Obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple

Tieto obchodné podmienky vytvárajú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Apple (ďalej len „Zmluva“). Pozorne si túto Zmluvu prečítajte. 

OBSAH

A. ÚVOD

B. PLATBY, DANE A VRÁTENIE PEŇAZÍ

C. ÚČET

D. SÚKROMIE

E. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SLUŽIEB A OBSAHU

F. UKONČENIE A POZASTAVENIE SLUŽIEB

G. SŤAHOVANIA

H. PREDPLATNÉ

I. OBSAH A DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB

J. ZARIADENIA A VYBAVENIE TRETÍCH STRÁN

K. PODPORA ZÁKAZNÍKOM

L. VAŠE PRÍSPEVKY K NAŠIM SLUŽBÁM 

M. RODINNÉ ZDIEĽANIE 

N. PAS NA SEZÓNU A MULTI‑PASS 

O. DODATOČNÉ PODMIENKY OBCHODU APP STORE 

P. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE OBCHOD APP STORE, SLUŽBU APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS A VYBRANÝ OBSAH   

Q. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU APPLE MUSIC

R. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU APPLE FITNESS+  

S. ČLENSTVO PROSTREDNÍCTVOM OPERÁTORA

T. RÔZNE PODMIENKY PLATNÉ PRE VŠETKY SLUŽBY

A. ÚVOD

Táto zmluva upravuje vaše používanie služieb spoločnosti Apple vrátane obchodu App Store, služieb Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, predplatných služieb Apple Podcasts, Apple TV, Apple TV+, kanálov Apple TV, Game Center a iTunes (ďalej len „Služby“), prostredníctvom ktorých si môžete kúpiť, získať, licencovať, prenajať alebo predplatiť obsah, Aplikácie (v zmysle nižšie uvedenej definície) a iné služby v aplikáciách (ďalej len „Obsah“). Obsah môže prostredníctvom Služieb ponúkať spoločnosť Apple alebo tretia strana, ktorá sa identifikovala ako obchodník, a v oboch prípadoch budete v relevantných prípadoch chránení podľa predpisov o ochrane spotrebiteľa. Naše Služby sú vám k dispozícii na používanie v krajine alebo na území vášho bydliska (ďalej len „Domovská krajina“), ako aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte EÚ, v ktorom sa dočasne nachádzate. Vytvorením účtu na používanie Služieb v určitej krajine alebo na určitom území ju určujete ako svoju Domovskú krajinu. Na používanie našich Služieb potrebujete kompatibilný hardvér, softvér (odporúča sa a niekedy sa aj vyžaduje najnovšia verzia) a prístup na internet (môže byť spoplatnený). Tieto faktory môžu ovplyvniť poskytovanie našich Služieb.

B. PLATBY, DANE A VRÁTENIE PEŇAZÍ

Obsah v našich Službách môžete získať bezplatne alebo za poplatok, pričom obe tieto možnosti sa označujú ďalej ako „Transakcia“. Prostredníctvom každej Transakcie získavate licenciu len na používanie Obsahu. Každá transakcia je elektronickou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Apple a/alebo vami a subjektom, ktorý poskytuje Obsah v našich Službách. Ak ste však zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., potom je spoločnosť Apple Distribution International Ltd. obchodníkom s niektorým Obsahom, ktorý získate zo služieb Apple Books, Apple Podcasts alebo obchodu App Store, ako je uvedené na stránke produktu a/alebo počas procesu získania príslušnej Služby. V takom prípade získavate Obsah od spoločnosti Apple Distribution International Ltd., ktorá má licenciu od poskytovateľa Obsahu (napr. Poskytovateľa aplikácie (v zmysle definície nižšie), vydavateľa knihy atď.). Keď uskutočníte svoju prvú Transakciu, požiadame vás, aby ste si zvolili, ako často máme žiadať vaše heslo pre budúce Transakcie. Ak na príslušnom hardvéri Apple povolíte funkciu Touch ID pre Transakcie, požiadame vás, aby ste všetky Transakcie overili pomocou odtlačku prsta, a ak povolíte funkciu Face ID pre Transakcie, požiadame vás, aby ste všetky Transakcie overili pomocou rozpoznania tváre. Nastavenia hesla môžete kedykoľvek spravovať podľa týchto pokynov: https://support.apple.com/sk-sk/HT204030

Spoločnosť Apple vykoná za všetky zaplatené Transakcie zaúčtovanie na vrub vybraného spôsobu platby, a to vrátane príslušných daní. Ak ste si ho pridali aj do Apple Peňaženky, spoločnosť Apple môže vykonať zaúčtovanie na vrub vášho vybraného spôsobu platby v Apple Peňaženke pomocou služby Apple Pay. K svojmu Apple ID môžete priradiť viacero spôsobov platby a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple ich môže uložiť a vykonať zaúčtovanie za Transakcie na vrub týchto spôsobov platby. Váš primárny spôsob platby sa zobrazuje v hornej časti stránky s nastaveniami platieb vášho účtu. 

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vykonať zaúčtovanie na vrub vášho primárneho spôsobu platby (napríklad z dôvodu vypršania platnosti alebo nedostatku finančných prostriedkov), povoľujete spoločnosti Apple, aby sa pokúsila vykonať zaúčtovanie na vrub ostatných spôsobilých spôsobov platby v poradí zhora nadol, ako sú uvedené na stránke s nastaveniami platieb vášho účtu. Ak voči vám nemôžeme vykonať zaúčtovanie, naďalej nesiete zodpovednosť za všetky neuhradené sumy a my sa môžeme pokúsiť vykonať zaúčtovanie znova alebo vás požiadať o uvedenie iného spôsobu platby. Ak si Obsah predobjednáte, bude vám účtovaný pri doručení Obsahu (pokiaľ nevykonáte zrušenie pred sprístupnením Obsahu). V súlade s miestnymi právnymi predpismi môže spoločnosť Apple automaticky aktualizovať vaše platobné údaje týkajúce sa spôsobov platby, ak jej takéto údaje poskytnú platobné siete alebo vaše finančné inštitúcie. Podmienky týkajúce sa kreditu a darčekových kariet/kódov do obchodu sú k dispozícii tu: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Viac informácií o spôsobe účtovania Transakcií nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT201359. Súhlasíte s prijímaním všetkých faktúr v elektronickej forme, ktorá môže zahŕňať e-mail. Ceny za Obsah sa môžu kedykoľvek zmeniť. Ak technické problémy zabránia doručeniu Obsahu alebo ho bezdôvodne oneskoria, vaším výlučným a jediným opravným prostriedkom je buď opätovné doručenie Obsahu (ak je to možné), alebo vrátenie zaplatenej ceny. Spoločnosť Apple môže z času na čas pozastaviť alebo zrušiť platbu alebo zamietnuť žiadosť o vrátenie peňazí, ak zistíme dôkazy o podvode, zneužití alebo nezákonnom či inom manipulatívnom správaní, ktoré zakladá právo spoločnosti Apple na zodpovedajúci protinárok.

Právo na zrušenie: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju objednávku, môžete tak bez udania dôvodu urobiť do štrnástich (14) dní od prijatia potvrdenia o prijatí objednávky.

Ak chcete zrušiť svoju objednávku, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí. Na zabezpečenie okamžitého spracovania odporúčame použiť Nahlásenie problému na zrušenie všetkých položiek s výnimkou položky Dokončenie mojej sezóny, ktorú môžete zrušiť kontaktovaním podpory spoločnosti Apple. Predplatené služby je možné zrušiť len po prvom predplatnom, nie po každom automatickom obnovení. Máte tiež právo nás informovať prostredníctvom vzorového formulára na zrušenie objednávky uvedeného nižšie alebo iným jasným vyhlásením. Ak využijete možnosť Nahlásiť problém, bezodkladne vám oznámime potvrdenie o prijatí vášho zrušenia.

Ak chcete dodržať lehotu na zrušenie, musíte poslať oznámenie o zrušení pred uplynutím štrnástich (14) dní.

Dôsledky zrušenia: Peniaze vám vrátime najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o zrušení. Použijeme rovnaký spôsob úhrady, aký ste použili vy pri Transakcii, a za vrátenie peňazí vám nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Výnimka z práva na zrušenie: Objednávku na dodanie Obsahu nemôžete zrušiť, ak sa dodávka začala na základe vašej žiadosti a potvrdenia, že tým strácate právo na zrušenie objednávky.

