Obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services)

Tieto obchodné podmienky tvoria zmluvu medzi vami a spoločnosťou Apple („Zmluva”). Prosím, prečítajte si Zmluvu pozorne.

A. ÚVOD DO NAŠICH SLUŽIEB

Táto Zmluva upravuje vaše používanie služieb spoločnosti Apple, vrátane, v prípade, že sú dostupné, služby App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, odbery Apple Podcast, Apple TV, Apple TV+, stanice Apple TV, Game Center a iTunes), prostredníctvom ktorých si môžete zakúpiť, získať, získať licenciu na, zapožičať si alebo predplatiť si obsah, Aplikácie (ako je definované nižšie, („Služby“) a iné služby v rámci aplikácií ( „Obsah“). Obsah môže byť ponúkaný cez služby spoločnosti Apple alebo treťou stranou a v oboch prípadoch ste chránení na základe príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov. Naše Služby sú k dispozícii na vaše používanie na vašom území pobytu („Domovskej krajine"), ako aj v akomkoľvek inom členskom štáte EÚ, v ktorom sa dočasne nachádzate. Vytvorením účtu pre používanie Služieb v určitej krajine alebo území ho určujete ako svoju Domovskú krajinu. Na to, aby ste mohli používať naše Služby, potrebujete kompatibilný hardvér, softvér (odporúča sa a niekedy sa vyžaduje posledná verzia) a prístup k internetu (môže byť spoplatnený). Prevádzka našich Služieb môže byť ovplyvnená týmito faktormi.

B. POUŽÍVANIE NAŠICH SLUŽIEB

PLATBY, DANE A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Obsah v rámci našich Služieb môžete získať zadarmo alebo za poplatok, pričom obe možnosti sa označujú ako „Transakcia“. Každou Transakciou získavate iba licenciu na používanie Obsahu. Každá Transakcia je elektronickou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Apple a/alebo vami a subjektom, ktorý poskytuje Obsah v rámci našich Služieb. Ak ste však zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., spoločnosť Apple Distribution International Ltd. je oficiálnym obchodníkom pre Obsah, ktorý získate zo služieb Apple Books, Apple Podcasts alebo App Store, ako je zobrazené na stránke produktu a/alebo počas procesu nadobudnutia v rámci príslušnej Služby. V takom prípade získate Obsah od spoločnosti Apple Distribution International Ltd., ktorá je licencovaná Poskytovateľom Obsahu (napr. Poskytovateľom Aplikácie (ako je definované nižšie), vydavateľstvom kníh atď.). Keď uskutočníte Vašu prvú Transakciu, požiadame vás, aby ste si vybrali, ako často máme požadovať vaše heslo pre budúce Transakcie. V prípade, ak povolíte na príslušnom Hardvéri Apple Touch ID pre Transakcie, budeme od vás požadovať, aby ste overili všetky Transakcie odtlačkom vášho prsta a v prípade, že povolíte Face ID pre Transakcie, požiadame vás o overenie všetkých Transakcií pomocou rozpoznávania tváre. Spravujte si nastavenia vášho hesla kedykoľvek podľa týchto pokynov: https://support.apple.com/HT204030.

Spoločnosť Apple bude účtovať na ťarchu vášho zvoleného spôsobu platby za akékoľvek spoplatnené Transakcie, vrátane akýchkoľvek príslušných daní. Ak ste pridali váš spôsob platby aj do Peňaženky Apple, spoločnosť Apple môže účtovať platby na vybraný spôsob platby v Peňaženke Apple pomocou Apple Pay. K svojmu Apple ID môžete priradiť viacero spôsobov platby a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple ich môže na účely Transakcií uložiť a účtovať poplatky na ich ťarchu. Váš hlavný spôsob platby sa bude zobrazovať v hornej časti stránky nastavení spôsobov platby.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude možné účtovať na ťarchu vášho hlavného spôsobu platby (ak napríklad vyprší jeho platnosť alebo nebudete mať dostatok finančných prostriedkov), autorizujete spoločnosť Apple, aby mohla príslušný poplatok účtovať na ťarchu iných vhodných spôsobov platby v poradí zhora nadol tak, ako sa zobrazujú na stránke nastavení spôsobov platby. Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžeme poplatok naúčtovať, nesiete naďalej zodpovednosť za akékoľvek nevybrané čiastky a my sa môžeme znova pokúsiť naúčtovať príslušnú platbu alebo vás požiadame o poskytnutie iného spôsobu platby. Ak si Obsah objednáte v predstihu, budeme vám platbu účtovať, keď vám bude Obsah doručený (pokiaľ nezrušíte objednávku ešte pred dostupnosťou Obsahu). V súlade s miestnymi zákonmi môže spoločnosť Apple automaticky aktualizovať vaše platobné údaje týkajúce sa zvoleného spôsobu platby, ak jej ho poskytnú vaše platobné siete alebo finančné inštitúcie. Podmienky týkajúce kreditných a darčekových kariet/kódov obchodu sú dostupné tu: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Pre podrobnosti o tom, ako sú Transakcie účtované, navštívte stránku http://support.apple.com/HT201359. Súhlasíte s prijímaním všetkých faktúr v elektronickom formáte, ktorý môže obsahovať email. Ceny Obsahu sa môžu kedykoľvek zmeniť. V prípade, ak technické problémy zabránia doručeniu Obsahu alebo spôsobia neprimerané oneskorenie doručenia Obsahu, vašou výlučnou a jedinou náhradou bude buď opätovné doručenie Obsahu (ak je to možné) alebo vrátenie zaplatenej ceny. Spoločnosť Apple môže z času na čas pozastaviť alebo zrušiť platbu či zamietnuť žiadosť o vrátenie peňazí, ak získame dôkazy o podvode, zneužívaní alebo inom nezákonnom manipulatívnom správaní, ktoré spoločnosť Apple oprávňuje na uplatnenie zodpovedajúceho protinároku.

Právo na zrušenie: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju objednávku, môžete tak urobiť počas 14 dní od doručenia potvrdenia o platbe, a to aj bez udania dôvodu.

Ak chcete zrušiť svoju objednávku, musíte nás o tomto rozhodnutí informovať. Ak chcete zaistiť okamžité spracovanie, odporúčame vám použiť stránku Nahlásiť problém v prípade všetkých položiek s výnimkou nákupu Doplniť série, ktoré je možné zrušiť kontaktovaním podpory iTunes. Predplatené služby je možné zrušiť len po pôvodnom období predplatného, a nie po každom automatickom obnovení. Taktiež máte právo informovať nás pomocou modelového formulára na zrušenie nižšie alebo iným jednoznačným prehlásením. Ak použijete stránku Nahlásiť problém, okamžite vám odošleme potvrdenie o prijatí vašej požiadavky na zrušenie.

Ak nechcete zmeškať termín na zrušenie, musíte nám zaslať informácie o zrušení pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Výsledok zrušenia: vrátime vám peniaze najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy sme prijali vašu požiadavku na zrušenie. Použijeme rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnej Transakcii, pričom s vrátením platby nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.

Výnimky z práva na zrušenie: nemôžete zrušiť svoju objednávku na doručenie Obsahu, ak bolo doručovanie na vašu žiadosť už zahájené a vzali ste na vedomie, že strácate právo na zrušenie objednávky.

Modelový formulár na zrušenie:

- Adresát: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, rightofwithdrawal@apple.com:

- Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy pre nasledujúcu položku:

[DOPLŇTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, INTERPRETA A TYP]

- Objednané dňa: [VLOŽTE DÁTUM] / prijaté dňa [VLOŽTE DÁTUM]

- Meno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Emailová adresa zákazníka

- Dátum

ÚČET

Na používanie našich Služieb a prístup k vášmu Obsahu môže byť potrebné Apple ID. Apple ID je účet, ktorý používate v rámci ekosystému spoločnosti Apple. Používanie Game Center podlieha tejto Zmluve a vyžaduje si tiež účet Game Center. Vaše Apple ID je hodnotné a zodpovedáte za dodržiavanie jeho dôvernosti a bezpečnosti. Spoločnosť Apple nezodpovedá za akékoľvek straty, ktoré vzniknú z dôvodu neoprávneného používania vášho Apple ID. Kontaktujte, prosím, spoločnosť Apple, ak máte podozrenie, že váš účet bol zneužitý.

