. Ukončenie. Táto Štandardná Licenčná zmluva je účinná, kým nebude ukončená Vami alebo Poskytovateľom licencie. Vaše práva podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy automaticky zanikajú v prípade, ak nedodržíte akékoľvek jej podmienky.

d. Externé Služby. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam Poskytovateľa licencie a/alebo tretích osôb (ďalej spoločne a samostatne len „Externé Služby“). Súhlasíte s tým, že budete používať Externé Služby na vlastné nebezpečenstvo. Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za preskúmavanie alebo vyhodnocovanie obsahu alebo presnosti akýchkoľvek Externých služieb tretích osôb a nenesie zodpovednosť za Externé Služby akýchkoľvek tretích osôb. Údaje zobrazené ktoroukoľvek Licencovanou aplikáciou alebo Externou Službou, vrátane, avšak nielen, finančných, zdravotných a lokalizačných informácií, slúžia len na všeobecné informačné účely and nie sú garantované Poskytovateľom licencie alebo jeho zástupcami. Nebudete používať Externé Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami tejto Štandardnej licenčnej zmluvy, alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva Poskytovateľa licencie alebo akejkoľvek tretej osoby. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Externé Služby na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, vyhrážanie sa alebo ohováranie akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby a že Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za akékoľvek takéto používanie. Externé Služby nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo Vašej Domovskej krajine a nemusia byť vhodné alebo dostupné pre použitie na akomkoľvek osobitnom mieste. Pokiaľ sa rozhodnete pre použitie takýchto Externých Služieb, iba Vy zodpovedáte za dodržiavanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie, odstránenie alebo znemožnenie prístupu k akýmkoľvek Externým Službám, alebo na určenie obmedzení pre prístup k akýmkoľvek Externým Službám, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti voči Vám.

e. VYLÚČENIE ZÁRUK: Poskytovateľ licencie vynaloží primeranú starostlivosť a odbornosť pri poskytovaní Licencovanej aplikácie a akýchkoľvek Externých Služieb, ktoré budú uskutočňované alebo Vám budú poskytované na základe Licencovanej aplikácie. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Externých Služieb, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Externých Služieb bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb;

(ii) Externé Služby budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, pričom Poskytovateľ licencie nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akejkoľvek Licencovanej aplikácie, ktorá je uložená vo Vašom systéme.

f. Obmedzenie zodpovednosti

(i) Okrem prípadov uvedených v článku (ii) nižšie, Poskytovateľ licencie, jeho riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri, splnomocnenci alebo poskytovatelia licencie v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú Poskytovateľom licencie, jeho zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ

(1) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť starostlivosť, ktorú má voči Vám Poskytovateľ licencie alebo ktorýkoľvek jeho zamestnanec alebo zástupca;

(2) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(3) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Štandardnej licenčnej zmluvy;

(4) je dôsledkom rozhodnutia Poskytovateľa licencie upozorniť Vás, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k Externým Službám alebo uskutočniť akýkoľvek iný úkon v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo na základe záveru Poskytovateľa licencie, že táto Štandardná licenčná zmluva bola porušená;

(5) sa vzťahuje na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Licencovanej aplikácie.

(ii) Žiadne ustanovenie tejto Štandardnej licenčnej zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa licencie za podvod, hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia spôsobené jeho nedbanlivosťou.

g. Nemáte právo používať alebo vyvážať alebo spätne vyvážať Licencovanú aplikáciu okrem prípadov, keď je to povolené právnym poriadkom Spojených štátov amerických a právnym poriadkom štátu, v ktorom bola Licencovaná aplikácia získaná. Licencovaná aplikácia nesmie byť vyvážaná alebo spätne vyvážaná najmä, avšak nielen, (a) do akejkoľvek krajiny, na ktorú Spojené štáty americké uvalili embargo, alebo (b) akejkoľvek osobe, ktorá je uvedená na Zozname osobitne určených štátnych príslušníkov vydanom Ministerstvom financií Spojených štátov amerických (U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List) alebo na Zozname odmietnutých osôb vydanom Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických (U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List). Používaním Licencovanej aplikácie potvrdzujete a zaväzujete sa, že sa nenachádzate v žiadnej z vyššie uvedených krajín a ani nie ste uvedený na žiadnom z vyššie uvedených zoznamov. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete používať tieto produkty na akýkoľvek účel, ktorý je zakázaný právnym poriadkom Spojených štátov amerických, vrátane, avšak nielen, na účely vývoja, navrhovania a výroby jadrových, balistických, chemických alebo biologických zbraní.