Vzorový formulár zrušenia:

- Spoločnosti Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika, rightofwithdrawal@apple.com:

- Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy týkajúcej sa tohto:

[VLOŽTE ID OBJEDNÁVKY, POLOŽKU, INTERPRETA A TYP]

- Objednané dňa [VLOŽTE DÁTUM]/prijaté dňa [VLOŽTE DÁTUM]

- Meno zákazníka

- Adresa zákazníka

- E-mailová adresa spotrebiteľa

- Dátum

C. ÚČET

Na používanie našich Služieb a prístup k vášmu Obsahu sa môže vyžadovať Apple ID. Apple ID je účet, ktorý používate v celom ekosystéme spoločnosti Apple. Na používanie služby Game Center sa vzťahuje táto Zmluva a vyžaduje si aj účet Game Center. Váš účet je cenný a vy ste zodpovední za zachovanie jeho dôvernosti a bezpečnosti. Spoločnosť Apple nezodpovedá za žiadne straty vyplývajúce z neoprávneného používania vášho účtu. Ak máte podozrenie, že váš účet bol zneužitý, kontaktujte spoločnosť Apple.

Ak si chcete vytvoriť účet a používať naše Služby, musíte mať minimálne trinásť (13) rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek vo vašej domovskej krajine, ako je stanovené v procese vytvárania Apple ID). Apple ID pre osoby mladšie ako tento vek môže vytvoriť rodič alebo zákonný zástupca pomocou funkcie Rodinné zdieľanie alebo schválená vzdelávacia inštitúcia, hoci niektoré zariadenia môžu takýmto Apple ID zabrániť v prístupe k určitým Službám v zariadení. Rodič alebo zákonný zástupca, ktorý vytvára účet pre neplnoletú osobu, si musí túto Zmluvu prečítať spolu s neplnoletou osobou, aby sa uistil, že jej obaja rozumejú.

Pre svoje Apple ID môžete pridať, oznámiť alebo odstrániť starší kontakt, ako je opísané na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT212360. Prístup staršieho kontaktu k vášmu Apple ID je obmedzený podľa popisu na stránke http://support.apple.com/sk-sk/HT212361.

D. SÚKROMIE

Používanie našich služieb podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.apple.com/legal/privacy/sk/.

E. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SLUŽIEB A OBSAHU

Pri používaní Služieb a Obsahu musíte dodržiavať pravidlá uvedené v tejto časti (ďalej len „Pravidlá používania“). Akékoľvek iné používanie Služieb a Obsahu je podstatným porušením tejto Zmluvy. Spoločnosť Apple môže monitorovať vaše používanie Služieb a Obsahu s cieľom zabezpečiť, aby ste dodržiavali tieto Pravidlá používania.

Všetky Služby:

- Služby a Obsah môžete používať len na osobné, nekomerčné účely (okrem prípadov uvedených v časti Obsah obchodu App Store nižšie alebo ak spoločnosť Apple určí inak).

- Poskytnutie Služieb alebo Obsahu spoločnosťou Apple na vás neprenáša žiadne práva na komerčné alebo propagačné použitie a nepredstavuje udelenie alebo vzdanie sa akýchkoľvek práv vlastníkov autorských práv.

- V každom zariadení môžete používať obsah až z piatich (5) rôznych Apple ID.

- V prípade akejkoľvek Služby môžete mať pomocou svojho Apple ID naraz prihlásených až desať (10) zariadení (maximálne však päť (5) počítačov), hoci súčasné streamovanie alebo sťahovanie Obsahu môže byť obmedzené na nižší počet zariadení, ako je uvedené nižšie v časti Apple Music a obsah Apple TV. Každý počítač musí byť taktiež autorizovaný pomocou rovnakého Apple ID (viac informácií o autorizácii počítačov nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT201251). Zariadenia je možné priradiť k inému Apple ID raz za deväťdesiat (90) dní.

- Nesmiete manipulovať s počtom prehrávaní, stiahnutí, hodnotení alebo recenzií žiadnym spôsobom, napríklad (i) pomocou bota, skriptu alebo automatizovaného procesu alebo (ii) poskytovaním alebo prijímaním akéhokoľvek druhu kompenzácie alebo stimulu.

- Nesmiete používať žiadny softvér, zariadenie, automatizovaný proces ani žiadny podobný alebo ekvivalentný manuálny proces na vyhľadávanie na extrahovanie, kopírovanie alebo vykonávanie merania, analýzy alebo monitorovania akejkoľvek časti Obsahu alebo Služieb.

- Je vašou zodpovednosťou, aby ste po stiahnutí Obsah nestratili, nezničili alebo nepoškodili. Odporúčame vám, aby ste svoj Obsah pravidelne zálohovali.

- Nesmiete manipulovať so žiadnou bezpečnostnou technológiou, ktorá je súčasťou Služieb alebo Obsahu, ani ju obchádzať.

- K našim Službám môžete pristupovať len pomocou softvéru spoločnosti Apple a nesmiete upravovať ani používať modifikované verzie takéhoto softvéru.

- Kompatibilitu môžete zistiť v prípade každej Služby na stránke produktu alebo v prípade aplikácie tretej strany v obchode App Store.

- Video Obsah vyžaduje pripojenie HDCP.

Predaj a prenájom audio a video Obsahu:

- Obsah bez správy digitálnych práv (DRM) môžete používať na primeranom počte kompatibilných zariadení, ktoré vlastníte alebo kontrolujete. Obsah chránený technológiou DRM môžete používať až na piatich (5) počítačoch a ľubovoľnom počte zariadení, ktoré z týchto počítačov synchronizujete.

- Prenajatý Obsah je možné zobraziť na jednom zariadení naraz a musí sa prehrať do tridsiatich (30) dní a dokončiť do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od začiatku prehrávania (zastavenie, pozastavenie alebo opätovné spustenie túto lehotu nepredlžuje).

- Zoznam zvukových skladieb zakúpenej hudby môžete napáliť na disk na účely počúvania maximálne sedemkrát (7). Toto obmedzenie sa nevzťahuje na obsah bez DRM. Iný Obsah sa nesmie napaľovať na disk. Disk, na ktorý ste napálili svoj Obsah, môžete používať rovnakými spôsobmi, akými môžete používať disk zakúpený v maloobchode, v súlade s miestnymi právnymi predpismi o autorských právach.

- Zakúpený Obsah bude vo všeobecnosti naďalej k dispozícii od spoločnosti Apple na stiahnutie, opätovné stiahnutie alebo iný prístup. Hoci je to nepravdepodobné, po vašom zakúpení môže byť Obsah zo Služieb odstránený (napríklad preto, že ho odstránil poskytovateľ) a stane sa nedostupným od spoločnosti Apple na ďalšie stiahnutie alebo prístup. Aby ste mali istotu, že budete môcť pokračovať v používaní Obsahu, odporúčame vám, aby ste si všetok zakúpený Obsah stiahli do zariadenia, ktoré vlastníte, a zálohovali ho.

Obsah obchodu App Store:

- Pojem „Aplikácie“ zahŕňa aplikácie a klipy App Clip pre akúkoľvek platformu a/alebo operačný systém spoločnosti Apple vrátane akýchkoľvek nákupov v aplikáciách, rozšírení (napríklad klávesníc), nálepiek a predplatných sprístupnených v takýchto aplikáciách alebo klipoch App Clip.

- Fyzické osoby konajúce v mene komerčného podniku, vládnej organizácie alebo vzdelávacej inštitúcie (ďalej len „Podnik“) môžu sťahovať a synchronizovať aplikácie, ktoré nie sú aplikáciami Arcade, na používanie buď (i) jedným jednotlivcom na jednom (1) alebo viacerých zariadeniach, ktoré Podnik vlastní alebo kontroluje, alebo (ii) viacerými jednotlivcami na jednom spoločnom zariadení, ktoré Podnik vlastní alebo kontroluje. Na účel vyjasnenia: každé zariadenie používané sériovo alebo spoločne viacerými používateľmi si vyžaduje samostatnú licenciu.

Apple Music:

- Individuálne členstvo v službe Apple Music vám umožňuje streamovať na jednom zariadení naraz. Rodinné členstvo umožňuje vám alebo členom vašej rodiny streamovať až na šiestich (6) zariadeniach naraz.

Apple Arcade:

- Aplikácie Apple Arcade je možné sťahovať alebo opätovne sťahovať len s platnou skúšobnou verziou alebo predplatným Apple Arcade.

