Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Apple boli aktualizované 31. decembra 2019.

Spoločnosť Apple považuje vaše súkromie za dôležité. Preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše osobné údaje.

Okrem týchto zásad ochrany osobných údajov poskytujeme informácie o ochrane súkromia a osobných údajov v našich produktoch prostredníctvom ikony Dáta a Súkromie, ak určité funkcie požadujú používanie vašich osobných údajov.

Tieto informácie si pred povolením takých funkcií môžete prečítať v časti Nastavenia zodpovedajúcej príslušným funkciám alebo online na adrese apple.com/legal/privacy. Nájdite si chvíľu čas na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov a kontaktujte nás, ak by ste mali nejaké otázky.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby.

O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou Apple alebo pridruženou spoločnosťou spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple a jej pridružené spoločnosti môžu zdieľať tieto osobné údaje medzi sebou a používať ich v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môžu ich tiež spájať s inými údajmi na poskytovanie a zlepšovanie našich produktov, služieb, obsahu a inzercie. Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť, ale v mnohých prípadoch vám potom zrejme nebudeme môcť dodať naše produkty, poskytnúť naše služby ani odpovedať na vaše prípadné otázky.

Tu je niekoľko príkladov typov osobných údajov, ktoré spoločnosť Apple môže zhromažďovať, spolu s informáciami o tom, ako ich môže používať:

Aké osobné údaje zhromažďujeme

 • Pri vytvorení účtu Apple ID, požiadaní o komerčný kredit, nákupe produktu, prevzatí aktualizácie softvéru, registrácii v triede v maloobchodnej predajni spoločnosti Apple, pripojení k našim službám, kontakte s nami prostredníctvom sociálnych sietí alebo účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie, identifikátorov zariadení, adresy IP, informácií o lokalite, informácií o kreditnej karte a informácií o profile, ak sa na kontaktovanie použili sociálne siete.
 • Pri zdieľaní vášho obsahu s členmi rodiny a priateľmi, ktorí používajú produkty Apple, odosielaní darčekových poukážok a produktov alebo pri pozývaní ďalších osôb, aby sa zúčastňovali na službách alebo fórach spoločnosti Apple, môže spoločnosť Apple zhromažďovať údaje, ktoré poskytnete o týchto ľuďoch, ako je napríklad ich meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spoločnosť Apple použije tieto informácie na splnenie vašich požiadaviek a poskytnutie príslušného produktu alebo služby, prípadne na účely boja proti podvodom.
 • V niektorých jurisdikciách môžeme za určitých okolností požiadať o preukaz totožnosti vydaný vládou, a to napríklad pri zriaďovaní bezdrôtového účtu a aktivácii vášho zariadenia, za účelom rozšírenia komerčného kreditu, správy rezervácií alebo dodržania právnych predpisov.

Ako používame osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme s vaším súhlasom spracúvať: na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov s vaším súhlasom, kvôli dodržiavaniu zákonných požiadaviek, ktoré sa na spoločnosť Apple vzťahujú, na účely plnenia zmluvy, ktorej stranou ste, na ochranu vašich základných záujmov alebo ak sme vyhodnotili, že je to nutné vzhľadom na oprávnené záujmy spoločnosti Apple alebo tretej strany, ktorej môže byť nutné informácie sprístupniť. S otázkami týkajúcimi sa tohto právneho základu sa môžete obracať na inšpektora ochrany osobných údajov.