Na to, aby ste si mohli vytvoriť účet a používať naše Služby, musíte mať 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny počet rokov vo vašej Domovskej krajine, ako je to uvedené pri procese tvorby Apple ID). Pre mladšie osoby môže byť Apple ID vytvorené rodičom alebo zákonným zástupcom prostredníctvom Rodinného zdieľania alebo schválenou vzdelávacou inštitúciou. Túto zmluvu by si mal s maloletým prečítať rodič alebo zákonný zástupca vytvárajúci účet pre maloletého, aby sa obaja uistili, že jej rozumejú.

V súvislosti so svojím Apple ID môže pridať, oznámiť alebo odstrániť kontakt poverenej osoby tak, ako je opísané na stránke http://support.apple.com/HT212360. Prístup poverenej osoby k vášmu Apple ID je obmedzený podľa podmienok uvedených na stránke http://support.apple.com/HT212361.

OCHRANA SÚKROMIA

Vaše používanie Služieb podlieha Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú dostupné na stránke https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SLUŽIEB A OBSAHU

Vaše používanie Služieb a Obsahu sa musí riadiť pravidlami, ktoré sú stanovené v tejto časti („Pravidlá používania“). Akékoľvek iné používanie Služieb a Obsahu je podstatným porušením tejto Zmluvy. Spoločnosť Apple môže monitorovať vaše používanie Služieb a Obsahu s cieľom zabezpečiť, že tieto Pravidlá používania dodržiavate.

Všetky Služby:

- Služby a Obsah môžete používať len pre osobné, nekomerčné účely (s výnimkou, ako je uvedené v časti Obsah App Store nižšie) alebo iným spôsobom stanoveným spoločnosťou Apple.

- Tým, že spoločnosť Apple doručí Obsah alebo Služby, sa na vás neprevádzajú žiadne práva na komerčné alebo reklamné používanie, a nezakladá poskytnutie alebo vzdanie sa akýchkoľvek práv držiteľov autorských práv.

- Obsah môžete využívať z najviac piatich rôznych Apple ID na každom zariadení.

- V prípade akejkoľvek Služby môžete mať k svojmu Apple ID naraz prihlásených až 10 zariadení (ale maximálne 5 počítačov), hoci súčasné streamovanie alebo sťahovanie Obsahu môžu byť obmedzené na nižší počet zariadení, ako je stanovené nižšie pre obsah Apple Music a Apple TV. Každý počítač musí byť taktiež autorizovaný použitím rovnakého Apple ID (pre viac informácií o autorizácii počítačov navštívte stránku https://support.apple.com/HT201251). Zariadenia je možné pridružiť k inému Apple ID raz za každých 90 dní.

- Manipulácia s počtom prehratí, sťahovaniami, hodnotením alebo recenziami akýmkoľvek spôsobom — napríklad (i) pomocou robota, skriptu alebo automatizovaného procesu; alebo (ii) poskytovaním alebo prijímaním akékoľvek náhrady alebo odmeny — je zakázané.

- Zodpovedáte za to, že Obsah nebude po stiahnutí stratený, zničený alebo poškodený. Odporúčame vám pravidelne si váš Obsah zálohovať.

- Nesmiete manipulovať s alebo obchádzať akúkoľvek bezpečnostnú technológiu, ktorá je zahrnutá v Službách alebo Obsahu.

- K našim Službám môžete pristupovať len vtedy, ak používate softvér spoločnosti Apple, a nesmiete meniť alebo používať pozmenené verzie tohto softvéru.

- Kompatibilitu môžete zistiť na stránke produktu pre každú Službu alebo Aplikáciu tretej strany v obchode App Store.

- Video Obsah si vyžaduje HDCP pripojenie.

Prenájom a predaj Audio a Video obsahu:

- Obsah, ktorý nepodlieha správe digitálnych práv (Digital Rights Management alebo „DRM“), môžete používať na primeranom počte kompatibilných zariadení, ktoré vlastníte alebo ovládate. Obsah, ktorý podlieha ochrane DRM, môže byť používaný na najviac piatich počítačoch a akomkoľvek počte zariadení, na ktoré sa synchronizujete z týchto počítačov.

- Prenájom Obsahu je možné si prezrieť v daný čas len na jednom zariadení a musia byť prehraté do 30 dní a skončené do 48 hodín od začiatku ich prehratia (zastavenie, prerušenie alebo opätovné spustenie nepredlžuje túto lehotu).

- Na účely počúvania si môžete napáliť zvukový playlist zakúpenej hudby na disk najviac sedem krát, toto obmedzenie sa nevzťahuje na Obsah, ktorý nepodlieha DRM. Ďalší Obsah nemôže byť napálený na disk. Zvukové CD, na ktoré ste si napálili váš Obsah, môžete používať rovnakými spôsobmi, ako môžete používať zvukové CD zakúpené v maloobchode a pri dodržaní miestnych právnych predpisov na ochranu autorských práv.

Zakúpený obsah budete mať vo všeobecnosti k dispozícii na stiahnutie, opätovné stiahnutie alebo k nemu budete môcť získať prístup iným spôsobom, ktorý umožňuje spoločnosť Apple. Môže sa stať (je to však nepravdepodobné), že ihneď po vašom nákupe bude Obsah zo Služieb odstránený (ak ho napríklad odstráni jeho poskytovateľ) a nebude ho možné sťahovať ani k nemu získať prístup prostredníctvom služieb spoločnosti Apple. Ak si chcete zaistiť k Obsahu nepretržitý prístup, odporúčame vám stiahnuť všetok zakúpený Obsah do zariadenia, ktoré vlastníte, a zálohovať ho.

Obsah App Store:

- Pojem „Aplikácie“ zahŕňa aplikácie alebo App clipy pre akúkoľvek platformu a/alebo operačný systém Apple, vrátane nákupov v aplikáciách, rozšírení (ako napr. klávesnice), nálepiek a predplatného, ktoré sú k dispozícii v daných aplikáciách alebo App clipoch.

- Osoby, ktoré konajú v mene obchodného subjektu, vládnej organizácie alebo vzdelávacej inštitúcie („Subjekt“), si môžu stiahnuť a synchronizovať Aplikácie, okrem Arcade aplikácií, pre používanie buď (i) jednou osobou na jednom alebo viacerých zariadeniach, ktoré Subjekt vlastní alebo ovláda; alebo (ii) viacerými osobami na jednom zdieľanom zariadení, ktoré Subjekt vlastní alebo ovláda. Pre upresnenie, každé zariadenie, ktoré sa používa opätovne alebo spoločne viacerými používateľmi, si vyžaduje osobitnú licenciu.

Apple Music:

- Individuálne členstvo Apple Music vám umožňuje streamovanie v daný čas len na jednom zariadení; Rodinné členstvo umožňuje vám alebo členom vašej Rodiny streamovanie v daný čas až na šiestich zariadeniach súčasne.

Apple Arcade:

- Aplikácie Apple Arcade môžu byť stiahnuté alebo opätovne stiahnuté s platnou skúšobnou verziou Apple Arcade alebo predplatným.

- Ak vaše predplatné skončí, nebudete mať prístup k Aplikáciám stiahnutým cez Apple Arcade.

Obsah Apple TV:

- U väčšiny staníc môžete streamovať video Obsah až na troch zariadeniach zároveň.

- Viac o právach používania Obsahu Apple TV sa dozviete na stránke https://support.apple.com/HT210074.

SŤAHOVANIE

Množstvo Obsahu, ktoré môžete stiahnuť, môže byť obmedzené a určitý stiahnutý Obsah môže vypršať po určitom čase po stiahnutí alebo po prvom prehraní. Určitý Obsah nemusí byť vôbec dostupný na stiahnutie.