- Ak sa vaše predplatné skončí, aplikácie stiahnuté cez Apple Arcade už nebudú pre vás prístupné.

Obsah služby Apple TV:

- V prípade väčšiny kanálov môžete streamovať video Obsah až na troch (3) zariadeniach súčasne. 

- Viac informácií o pravidlách používania Obsahu služby Apple TV nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT210074.

F. UKONČENIE A POZASTAVENIE SLUŽIEB

Ak nedodržíte ustanovenia tejto Zmluvy, spoločnosť Apple môže: (i) vypovedať túto Zmluvu a/alebo zrušiť vaše Apple ID, pričom budete naďalej zodpovední za všetky sumy splatné pod vaším Apple ID až do dátumu vypovedania Zmluvy (vrátane) a/alebo (ii) vypovedať vašu licenciu na softvér a/alebo (iii) znemožniť váš prístup k Službám. Pri rozhodovaní o ukončení alebo pozastavení vášho prístupu k Službám spoločnosť Apple zohľadní celý rad faktorov vrátane závažnosti nedodržania a toho, či ste už v minulosti nedodržali túto Zmluvu.

Spoločnosť Apple si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo prerušiť poskytovanie Služieb (alebo akejkoľvek ich časti alebo ich Obsahu) z technických alebo prevádzkových dôvodov a v prípade uplatnenia takýchto práv nenesie spoločnosť Apple voči vám ani voči žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Apple vás v rámci možností vopred upozorní na akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Služby. Ukončenie Služby nebude mať vplyv na Obsah, ktorý ste už získali a stiahli. Je však možné, že nebudete môcť autorizovať ďalšie počítače na používanie takéhoto Obsahu. Ak spoločnosť Apple ukončí poskytovanie Služby, za ktorú ste už zaplatili predplatné, spoločnosť Apple vám vráti peniaze.

G. SŤAHOVANIA

Množstvo Obsahu, ktorý môžete stiahnuť, môže byť obmedzené a platnosť určitého stiahnutého Obsahu môže uplynúť po určitom čase od jeho stiahnutia alebo prvého prehratia. Určitý Obsah nemusí byť vôbec k dispozícii na stiahnutie.

Môžete si opätovne stiahnuť predtým získaný Obsah (ďalej len „Opätovné stiahnutie“) do svojich zariadení, ktoré sú prihlásené pod rovnakým Apple ID (ďalej len „Pridružené zariadenia“). Typy Obsahu, ktoré sú k dispozícii na Opätovné stiahnutie vo vašej domovskej krajine, si môžete pozrieť na adrese https://support.apple.com/sk-sk/HT204632. Obsah nemusí byť k dispozícii na Opätovné stiahnutie, ak sa tento Obsah už neponúka v našich Službách.

Obsah môže byť z našich Služieb taktiež kedykoľvek odstránený (napríklad preto, že ho odstránil poskytovateľ) a potom ho už nie je možné od spoločnosti Apple stiahnuť, opätovne stiahnuť ani inak sprístupniť.

H. PREDPLATNÉ

Služby a niektoré aplikácie vám môžu umožniť zakúpiť si prístup k Obsahu alebo Službám na základe predplatného (ďalej len „Platené predplatné“). Platené predplatné sa automaticky obnovuje, kým sa nezruší v časti Správa predplatných v nastaveniach vášho účtu. Ďalšie informácie o zrušení predplatného nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT202039. Ak sa zvýši cena Plateného predplatného, budete o tom informovaní a v prípade potreby bude potrebný váš súhlas na pokračovanie. Platba vám bude účtovaná najneskôr dvadsaťštyri (24) hodín pred začiatkom najnovšieho obdobia Plateného predplatného. Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžeme vykonať zaúčtovanie na vrub vášho spôsobu platby (napríklad vypršanie platnosti alebo nedostatok finančných prostriedkov) a vy ste Platené predplatné nezrušili, zostávate zodpovední za všetky nevybrané sumy a my sa pokúsime vykonať zaúčtovanie na vrub spôsobu platby po tom, ako prípadne aktualizujete údaje o svojom spôsobe platby. To môže mať za následok zmenu začiatku vášho ďalšieho obdobia Plateného predplatného a môže sa zmeniť dátum, ku ktorému vám bude vystavená faktúra za každé obdobie, čo bude uvedené na vašom potvrdení. Vyhradzujeme si právo zrušiť vaše Platené predplatné, ak sa nám nepodarí úspešne vykonať zaúčtovanie na vrub vášho spôsobu platby na obnovenie predplatného. Niektoré Platené predplatné môžu ponúkať bezplatnú skúšobnú verziu pred vykonaním zaúčtovania na vrub vášho spôsobu platby. Ak sa rozhodnete zrušiť Platené predplatné pred tým, ako začneme zaúčtovávať na vrub vášho spôsobu platby, zrušte predplatné aspoň dvadsaťštyri (24) hodín pred skončením bezplatného skúšobného obdobia.

Ak začnete využívať bezplatnú skúšobnú verziu Plateného predplatného ponúkaného spoločnosťou Apple ako Poskytovateľom obsahu (ďalej len „Platené predplatné spoločnosti Apple“) a zrušíte ju pred jej ukončením, bezplatnú skúšobnú verziu nemôžete opätovne aktivovať.

Bezplatné skúšobné verzie alebo bezplatné ponuky Platených predplatných spoločnosti Apple, okrem služby iCloud, nie je možné kombinovať so žiadnymi bezplatnými skúšobnými verziami alebo ponukami služby Apple One. Ak využívate bezplatnú skúšobnú verziu alebo bezplatnú ponuku v prípade akéhokoľvek Plateného predplatného spoločnosti Apple a predplatíte si službu Apple One, vaša bezplatná skúšobná verzia alebo ponuka nebude pozastavená, aj keď máte prístup k takémuto Platenému predplatnému (predplatným) spoločnosti Apple prostredníctvom predplatného služby Apple One. Beriete na vedomie, že bezplatná skúšobná verzia alebo bezplatná ponuka môže vypršať, v priebehu toho, keď budete Platiacim predplatiteľom služby Apple One, a spoločnosť Apple nie je povinná obnoviť, nahradiť ani inak kompenzovať akúkoľvek časť takejto vypršanej bezplatnej skúšobnej verzie alebo bezplatnej ponuky.

Po ukončení Plateného predplatného akejkoľvek Služby alebo Obsahu stratíte prístup k akejkoľvek funkcii alebo Obsahu danej Služby, ktoré vyžadujú Platené predplatné.

I. OBSAH A DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB

Podmienky uvedené v tejto Zmluve, ktoré sa týkajú Služieb, typov Obsahu, funkcií alebo vlastností, ktoré nie sú dostupné vo vašej Domovskej krajine, sa na vás nevzťahujú, pokiaľ a pokým pre vás nebudú dostupné. Ak si chcete pozrieť typy Obsahu, ktoré máte k dispozícii vo svojej Domovskej krajine, prejdite do Služieb alebo navštívte stránku https://support.apple.com/sk-sk/HT204411. Niektoré Služby a Obsah, ktoré sú vám k dispozícii vo vašej Domovskej krajine, nemusia byť dostupné, keď cestujete mimo vašej Domovskej krajiny, okrem prípadov, keď to vyžadujú právne predpisy.

J. ZARIADENIA A VYBAVENIE TRETÍCH STRÁN

Je možné, že nebudete môcť používať Služby alebo určité funkcie Služieb, keď k nim pristupujete na zariadení inej značky ako Apple. Informácie o tom, či je Služba podporovaná, nájdete v obchode s aplikáciami vo svojom zariadení tretej strany. Okrem toho niektoré Služby môžu vyžadovať, prikazovať alebo navrhovať, aby ste za určitých okolností a/alebo pri určitých činnostiach používali zariadenia tretích strán. Takéto používanie podlieha podmienkam takéhoto zariadenia a malo by sa uskutočňovať v súlade s príslušnými pokynmi výrobcu. Používaním Služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže z času na čas automaticky sťahovať a inštalovať menšie aktualizácie svojho softvéru do zariadení tretích strán.

K. PODPORA ZÁKAZNÍKOM

Ak máte otázky týkajúce sa našich Služieb napríklad vrátane fakturácie a predplatného alebo vášho Apple ID, navštívte stránku https://getsupport.apple.com, kde sa po výbere otázky, ktorá sa vás najviac týka, môžete s nami spojiť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu. Ak sa rozhodnete s nami chatovať, máte možnosť stiahnuť si prepis vašej konverzácie, ktorý bude obsahovať dátum a čas, kedy sa konverzácia uskutočnila.