h. Licencovaná aplikácia a príslušná dokumentácia sú „Obchodnými položkami“ (Commercial Items) v zmysle definície obsiahnutej v ustanovení 48 C.F.R. §2.101, ktoré pozostávajú z nasledujúcich častí: „Obchodný počítačový program“ (Commercial Computer Software) a „Dokumentácia obchodného počítačového programu“ (Commercial Computer Software Documentation) v zmysle definícií obsiahnutých v ustanoveniach 48 C.F.R. §12.212, resp. v 48 C.F.R. §227.7202. V súlade s ustanoveniami 48 C.F.R. §12.212, resp. 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, licencie k Obchodnému počítačovému programu a Dokumentácii obchodného počítačového programu budú poskytované koncovým používateľom v rámci štátnej správy Spojených štátov amerických (a) len ako Obchodné položky a (b) len v rozsahu tých práv, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncovým používateľom za podmienok tu stanovených. Nezverejnené práva sú vyhradené podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických upravujúcich autorské práva.

i. S výnimkou v rozsahu výslovne uvedenom v nasledujúcom odseku, táto Zmluva a vzťah medzi Vami a spoločnosťou Apple sa riadi právnym poriadkom štátu Kalifornia, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy, Vy a spoločnosť Apple súhlasíte, že sa podrobíte osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak (a) nie ste občan Spojených štátov amerických; (b) nemáte bydlisko v Spojených štátoch amerických; (c) nepristupujete k Službe zo Spojených štátov amerických; a (d) ste občanom niektorej z nižšie uvedených krajín, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa riadi príslušným nižšie uvedeným právom, a to bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia, a týmto sa neodvolateľne podrobujete nevýlučnej jurisdikcii súdov v štáte, provincii alebo krajine, ktorej právo je rozhodným právom:

Ak ste rezidentom ktorejkoľvek z krajín Európskej únie alebo Švajčiarska, Nórska alebo Islandu, rozhodným právom je právny poriadok Vášho obvyklého miesta bydliska a právomoc budú mať súdy Vášho obvyklého miesta bydliska.

Na túto Zmluvu je osobitne vylúčená aplikácia práva, ktoré je známe ako Dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

H. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APPLE BOOKS 

Obsah Apple Books nadobúdate od poskytovateľa takého Obsahu ako tretej osoby (ďalej len „Vydavateľ“) a nie od spoločnosti Apple. Keď Vám spoločnosť Apple poskytuje Obsah Apple Books, spoločnosť Apple koná ako zástupca Vydavateľa a spoločnosť Apple preto nie je zmluvnou stranou Transakcie medzi Vami a Vydavateľom. Ak ste zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., oficiálnym predajcom je Apple Distribution International Ltd., čo znamená, že licenciu na použitie Obsahu nadobúdate od Apple Distribution International Ltd., avšak Obsah je licencovaný Vydavateľom. Vydavateľ Obsahu Apple Books si vyhradzuje právo presadiť vykonanie podmienok používania vzťahujúcich sa na taký Obsah Apple Books. Iba Vydavateľ Obsahu Apple Books je výhradne zodpovedný za tento Obsah, akékoľvek záruky v rozsahu, v akom také záruky neboli vylúčené, a akékoľvek nároky týkajúce sa Obsahu, ktoré môžete mať Vy alebo akákoľvek iná strana.

I. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APPLE MUSIC

ČLENSTVO APPLE MUSIC

Apple Music je hudobná služba vyžadujúca predplatenie. Vaše členstvo Apple Music sa automaticky obnoví, dokým ho nezrušíte v nastaveniach účtu. Prezrite si časť „Predplatné“ pre viac podrobností. Keď Vaše členstvo Apple Music skončí, stratíte prístup k akejkoľvek funkcii Apple Music, ktorá vyžaduje členstvo, vrátane, avšak nielen, prístupu k skladbám Apple Music uloženým vo Vašom zariadení a Knižnici iCloud Music.

