Zásady ochrany osobných údajov v aplikáciách týkajúcich sa štúdií výskumu zdravotnej starostlivosti Apple

Zásady ochrany osobných údajov v aplikáciách týkajúcich sa štúdií výskumu zdravotnej starostlivosti Apple boli aktualizované 20. novembra 2020.
Spoločnosť Apple považuje vaše súkromie za dôležité. Preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú, ako spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s aplikáciami týkajúcimi sa štúdií výskumu zdravotnej starostlivosti Apple („aplikácie“). Nájdite si chvíľku na zoznámenie s našimi postupmi na ochranu osobných údajov, a ak budete mať nejaké otázky, obráťte sa na nás.

Štúdie výskumu zdravotnej starostlivosti Apple

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú zhrnuté informácie, ktoré môžeme zhromažďovať alebo prijímať v súvislosti s vaším používaním ktorýchkoľvek našich aplikácií týkajúcich sa výskumu zdravotnej starostlivosti a s vašou účasťou na ktorýchkoľvek našich štúdiách výskumu zdravotnej starostlivosti (každá jednotlivo „štúdia“, súhrnne „štúdie“). Tieto zásady ochrany osobných údajov nepokrývajú údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo prijímame v inom kontexte, napríklad keď zakúpite produkt Apple, keď si prezeráte webstránky Apple, keď používate iné mobilné aplikácie Apple alebo keď svoje zariadenie Apple, napríklad iPhone, iPad alebo Apple Watch, používate na všeobecné účely nesúvisiace so štúdiami. Všeobecné informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete v našich všeobecných zásadách ochrany osobných údajov.

Informovaný súhlas

Ak sa chcete zúčastniť ktorejkoľvek štúdie, musíte si najskôr prečítať a podpísať formulár na udelenie informovaného súhlasu a oprávnenia („informovaný súhlas“) pre príslušnú štúdiu, ak je k dispozícii. Používaním aplikácie vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním vašich údajov podľa popisu v týchto zásadách ochrany osobných údajov a informovanom súhlase. V prípade konfliktu akéhokoľvek ustanovenia v týchto zásadách ochrany osobných údajov s informovaným súhlasom sa postupuje podľa ustanovení informovaného súhlasu.

V rámci týchto zásad môžeme používať výraz „tím spracúvajúci štúdie“ označujúci všetky subjekty, ktoré môžu mať prístup k údajom zhromaždeným od vás alebo o vás prostredníctvom aplikácií alebo v rámci štúdií. V prípade všetkých štúdií budú súčasťou informovaného súhlasu špecifické informácie o členoch tímu spracúvajúceho štúdie.

Zhromažďovanie a používanie údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie konkrétnej osoby. Prostredníctvom aplikácií alebo v rámci štúdií od vás alebo o vás môžeme zhromažďovať určité osobné údaje a neosobné údaje popísané nižšie.

Spoločnosť Apple, jej partneri a ďalší členovia tímu spracúvajúceho štúdie môžu navzájom zdieľať údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom aplikácie, a používať ich v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Nižšie nájdete príklady typov údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, a spôsobov, akými ich môžeme používať, ak sa rozhodnete zúčastniť sa štúdie.

Aké údaje zhromažďujeme

Nižšie nájdete príklady kategórií údajov (ktoré môžu zahŕňať aj určité osobné údaje), ktoré sa môžu zhromažďovať od vás alebo o vás prostredníctvom aplikácií („údaje štúdií“), keď stiahnete jednu z aplikácií a zaregistrujete sa v jednej zo štúdií. Konkrétne kategórie údajov, ktoré sa o vás budú zhromažďovať v rámci štúdie, sú popísané v informovanom súhlase.

 • Kontaktné údaje, napríklad vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Demografické údaje, napríklad váš vek, pohlavie, štát, v ktorom žijete, a rasa.
 • Anamnéza a zdravotné údaje, napríklad vaša výška/hmotnosť, predchádzajúce lekárske diagnózy a testy (napr. diagnóza nepravidelného srdcového rytmu), užívanie určitých liečiv v súčasnosti a v minulosti (napr. lieky na riedenie krvi), určitá rodinná anamnéza (napr. výskyt predsieňovej fibrilácie) a zdravotné návyky (napr. fajčenie). Tieto údaje sa môžu zhromažďovať prostredníctvom prieskumov v aplikáciách alebo iných zdravotných prieskumov, o vyplnenie ktorých môžete byť požiadaní.
 • Informácie zo senzorov, napríklad tepová frekvencia a výpočty času medzi údermi srdca.
 • Technické údaje, ktoré v mnohých prípadoch predstavujú neosobné údaje, t. j. údaje v podobe, ktorá sama osebe neumožňuje priamu asociáciu s konkrétnym jedincom. Súčasťou technických údajov sú napríklad informácie o tom, ako aplikáciu používate (napr. kedy sa aplikácia spustila prvýkrát), verzia a inštalačný identifikátor aplikácie, identifikátor zariadenia a technické údaje o zariadení, napríklad operačný systém a model. Spoločnosť Apple nesleduje svojich zákazníkov v dlhších časových úsekoch ani na webstránkach tretích strán s cieľom umožňovať cielenú reklamu, a preto nereaguje na signály DNT (Do Not Track – nesledovať).
 • Informácie o nepriaznivých udalostiach, ako sú obavy, nepriaznivé udalosti alebo iné záležitosti s možnosťou nahlásenia, ktoré sa v rámci štúdie vyskytnú.
 • Iné informácie popísané v informovanom súhlase (ak existujú).

Vaše kontaktné údaje sa budú uchovávať oddelene od ostatných údajov, ktoré sa od vás získajú prostredníctvom aplikácií alebo v rámci štúdií, a pred prijatím do systémov spoločnosti Apple sa nahradia náhodným kódom („kódované údaje zo štúdií“).  Keď spoločnosť Apple koná ako sponzor štúdie, je povinná zaviesť proces, ktorý by mohol zahŕňať skúmanie nekódovaných údajoch zo štúdií, ak je to nutné na splnenie zákonných požiadaviek v určitých jurisdikciách alebo na splnenie povinností spoločnosti Apple ako sponzora. Spoločnosť Apple si na plnenie takýchto povinností najme tretiu stranu, ktorá koná v jej mene, a do systémov spoločnosti Apple sa prijmú len kódované údaje zo štúdií. Ak v prípade určitých štúdií zaznamenáte technický problém a budete súhlasiť s tým, aby vám ďalšiu technickú podporu poskytla spoločnosť Apple, je možné, že spoločnosť Apple bude mať prístup k určitým údajom, ktoré vás priamo identifikujú. Uchovávať údaje zo štúdií v identifikovateľnej podobe môžu aj iné subjekty zapojené do štúdie, napríklad hlavný vyšetrovateľ štúdie alebo iní členovia tímu spracúvajúceho štúdie.

Ako používame vaše údaje

Vaše osobné údaje, napríklad vaše kontaktné údaje, získané prostredníctvom aplikácie sa môžu používať na účely popísané v informovanom súhlase vrátane týchto:

 • Na vašu registráciu v štúdii vrátane zistenia vhodnosti vašej účasti na štúdii
 • Na realizáciu a podporu štúdie
 • Na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s prieskumami alebo inými správami súvisiacimi so štúdiou prostredníctvom oznámení v aplikácii, e-mailu alebo iným spôsobom

Vaše kódované údaje zo štúdií sa môžu používať na účely popísané v informovanom súhlase vrátane týchto:

 • Na realizáciu a podporu štúdie
 • Na vývoj produktov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a aktivít na zlepšovanie
 • Na iné výskumné štúdie, ak sú povolené v informovanom súhlase
 • Na zverejňovanie zistení výskumu a súvisiacich správ, v ktorých nie ste identifikovaní

Vaše technické údaje (popísané vyššie) sa môžu používať aj na zistenie vašej vhodnosti pre určitú štúdiu a na všeobecné využívanie aplikácií.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple a ďalší členovia tímu spracúvajúceho štúdie môžu vaše údaje zdieľať so spoločnosťami, ktoré zaisťujú služby pre štúdiu alebo v jej mene, napríklad s nezávislým inštitucionálnym revíznym výborom tretej strany zodpovedajúcim za revíziu štúdie a ochranu práv vás ako účastníka výskumu, alebo s tretími stranami najatými na poskytovanie služieb súvisiacich so štúdiou, ako je prijímanie a spracúvanie sťažností v súvislosti so štúdiou, v našom mene. Tieto spoločnosti sú povinné chrániť vaše údaje.

Iné

Vaše osobné údaje a kódované údaje zo štúdií sa môžu sprístupniť aj týmto tretím stranám:

 • Orgány štátnej správy a regulačné orgány, napríklad Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti USA, Správa potravín a liečiv (FDA) a ďalšie federálne alebo štátne úrady.
 • Orgány činné v trestnom konaní alebo iné tretie strany konajúce na základe platných právnych postupov, ako je predvolanie, súdna žaloba alebo súdny príkaz. Údaje o vás môžeme zverejniť aj v prípade, že dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme národnej bezpečnosti alebo z iných dôvodov verejného významu.
 • Iní schválení výskumníci štúdií, ak sú povolení informovaným súhlasom, môžu využívať prístup k obmedzeným údajom zo štúdií. Kategórie schválených výskumníkov štúdií, typ údajov zo štúdií, ku ktorým môžu mať prístup, a účely, na ktoré môžu údaje používať, sú podrobnejšie popísané v informovanom súhlase.
 • Iné, ak dospejeme k názoru, že sprístupnenie je v primeranej miere potrebné z dôvodu presadenia našich zmluvných podmienok alebo z dôvodu ochrany našej činnosti alebo používateľov. Informácie sprístupníme v súlade s informovaným súhlasom. Všetky zhromaždené osobné údaje môžeme navyše previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Ochrana vašich údajov

Spoločnosť Apple berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Spoločnosť Apple nasadila primerané opatrenia na ochranu zabezpečenia údajov zo štúdií, ktoré spravuje, a na ochranu dôvernosti vašich údajov vrátane ich uchovávania v systémoch s obmedzeným prístupom umiestnených v budovách využívajúcich fyzické bezpečnostné opatrenia. Napriek našim bezpečnostným opatreniam nemožno zaručiť absolútnu dôvernosť.

Uchovávanie osobných údajov

Vaša účasť na ktorejkoľvek štúdii je dobrovoľná. Môžete sa rozhodnúť, že sa nezúčastníte, alebo môžete ktorúkoľvek štúdiu kedykoľvek opustiť. Ak sa rozhodnete účasť na štúdii ukončiť, nemusíme vymazať údaje, ktoré sme už zhromaždili, a môžeme ich naďalej používať, prestaneme však dostávať akékoľvek nové údaje zo štúdie o vás a prestaneme vás kontaktovať v súvislosti so štúdiou s výnimkou prípadov vážneho zdravotného stavu, v ktorých je potrebné rýchlo konať. Konkrétne zásady zachovania účasti a kroky potrebné na ukončenie účasti sú popísané v informovanom súhlase ku každej štúdii.

Deti

Naše aplikácie nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov alebo ekvivalentný minimálny vek v príslušnej jurisdikcii. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov, podnikneme kroky s cieľom čo najskôr tieto údaje vymazať.

Ochrana osobných údajov v celej spoločnosti

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov spoločnosti Apple a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s týmito zásadami ochrany osobných údajov, kontaktujte nás. S prípadnými otázkami týkajúcimi sa štúdie sa obracajte na člena tímu spracúvajúceho štúdie s použitím kontaktných údajov uvedených v informovanom súhlase. Ak chcete účasť na štúdii ukončiť, postupujte podľa konkrétnych pokynov v informovanom súhlase. Majte na pamäti, že vymazanie aplikácie neznamená ukončenie účasti na štúdii.

Spoločnosť Apple môže tieto zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Ak zásady zmeníme podstatným spôsobom, budeme vás informovať buď v rámci aplikácie, alebo prostredníctvom e-mailu k príslušnej štúdii spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov. Uvedieme tiež oznámenie na každej webstránke k príslušnej štúdii.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014