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru a blížiacich sa podujatiach spoločnosti Apple. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť aktualizáciou svojich preferencií.
 • Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom. Vaše osobné údaje môžeme tiež využívať na účely zabezpečenia účtov a sietí vrátane ochrany našich služieb, ktorá je prínosná pre všetkých našich používateľov, a na predbežnú alebo priebežnú kontrolu nahraného obsahu s cieľom zistiť potenciálne nezákonný obsah vrátane materiálov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí. Ak vaše údaje používame na účely boja proti podvodom, je to z dôvodu transakcie online, ktorú ste s nami realizovali. Používanie údajov na účely boja proti podvodom obmedzujeme len na údaje, ktoré sú naozaj nutné a spadajú do našich schválených oprávnených záujmov ochrany svojich zákazníkov a služieb. V prípade určitých transakcií online môžeme tiež údaje, ktoré ste nám poskytli, overovať s použitím verejne dostupných zdrojov.
 • Vaše osobné údaje, vrátane dátumu narodenia, môžeme použiť na overenie totožnosti, pomoc so zistením totožnosti používateľov a určenie vhodných služieb. Dátum narodenia môžeme napríklad používať na to, aby sme zistili vek držiteľov účtu Apple ID.
 • Vaše osobné údaje môžeme z času na čas použiť na odosielanie dôležitých upozornení, ako sú napríklad oznámenia o možnostiach nákupov a zmenách našich podmienok, ustanovení a zásad. Keďže tieto informácie sú dôležité kvôli vašej interakcii so spoločnosťou Apple, prijímanie týchto oznámení nemôžete zrušiť.
 • Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi spoločnosti Apple.
 • Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.
 • Ak požiadate o pracovné miesto v spoločnosti Apple alebo ak dostaneme vaše údaje v súvislosti s potenciálnou rolou v spoločnosti Apple, môžeme vaše informácie použiť na vyhodnotenie vašej kandidatúry a na to, aby sme vás kontaktovali. Ak ste kandidátom, dostanete viac informácií o tom, ako spoločnosť Apple spracúva osobné údaje kandidátov, v čase podávania žiadosti.

Zdroj vašich osobných údajov, ak sa nezískavajú od vás

Je možné, že sme vaše osobné údaje získali od iných osôb, ak s vami tieto osoby zdieľali obsah s použitím produktov spoločnosti Apple, poslali vám darčekové poukážky a produkty alebo vás pozvali na účasť v službách alebo fórach spoločnosti Apple. Údaje, ktoré nám poskytnete pri vytváraní účtu Apple ID, môžeme tiež overovať prostredníctvom tretej strany na účely zabezpečenia a boja proti podvodom.

Ak ste potenciálnym kandidátom na zamestnanie v spoločnosti Apple, je možné, že sme vaše osobné údaje získali od tretích strán, napríklad od náborových firiem alebo z externých webových stránok. Osobné údaje, ktoré získame, použijeme na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s možnou príležitosťou, alebo pri vyhodnocovaní vašej kandidatúry. Ak ste nám svoje osobné údaje neposkytli priamo, budeme vás o ich zdroji informovať, keď vás prvýkrát kontaktujeme v súvislosti s vašou kandidatúrou. Na účely výskumu a vývoja môžeme používať množiny údajov, napríklad také, ktoré obsahujú obrázky, hlasové záznamy alebo iné údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Pri získavaní takýchto množín údajov postupujeme v súlade s platnými zákonmi v jurisdikcii, v ktorej sa príslušná množina údajov uchováva. Pri používaní týchto množín údajov na výskum a vývoj sa nepokúšame spätne identifikovať jednotlivcov, ktorých sa príslušné údaje môžu týkať.

Zhromažďovanie a používanie iných než osobných údajov

Údaje zhromažďujeme tiež vo forme, ktorá sama osebe neumožňuje priame spojenie s konkrétnym jednotlivcom. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať na ľubovoľný účel. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré príklady iných než osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a možných spôsobov ich použitia:

 • Môžeme zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa produkt Apple, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy.
 • Môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa aktivít zákazníkov na našej webovej stránke, v službách iCloud, obchode iTunes Store, App Store, MAC App Store, App Store pre Apple TV a iBooks Store, a tiež z iných produktov a služieb Apple. Tieto údaje sú agregované a slúžia na to, aby nám pomáhali poskytovať užitočnejšie informácie našim zákazníkom a pochopiť, ktoré časti našich webových stránok, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Agregované údaje sa na účely týchto zásad ochrany osobných údajov považujú za iné než osobné údaje.
 • Môžeme zhromažďovať a uchovávať podrobnosti o tom, ako používate naše služby, vrátane vyhľadávaných slov. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie relevantnosti výsledkov poskytovaných našimi službami. Tieto informácie sa nebudú spájať s vašou adresou IP s výnimkou niektorých prípadov, v ktorých pôjde o zabezpečenie kvality našich služieb poskytovaných cez internet.
 • S vaším výslovným súhlasom môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako používate svoje zariadenie a aplikácie, aby sme vývojárom aplikácií pomáhali vylepšiť ich aplikácie.
Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Webové stránky, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy spoločnosti Apple môžu používať súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti našej webovej stránky ľudia navštívili, sprostredkovať reklamy a webové vyhľadávania a merať ich efektivitu. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie a ďalších technológií zaobchádzame ako s inými než osobnými údajmi. Ak však miestne zákony považujú adresy IP (Internet Protocol) alebo podobné identifikátory za osobné údaje, považujeme za osobné údaje aj tieto identifikátory. Podobne aj v prípade kombinovania iných než osobných údajov s osobnými údajmi považujeme takto kombinované údaje na účely týchto zásad ochrany osobných údajov za osobné údaje.

Reklamy, ktoré sa vám zobrazujú prostredníctvom reklamnej platformy Apple, sa môžu zobrazovať v službe Apple News a obchode App Store. Ak si neželáte dostávať z reklamnej platformy Apple reklamy cielené na vaše záujmy, môžete zapnúť funkciu Obmedziť sledovanie, vďaka ktorej nebudete na žiadnom zariadení spojenom s vaším účtom Apple ID dostávať takéto reklamy. Ak zapnete na svojom mobilnom zariadení funkciu Obmedziť sledovanie, aplikácie tretích strán nebudú môcť používať na zobrazovanie cielených reklám tzv. Reklamný identifikátor, čo je identifikátor zariadenia využívajúci iné než osobné údaje. V obchode App Store alebo v Správach sa vám však môžu reklamy zobrazovať aj naďalej, napríklad na základe vyhľadávaných slov alebo kanála, ktorý čítate. V aplikáciách tretích strán sa vám môžu zobrazovať reklamy na základe iných informácií.

Spoločnosť Apple tiež používa súbory cookie a ďalšie technológie na uchovávanie osobných údajov pri používaní našej webovej stránky, online služieb a aplikácií. Naším cieľom v týchto prípadoch je dosiahnutie zobrazovania informácií od spoločnosti Apple, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim potrebám a sú pre vás vhodnejšie. Ak napríklad poznáme vaše meno, môžeme vás osobnejšie privítať pri vašej najbližšej návšteve predajne Apple Online Store. Ak poznáme vašu krajinu a váš jazyk (alebo vašu školu, ak ste pedagóg), pomáha nám to poskytovať vám prispôsobené a užitočnejšie informácie o možnostiach nákupu, ktoré máte k dispozícii. Ak vieme, že niekto, kto používa váš počítač alebo zariadenie, nakupoval určitý produkt alebo používal určitú službu, pomáha nám to zvyšovať relevantnosť našej inzercie a e-mailovej komunikácie pre vaše záujmy. A ak poznáme vaše kontaktné údaje, identifikátory hardvéru a informácie o vašom počítači alebo zariadení, pomáha nám to prispôsobovať operačný systém, nastaviť službu iCloud a poskytovať vám kvalitnejšie služby.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre webový prehliadač Safari, prejdite do Nastavení Safari, kde môžete potom na table ochrany osobných údajov meniť svoje nastavenia. Na mobilnom zariadení Apple prejdite do Nastavení, potom Safari, rolujte nadol do časti Súkromie a bezpečnosť, a potom klepnite na možnosť „Blokovať súbory cookie“, čím zmeníte svoje nastavenia. V prípade iných prehliadačov si overte u ich poskytovateľa, ako zakázať súbory cookie. Upozorňujeme, že v prípade zakázania súborov cookie budú niektoré funkcie webovej stránky spoločnosti Apple nedostupné.