Budeme poskytovať všeobecnú podporu pre všetky Služby okrem obchodu App Store, pre ktorý platí nasledujúce: Spoločnosť Apple poskytne podporu vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Transakcie, okrem iného vrátane platieb, doručenia a vrátenia peňazí. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa obsahu a funkčnosti Aplikácie sa obráťte na Poskytovateľa aplikácie (ako je uvedené na produktovej stránke aplikácie v obchode App Store).

L. VAŠE PRÍSPEVKY K NAŠIM SLUŽBÁM

Naše Služby vám môžu umožniť odosielať alebo zverejňovať materiály, ako sú komentáre, hodnotenia a recenzie, obrázky, videá a podcasty (vrátane súvisiacich metadát a umeleckých diel). Používanie takýchto funkcií musí byť v súlade s nižšie uvedenými Pokynmi k odosielanému obsahu, ktoré môžu byť z času na čas aktualizované, a ak sa dozvieme o materiáloch, ktoré porušujú naše Pokyny k odosielanému obsahu, odstránime ich. Ak uvidíte materiály, ktoré nie sú v súlade s Pokynmi k odosielanému obsahu, vrátane akéhokoľvek urážlivého, zneužívajúceho alebo nezákonného obsahu, oznámte nám to na adrese reportaproblem.apple.com alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú právne predpisy, týmto udeľujete spoločnosti Apple celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na používanie vami odoslaných materiálov v rámci Služieb a súvisiaceho marketingu, ako aj na používanie vami odoslaných materiálov na interné účely spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple môže monitorovať a rozhodnúť o odstránení alebo úprave akéhokoľvek odoslaného materiálu, a to aj prostredníctvom automatických filtrov obsahu a/alebo ľudskej kontroly. Pred odoslaním komentára, hodnotenia alebo recenzie o danej Službe alebo Obsahu spoločnosť Apple nesleduje ani neoveruje, či ste danú Službu alebo Obsah použili. Ak spoločnosť Apple odstráni vaše materiály, pretože nie sú v súlade s Pokyny k odosielanému obsahu, informácie o možnostiach nápravy nájdete na stránke apple.com/legal/dsa/redress-options.

Pokyny k odosielanému obsahu: Služby nesmiete používať na:

- zverejňovanie akýchkoľvek materiálov, (i) na ktorých použitie nemáte povolenie, právo alebo licenciu alebo (ii) ktoré porušujú práva akejkoľvek tretej strany,

- zverejňovanie nevhodného, urážlivého, nezákonného, klamlivého, nepresného alebo škodlivého obsahu,

- zverejňovanie osobných, súkromných alebo dôverných informácií patriacich iným osobám,

- požadovanie osobných údajov od neplnoletej osoby,

- vydávanie sa za inú fyzickú alebo právnickú osobu alebo uvádzanie nepravdivých údajov o svojej príslušnosti k nim,

- zverejňovanie alebo prenášanie nevyžiadanej pošty, okrem iného vrátane nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, propagačných materiálov alebo informačných oznámení,

- zverejňovanie, upravovanie alebo odstraňovanie hodnotenia alebo recenzie výmenou za akúkoľvek kompenzáciu alebo stimul, 

- uverejnenie nečestného, urážlivého, škodlivého, zavádzajúceho alebo zlomyseľného hodnotenia alebo recenzie alebo hodnotenia alebo recenzie, ktoré sa netýkajú hodnoteného Obsahu,

- plánovanie alebo sa zapájanie sa do akejkoľvek nezákonnej, podvodnej alebo manipulatívnej činnosti.

M. RODINNÉ ZDIEĽANIE

Organizátor rodiny (ďalej len „Organizátor“) musí mať minimálne osemnásť (18) rokov (alebo ekvivalentný vek plnoletosti v jeho Domovskej krajine) a musí byť rodičom alebo zákonným zástupcom každého člena rodiny mladšieho ako trinásť (13) rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v jeho Domovskej krajine, ako je stanovené v priebehu procesu registrácie). Na prístup ku všetkým funkciám Rodinného zdieľania sa vyžadujú zariadenia Apple. Rodinné zdieľanie umožňuje zdieľať oprávnené predplatné až medzi šiestimi (6) členmi Rodiny. Ak sa chcete dozvedieť viac o Rodinnom zdieľaní, navštívte stránku: https://support.apple.com/sk-sk/HT201060.

Zdieľanie nákupov: Funkcia Zdieľanie nákupov v rámci Rodinného zdieľania umožňuje zdieľanie oprávneného Obsahu až medzi šiestimi (6) členmi Rodiny. Organizátor pozýva ostatných členov k účasti a súhlasí s tým, že zaplatí za všetky Transakcie iniciované Členmi rodiny. Oprávnené spôsoby platby Organizátora sa použijú na zaplatenie každej Transakcie iniciovanej Členom rodiny (okrem prípadov, keď je na účte Člena rodiny kredit obchodu, ktorý sa vždy použije ako prvý). Rodinní príslušníci konajú ako zástupcovia Organizátora, keď sa používajú oprávnené spôsoby platby Organizátora. Organizátor týmto súhlasí, že: (1) zaplatí za takéto Transakcie, (2) Transakcie iniciované Členmi rodiny sú autorizované a (3) Transakcie budú účtované na vrub oprávnených spôsobov platby spôsobom uvedeným v časti B vyššie. Organizátori sú zodpovední za dodržiavanie svojich zmlúv o spôsoboch platby a preberajú všetky riziká spojené so zdieľaním prístupu k ich oprávneným spôsobom platby s Členmi rodiny. Potvrdenie alebo faktúra za akúkoľvek Transakciu Člena rodiny sa zasiela iniciujúcemu Členovi rodiny a v prípade, že sa účtuje na vrub spôsobu platby Organizátora, aj Organizátorovi.

Žiadosť o nákup: Žiadosť o nákup je funkcia, ktorá umožňuje Organizátorovi schvaľovať Transakcie iniciované Členom rodiny mladším ako osemnásť (18) rokov (alebo ekvivalent plnoletosti v jeho Domovskej krajine). Na Obsah zdieľaný Členmi rodiny alebo získaný prostredníctvom kódov obsahu sa vo všeobecnosti nevzťahuje funkcia Žiadosť o nákup. Na kódy obsahu uľahčujúce prístup k predplatnému sa vzťahuje funkcia Žiadosť o nákup. Organizátor musí byť rodičom alebo zákonným zástupcom každého Člena rodiny, pre ktorého je aktivovaná funkcia Žiadosť o nákup. Funkcia Žiadosť o nákup je predvolene zapnutá pre všetkých Členov rodiny mladších ako trinásť (13) rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v ich Domovskej krajine) a zostáva zapnutá, kým ju rodič alebo zákonný zástupca nedeaktivuje. Ak je funkcia Potvrdiť nákup vypnutá, keď člen rodiny dovŕši osemnásť (18) rokov (alebo dosiahne vek plnoletosti v domovskej krajine), už ho nemožno zapnúť. Funkcia Žiadosť o nákup nevyžaduje, aby bolo povolené Zdieľanie nákupov.

Zmeny Členov rodiny: Keď Člen rodiny opustí Rodinu alebo je z nej odstránený, zostávajúci Členovia rodiny už nemusia mať prístup k Obsahu bývalého člena vrátane Obsahu získaného pomocou spôsobu platby Organizátora.

Pravidlá Rodinného zdieľania: Súčasne môžete patriť len do jednej (1) Rodiny a do akejkoľvek Rodiny môžete vstúpiť najviac dvakrát za rok. Apple ID, ktoré priradíte k Rodine môžete zmeniť najviac jeden krát za deväťdesiat (90) dní. Všetci Členovia rodiny musia mať rovnakú Domovskú krajinu. Nie všetok Obsah vrátane Nákupov v aplikáciách, predplatných a niektorých predtým získaných Aplikácií spĺňa podmienky Zdieľania nákupov. Rodinné zdieľanie je automaticky aktivované pre predplatné Apple TV+, kanálov Apple TV, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ a Apple Fitness+. Na predplatné zdieľané Rodinou sa môžu vzťahovať obmedzenia používania Obsahu na základe predplatného.