Pokiaľ to bude k dispozícii, môže Vám byť ponúknuté členstvo Apple Music prostredníctvom Vášho mobilného operátora (ďalej len „Členstvo prostredníctvom operátora“). Ak si zakúpite Členstvo prostredníctvom operátora, Váš operátor Vám vyúčtuje náklady Vášho členstva Apple Music. Váš účtovací vzťah s operátorom sa riadi podmienkami operátora, nie touto Zmluvou, a akékoľvek spory súvisiace s vyúčtovaním týkajúce sa Členstva prostredníctvom operátora musia smerovať voči Vášmu operátorovi, nie voči spoločnosti Apple. Používaním Apple Music súhlasíte s tým, že Váš operátor si môže so spoločnosťou Apple vymieňať informácie o Vašom účte u operátora, telefónnom čísle a informácie o predplatení, a že spoločnosť Apple môže použiť tieto informácie na určenie stavu Vášho Členstva prostredníctvom operátora.

ICLOUD HUDOBNÁ KNIŽNICA

iCloud Hudobná knižnica je funkcia Apple Music, ktorá Vám umožňuje prístup k Vašim skladbám, ku ktorým bola nájdená zhoda, alebo Vašim uploadovaným skladbám, playlistom a hudobným videám získaných od Apple Music, iTunes Store alebo tretej osoby („Obsah iCloud Hudobnej knižnice“) na Vašom zariadení s aktivovaným Apple Music. iCloud Hudobná knižnica je zapnutá automaticky, keď si nastavíte Vaše členstvo Apple Music. iCloud Hudobná knižnica zbiera informácie o Vašom Obsahu iCloud Hudobnej knižnice. Tieto informácie sú pridružené k Vášmu Apple ID a porovnávané s Obsahom iCloud Hudobnej knižnice aktuálne dostupným na Apple Music. Obsah iCloud Hudobnej knižnice, ku ktorému nie je nájdená zhoda, je uploadovaný na Apple serveri iCloud Hudobnej knižnice (vo formáte určenom spoločnosťou Apple). Môžete uploadovať až do 100.000 skladieb. Skladby získané z iTunes Store alebo Apple Music sa nezapočítavajú do tohto limitu. Skladby, ktoré nespĺňajú určité kritériá (napríklad príliš veľké súbory) alebo ktoré nie sú povolené pre Vaše zariadenie nie sú spôsobilé pre iCloud Hudobnú knižnicu. Keď používate iCloud Hudobnú knižnicu, spoločnosť Apple zaznamenáva informácie ako napr. nahrávky, ktoré prehrávate, zastavujete alebo preskakujete, zariadenia, ktorá používate a čas a trvanie prehrávania. Súhlasíte s tým, že budete používať iCloud Hudobnú knižnicu len pre legálne získaný obsah. iCloud Hudobná knižnica je poskytovaná na „ako stojí a leží“ základe a môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. Pred použitím iCloud Hudobnej knižnice by ste si mali zálohovať Vaše dáta a informácie. Pokiaľ nie ste členom Apple Music, môžete si zakúpiť predplatné služby iTunes Match, ktoré podlieha podmienkam uvedeným v tejto časti.

J. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APPLE ARCADE

PREDPLATENIE APPLE ARCADE

Apple Arcade je predplatná herná služba. Vaše predplatenie Apple Arcade bude automaticky obnovované, dokým ho nezrušíte v nastaveniach účtu. Pre viac informácii prejdite na sekciu „Predplatenia.“ Keď Vaše predplatenie Apple Arcade skončí, stratíte prístup ku všetkým funkciám Apple Arcade, ktoré vyžadujú predplatenie, vrátane, ale nielen, prístupu k aplikáciám stiahnutým z Apple Arcade, ktoré sú uložené na Vašom zariadení.

K. RÔZNE PODMIENKY PLATNÉ PRE VŠETKY SLUŽBY

DEFINÍCIA APPLE

V závislosti od Vašej Domovskej krajiny, „Apple“ znamená:

Spoločnosť Apple Inc., nachádzajúca sa na adrese One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, pre používateľov v Severnej, Strednej a Južnej Amerike (okrem Kanady), ako aj teritórií a území Spojených štátov amerických; a francúzskych a britských území v Severnej Amerike, Južnej Amerike a Karibiku;

Spoločnosť Apple Canada Inc., nachádzajúca sa na adrese 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, pre používateľov v Kanade alebo v jej teritóriách a územiach;

Spoločnosť iTunes K.K., nachádzajúca sa na adrese Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, pre používateľov v Japonsku;

Spoločnosť Apple Pty Limited, nachádzajúca sa na adrese Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrália, pre používateľov v Austrálii, na Novom Zélande, vrátane ostrovných území, teritórií a pridružených jurisdikcií; a

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd., nachádzajúca sa na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írsko, pre všetkých ostatných používateľov.