Podobne ako väčšina internetových služieb, aj my zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach. Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, na zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. Spoločnosť Apple môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

V niektorých našich e-mailoch používame adresu URL prekliknutia, ktorá je prepojená s obsahom na webovej stránke spoločnosti Apple. Keď zákazníci kliknú na niektorú z týchto adries URL, prejdú pred prechodom na cieľovú stránku na našej webovej stránke cez samostatný webový server. Sledovanie týchto údajov o prekliknutí nám pomáha zistiť záujem o konkrétne témy a merať efektivitu našej komunikácie so zákazníkmi. Ak nechcete, aby sme sledovali tieto vaše aktivity, nemali by ste klikať na textové alebo grafické prepojenia v e-mailových správach. Značky pixlov nám umožňujú odosielať e-mailové správy vo formáte čitateľnom pre našich zákazníkov a informujú nás, či došlo k otvoreniu mailu. Pomocou týchto údajov môžeme redukovať alebo eliminovať správy odosielané zákazníkom.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch poskytnúť tretím stranám určité osobné údaje, aby mohla poskytovať alebo vylepšovať svoje produkty a služby, vrátane dodania produktov na základe vašej požiadavky alebo podpory marketingu spoločnosti Apple smerom k zákazníkom. Keď postupujeme takto, požadujeme, aby príslušné tretie strany spracúvali údaje v súlade s relevantnými zákonmi. Spoločnosť Apple osobné údaje nepredáva a nikdy ich nebude zdieľať s tretími stranami na účely ich marketingu. Ak si napríklad kúpite a aktivujete iPhone, oprávňujete spoločnosť Apple a svojho operátora na výmenu údajov poskytnutých počas procesu aktivácie na poskytnutie služby vrátane informácií o zariadení. V prípade schválenia služby sa na váš účet budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a príslušného operátora.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné údaje so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, ako je napríklad spracovanie informácií, navyšovanie kreditného rámca, spracovanie objednávok zákazníkov, doručovanie produktov používateľom, správa a spresňovanie údajov o zákazníkoch, poskytovanie služieb zákazníkom, hodnotenie záujmu o produkty a služby a uskutočňovanie prieskumov názorov a spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné ochraňovať vaše údaje a môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde má svoje prevádzky aj spoločnosť Apple.

Iné

Zo zákona, na základe zákonných postupov alebo právneho procesu, prípadne na základe požiadaviek verejných alebo štátnych úradov v krajine vášho pobytu alebo aj mimo nej sa od spoločnosti Apple môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Údaje o vás môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme národnej bezpečnosti, vymožiteľnosti práva alebo iných dôvodov verejného významu. Môžeme tiež zverejniť údaje o vás, no len v prípade, že na to máme zákonný dôvod, ak usúdime, že zverejnenie je primerane nutné na vynútenie našich podmienok a ustanovení, prípadne na ochranu našej prevádzky alebo používateľov.  Súčasťou môže byť poskytnutie údajov verejným alebo štátnym úradom. Všetky zhromaždené osobné údaje môžeme navyše previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Apple berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Jej online služby, ako je Apple Online Store a iTunes Store, chránia vaše osobné údaje počas prenosu pomocou šifrovania, napr. Transport Layer Security (TLS). Keď spoločnosť Apple vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. S výnimkou služby iCloud Mail sa údaje zo služby iCloud uchovávajú v šifrovanej podobe, a to aj vtedy, keď využívame úložisko tretej strany.

Pri používaní niektorých produktov, služieb alebo aplikácií spoločnosti Apple, prípadne pri zverejňovaní príspevkov vo fóre spoločnosti Apple, hovorni alebo sociálnej sieti sú vami zdieľané osobné údaje a obsah viditeľné pre ostatných používateľov, ktorí ich môžu čítať, zhromažďovať alebo používať. Za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať alebo odoslať v týchto prípadoch, nesiete zodpovednosť vy sami. Ak napríklad v príspevku vo fóre uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, tieto údaje sú verejne dostupné. Preto buďte pri používaní týchto funkcií opatrní.