Môžete mať možnosť si opätovne stiahnuť Obsah, ktorý ste už predtým získali („Opätovné stiahnutie“) do vašich zariadení, do ktorých ste sa prihlásili s rovnakým Apple ID („Pridružené zariadenia“). Typy Obsahu, ktoré sú k dispozícii pre Opätovné stiahnutie vo vašej Domovskej krajine, si môžete pozrieť na stránke https://support.apple.com/HT204632. Obsah nemusí byť k dispozícii pre Opätovné stiahnutie, ak tento Obsah už nie je ďalej ponúkaný v rámci našich Služieb.

Z našich služieb môže byť Obsah odstránený kedykoľvek (napríklad preto, že ho odstránil poskytovateľ). Potom ho už nebude možné sťahovať, opätovne sťahovať ani k nemu získať prístup iným spôsobom, ktorý umožňuje spoločnosť Apple.

PREDPLATNÉ

Služby a určité Aplikácie vám môžu umožniť zakúpiť si prístup k Obsahu alebo Službám na báze predplatného („Predplatné"). Predplatné sa automaticky obnovuje až dovtedy, kým nie je zrušené v časti Správa predplatného (Manage Subscriptions) v nastaveniach vášho účtu. Pre viac informácií o zrušení vášho predplatného navštívte stránku https://support.apple.com/HT202039. Ak sa cena Predplatného zvýši, budete informovaní, a ak to bude potrebné, bude sa vyžadovať váš súhlas na pokračovanie. Predplatné vám nebudeme účtovať skôr ako 24 hodín pred začiatkom najnovšieho obdobia Predplatného. Ak ho nebude možné z nejakého dôvodu (napríklad pre vypršanie platnosti alebo nedostatočné prostriedky) zaúčtovať na váš spôsob platby a nezrušíte Predplatné, budete naďalej zodpovedať za všetky nezaplatené sumy. Zároveň sa ho pokúsime znova naúčtovať na príslušný spôsob platby pre prípad, že by ste aktualizovali informácie o spôsobe platby. Môže to mať za následok zmenu začiatku ďalšieho obdobia Predplatného a tiež dátum, kedy vám fakturujeme za jednotlivé obdobia tak, ako to je uvedené na potvrdení. Ak nie je možné použiť váš spôsob platby na obnovu predplatného, vyhradzujeme si právo zrušiť vaše Predplatné. Niektoré Predplatné môžu ponúknuť bezplatné skúšobné obdobie pred tým, ako bude príslušná čiastka účtovaná na ťarchu vášho spôsobu platby. Ak sa rozhodnete Predplatné zrušiť pred tým, než začneme príslušnú čiastku účtovať na ťarchu vášho spôsobu platby, zrušte predplatné najmenej 24 hodín pred tým, ako skončí bezplatné skúšobné obdobie.

Ak začnete bezplatné skúšobné obdobie Predplatného ponúkaného spoločnosťou Apple ako poskytovateľom Obsahu („Predplatné Apple“) a zrušíte ho pred jeho ukončením, bezplatné skúšobné obdobie nemôžete znova aktivovať.

Bezplatné skúšobné obdobia alebo bezplatné ponuky Predplatného Apple, s výnimkou iCloud+, sa nedajú kombinovať so žiadnymi bezplatnými skúšobnými obdobiami alebo ponukami Apple One. Ak práve využívate bezplatné skúšobné obdobie alebo ponuky Predplatného Apple a predplatíte si Apple One, vaše bezplatné skúšobné obdobia alebo ponuky nebudú pozastavené, a to ani vtedy, ak máte prístup k týmto Predplatným Apple prostredníctvom predplatného Apple One. Beriete na vedomie, že platnosť bezplatného skúšobného obdobia alebo bezplatnej ponuky môže vypršať, kým máte predplatné Apple One, a spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť vám obnoviť, nahradiť alebo inak kompenzovať akúkoľvek časť takéhoto bezplatného skúšobného obdobia alebo bezplatnej ponuky.

Po ukončení Predplatného akejkoľvek Služby alebo Obsahu stratíte prístup k akejkoľvek funkcii alebo Obsahu tejto Služby, ktorá vyžaduje Predplatné.

DOSTUPNOSŤ OBSAHU A SLUŽIEB

Podmienky uvedené v tejto Zmluve, ktoré sa vzťahujú na Služby, druhy Obsahu, vlastnosti alebo funkcionalitu, ktoré nie sú dostupné vo vašej Domovskej krajine, sa na vás nevzťahujú, pokiaľ a dokým vám nebudú sprístupnené. Druhy Obsahu, ktoré sú vám dostupné vo vašej Domovskej krajine, si môžete pozrieť v Službách alebo navštívte stránku https://support.apple.com/HT204411. Určité Služby a Obsah, ktoré sú vám dostupné vo vašej Domovskej krajine, nemusia byť dostupné, keď cestujete za hranice vašej Domovskej krajiny. Nevzťahuje sa to však na prípady, ak to vyžaduje zákon.

VYBAVENIE A ZARIADENIA TRETÍCH STRÁN

Ak používate naše Služby na zariadení, ktoré nie je značky Apple, je možné, že nebudete mať prístup k Službám alebo určitým funkciám Služieb. Informácie o tom, či je služba podporovaná, nájdete v obchode s aplikáciami vo svojom zariadení tretej strany. Navyše, niektoré Služby môžu za určitých okolností a/alebo pre určité činnosti vyžadovať, nasmerovať alebo navrhnúť vám použitie vybavenia tretej strany; takéto použitie podlieha podmienkam používania takého vybavenia a malo by sa vykonávať v súlade s platnými pokynmi výrobcu. Používaním Služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže priebežne na svoje softvéry na zariadeniach tretích strán sťahovať a inštalovať menšie aktualizácie.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte otázky týkajúce sa našich Služieb vrátane napríklad fakturácie a predplatného alebo vášho Apple ID, navštívte stránku https://getsupport.apple.com, kde sa s nami môžete spojiť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu po výbere problému, ktorý sa vás najviac týka. Ak sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom chatu, máte možnosť stiahnuť si prepis vašej konverzácie, ktorý bude obsahovať dátum a čas, kedy sa konverzácia uskutočnila.

Poskytneme všeobecnú podporu pre všetky Služby okrem obchodu App Store, pre ktorý platí nasledujúce: spoločnosť Apple poskytne podporu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Transakcie, okrem iného vrátane platieb, doručenia a vrátenia peňazí; vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa obsahu a funkčnosti Aplikácie sa obráťte na Poskytovateľa aplikácie (ako je uvedené na stránke produktu Aplikácie v obchode App Store).

C. VKLADANIE VÁŠHO MATERIÁLU DO NAŠICH SLUŽIEB

Naše Služby vám môžu umožniť vkladať alebo uverejňovať materiály, akými sú komentáre, hodnotenia a recenzie, obrázky, videá a podcasty (vrátane súvisiacich metadát a obrazových diel). Vaše používanie takýchto funkcií musí byť v súlade s nižšie uvedenými Pravidlami pre vkladanie materiálu (Submissions Guidelines), ktoré môžu byť z času na čas aktualizované. Ak zistíme, že určité materiály porušujú Pravidlá pre vkladanie materiálu (Submissions Guidelines), odstránime ich. Ak uvidíte materiály, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami pre vkladanie materiálu, prosím, použite funkciu Nahlásiť problém (Report a Concern). S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon, udeľujete týmto spoločnosti Apple celosvetovú, bezodplatnú, nevýhradnú licenciu na používanie a upravovanie materiálov, ktoré vložíte v rámci Služieb, a súvisiaci marketing, ako aj na používanie materiálov, ktoré odošlete na interné účely spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple smie monitorovať a rozhodnúť o odstránení alebo upravení akéhokoľvek vloženého materiálu.

Pred odoslaním komentára, hodnotenia alebo recenzie o danej Službe alebo Obsahu spoločnosť Apple nesleduje ani neoveruje, či ste danú Službu alebo Obsah využili.