N. PAS NA SEZÓNU A MULTI‑PASS

Pas vám umožňuje zakúpiť a prijímať televízny Obsah, akonáhle je k dispozícii. Pas na sezónu sa vzťahuje na televízny Obsah, ktorý má obmedzený počet epizód za sezónu, Multi-Pass sa vzťahuje na televízny Obsah, ktorý je k dispozícii priebežne. Pri Transakcii sa účtuje plná cena za Sezónny pas alebo Multi-Pass. Obsah Pasu na sezónu alebo Multi-Passu je k dispozícii na stiahnutie do deväťdesiatich (90) dní po sprístupnení poslednej epizódy. Ak poskytovateľ obsahu dodá spoločnosti Apple menej TV epizód, ako bolo plánované pri zakúpení Pasu na sezónu, pripíšeme na vaše Apple ID maloobchodnú hodnotu zodpovedajúceho počtu epizód, ktoré neboli spoločnosti Apple dodané.

O. DODATOČNÉ PODMIENKY OBCHODU APP STORE (OKREM APLIKÁCIÍ APPLE ARCADE)LICENCIA NA OBSAH OBCHODU APP STORE

Licencie na Aplikácie vám poskytuje spoločnosť Apple alebo vývojár z tretej strany (ďalej len „Poskytovateľ aplikácie“). Spoločnosť Apple pri prevádzke obchodu App Store vystupuje ako zástupca Poskytovateľov aplikácií a nie je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy alebo zmluvy o používaní medzi vami a Poskytovateľom aplikácie. Ak ste však zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., potom je registrovaným obchodníkom spoločnosť Apple Distribution International Ltd., čo znamená, že licenciu na Aplikáciu získavate od spoločnosti Apple Distribution International Ltd., ale licenciu na Aplikáciu poskytuje Poskytovateľ aplikácie. Aplikácia licencovaná spoločnosťou Apple je „Aplikácia spoločnosti Apple“, Aplikácia licencovaná Poskytovateľom aplikácie je „Aplikácia tretej strany“. Každá Aplikácia, ktorú získate, sa riadi Licenčnou zmluvou s koncovým používateľom licencovanej aplikácie (ďalej len „Štandardná zmluva EULA“) uvedenou nižšie, pokiaľ spoločnosť Apple alebo Poskytovateľ aplikácie neposkytne nadradenú vlastnú licenčnú zmluvu (ďalej len „Vlastná zmluva EULA“). S výhradou miestnych právnych predpisov je Poskytovateľ akejkoľvek Aplikácie z tretej strany výlučne zodpovedný za jej obsah a záruky, ako aj za akékoľvek nároky, ktoré môžete mať v súvislosti s Aplikáciou tretej strany. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple je treťou stranou oprávnenou zo Štandardnej zmluvy EULA alebo Vlastnej zmluvy EULA, ktorá sa vzťahuje na každú Aplikáciu tretej strany, a preto môže takúto zmluvu vymáhať. Niektoré Aplikácie, napríklad nálepky a aplikácie iMessage, sa nemusia zobraziť v úvodnej ponuke zariadenia, ale môžu byť prístupné a používané v zásuvke aplikácie Správy.

NÁKUPY V APLIKÁCIÁCH

Aplikácie môžu ponúkať obsah, služby alebo funkcie na používanie v rámci týchto Aplikácií (ďalej len „Nákupy v aplikáciách“). Nákupy v aplikáciách, ktoré sa spotrebujú počas používania Aplikácie (napríklad virtuálne drahokamy), nemožno prenášať medzi zariadeniami a možno ich stiahnuť len raz. Pred uskutočnením Nákupov v aplikáciách musíte overiť svoj účet – oddelene od akéhokoľvek overovania na získanie iného Obsahu – zadaním hesla alebo použitím Touch ID alebo Face ID. Ďalšie Nákupy v aplikáciách budete môcť uskutočňovať počas pätnástich (15) minút bez opätovného overovania, pokiaľ ste nás nepožiadali, aby sme pri každom nákupe vyžadovali heslo, alebo ste nepovolili Touch ID alebo Face ID. Možnosť Nákupov v aplikáciách môžete vypnúť podľa týchto pokynov: https://support.apple.com/sk-sk/HT201304.

BALÍČKY APLIKÁCIÍ

Niektoré Aplikácie sa môžu predávať spolu ako balíček (ďalej len „Balíček aplikácií“). Cena zobrazená pri Balíčku aplikácií je cena, ktorá vám bude účtovaná pri kúpe Balíčka aplikácií. Cena Balíčka aplikácií sa môže znížiť, aby sa zohľadnili už zakúpené alebo získané Aplikácie, ale môže zahŕňať minimálny poplatok za doplnenie Balíčka aplikácií.

VÝSLEDKY VYHĽADÁVANIA A PORADIE

Pri určovaní poradia Aplikácií vo výsledkoch vyhľadávania sa berú do úvahy najmä metadáta poskytnuté Poskytovateľmi aplikácií, spôsob, akým zákazníci používali Aplikácie a obchod App Store, a popularita Aplikácií v obchode App Store. Tieto hlavné parametre poskytujú najrelevantnejšie výsledky pre vyhľadávacie dopyty zákazníkov.

LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM LICENCOVANEJ APLIKÁCIE

Aplikácie sprístupnené prostredníctvom obchodu App Store sú licencované, nie predávané. Vaša licencia na každú Aplikáciu podlieha predchádzajúcemu súhlasu buď s touto Licenčnou zmluvou s koncovým používateľom licencovanej aplikácie (ďalej len „Štandardná zmluva EULA“), alebo s vlastnou licenčnou zmluvou s koncovým používateľom medzi vami a poskytovateľom aplikácie (ďalej len „Vlastná zmluva EULA“), ak je k dispozícii. Licenciu na akúkoľvek Aplikáciu spoločnosti Apple podľa tejto Štandardnej zmluvy EULA alebo Vlastnej zmluvy EULA vám udeľuje spoločnosť Apple a licenciu na akúkoľvek Aplikáciu tretej strany podľa tejto Štandardnej zmluvy EULA alebo Vlastnej zmluvy EULA vám udeľuje Poskytovateľ aplikácie danej Aplikácie tretej strany. Každá Aplikácia, na ktorú sa vzťahuje táto Štandardná zmluva EULA, sa v tomto dokumente označuje ako „Licencovaná aplikácia“. Poskytovateľ aplikácie alebo prípadne spoločnosť Apple (ďalej len „Poskytovateľ licencie“) si vyhradzuje všetky práva k Licencovanej aplikácii, ktoré vám neboli výslovne udelené podľa tejto Štandardnej zmluvy EULA.

a. Rozsah licencie: Poskytovateľ licencie vám udeľuje neprenosnú licenciu na používanie Licencovanej aplikácie na akýchkoľvek produktoch značky Apple, ktoré vlastníte alebo ovládate, a to v súlade s Pravidlami používania. Podmienky tejto Štandardnej zmluvy EULA sa vzťahujú na akýkoľvek obsah, materiály alebo služby dostupné z Licencovanej aplikácie alebo zakúpené v rámci Licencovanej aplikácie, ako aj na aktualizácie poskytované Poskytovateľom licencie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú Licencovanú aplikáciu, pokiaľ k takejto aktualizácii nie je priložená Vlastná zmluva EULA. S výnimkou prípadov uvedených v Pravidlách používania nesmiete Licencovanú aplikáciu distribuovať alebo sprístupňovať v sieti, kde by ju mohlo používať viacero zariadení súčasne. Licencovanú aplikáciu nesmiete prenášať, ďalej distribuovať ani poskytovať podlicencie s výnimkou prípadov výslovne povolených v tejto Zmluve, a ak svoje Zariadenie Apple predáte tretej strane, musíte pred tým zo Zariadenia Apple odstrániť Licencovanú aplikáciu. Nesmiete kopírovať (s výnimkou prípadov povolených touto licenciou a Pravidlami používania), analyzovať metódami reverzného inžinierstva, rozoberať, pokúšať sa získať zdrojový kód, upravovať alebo vytvárať odvodené diela z Licencovanej aplikácie, akýchkoľvek aktualizácií alebo akejkoľvek jej časti (s výnimkou prípadov a len v rozsahu, v akom je akékoľvek vyššie uvedené obmedzenie zakázané platnými právnymi predpismi, alebo v rozsahu, v akom to umožňujú licenčné podmienky upravujúce používanie akýchkoľvek komponentov s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré sú súčasťou Licencovanej aplikácie).