Ak sa vy alebo ktokoľvek, kto používa funkciu Rodinné zdieľanie, prihlási do zariadenia, ktoré vlastní tretia strana, akékoľvek informácie zdieľané v rámci vašej rodiny, vrátane kalendára, polohy, fotografií a nákupov iTunes, môžu byť prevzaté do tohto zariadenia tretej strany, v dôsledku čoho dôjde k odhaleniu takto zdieľaných informácií. Ďalšie informácie nájdete v popise Rodinného zdieľania.

Existencia systémov automatického rozhodovania vrátane profilovania

Spoločnosť Apple pri prijímaní rozhodnutí, ktoré by vás významne ovplyvňovali, nevyužíva algoritmy ani profilovanie.

Integrita a uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť Apple vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na plnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súhrnoch ochrany osobných údajov špecifických pre našu konkrétnu službu. Pri vyhodnocovaní tejto doby starostlivo kontrolujeme, či je potrebné, aby sme osobné údaje vôbec zhromažďovali; ak zistíme, že relevantná potreba existuje, uchovávame osobné údaje po najkratšiu možnú dobu na dosiahnutie cieľa zhromažďovania, ak dlhšia doba uchovávania nie je vyžadovaná zákonom.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite na stránke svojho účtu Apple ID. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov od spoločnosti Apple nevyžaduje ich uchovávanie.

Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sú neodôvodnené/opakujúce sa, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú ťažko uskutočniteľné alebo ku ktorým sa už nevyžaduje prístup na základe miestnych zákonov. Môžeme tiež odmietnuť splnenie častí požiadaviek na odstránenie údajov alebo prístup k nim, ak sa domnievame, že by to malo negatívny vplyv na oprávnené používanie údajov na boj proti podvodom a na zabezpečenie na našej strane, ako je uvedené vyššie. Nástroje online na zadávanie požiadaviek na poskytnutie prístupu, deaktiváciu/obmedzenie, opravu alebo odstránenie sú pre jednotlivé oblasti k dispozícii po prihlásení na lokalite privacy.apple.com. Používatelia s účtami Shazam: Prihláste sa na lokalite www.shazam.com/privacy. Keď zadáte požiadavku s použitím týchto nástrojov online, overíme vašu totožnosť a oprávnenosť vašej požiadavky.

Kalifornia

Zákon California Consumer Privacy Act poskytuje spotrebiteľom v Kalifornii právo na to, aby od spoločnosti Apple získali informácie o osobných údajoch, ktoré o nich zhromažďujeme, používame a sprístupňujeme. Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom autorizovaného zástupcu, ktorému poskytnete zodpovedajúce údaje, aby sa mohol prihlásiť na lokalite privacy.apple.com. Ak nemáte prístup k nástrojom spoločnosti Apple online, môžete vy alebo váš zástupca vzniesť požiadavku prostredníctvom lokality apple.com/legal/privacy/contact alebo telefonicky na čísle 1-800-275-2273.

Ak sa rozhodnete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, máte právo na to, aby vás spoločnosť Apple nediskriminovala ani vám neposkytovala nižšiu úroveň služieb.

Nevada

Máte právo nedovoliť predaj svojich osobných údajov. Spoločnosť Apple vaše osobné údaje nepredáva.

Ďalšie informácie vzťahujúce sa na uplatňovanie svojich práv nájdete na našej stránke týkajúcej sa porozumenia svojim osobným údajom a ich kontroly. Ak vo vašej oblasti aktuálne nie je k dispozícii nástroj online na zadávanie požiadaviek na poskytnutie prístupu, je možné zadať požiadavku priamo prostredníctvom lokality apple.com/legal/privacy/contact.