ZMENY ZMLUVY

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto Zmluvu a pridať nové alebo dodatočné podmienky pre Vaše používanie Služieb. Takéto zmeny a dodatočné podmienky Vám budú oznámené a pokiaľ budú prijaté, budú okamžite účinné a budú zahrnuté do tejto Zmluvy. V prípade, ak odmietnete prijať takéto zmeny, spoločnosť Apple má právo ukončiť Zmluvu.

MATERIÁLY TRETÍCH OSÔB

Spoločnosť Apple nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť za materiály tretích osôb zahrnuté v rámci Obsahu alebo Služieb alebo na ktoré Obsah alebo Služby odkazujú.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Súhlasíte, že Služby, vrátane, avšak nielen, Obsahu, grafických zobrazení, používateľského rozhrania, audioklipov, videoklipov, redakčného obsahu a zdrojové kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu Služieb, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je spoločnosť Apple a/alebo jej poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Súhlasíte, že nebudete žiadnym spôsobom používať takéto chránené informácie alebo materiály, s výnimkou používania Služieb pre osobné, neobchodné (nekomerčné) použitia v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Služieb nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to táto Zmluva výslovne nedovoľuje. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať alebo rozširovať Služby alebo Obsah akýmkoľvek spôsobom a nebudete zneužívať Služby akýmkoľvek neoprávneným spôsobom.

Označenie Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music a iné ochranné známky, servisné známky (service marks), grafické zobrazenia a logá Apple používané v súvislosti so Službami sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple v Spojených štátoch amerických a iných krajinách po celom svete. Nie je Vám udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným ochranným známkam.

OZNÁMENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Ak sa domnievate, že akýkoľvek Obsah dostupný prostredníctvom Služieb porušuje Vaše autorské právo, prosím, kontaktujte spoločnosť Apple na nasledujúcich miestach:

- iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

UKONČENIE A POZASTAVENIE SLUŽIEB

V prípade, že porušíte alebo spoločnosť Apple bude mať podozrenie, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, spoločnosť Apple je oprávnená bez predchádzajúceho oznámenia: (i) ukončiť túto Zmluvu a/alebo zrušiť Váš Apple ID, pričom v takom prípade zostanete naďalej zodpovedný za všetky peňažné záväzky, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s Vaším Apple ID, a to až do a vrátane dátumu ukončenia; a/alebo (ii) ukončiť Vašu licenciu na softvér; a/alebo (iii) zamedziť Vám prístup k Službám.

Spoločnosť Apple si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek, s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho, upraviť, pozastaviť alebo ukončiť Služby (alebo akúkoľvek ich časť alebo akýkoľvek ich Obsah), a spoločnosť Apple nebude voči Vám ani akejkoľvek tretej osobe niesť zodpovednosť, pokiaľ sa rozhodne vykonať takéto práva. V rozsahu, ako to bude možné, Vás spoločnosť Apple vopred upozorní na akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie Služby. Ukončenie Služby nebude mať vplyv na Obsah, ktorý ste už získali. Nie je však vylúčené, že nebudete môcť autorizovať ďalšie počítače na používanie Obsahu.

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť Apple bude poskytovať Služby s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služieb, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) Vaše používanie Služieb bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže z času na čas odstrániť Služby na neurčitý čas alebo kedykoľvek Služby zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;

(ii) Služby budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť Apple nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akýchkoľvek produktov alebo Obsahu zakúpených, nadobudnutých alebo prenajatých prostredníctvom Služieb.

Spoločnosť Apple nie je zodpovedná vzniknuté poplatky za dáta spojené s Vašim používaním Služieb.

b. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (d) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvek zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť Apple, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou Apple, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči Vám spoločnosť Apple alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti Apple odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, upozorniť Vás, pozastaviť alebo zrušiť Vám Váš prístup k Službám alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená; alebo

(v) sa vzťahuje na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Služieb.

c. Spoločnosť Apple vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službami, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

d. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Apple za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

e. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti Apple, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Vášho porušenia tejto Zmluvy. Zodpovedáte taktiež za úkony uskutočnené spoločnosťou Apple v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená.