b. Súhlas s použitím údajov: Súhlasíte s tým, že Poskytovateľ licencie môže zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie – okrem iného technické informácie o vašom zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach – ktoré sa pravidelne zhromažďujú s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktu a iných služieb pre vás (ak existujú) súvisiacich s Licencovanou aplikáciou. Poskytovateľ licencie môže tieto informácie použiť, pokiaľ sú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje, na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb či technológií pre vás.

c. Ukončenie. Táto Štandardná zmluva EULA platí, kým ju neukončíte vy alebo Poskytovateľ licencie. Vaše práva podľa tejto štandardnej zmluvy EULA automaticky zaniknú, ak nedodržíte niektorú z jej podmienok.

d. Externé služby. Licencovaná aplikácia môže umožniť prístup k službám a webovým stránkam Poskytovateľa licencie a/alebo tretích strán (spoločne a jednotlivo ďalej len „Externé služby“). Súhlasíte s používaním Externých služieb na vlastné riziko. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo správnosti akýchkoľvek Externých služieb tretích strán a nenesie zodpovednosť za takéto Externé služby tretích strán. Údaje zobrazené akoukoľvek Licencovanou aplikáciou alebo Externou službou, okrem iného vrátane finančných, lekárskych a lokalizačných údajov, slúžia len na všeobecné informačné účely a Poskytovateľ licencie ani jeho zástupcovia za ne neručia. Externé služby nebudete používať spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami tejto Štandardnej zmluvy EULA alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva Poskytovateľa licencie alebo akejkoľvek tretej strany. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Externé služby na obťažovanie, zneužívanie, prenasledovanie, vyhrážanie sa alebo ohováranie akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby a že Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za akékoľvek takéto používanie. Externé služby nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo vašej Domovskej krajine a nemusia byť vhodné alebo dostupné na používanie na konkrétnom mieste. Pokiaľ sa rozhodnete používať takéto Externé služby, nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, odstrániť, zakázať alebo zaviesť obmedzenia alebo limity prístupu k akýmkoľvek Externým službám bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti voči vám.

e. ZÁRUKA: Poskytovateľ licencie vynaloží primeranú starostlivosť a zručnosť v súvislosti s poskytovaním Licencovanej aplikácie a akýchkoľvek Externých služieb vykonávaných alebo poskytovaných prostredníctvom Licencovanej aplikácie pre vás. S výhradou miestnych právnych predpisov môžete mať právnu záruku zhody na zakúpené Licencované aplikácie s minimálnou dobou platnosti dva (2) roky a pre predplatné v aplikáciách počas zmluvného obdobia dodávky. Poskytovateľ licencie neposkytuje žiadne iné prísľuby ani záruky týkajúce sa Externých služieb a najmä nezaručuje, že:

(i) vaše používanie Externých služieb bude neprerušované alebo bezchybné,

(ii) Externé služby budú bez strát, poškodení, útokov, vírusov, narušení, hackerských útokov alebo iných narušení bezpečnosti a Poskytovateľ licencie sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti. Ste zodpovední za zálohovanie vlastného systému vrátane všetkých Licencovaných aplikácií, ktoré sú uložené vo vašom systéme.

f. Obmedzenie zodpovednosti.

(i) S výnimkou prípadov uvedených v bode (ii) nižšie v tejto zmluve, Poskytovateľ licencie, jeho riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, príkazcovia alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú Poskytovateľom licencie, jeho zamestnancami alebo zástupcami, ak:

(1) nedošlo k porušeniu právnej povinnosti poskytovania starostlivosti zo strany Poskytovateľa licencie alebo ktoréhokoľvek z jeho zamestnancov alebo zástupcov,

(2) nie je rozumne predvídateľným dôsledkom takéhoto porušenia,

(3) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody vyplýva z porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ďalej len „Zmluva) z vašej strany,

(4) vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa licencie varovať vás, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k Externým službám alebo prijať akékoľvek iné opatrenie počas vyšetrovania podozrenia z porušenia alebo v dôsledku záveru Poskytovateľa licencie, že došlo k porušeniu tejto Zmluvy,

(5) sa týka straty príjmu, podnikania alebo zisku alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia údajov v súvislosti s používaním Licencovanej aplikácie.

(ii) Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy neruší ani neobmedzuje zodpovednosť Poskytovateľa licencie za podvod, hrubú nedbanlivosť, úmyselné konanie alebo za smrť či zranenie osôb spôsobené jeho nedbanlivosťou.

g. Licencovanú aplikáciu nesmiete používať ani inak vyvážať alebo reexportovať s výnimkou prípadov povolených právnymi predpismi Spojených štátov amerických a právnymi predpismi jurisdikcie, v ktorej bola Licencovaná aplikácia získaná. Okrem iného sa Licencovaná aplikácia predovšetkým nesmie vyvážať alebo opätovne vyvážať najmä a) do žiadnej krajiny, na ktorú USA uvalili embargo, b) nikomu, kto je uvedený v zozname osobitne určených občanov Ministerstva financií USA alebo v zozname zakázaných osôb alebo subjektov Ministerstva obchodu USA. Používaním Licencovanej aplikácie vyhlasujete a zaručujete sa, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín ani na žiadnom takomto zozname. Súhlasíte tiež s tým, nebudete používať tieto produkty na žiadne účely, ktoré právne predpisy Spojených štátov zakazujú, okrem iného vrátane vývoja, návrhu, výroby alebo produkcie jadrových, raketových, chemických alebo biologických zbraní.

h. Koncoví používatelia z vlády USA. Licencovaná aplikácia a súvisiaca dokumentácia sú „Komerčnými položkami“, pričom tento pojem je definovaný v americkej Zbierke federálnych predpisov 48 C.F.R. §2.101 a pozostáva z „Komerčného počítačového softvéru“ a „Dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“, pričom tieto pojmy sa spomínajú v Zbierke federálnych predpisov 48 C.F.R. §12.212 alebo 48 C.F.R. §227.7202 (podľa príslušnosti). V súlade so Zbierkou federálnych predpisov 48 C.F.R. §12.212 alebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4 (podľa príslušnosti) sú Komerčný počítačový softvér a Dokumentácia ku komerčnému počítačovému softvéru licencované koncovým používateľom z vlády USA (a) len ako Komerčné položky a (b) len s tými právami, ktoré boli udelené všetkým ostatným bežným koncovým používateľom v súlade s tu uvedenými zmluvnými podmienkami. Nepublikované práva sú vyhradené podľa autorských práv Spojených štátov.

i. Okrem prípadov výslovne uvedených v nasledujúcom odseku sa táto Zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple riadi právnymi predpismi štátu Kalifornia, s vylúčením uplatnenia jeho kolíznych ustanovení. Vy a spoločnosť Apple súhlasíte s tým, že riešenie všetkých sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy predložíte do osobnej a výlučnej právomoci súdov v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak a) nie ste občanom USA, b) nemáte pobyt na území USA, c) nepristupujete k Službe z USA a d) ste občanom niektorej z krajín uvedených nižšie, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa bude riadiť platnými zákonmi uvedenými nižšie, bez ohľadu na kolízne ustanovenia, a týmto ich neodvolateľne predkladáte do nevýlučnej právomoci súdov štátu, provincie alebo krajiny uvedenej nižšie, ktorých zákony sú rozhodné:

Ak máte bydlisko v ktorejkoľvek z krajín Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska či Islandu, rozhodným právom je právny poriadok vášho obvyklého miesta bydliska a právomoc budú mať súdy vášho obvyklého miesta bydliska.

Uplatnenie predpisu známeho ako Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vo vzťahu k tejto Zmluve výslovne vylúčené.

P. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE OBCHOD APP STORE, SLUŽBU APPLE BOOKS, APPLE PODCASTS A VYBRANÝ OBSAH

Určitý Obsah dostupný v obchode App Store, službách Apple Books a Apple Podcasts (vrátane predplatného Apple Podcasts) získavate od poskytovateľa takéhoto obsahu, ktorý je treťou stranou (ako je uvedené na stránke produktu a/alebo počas procesu získavania príslušného Obsahu), nie od spoločnosti Apple. V takom prípade spoločnosť Apple pri poskytovaní Obsahu koná ako zástupca Poskytovateľa obsahu, a preto nie je stranou Transakcie medzi vami a Poskytovateľom obsahu. Ak ste však zákazníkom spoločnosti Apple Distribution International Ltd., potom je spoločnosť Apple Distribution International Ltd. registrovaným obchodníkom pre Obsah, ktorý ste získali, ale takýto Obsah je licencovaný Poskytovateľom obsahu. Poskytovateľ obsahu si vyhradzuje právo presadzovať podmienky používania týkajúce sa takéhoto Obsahu. Poskytovateľ obsahu je výlučne zodpovedný za takýto Obsah, všetky záruky v rozsahu, v akom neboli odmietnuté, a všetky nároky, ktoré môžete mať vy alebo akákoľvek iná strana v súvislosti s takýmto Obsahom.