Pravidlá pre vkladanie materiálu: Nesmiete používať Služby na:

- umiestňovanie akýchkoľvek materiálov, ku ktorým (i) nemáte povolenie, právo alebo licenciu na použitie alebo (ii) porušujete práva akejkoľvek tretej strany;

- umiestňovanie neprípustného, urážlivého, nezákonného, klamného, nepresného alebo škodlivého obsahu;

- umiestňovanie osobných, súkromných alebo dôverných údajov, ktoré patria iným osobám;

- požadovanie osobných údajov od maloletej osoby;

- vydávanie sa za inú osobu alebo klamlivé vzbudzovanie dojmu pridruženia k inej fyzickej alebo právnickej osobe;

- umiestňovanie alebo rozširovanie spamu, vrátane, avšak nielen, nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, reklamných materiálov alebo informačných oznámení;

- uverejňovanie, upravovanie alebo odstraňovanie hodnotenia alebo recenzie výmenou za akýkoľvek druh kompenzácie alebo odmeny; 

- uverejňovanie nečestného, urážlivého, poškodzujúceho, zavádzajúceho alebo klamlivého hodnotenia či recenzie alebo takého hodnotenia či recenzie, ktorá nie je pre zobrazovaný Obsah relevantná;

- plánovanie alebo zúčastňovanie sa na akejkoľvek nezákonnej, podvodnej alebo manipulatívnej činnosti.

D. RODINNÉ ZDIEĽANIE

Organizátor Rodiny („Organizátor“) musí mať aspoň 18 rokov (alebo ekvivalentný vek plnoletosti vo vašej Domovskej krajine) a musí byť rodičom alebo zákonným zástupcom ktoréhokoľvek člena Rodiny, ktorý má menej ako 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek vo svojej Domovskej krajine ako je to uvedené pri registračnom procese). Na prístup k všetkým funkciám Rodinného zdieľania sú potrebné zariadenia značky Apple. Rodinné zdieľanie umožňuje zdieľať oprávnené predplatné až medzi šiestimi členmi Rodiny. Viac informácií o Rodinnom zdieľaní nájdete na stránke: https://support.apple.com/HT201060.

Zdieľanie nákupov: Funkcia Zdieľania nákupov Rodinného zdieľania umožňuje zdieľať Obsah spĺňajúci podmienky až so šiestimi členmi Rodiny. Organizátor pozýva ďalších členov, aby sa zúčastnili, a zaväzuje sa uhradiť všetky Transakcie iniciované členmi Rodiny. Vhodné spôsoby platby Organizátora sa používajú na platbu za akúkoľvek Transakciu iniciovanú členom Rodiny (okrem prípadu, keď účet člena Rodiny má kredit do obchodu (store credit), ktorý sa vždy použije ako prvý). Pri použití vhodných spôsobov platby Organizátora konajú členovia Rodiny za Organizátora ako jeho zástupcovia. Organizátor týmto súhlasí, že (1) zaplatí za takéto Transakcie (2) Transakcie, ktoré sú iniciované členmi Rodiny, sú schválené a (3) Transakcie budú účtované na ťarchu vhodných platobných prostriedkov spôsobom uvedeným v Sekcii B vyššie. Organizátori sú zodpovední za dodržiavanie ich zmluvy o spôsobe platby a preberajú akékoľvek riziko spojené so zdieľaním prístupu k vhodným spôsobom platby s členmi Rodiny. Doklad o zaplatení alebo faktúra za akúkoľvek Transakciu uskutočnenú členom Rodiny je zasielaná členovi Rodiny, ktorý Transakciu inicioval, a v prípade fakturácie na spôsob platby Organizátora, taktiež Organizátorovi.

Potvrdiť nákup (Ask to Buy): Potvrdiť nákup je funkcia, ktorá umožňuje Organizátorovi schváliť Transakcie iniciované členom Rodiny, ktorý má menej ako 18 rokov (alebo ekvivalentný vek plnoletosti vo vašej Domovskej krajine). Obsah zdieľaný členmi Rodiny alebo získaný prostredníctvom kódov obsahu vo všeobecnosti nepodlieha funkcii Potvrdiť nákup; kódy obsahu uľahčujúce prístup k predplatnému podliehajú funkcii Potvrdiť nákup. Organizátor musí byť rodičom alebo zákonným zástupcom akéhokoľvek člena Rodiny, pre ktorého je funkcia Potvrdiť nákup aktivovaná. Funkcia Potvrdiť nákup je predvolene povolená pre akéhokoľvek člena Rodiny mladšieho ako 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v jeho Domovskej krajine) a zostáva zapnutá, pokým ju nedeaktivuje rodič alebo zákonný opatrovník. Ak sa funkcia Potvrdiť nákup vypne po tom, ako člen Rodiny dosiahne 18 rokov, nie je ju už možné znovu zapnúť. Funkcia Potvrdiť nákup nevyžaduje, aby bolo aktivované Zdieľanie nákupov.

Zmeny členov Rodiny: V prípade, ak člen Rodiny opustí Rodinu alebo je z nej vylúčený, zostávajúci členovia Rodiny už nemusia mať ďalej prístup k Obsahu bývalého člena Rodiny, vrátane Obsahu získaného prostredníctvom platobného prostriedku Organizátora.

Pravidlá Rodinného zdieľania: V daný čas môžete patriť len do jednej Rodiny a k akejkoľvek Rodine sa môžete pripojiť nie viac ako dva krát za rok. Apple ID, ktoré asociujete s Rodinou, si nemôžete zmeniť viac než jeden krát za každých 90 dní. Všetci členovia Rodiny musia zdieľať tú istú Domovskú krajinu. Nie celý Obsah, vrátane Nákupov v aplikáciách, predplatného a niektorých už skôr získaných Aplikácií, je spôsobilý pre Zdieľanie nákupov. Pre Rodinné zdieľanie rodiny je automaticky povolené predplatné v rámci Apple TV+, Staníc Apple TV, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ a Apple Fitness+. Predplatné zdieľané v Rodine môže podliehať obmedzeniam používania Obsahu na základe predplatného.

E. PRÍSTUP K SÉRII A VIACNÁSOBNÝ PRÍSTUP

Prístup (Pass) vám umožňuje zakúpiť si a prijímať televízny Obsah hneď, ako bude k dispozícii. Prístup k sérii (Season Pass) je určený pre televízny Obsah, ktorý má obmedzený počet epizód v sérii; Viacnásobný prístup (Multi-Pass) je určený pre televízny Obsah, ktorý je k dispozícii priebežne. Celková cena za Prístup k sérii alebo Viacnásobný prístup je účtovaná v čase Transakcie. Obsah zakúpený prostredníctvom Prístupu k sérii alebo Viacnásobného prístupu je k dispozícii na stiahnutie až do 90 dní po tom, ako sa stane dostupnou posledná epizóda. V prípade, ak poskytovateľ Obsahu dodá spoločnosti Apple menší počet TV epizód, než bolo plánované, keď ste si zakúpili Prístup k sérii, vrátime na vaše Apple ID maloobchodnú hodnotu príslušného počtu epizód, ktoré neboli spoločnosti Apple dodané.

F. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APP STORE (OKREM APLIKÁCIÍ APPLE ARCADE)

LICENCIA NA OBSAH APP STORE

Licencie na Aplikácie sú vám poskytnuté spoločnosťou Apple alebo treťou osobou – externým vývojárom („Poskytovateľ aplikácie“). Spoločnosť Apple pri prevádzke obchodu App Store vystupuje ako zástupca Poskytovateľov aplikácií a nie je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy alebo používateľskej dohody medzi vami a Poskytovateľom aplikácie. Ak ste však zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., oficiálnym predajcom je spoločnosť Apple Distribution International Ltd., čo znamená, že licenciu na Aplikáciu získate od spoločnosti Apple Distribution International Ltd., avšak Aplikácia je licencovaná Poskytovateľom aplikácie. Aplikácia licencovaná spoločnosťou Apple je „Aplikácia Apple“; Aplikácia licencovaná Poskytovateľom aplikácie je „Externá aplikácia“. Akákoľvek Aplikácia, ktorú získate, podlieha Licenčnej zmluve koncového používateľa Licencovanej aplikácie (Licensed Application End User License Agreement) („Štandardná licenčná zmluva“) uvedenej nižšie, ibaže spoločnosť Apple alebo Poskytovateľ aplikácie poskytne osobitnú licenčnú zmluvu („Osobitná licenčná zmluva“), ktorá má mať prednosť. Iba Poskytovateľ aplikácie akejkoľvek Externej aplikácie je výhradne zodpovedný za jej obsah, záruky a nároky, ktoré môžete mať vo vzťahu k Externej aplikácii, v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple je oprávnenou treťou osobou zo Štandardnej licenčnej zmluvy alebo Osobitnej licenčnej zmluvy vzťahujúcej sa na každú Externú aplikáciu, a preto môže presadiť vykonanie takej zmluvy. Určité Aplikácie, akými sú napríklad nálepky a iMessage aplikácie, sa nemusia objaviť na základnej obrazovke (springboard) zariadenia, ale je možné mať k nim prístup a používať ich v ponuke aplikácie na zasielanie správ (Messages app drawer).

NÁKUPY V APLIKÁCIÁCH

Aplikácie môžu ponúkať obsah, služby alebo funkcie na používanie v rámci týchto Aplikácií („Nákupy v aplikáciách“). Nákupy v aplikáciách, ktoré sú spotrebované počas používania Aplikácie (napr. virtuálne drahé kamene), nie je možné prenášať medzi zariadeniami a môžu byť stiahnuté len raz. Pred uskutočnením Nákupu v aplikácii musíte overiť váš účet – samostatne od akéhokoľvek overenia na získanie iného Obsahu – zadaním vášho hesla alebo použitím Touch ID alebo Face ID. Počas nasledujúcich 15 minút budete môcť uskutočniť dodatočné Nákupy v aplikácii bez opätovného overenia, ibaže ste nás požiadali, aby sme si vyžiadali heslo pre každý nákup alebo ste umožnili Touch ID alebo Face ID. Možnosť uskutočňovať Nákupy v aplikáciách môžete vypnúť dodržaním týchto pokynov: https://support.apple.com/HT201304.

BALÍKY APLIKÁCIÍ

Niektoré Aplikácie môžu byť predávané spoločne ako balík („Balík aplikácií“). Zobrazená cena Balíka aplikácií je cena, ktorá vám bude účtovaná po nákupe Balíka aplikácií. Cena Balíka aplikácií môže byť znížená, aby sa zohľadnili Aplikácie, ktoré ste si už zakúpili alebo získali, ale môže zahŕňať minimálny poplatok za doplnenie Balíka aplikácií.

VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA A PORADIE

Pri určovaní poradia Aplikácií vo výsledkoch vyhľadávania sa berú do úvahy najmä metadáta poskytnuté Poskytovateľmi aplikácií, spôsob, akým zákazníci s Aplikáciami a obchodom App Store pracovali, a popularita Aplikácií v obchode App Store. Tieto hlavné parametre poskytujú najrelevantnejšie výsledky na vyhľadávacie otázky zákazníkov.

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA LICENCOVANEJ APLIKÁCIE

Aplikácie, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom App Store, sú vám licencované a nie predávané. Vaša licencia na každú Aplikáciu podlieha vášmu predchádzajúcemu prijatiu buď tejto Licenčnej zmluvy koncového používateľa Licencovanej aplikácie („Štandardná licenčná zmluva“) alebo osobitnej licenčnej zmluvy koncového používateľa medzi vami a Poskytovateľom aplikácie („Osobitná licenčná zmluva“), ak takáto zmluva je poskytnutá. Vaša licencia na akúkoľvek Aplikáciu Apple podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo Osobitnej licenčnej zmluvy vám je udelená spoločnosťou Apple a vaša licencia na akúkoľvek Externú aplikáciu podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo Osobitnej licenčnej zmluvy vám je udelená Poskytovateľom aplikácie tejto Externej aplikácie. Akákoľvek Aplikácia, ktorá podlieha tejto Štandardnej licenčnej zmluve, sa v tomto dokumente nazýva „Licencovaná aplikácia“. Poskytovateľ aplikácie resp. spoločnosť Apple („Poskytovateľ licencie“) si vyhradzuje všetky práva k Licencovanej aplikácii a na Licencovanú aplikáciu, ktoré vám nie sú výslovne udelené podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy.

a. Rozsah licencie: Poskytovateľ licencie vám udeľuje neprevoditeľnú licenciu na používanie Licencovanej aplikácie na akýchkoľvek výrobkoch značky Apple, ktoré vlastníte alebo ovládate, a to v rozsahu povolenom Pravidlami používania. Podmienky tejto Štandardnej licenčnej zmluvy budú upravovať akýkoľvek obsah, materiály alebo služby dostupné z alebo zakúpené v rámci Licencovanej aplikácie, ako aj nové verzie (upgrady) poskytnuté Poskytovateľom licencie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú Licencovanú aplikáciu, pokiaľ takáto nová verzia (upgrade) nie je sprevádzaná Osobitnou licenčnou zmluvou. Pokiaľ nie je v Pravidlách používania stanovené inak, nie ste oprávnený Licencovanú aplikáciu rozširovať alebo sprístupňovať prostredníctvom siete, v rámci ktorej by mohla byť použitá zároveň na viacerých rôznych zariadeniach. Nemáte právo prevádzať, rozširovať alebo sublicencovať Licencovanú aplikáciu s výnimkou prípadov, keď je to v tejto Zmluve výslovne povolené, a v prípade, že predáte svoje Zariadenie Apple tretej osobe, musíte odstrániť Licencovanú aplikáciu zo Zariadenia Apple predtým, ako tak urobíte. Nemáte právo vyhotovovať kópie Licencovanej aplikácie (okrem prípadov vyslovene povolených touto licenciou alebo Pravidlami používania), podrobovať ju reverznému inžinierstvu alebo ju rozoberať na časti, snažiť sa odvodiť zdrojový kód, upravovať alebo vytvoriť diela odvodené z Licencovanej aplikácie, resp. akejkoľvek jej aktualizácie alebo akejkoľvek jej časti (okrem a výlučne v rozsahu, v ktorom je vyššie uvedené obmedzenie zakázané podľa príslušných právnych predpisov alebo v rozsahu, v akom sú činnosti, ktoré sú predmetom vyššie uvedených obmedzení, povolené licenčnými podmienkami upravujúcimi používanie ktorejkoľvek open-source súčasti obsiahnutej v Licencovanej aplikácii).

b. Súhlas s použitím údajov: súhlasíte s tým, že Poskytovateľ licencie je oprávnený zhromažďovať a využívať technické údaje a s nimi súvisiace informácie - vrátane, avšak nielen, technických informácií o vašom zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a vonkajších zariadeniach - ktoré sa pravidelne zhromažďujú na zabezpečenie poskytnutia softvérových aktualizácií, produktovej podpory a iných vám určených služieb (ak budú poskytované) týkajúcich sa Licencovanej aplikácie. Poskytovateľ licencie je oprávnený použiť tieto informácie, pokiaľ sú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje, na zlepšenie svojich produktov alebo na to, aby vám poskytol služby alebo technológie.

c. Ukončenie. Táto Štandardná Licenčná zmluva je účinná, kým nebude ukončená vami alebo Poskytovateľom licencie. Vaše práva podľa tejto Štandardnej licenčnej zmluvy automaticky zanikajú v prípade, ak nedodržíte akékoľvek jej podmienky.