ZÁKONNÉ VÝNIMKY PRE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Ak ste kvalifikovaná verejná vzdelávacia alebo vládna inštitúcia a ktorákoľvek časť tejto Zmluvy, ako napríklad časť o obmedzení zodpovednosti alebo jej časť, je voči Vám neplatná alebo nevykonateľná z dôvodu príslušných miestnych, národných, štátnych alebo federálnych právnych predpisov, tak sa takáto časť bude považovať za neplatnú alebo nevykonateľnú, podľa okolností konkrétneho prípadu, a namiesto toho bude vykladaná spôsobom, ktorý najviac zodpovedá príslušnému rozhodnému právu.

ROZHODNÉ PRÁVO

S výnimkou v rozsahu výslovne uvedenom v nasledujúcom odseku, táto Zmluva a vzťah medzi Vami a spoločnosťou Apple a všetky Transakcie týkajúce sa Služieb sa riadia právnym poriadkom štátu Kalifornia, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy, Vy a spoločnosť Apple súhlasíte, že sa podrobíte osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak (a) nie ste občan Spojených štátov amerických; (b) nemáte bydlisko v Spojených štátoch amerických; (c) nepristupujete k Službe zo Spojených štátov amerických; a (d) ste občanom niektorej z nižšie uvedených krajín, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa riadi príslušným nižšie uvedeným právom, a to bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia, a týmto sa neodvolateľne podrobujete nevýlučnej jurisdikcii súdov v štáte, provincii alebo krajine, ktorej právo je rozhodným právom:

Ak ste rezidentom ktorejkoľvek z krajín Európskej únie alebo Švajčiarska, Nórska alebo Islandu, rozhodným právom je právny poriadok Vášho obvyklého miesta bydliska a právomoc budú mať súdy Vášho obvyklého miesta bydliska.

Na túto Zmluvu je osobitne vylúčená aplikácia práva, ktoré je známe ako Dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

ĎALŠIE USTANOVENIA

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Apple a upravuje Vaše používanie Služieb, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody týkajúce sa rovnakého predmetu medzi Vami a spoločnosťou Apple. Môžu sa na Vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa môžu uplatniť v prípade, že budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán alebo ďalšie služby ako napr. Volume Purchase Program. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevykonateľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne ako je to možné pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Apple nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť Apple nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.

Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Služieb. Vaše používanie Služieb môže taktiež podliehať aplikácii ďalších právnych predpisov. Riziko straty všetkých elektronicky doručených Transakcií prechádza na nadobúdateľa v momente uskutočnenia elektronického prenosu príjemcovi. Žiaden zamestnanec alebo zástupca spoločnosti Apple nemá právomoc meniť túto Zmluvu.

Spoločnosť Apple Vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služieb zaslaním emailovej správy na Vašu emailovú adresu alebo listom prostredníctvom poštovej služby zaslaným na Vašu poštovú adresu alebo umiestnením oznámenia na Služby. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite. Spoločnosť Apple Vás taktiež môže v súvislosti so zaslaním dodatočných informácií o Službách kontaktovať emailom alebo push oznámením.

Alternatívne Riešenie Sporov. EÚ prevádzkuje platformu pre dobrovoľné riešenie sporov online dostupnú na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr, na ktorej sa spoločnosť Apple Distribution International Ltd. rozhodla nezúčastňovať. V prípade, ak nastane problém, kontaktuje iTunes Podporu https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Týmto udeľujete spoločnosti Apple právo uskutočniť kroky, ktoré spoločnosť Apple považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť Apple niesla za to voči Vám zodpovednosť, má spoločnosť Apple právo sprístupniť akékoľvek dáta a/alebo informácie príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť Apple považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti Apple spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa Vášho používania Služieb a/alebo Obsahu a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že Vaše používanie Služby a/alebo Obsahu je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

Neplnoleté osoby by si mali túto Zmluvu prezrieť so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom, aby sa zabezpečilo, že dieťa a rodič alebo zákonný zástupca jej porozumeli.

Posledná aktualizácia: 13. máj 2019