Pri určovaní poradia výsledkov vyhľadávania v obchode App Store, službách Apple Books a Apple Podcasts sa berú do úvahy najmä metadáta poskytnuté Poskytovateľmi obsahu a spôsob, akým zákazníci s Obsahom pracovali.

Q. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU APPLE MUSIC

iCloud Hudobná knižnica je funkcia služby Apple Music, ktorá vám umožňuje prístup k vašim spárovaným alebo nahraným skladbám, zoznamom skladieb a hudobným videám získaným zo služby Apple Music, obchodu iTunes Store alebo iného zdroja (ďalej len „Obsah iCloud Hudobnej knižnice“) na vašich zariadeniach s podporou služby Apple Music. iCloud Hudobná knižnica sa zapína automaticky pri nastavení vášho členstva v službe Apple Music. iCloud Hudobná knižnica zhromažďuje informácie o vašom obsahu iCloud Hudobnej knižnice. Tieto informácie sa priradia k vášmu Apple ID a porovnajú sa s obsahom iCloud Hudobnej knižnice, ktorý je aktuálne dostupný v službe Apple Music. Obsah iCloud Hudobnej knižnice, ktorý sa nezhoduje, sa nahrá na servery iCloud Hudobnej knižnice spoločnosti Apple (vo formáte určenom spoločnosťou Apple). Môžete nahrať až sto tisíc (100 000) skladieb. Skladby získané z obchodu iTunes Store sa do tohto limitu nezapočítavajú. Skladby, ktoré nespĺňajú určité kritériá (napríklad príliš veľké súbory) alebo ktoré nie sú autorizované pre vaše zariadenie, nespĺňajú podmienky služby iCloud Hudobná knižnica. Keď používate službu iCloud Hudobná knižnica, spoločnosť Apple zaznamenáva informácie, ako sú skladby, ktoré prehrávate, zastavujete alebo preskakujete, zariadenia, ktoré používate, a čas a trvanie prehrávania. Súhlasíte s tým, že budete používať službu iCloud Hudobná knižnica len na legálne získaný obsah. Služba iCloud Hudobná knižnica sa poskytuje tak, ako je, a môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. Pred použitím služby iCloud Hudobná knižnica by ste mali zálohovať svoje údaje a informácie. Ak nie ste členom služby Apple Music, môžete si zakúpiť predplatné iTunes Match, ktoré využíva službu iCloud Hudobná knižnica. Po ukončení členstva v službe Apple Music stratíte prístup k iCloud Hudobnej knižnici vrátane obsahu iCloud Hudobnej knižnice, ktorý je nahraný na serveroch iCloud Hudobnej knižnice.

R. DODATOČNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU APPLE FITNESS+

Služba Apple Fitness+ slúži len na zábavné a/alebo informačné účely a nie je určená na poskytovanie akéhokoľvek lekárskeho poradenstva. 

S. ČLENSTVO PROSTREDNÍCTVOM OPERÁTORA

Tam, kde je dostupné, môže vám byť ponúknuté zakúpenie členstva v Službe od vášho bezdrôtového operátora (ďalej len „Členstvo prostredníctvom operátora“). Ak si zakúpite Členstvo prostredníctvom operátora, váš operátor je registrovaným obchodníkom, čo znamená, že licenciu na Službu získavate od svojho operátora, ktorý vám bude fakturovať náklady na členstvo v Službe, ale licenciu na Službu poskytuje spoločnosť Apple. Váš nákupný vzťah s operátorom sa riadi podmienkami operátora, nie touto Zmluvou, a akékoľvek spory týkajúce sa fakturácie v súvislosti s Členstvom prostredníctvom operátora musíte smerovať operátorovi, nie spoločnosti Apple. Používaním Služby prostredníctvom Členstva prostredníctvom operátora súhlasíte s tým, že si váš operátor môže so spoločnosťou Apple vymieňať informácie o vašom účte u operátora, telefónnom čísle a predplatnom a že spoločnosť Apple môže tieto informácie použiť na určenie stavu vášho Členstva prostredníctvom operátora.

T. RÔZNE PODMIENKY PLATNÉ PRE VŠETKY SLUŽBY

DEFINÍCIA POJMU APPLE

V závislosti od vašej Domovskej krajiny názov „Apple“ označuje:

spoločnosť Apple Inc. so sídlom na adrese One Apple Park Way, Cupertino, California pre používateľov v Spojených štátoch vrátane Portorika,

spoločnosť Apple Canada Inc. so sídlom na adrese 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada pre používateľov v Kanade,

spoločnosť Apple Services LATAM LLC so sídlom na adrese 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida pre používateľov v Mexiku, Strednej alebo Južnej Amerike alebo akejkoľvek karibskej krajine či území (s výnimkou Portorika),

spoločnosť iTunes K.K. so sídlom na adrese Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo pre používateľov v Japonsku,

spoločnosť Apple Pty Limited so sídlom na adrese Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia pre používateľov v Austrálii alebo na Novom Zélande vrátane ich území alebo pridružených jurisdikcií a

spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland pre všetkých ostatných používateľov.

ZMENY ZMLUVY

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo upraviť túto Zmluvu a pridať nové alebo dodatočné podmienky, čo môže byť potrebné napríklad v prípade, že spoločnosť Apple pridá novú službu alebo sa zmenia príslušný právny predpis. Takéto úpravy a dodatočné podmienky vám budú oznámené a v prípade ich prijatia nadobudnú okamžitú platnosť a budú začlenené do tejto Zmluvy. V prípade, že odmietnete akceptovať takéto zmeny, spoločnosť Apple bude mať právo vypovedať túto Zmluvu a/alebo nebudete môcť v budúcnosti vykonávať nákupy súvisiace so Službami alebo Obsahom, na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva. Neovplyvní to Obsah, ktorý ste už získali a stiahli.

MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Spoločnosť Apple nezodpovedá za materiály tretích strán, ktoré sú súčasťou Obsahu alebo Služieb alebo na ktoré sa z nich odkazuje.

BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA

Vždy by ste sa mali poradiť s príslušne kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom, pokiaľ ide o (a) bezpečnosť a vhodnosť akejkoľvek činnosti alebo (b) akýkoľvek špecifický zdravotný stav alebo príznaky.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Súhlasíte s tým, že Služby, okrem iného vrátane Obsahu, grafiky, používateľského rozhrania, zvukových klipov, videoklipov, redakčného obsahu a skriptov a softvéru, ktoré sa používajú na implementáciu Služieb, obsahujú chránené informácie a materiál, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Apple, jej poskytovateľov licencií a/alebo poskytovateľov Obsahu a je chránený platnými právnymi predpismi o duševnom vlastníctve a inými právnymi predpismi okrem vrátane autorských práv. Súhlasíte s tým, že takéto chránené informácie alebo materiály nebudete používať žiadnym iným spôsobom okrem používania Služieb na osobné, nekomerčné účely v súlade s touto Zmluvou. Žiadna časť Obsahu alebo Služieb sa nesmie prenášať alebo reprodukovať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, s výnimkou prípadov výslovne povolených touto Zmluvou. Súhlasíte, že nebudete nijakým spôsobom upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, zdieľať ani distribuovať Služby alebo Obsah a nebudete využívať Služby žiadnym spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený.

Názov Apple, logo Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ a ďalšie ochranné známky, značky služieb, grafické prvky a logá spoločnosti Apple používané v súvislosti so Službami sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple v USA a iných krajinách na celom svete. Neudeľuje sa vám žiadne právo ani licencia na vyššie uvedené ochranné známky.

AUTORSKÉ PRÁVA 

Ak nie je uvedené inak, Služby a Obsah poskytované spoločnosťou Apple sú chránené autorskými právami spoločnosti Apple Inc. a jej dcérskych spoločností.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek Obsah dostupný prostredníctvom Služieb porušuje autorské práva, na ktoré si robíte nárok, kontaktujte spoločnosť Apple na týchto miestach:

- Aplikácie tretích strán: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ a Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Tóny zvonenia: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- všetky ostatné Služby (okrem iného vrátane iTunes Store, Apple Music a Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Toto je najrýchlejší spôsob, ako môžeme spracovať vaše oznámenie o údajnom porušení práv. Pomalší spôsob, ako kontaktovať nášho určeného zástupcu a spracovať vaše oznámenie, je zaslať riadne a úplné oznámenie o údajnom porušení na poštovú adresu uvedenú nižšie.