d. Externé Služby. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam Poskytovateľa licencie a/alebo tretích osôb (ďalej spoločne a samostatne len „Externé Služby“). Súhlasíte s tým, že budete používať Externé Služby na vlastné nebezpečenstvo. Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za preskúmavanie alebo vyhodnocovanie obsahu alebo presnosti akýchkoľvek Externých služieb tretích osôb a nenesie zodpovednosť za Externé Služby akýchkoľvek tretích osôb. Údaje zobrazené ktoroukoľvek Licencovanou aplikáciou alebo Externou Službou, vrátane, avšak nielen, finančných, zdravotných a lokalizačných informácií, slúžia len na všeobecné informačné účely and nie sú garantované Poskytovateľom licencie alebo jeho zástupcami. Nebudete používať Externé Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami tejto Štandardnej licenčnej zmluvy, alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva Poskytovateľa licencie alebo akejkoľvek tretej osoby. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Externé Služby na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, vyhrážanie sa alebo ohováranie akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby a že Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za akékoľvek takéto používanie. Externé Služby nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo vašej Domovskej krajine a nemusia byť vhodné alebo dostupné na použitie na akomkoľvek osobitnom mieste. Pokiaľ sa rozhodnete pre použitie takýchto Externých Služieb, iba vy zodpovedáte za dodržiavanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie, odstránenie alebo znemožnenie prístupu k akýmkoľvek Externým Službám, alebo na určenie obmedzení pre prístup k akýmkoľvek Externým Službám, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti voči vám.

e. ZÁRUKA: Poskytovateľ licencie vynaloží primeranú starostlivosť a odbornosť pri poskytovaní Licencovanej aplikácie a akýchkoľvek Externých Služieb, ktoré budú uskutočňované alebo vám budú poskytované na základe Licencovanej aplikácie. V súlade s miestnymi právnymi predpismi môžete mať zákonnú záruku zhody na zakúpené Licencované aplikácie s minimálnou dobou platnosti dva roky a na predplatné v aplikáciách počas zmluvného obdobia dodávky. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Externých Služieb, najmä neposkytuje záruku za to, že:

(i) vaše používanie Externých Služieb bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb;

(ii) Externé Služby budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, pričom Poskytovateľ licencie nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akejkoľvek Licencovanej aplikácie, ktorá je uložená vo vašom systéme.

f. Obmedzenie zodpovednosti

(i) Okrem prípadov uvedených v článku (ii) nižšie, Poskytovateľ licencie, jeho riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri, splnomocnenci alebo poskytovatelia licencie v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú Poskytovateľom licencie, jeho zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(1) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť starostlivosť, ktorú má voči vám Poskytovateľ licencie alebo ktorýkoľvek jeho zamestnanec alebo zástupca;

(2) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(3) vzniklo akékoľvek zvýšenie straty alebo škody dôsledkom vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom („Zmluva");

(4) je dôsledkom rozhodnutia Poskytovateľa licencie upozorniť vás, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k Externým Službám alebo uskutočniť akýkoľvek iný úkon v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Štandardnej licenčnej zmluvy alebo na základe záveru Poskytovateľa licencie, že táto Štandardná licenčná zmluva bola porušená;

(5) sa vzťahuje na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s vaším používaním Licencovanej aplikácie.

(ii) Žiadne ustanovenie tejto Štandardnej licenčnej zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa licencie za podvod, hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia spôsobené jeho nedbanlivosťou.

g. Nemáte právo používať alebo vyvážať alebo spätne vyvážať Licencovanú aplikáciu okrem prípadov, keď je to povolené právnym poriadkom Spojených štátov amerických a právnym poriadkom štátu, v ktorom bola Licencovaná aplikácia získaná. Licencovaná aplikácia nesmie byť vyvážaná alebo spätne vyvážaná najmä, avšak nielen, (a) do akejkoľvek krajiny, na ktorú Spojené štáty americké uvalili embargo, alebo (b) akejkoľvek osobe, ktorá je uvedená na Zozname osobitne určených štátnych príslušníkov vydanom Ministerstvom financií Spojených štátov amerických (U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List) alebo na Zozname odmietnutých osôb vydanom Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických (U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List). Používaním Licencovanej aplikácie potvrdzujete a zaväzujete sa, že sa nenachádzate v žiadnej z vyššie uvedených krajín a ani nie ste uvedený na žiadnom z vyššie uvedených zoznamov. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete používať tieto produkty na akýkoľvek účel, ktorý je zakázaný právnym poriadkom Spojených štátov amerických, vrátane, avšak nielen, na účely vývoja, navrhovania a výroby jadrových, balistických, chemických alebo biologických zbraní.

h. Koncoví používatelia vlády USA. Licencovaná aplikácia a príslušná dokumentácia sú „Obchodnými položkami“ (Commercial Items) v zmysle definície obsiahnutej v ustanovení 48 C.F.R. §2.101, ktoré pozostávajú z nasledujúcich častí: „Obchodný počítačový program“ (Commercial Computer Software) a „Dokumentácia obchodného počítačového programu“ (Commercial Computer Software Documentation) v zmysle definícií príslušne obsiahnutých v ustanoveniach 48 C.F.R. §12.212, resp. v 48 C.F.R. §227.7202. V súlade s príslušnými ustanoveniami 48 C.F.R. §12.212, resp. 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4, licencie k Obchodnému počítačovému programu a Dokumentácii obchodného počítačového programu budú poskytované koncovým používateľom v rámci štátnej správy Spojených štátov amerických (a) len ako Obchodné položky a (b) len v rozsahu tých práv, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncovým používateľom za podmienok tu stanovených. Nezverejnené práva sú vyhradené podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických upravujúcich autorské práva.

i. S výnimkou v rozsahu výslovne uvedenom v nasledujúcom odseku, táto Zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple sa riadi právnym poriadkom štátu Kalifornia, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy, vy a spoločnosť Apple súhlasíte, že sa podrobíte osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak (a) nie ste občan Spojených štátov amerických; (b) nemáte bydlisko v Spojených štátoch amerických; (c) nepristupujete k Službe zo Spojených štátov amerických; a (d) ste občanom niektorej z nižšie uvedených krajín, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa riadi príslušným nižšie uvedeným právom, a to bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia, a týmto sa neodvolateľne podrobujete nevýlučnej jurisdikcii súdov v štáte, provincii alebo krajine, ktorej právo je rozhodným právom:

Ak ste rezidentom ktorejkoľvek z krajín Európskej únie či Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska alebo Islandu, rozhodným právom je právny poriadok vášho obvyklého miesta bydliska a právomoc budú mať súdy vášho obvyklého miesta bydliska.

Na túto Zmluvu je osobitne vylúčená aplikácia práva, ktoré je známe ako Dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

G. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY POUŽITIA PRE OBSAH ZÍSKANÝ OD TRETÍCH STRÁN

Niektorý Obsah dostupný v Službách Apple Books, App Store a Apple Podcasts (vrátane odberov služby Apple Podcasts) získavate od poskytovateľa tohto Obsahu tretej strany (tak, ako je zobrazený na stránke produktu a/alebo počas procesu získavania príslušného Obsahu), nie od spoločnosti Apple. V takom prípade spoločnosť Apple koná ako zástupca poskytovateľa Obsahu v poskytovaní Obsahu a spoločnosť Apple preto nie je zmluvnou stranou Transakcie medzi vami a poskytovateľom Obsahu. Ak ste zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., oficiálnym predajcom Obsahu, ktorý nadobúdate je spoločnosť Apple Distribution International Ltd., avšak Obsah je licencovaný poskytovateľom Obsahu. Poskytovateľ Obsahu si vyhradzuje právo presadiť vykonanie podmienok používania vzťahujúcich sa na taký Obsah. Iba poskytovateľ Obsahu je výhradne zodpovedný za tento Obsah, akékoľvek záruky v rozsahu, v akom také záruky neboli vylúčené, a akékoľvek nároky týkajúce sa Obsahu, ktoré môžete mať vy alebo akákoľvek iná strana.

H. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APPLE MUSIC

iCloud Hudobná knižnica je funkcia Apple Music, ktorá vám umožňuje prístup k vašim skladbám, ku ktorým bola nájdená zhoda, alebo vašim uploadovaným skladbám, playlistom a hudobným videám získaných od Apple Music, iTunes Store alebo od iného zdroja („Obsah iCloud Hudobnej knižnice“) na vašom zariadení s aktivovaným Apple Music. iCloud Hudobná knižnica je zapnutá automaticky, keď si nastavíte vaše členstvo Apple Music. iCloud Hudobná knižnica zbiera informácie o vašom Obsahu iCloud Hudobnej knižnice. Tieto informácie sú pridružené k vášmu Apple ID a porovnávané s Obsahom iCloud Hudobnej knižnice aktuálne dostupným na Apple Music. Obsah iCloud Hudobnej knižnice, ku ktorému nie je nájdená zhoda, je uploadovaný na Apple serveri iCloud Hudobnej knižnice (vo formáte určenom spoločnosťou Apple). Môžete uploadovať až do 100 000 skladieb. Skladby získané z iTunes Store sa nezapočítavajú do tohto limitu. Skladby, ktoré nespĺňajú určité kritériá (napríklad príliš veľké súbory) alebo ktoré nie sú povolené pre vaše zariadenie nie sú spôsobilé pre iCloud Hudobnú knižnicu. Keď používate iCloud Hudobnú knižnicu, spoločnosť Apple zaznamenáva informácie ako napr. nahrávky, ktoré prehrávate, zastavujete alebo preskakujete, zariadenia, ktorá používate a čas a trvanie prehrávania. Súhlasíte s tým, že budete používať iCloud Hudobnú knižnicu len pre legálne získaný obsah. iCloud Hudobná knižnica je poskytovaná tak, ako je a môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. Pred použitím iCloud Hudobnej knižnice by ste si mali zálohovať vaše dáta a informácie. Pokiaľ nie ste členom Apple Music, môžete si zakúpiť predplatné služby iTunes Match, ktoré používa iCloud Hudobnú knižnicu. Po skončení členstva v Apple Music stratíte prístup k svojej hudobnej knižnici iCloud, vrátane Obsahu hudobnej knižnice iCloud, ktorý sa uploaduje na servery hudobnej knižnice iCloud.

I. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ slúži na zábavu a/alebo len na informačné účely a nemá za cieľ poskytovať lekársku pomoc. Vždy by ste sa mali poradiť s adekvátne kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom ohľadne (a) bezpečnosti a vhodnosti akejkoľvek danej aktivity alebo (b) akéhokoľvek špecifického zdravotného stavu alebo príznakov.

J. ČLENSTVO U MOBILNÉHO OPERÁTORA

Tam, kde je to k dispozícii, vám môže byť ponúknuté členstvo v Službe prostredníctvom vášho mobilného operátora (ďalej len „Členstvo u mobilného operátora“). Ak si zakúpite Členstvo u mobilného operátora, váš mobilný operátor je oficiálnym predajcom, čo znamená, že licenciu pre Služby získate od svojho mobilného operátora, ktorý vám bude účtovať náklady na členstvo v Službe, ale túto Službu licencuje a poskytuje spoločnosť Apple. Váš účtovací vzťah s mobilným operátorom sa riadi podmienkami mobilného operátora, nie touto Zmluvou, a akékoľvek spory súvisiace s vyúčtovaním týkajúce sa Členstva u mobilného operátora musia smerovať k vášmu operátorovi, nie k spoločnosti Apple. Používaním Služby prostredníctvom Členstva u mobilného operátora súhlasíte s tým, že váš mobilný operátor si môže so spoločnosťou Apple vymieňať informácie o vašom účte u operátora, telefónnom čísle a informácie o predplatnom, a že spoločnosť Apple môže použiť tieto informácie na určenie stavu vášho Členstva u mobilného operátora.

K. RÔZNE PODMIENKY PLATNÉ PRE VŠETKY SLUŽBY

DEFINÍCIA APPLE

V závislosti od Vašej Domovskej krajiny, „Apple“ znamená:

spoločnosť Apple Inc. so sídlom v One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, pre používateľov v Spojených štátoch, vrátane Portorika;

spoločnosť Apple Canada Inc., so sídlom v 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada, pre používateľov v Kanade;

spoločnosť Apple Services LATAM LLC, so sídlom v 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, pre používateľov v Mexiku, Strednej alebo Južnej Amerike alebo v akejkoľvek karibskej krajine alebo území (okrem Portorika);

spoločnosť iTunes K.K., so sídlom v Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, pre používateľov v Japonsku;

spoločnosť Apple Pty Limited, so sídlom v Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Austrália, pre používateľov v Austrálii alebo na Novom Zélande, vrátane akýchkoľvek ich území, teritórií a pridružených jurisdikcií; a

spoločnosť Apple Distribution International Ltd., so sídlom v Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írsko, pre všetkých ostatných používateľov.

ZMENY ZMLUVY

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo zmeniť túto Zmluvu a pridať nové alebo dodatočné podmienky, ktoré môžu byť nevyhnutné napríklad v prípade, že spoločnosť Apple pridá novú službu alebo sa zmenia príslušné právne predpisy. Takéto zmeny a dodatočné podmienky vám budú oznámené a pokiaľ budú prijaté, budú okamžite účinné a budú zahrnuté do tejto Zmluvy. V prípade, ak odmietnete prijať takéto zmeny, spoločnosť Apple má právo ukončiť Zmluvu a/alebo nebudete môcť v budúcnosti nakupovať v súvislosti so Službami alebo Obsahom, na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva. To nebude mať vplyv na Obsah, ktorý ste už získali a stiahli.

MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Spoločnosť Apple nezodpovedá ani nenesie zodpovednosť za materiály tretích strán zahrnuté v rámci Obsahu alebo Služieb alebo na ktoré Obsah alebo Služby odkazujú.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Súhlasíte, že Služby, vrátane, avšak nielen, Obsahu, grafických zobrazení, používateľského rozhrania, audioklipov, videoklipov, redakčného obsahu a zdrojové kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu Služieb, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je spoločnosť Apple, jej poskytovatelia licencií a/alebo jej poskytovatelia Obsahu, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Súhlasíte, že nebudete žiadnym spôsobom používať takéto chránené informácie alebo materiály, s výnimkou používania Služieb pre osobné, nekomerčné použitia v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Obsahu alebo Služieb nesmie byť prenášaná ani rozmnožovaná akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ to táto Zmluva výslovne nedovoľuje. Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať, zdieľať alebo rozširovať Služby alebo Obsah akýmkoľvek spôsobom a nebudete zneužívať Služby akýmkoľvek neoprávneným spôsobom.

Označenie Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ a iné ochranné známky, servisné známky (service marks), grafické zobrazenia a logá spoločnosti Apple používané v súvislosti so Službami sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Apple v Spojených štátoch amerických a iných krajinách po celom svete. Nie je vám udelené žiadne právo alebo licencia vo vzťahu k vyššie uvedeným ochranným známkam.

AUTORSKÉ PRÁVO

Pokiaľ nie je uvedené inak, Služby a Obsah poskytované spoločnosťou Apple sú autorským právom spoločnosti Apple Inc. a jej dcérskych spoločnosti.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek Obsah dostupný prostredníctvom Služieb porušuje vaše autorské právo, prosím, kontaktujte spoločnosť Apple na nasledujúcich miestach:

- aplikácie tretích strán: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ a Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

-tóny zvonenia: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- všetky ostatné Služby (vrátane, okrem iného, iTunes Store, Apple Music a Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Toto je najrýchlejší spôsob, ako môžeme spracovať vaše oznámenie o údajnom porušení práv. Pomalší spôsob, ako kontaktovať nášho určeného zástupcu a spracovať vaše oznámenie, je zaslať riadne a úplné oznámenie o údajnom porušení na poštovú adresu uvedenú nižšie.