Deti a vzdelávanie

Uvedomujeme si, aké dôležité je prijímať mimoriadne opatrenia na ochranu osobných údajov a bezpečnosti detí pri používaní produktov a služieb Apple. Deti mladšie ako 13 rokov alebo mladšie, ako je zodpovedajúci minimálny vek v príslušnej jurisdikcii, si nesmú vytvárať vlastné účty Apple ID. Výnimkou sú prípady, keď im overiteľný súhlas poskytol ich rodič alebo keď ide o súčasť procesu vytvárania účtu dieťaťa v Rodinnom zdieľaní, alebo keď získali spravovaný účet Apple ID (ak je prístupný) prostredníctvom svojej školy. Rodič musí napríklad najprv skontrolovať sprístupnenie Apple ID a Rodinného zdieľania, poskytnúť súhlas so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním informácií dieťaťa zo strany spoločnosti Apple a súhlasiť so všeobecnými podmienkami iTunes Store, než začne pre svoje dieťa zriaďovať účet Apple ID. Navyše školy, ktoré sa zúčastňujú programu Apple School Manager, vyhodnotili sprístupnenie spravovaných účtov Apple ID pre študentov a súhlasili s ním, môžu vytvárať spravované účty Apple ID pre študentov. Dokument Sprístupnenie spravovaných účtov Apple ID pre študentov popisuje, ako spoločnosť Apple zaobchádza s informáciami o študentoch, a doplňuje Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple. Zistite viac o Rodinnom zdieľaní, spravovaných účtoch Apple IDobmedzeniach detských účtov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov, prípadne menej, ako je zodpovedajúci minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie, za iných než vyššie uvedených okolností, podnikneme kroky s cieľom čo najskôr tieto údaje odstrániť. Ak rodič kedykoľvek potrebuje získať prístup k údajom súvisiacim s účtom Rodinné zdieľanie alebo Apple ID dieťaťa, prípadne ich opraviť alebo odstrániť, môže sa na nás obrátiť jedným zo spôsobov uvedených na konci tejto stránky.

Lokálne služby

Na účely poskytovania lokalizačných služieb pre produkty Apple spoločnosť Apple, jej partneri a nadobúdatelia licencií, napríklad poskytovatelia údajov máp, môžu zhromažďovať, používať a zdieľať údaje o presnej polohe vrátane geografickej polohy počítača alebo zariadenia spoločnosti Apple v reálnom čase. V prípade dostupnosti môžu lokálne služby použiť GPS, Bluetooth a vašu adresu IP spolu s polohami verejne prístupných sietí Wi-Fi (typu crowd-sourced hotspot) a antén mobilných operátorov a ďalšími technológiami na zistenie približnej polohy vašich zariadení. Pokiaľ s takýmto postupom nebudete súhlasiť, tieto údaje o polohe sa budú zhromažďovať anonymne vo formáte, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľov, a spoločnosť Apple, jej partneri a nadobúdatelia licencií ich budú používať na poskytovanie a zlepšovanie lokálnych produktov a služieb. Vaše zariadenie môže napríklad zdieľať svoju geografickú polohu s poskytovateľmi aplikácií, ak si aktivujete ich lokalizačné služby.

Niektoré lokalizačné služby, ktoré ponúka spoločnosť Apple, ako je napríklad funkcia „Nájsť môj“, vyžadujú vaše osobné údaje, aby mohli fungovať.

Webové stránky a služby tretích strán

Webové stránky, produkty, aplikácie a služby spoločnosti Apple môžu obsahovať prepojenia na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Naše produkty a služby môžu používať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán, ako je napríklad aplikácia tretej strany pre iPhone.

Údaje zhromažďované tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať informácie ako údaje o polohe alebo kontaktné detaily, sa riadia vlastnými postupmi na ochranu osobných údajov. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili s postupmi na ochranu osobných údajov týchto tretích strán.

Ak si zakúpite predplatné v aplikácii tretej strany alebo v rámci Správ, vytvoríme vám identifikátor Subscriber ID, ktorý je jedinečný pre vás aj vývojára alebo zverejňovateľa. Tento identifikátor využívame na poskytovanie správ obsahujúcich informácie o zakúpenom predplatnom a krajine, kde bývate, ktoré sa odosielajú vývojárovi alebo zverejňovateľovi. Ak zrušíte všetky preplatené služby u konkrétneho vývojára alebo zverejňovateľa a neobnovíte predplatné, Subscriber ID sa po 180 dňoch resetuje. Tieto informácie sa poskytujú vývojárom a umožňujú im získať lepšiu predstavu o výsledkoch dosahovaných v rámci predplatného.