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefón: 408 996 1010

E-mail: copyrightnotices@apple.com 

Spoločnosť Apple prijala zásady, na základe ktorých za primeraných okolností deaktivuje a/alebo zruší účty používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva iných osôb alebo o ktorých sa opakovane tvrdí, že ich porušujú. V rámci uplatňovania týchto zásad môže spoločnosť Apple podľa vlastného uváženia pozastaviť, deaktivovať a/alebo zrušiť účty používateľov, u ktorých sa zistilo, že opakovane porušujú autorské práva, alebo z iných súvisiacich dôvodov.

VYLÚČENIE ZÁRUK, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť Apple bude poskytovať Služby s primeranou starostlivosťou a odbornosťou. V súlade s miestnymi právnymi predpismi môžete mať zákonnú záruku zhody na zakúpený Obsah s minimálnou dobou trvania dva roky a na Obsah, ktorý ste si predplatili počas zmluvného obdobia dodávky. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služieb, najmä neposkytuje nad rámec zákonnej záruky záruku za to, že:

(i) vaše používanie Služieb bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže z času na čas z technických alebo prevádzkových dôvodov odstrániť Služby na neurčitý čas alebo kedykoľvek Služby zrušiť a v rámci možností vás o tom bude informovať. Ak spoločnosť Apple ukončí poskytovanie Služby, za ktorú ste už zaplatili predplatné, spoločnosť Apple vám vráti peniaze. Ak spoločnosť Apple ukončí poskytovanie Služby, ktorá nie je predplatným, nebude to mať vplyv na Obsah, ktorý ste už získali a stiahli.

(ii) Služby budú poskytované bez strát, poškodení, útokov, vírusov, rušení, hackerských útokov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré sú udalosťami vyššej moci, a spoločnosť Apple sa v tejto súvislosti zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akýchkoľvek produktov alebo Obsahu zakúpených alebo nadobudnutých prostredníctvom Služieb.

b. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AK TO NEVYŽADUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SPOLOČNOSŤ APPLE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEPRETRŽITÉ POSKYTOVANIE OBSAHU PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH SLUŽIEB. SPOLOČNOSTI APPLE NEVZNIKNE VO VZŤAHU K VÁM ŽIADNY ZÁVÄZOK, AK OBSAH (VRÁTANE ZAKÚPENÉHO OBSAHU) UŽ NEBUDE MOŽNÉ SŤAHOVAŤ, OPÄTOVNE SŤAHOVAŤ ALEBO STREAMOVAŤ.

c. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (e) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvek zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť Apple, jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou Apple, jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:

(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči vám spoločnosť Apple alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca,

(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia,

(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy,

(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti Apple odstrániť alebo odmietnuť prístup k akýmkoľvek informáciám alebo obsahu, pozastaviť alebo zrušiť vám váš prístup k Službám alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená alebo

(v) sa vzťahuje na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s vaším používaním Služieb.

d. Spoločnosť Apple vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službami, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.

e. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Apple za podvod, hrubú nedbanlivosť, úmyselné protiprávne konanie, podvod, alebo za smrť alebo poškodenie zdravia.

f. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti Apple, jej riaditeľom, funkcionárom, zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z vášho porušenia. Zodpovedáte taktiež za úkony uskutočnené spoločnosťou Apple v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti Apple, že táto Zmluva bola porušená.

g. SPOLOČNOSŤ APPLE NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA POPLATKY ZA DÁTA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ ÚČTOVANÉ V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM SLUŽIEB.

ZÁKONNÉ VÝNIMKY PRE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Ak ste kvalifikovaná verejná vzdelávacia alebo vládna inštitúcia a ktorákoľvek časť tejto Zmluvy, ako napríklad časť o obmedzení zodpovednosti alebo jej časť, je voči vám neplatná alebo nevykonateľná z dôvodu príslušných miestnych, národných, štátnych alebo federálnych právnych predpisov, tak sa takáto časť bude považovať za neplatnú alebo nevykonateľnú, podľa okolností konkrétneho prípadu, a namiesto toho bude vykladaná spôsobom, ktorý najviac zodpovedá príslušnému rozhodnému právu.

ROZHODNÉ PRÁVO

S výnimkou v rozsahu výslovne uvedenom v nasledujúcom odseku alebo v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi, táto Zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple a všetky Transakcie týkajúce sa Služieb sa riadia právnym poriadkom štátu Kalifornia, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. Vy a spoločnosť Apple súhlasíte s tým, že riešenie všetkých sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy predložíte do osobnej a výlučnej právomoci súdov v okrese Santa Clara, Kalifornia. Ak a) nie ste občanom USA, b) nemáte pobyt na území USA, c) nepristupujete k Službe z USA a d) ste občanom niektorej z krajín uvedených nižšie, týmto súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto Zmluvy sa bude riadiť platnými zákonmi uvedenými nižšie, bez ohľadu na kolízne ustanovenia, a týmto ich neodvolateľne predkladáte do nevýlučnej právomoci súdov štátu, provincie alebo krajiny uvedenej nižšie, ktorých zákony sú rozhodné:

Ak máte bydlisko v ktorejkoľvek z krajín Európskej únie alebo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska či Islandu, rozhodným právom je právny poriadok vášho obvyklého miesta bydliska a právomoc budú mať súdy vášho obvyklého miesta bydliska.

Uplatnenie predpisu známeho ako Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vo vzťahu k tejto Zmluve výslovne vylúčené.

ĎALŠIE USTANOVENIA

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Apple a upravuje vaše používanie Služieb, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody týkajúce sa rovnakého predmetu medzi vami a spoločnosťou Apple.  Môžu sa na vás vzťahovať tiež dodatočné podmienky, ktoré sa môžu uplatniť v prípade, že vykonáte Transakcie alebo budete používať pridružené služby, obsah tretích strán alebo softvér tretích strán alebo ďalšie služby ako napríklad Program hromadných nákupov. Ak sa určitá časť tejto zmluvy stane neplatnou alebo nevymožiteľnou, bude sa táto časť vykladať v súlade s platným zákonom tak, aby v maximálnej možnej miere zodpovedala pôvodnému zámeru strán, a ostatné časti zostanú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti. Nevynucovanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Apple nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za nesplnenie akýchkoľvek záväzkov z dôvodov mimo jej kontroly.

Súhlasíte s tým, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie Služieb. Vaše používanie Služieb môže taktiež podliehať aplikácii ďalších právnych predpisov. Riziko straty všetkých elektronicky doručených Transakcií prechádza na nadobúdateľa v momente uskutočnenia elektronického prenosu príjemcovi. Žiaden zamestnanec alebo zástupca spoločnosti Apple nemá právomoc meniť túto Zmluvu.

Spoločnosť Apple vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služieb zaslaním e-mailovej správy na vašu e-mailovú adresu alebo listom prostredníctvom poštovej služby zaslaným na vašu poštovú adresu alebo umiestnením oznámenia v Službách. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite. Spoločnosť Apple vás taktiež môže v súvislosti so zaslaním dodatočných informácií o Službách kontaktovať e-mailom alebo push oznámením.

Alternatívne riešenie sporov. EÚ prevádzkuje platformu pre dobrovoľné riešenie sporov online dostupnú na nasledujúcom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr, na ktorej sa spoločnosť Apple Distribution International Ltd. rozhodla nezúčastňovať. V prípade, ak nastane problém, kontaktuje podporu Apple na stránke https://support.apple.com/sk-sk/contact/.

Týmto udeľujete spoločnosti Apple oprávnenie podniknúť kroky, ktoré spoločnosť Apple považuje za primerane potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie dodržiavania akejkoľvek časti tejto dohody. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť Apple niesla za to voči vám zodpovednosť, má spoločnosť Apple právo sprístupniť akékoľvek dáta a/alebo informácie príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť Apple považuje za odôvodnene potrebné alebo vhodné na vynútenie a/alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (okrem iného vrátane práva spoločnosti Apple spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa vášho používania Služieb a/alebo Obsahu a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že vaše používanie Služby a/alebo Obsahu je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2023