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefón: 408.996.1010

E-mail: copyrightnotices@apple.com

Spoločnosť Apple prijala zásady, na základe ktorých za primeraných okolností deaktivuje a/alebo zruší účty používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva iných osôb alebo o ktorých sa opakovane tvrdí, že ich porušujú. V rámci implementácie týchto zásad môže spoločnosť Apple podľa vlastného uváženia pozastaviť, deaktivovať a/alebo zrušiť účty používateľov, u ktorých sa zistilo, že opakovane porušujú autorské práva, alebo z iných súvisiacich dôvodov.

UKONČENIE A POZASTAVENIE SLUŽIEB

V prípade, že porušíte ustanovenie tejto Zmluvy, spoločnosť Apple je oprávnená: (i) ukončiť túto Zmluvu a/alebo zrušiť vaše Apple ID, pričom v takom prípade zostanete naďalej zodpovedný za všetky peňažné záväzky, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vaším Apple ID, a to až do a vrátane dátumu ukončenia; a/alebo (ii) ukončiť vašu licenciu na softvér; a/alebo (iii) zamedziť vám prístup k Službám.

Spoločnosť Apple si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek z technických alebo prevádzkových dôvodov upraviť, pozastaviť alebo ukončiť Služby (alebo akúkoľvek ich časť alebo akýkoľvek ich Obsah), a spoločnosť Apple nebude voči vám ani akejkoľvek tretej osobe niesť zodpovednosť, pokiaľ sa rozhodne vykonať takéto práva. V rozsahu, ako to bude možné, vás spoločnosť Apple vopred upozorní na akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie Služby. Ukončenie Služby nebude mať vplyv na Obsah, ktorý ste už získali a stiahli. Nie je však vylúčené, že nebudete môcť autorizovať ďalšie počítače na používanie takéhoto Obsahu.

Ak spoločnosť Apple ukončí poskytovanie Služby, ktorá je predplatným, za ktoré ste už zaplatili, spoločnosť Apple vám vráti peniaze.

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť Apple bude poskytovať Služby s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. V súlade s miestnymi právnymi predpismi môžete mať zákonnú záruku zhody na zakúpený Obsah s minimálnou dobou platnosti dva roky a na Obsah, ktorý ste si predplatili počas zmluvného obdobia dodávky. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služieb, najmä neposkytuje nad rámec zákonnej záruky záruku za to, že:

(i) vaše používanie Služieb bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže z času na čas z technických alebo prevádzkových dôvodov odstrániť Služby na neurčitý čas alebo kedykoľvek Služby zrušiť, pričom vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné. Ak spoločnosť Apple ukončí poskytovanie Služby, za ktorú ste už zaplatili predplatné, spoločnosť Apple vám vráti peniaze. Ak spoločnosť Apple ukončí poskytovanie Služby, ktorá nie je predplatným, nebude to mať vplyv na Obsah, ktorý ste už získali a stiahli;

(ii) Služby budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť Apple nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akýchkoľvek produktov alebo Obsahu zakúpených alebo nadobudnutých prostredníctvom Služieb.

b. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK TO NEVYŽADUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON, SPOLOČNOSŤ APPLE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEPRETRŽITÉ POSKYTOVANIE OBSAHU PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH SLUŽIEB. SPOLOČNOSTI APPLE NEVZNIKNE VO VZŤAHU K VÁM ŽIADNY ZÁVÄZOK, AK OBSAH (VRÁTANE ZAKÚPENÉHO OBSAHU) UŽ NEBUDE MOŽNÉ SŤAHOVAŤ, OPÄTOVNE SŤAHOVAŤ ALEBO STREAMOVAŤ.

c. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (e) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvek zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť Apple, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou Apple, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči vám spoločnosť Apple alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti Apple odstrániť alebo odmietnuť prístup k akýmkoľvek informáciám alebo obsahu, pozastaviť alebo zrušiť vám váš prístup k Službám alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená; alebo

(v) sa vzťahuje na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s vaším používaním Služieb.

d. Spoločnosť Apple vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službami, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

e. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Apple za hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

f. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti Apple, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z vášho porušenia tejto Zmluvy. Zodpovedáte taktiež za úkony uskutočnené spoločnosťou Apple v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená.

g. SPOLOČNOSŤ APPLE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA POPLATKY ZA DÁTA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ ÚČTOVANÉ V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM SLUŽIEB.

ZÁKONNÉ VÝNIMKY PRE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Ak ste kvalifikovaná verejná vzdelávacia alebo vládna inštitúcia a ktorákoľvek časť tejto Zmluvy, ako napríklad časť o obmedzení zodpovednosti alebo jej časť, je voči vám neplatná alebo nevykonateľná z dôvodu príslušných miestnych, národných, štátnych alebo federálnych právnych predpisov, tak sa takáto časť bude považovať za neplatnú alebo nevykonateľnú, podľa okolností konkrétneho prípadu, a namiesto toho bude vykladaná spôsobom, ktorý najviac zodpovedá príslušnému rozhodnému právu.

ROZHODNÉ PRÁVO

S výnimkou v rozsahu výslovne uvedenom v nasledujúcom odseku alebo v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi, táto Zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple a všetky Transakcie týkajúce sa Služieb sa riadia právnym poriadkom štátu Kalifornia, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto Zmluvy, vy a spoločnosť Apple súhlasíte, že sa podrobíte osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak (a) nie ste občan Spojených štátov amerických; (b) nemáte bydlisko v Spojených štátoch amerických; (c) nepristupujete k Službe zo Spojených štátov amerických; a (d) ste občanom niektorej z nižšie uvedených krajín, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa riadi príslušným nižšie uvedeným právom, a to bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia, a týmto sa neodvolateľne podrobujete nevýlučnej jurisdikcii súdov v štáte, provincii alebo krajine, ktorej právo je rozhodným právom:

Ak ste rezidentom ktorejkoľvek z krajín Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska či Islandu, rozhodným právom je právny poriadok vášho obvyklého miesta bydliska a právomoc budú mať súdy vášho obvyklého miesta bydliska.

Na túto Zmluvu je osobitne vylúčená aplikácia práva, ktoré je známe ako Dohovor Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

ĎALŠIE USTANOVENIA

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Apple a upravuje vaše používanie Služieb, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody týkajúce sa rovnakého predmetu medzi vami a spoločnosťou Apple. Môžu sa na vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa môžu uplatniť v prípade, že vykonáte Transakcie alebo budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán alebo ďalšie služby ako napríklad Volume Purchase Program. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevykonateľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne ako je to možné pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Apple nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť Apple nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.

Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie Služieb. Vaše používanie Služieb môže taktiež podliehať aplikácii ďalších právnych predpisov. Riziko straty všetkých elektronicky doručených Transakcií prechádza na nadobúdateľa v momente uskutočnenia elektronického prenosu príjemcovi. Žiaden zamestnanec alebo zástupca spoločnosti Apple nemá právomoc meniť túto Zmluvu.

Spoločnosť Apple vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služieb zaslaním emailovej správy na vašu emailovú adresu alebo listom prostredníctvom poštovej služby zaslaným na vašu poštovú adresu alebo umiestnením oznámenia na Služby. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite. Spoločnosť Apple vás taktiež môže v súvislosti so zaslaním dodatočných informácií o Službách kontaktovať emailom alebo push oznámením.

Alternatívne Riešenie Sporov. EÚ prevádzkuje platformu pre dobrovoľné riešenie sporov online dostupnú na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr, na ktorej sa spoločnosť Apple Distribution International Ltd. rozhodla nezúčastňovať. V prípade, ak nastane problém, kontaktuje iTunes Podporu na stránke http://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Týmto udeľujete spoločnosti Apple právo uskutočniť kroky, ktoré spoločnosť Apple považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť Apple niesla za to voči vám zodpovednosť, má spoločnosť Apple právo sprístupniť akékoľvek dáta a/alebo informácie príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť Apple považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti Apple spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa vášho používania Služieb a/alebo Obsahu a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že vaše používanie Služby a/alebo Obsahu je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

Posledná aktualizácia: 12. september 2022