Medzinárodné prevody

Všetky údaje, ktoré poskytnete, môžeme previesť alebo sprístupniť pre subjekty z celého sveta tak, ako to je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Osobné údaje súvisiace so službami spoločnosti Apple a týkajúce sa osôb s bydliskom v členskej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru, v Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku spravuje spoločnosť Apple Distribution International Limited v Írsku a v jej mene ich spracúva spoločnosť Apple Inc. Na medzinárodný prenos osobných údajov zhromaždených v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku používa spoločnosť Apple schválené modelové dohody. Spoločnosť Apple má celosvetovú pôsobnosť, preto má v rôznych jurisdikciách množstvo právnych subjektov, ktoré nesú zodpovednosť za nimi zhromažďované a spoločnosťou Apple Inc. spracúvané osobné informácie. Informácie z predajných miest, ktoré zhromažďujú naše maloobchodné subjekty mimo Spojených štátov, sú napríklad v kompetencii jednotlivých maloobchodných subjektov v jednotlivých krajinách. Osobné informácie súvisiace so spoločnosťou Apple, obchodom Online Store a aplikáciou iTunes môžu byť tiež v kompetencii právnych subjektov nachádzajúcich sa mimo Spojených štátov, ako je to zohľadnené v podmienkach jednotlivých služieb. Snímky a pridružené údaje zhromažďované spoločnosťou Apple po celom svete s cieľom vylepšovať službu Apple Mapy a na podporu našej funkcie Look Around sa prenášajú do spoločnosti Apple Inc. v Kalifornii.

Spoločnosť Apple sa riadi Systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (APEC). Systém APEC CBPR predstavuje rámec pre organizácie, ktorého cieľom je zaistenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami organizácie APEC. Ak máte nevyriešené otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo použitia dát v súvislosti s našimi certifikáciami APEC CBPR a prípadne PRP, prejdite k nášmu poskytovateľovi riešení sporov s tretími stranami.

Ochrana osobných údajov v celej spoločnosti

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov spoločnosti Apple a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo ich spracovaniu, ak sa chcete obrátiť na nášho inšpektora ochrany osobných údajov, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie miestnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás. Vždy sa na nás môžete obrátiť telefonicky na príslušnom čísle podpory spoločnosti Apple vo vašej krajine alebo oblasti.

Keď dostaneme otázku, ktorá sa týka ochrany osobných údajov, alebo otázku týkajúcu sa osobných údajov prijatých na základe žiadosti o prístup či sťahovanie dát, postúpime ju nášmu špecializovanému tímu. Ten nahlásené podnety vyhodnotí a pokúsi sa váš problém vyriešiť. Ak pôjde o záležitosť podstatnejšieho charakteru, je možné, že vás požiadame o doplňujúce informácie. Všetkým takým dôležitým kontaktom sa odošle odpoveď do siedmich (7) dní, ak je to možné – poskytne sa reakcia na nahlásený problém, vyžiadajú sa ďalšie informácie, ak je to nutné, alebo sa uvedie, že reakcia bude vyžadovať viac času. Ak s reakciou, ktorú od nás dostanete, nebudete spokojní, môžete sa kedykoľvek sťažovať u príslušného regulátora vo vašej jurisdikcii. Ak nás o to požiadate, budeme sa vám snažiť poskytnúť informácie o spôsoboch riešenia sťažností, ktoré môžete za daných okolností využiť.

Ak z vašej sťažnosti vyplynie, že by na našej strane bolo možné zlepšiť spracovanie problémov týkajúcich sa osobných údajov, podnikneme kroky na vykonanie takejto aktualizácie pri najbližšej vhodnej príležitosti. Ak pre vás alebo inú osobu mal problém týkajúci sa osobných údajov nepriaznivé dôsledky, podnikneme kroky na vyriešenie tejto situácie s vami alebo príslušnou osobou.

Spoločnosť Apple môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov. Budeme vás tiež kontaktovať prostredníctvom vašich kontaktných údajov, ktoré evidujeme, napríklad e-mailom, prostredníctvom oznámenia alebo iným ekvivalentným spôsobom. 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe